WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE treści SIWZ"

Transkrypt

1 Włocławek, dnia r. DIZ/43/2007 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH ZNAK DIZ/43/2007 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DIZ/43/2007 na dostawę środków dezynfekcyjnych w trybie przetargu nieograniczonego WYJAŚNIENIE treści SIWZ Szpital Wojewódzki we Włocławku działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm./, wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w niniejszym postępowaniu: Pytanie 1 dot. pakiet 2 zadania 2A, 2B, 2C, 2D, 2E Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zamawiający dla preparatów w tych zadaniach wymaga dołączenia pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót produktem leczniczym zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne. Preparaty mieszczące się w zakresie cech produktu leczniczego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. 2004, Nr 53, poz ze zmn.) tj. pakiet 2 zad. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E muszą być, w rozumieniu zamawiającego produktami leczniczymi oraz posiadać właściwą dla tej kategorii produktów certyfikację tj. pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem leczniczym. Pytanie 2 Czy zapis roztwór aktywny minimum 7 dni oznacza zachowanie pełnej skuteczności bójczej wobec wirusów, prątków, bakterii i grzybów przez 7 dni, czyli moŝliwość dezynfekcji narzędzi przez taki czas bez zmiany roztworu? JeŜeli nie, to co oznacza ten zapis? Państwowy Zakład Higieny nakazuje zmianę roztworu roboczego codziennie, dopuszczając uŝycie roztworu przez dłuŝszy czas, jeŝeli preparat posiada paski do kontroli aktywności roztworu. Czy Zamawiający wymaga pasków kontrolnych i w jakiej ilości? Zamawiający podtrzymuje stanowisko w sposób jednoznaczny zawarte w SIWZ. W obecnym stanie prawnym opinie PZH równieŝ w świetle aktualnego stanowiska GIS nie są wiąŝące dla Zamawiającego a nawet ich Ŝądanie stanowiłoby niedopuszczalną metodę manipulacji specyfikacją przetargową. Dla róŝnych preparatów zamawiający oczekuje róŝnych zakresów skuteczności mikrobiologicznej co w sposób jednoznaczny zawarł w SIWZ, róŝnicując preparaty ze względu na zawartą w nich substancję aktywną oraz spektrum mikrobiologiczne. Paskowa metoda kontrolna ( lub teŝ inna) wymagana jest przez Zamawiającego, jeśli potrzeba jej stosowania wynika z dokumentów rejestracyjnych preparatu. Pytanie 3 Na jakiej podstawie Zamawiający Ŝąda biodegradacji preparatu metodą testową OECD 301D? Prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Biodegradowalność jest mierzalną wartością poprzez szereg metod testowych. Zamawiający oczekuje potwierdzenia biodegradowalności poprzez metodę, która jest transparentna, znormalizowana, powtarzalna oraz obiektywna a taką jest metoda określona w SIWZ przez Zamawiającego. Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści produkty równowaŝne o tym samym przeznaczeniu? JeŜeli nie, prosimy o podanie uzasadnienia.

2 Zamawiający nie określił preparatów z nazwy lub teŝ poprzez taki dobór głównych substancji aktywnych oraz domieszek, który by wskazywał na określone preparaty handlowe. W związku z tym kaŝdy preparat spełniający wymogi SIWZ zostanie dopuszczony do udziału w postępowaniu. Pytanie 5 Prosimy o dopuszczenie moŝliwości składania ofert na poszczególne pozycje, co umoŝliwi oferent złoŝenie korzystniejszych ofert? Zamawiający nie wyraŝa zgody na rozbicie pakietów na poszczególne pozycje. Zgrupowanie zadań w pakiety ma za cel: - poprawę i ufektywnienie organizacji pracy działu zamówień, apteki oraz księgowości - konsolidację dostawców wiąŝącą się z ewentualnym wdraŝaniem standardów i programów jakości. - wymuszenie konkurencyjności ofert, konkurencja o pakiety o wyŝszych wartościach zmusi dostawców do zaoferowania niŝszych cen, zwłaszcza, ze SIWZ dopuszcza produkty róŝnych producentów dostępne qw ofertach większości profesjonalnych dystrybutorów rynku farmaceutycznego. Pytanie 6 Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga w odniesieniu do preparatów do dezynfekcji narzędzi i inkubatorów skuteczności bójczej tylko wobec niektórych drobnoustrojów? Czy w/w preparaty muszą być skuteczne wobec wirusa Polio i M. tuberculosis czyli zapewniać bezpieczeństwo personelu i pacjentów? JeŜeli nie to prosimy o uzasadnienie merytoryczne. Zamawiający w pełni podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ. Zamawiający odsyła do specyfikacji gdzie nastąpiło zróŝnicowanie preparatów ze względu na przeznaczenie oraz wiąŝące się z tym zróŝnicowanie minimalnych wymogów skuteczności mikrobiologicznej. W ciągu ostatnich dziesięciu lat (wcześniej równieŝ) w szpitalu Wojewódzkim we Włocławku nie ma potwierdzonego przypadku zakaŝenia wewnątrzszpitalnego wirusem polio ( doniesień literaturowych o takich przypadkach równieŝ nie ma) oraz przypadku zakaŝenia wirusem Tbc poprzez zakłucie. Zamawiający oczekuje rad i pouczeń od oferentów po zakończeniu postępowania, najchętniej w postaci szkoleń dla personelu szpitala nie zaś manipulacji w trakcie postępowania. Pytanie 7 Prosimy o podanie Ŝądanej ilości roztworów roboczych zamiast ilości koncentratów aby móc porównać rzeczywiste koszty dezynfekcji. Wyliczenie ilości preparatów zostało poprzedzone gruntowna analiza potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zdaje sobie sprawę z występowania preparatów w czasach działania i wiąŝącym się z tym problemem róŝnych stęŝeń uŝytkowych, co równieŝ wiąŝe się z róŝnymi cenami litra roztworu roboczego. Fakt ten stwarza trudność w jednoznacznym i obiektywnym wycenieniu przedmiotu zamówienia. Jeśli preparat jest stosowany w róŝnych czasach i w róŝnych stęŝeniach przyjęcie któregokolwiek ze stęŝeń za referencyjne równieŝ nie jest jednoznaczne i moŝe budzić szereg uzasadnionych wątpliwości. Zamawiający dla wyceny przyął metodę odzwierciedlającą rzeczywiste koszty szpitala poniesione na zakup preparatów koniecznych dla właściwych procedur dezynfekcyjnych oraz antyseptycznych i podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ. Pytanie 8 Czy w zadaniu 1A Zamawiający dopuści preparat dobrze spłukują czy się i nie pozostawiający osadów w postaci proszku lub granulatu. Zamawiający dopuści preparat w postaci proszku lub granulatu jeśli spełnione zostaną pozostałe wymogi SIWZ. Pytanie 9 Jak Zamawiający zamierza porównać ze sobą oferty w róŝnych opakowaniach w zadaniach, w których nie podano dokładnej wielkości opakowania np. do 50g, do 350 ml, 0,45 do 0,5 L? W przypadku zaproponowania opakowań mniejszych niŝ górna dopuszczalna granica, Zamawiający otrzyma mniejszą ilość środków w przypadku większych opakowań. UniemoŜliwi 2

3 to rzetelne porównanie ofert i naruszy zasadny uczciwej konkurencji. Czy w zadaniu 2D i 2E zamawiający oczekuje 81 L (180 x 45 L ), czy 90 l (180 x 0,5 L ) preparatu? Zamawiający zdaje sobie sprawę z róŝnic w pojemnościach zawartych w SIWZ, określenie jednak jednej pojemności preferowałoby w sposób nie majacy swojego uzasadnienia merytorycznego, prawnego, jak równieŝ ekonomicznego jednego z dostawców. W pozycji 1C nastąpił błąd redakcyjny właściwym jest zapis 1008 kg w opakowaniach do 50 g co jest zapisem jednoznacznym i nie budzącym wątpliwości, jak równieŝ w pełni obiektywnym i nie premiującym w sposób niezasadny Ŝadnego z producentów. W pozostałym zakresie zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko (w sposób jednoznaczny) zawarte w SIWZ. Pytanie 10 Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zaproponowanie zamiast opakowań 1 L bardziej ekonomicznych opakowań 5 L lub 6 L? JeŜeli nie, prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ. Wybór opakowań został poprzedzony gruntowną analiza uwarunkowań ekonomicznych, organizacyjno-prawnych, epidemiologicznych, jak równieŝ w zakresie równego traktowania oferentów. Pytanie 11 Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zaproponowanie zamiast opakowań 1 L opakowań 0,5 L? JeŜeli nie, prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ. Wybór opakowań został poprzedzony gruntowną analiza uwarunkowań ekonomicznych, organizacyjno-prawnych, epidemiologicznych, jak równieŝ w zakresie równego traktowania oferentów. Pytanie 12 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2E preparat barwiony (zawierający barwnik) spełniający pozostałe wymogi SIWZ? JeŜeli nie, prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Zamawiający w sposób przemyślany wydzielił preparat pozbawiony substancji barwiących (barwników) w zakresie preparatów do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk poniewaŝ celem stosowania preparatu o tym charakterze usunięcie, zabicie wegetatywnych form bakterii i grzybów jak równieŝ wirusów, a stosowanie substancji barwnikowych nie wiąŝe się z jakąkolwiek potrzebą uŝytkowa a ma jedynie aspekt estetyczny. Rosnąca liczba uczuleń oraz nadwraŝliwości personelu szpitalnego spowodowała konieczności poszukiwania preparatu pozbawionego jakichkolwiek substancji obciąŝających, w tym równieŝ barwników, które nie są niezbędne dla zasadniczego działania mikrobójczego. Dlatego teŝ Zamawiający wydzielił dwa zadania, w którym jedno obejmuje preparaty do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, które mogą a nawet powinny posiadać barwę, której Zamawiający nie wskazuje oraz drugi, który jest bezbarwny dla osób nadwraŝliwych na substancje barwiące. Zamawiający w pełni podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ. Pytanie 13 Według informacji od producenta dozownika Dermados, dozownik ten przeznaczony jest do butelek 0,5 L. Na jakiej podstawie Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności? Zamawiający dopuści kaŝde opakowanie w zakresie opisanym w SIWZ, które będzie mogło być zainstalowane w dozowniku typu Dermados. Pytanie 14 Na jakiej podstawie Zamawiający Ŝąda polisy ubezpieczeniowej o wartości PLN? śądanie polisy OC na kwotę PLN słuŝy zabezpieczeniu interesu Szpitala. Zamawiający nie bada kondycji finansowej dostawcy preparatów ale jednocześnie chce mieć pewność, Ŝe w przypadku zaistnienia szkody związanej ze stosowaniem środków dezynfekcyjnych lub 3

4 antyseptycznych nastąpi wypłata odszkodowania. Jest to działanie w najlepiej pojętym interesie Szpitala, w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Pytanie 14 dot. pakietu nr 1 zad. 1B Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego do oceny preparatu na bazie aktywnego tlenu- nadtlenku sodu, spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ. W pakiecie nr 1 zadanie 1B Zamawiający uzna za równowaŝny i dopuści do udziału w postępowaniu preparat na bazie aktywnego tlenu oparty o nadboran sodu jeśli pozostałe parametry uŝytkowe będą zgodne z wymogami SIWZ. Pytanie 15 Czy Zamawiający dopuści produkty równowaŝne o innym składzie i w innych opakowaniach a o tym samym przeznaczeniu? JeŜeli nie, prosimy o podanie uzasadnienia. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kaŝdy preparat spełniający wymogi SIWZ. Zamawiający określił w sposób precyzyjny minimalne wymogi, podtrzymuje stanowisko w tym zakresie. Zwraca jednocześnie uwagę na fakt określenia w specyfikacji nie wybranych preparatów określonych firm, lecz parametrów warunkujących właściwości uŝytkowe, bezpieczeństwo stosowania, skuteczność mikrobiologiczną, wymogi ochrony środowiska oraz uwarunkowania techniczne i organizacyjne Zamawiającego. Wielkości opakowań wiąŝą się ściśle z warunkami organizacyjnymi i technicznymi szpitala, zostały równieŝ określone w szerokim, moŝliwym do spełnienia przez róŝnych Wykonawców zakresie. Pytanie 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbicie pakietów na poszczególne pozycje? Pozwoli to naszej firmie na złoŝenie bardzo konkurencyjnej oferty cenowej. JeŜeli nie to dlaczego? Zamawiający nie wyraŝa zgody na rozbicie pakietów na poszczególne pozycje. Zgrupowanie zadań w pakiety ma za cel: - poprawę i ufektywnienie organizacji pracy działu zamówień, apteki oraz księgowości - konsolidację dostawców wiąŝącą się z ewentualnym wdraŝaniem standardów i programów jakości. - wymuszenie konkurencyjności ofert, konkurencja o pakiety o wyŝszych wartościach zmusi dostawców do zaoferowania niŝszych cen, zwłaszcza, ze SIWZ dopuszcza produkty róŝnych producentów dostępne qw ofertach większości profesjonalnych dystrybutorów rynku farmaceutycznego. Pytanie 17 Czy Zamawiający wymaga w odniesieniu do preparatów do dezynfekcji narzędzi i inkubatorów oczekuje skuteczności bójczej obejmującej pełne spektrum włącznie z wirusem Polio i M. tuberculosis? Tylko takie preparaty zapewniają bezpieczeństwo personelu i pacjentów. JeŜeli nie to prosimy o uzasadnienie merytoryczne. Ograniczenie Ŝądania skuteczności bójczej tylko do niektórych wirusów i prątków M. Terre, moŝe narazić personel szpitala i pacjentów na ryzyko zakaŝeń. Zamawiający w pełni podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ. Zamawiający odsyła do specyfikacji gdzie nastąpiło zróŝnicowanie preparatów ze względu na przeznaczenie oraz wiąŝące się z tym zróŝnicowanie minimalnych wymogów skuteczności mikrobiologicznej. W ciągu ostatnich dziesięciu lat (wcześniej równieŝ) w szpitalu Wojewódzkim we Włocławku nie ma potwierdzonego przypadku zakaŝenia wewnątrzszpitalnego wirusem polio ( doniesień literaturowych o takich przypadkach równieŝ nie ma) oraz przypadku zakaŝenia wirusem Tbc poprzez zakłucie. Zamawiający oczekuje rad i pouczeń od oferentów po zakończeniu postępowania, najchętniej w postaci szkoleń dla personelu szpitala nie zaś manipulacji w trakcie postępowania. Pytanie 18 Czy Zamawiający oczekuje klinicznych opinii IMiD? 4

5 Zamawiający szczegółowo określił wymogi SIWZ. Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie tzw. opinii klinicznych i potraktuje je równowaŝnie z opiniami określonymi w SIWZ. Pytanie 19 Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający zamierza porównać oferty Ŝądając konkretnych ilości koncentratów. PoniewaŜ preparaty występują w róŝnych stęŝeniach, koszt dezynfekcji zaleŝy od ceny litra roztworu roboczego. Prosimy o podanie Ŝądanej ilości roztworów roboczych. Wyliczenie ilości preparatów zostało poprzedzone gruntowna analiza potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zdaje sobie sprawę z występowania preparatów w czasach działania i wiąŝącym się z tym problemem róŝnych stęŝeń uŝytkowych, co równieŝ wiąŝe się z róŝnymi cenami litra roztworu roboczego. Fakt ten stwarza trudność w jednoznacznym i obiektywnym wycenieniu przedmiotu zamówienia. Jeśli preparat jest stosowany w róŝnych czasach i w róŝnych stęŝeniach przyjęcie któregokolwiek ze stęŝeń za referencyjne równieŝ nie jest jednoznaczne i moŝe budzić szereg uzasadnionych wątpliwości. Zamawiający dla wyceny przyjął metodę odzwierciedlającą rzeczywiste koszty szpitala poniesione na zakup preparatów koniecznych dla właściwych procedur dezynfekcyjnych oraz antyseptycznych i podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ. Pytanie 20 Czy Zamawiający dopuści złoŝenie oświadczenia o posiadanych wynikach badań i przedłoŝeniu ich na kaŝde wezwanie Zamawiającego w toku badania lub przed podpisaniem umowy? Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ.. Pytanie 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złoŝenie wraz z ofertą polisy na kwotę ,00 zł? Zamawiający nie wyraŝa zgody na dołączenie polisy OC na kwotę PLN poniewaŝ zmiana warunku udziału w postępowaniu jest niezgodna z art. 38 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. śądanie polisy OC na kwotę PLN słuŝy zabezpieczeniu interesu Szpitala. Zamawiający nie bada kondycji finansowej dostawcy preparatów ale jednocześnie chce mieć pewność, Ŝe w przypadku zaistnienia szkody związanej ze stosowaniem środków dezynfekcyjnych lub antyseptycznych nastąpi wypłata odszkodowania. Jest to działanie w najlepiej pojętym interesie Szpitala, w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Pytanie 22 Czy Zamawiający dopuści złoŝenie oświadczenia o posiadanych dokumentach dopuszczających do obrotu na terenie RP i przedłoŝeniu ich na kaŝde wezwanie Zamawiającego w toku badania lub przed podpisaniem umowy? Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ.. Pytanie 22 Prosimy o pozwolenie dostarczenia próbek w ilości jednej sztuki opakowania handlowego. Zamawiający wyraŝa zgodę. Pytanie 23 Według naszej wiedzy na polskim rynku i europejskim rynku preparatów dezynfekcyjnych nie istnieje środek do dezynfekcji narzędzi i sprzętu endoskopowego na bazie nadboranu potasu. Prosimy o zgodę na dopuszczenie w Zadaniu 1 preparatów na bazie 5

6 nadboranu sodu konfekcjonowanych w opakowaniach od 2 do 25 kg. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie. Zamawiający dopuszcza preparat oparty o nadboran sodu jako główną substancję aktywną, jednocześnie podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ w zakresie wielkości opakowań. Preparat uŝytkowany jest w warunkach pracowni endoskopowej, gdzie nie ma moŝliwości przechowywania większych opakowań handlowych niŝ 1 kg. Jednocześnie z wiedzy Zamawiającego wynika, Ŝe preparaty z tej grupy chemicznej charakteryzują się silnymi właściwościami higroskopijnymi, co wiąŝę się z nietrwałością preparatu przechowywanego w niehermetycznym opakowaniu. Pytanie 24 dot. zadania 1B Czy w Zadaniu 1B Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia sprzętu endoskopowego, który do przygotowania wymaga uŝycia ciepłej wody wodociągowej o temperaturze st. C w celu aktywacji roztworu? Tak, jeŝeli temperatura C jest istotna tylko dla rozpuszczenia i aktywacji preparatu, a nie zaś dla całkowitego czasu działania rozpuszczonego środka. Pytanie 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zgodnie z Rozdziałem X pkt. 4 na złoŝenie oferty w jednym egzemplarzu (oryginale)? Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających skuteczność bójczą preparatów, co spowoduje Zamawiający nie wyraŝa zgody. Pytanie 26 Czy jako próbka wystarczy jedno małe opakowanie dla kaŝdego rodzaju preparatu wymienionego w SIWZ? Tak Pytanie 27 Czy w pakiecie 1 zad. 1A Zamawiający zaakceptuje środek łatwo biodegradowalny, na bazie dwumiany, działający na drobnoustroje w pełnym zakresie wymaganym w SIWZ, ale czasie duŝo krótszym do 15 minut, o roztworze roboczym aktywnym do 14 dni, spełniającym wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Zamawiający określił w SIWZ główną substancję aktywną kierując się właściwościami uŝytkowymi takimi jak: skuteczność mikrobójczą, biodegradowalność, toksyczność, działanie alergizujące, właściwości myjące, trwałość roztworu, błąd białkowy i szereg innych, które są konsekwencją składu chemicznego preparatu. Dlatego zamawiający nie wyraŝa zgody na odstępstwa od SIWZ w zakresie składu chemicznego preparatu, jeśli substancja aktywna będzie naleŝeć do innej grupy chemicznej. Pytanie 28 Czy w pakiecie 1 zad. 1B Zamawiający dopuści środek na bazie nadboranu sodu, w opakowaniach a 1,5 kg, który działa na B, F, V (Polio), S w czasie 10 minut, na Tbc (M.tuberxculosis) w czasie 15 minut i który po rozpuszczeniu wymaga 15 minut czasu do osiągnięcia gotowości? Produkt ten spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ. Zamawiający wyraŝa zgodę na opakowania 1,5kg. Nie wyraŝa zgody na 15 minutowy czas aktywacji. Pytanie 29 Czy w pakiecie 1 zad. 1D Zamawiający dopuści środek gotowy do uŝycia, na bazie alkoholu z minimalnym dodatkiem IV rz. aminy, działający na drobnoustroje w pełnym zakresie 6

7 wymaganym w SIWZ (Tbc-M.terre) w czasie do 5 minut, nie posiadający opinii IMiDz, ale przebadany dermatologicznie i posiadający opinie szpitali po przetestowaniu go w innych oddziałach dziecięcych? Zamawiający nie wyraŝa zgody na obecność domieszek innych substancji aktywnych ze względu na toksyczność i działanie alergizujące spotęgowane poprzez efekt mgły aerozolowej charakterystycznej dla preparatów spełniających wymogi tego zadania. Pytanie 30 Czy w pakiecie 2 zad. 2A i 2B Zamawiający dopuści środek leczniczy (odpowiednio bezbarwny i barwiony) na bazie alkoholi, wykazujący działanie (potwierdzone badaniami notyfikowanego laboratorium) nab (w tym MRSA), F, Tbc, V(HIV, HBV, Polio) w bardzo krótkim czasie- od 15 sekund do 2 minut i na Polio w czasie do 5 minut, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Zamawiający nie wyraŝa zgody na odstępstwa od składów chemicznych określonych w SIWZ zwłaszcza Ŝe na rynku dostępne są preparaty róŝnych producentów spełniające te warunki. Pytanie 31 Czy w pakiecie 2 zad. 2D Zamawiający zaakceptuje preparat leczniczy na bazie alkoholi, wykazujący działanie na B ( w tym MRSA), F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie od 15 sekund do 3 minut, potwierdzone badaniami notyfikowanego laboratorium, o ph 5,5-6,5, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Nie, Zamawiający dopuścił preparat o wyŝszej alkaliczności w zadaniu 2 F Pytanie 32 Czy w pakiecie 2 zad. 2G Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 500 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Tak, Zamawiający wyraŝa zgodę na opakowania a 500 ml. Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ postanowił przedłuŝyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące: Termin składania ofert: r. godz Termin otwarcia ofert: r. godz W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. DYREKTOR Bronisław Dzięgielewski... (podpis kierownika Zamawiającego) 7

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 962/13 WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez

Bardziej szczegółowo

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców Znak sprawy: ZP/14/2012 Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój Do wszystkich Wykonawców Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d Piekary Śląskie 02.06.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. 15 864 85 39, fax. 15 864 36 75 www.szpitalstaszow.pl

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2014 Z dnia: 24-02-2014 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych

SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP 858-18-12-889, REGON 320639728 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1320/13 WYROK z dnia 18 czerwca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Radecznica, dn. 07-05-2012r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/110/08/2013 Warszawa, 16.08.2013 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/21US/06/2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski WYROK z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 sierpnia 2012 r.

WYROK z dnia 9 sierpnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 1615/12 WYROK z dnia 9 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 31 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2765/12 WYROK z dnia 31 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 21 maja 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 21 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 1088/13 POSTANOWIENIE z dnia 21 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2602/12 WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy MSZ.ZP.3411/07/2010. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo