SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE ZATWIERDZAM

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143 z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz i Nr 227,poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz i Nr 223, poz. 1778) zaprasza do złożenia oferty w ww. postępowaniu. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej ustawą PZP, przez PRYMAKOWSCY Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe sp. z o.o., działająca na podstawie udzielonego przez Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie kompleksowego ubezpieczenia na okres 48 miesięcy rozpoczynający się od dnia r. Pełnomocnik Zamawiającego: PRYMAKOWSCY Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe sp. z. o.o., ul. St. Jaracza 6, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Broker ubezpieczeniowy działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1942/13 z dnia 28 maja 2013 r. Oznaczenie postępowania: Sprawa: 24/2013 Nazwa oraz adres zamawiającego. Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, Warszawa Strona internetowa Teatru: Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: Strona 2 z 57

3 I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość euro. Rodzaj zamówienia - Usługa Wyrażenia i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Teatr lub Zamawiający Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, Warszawa, Ustawa lub PZP Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143 z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz i Nr 227,poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz i Nr 223, poz. 1778). 1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówień uzupełniających może być udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w innych zakresach niż objęte niniejszym postępowaniem. W związku z planowanym remontem generalnym siedziby Zamawiającego może zaistnieć konieczność rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o następujące rodzaje ubezpieczeń: OC z tytułu pełnienia funkcji inwestora, ubezpieczenie budowlano - montażowe wykonawcy robót budowlanych z włączeniem odpowiedzialności za utratę zysku spowodowaną nieterminową realizacją zamówienia na roboty budowlane. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizacji imprez masowych. 6. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Strona 3 z 57

4 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielania ochrony ubezpieczeniowej i przyjmowanie do ochrony ubezpieczeniowej mienia, osób i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego PRYMAKOWSCY Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe sp. z. o.o., ul. St. Jaracza 6, Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Broker ubezpieczeniowy działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1942/13 z dnia 28 maja 2013 r. 3. KODY CPV: Usługi ubezpieczeniowe Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od ognia Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów Usługi ubezpieczenia od strat finansowych Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Zamówienie będzie realizowane od dnia r. do dnia Szczegółowe terminy udzielania ochrony ubezpieczeniowej określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1. IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPISU SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawi zamówień publicznych, dotyczące: Strona 4 z 57

5 a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: i. posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. poz. 950 z późn. zmianami), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. b. posiadania wiedzy i doświadczenia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu. c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a. zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu. d. sytuacji ekonomicznej i finansowej: i. posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień składania ofert wskaźnik pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami, co najmniej 100 %, ii. posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień składania ofert roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, co najmniej 100%. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków odbędzie się wg formuły: spełnia nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału w postępowaniu i w tym celu powinien przedstawić dokumenty i oświadczenia (dowody), o których mowa w pkt. 1. Ponadto Wykonawca powinien wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w szczególności w art. 24 ust. 1 PZP lista dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania zawarta poniżej. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Strona 5 z 57

6 V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Zamawiający żąda: a. oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. V SIWZ, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, b. potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje tj. zezwolenia uprawniającego do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. poz. 950 z późn. zmianami), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.2.b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 4. Przynależność do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5, zobowiązany jest wykazać, iż nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5)), do której należą Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, że wykaże, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Strona 6 z 57

7 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN. 2. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 3. Cenę oferty netto/brutto za przedmiot zamówienia należy ująć w formularzu oferty, stosownie do treści pkt Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 5. W formularzu należy podać cenę za wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią Formularza Oferty i SIWZ. 6. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. 7. Określone przez Wykonawcę stawki do sporządzenia ceny oferty są stałe i nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowych zmian wysokości podatku VAT. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty oraz ewentualne bonifikaty, upusty itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym opisie. 8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu porównania ofert i oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Rozliczenie za realizację umowy między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich. 10. Cenę należy rozbić na następujące elementy określone w tabeli stanowiącej załącznik nr [ ] do SIWZ. 11. Wszystkie stawki określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom w czasie realizacji zamówienia. Strona 7 z 57

8 VII. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, spełniającemu wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Wykonawca to 100 punktów. Kryteria wyboru oferty: Cena 100 %. Zamawiający przyzna punkty ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem: Oferta najkorzystniejsza cenowo Cena oferty analizowanej X 100 pkt. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany poniżej). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem terminu. 3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się i prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. 4. Dokładny adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 49, Warszawa. 5. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia: Michał Prymakowski tel Elżbieta Szymoniak tel./fax (22) IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Strona 8 z 57

9 Wykonawcy nie są zobowiązani do wnoszenia wadium. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWAWANIA OFERT 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. W celu ułatwienia analizy oferty zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane, zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej Osoby Uprawnione ). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis z pieczątką, pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 4. Dokumenty będące oświadczeniami woli lub wiedzy, które nie są składane w formie oryginału, należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje Wykonawca lub uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Dokumenty takie powinny być potwierdzone na każdej stronie. 5. Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Strona 9 z 57

10 Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie bądź poświadczonej przez osoby uprawnione. 6. Na ofertę składają się następujące dokumenty: a. Formularz ofertowy (Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z załącznikami. Wykonawcy są uprawnieni do skorzystania ze swoich formularzy o ile będą zawierały wszystkie wymagane elementy, a w szczególności oświadczenia. b. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ wraz z załącznikami 3a i 3b, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w złotych polskich. Wykonawcy są uprawnieni do skorzystania ze swoich formularzy o ile będą zawierały wszystkie wymagane elementy. Cenę należy obliczyć zgodnie ze sposobem opisanym w pkt. VI SIWZ. c. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny zostać przygotowane zgodnie z punktem 5 i 6 SIWZ. d. Ogólne Warunki Ubezpieczeń mających zastosowanie do złożonej przez Wykonawcę oferty 7. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu np. kopercie. Zaleca się, aby opakowanie było opisane według poniższego wzoru: Sprawa nr 24/2013 Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, Warszawa KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE Nie otwierać przed dniem roku, do godz. 11: Opakowanie (kopertę) należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Strona 10 z 57

11 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 12. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt XII.11. SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa roku, o godz. 11:30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania, w szczególności przesyłką pocztową lub kurierską. 2. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Zamawiającego (pok. 10, parter) i zaadresować zgodnie z powyższym wzorem. Wejście do sekretariatu znajduje się od ul. Św. Barbary Sekretariat Teatru pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu roku, o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego ul. Nowogrodzka 49, Warszawa, wejście od ul. Św. Barbary Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może Strona 11 z 57

12 zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1. Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta w brzmieniu przedstawionym przez Zamawiającego. Wykonawcy przystępujący do postępowania powinni załączyć oświadczenie, iż w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień umownych: a. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany i warunkiem zaakceptowania takiej zmiany przez obie strony umowy. b. Niedopuszczalne jest żądanie przez strony umowy zmian istotnych postanowień umowy, jeśli żądanie zmiany stanowiłoby naruszenie przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych, poza przypadkami, gdy będzie wynikiem zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających odniesienie do udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, a bez jej dokonania niemożliwym byłoby dalsze wykonywanie zamówionej usługi. c. Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy zmiany w posiadanym majątku, sum ubezpieczenia, ilości osób objętych ubezpieczeniem, okresów trwania ochrony Strona 12 z 57

13 ubezpieczeniowej. Dopuszcza również możliwość zmiany zakresów rzeczowych udzielanej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. XVIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKIE JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 PZP. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych. 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone jedynie w złotych polskich (PLN). Strona 13 z 57

14 3. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. XX. OFERTA WSPÓLNA. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 PZP) pod warunkiem, że oferta taka spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, b) oryginał pełnomocnictwa (lub poświadczona kopia) będzie załączony do oferty i zawierać będzie w szczególności wskazanie: i. postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy; ii. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; iii. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, c) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Wykonawców. 2. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w szczególności w art. 24 ust. 1 PZP. W tym celu wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną składają oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. V.2 oraz V.4 SIWZ (dla Wykonawców zagranicznych w pkt. V.3-V.4 SIWZ) dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 6. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpowiedni zapis o solidarnej odpowiedzialności zostanie wprowadzony do umowy. Strona 14 z 57

15 XXI. INFORMACJE DODATKOWE. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych ofert. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Nr 2 wzór formularza oferty, Nr 3 wzór formularza cenowego oferty, Nr 3a wzór załącznika formularza cenowego oferty okresy ubezpieczenia, Nr 3b wzór załącznika formularza cenowego oferty stawki, Nr 4 wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Nr 5 wzór oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania oraz przynależności do grupy kapitałowej, Nr 6 wzór umowy. Strona 15 z 57

16 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Podstawowe informacje: Pełna nazwa instytucji kultury Teatr Muzyczny ROMA Siedziba Warszawa ( Warszawa) ul., Nowogrodzka 49, KRS Rejestr Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy nr RIA/119/85 Organizator Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem Biura Kultury Akt utworzenia Zarządzenie nr 185 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 listopada 1951r. Statut Uchwała Nr XXXVIII/989/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Teatru Muzycznego Roma Regon NIP Ilość zatrudnionych pracowników 62 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę Ilość artystów Średnia ilość artystów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w sezonie artystycznym 200 osób Podwykonawcy: Zamawiający korzysta z usług podwykonawców do między innymi następujących czynności: obsługa bileterska, ochrona teatru, obsługa sceny Przedmiot działalności wg PKD z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Przychody w roku 2012 Przychody własne ,00 zł Strona 16 z 57

17 Informacje ogólne: Teatr Muzyczny ROMA pod dyrekcją Wojciecha Kępczyńskiego realizuje wielkie inscenizacje światowej klasyki musicalowej. Dzieła wybitnych kompozytorów jak Andrew Lloyd Webber czy Claude-Michel Schönberg doczekały się na scenie ROMY autorskich inscenizacji typu non-replica production. Jako reżyser Wojciech Kępczyński współpracuje z najlepszymi twórcami w kraju. Wśród realizatorów spektakli znaleźli się m.in. Dorota Kołodyńska (kostiumy) i Boris Kudlička (scenografia). Z teatrem współpracował Roman Polański. Teatr Muzyczny ROMA konsekwentnie realizuje politykę popularyzacji musicalu jako gatunku, a o powodzeniu tej misji najlepiej świadczy rosnąca popularność kolejnych wystawianych na jego scenie tytułów musical UPIÓR W OPERZE obejrzało w ROMIE niemal widzów! Dyrektor Wojciech Kępczyński nie tylko zaprezentował polskiej publiczności trzy najpopularniejsze musicale w historii KOTY, UPIÓR W OPERZE i LES MISÉRABLES ale przygotował także prapremiery produkcji rodzimych, wśród których z wielkim uznaniem spotkał się musical familijny AKADEMIA PANA KLEKSA (2007). Teatr Muzyczny ROMA to scena, która nie zna kompromisów. Musical stawia przed twórcami najwyższe wymagania jest jedynym gatunkiem, w którym aktorstwo, taniec i śpiew pełnią równorzędną rolę. Na scenie przy ulicy Nowogrodzkiej przekonujemy się o tym trzysta razy w roku. Od dwunastu lat. Opis budynku: Budynek powstał w 1935 r. jako Wielka Sala odczytowa przy Domu Katolickim wg projektu Stefana Szyllera. We wrześniu 1948 r. budynek zajęła opera i filharmonia. W 1953 r. budynek został gruntownie przebudowany. W 1966 r. ulokowała się tu Państwowa Operetka w Warszawie, obecnie TEATR MUZYCZNY ROMA. Teatr Muzyczny ROMA usytuowany jest w kompleksie budynków Spółki Dom Katolicki przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście. Kompleks składa się z części wejściowej usytuowanej wzdłuż ul. Nowogrodzkiej. Główne wejście, którym wchodzimy na hol główny, dalej na widownię oraz szatnie, toalety usytuowane w piwnicy oraz na drugim piętrze. Drugie wejście od ul. Nowogrodzkiej prowadzi do kas Teatru. Główne schody prowadzą do przestrzeni widowiskowej, w skład której wchodzi sala znajdująca się na parterze oraz dwie kondygnacje loży na I i II piętrze. Widownia, proscenium oraz orkiestron wpisany jest w epileptyczny kształt budynku. W piwnicy tej części znajdują się magazyny oraz główny węzeł C.O. dla budynku. Skrzydło znajdujące się przy ul. Św. Barbary jest sześciokondygnacyjne z podpiwniczeniem, w nim poza pomieszczeniami obsługi biur oraz garderób, znajduje się Nova Scena z zapleczem. Sala Nova Scena mieści 151 miejsc, powierzchnia Sali 174 m². Teatr Muzyczny ROMA zajmuje 8 030,60 m² powierzchni użytkowej. Budynek usytuowany od ul. Nowogrodzkiej jest pięciokondygnacyjny, podpiwniczony. Ściany nośne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Podział między kondygnacjami stanowią stropy żelbetowe - gęstożebrowe. Budynek widowni oparty jest na siatce słupów żelbetowych rozstawionych owalnie, powiązanych ramą żelbetową. Salę zwieńczają żelbetowe ramy, na których oparta jest drewniana więźba dachowa pokryta blachą. Kubatura widowni Teatru wraz z proscenium przy zamkniętej kurtynie pożarowej wynosi 5650 m³. Widownia Sali widowiskowej TM ROMA zajmuje powierzchnię 382 m², proscenium 104 m², scena 439 m². Pod proscenium usytuowany jest orkiestron o powierzchni 92 m². Kubatura sceny wynosi około 5000 m³. Budynek w części sceny ma wysokość 27 m, a w części widowni ok.16 m Widownię tworzy część parterowa oraz loże na dwóch poziomach balkonów. Na parterze widowni znajdują się fotele dla 669 widzów oraz straponteny dla 71 widzów. W lożach na balkonach umieszczone są 233 fotele. W tylnej części parteru widowni usytuowano wydzielone z widowni stanowisko miksowania FOH z miejscem dla dwóch realizatorów dźwięku i Strona 17 z 57

18 aparaturę elektroakustyczną. Skrzydło usytuowane wzdłuż ul. Św. Barbary jest sześciokondygnacyjne z podpiwniczeniem. Konstrukcję nośną stanowią ściany wykonane z cegły pełnej oraz stropy żelbetowe gęsto żebrowe. Opis systemów zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Dozór całodobowy przez pracownika agencji ochrony mienia, Monitoring CCTV, Drzwi główne do budynku zamykane na rygiel elektryczny odblokowywany z wewnątrz budynku. Drzwi ewakuacyjne (4 szt.) zamykane na 1 zamek, drzwi w trakcie przedstawień pozostają otwarte. Pozostałe drzwi lub wrota na scenę lub do pracowni zamykane na 1 zamek lub kłódkę. Okna do budynku nie są okratowane. Wybrane drzwi balkonowe lub okna posiadają możliwość wyjścia na zewnątrz, w takim przypadku klamka drzwi lub okien wyposażona jest w zamek. Drzwi do pomieszczenia kasowego wyposażone są w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Wejście do przedsionka kasowego (miejsce obsługi klienta) wyposażone są w drzwi zewnętrzne zamykane na 2 zamki atestowane. Przejście do dalszych pomieszczeń teatru wyposażone jest w rygiel elektryczny sterowany kontrolą dostępu. Włazy dachowe zabezpieczone Opis systemów zabezpieczeń przeciw pożarowych System sygnalizacji pożaru TELSAP 4900 z systemem wizualizacji, Sieć hydrantów wewnętrznych, Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe, Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne Opis magazynu scenografii: Adres: ul. Michałow 105, Okuniew Magazyn Teatr Roma zajmuje wydzieloną część murowanego budynku produkcyjno - magazynowego zakładu stolarskiego PPHU WISAD Mieczysław Jerzak. Teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej. Zakład zlokalizowany jest w odległości ok. 1 km od drogi głównej z dala od innych zabudowań. Na terenie zakładu znajduje się budynek mieszkalny właściciela terenu. Dostęp do magazynu możliwy jest poprzez drzwi zewnętrzne zamykane na 1 zamek podklamkowy, oraz dwie bramy rolowane. Dodatkowo dostęp do magazynu możliwy jest z zakładu produkcyjnego poprzez drzwi metalowe zamykane na 1 zamek. Na terenie magazynu znajduje się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic. Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachu blacho dachówka Strona 18 z 57

19 Szkodowość: W ubezpieczeniu mienia: Rok 2010: szkoda z dnia , zalanie budynku, deszcz, 4.089,44 zł, Rok 2011: brak szkód Rok 2012: szkoda z dnia , zalanie budynku, wyciek z urządzeń wodnych, ,00 zł, Rok 2013: szkoda z dnia , zalanie budynku, wyciek z urządzeń wodnych, ,04 zł. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: Rok 2012 jedna wypłata na kwotę ,-zł (szkoda rzeczowa, uszkodzenia mienia). W ubezpieczeniu NNW: ,21 zł W ubezpieczeniu komunikacyjnym: brak szkód Pozostałe informacje W zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w sprawach o odszkodowanie uczestniczyć będzie broker ubezpieczeniowy Zamawiającego: PRYMAKOWSCY Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy St. Jaracza 6. Wynagrodzenie brokera pokrywane będzie przez Wykonawcę. Strona 19 z 57

20 Postanowienia wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń: Okres ubezpieczenia: Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 22 grudnia 2017 roku obie daty włączone. Z uwagi na różne terminy ekspiracji dotychczasowych polis, Zamawiający oczekuje, iż terminy ubezpieczeń zostaną przyjęte wg następującego założenia: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym, utraty zysku oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: I okres polisowy : od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku, II okres polisowy : od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku, III okres polisowy : od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 roku, IV okres polisowy : od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 roku. Uwaga: W I okresie polisowym ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie szyby od stłuczenia, pozostałe ubezpieczenia majątkowe rozpoczynają się z II okresem polisowania tj, z dniem 1 kwietnia 2014 roku. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw wypadków, zgodnie z rokiem artystycznym: I okres polisowy : od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, II okres polisowy : od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, II okres polisowy : od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016 roku, III okres polisowy : od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 roku, Uwaga: W I okresie polisowym ochroną ubezpieczeniową objęci zostaną wyłącznie pracownicy techniki scenicznej. Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków Assistance, OC w czasie podróży zagranicznych szacunkowo przyjmuje się 10 dniowy okres ubezpieczenia dla zakresu Europa i 10 dniowy okres ubezpieczenia dla zakresu świat (z włączeniem USA i Kanady) w okresach polisowych: I okres polisowy : od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, II okres polisowy : od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku, III okres polisowy : od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 roku, IV okres polisowy : od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku, Strona 20 z 57

21 Ubezpieczenia komunikacyjne: I okres polisowy: od 23 grudnia 2114 do 22 grudnia 2015 II okres polisowy : od 23 grudnia 2015 do 22 grudnia 2016 roku, III okres polisowy : od 23 grudnia 2016 do 22 grudnia 2017 roku, Pozostałe postanowienia wspólne: Warunki ubezpieczenia oferowane przez wykonawcę są niezmienne w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zmian sum ubezpieczenia lub ilości osób w ubezpieczeniu NNW (zwiększenia lub zmniejszenia sum) wystawionych już polis, wykonawca wystawi polisy dodatkowe obejmujące te zmiany o okresie obowiązywania od następnego dnia po dniu zgłoszenia zmiany do końca rocznego ubezpieczenia podstawowego. Składka dodatkowa lub zwrot składki za polisy dodatkowe zostaną naliczone pro rata w stosunku do ilości dni pozostałych do końca rocznego okresu polisowania. Składka za ubezpieczenia będzie opłacana przelewem na konto wykonawcy jednorazowo. Termin płatności składek za ubezpieczenie ubezpieczeń wynosi 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych polis oraz faktur przez zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w roku 2014 planowany jest remont generalny części siedziby teatru. Tym samym z tego tytułu Zamawiający nie dopuszcza żadnych ograniczeń bądź wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do przedstawionego zakresu ubezpieczenia i planowanego remontu. Zważywszy na planowany remont generalny części siedziby teatru Zamawiający informuje, iż na okres remontu zamierza wynająć pomieszczenia magazynowe w celu przechowania przez okres remontu posiadanego majątku. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca udzielać będzie ochrony ubezpieczeniowej w najętej lokalizacji na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Zamawiający oczekuje, iż mienie Zamawiającego objęte będzie ochroną ubezpieczeniową niezależnie od miejsca aktualnego położenia. Mienie służące do realizacji występów artystycznych poza siedzibą Zamawiającego objęte jest pełnym zakresem ubezpieczenia od chwili pobrania mienia z siedziby/magazynu do jego powrotu po realizacji wydarzenia. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do ograniczenia odpowiedzialności w sytuacji gdy szkoda w mieniu zostanie wyrządzona przez podwykonawcę Zamawiającego lub jego kontrahenta odpowiedzialnego za powierzoną mu część mienia (np. montaż nagłośnienia na koncercie). Zamawiający informuje iż nie dopuszcza się ograniczenia odpowiedzialności w sytuacji gdy szkoda została wyrządzona w czasie gdy z mienia korzystają na podstawie umowy z Zamawiającym korzystają Strona 21 z 57

22 podmioty trzecie (dotyczy w szczególności mienia niezbędnego do realizacji przedstawień artystycznych). Strona 22 z 57

23 Likwidacja szkód: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego, Zamawiający oczekuje, iż w przypadku szkód majątkowych Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przystąpi do likwidacji szkody. W odniesieniu do pozostałych szkód okres ten wynosi 24 godziny. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenia majątkowe: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Ubezpieczenie utraty zysku Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw wypadków, Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usług Assistance w trakcie podróży służbowych za granicą oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenia komunikacyjne: Ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenie od kradzieży, Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów. Ubezpieczenia Assistance na terenie RP Zakres terytorialny: Dla ubezpieczeń majątkowych: Warszawa, ul. Nowogrodzka Okuniew, Michałow 105, (najęte pomieszczenia magazynowe) Każdorazowe miejsca występów artystycznych w których realizowane są spektakle oraz każde miejsce gdzie przebywają osoby działające w imieniu Teatru w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający oczekuje, że mienie służące do realizacji przedstawień będzie objęte ubezpieczeniem w zakresie wszystkich ryzyk objętych umową ubezpieczenia we wszystkich miejscach gdzie odbywają się spektakle. Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego Europa. Ubezpieczenie mienia w transporcie - teren RP. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej cały świat. Strona 23 z 57

24 Dla ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenie od kradzieży RP, Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów zgodnie z zakresem terytorialnym OC, Ubezpieczenia Assistance zgodnie z zakresem terytorialnym AC. Strona 24 z 57

25 Informacje szczegółowe dotyczące ubezpieczeń Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek nagłego i niespodziewanego zdarzenia losowego. Niezależnie od warunków Wykonawcy ubezpieczenie nie może wyłączać ryzyk : ognia (pożaru) eksplozji (wybuchu) upadku statku powietrznego lub jego części, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, huraganu, opadów atmosferycznych jak deszcz, deszcz nawalny, skutków ciężaru i naporu śniegu, i gradu, powodzi, lawiny, upadek drzew, trzęsienia ziemi i zapadania się ziemi, osuwania się ziemi uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, szkody wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze. Przedmiot i sumy ubezpieczenia Wg poniższej tabeli. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia w zł Określenie podanych wartości Majątek zapisany w ewidencjach w tym instrumenty, sprzęt elektroniczny, środki trwałe o charakterze wyposażenia, niskocenne składniki majątkowe, w tym środki inscenizacji, sprzęt, instrumenty muzyczne i inne Rekwizyty, meble sceniczne, kostiumy, obuwie, dekoracje itp.. Zapasy magazynowe, w tym materiały dla pracowni stolarskiej, tapicerskiej, krawieckiej, modelarni itp. przeznaczone do użytku własnego Mienie osób trzecich w tym m.in.. mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności na terenie TM ROMA, m.in. realizacja filmów z przedstawień, mienie zaproszonych grup teatralnych lub podmiotów które wynajęły sale na imprezy, przedstawienia, itp. w tym m.in. sprzęt, instrumenty i inne mienie niezbędne do realizacji zadań, mienie osobiste artystów, mienie pracownicze. Poniesione nakłady na remonty i adaptacje w obcych środkach trwałych ,58 Księgowa ,00 Ewidencyjna ,00 Ceny nabycia , ,00 Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności 6 Gotówka w kasie biletowej i kasie głównej od ,00 Wartość nominalna Strona 25 z 57

26 wszystkich ryzyk z włączeniem kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz w transporcie. I ryzyko 7 Dodatkowe koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty zapobieżenia ,00 8 Szkody elektryczne, przepięcia , Ubezpieczenie maszyn, aparatów, urządzeń od szkód mechanicznych Ubezpieczenie maszyn, aparatów, urządzeń od szkód elektrycznych , ,00 11 Ubezpieczenie katastrofy budowlanej , Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia lub uszkodzenia Akty terroryzmu, zamieszki, sabotaż, strajki, niepokoje społeczne (limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i dla ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk) Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności dot. również ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu dotyczy wszystkich wymienionych grup mienia z wyłączeniem gotówki, która ubezpieczona powinna być w pełnej wysokości podanego wyżej limitu Ubezpieczenie od kradzieży zwykłej (limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i dla ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk) ,00 Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności ,00 Limit odpowiedzialności , , , ,00 18 Wandalizm, celowe uszkodzenie ,00 19 Ubezpieczenie szkód estetycznych (graffiti) ,00 20 Ubezpieczenie mienia zewnętrznego takiego jak kamery przymocowane do budynku od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku ,00 Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności Limit odpowiedzialności Strona 26 z 57

27 21 Prewencyjna suma ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk) ,00 Limit odpowiedzialności Udziały własne i franszyzy Ubezpieczający oczekuje zniesienia udziałów własnych i franszyz, za wyjątkiem niżej wymienionych : Dla ryzyka katastrofy budowlanej 2.000,00zł Dla klauzuli akty terroryzmu dopuszczalna wysokość ,-zł Dla klauzuli szkody elektryczne dopuszczalna wysokość:. 3% należnego odszkodowania, max.500,-zł Dla klauzuli zwiększone koszty działalności 3 dni Odszkodowania będą wypłacane w wysokości: W wartościach odtworzeniowych nowych i w wartościach księgowych brutto. Ewentualne odszkodowanie będzie wypłacone w wartościach odtworzeniowych nowych pod warunkiem, że wartość ta nie będzie większa niż 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Zasady te będą stosowane również w razie zniszczenia lub utraty mienia lub wystąpienia zdarzeń ubezpieczeniowych w których granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest ustalony limit bądź suma ubezpieczenia ustalona w systemie I ryzyka. Klauzule do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie nie wymienione w ewidencji w chwili zawierania ubezpieczenia, które w okresie trwania umowy ubezpieczenia zostało zakupione lub przyjęte oraz na mienie przyjęte do używania, a stanowiące własność osób trzecich, o wartości do 20% wymienionych w polisie sum ubezpieczenia i podanych limitów. Ochrona rozpoczyna się automatycznie od dnia przejęcia. Składka naliczana będzie pro rata, po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich przybyłych lokalizacjach użytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczającego jak również wszystkie miejsca występów artystycznych inne niż siedziba Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa działa od momentu przyjęcia lokalizacji do użytku. Uzgadnia się termin zgłoszenia nowej lokalizacji od dnia uruchomienia 30 dni. Klauzula reprezentantów Strona 27 z 57

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Znak sprawy: Zp 272.34.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo