Ocena ryzyka ogniowego a ubezpieczenie mienia. dr Krzysztof Łyskawa, Katedra Ubezpieczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ryzyka ogniowego a ubezpieczenie mienia. dr Krzysztof Łyskawa, Katedra Ubezpieczeń"

Transkrypt

1 Ocena ryzyka ogniowego a ubezpieczenie mienia dr Krzysztof Łyskawa, Katedra Ubezpieczeń

2 Agenda Ocena rynku ubezpieczeń w zakresie produktów ogniowych Definicje zdarzeń obejmowanych ochroną Stawki Konsekwencje redukcji kosztów Sposoby oceny zagrożeń ogniowych przez zakłady ubezpieczeń Standardowe wnioski o ubezpieczenie ogniowe Realizacja ubezpieczeń w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych Zindywidualizowana ocena zakładu ubezpieczeń / survey Indywidualizacja postrzegania ryzyka ogniowego przez potencjalnych ubezpieczonych Systemy informatyczne i semantyczna reprezentacja ryzyka

3 Rynek ubezpieczeń w Polsce w zakresie ryzyk ogniowych

4 Fragment modelu biznesowego zakładu ubezpieczeń Sprzedaż - Dostarczanie przypisu - Klauzule brokerskie - Negocjacje (cena, zakres) Underwriting -Deklaracja ryzyka - Odstępstwa od schematu akceptacji ZU Obsługa polis - Brak informacji o zmianach w przedmiocie ubezpieczenia - Szkodowość w okresie ubezpieczenia Likwidacja - Konieczność akceptacji wcześniej ustalonych warunków - Nacisk ze strony pośrednika, sprzedaży, a często i underwritingu

5 Klauzule stosowane w realizowanych umowach ubezpieczenia (SIWZ Wrocław) - obligatoryjne Ochronie podlega całe mienie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez względu na wiek, stopień amortyzacji i zużycia technicznego. Podstawa obliczania wysokości odszkodowania jest wartość księgowa brutto lub wartość odtworzeniowa niezależnie od stopnia zużycia technicznego mienia (dotyczy wszystkich ubezpieczonych ryzyk). Obowiązkowe zniesienie ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z awarii urządzeń lub instalacji tryskaczowych oraz samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn jak pożar, Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe, stosowane przez Ubezpieczającego, o ile są one zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych Ubezpieczyciel pokryje koszty napełnienia urządzeń i/lub instalacji gaśniczych, w przypadku wydostania się mediów gaśniczych na skutek awarii lub błędu w obsłudze;

6 Klauzule stosowane w realizowanych umowach ubezpieczenia (SIWZ Wrocław) - fakultatywne Istnieje możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniowa (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. Klauzula małych szkód Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego - zakres ochrony zostaje rozszerzony o ryzyko szkód wywołanych niezachowaniem parametrów prądu elektrycznego, w tym równie" wywołanych pośrednim uderzeniem pioruna. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów zabezpieczenia przed szkoda, bezpośrednio zagrożonego mienia, bez względu na to czy szkoda w ubezpieczanym mieniu faktycznie powstała. Klauzula konieczności poniesienia zwiększonych wydatków w związku z nakazem administracyjnym - Jeśli po wystąpieniu szkody okaże się, iż w wyniku decyzji administracyjnej lub w związku z obowiązującym przepisem prawa Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki na odtworzenie mienia lub w jakikolwiek inny sposób nakłady na odtworzenie będą zwiększone w stosunku do faktycznego rozmiaru szkody.

7 Zjawisko redukcji stawek ubezpieczeniowych W ciągu ostatnich kilku lat stawki w ubezpieczeniu od ognia uległy znacznej redukcji Konieczność redukcji kosztów i często zmiany sposobu realizacji umów ubezpieczenia (I-sze ryzyko) Źródło: Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 7 i 8/2007

8 Zjawisko redukcji stawek ubezpieczeniowych Redukcja kosztów ubezpieczenia przejawia się w obszarach, w których nie występują negocjacje cenowe z udziałem brokerów przetargi publiczne) Stawka wyniosła 0,1226 promila

9 Konsekwencje redukcji stawek ubezpieczeniowych Dążenie do redukcji kosztów - w tym kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia Koncentracja na zakresie i cenie, a nie analizie technicznej przedmiotu ubezpieczenia Brak doświadczeń w danym rodzaju mienia / prowadzonej działalności i w konsekwencji indywidualizacja decyzji Budowanie odpowiedzialności towarzystwa na PML (possible maximum loss)

10 Terminologia stosowana w procesie określania maksymalnej straty Termin MPL (Maximum Probable Loss) maksymalna prawdopodobna strata EML (Estimated Maximum Loss) maksymalna szacunkowa strata AS (Amount Subject) wartość strefy Znaczenie Maksymalna strata, której można się spodziewać przy ostrożnej ocenie i może się zdarzyć jako rezultat pojedynczego zdarzenia przy wzięciu pod uwagę wszystkich okoliczności ryzyka (wg. Munich Re) Strata jaka może powstać, gdy będą miały miejsce najbardziej niekorzystne okoliczności, mniej lub bardziej wyjątkowo ze sobą powiązane, i gdy powstała - jako jej rezultat realizacja ryzyka nie będzie wcale lub też będzie zwalczana w sposób niewystarczający, a rozwój szkody może być zatrzymany tylko poprzez nieprzekraczalne przeszkody lub wyczerpanie się dóbr zagrożonych szkodą (def.: Comitte Europeen des Assurances) Maksymalna strata jaka może się wydarzyć w normalnych warunkach działalności z uwzględnieniem wszystkich elementów ochronnych. Nie uwzględnia się odległych zbiegów okoliczności i katastrof, które mogą mieć miejsce, ale które pozostają (praktycznie) mało prawdopodobne (def.: Reinsurance Offices Association). Wartość maksymalnych strat majątku w przypadku działania pojedynczego zdarzenia szkodzącego, przy nieskutecznych środkach ochronnych, zaistniała w strefie zagrożenia (wg. Munich Re). Źródło: Jedynak P., Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki., Księgarnia Akademicka, Kraków 2001 s. 127.

11 Ocena zagrożeń ogniowych przez zakłady ubezpieczeń

12 Fragment modelu biznesowego zakładu ubezpieczeń Sprzedaż - Dostarczanie przypisu - Klauzule brokerskie - Negocjacje (cena, zakres) Underwriting -Deklaracja ryzyka - Odstępstwa od schematu akceptacji ZU Obsługa polis - Brak informacji o zmianach w przedmiocie ubezpieczenia - Szkodowość w okresie ubezpieczenia Likwidacja - Konieczność akceptacji wcześniej ustalonych warunków - Nacisk ze strony pośrednika, sprzedaży, a często i underwritingu

13 Tendencja do uproszczeń w ocenie ryzyka Redukcja kosztów i konkurencja powoduje znaczne ograniczenia w danych gromadzonych przez zakłady ubezpieczeń i niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia

14 Tendencja do uproszczeń w ocenie ryzyka Zakres grodzonej informacji jest podobny w poszczególnych towarzystwach

15 Tendencja do uproszczeń w ocenie ryzyka umowy w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych W odniesieniu do przetargów na ubezpieczenia ocena dokonywana jest w oparciu o ujęte w specyfikacji dane, często z pominięciem przyczyn szkód

16 Indywidualizacja oceny zagrożeń - survey Pozwala na wnikliwe spojrzenie na zagrożenia występujące w danym podmiocie, ale pozostaje problem jakości badania

17 Indywidualizacja oceny zagrożeń - survey Wartością dodaną jest wnikliwe sprawdzenie przyczyn dotychczasowych szkód i ewentualne sformułowanie zaleceń

18 Underwriting w ubezpieczeniach nieżyciowych Zróżnicowanie produktowe w tego typu ubezpieczeniach powoduje, że konieczna jest specjalizacja osób zajmujących się poszczególnymi produktami Specyfika ubezpieczeń majątku polega na tym, że konieczny jest szczegółowy zasób informacji na temat majątku Zakład ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego. Nie może kształtować O.W.U. Stąd z prowadzeniem tego typu produktów wiąże się zróżnicowanie taryf oraz rozbudowany system zniżek i zwyżek Osobom akceptującym przedmiot ubezpieczenia wydaje się często bardzo duże kompetencje do akceptacji, oparte na indywidualnym doświadczeniu danej osoby

19 Analiza w ramach obszaru: posiadany majątek systemy zabezpieczeń konstrukcja budynku 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% wpływ człowieka Obora/hala udojowa Silos zbożowy Gorzelnia Biuro możliwość reakcji czynniki zewnętrzne zagrożenia wewnętrzne

20 Indywidualizacja postrzegania ryzyka ogniowego przez potencjalnych ubezpieczonych pojmowanie ryzyka

21 Ryzyko definicje Ryzyko subiektywne (ryzyko subiektywne) jest indywidualną oceną szansy wystąpienia określonego rezultatu, opartą na osobistych uwarunkowaniach psychologicznych lub nastroju duchowym W. Ronka-Chmielowiec, Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach. Wybrane zagadnienia, AE Wrocław 2003, s. 16 Ryzyko jako kategoria ze sfery świadomości w najogólniejszym znaczeniu bywa używane na oznaczenie uświadamianego niebezpieczeństwa, pogorszenia się stanu podmiotu lub niepowodzenia w działaniu podjętym przez podmiot dla osiągnięcia stanu pożądanego. M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, AE Poznań 2003, s. 40 Magdalena Osak

22 Ryzyko definicje Ryzyko obiektywne stan, w którym istnieje obiektywnie rozumiana (niezależna od danego podmiotu) możliwość zmiany danego stanu rzeczy ( ) E.Kowalewski, Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpiczeniowego, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. 2. A. Wąsiewicz (red.), Bydgoszcz 1994, s. 15. Magdalena Osak

23 Pojmowanie ryzyka Dostarczenie materiału przez zmysły Przetworzenie, uporządkowanie, wytworzenie obrazu rzeczywistości Ryzyko jako zjawisko społeczne to stan(y) właściwości podmiotów/ obiektów uznawane (normatywnie określone) na gruncie danej kultury za wartości negatywne, a więc nieakceptowane i do unikania obiektywizacja ryzyka J. Michalak Wniosek: Co jest zagrożeniem? Co jest moim ryzykiem? Wartości indywidualne, wiedza (doświadczenia, założenia, hipotezy), emocje, kontekst odbioru Presja grupy, moda, kultura, normy zewnętrzne Ryzyko jako zjawisko indywidualne jest rezultatem/wytworem czynności/działań subiektywnie racjonalnych określonego podmiotu, stanowiącym opis możliwego, przyszłego, nieakceptowanego przez dany podmiot stanu właściwości tego podmiotu czy obiektu, względem którego dany podmiot pozostaje w określonej relacji J. Michalak Źródło: opracowanie wlasne na podstawie Risiko ist ein Konstrukt, Hrsg. Die Bayerische Rück, Knesebeck 1993, dodatek, Ryzyko a zagrożenie, materiały dra J. Michalaka z otwartego zebrania naukowego Katedry Ubezpieczeń r.

24 Projektowanie ryzyka Magdalena Osak

25 Pojmowanie ryzyka Faktem bezspornym jest, że ryzyko towarzyszyło człowiekowi od zarania dziejów. /T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008, s. 23/ Ryzyko towarzyszyło zresztą ludzkości od zawsze. / T.Tyszka, Przysłowia o ryzyku, Studia Socjologiczne 1999, nr 3, s. 165/ A może raczej? Zagrożenia, choć podlegały jakościowym przeobrażeniom, towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. Ryzyko zaś jako zjawisko historyczne nie występowało od zawsze, ale od momentu, gdy w drodze ewolucji człowiek zaczął w ten sposób postrzegać (wartościować) określone stany rzeczy. / M. Osak, Ryzyko zdrowotne jako podstawa wyodrębniania ubezpieczeń zdrowotnych, w: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, red. J. Handschke, AE Poznań 2008, s. 150./ Magdalena Osak

26 Całkowity koszt ryzyka : Wybór metody zarządzania W celu optymalizacji kosztu ryzyka możliwe jest stosowanie kombinacji, łączenia poszczególnych metod kontroli Próg opłacalności: stosunek nakładów do przewidywanych oszczędności Koszt alternatywny zaangażowanego kapitału Koszt kontroli fizycznej Koszt administracji systemu zarządzania ryzykiem Koszt obniżenia/ podwyższenia ceny transakcyjnej (transfer pozaubezpieczeniowy) Koszt nabycia ATR Składki na ubezpieczenie Szkody pokryte z własnego funduszu (nieubezpieczone bądź udział własny, franszyzy)

27 Systemy informatyczne i semantyczna reprezentacja ryzyka

28 Podstawa poszukiwania nowych rozwiązań informatycznych Informacje to fundamentalna wartość w modelowaniu ryzyka w zakładach ubezpieczeń i przekłada się na wyznaczanie ceny, zakresu, czy realizację umów Tradycyjne modelowanie ryzyka kładzie szczególny nacisk na elementy ilościowe Efektem prowadzonych działań jest skondensowanie posiadanej wiedzy w formę pewnych statystyk: Niska efektywność technologii przetwarzania informacji w wiedzę Ograniczenia w technologiach zarządzania wiedzą Uproszczenia poprzez tworzenie modeli

29 Podstawa poszukiwania nowych rozwiązań informatycznych Rozwój technologii semantycznej w ostatnich latach pozwolił na zmianę podejścia i umożliwia automatyczne przetwarzanie nie tylko danych liczbowych, ale także informacji tekstowych Cel działania to tworzenie rozwiązań obejmujących metody przygotowywania i kodowania wiedzy o opisywanym ryzyku, zbiorach ryzyk i czynnikach wpływających na poszczególne ryzyka, w ramach struktur semantycznych, a także stworzenie globalnych artefaktów pozwalających na łączenie, nawigację oraz użytkowanie zakodowanej wiedzy Ontologia - generalnie sformalizowane definicje pojęć i ich konceptualizację oraz formalne określenie powiązań zachodzących pomiędzy nimi - T.R. Gruber, A Translation Approach to Portable Ontology Specifications, Knowledge Acquisition, Vol.5, 1993

30 Charakter ontologii Ontologia nie stanowi listy, katalogu czy taksonomii obiektów, stwarza natomiast formalne przesłanki wedle, których takowe mogą być budowane. Ontologia jest oderwana od epistemologii (teorii poznania), powiązana jest z obiektem, a nie jego subiektywnym odbiorem. Ontologia musi uchwycić rzeczywistość na różnych poziomach atomizacji, jak również relacje pomiędzy tak wyodrębnionymi warstwami. Naturalne jest istnienie wielu ontologii - uznanie braku możliwości stworzenia jednej ogólnej ontologii, przy czym każda ontologia może być poprawna. W przeciwieństwie do typowego podejścia analitycznego relacje miedzy obiektami nie są ujęte w postaci funkcji - zależności nie muszą być ilościowe. Nauka rozpoczyna proces od mierzenia i predykcji, ontologia zaś od stworzenia taksonomii

31 Radio-frequency identification (RFID) RFID Chip RFID Reader

32 Dziękuję za uwagę

33 Kroki wyznaczania PML dla ryzyka pożaru Oddzielenie kompleksów ogniowych. Ewentualne podzielenie kompleksu na subkompleksy. Określenie majątku w ramach każdego kompleksu z podziałem na różne kategorie. Wyznaczenie odtworzeniowej wartości majątku w każdej strefie. Analiza scenariuszy powstania i konsekwencji szkód w kompleksach o najwyższej i zbliżonej wartości odtworzeniowej. Wybór kompleksu o najwyższej prawdopodobnej wartości straty.

34 Główne cele underwritingu zapobieganie wystąpieniu zjawiska antyselekcji ryzyk (selekcji negatywnej); właściwy dobór ilości poszczególnych ryzyk w portfelu ubezpieczeniowym; zapewnienie opłacalności wykonywania działalności ubezpieczeniowej.

35 Z antselekcją mamy do czynienie wtedy, gdy popyt na ubezpieczenia zgłaszają osoby o ponadprzeciętnym niebezpieczeństwie wystąpienia szkody.

36 Underwriter ma za zadanie tak dobrać portfel ryzyk, by ich szkodowość nie była wyższa od zaplanowanej podczas kalkulacji wysokości składki. Równowaga portfela polega na tym, że ryzyka bardziej szkodowe powinny być rekompensowane przez te mniej szkodowe. Najwięcej uwagi musi on poświęcić na wykrycie ryzyk szczególnie dużych i niebezpiecznych.

37 Polityka selekcji ryzyk wraz z wytycznymi określa obszary i rodzaje ubezpieczeń, które mają być rozwijane, oraz te z których dany zakład ubezpieczeń chce zrezygnować, bądź do których nie chce wchodzić. Polityka ta powinna wynikać ze strategii rozwojowej asekuratora i realizować strategiczne cele firmy.

38 Przedsiębiorstwo jako podmiot ryzyka Stopień realizacji celu przedsiębiorstwa uzależniony jest od działań, podejmowanych zarówno przez nie samo, jak i od splotu całokształtu oddziaływania wszystkich elementów jego otoczenia, które łącznie kształtują jego zagrożenia i wpływają na postrzeganie ryzyka. M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, AE Poznań 2003, s Zagrożenia dla przedsiębiorstwa wynikają z: funkcjonowania w szeroko rozumianym otoczeniu funkcjonowania jako organizacji zarobkowej i podejmowanych w nim decyzji Magdalena Osak

39 Ryzyko w ubezpieczeniach majątkowych Statystyczna ocena ryzyka ubezpieczeniowego: wartość średnia, dominanta, mediana, odchylenia standardowe, współczyniki zmienności Wskaźniki techniczno-ubezpieczeniowe Wskaźnik szkodowości losowej Wskaźnik szkodowości finansowej Wskaźnik częstości wypadków ubezpieczeniowych Wskaźnik rozszerzalności wypadków losowych Wskaźnik intensywności działania wypadków losowych Wskaźnik kosztów obsługi ubezpieczenia Wskaźniki ekonomiczno-ubezpieczeniowe: np. globalna suma składek do PKB, do funduszu rezerw, pole ubezpieczeniowe

40 Underwriting to: proces selekcji i klasyfikacji wniosków z zawarcie umowy ubezpieczenia. ogół czynności wykonywanych w celu oszacowania, zaakceptowania na pewnych warunkach lub odrzucenia danego ryzyka ubezpieczeniowego.

41 Cykl underwritingowy Występuje w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej i objawia się poprzez okresowe wahania poziomu akceptowalnego ryzyka ubezpieczeniowego.

42 Akceptowalny poziom ryzyka Cykl underwritingowy - wykres Lata Przyczyny powstawania cyklu to: zmiany pojemności rynku; zmiany rentowności inwestycji.

43 Kto w zakładzie ubezpieczeń powinien (może) zajmować się underwritingiem (selekcją ryzyk)? wyspecjalizowany, specjalnie do tego przygotowany pracownik; pośrednik sprzedażowy (agent, broker); program komputerowy;???

44 Podstawowe etapy underwritingu: identyfikacja ryzyk; określenie zakresu pokrycia; oszacowanie ryzyk; taryfowanie lub odrzucenie wniosku ubezpieczenia; określenie MPL; określenie zapotrzebowania na reasekurację; kwotacja składki i zawarcie umowy ubezpieczenia.

45 Identyfikacja ryzyk Jakość pracy underwritera zależy od ilości i jakości posiadanych przez niego informacji na temat ocenianego ryzyka. Duża ilość informacji zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu, ale za to wydłuża czas i koszty. Źródła danych z których może korzystać: wniosek o zawarcie ubezpieczenia; dodatkowe informacje od pośrednika; raporty wyspecjalizowanych instytucji; informacje od jednostek współpracujących z zakładem ubezpieczeń; badania, opisy, statystyki prowadzone przez zakład jak i instytucje zewnętrzne.

46 Identyfikacja ryzyk ma na celu określenie m. in.: ogólnej charakterystyki podmiotu i przedmiotu ubezpieczenia; relacje występujące pomiędzy podmiotem i przedmiotem ubezpieczenia a otoczeniem; sytuację majątkową i finansową; poziom zabezpieczeń przed wystąpieniem szkody; dotychczasowy przebieg szkodowości.

47 Zakres pokrycia Bada się zasadność i możliwości przyjęcia do ubezpieczenia według proponowanego przez ubezpieczonego zakresu ubezpieczenia. Następuje tu porównanie zakresu proponowanego przez zakład z zakresem wymaganym przez klienta. Analizuje się klauzule ubezpieczeniowe.

48 Oszacowanie ryzyk Selekcja ryzyka na ryzyka czyste i spekulatywne. Określenie warunków na jakich możliwe będzie przyjęcia ryzyk spekulatywnych. Próba określenia czy wszystkie ryzyka są możliwe do identyfikacji. Szacowanie wielkości ryzyka. Szacowanie zmiany wielkości ryzyka w czasie. itd. itp.

49 Taryfowanie DECYZJA Akceptacja wniosku bez zastrzeżeń Akceptacja wniosku pod warunkiem pewnych modyfikacji Odrzucenie wniosku TARYFOWANIE

50 Taryfowanie polega na przyporządkowaniu danego ryzyka do określonej grupy (klasy) taryfowej (np.: standardowa, ponadprzeciętnie ryzykowna) lub ewentualnie wyznaczenie indywidualnej wysokości składki.

51 Metody kalkulacji wysokości składki w ubezpieczeniach metoda składki zróżnicowanej; metoda składki przeciętnej; metoda składki mieszanej.

52 Badanie MPL MPL (maximum probable loss) maksymalna prawdopodobna strata, jest to maksymalna wartość zniszczonych dóbr w trakcie jednego zdarzenia. Stosowana jest w ubezpieczeniach majątkowych, co do których wiadomo, że nie może nastąpić szkoda całkowita. wartość MPL < wartość ubezpieczenia

53 Zapotrzebowanie na reasekurację Dostępność reasekuracji wpływa pozytywnie na zawieranie przez zakłady ubezpieczeń dużych ryzyk. Zabezpiecza ona również przed szkodami katastroficznymi oraz nadmierną szkodowością.

54 Kwotacja składki i zawarcie umowy Na podstawie przytoczonych wcześniej elementów składowych dokonuje się określenia ostatecznej wysokości składki ubezpieczeniowej po czym może nastąpić podpisanie umowy ubezpieczenia.

55 Wstępny podział wnioskodawców: osoby, z którymi można zawrzeć umowę ubezpieczenia bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych opinii specjalistów; osoby, co do których stanu zdrowia konieczna jest konsultacja medyczna; osoby kwalifikujące się do natychmiastowego odrzucenia. Kwalifikację na badania medyczne otrzymują osoby: deklarujące wysokie sumy ubezpieczenia; co do których stanu zdrowia występują wątpliwości i konieczna jest weryfikacja danych zawartych we wniosku ubezpieczeniowym.

56 W firmach ubezpieczeniowych na ogół rozróżnia się następujące klasy ryzyka: standardowa - ubezpieczeni mają przewidywaną przeciętną długość trwania życia, płacą standardową składkę i są ubezpieczeni bez żadnych dodatkowych klauzul; preferowana - ubezpieczeni mają lepszą niż przewidywana przeciętną długość trwania życia, płacą niższą niż standardową składkę i są ubezpieczeni bez żadnych dodatkowych klauzul; substandardowa (podwyższona) - ubezpieczeni mają problemy zdrowotne lub poza zdrowotne, ich przewidywana długość życia jest krótsza od przeciętnej, płacą składkę wyższą od zdrowej osoby w tym samym wieku; odraczana - wnioskujący nie kwalifikuje się obecnie do ubezpieczenia, gdyż ryzyko jest zbyt duże, ale istnieje prawdopodobieństwo osłabienia czynnika niekorzystnego po upływie określonego czasu, a tym samym możliwość ich ubezpieczenia po ponownej analizie; odrzucane - wnioskujący są obciążeni ryzykiem rychłej śmierci, na tyle dużym, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie może zaoferować im ubezpieczenia.

57 Underwriting finansowy ma na celu upewnić zakład ubezpieczeń, iż klienta stać na opłacanie składek z tytułu wybranej przez niego sumy ubezpieczenia oraz, że ta suma jest w danym przypadku odpowiednia. Bada on zasadność wysokości sumy ubezpieczenia oraz powód złożenia wniosku o ubezpieczenie.

58 Zarządzanie ryzykiem - etapy Etapy zarządzania ryzykiem ujęcie syntetyczne Co może nam się przydarzyć? Identyfikacja ryzyka Analiza ryzyka Co robimy, aby temu zapobiec? Jakie mamy możliwości pokrycia strat, jeżeli nam się jednak przydarzy? Wybór metody zarządzania Ocena efektywności Czy to co zrobiliśmy, jest efektywne ( koszt ryzyka )? Magdalena Osak

59 Identyfikacja ryzyka Identyfikacja czy konstruowanie ryzyka? Etap, w którym dokonuje się: identyfikacji (skonstruowania, uświadomienia) ryzyka możliwych stanów, których podmiot nie akceptuje identyfikacji zagrożeń (determinant realizacji ryzyka - bezpośrednich przyczyn realizacji ryzyka) oraz czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo materializacji zagrożeń identyfikacji skutków bezpośrednich i pośrednich realizacji ryzyka naruszenie wartości stanowiących podstawę kreowania ryzyka dwoistość postrzegania skutków ex ante (baza percepcji ryzyka) i ex post (jako faktyczne skutki) dalsze skutki materializacji ryzyka, rozpoznane w stosunku do innych właściwości podmiotu

60 Identyfikacja ryzyka identyfikacja (konstruowanie) odbywa się w kontekście celów, charakteru i otoczenia prowadzonej działalności pierwszy krok na drodze do stworzenia profilu ryzyka każdej organizacji nie istnieje złota metoda identyfikacji techniki identyfikacji: burza mózgów wybór uczestników zabezpieczenie czasu szablon identyfikacji (przed sesją) bezpieczeństwo dyskusji (bez reperkusji) zapis wyników sesji kwestionariusze pytań Magdalena Osak

61 Burza mózgów przykładowy szablon przed sesją cel: sprowokowanie dyskusji o obszarach zagrożeń Magdalena Osak

62 Burza mózgów przykładowy szablon przed sesją cel: sprowokowanie dyskusji o obszarach zagrożeń Magdalena Osak

63 Burza mózgów przykładowy szablon przed sesją cel: sprowokowanie dyskusji o obszarach zagrożeń Magdalena Osak

64 Burza mózgów przykładowy szablon przed sesją cel: sprowokowanie dyskusji o obszarach zagrożeń Magdalena Osak

65 Burza mózgów przykładowy szablon przed sesją cel: sprowokowanie dyskusji o obszarach zagrożeń Magdalena Osak

66 Burza mózgów przykładowy szablon przed sesją cel: sprowokowanie dyskusji o obszarach zagrożeń Magdalena Osak

67 Burza mózgów przykładowy szablon przed sesją cel: sprowokowanie dyskusji o obszarach zagrożeń Magdalena Osak

68 Burza mózgów przykładowy szablon przed sesją cel: sprowokowanie dyskusji o obszarach zagrożeń Źródło: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów, Warszawa, s

69 Identyfikacja ryzyka Techniki identyfikacji: analiza przeszłości dane historyczne o potencjalnych i faktycznych zdarzeniach szereg czasowy (3-5 lat) porównanie z wzorcowymi rozwiązaniami w danej branży analiza niebezpieczeństw i operatywności (Hazard and Operability Study HAZOP) strukturalna burza mózgów zorientowana na identyfikację ryzyka technologicznego eksperci z różnych dziedzin reprezentanci projektanta, użytkownika, producenta systemu poddanego weryfikacji optymalna wielkość grupy Magdalena Osak

70 Identyfikacja ryzyka obszary (wyniki badania dla Europy Środkowo-Wschodniej) Źródło: Zarządzanie ryzykiem: możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej, Raport z analizy ryzyka 2006, Marsh, s. 5.

71 Analiza ryzyka portfel ryzyka wyniki badania operacyjne: produkcja, zakłócenia w jakości, terminowość rynkowe: konkurencja, relacje z klientami finansowe: stopy procentowe, kursy walutowe, zadłużenie polityczne: legislacja (wewnętrzna i międzynarodowa) kadrowe: zabezpieczenie społeczne, BHP odpowiedzialności cywilnej i karnej: za produkt, władz spółki środowiskowe (ekologiczne) związane z ładem korporacyjnym i kontrolą wewnętrzną IT etyczne, przestępczość inne Źródło: Keys to understanding the diversity of risk management practices in Europe, FERMA risk management benchmarking survey 2008,

72 Identyfikacja ryzyka uwagi w oparciu o COSO II identyfikacja ryzyka (zdarzeń/zagrożeń) jest poprzedzona rozpoznaniem środowiska wewnętrznego i ustaleniem celów środowisko wewnętrzne wpływa na świadomość ryzyka wśród pracowników organizacji i stanowi podstawę dla pozostałych komponentów zarządzania ryzykiem środowisko wewnętrzne obejmuje: filozofię zarządzania ryzykiem = wspólne przekonania i metody podejścia do zagrożeń we wszystkich działaniach rozwinięta, zrozumiała, zaakceptowana i respektowana przez pracowników jako warunek skutecznego ZR apetyt na ryzyko to wielkość ryzyka (zagrożenia) jakie organizacja jest gotowa zaakceptować na drodze do osiągania wartości (celów) zarząd niezależność, doświadczenie, zaangażowanie, kontrola działań uczciwość i wartości etyczne standardy postępowania szersze aniżeli zwykłe przestrzeganie prawa ; zarzucenie praktyki papier przyjmie wszystko kompetencje pracowników, delegowanie uprawnień i obowiązków struktura organizacyjna Magdalena Osak

73 Identyfikacja ryzyka uwagi w oparciu o COSO II Ustalenie celów: warunek wstępny identyfikacji zdarzeń zrozumiałość i wymierność celów znajomość celów i sposobów mierzenia ich realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych powiązanie celów z misją (strategią firmy) Identyfikacja zdarzeń: zdarzenie = sytuacja wywołana przez czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne, która wywiera wpływ na osiągnięcie celów skutki pozytywne (szanse) i negatywne (ryzyko) zdarzeń prowadzenie identyfikacji zdarzeń w oderwaniu od oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia współzależność między zdarzeniami Magdalena Osak

74 Identyfikacja ryzyka uwagi w oparciu o COSO II (ustalenie celów) MISJA: zapewnienie lokalnej społeczności dostępnej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, przy zachowaniu realnego poziomu ceny CELE STRATEGICZNE Osiągnięcie pierwszej lub drugiej pozycji wśród największych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na średniej wielkości rynkach miejskich (miasta do 500 tys. mieszkańców) Uzyskanie na rynkach lokalnych pozycji lidera pod względem jakości i ceny STRATEGIE OSIĄGANIA CELU nawiązanie współpracy ze szpitalami na tych rynkach docelowych, na których obecnie nie jesteśmy obecni pozyskanie wysokiej jakości świadczeniodawców osiągających słabsze wyniki na rynkach docelowych opracowanie programów udziałów pracowniczych lub udziału w zyskach, aby pozyskać największe miejscowe talenty lekarskie Opracowanie kampanii marketingowej zapewnienie efektywnego zarządzania i kontroli kosztów w odniesieniu do infrastruktury

75 Identyfikacja ryzyka uwagi w oparciu o COSO II (ustalenie celów) CELE POWIĄZANE (KATEGORIE CELÓW COSO): DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA podjęcie rozmów z kierownictwem dziesięciu najlepszych szpitali, które osiągają słabsze wyniki i wynegocjowanie umów z dwoma z nich jeszcze w tym roku określenie czynników motywujących najlepszych praktykujących lekarzy i opracowanie alternatywnych warunków współpracy pozyskanie jeszcze w tym roku co najmniej jednego czołowego talentu lekarskiego dla każdej kluczowej dyscypliny na przynajmniej pięciu głównych rynkach zorganizowanie grup fokusowych z udziałem liderów branży, aby określić zapotrzebowanie (zakres oferty) opracowanie alternatywnych programów dla klientów biznesowych CELE POWIĄZANE (KATEGORIE CELÓW COSO): SPRAWOZDAWCZOŚĆ wprowadzenie systemu identyfikacji i weryfikacji uprawnień wprowadzenie spójnego systemu sprawozdawczości i księgowości, umożliwiającego zbieranie dokładnych i wyczerpujących informacji potrzebnych do raportowania (np. statystyki korzystania, długość oczekiwania, składniki kosztu usługi, reklamacje etc.) CELE POWIĄZANE (KATEGORIE CELÓW COSO): PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW utworzenie centralnego biura prawnego pomoc dla zakładów lokalnych opracowanie regulaminów procedur medycznych, przechowywania i wydawania lekarstw stworzeni polityki w zakresie poufności danych osobowych

76 Analiza ryzyka - oszacowanie Etap, w którym dokonuje się: Oceny konsekwencji finansowych (STRAT BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH) wynikających z realizacji ryzyka - najczęstsze miary: maksymalna możliwa strata (Maximum Possible Loss (MPL), prawdopodobna wysokość straty (Probable Maximum Loss PML) - przy uwzględnieniu zabezpieczeń - wycena strat bezpośrednich: np. wartość odtworzeniowa wartość księgowa Oceny prawdopodobieństwa realizacji ryzyka - dane zewnętrzne: banki danych, eksperci, oficjalne statystyki, stawki ubezpieczeniowe, redukcje stawek - dane wewnętrzne: historia dotycząca realizacji ryzyka w przeszłości (jakie zagrożenia, jakie straty), ocena pracowników

77 Analiza ryzyka - oszacowanie Wykorzystanie technicznego patrzenia na ryzyko : Ryzyko (poziom ryzyka) = Prawdopodobieństwo x (zagrożenia) Skutki finansowe Oszacowywanie ilościowe i/lub jakościowe ILOŚCIOWE wartości absolutne i trendy analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Modele wyceny ryzyka: - Value at risk (VaR) - Capital at Risk (CaR) - Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC) - metoda Monte-Carlo JAKOŚCIOWE opinie menedżerskie (eksperckie) analiza SWOT rating mapa ryzyka lista ryzyka

78 Analiza ryzyka - oszacowanie Ocena skutków i prawdopodobieństwa: Duże Skutki finansowe dla organizacji przekroczą zapewne x PLN Znaczny wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji Znaczne zaniepokojenie uczestników Średnie Skutki finansowe dla organizacji wyniosą zapewne między y a x PLN Umiarkowany wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji Umiarkowane zaniepokojenie uczestników Małe Skutki finansowe dla organizacji nie przekroczą zapewne y PLN Mały wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji Mały zaniepokojenie uczestników Stopień prawdopodobieństwa Wysoki Średni Niski Opis Raczej zdarzy się w ciągu roku bądź prawdopodobieństwo wynosi powyżej 25% Raczej zdarzy się w ciągu 10 lat bądź prawdopodobieństwo wynosi 25% -2% Raczej nie zdarzy się w ciągu 10 lat bądź prawdopodobieństwo wynosi poniżej 2% Wskaźniki Zdarzyło się kilka razy w analizowanym okresie (np. 10 lat). Zdarzyło się niedawno. Mogło się zdarzyć więcej niż raz w analizowanym okresie (np. 10 lat). Może być trudne do kontrolowania, np. wskutek pewnych okoliczności zewnętrznych. Czy zdarzało się do tej pory? Nie zdarzyło się nigdy. Raczej się nie zdarzy.

79 Analiza ryzyka przykład: Dobra Książka sp. z o.o. Funkcjonuje od ponad 5 lat, a przedmiotem jej działalności jest hurtowy handel książkami Ma magazyn centralny mieszczący się w hali magazynowej zakupionej od państwowych zakładów chemicznych, który sąsiaduje przez ścianę z magazynem surowców dla tych zakładów; ściana oddzielająca magazyn Dobrej Książki od magazynu zakładów chemicznych nie jest ścianą kompleksową ani ścianą oddzielenia przeciwpożarowego Teren jest ogrodzony, jednak w zasadzie wolnodostępny (niechroniony) Zakłady chemiczne, na terenie których jest magazyn wyprzedają swój majątek (głównie budynki), stąd trwają intensywne prace budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie Oprócz centralnego magazynu Dobra Książka zarządza trzema lokalnymi, niewielkimi magazynami sklepami, mieszczącymi się w wynajmowanych pomieszczeniach Wszystkie lokalizacje są spięte zintegrowanym systemem zarządzania stanami magazynowymi i zamówieniami oprogramowanie zostało napisane i wdrożone przez zewnętrznego informatyka 4 lata temu, a przed 3 laty ten informatyk został na stałe zatrudniony w Dobrej Książce. Wszystkie lokalizacje mają dostęp online do systemu W magazynie centralnym oraz biurze zarządu zatrudnionych jest 35 osób, w trzech mniejszych lokalizacjach kolejne 32 osoby Centrala (szczególnie magazyn) charakteryzuje się wysoką rotacją personelu. Z magazynu często giną pojedyncze książki W magazynie centralnym książki są składowane na regałach systemowych do wysokości 4 m, skąd zdejmowane są w dużej części ręcznie, za pomocą samojezdnych schodów i dźwigów osobowych. Jedynie niewielka część operacji wykonywana jest całymi paletami przy użyciu wózków widłowych. Samojezdne schody i dźwigi są stosunkowo awaryjne i wymagają ręcznych ulepszeń Największy klient Dobrej Książki to duża sieć księgarni uniwersyteckich. Udział tego klienta w obrotach wynosi 27%. Źródło: R. Rudnicki, Konstruowanie mapy ryzyka, za:

80 Analiza ryzyka przykład: Dobra Książka sp. z o.o. Dobra Książka Sp. z o.o. Podstawowe dane: obroty (rok) PLN/ rok zyski (rok) PLN/ rok wartość budynku magazynu centralnego PLN maksymalna wartość książek w magazynie centralnym PLN wartość książek w magazynach pomocniczych PLN

81 Analiza ryzyka przykład: Dobra Książka sp. z o.o. Dobra Książka Sp. z o.o. Zestawienie kluczowych zagrożeń Zagrożenie Komentarz skutek [PLN] raz/ lata Praw dop.[ %] ryzyko [PLN/ rok] utrata głównego klienta sąsiedzizakłady chemiczne utrata energii elektrycznej (3 dni) pożar utrata twórcy oprogramow ania utrata 27% przychodów (przy poziomie zyskowności 8%) składowane łatwopalne i wybuchowe materiały, ściana oddzielająca nie jest ścianą ppoż konsekwencje jak przy zwykłym pożarze oraz zanieczyszczenia wody i szkody osobowe zdarzały się problemy z naruszeniem głównego kabla (pod ziemią), problemy mogą się nasilić w związku z budowami prawdopodobnie zniszczeniu uległyby wszystkie książki oraz duża część magazynu jedyna osoba, która zna oprogramowanie i potrafi je modyfikować ,

82 Analiza ryzyka przykład: Dobra Książka sp. z o.o. Dobra Książka Sp. z o.o. Zestawienie kluczowych zagrożeń Zagrożenie Komentarz skutek [PLN] raz/ lata Praw dop. [%] ryzyko [PLN/ rok] Powódź kradzież z włamaniem w czasie powodzi w 1997 r. woda zalała budynków zakładów chemicznych wiadomo, że firmom z branży zdarzały się kradzieże na dużą skalę przed sezonem szkolnym utrata łączy IT (2 dni, 50% paraliż) podobny problem, jak z siecią elektryczną , awaria systemu (wirusy, błąd pracownika) drobne kradzieże wypadek pracownika częste drobne problemy, problem większy jest tyko kwestią czasu nagminne kradzieże pojedynczych (droższych) książek przez pracowników w firmie konkurencyjnej pracownik został poważnie zraniony przez działający dźwig uszkodzenie kręgosłup; na drodze cywilnej uzyskał odszkodowanie 500 tys. PLN ,

83 Analiza ryzyka przykład: Dobra Książka sp. z o.o. wartość progowa PML - w oparciu o obrót i zysk Próg straty % obrotów % zysków Wartość od obrotów Wartość od zysków uśrednienie mała/średnia 0,1% 1% średnia/duża 1% 10% duża/katastroficzna 10% 100% poziom tolerancji na ryzyko = zł rocznie wartość progowa prawdopodobieństwa = 33% (w oparciu o medianę z wszystkich prawdopodobieństw rozpoznanych ryzyk) zestawienie na wykresie - mapa ryzyka, matryca ryzyka, profil ryzyka

84 Analiza ryzyka - oszacowanie krzywa tolerancji na ryzyko (apetyt na ryzyko) pytanie: ile strat w ciągu roku firma może ponieść, aby jeszcze przetrwać? ( np. wartość strat (100%)= 333 tys. zł rocznie) Źródło: R. Rudnicki, Konstruowanie mapy ryzyka, za:

85 Analiza ryzyka hierarchizacja działań wysokość strat wysokie Średnia istotność Wysoka istotność, konieczność bezwzględnego działania lub rezygnacji z danej części działalności niskie Niska istotność Średnia istotność, groźna nie realizacja ryzyka ale jego kumulacja niskie wysokie Prawdopodobieńst wo realizacji ryzyka

86 Analiza ryzyka hierarchizacja działań Punktowa ocena ryzyka kolejna propozycja, za: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów, Warszawa, s

87 Analiza ryzyka hierarchizacja działań

88 Analiza ryzyka hierarchizacja działań sygnalizacja świetlna

89 Analiza ryzyka uwagi w oparciu o COSO II Ryzyko (zagrożenie) oceniane jest w podziale na: ryzyko wewnętrzne występujące w sytuacji braku działań w kierunku wpłynięcia na prawdopodobieństwo zdarzenia lub jego efekty ryzyko nieodłączne ryzyko jakie pozostaje po reakcji kierownictwa na ryzyko (wewnętrzne) Spójność horyzontu czasowego analizy ryzyka i horyzontu czasowego strategii (celów) Związki pomiędzy zdarzeniami brak powiązań pomiędzy potencjalnymi zdarzeniami ocena oddzielna korelacja między zdarzeniami ocena łączna

90 Wybór metody zarządzania dla przykładu Hurtowni Dobra Książka RYZYKO 1: sąsiedzi zakłady chemiczne (zagrożenie przeniesienia ognia) unikanie przeniesienie magazynu kontrola ściana przeciwpożarowa transfer na nieubezpieczyciela zobowiązanie umowne zakładów chemicznych do organizacji zabezpieczenia (np. drużyna strażacka, polisa OC) transfer na ubezpieczyciela umowa ubezpieczenia mienia od ognia połączona z retencją (przyjęcie realnego udziału własnego) z każdym sposobem panowania wiążą się koszty: wybór tej metody, która nie przekracza progu opłacalności

91 Wybór metody zarządzania dla przykładu Hurtowni Dobra Książka RYZYKO 2: utrata energii elektrycznej unikanie prowadzenie działalności bez użycia energii elektrycznej ; uniezależnienie od dostawcy poprzez wybudowanie własnej elektrowni z użyciem niewyczerpywalnych źródeł (elektrownia wodna, wiatrowa) kontrola agregat prądotwórczy transfer na nieubezpieczyciela w warunkach monopolu po stronie dostawcy praktycznie niemożliwy transfer na ubezpieczyciela ubezpieczenie BI (zysk + koszty stałe)

92 Wybór metody zarządzania dla przykładu Hurtowni Dobra Książka RYZYKO 3: utrata informatyka twórcy kluczowego oprogramowania (niemożność prawidłowej eksploatacji oprogramowania oraz jego modyfikacji (zmiany, poprawki)) unikanie pozbycie się ryzykownego oprogramowania zakup oprogramowania komercyjnego z półki kontrola zakup praw autorskich do programu + zatrudnienie informatyka dublera + dodatkowe obostrzenia w umowie zabezpieczające przed nagłym odejściem z firmy transfer na nieubezpieczyciela restrykcyjna umowa o pracę ze zobowiązaniem do pokrywania utraconych korzyści pracodawcy niemożliwe z punktu widzenia prawa pracy transfer na ubezpieczyciela ubezpieczenie na życie kluczowego pracownika

93 Wybór metody zarządzania uwagi w kontekście koncepcji ryzyka jako konstruktu Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Michalak, Pojęcie ryzyka, Seminarium Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, rok akademicki 2002/2003.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem Zasady zaliczania Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i i Mechatroniki Dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna Zarządzanie bezpieczeństwem Wykłady 2014/2015

Bardziej szczegółowo

przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych

przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych Wykorzystanie techniki zatrzymania ryzyka Grzegorz Strupczewski Michał Thlon Wykorzystanie techniki zatrzymania ryzyka przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZARZĄDZANIA

PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 15 http://piz.sanedu.pl PROBLEMY ZARZĄDZANIA Redakcja Jan Antoszkiewicz Maciej Dębski Warszawa Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 15 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo,

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo, nr 2 - grudzień 2006 od wydawcy Szanowni Państwo, to już drugi numer RISK FOCUS, pisma przedstawiającego różne oblicza ryzyka. Zainteresowanie premierowym wydaniem przerosło nasze oczekiwania. Konieczny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podręcznik analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów Warszawa,16 listopad 2010 Przygotowane przez: Janusz Słobosz, Radosław Ziomko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE

OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Aleksandra Wojnarowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie procesu oceny ryzyka (underwritingu)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Ubezpieczenie postrzegamy jako dyscyplinę naukową, która jest szeroko stosowana w praktyce gospodarczej. Wiedza ubezpieczeniowa jest syntetycznym dorobkiem

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w firmach ubezpieczeniowych

Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w firmach ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2009 ROZPRAWY NAUKOWE PAWEŁ GOŁĄB Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w firmach ubezpieczeniowych Instytucje finansowe, w tym zakłady ubezpieczeń, odgrywają bardzo istotną

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r.

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 6 II RYZYKO WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 7 1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Poradnik: Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo