Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych"

Transkrypt

1 Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych Daniel Szczęsny Warszawa

2 Plan szkolenia 1. Rozwój zamówień publicznych i obecna sytuacja 2. Przygotowanie postępowania 3. Warunki udziału w postępowaniu 4. Kryteria oceny ofert 5. Badanie i ocena ofert 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 7. System kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE

3 Aktualności: Dnia 17 marca 2011 r. Senat przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącą dodania nowej przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W najbliŝszym czasie ustawa zostanie przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu. Nowelizacja ma na celu umoŝliwienie zamawiającemu wykluczenie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości umowy.

4 Aktualności: Z dniem 1 marca 2011 r. na podstawie art. 75 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), weszła w Ŝycie nowelizacja art. 91 oraz art. 142 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Nowy przepis, dodany poprzez wprowadzenie w art. 91 ust. 8, obliguje Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, innych niŝ cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Określenie kryteriów nastąpi przy uwzględnieniu potrzeby wdroŝenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz szczególnego charakteru lub celu zamówienia publicznego. Natomiast dodanie pkt 5 w art. 142 w ust. 4 wyłącza umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego spod obowiązku zawiadomienia, w terminie 3 dni od dnia wszczęcia postępowania, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuŝszy niŝ 4 lata, której przedmiotem sąświadczenia okresowe lub ciągłe, a wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŝniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795).

5 Aktualności: Dnia 11 grudnia 2010 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie z dnia 26 października 2010 r. zastąpiło rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154).

6 Aktualności: W dniu 18 listopada 2010 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dokument rządowy pn. Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę. Skorzystanie z moŝliwości przeprowadzenia postępowania w innym trybie niŝ ustawowy, tj. w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę czy teŝ licytacji elektronicznej zostało ograniczone i uzaleŝnione od wystąpienia konkretnych przesłanek określonych w ustawie. Ze względu na fakt, Ŝe skorzystanie z ww. trybów jest wyjątkiem od ogólnej zasady stosowania trybów podstawowych, przesłanki ich zastosowania naleŝy interpretować ściśle, a kaŝdy podmiot, który się na nie powołuje musi być w stanie je udowodnić.

7 Aktualności: Komisja Europejska opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej narzędzie e-certis, które ma za zadanie pomóc zarówno wykonawcom, jak i instytucjom zamawiającym w ustaleniu, jakie informacje są wymagane lub przedstawiane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w innych państwach oraz w określeniu wzajemnie uznawalnych odpowiedników. E-CERTIS jest darmowym, internetowym narzędziem informacyjnym, udostępniającym informacje na temat dokumentów, certyfikatów i świadectw wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w 27 państwach członkowskich, dwóch krajach kandydujących (Turcja i Chorwacja) oraz trzech państwach EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Szczegółowe informacje na temat e-certis oraz wyszukiwarkę dokumentów odnajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Wyszukiwarka dostępna jest w polskiej wersji językowej, natomiast szczegółowe informacje o poszczególnych dokumentach oraz podręcznik uŝytkownika dostępne są tylko w języku angielskim. W najbliŝszym czasie ukaŝe się równieŝ polska wersja broszury informacyjnej na temat e-certis.

8 Aktualności: w dniu 5 października 2010 r. do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt załoŝeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt załoŝeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych składa się z dwóch części: 1. Pierwsza część dotyczy załoŝeń implementacji dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 216 z r. str. 76). 2. Druga część dotyczy zmian przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wykraczających poza implementację dyrektywy obronnej. Przestawione propozycje zmian obowiązujących obecnie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zmierzają w szczególności w kierunku dalszego zwiększenia przejrzystości systemu zamówień publicznych i ochrony prawidłowości udzielania zamówień publicznych, otwarcia rynku zamówień publicznych na konkurencję, zwłaszcza poprzez stworzenie instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwiązań innowacyjnych, a takŝe popularyzację stosowania przez zamawiających licytacji i aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów. Przepisy unijnej dyrektywy w zakresie wojskowych zamówień jesteśmy zobowiązaniu wprowadzić do 21 sierpnia 2011 r.

9 Aktualności: Dnia 16 września 2010 r weszła w Ŝycie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Dotychczas, stosownie do przepisu art. 4 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych moŝna było skorzystać w przypadku zamówień udzielanych instytucji gospodarki budŝetowej przez organ administracji rządowej wykonujący funkcje organu załoŝycielskiego tej instytucji, jeŝeli łącznie spełnione były trzy przesłanki wymienione w tym przepisie, tj. zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budŝetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu administracji rządowej, organ administracji rządowej sprawuje nad instytucją gospodarki budŝetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji, przedmiot zamówienia naleŝy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budŝetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835). Zmiana prawa, która weszła w Ŝycie 15 września br. ma na celu umoŝliwienie skorzystania z przedmiotowego wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień instytucjom gospodarki budŝetowej, nie tylko przez organy administracji rządowej, ale przez wszystkie organy władzy publicznej wykonujące funkcje organu załoŝycielskiego instytucji gospodarki budŝetowej, której zamówienie jest udzielane.

10 Co reguluje Prawo zamówień publicznych? zamówienie publiczne - umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przepisy dotyczące zamówień publicznych regulują sposób (tryb) wyboru wykonawcy zamówień

11 Co reguluje Prawo zamówień publicznych? Wartość rynku zamówień publicznych stanowi ok. 9,4 % PKB : w roku 2010 wyniosła ok. 167 mld zł w roku 2009 wyniosła ok. 126 mld zł w roku 2008 wyniosła ok. 109 mld zł w roku mld zł w roku mld zł

12 Podstawa prawna prawo krajowe Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Rozporządzenia wykonawcze (14) Kodeks cywilny Inne przepisy

13 Podstawa prawna prawo UE Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień Dyrektywa odwoławcza Dyrektywa dot. wzorów ogłoszeń Rozporządzenie w sprawie progów kwotowych Rozporządzenie w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

14 Przygotowanie postępowania Opis przedmiotu zamówienia

15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pozwala na dokładne zidentyfikowanie potrzeb zamawiającego umożliwia wykonawcom precyzyjne przygotowanie oferty pozwala na dokładne zidentyfikowanie potrzeb zamawiającego, umożliwia wykonawcom precyzyjne przygotowanie oferty odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu zamawiającego, pozwala na ocenę przez zamawiającego oferty i wybór najkorzystniejszej oferty powinien być dokonany z zachowaniem zasad równego traktowania (niedyskryminacji) i uczciwej konkurencyji

16 Opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przedmiotu zamówienia nie moŝna opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję powinien zawierać cechy techniczne i jakościowe istotne z punktu widzenia potrzeb zamawiającego

17 Cechy techniczne Właściwość przedmiotu, które moŝna odróŝnić od innych właściwości oraz określić za pomocą jednostek lub wskaźników (parametrów). Określają techniczne parametry konstrukcji i technologii wyrobu decydujące o jego funkcjach, a ich cechą jest Ŝe są mierzalne Do cech technicznych zalicza się: wymiary geometryczne (długość, szerokość, wysokość, średnica, objętość), Właściwości fizyczne (przenikalność ciepła, izolacyjność akustyczna, prędkość obrotowa) Właściwości chemiczne (odporność na działania innych substancji chemicznych) Parametry techniczne funkcjonalne (moc, wydajność) Opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych wymaga przypisania tym cechom powszechnie stosowanych jednostek lub wskaźników, a zastosowane w opisie przedmiotu zamówóienia jednostki powinny być przeliczone na inne, równieŝ powszechnie stosowane. Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 16 maja 2006 r. UZP/ZO/0-1359/06 Odejście od konieczności określania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych moŝe mieć charakter wyjątkowy i incydentalny, zaś wyjątku tego nie moŝna interpretować w sposób rozszerzający.

18 Cechy jakościowe Jest to zespół właściwości i charakterystyk wyrobu lub usługi, które noszą w sobie zdolności do zaspokojenia określonej potrzeby. Odnoszą się do wartości uŝytkowej przedmiotu zamówienia. Mogą być obiektywne (mierzalne) np. klasa odporności antywłamaniowej, ogniowej) oraz subiektywne (smak, barwa, zapach)

19 Opis przedmiotu zamówienia przedmiotu zamówienia nie moŝna opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba Ŝe jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (zamawiający nie moŝe opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równowaŝny

20 Opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

21 Oferty częściowe i wariantowe Zamawiający moŝe dopuścić moŝliwość złoŝenia oferty częściowej, jeŝeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Zamawiający moŝe dopuścić moŝliwość złoŝenia oferty wariantowej, jeŝeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Dopuszczając złoŝenie takiej oferty, Zamawiający powinien pamiętać, Ŝe oferty zawierające warianty nie da się w prosty sposób porównać z ofertami odzwierciedlającymi sposób realizacji zamówienia. Zamawiający musi opracować metodę ich porównania z ofertami podstawowymi.

22 Oferty częściowe Jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych wykonawca złoŝy kilka ofert częściowych, zamawiający musi oceniać kaŝdą z nich odrębnie. W sytuacji, gdy przesłanka odrzucenia oferty zachodzi tylko w odniesieniu do jednej ze złoŝonych przez wykonawcę ofert częściowych zamawiający nie moŝe odrzucić na tej samej podstawie pozostałych ofert częściowych wykonawcy. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 8 lutego 2006 r. Sygn. akt: UZP/ZO/0-304/06.

23 Postępowanie z podziałem na części pakiety Zgodnie z treścią art. 83 ust. 2 ustawy Pzp dopuszczenie moŝliwości składania ofert częściowych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 17 czerwca 2005 r., Sygn. akt UZP/ZO/0-1358/05

24 Przedmiot zamówienia - orzecznictwo Postawienie wymogu, aby wszystkie elementy zamawianego sprzętu komputerowego pochodziły od jednego producenta, w sytuacji, gdy ogranicza to moŝliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia do produktów jednej firmy, stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Wymóg, by wszystkie elementy sprzętu komputerowego pochodziły od jednego producenta nie jest uzasadniony wymaganiami standaryzacji sprzętu komputerowego, bowiem wiadomym jest, Ŝe nie jest konieczne dla naleŝytego współdziałania sprzętu, aŝeby wszystkie jego elementy pochodziły od jednego producenta. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 23 czerwca 2005 r., Sygn. akt UZP/ZO/0-1454/05

25 Przedmiot zamówienia - orzecznictwo Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący dyspozycję art. 29 Pzp. Przedmiotem zamówienia są m.in. usługi księgowe. Zamawiający nie wskazał jednak zakresu oczekiwanych przez siebie usług. Wskazanie w rozstrzygnięciu protestu, Ŝe zarządca ma wykonywać czysto techniczne operacje księgowe zgodne z ustawa o rachunkowości jest pojęciem ogólnym i nie wskazuje w Ŝaden sposób jakie czynności miałby wykonywać wykonawca. Wyrok KIO z dnia 17 czerwca 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 538/08, KIO/UZP 543/08

26 Przedmiot zamówienia - orzecznictwo Wskazanie obsługi prawnej obarczone jest analogicznymi wadami. Zamawiający winien co najmniej podać zakres oczekiwanej obsługi prawnej. Pojęcie obsługi prawnej nie jest zdefiniowane ustawowo, a jego zakres jest szeroki. Inne kompetencje prawnicze są wymagane w przypadku zawierania umów w sprawie dostaw mediów, a inne w przypadku prowadzenia spraw sadowych, związanych np. z eksmisjami lub windykacją. Brak wskazania zakresu obsługi prawnej uniemoŝliwia określenie potencjału osobowego niezbędnego do jej realizacji, a tym samym prawidłowe skalkulowanie ceny oferty. Wyrok KIO z dnia 17 czerwca 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 538/08, KIO/UZP 543/08

27 Przedmiot zamówienia - orzecznictwo Parametry zamawianego sprzętu mogą być wyśrubowane, ale tylko wtedy, gdy wynika to z rzeczywistych potrzeb zamawiającego i jest on w stanie je udowodnić Swoboda ta jest ograniczona zakazem opisywania przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję i stawiający w uprzywilejowanej sytuacji jedną firmę, a dyskryminujący inne. Dyskryminacja następuje takŝe w sytuacji, gdy wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są na tyle rygorystyczne, Ŝe ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego. sygn. Akt KIO/UZP 423/08

28 Przedmiot zamówienia - orzecznictwo Wskazanie w zawartym w siwz opisie przedmiotu zamówienia wymogów technicznych przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia przez niektórych wykonawców nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, Ŝe przedmiot zamówienia określony został w sposób naruszający zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 7 lutego 2005 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-175/05

29 Przedmiot zamówienia - orzecznictwo Zamawiającemu nie moŝna zarzucić opisania przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w sytuacji, gdy uzasadni on potrzebę szczegółowego określenia parametrów przedmiotu zamówienia swoimi potrzebami. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 31 stycznia 2005 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-137/05

30 RównowaŜność ofert Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 13 grudnia 2007 r. KIO/UZP/7/07 LexPolonica nr Jakkolwiek Zamawiający powinien określić, co uwaŝa za rozwiązanie równowaŝne, poniewaŝ jest to okoliczność mająca wpływ na sporządzenie oferty o której mówi art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, to jednak niedookreślenie tego wymagania nie powoduje niemoŝliwości złoŝenia waŝnej oferty. Z rozstrzygnięcia protestu wynika, iŝ Zamawiający pozostawił do uznania wykonawców, czy dane rozwiązanie jest równowaŝne, tym samym nakładając na siebie obowiązek udowodnienia wykonawcy jego nierównowaŝności. Postanowienie Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 3 lipca 2006 r. UZP/ZO/0-1837/06 LexPolonica nr Dopuszczeniu składania ofert równowaŝnych musi towarzyszyć precyzyjne określenie przez zamawiającego parametrów technicznych i wymogów jakościowych dotyczących ofert równowaŝnych. Bez takiego określenia nie istnieje moŝliwość ich porównania. Zamawiający powinien w taki sposób przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia i w taki sposób sprecyzować w niej dodatkowe warunki, by mógł następnie w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równowaŝności oferty. Dopiero w takim przypadku będzie on uprawniony do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu oferty jako równowaŝnej bądź jej odrzuceniu.

31 Przykład z kontroli UZP Zamawiający prowadził postępowanie, w którego zakres wchodziło wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku. W SIWZ zamawiający wskazał, iŝ Ocieplenie naleŝy wykonać metodą lekką ATLAS STOPTER. Zamawiający nie dopuścił przy tym moŝliwości składania ofert równowaŝnych. Postępowanie było przedmiotem kontroli prowadzonej przez Prezesa UZP.

32 Przykład z kontroli UZP W wyniku kontroli stwierdzono, iŝ w postępowaniu nie zaistniała sytuacja uzasadniająca uŝycie w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, Przedmiot zamówienia moŝna było opisać bez uŝywania nazw własnych, które wskazują na konkretnego producenta. Zamawiający nie dopuścił moŝliwości złoŝenia ofert równowaŝnych. Na rynku istnieją inne metody wykonania ocieplenia, a więc wskazanie metody konkretnej firmy narusza zasadę uczciwej konkurencji. Tym samym doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, co w konsekwencji skutkuje niewaŝnością zawartej umowy.

33 Częste błędy popełnianie przez Zamawiającego w świetle wyników kontroli na co naleŝy zwracać uwagę! UŜywanie nie precyzyjnych zwrotów przy opisywaniu przedmiotu zamówienia np. opisywanie wielkości zamówienia za pomocą wyrazu około (naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy). śądanie natychmiastowego wykonania zamówienia (termin realizacji zamówienia), które preferowało dotychczasowego wykonawcę i dyskryminowało pozostałych uczestników postępowania (naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy). Wydawanie wykonawcom SIWZ-u na roboty budowlane nie zawierającego kompletnej dokumentacji projektowej. 33

34 Częste błędy popełnianie przez Zamawiającego w świetle wyników kontroli na co naleŝy zwracać uwagę! Opisywanie przedmiotu zamówienia np. łoŝysk dla kopalni bez określenia cech technicznych i jakościowych (naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy). Opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych i nie dopuszczenie do składania ofert równowaŝnych (naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy). śądanie dostarczenia np. dwóch samochodów z elastycznym silnikiem bez doprecyzowania cech jakie składają się na tę elastyczność 34

35 Częste błędy popełnianie przez Zamawiającego w świetle wyników kontroli na co naleŝy zwracać uwagę! Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą zwrotów podwyŝszony komfort czy odpowiednio wzmocnione oraz brak wymagań dotyczących względów bezpieczeństwa mimo, Ŝe wynikały bezpośrednio z normy, Określenie w SIWZ wymogu dostarczenia wraz z tomografem komputerowym drukarki laserowej, zamiast opisanie przedmiotu zamówienia parametrami technicznymi, które określałyby kontrast obrazu, rozdzielczość obrazu czy skalę szarości. Opisanie przedmiotu zamówienia dotyczącego segregacji odpadów komunalnych i sanitarnych w sposób nieprecyzyjny, co spowodowało Ŝe część wykonawców złoŝyła oferty z ceną zawierającą 23 % podatek VAT, natomiast część wykonawców złoŝyła ofertę z ceną zawierającą 8 % podatek VAT 35

36 Przygotowanie postępowania Ustalenie wartości zamówienia

37 Obliczanie wartości zamówienia wartość zamówienia - całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z naleŝytą starannością wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej zamawiający nie moŝe w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniŝać jego wartości

38 Obliczanie wartości zamówienia Dla ustalenia czy mamy do czynienia z jednym czy z kilkoma zamówieniami dla których ustala się wartość szacunkową (łączną lub odrębnie) konieczna jest analiza konkretnego przypadku. Przy badaniu tej kwestii naleŝy posługiwać się takimi kryteriami jak: toŝsamość przedmiotowa zamówienia toŝsamość czasowa zamówienia toŝsamość podmiotowa zamówienia

39 Obliczanie wartości zamówienia toŝsamość przedmiotowa zamówienia - dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, zamówienia prowadzone w celu realizacji jednego przedsięwzięcia toŝsamość czasowa zamówienia - moŝliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie toŝsamość podmiotowa zamówienia - moŝliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę

40 Obliczanie wartości zamówienia Zamówienia nieprzewidywalne: Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania. JeŜeli potrzeba udzielenia zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego zamówienia toŝsamego przedmiotowo, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia. JeŜeli określone zamówienia mają charakter nieprzewidywalny, kaŝde następne zamówienie o tym samym przedmiocie naleŝy potraktować jako nowe zamówienie, a nie część zamówienia udzielonego wcześniej.

41 Zamówienia nie planowane Zakupy awaryjne - (moŝliwość zakupu w trybie z wolnej ręki), Zakupy nie planowane. Zamówienie nie planowane moŝe wynikać z róŝnych okoliczności np.: dodatkowych (nie planowanych) obowiązków, wyczerpania limitu określonych dostaw objętych zawartą umową, konieczności zmiany dostarczanych urzadzeń w przypadku, która to okoliczność została stwierdzona w trakcie audytu, otrzymania dodatkowych środków.

42 Obliczanie wartości zamówienia Źródło finansowania zamówienia: Dla ustalenia czy mamy do czynienia z jednym czy z kilkoma zamówieniami nie ma znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. JeŜeli zatem w tym samym czasie moŝliwe jest udzielenie toŝsamego przedmiotowo zamówienia, które moŝe być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy teŝ z kilku róŝnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE).

43 Obliczanie wartości zamówienia Perspektywa czasowa szacowania: JeŜeli zamówienia udziela się na czas: 1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy; 2) oznaczony: nie dłuŝszy niŝ 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, dłuŝszy niŝ 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia

44 Obliczanie wartości zamówienia Perspektywa czasowa szacowania: Przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, konieczne jest wyodrębnienie tych zamówień, których zakres moŝe być oszacowany z góry na cały okres realizacji projektu, i które mogą być udzielone w ramach jednego postępowania. W odniesieniu do tych zamówień ich szacunkowa wartość winna być ustalona z uwzględnieniem wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie realizacji projektu.

45 Obliczanie wartości zamówienia 1 projekt współfinansowany ze środków UE 1 zamówienie publiczne w ramach 1 projektu współfinansowanego ze środków UE moŝna udzielać wielu zamówień moŝna udzielić jednego zamówienia w ramach kilku projektów współfinansowanych ze środków UE i środków krajowych

46 Obliczenie wartości zamówienia JeŜeli przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, przy ustalaniu wartości szacunkowej uwzględnia się wartość tych zamówień (do 150% wartości szacunku);

47 Obliczenie wartości zamówienia JeŜeli zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których kaŝda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia; MoŜna prowadzić kilka procedur na ten sam rodzaj zamówienia, pod warunkiem, Ŝe dla kaŝdego z zamówień przeprowadzona zostanie procedura właściwa dla wartości całości;

48 Analiza moŝliwości Wartość zamówienia a wartość postępowania Jedno postępowanie jedno zamówienie Jedno zamówienie wiele postępowań Jedno postępowanie wiele zamówień Zamówienia jednorazowe. Zamówienia stałe. Zamówienia udzielane w częściach i części zamówienia. 48

49 Obliczenie wartości zamówienia Udzielanie zamówienia w częściach - przykład: Zamawiający planuje w 2011 roku 3 cykle szkoleniowe z zakresu księgowości: 1. Podstawy księgowości dla początkujących pracowników Zamawiającego ( euro) 2. Księgowość zagadnienia zaawansowane dla pracowników Zamawiającego ( euro) 3. Podstawy księgowości kurs dla bezrobotnych ( euro) Wg jakich procedur udzielać zamówień???

50 Obliczenie wartości zamówienia art. 6a W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na część zamówienia zamawiający moŝe stosować przepisy właściwe dla wartości tej części, jeŝeli: jej wartość jest mniejsza niŝ euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych, pod warunkiem Ŝe łączna wartość tych części wynosi nie więcej niŝ 20% wartości zamówienia

51 Przykład dla art. 6 a Przedmiot zamówienia: dostawa komputerów Wartość zamówienia: ,00 euro. (20% = ,00 euro) Postępowanie nr ,00 Euro (wartość zamówienia:.) Postępowanie nr ,00 Euro (wartość zamówienia:.) Postępowanie nr ,00 Euro (wartość zamówienia:.) Postępowanie nr ,00 Euro (wartość zamówienia:.) Postepowanie nr ,00 Euro (wartość zamówienia:.) 51

52 Wartość zamówienia Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niŝ: 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeŝeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeŝeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. JeŜeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 30 czerwca 2006 r. UZP/ZO/0-1860/06 LexPolonica nr Art. 35 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych daje moŝliwość zmiany szacunkowej wartości zamówienia, jednakŝe Zamawiający moŝe to uczynić przed wszczęciem postępowania. Zamawiający nie moŝe takŝe poprawiać swoich ewentualnych błędów w ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia w ten sposób, Ŝe dokonuje obniŝenia jej wysokości, w taki sposób, Ŝe jest ona znacznie niŝsza, niŝ cena waŝnej oferty złoŝonej w postępowaniu.

53 Zamówienia mieszane JeŜeli zamówienie obejmuje równocześnie: dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, - stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział jest największy. dostawy oraz usługi polegające na rozmieszczeniu lub instalacji dostarczonej rzeczy - stosuje się przepisy dotyczące dostaw. roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, - stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych. usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług - stosuje się przepisy dotyczące usług.

54 Progi stosowania procedur ustawy Pzp Dostawy i usługi Roboty budowlane Procedura Do Do bez Pzp / / Od / / Od Procedura krajowa Procedura UE * Wszystkie kwoty w Euro

55 EURO 1 euro Progi stosowania procedur Pzp PLN 3,839 PLN (średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień zgodnie z Rozporządzeniem PRM) euro ,00 PLN

56 Częste błędy popełnianie przez Zamawiającego w świetle wyników kontroli na co naleŝy zwracać uwagę! Dzielenie zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy PZP; nie uwzględnianie w wartości zamówienia, wartości zamówień uzupełniających oraz wartości opcji; Błędy w obliczeniu wartości zamówienia w przypadku prowadzenia zamówienia z podziałem na części, z których kaŝdy stanowi przedmiot odrębnego postępowania; Nie zakwalifikowanie zamówienia jako powtarzającego się okresowo lub jako zamówienia ciągłego i związane z tym błędne obliczenie wartości; przeterminowanie ustalenia wartości zamówienia; oszacowanie wartości zamówienia w oderwaniu od rzeczywistości;

57 Warunki udziału w postępowaniu

58 Warunki udziału w postępowaniu W ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia, w zaproszeniu do negocjacji zamawiający ma obowiązek określić opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zamieścić informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków

59 Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności posiadania wiedzy i doświadczenia dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej

60 Warunki udziału w postępowaniu art. 22 ustawy PZP: Art O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicz-nym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający moŝe zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. 4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. ;

61 Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału muszą być określone w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. Warunki muszą być: związane z przedmiotem zamówienia proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

62 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nigdy nie ma pewności, czy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie w stanie zrealizować zamówienie. Prawo zamówień publicznych daje mu jednak do ręki pewne narzędzia, dzięki którym będzie moŝliwe juŝ na etapie postępowania wyeliminowanie z niego niewiarygodnych wykonawców. Chodzi tutaj o instytucję wykluczenia wykonawcy Powodem wykluczenia wykonawcy będzie zawsze niespełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu. WyróŜnia się warunki formalne lub merytoryczne.

63 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Warunki formalne wynikają wprost z przepisów prawa i i są niezaleŝne od woli zamawiającego (art. 24 ust. 1 i 2 PZP). Znajdują one zastosowanie w kaŝdym postępowaniu, niezaleŝnie od wartości zamówienia lub przyjętego trybu udzielenia zamówienia. Mogą dotyczyć udziału we wszystkich postępowaniach lub teŝ jednego konkretnego (w tym ostatnim wypadku niespełnienie warunku dyskwalifikuje wykonawcę tylko z tego postępowania, nie zamykając mu drogi do udziału w innych). Warunki merytoryczne, dotyczą juŝ samej zdolności wykonania zamówienia, określa sam zamawiający w ramach wyznaczonych przez PZP. Te ramy dotyczą głównie dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawców, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu, zarówno formalnego, jak i merytorycznego, rodzi po stronie zamawiającego obowiązek wykluczenia wykonawcy, który takiego warunku nie spełnił. Jest to równoznaczne z uznaniem jego oferty za odrzuconą. Zamawiający nie ma tu Ŝadnej moŝliwości odstąpienia od tego obowiązku, nawet jeŝeli w jego przekonaniu niespełnienie warunku nie zaciąŝy na realizacji zamówienia.

64 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Ocena, czy zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu, następuje na podstawie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. Zamawiający moŝe Ŝądać tylko takich oświadczeń i dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Wykaz dokumentów, które moŝe Ŝądać zamawiający, zawiera: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Informacje o wymaganych oświadczeniach i dokumentach zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do składania ofert. Jedynie w przypadku udzielania zamówienia z wolnej ręki zamawiający przekazuje informacje o wymaganych dokumentach podczas prowadzonych negocjacji.

65 Wyrok KIO z dnia 4 sierpnia 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 749/08, Art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp wskazuje, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający doświadczenie niezbędne do ubiegania się o zamówienie. Norma ta ma charakter blankietowy i podlega konkretyzacji w kaŝdym z postępowań o udzielenie zamówienia, tak, aby warunki udziału w postępowaniu były adekwatne do przedmiotu zamówienia, tzn. pozostawały z nim w związku na tyle ścisłym, by spełniający je wykonawca, był w stanie wykonać przedmiot zamówienia z naleŝytą starannością.

66 Wyrok KIO z dnia 10 października 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 938/08, Zamawiający winien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób jednoznaczny, obiektywny i nie budzący wątpliwości, zaś ocena kwalifikacji wykonawców winna być oparta na jasnych i przejrzystych przesłankach. Sformułowany przez Zamawiającego warunek polegający na wykazaniu się zamówieniami o o charakterze i złoŝonoz oności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia wienia nie spełnia wyŝej wskazanych przesłanek, gdyŝ pozostawia duŝą swobodę interpretacyjną i moŝliwość arbitralnej oceny jego spełniania, co jest niezgodne z zasadą jawności i przejrzystości procedur o zamówienie publiczne.

67 Wyrok KIO z dnia 13 maja 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 402/08, Warunek w zakresie wymaganego doświadczenia jest adekwatny do przedmiotu zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 34 mln PLN (brutto). Zmawiający zaŝądał wykazania się wykonaniem co najmniej 2 krytych basenów o wartości nie mniejszej niŝ zł. brutto kaŝdy. Zgodnie z przyjęta linią orzecznictwa uznaje się za warunek wygórowany taki, który określa górną granicę prac objętych doświadczeniem zawodowym znacznie powyŝej wartości szacunkowej zamówienia (por. np. wyrok ZA z dnia 21 grudnia 2006 r., UZP/ZO/0-2969/06).

68 Wyrok SO w Warszawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Sygn. akt V Ca 580/03 Postawienie warunku udziału w postępowaniu, by wykonawca prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 3 lata narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji.

69 Wyrok Zespołu u Arbitrów w z dnia 5 kwietnia 2006 r., Sygn. akt UZP/ZO/0-946/06 Warunek, by wykonawca wykazał, iŝ posiada doświadczenie w realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia na rzecz jednostek budŝetowych narusza zasadę uczciwej konkurencji. Brak jest podstaw by uznać, Ŝe wykonawcy, którzy nie wykonywali usług będących przedmiotem zamówienia w jednostkach budŝetowych nie są zdolni do wykonania zamówienia z naleŝytą starannością.

70 Wyrok KIO z dnia 19 maja 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 428/08, Zamawiający określając warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy naruszył art. 7 ust. 1 i 22 ustawy Pzp konstruując warunek w oderwaniu od przedmiotu zamówienia i jego wartości. Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu jest mniejszy powierzchnią i kubaturą od wymaganego w warunku dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Warunek nie moŝe być postawiony w taki sposób, aby w oderwaniu od przedmiotu zamówienia stanowił barierę dostępu do zamówienia.

71 Wyrok KIO z dnia 21 sierpnia 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 815/08 Izba podziela stanowisko Zamawiającego, Ŝe działalność objęta przedmiotem zamówienia nie jest działalnością regulowaną i nie wymaga koncesji, ani zezwoleń, a tym samym nie odbiera przymiotu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy, który nie zarejestrował w ewidencji działalności gospodarczej określonych rodzajów działalności.

72 Wyrok KIO z dnia 22 sierpnia 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 818/08, KIO/UZP 819/08, Skład orzekający Izby nie podziela stanowiska Odwołujących, co do dopuszczalności sumowania wartości usług, realizowanych w wyniku zawarcia róŝnych umów.

73 Wyrok SO w Kaliszu z dnia 14 kwietnia 2008 r. Sygn. akt: VI Ga 29/08 Fakt wspólnej polisy OC [trzy podmioty, w tym podmiot, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, ubezpieczone są solidarnie na sumę 3 mln a zamawiający wymagał polisy lub dokumentu ubezpieczenia na sumę 1mln] nie moŝe stanowić podstawy do gorszej oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu objętego tą polisą, niŝ podmiotu ubezpieczonego indywidualnie.

74 Wyrok KIO z dnia 12 maja 2009 r. Sygn. akt: KIO/UZP 560/09 Skoro zamawiający oczekiwał potwierdzenia ubezpieczenia na wymaganą sumę gwarancyjną, to ej potwierdzenie posiadania takiego ubezpieczenia przez jednego z konsorcjantów jest wystarczające w odniesieniu do całego konsorcjum, którego potencjał naleŝy sumować. Przyjęcie stanowiska odwołującego prowadziłoby do nałoŝenia na wykonawców ubiegających się wspólnie o uzyskanie zamówienia wyŝszych wymagań, co do ich sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdyŝ łączna wartość sum gwarancyjnych musiałaby być wielokrotnością kwoty ustalonej przez zamawiającego.

75 Warunki udziału w postępowaniu zamówienia zastrzeŝone zamawiający ma moŝliwość zastrzeŝenia w ogłoszeniu, Ŝe o udzielane zamówienie będą się mogli ubiegać wyłącznie wykonawcy, których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. wprowadzenie tego przepisu ma wyrównać szansę wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienia publiczne w celu integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

76 Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

77 Potencjał osób trzecich z czego moŝna korzystać: - wiedzy i doświadczenia, - potencjału u technicznego, - z osób b zdolnych do wykonania zamówienia, - ze zdolności finansowych Co wykonawca musi sam udowodnić, Ŝe posiada: - uprawnienia do wykonywania określonej działalno alności lub czynności, ci, jeŝeli eli przepisy prawa nakładaj adają obowiązek ich posiadania - zdolność ekonomiczną.

78 Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy zasobów musi być złoŝone w formie pisemnej. W wyroku KIO 922/10 Izba stwierdziła: Wykonawca, które chce skutecznie udowodnić Zamawiającemu, Ŝe moŝe podlegać na zasobach innych podmiotów musi to udowodnić przedstawieniem pisemnego zobowiązania, a nie kopią zobowiązania.

79 Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy zasobów musi być jednoznaczne. Z orzeczenia KIO 624/10 wynika, iŝ nie potwierdził spełniania warunku dotyczącego potencjału kadrowego wykonawca, który dołączył do oferty zobowiązania do udostępnienia osób mające charakter warunkowy, tj. zawierające deklarację o treści: zgadzam się na umieszczenie moich danych w Wykazie osób, które w miarę moŝliwości będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( ).

80 Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego Podmiot udostępniający swe zasoby w zakresie wymaganego doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia

81 Dokumenty Ŝądane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu gdy wartość zamówienia przekracza progi procedury unijnej zamawiający ma obowiązek Ŝądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków gdy wartość zamówienia niŝsza niŝ progi procedury unijnej zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków Zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu i SIWZ

82 Dokumenty Ŝądane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Katalog dokumentów, jakich Ŝądać moŝe zamawiający określa rozporządzenie Prezesa RM roku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

83 Dokumenty Ŝądane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających zasoby kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

84 Alternatywne potwierdzanie zdolności ekonomicznej i finansowej UmoŜliwiono wykonawcom alternatywne do zakładanego przez zamawiającego potwierdzenie znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej przez przedstawienie innych dokumentów (jeŝeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie moŝe przedstawić dokumentów wymaganych przez zamawiającego), które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Art. 26 2c. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Przykład: - Przedstawienie umowy poŝyczki

85 Dokumenty - orzecznictwo Dokument referencji nie musi zawierać wprost sformułowania, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŝycie. Mogą potwierdzać ten fakt pośrednio. Nazwa pisma list referencyjny, jako polecenie kogoś, stanowi pozytywne określenie a sformułowanie z przyjemnością potwierdzamy dostawę..., oznacza wyraŝenie pozytywnej reakcji na dokonaną dostawę, a zatem potwierdza naleŝyte jej wykonanie. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 17 maja 2006 r., Sygn. akt UZP/ZO/0-1331/06

86 Dokumenty - orzecznictwo Z załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty referencji musi jednoznacznie wynikać, Ŝe wykonawca spełnia postawiony przez zamawiającego warunek udziału w postępowaniu. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 15 czerwca 2005 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1337/05

87 Uzupełnianie dokumentów Art. 26 ust. 3 Pzp: Zamawiający wzywa wykonawców, którzy nie złoŝyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złoŝyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, - do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne jest uniewaŝnienie postępowania.

88 Uzupełnianie dokumentów ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków albo termin składania ofert.

89 Art. 26 ust. 3 Pzp: Uzupełnianie dokumentów - pełnomocnictwa Zamawiający wzywa wykonawców, którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne jest uniewaŝnienie postępowania.

90 Uzupełnianie dokumentów W trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp podlega uzupełnieniu równieŝ pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego

91 art. 26 ust. 3 - podsumowanie uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów jest obowiązkiem zamawiającego, ale tylko wtedy gdy oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictwa nie złoŝono lub sytuacji w których zawierają one błędy lub wady, a nie wtedy, gdy są niejasne, Czynność uzupełnienia moŝe być tylko jednokrotna i nie moŝe być powtórzona, wymóg potwierdzania spełniania warunków i wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków lub ofert nie wyłącza moŝliwości złoŝenia dokumentu z datą po upływie terminu składania wniosków lub ofert Zamawiający nie ma obowiązku wezwać wykonawców do uzupełnienia braków, jeŝeli mimo ich uzupełnienia oferta tego wykonawcy i tak podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. Termin do uzupełniania braków wyznacza sam zamawiający, z tym, Ŝe termin ten powinien być na tyle długi, aby uzupełnienie braków było moŝliwe

92 Uzupełnienie dokumentów / utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie nie złoŝy Ŝądanych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie

93 Uzupełnienie dokumentów - orzecznictwo W przypadku, gdy załączony do oferty dokument lub jego kopia jest nieczytelna albo budzi wątpliwości, co do autentyczności zamawiający powinien przyjąć, iŝ wykonawca w ogóle nie złoŝył wymaganego dokumentu. Wyrok Sadu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2006 r, sygn. akt X Ga 88/06

94 Uzupełnianie dokumentów - orzecznictwo Rolą wykonawcy jest wykazanie w sposób nie budzący wątpliwości, iŝ spełnia stawiane mu warunki, czy to przez ustawę czy przez samego zamawiającego. Z tego względu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jasno wskazują, jakie dokumenty, opatrzone jaką datą mają zostać załączone do oferty. Nie moŝe stanowić obowiązku zamawiającego dokonywanie obliczeń czy interpretacji w tym zakresie. Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma moŝliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w przypadku, gdy ten nie złoŝył oświadczeń czy teŝ dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, gdy wykonawca złoŝył dokumenty zawierające błędy. W wykonaniu tego wezwania wykonawca powinien dokonać naprawy swego błędu, a więc bądź dołączyć określony dokument, bądź teŝ dokonać korekty błędnej informacji. Uzupełnione na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy dokumenty mogą być wystawione po upływie terminu składania ofert (wniosków), ale ich treść powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (wniosków). Obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie w sposób nie budzący wątpliwości, iŝ spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Dokumenty przedłoŝone przez wykonawcę winny być jednoznaczne na tyle by zamawiający we własnym zakresie, bez konieczności zasięgania porady specjalistów mógł dokonać oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. wyrok ZA z UZP/ZO/0-298/07

95 Uzupełnienie dokumentów - orzecznictwo Zamawiający ma prawo tylko raz wezwać do uzupełnienia dokumentów w przeciwnym razie prowadziłoby to do niemoŝności zakończenia etapu kwalifikacji wykonawców pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu. Sygn. Akt UZP/ZO/0-2915/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku

96 Częste błędy popełnianie przez Zamawiającego w świetle wyników kontroli na co naleŝy zwracać uwagę! Brak pełnej informacji o sposobie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w Postępowaniu; Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców; Niejednoznaczny opis sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu; Opis sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu nie związany z przedmiotem zamówienia oraz nie proporcjonalny, śądanie dokumentów lub oświadczeń niedozwolonych przez przepisy

97 Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe

98 Usługi priorytetowe i niepriorytetowe usługi wszelkie świadczenia, których nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym;

99 Usługi priorytetowe i niepriorytetowe Wykaz usług o charakterze priorytetowym zawiera Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wykazu usług Wykaz usług o charakterze niepriorytetowym zawiera Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu usług

100 Usługi priorytetowe i niepriorytetowe Załącznik nr 2 zawiera katalog 11 kategorii usług, np. usługi prawnicze, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi społeczne i zdrowotne. Katalog usług zawartych w Załączniku nr 2 jest katalogiem otwartym, gdyŝ wymienia on równieŝ kategorię 27 Inne usługi. Oznacza to, Ŝe wszelkie usługi, które nie zostały imiennie wymienione w Załączniku nr 1 objęte są kategorią 27 Inne usługi, a więc stanowią usługę niepriorytetową.

101

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Zamówienia publiczne Warunki udziału w postępowaniu Warunki muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne - zasady ogólne

Zamówienia publiczne - zasady ogólne Dr hab. inż. Dorota Zawieska Wydział Geodezji i Kartografii Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Plan wykładu: Wprowadzenie Podstawowe źródła zawierania umów Kryterium stosowania ustawy (progi

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą PZP zastrzega

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania Strona 1 z 6 Rzeszów: Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania remontowego pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T. Strona 1 z 6 Bełchatów: Transport czterech 16- osobowych grup uczestników szkolenia wyjazdowego Metody wyboru i oceny wewnętrznej inicjatyw projektowych jako mechanizm wspierania działalności strategicznej

Bardziej szczegółowo

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A Indeks tematyczny orzeczeń KIO A aukcja elektroniczna KIO 138/12 KIO 257/12 KIO 271/12 KIO 299/12 C Cena KIO 42/12 certyfikat/atest KIO 6/12 KIO 110/12 KIO 123/12 KIO 154/12 KIO 358/12 czyn nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

2009/S 87-125852. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

2009/S 87-125852. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi PL-Wrocław: RóŜne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2009/S 87-125852 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zarząd Zasobu Komunalnego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP. Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ Zmiany w systemie zamówień publicznych I. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PL-Płock: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Płock: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148767-2012:text:pl:html PL-Płock: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 90-148767 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. modernizacji czterech łazienek i dwóch sanitariatów w szpitalu w Oleśnicy oraz dwóch łazienek w szpitalu w Sycowie z dostosowaniem ich dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia : www.bip.miasto.puck.pl Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zabrze: Kompleksowa obsługa prawna szpitala Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zabrze: Kompleksowa obsługa prawna szpitala Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2016-02-18 12:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zabrze.pl Zabrze: Kompleksowa obsługa prawna szpitala Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2015-06-17 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dziewiatka.edu.pl Łódź: Remont pokrycia dachowego budynków IX Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych 1/2010 Zaliczka dla wykonawców Od 22 grudnia 2009 r. zamawiający jest uprawniony do udzielania wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia, jeŝeli przewidział

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr sprawy: BPM.ZZP.341-1033/09 Nowy Sącz: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonywaniem usług weterynaryjnych.

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, 2010-04-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2010 Nazwa zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Instrumenty i narzędzia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wysowa 21 styczeń 2010 r

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wysowa 21 styczeń 2010 r ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wysowa 21 styczeń 2010 r 1. Ustawa z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Prawo

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Choszczno: Sporządzanie wycen nieruchomości znajdujących się w obrębach Gminy Choszczno w 2010 Numer ogłoszenia: 17483-2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Udział MSP w zamówieniach. Dąbrowa Górnicza, dn. 19 listopada 2009 r. Magdalena Olejarz Urząd Zamówień Publicznych

Udział MSP w zamówieniach. Dąbrowa Górnicza, dn. 19 listopada 2009 r. Magdalena Olejarz Urząd Zamówień Publicznych Udział MSP w zamówieniach publicznych Dąbrowa Górnicza, dn. 19 listopada 2009 r. Magdalena Olejarz Urząd Zamówień Publicznych Regulacje prawne ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do wideokonferencji oraz sprzętu multimedialnego dla pracowni teatralnej i filmowofotograficznej dla Państwowej WyŜszej Szkoły

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa nowego, nieuŝywanego, nieuszkodzonego sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. Numer ogłoszenia: 168976-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

dwukrotnym przeprowadzeniu dezynsekcji terenów popowodziowych we Wrocławiu samolotem

dwukrotnym przeprowadzeniu dezynsekcji terenów popowodziowych we Wrocławiu samolotem Strona 1 z 6 Wrocław: Odkomarzanie terenów popowodziowych wzdłuŝ rzeki Odry, Bystrzycy, Widawy w obrębie Gminy Wrocław metodą agrolotniczą o łącznej powierzchni 1400 ha Numer ogłoszenia: 243058-2010; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

18/06/2008 S117 Wspólnoty Europejskie Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji Procedura otwarta 2008/S 117-156186

18/06/2008 S117 Wspólnoty Europejskie Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji Procedura otwarta 2008/S 117-156186 18/06/2008 S117 Wspólnoty Europejskie Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Bydgoszcz: Części i akcesoria do pojazdów i silników do

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj. Page 1 of 6 Poznań: Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości oraz operatów inwentaryzacji budynków i lokali mieszkalnych dla potrzeb zadań związanych z gospodarką nieruchomościami - z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Znak sprawy: UD-VII-WZP-271-28-2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego I. Zamawiający I.1) Nazwa i adres Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Konserwacja, serwis urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji,

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznego Systemu Archiwum na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 229651-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem, remont pokrycia stropodachów z dociepleniem budynków G1 i G-w Instytucie techniki Budowlanej ul.ksawerów 21 w Warszawie Numer ogłoszenia: 176680-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 Suwałki: Konkurs na: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy instalacji przestrzennej promującej BLUES FESTIVAL w Suwałkach Numer ogłoszenia: 53176-2013; data zamieszczenia: 08.02.2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Poznań: Produkty ropopochodne Numer ogłoszenia: 398610-2012; data zamieszczenia: 15.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Produkty ropopochodne Numer ogłoszenia: 398610-2012; data zamieszczenia: 15.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przewozyregionalne.pl Poznań: Produkty ropopochodne Numer ogłoszenia: 398610-2012;

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE PL-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2008/S 239-318154 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Wrocław: Sprzątanie posesji wokół domów studenckich UWr. Numer ogłoszenia: 268218-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa, Strona 1 z 5 Warszawa: Ochrona osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie połoŝonych w Warszawie przy ul. Gen. Andersa 1 oraz przy ul. Lipińskiej 2. Numer ogłoszenia: 370545-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252934-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kolonowskie.pl Kolonowskie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 5 2010-04-02 09:33 Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie modelowania procesów logistycznych resortu obrony narodowej w narzędziu ARIS. Nr sprawy 11/ZP/10 Numer

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2014-08-27 15:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 183907-2014;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306919-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012. Warszawa: rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w zakresie Integracja sensoryczna Numer ogłoszenia: 373712-2012; data zamieszczenia: 01.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU Dzień 1 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego charakterystyka i zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zaręby Kościelne: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap III i IV Numer ogłoszenia: 203546-2010; data zamieszczenia: 09.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo