RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r."

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

2 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam raport okresowy za I kwartał 2015 roku. Wskazany okres upłynął pod znakiem intensywnych rozmów biznesowych oraz istotnych decyzji mających wpływ na przyszłość Spółki. W dniu 12 marca 2015 roku Emitent utworzył spółkę zależną pod firmą DYOR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zarząd ARTP Capital S.A. widząc duży potencjał w platformach E-commerce związanymi z dobrami luksusowymi oraz zauważając w tym miejscu niszę rynkową, postanowił stworzyć spółkę typu start-up z potencjałem ekspansji i rozwoju, która dzięki unikalnemu pomysłowi oraz nowatorskim wykorzystaniu produkcji, logistyki, zarządzania i rzeczywistości rozszerzonej, ma szanse stać się liderem w swoim segmencie. W badanym okresie prowadzone były intensywne rozmowy biznesowe w celu rozpoczęcia współpracy ze spółkami prowadzącymi działalność w sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu, czego wynikiem było nabycie udziałów już po 31 marca. W dniu 17 kwietnia 2015 r. ArtP Capital S.A. nabył 10 udziałów, stanowiących 10% kapitału zakładowego w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu. Firma ta to start-up, działający na rynku aplikacji mobilnych, którego głównym projektem jest stworzenie "AMABEE Mobilny Asystent Ubezpieczeniowy", tj. pierwszej mobilnej porównywarki ofert ubezpieczeniowych dostępnej w formie aplikacji w smartfonach i tabletach. Dodatkowo w dniu 28 kwietnia 2015 r. ArtP Capital S.A. nabył 60 udziałów, stanowiących 60% kapitału zakładowego ARFixer Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Obie Spółki łączy długoletnia współpraca. ARFixer Sp. z o.o. wdrażał technologię rzeczywistości rozszerzonej w tygodniku Tylko Piłka, a cześć innych projektów spółki prowadzona była przy współpracy z ArtP Capital S.A. Przejęcie spółki ARFixer Sp. z o.o. negocjowane było już od 2 S t r o n a

3 dłuższego czasu. W 2013 roku podpisany został list intencyjny dotyczący nabycia do udziałów spółki, a w 2014 umowa inwestycyjna. ARFixer Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych (ios, Android) wykorzystujących Augmented Reality (Rzeczywistość Rozszerzoną), których głównym klientem jest sektor medialno-wydawniczy. Firma posiada wiele autorskich i nowatorskich rozwiązań w zakresie analizy i identyfikacji obrazu, w tym obrazu ruchomego. Do tej pory współpracowała i tworzyła produkty dla BetFair Ltd (Londyn), Dziennik Gazeta Prawna, Tui Polska, Forbes Polska, PAR, Opolgraf SA, Edipresse SA, Gazeta Bankowa oraz RRDonnelly. ArtP Capital S.A. pragnie wykorzystać doświadczenie jakie zdobyło w czasie wcześniejszych projektów, w szczególności podczas współpracy z ARFixer i wspomagać spółki w ich początkowej fazie rozwoju. Dominik Matusek Prezes Zarządu 3 S t r o n a

4 2. Informacje ogólne Dane Spółki Adres rejestrowy ARTP CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA (dawna TYLKO PIŁKA S.A.) Ul. Staromiejska Opole Akta rejestrowe Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Plebiscytowa 3a Opole KRS NIP REGON Witryna internetowa Telefon +48 (77) FAX +48 (77) Charakterystyka działalności Podstawowa działalność ARTP CAPITAL S.A. polega na wynajdywaniu i wspieraniu młodych spółek w ich początkowej fazie rozwoju. Pragniemy wykorzystać doświadczenie zdobyte w czasie realizacji projektu technologii ARFixer, dających możliwość przekazu w formie Rzeczywistości Rozszerzonej i dokonywać inwestycji w innowacyjne firmy prowadzące działalność w trzech sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu, oraz spółki z różnych branż o atrakcyjnej wycenie tzw. okazje rynkowe. Dodatkowa działalność spółki skupia się na przygotowaniu treści publicystycznych, medialnych oraz poradnikowych związanych z rynkiem zakładów sportowych oraz rynkiem igames. Przedstawione są one w wersjach elektronicznych poprzez stronę www. oraz aplikacje mobilne. Wszystkie produkty ARTP CAPITAL S.A. uzupełnione są o możliwość wykorzystania dodatkowego przekazu w formie Rzeczywistości Rozszerzonej w oparciu o technologię ARFixer poprzez urządzenia mobilne. 4 S t r o n a

5 Organy Zarząd W skład Zarządu ArtP Capital S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: Dominik Matusek Magdalena Laszczak Prezes Zarządu Prokurent Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: Waldemar Kos Przemysław Kuliński Magdalena Wołąsewicz Mariusz Kosmaty Wojciech Radziewicz Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Na dzień 14 maja 2015 r. struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Kosmaty Mariusz ,52% 18,52% Wolpi Sp. z o.o * * 6,11% 6,11% Pozostali akcjonariusze ,38% 75,38% RAZEM ,00% 100,00% * Zgodnie z Listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu r. 5 S t r o n a

6 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta Na dzień 31 marca 2015 roku w Spółce ArtP Capital zatrudnione na umowę o pracę w przeliczeniu na pełen etat były dwie osoby. Jednocześnie dzięki przeniesieniu prac redaktorskich w II kwartale 2014 r. do agencji informacyjnej ASInfo, której właścicielem jest nasz partner biznesowy Polish Sports Agency Sp. z o. o. nie posiadamy już zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło. 6 S t r o n a

7 2. Dane finansowe Poniżej zaprezentowano dane finansowe spółki ArtP Capital S.A. za I kwartał 2015r. wraz z danymi porównywalnymi (w zł). Bilans TREŚĆ A. AKTYWA TRWAŁE , ,60 I. Wartości niematerialne i prawne , ,60 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne , ,60 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych - - II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe - - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c) urządzenia techniczne i maszyny - - d) środki transportu - - e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - - III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek - - IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe - - B. AKTYWA OBROTOWE , ,22 I. Zapasy S t r o n a

8 1. Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw - - II. Należności krótkoterminowe , ,05 1. Należności od jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b) inne ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,05 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : , ,50 - do 12 miesięcy , ,50 - powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,55 b) c) inne ,00 - d) dochodzone na drodze sądowej - - III. Inwestycje krótkoterminowe , ,17 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,17 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,17 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,17 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - SUMA AKTYWÓW , ,82 TREŚĆ A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,06 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,60 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - II. III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,03 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe S t r o n a

9 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,77 VIII. Zysk (strata) netto , ,80 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość IX. ujemna) - - B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,76 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe - - II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek - - a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - - d) inne - - III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,76 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: ,00 - do 12 miesięcy ,00 - powyżej 12 miesięcy - - b) kredyty i pożyczki - - c) inne Wobec pozostałych jednostek , ,76 a) kredyty i pożyczki ,00 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - - d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : , ,15 - do 12 miesięcy , ,15 - powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 933, ,61 h) z tytułu wynagrodzeń 80,00 80,00 i) inne , ,00 3. Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe - - SUMA PASYWÓW , ,82 9 S t r o n a

10 Rachunek zysków i strat A. ZA OKRES Okres od: Okres od: Narastająco za okres od: Narastająco za okres od: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , , , ,34 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,34 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,31 I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii 950,00-950,00 - III. Usługi obce , , , ,83 IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,50 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 427,98 965, ,98 965,98 VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,97 D. Pozostałe przychody operacyjne 895,48-895,48 - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów I. trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 895,48-895,48 - E. Pozostałe koszty operacyjne 170,93 0,78 170,93 0,78 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 170,93 0,78 170,93 0,78 Zysk (strata) z działalności operacyjnej F. (C+D-E) , , , ,75 G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne S t r o n a

11 H. Koszty finansowe 1 022,48 27, ,48 27,05 I. Odsetki, w tym: 1 022,48 27, ,48 27,05 - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej I. (F+G-H) , , , ,80 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/- J) , , , ,80 L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku M. (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,80 11 S t r o n a

12 Rachunek przepływów pieniężnych ZA OKRES A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Okres od: Okres od: Narastająco za okres od: Narastająco za okres od: I. Zysk (strata) netto , , , ,80 II. Korekty razem , , , ,21 1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Zyski/Straty z różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 022,48 27, ,48 27,05 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zmiana stanu należności , , , ,13 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjąt.pożyczek i kredytów , , , ,97 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 0,00 0,00 0, Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , , , ,59 B. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŹNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ,00 0, ,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Zbycie aktywów finansowych, w tym: ,00 0, ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 0, ,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki ,20 0, ,20 0,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,20 0, ,20 0,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,00 0, ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 0, ,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych ,00 0, ,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,20 0, ,20 0,00 12 S t r o n a

13 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy ,20 0, ,20 0,00 1. Wpływ netto z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kap oraz dopłat do kapitału 1 667,40 0, ,40 0,00 2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe , ,80 II. Wydatki ,22 27, ,22 27,05 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne niż na rzecz właścicieli wydatki z tyt. Podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek ,74 0, ,74 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Odsetki 1 022,48 27, ,48 27,05 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) ,98-27, ,98-27,05 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM , , , ,64 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM , , , ,64 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,81 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM , , , ,17 Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym Okres od: Okres od: Narastająco za okres od: Narastająco za okres od: I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , , , ,17 korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,17 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , , , ,06 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,06 13 S t r o n a

14 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące I kwartał 2015 roku, nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny obejmuje dane jednostkowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku oraz narastająco dane za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku wraz z okresami porównawczymi w roku Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów: Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) oraz przyjętej polityki rachunkowości Spółki. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 oraz 2014 roku. Skrócone sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W I kwartale 2015 roku ARTP Capital S.A. wygenerował przychody netto ze sprzedaży na poziomie ,34 zł, gdzie w analogicznym okresie z 2014 roku uzyskano przychody ze sprzedaży netto w wysokości ,20. Równocześnie Spółka wygenerowała stratę netto ,80, gdzie w analogicznym okresie 2014 roku uzyskano stratę netto ,91. Spółka 14 S t r o n a

15 w I kwartale utrzymała przychody na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego obniżając przy tym koszty, dzięki czemu strata netto była o ok. 30% mniejsza. ARTP Capital S.A. dzięki zautomatyzowaniu prac i przeniesieniu części zadań redaktorskich do agencji informacyjnej ASInfo, której właścicielem jest nasz partner biznesowy Polish Sports Agency, znacząco ograniczyła Koszty działalności operacyjnej, w tym wynagrodzenia, dzięki czemu udało się ograniczyć stratę netto w porównaniu do roku poprzedniego. Zarząd ARTP Capital S.A. chciałby jednocześnie zaznaczyć, że w 2015 roku będzie nastawiony na tworzenie inkubatora młodych star-upowych przedsiębiorstw, z potencjałem ekspansji i rozwoju, które dzięki unikalnemu pomysłowi mają szanse stać się znaczącym graczem w swoim segmencie. Pierwszym elementem tworzonego przez ARTP Capital S.A. portfela przedsiębiorstw jest spółka DYOR Sp. z o.o., do której w 2015 roku Emitent planuje dołączyć kolejne elementy. Działania te mogą na pierwszym etapie generować koszty, związane z ich założeniem bądź wsparciem, a których czas inwestycji Zarząd przewiduje na okres 3-5 lat. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Na ostatni dzień okresu objętego raportem Emitent tworzył Grupę Kapitałową ze spółką w 100% zależną DYOR Sp. z o.o. Zgodnie z umową z dniu 18 grudnia 2014 r. od 1 stycznia 2015 roku VADIUS Sp. z o.o. przestała podlegać konsolidacji. Powodem tego jest zbycie przez ArtP Capital S.A. 91 (dziewięćdziesiąt jeden) udziałów stanowiących 91% kapitału zakładowego spółki pod firmą 15 S t r o n a

16 Vadius Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy wynosi zł. Przejęcie udziałów nastąpiło z dniem 1 stycznia W dniu 12 marca 2015 roku Emitent utworzył spółkę zależną pod firmą DYOR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu i objął w niej 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Dodatkowo w dniu 28 kwietnia 2015 r. spółka nabyła 60% kapitału zakładowego ARFixer Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. W związku z powyższym spółka ARFixer Sp. z o.o. od dnia 28 kwietnia 2015 r. jest spółką zależną ArtP Capital S.A. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania tych sprawozdań. Na ostatni dzień okresu objętego raportem Spółka tworzyła Grupę Kapitałową ze spółką w 100% zależną DYOR Sp. z o.o. Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych DYOR Sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dane jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Wskazany okres upłynął pod znakiem intensywnych prac i rozmów biznesowych mających na celu zwiększyć potencjał ARTP Capital S.A. W dniu 12 marca 2015 roku Emitent utworzył spółkę zależną pod firmą DYOR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zarząd ARTP Capital 16 S t r o n a

17 S.A. widząc duży potencjał w platformach E-commerce związanymi z dobrami luksusowymi oraz zauważając w tym miejscu niszę rynkową, postanowił stworzyć spółkę typu start-up z potencjałem ekspansji i rozwoju, która dzięki unikalnemu pomysłowi oraz nowatorskim wykorzystaniu produkcji, logistyki, zarządzania i rzeczywistości rozszerzonej, ma szanse stać się liderem w swoim segmencie. Szereg działań Spółki w I kwartale 2015 roku finał miało dopiero po 31 marca. W dniu 17 kwietnia 2015 r. ArtP Capital S.A. nabył 10 udziałów, stanowiących 10% kapitału zakładowego w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu. Firma ta to start-up, działający na rynku aplikacji mobilnych, którego głównym projektem jest stworzenie "AMABEE Mobilny Asystent Ubezpieczeniowy", tj. pierwszej mobilnej porównywarki ofert ubezpieczeniowych dostępnej w formie aplikacji w smartfonach i tabletach. Na projekt ten spółka otrzymała dofinansowanie w 2013 roku na kwotę ,00 zł. Użytkownik aplikacji otrzymuje możliwość szczegółowego porównania cen i zakresów polis ubezpieczeniowych dostępnych na polskim i zagranicznych rynkach. Aplikacja oferuje do porównania polisy komunikacyjne (OC, AC, ASS, NNW), mieszkaniowe oraz podróżne, co ułatwia użytkownikowi podjęcie właściwej decyzji związanej z zabezpieczeniem swojego majątku i zdrowia. Aplikacja zapewnia także dodatkowe funkcje, m.in. bazę informacji o ubezpieczeniach, centrum zarządzania polisami użytkownika, a w przyszłości możliwość zakupu polisy bezpośrednio z poziomu urządzenia. AMABEE wprowadza na rynek ubezpieczeń unikalną wartość, oferując użytkownikowi realne wsparcie i funkcję asystencką, wstępując niejako w rolę agenta ubezpieczeniowego. Idea projektu nie ogranicza się jednak do budowy innowacyjnej i złożonej platformy informatycznej. Jej ważnym elementem jest edukacja i zmiana świadomości konsumentów w zakresie ich indywidualnych decyzji ubezpieczeniowych. W dniu 28 kwietnia 2015 r. ArtP Capital S.A. nabył 60 udziałów, stanowiących 60% kapitału zakładowego ARFixer Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Spółka ARFixer została założona w Opolu w 2009r., przez grupę w skład której wchodzą programiści, pracownicy naukowi i inżynierowie. Spółka zajmuje się działalnością deweloperską na rynku aplikacji mobilnych w systemach ios (iphone/ipad) oraz Android. Główną dziedziną prac ARFixer Sp. z o.o. jest analiza obrazu i rzeczywistość rozszerzona, w zakresie której firma może pochwalić się wieloma sukcesami oraz zgodne z wiedzą Emitenta najbardziej kompleksowym narzędziem 17 S t r o n a

18 do administrowania tymi technologiami na rynku. Do tej pory współpracowała i tworzyła produkty dla BetFair Ltd (Londyn), Dziennik Gazeta Prawna, Tui Polska, Forbes Polska, PAR, Opolgraf SA, Edipresse SA, Gazeta Bankowa oraz RRDonnelly. Do automatyzacji współpracy z klientami i administracji aplikacjami mobilnymi firma pozyskała i rozliczyła dotację uzyskaną w ramach POIG działania 8.2 na projekt w łącznej kwocie 960 tys. PLN. Na potrzeby dalszych prac rozwojowych nad nowoczesnymi technologiami ARFixer Sp. z o.o. przygotowuje się do aplikowania o środki w ramach naboru do działania organizowanego przez Narodowe Centrum badań i Rozwoju w 2015r. Obie Spółki łączy długoletnia współpraca. ARFixer Sp. z o.o. wdrażał technologię rzeczywistości rozszerzonej w tygodniku Tylko Piłka, a cześć innych projektów spółki prowadzona była przy współpracy z ArtP Capital S.A. Zarówno Nabycie udziałów w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Sp. z o.o. jak i w ARFixer Sp. z o.o. wpisuje się w strategię Emitenta, która polega na wynajdywaniu i wspieraniu spółek prowadzących działalność w czterech sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu. W I kwartale 2015 roku miały miejsce kolejne prezentacje produktów z zakresu nowoczesnych technologii, dającej możliwość przekazu w formie Rzeczywistości Rozszerzonej w oparciu o technologię ARFixer. W 2015 roku planowana jest kompleksowa prezentacja produktów spółki, w której ukazane zostaną trzy nowe produkty spółki oparte na komercyjnym wykorzystaniu Rzeczywistości Rozszerzonej. Prowadzone były również intensywne rozmowy biznesowe w celu rozpoczęcia współpracy z kolejnymi spółkami prowadzącymi działalność w sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 18 S t r o n a

19 4. Oświadczenia Zarządu Opole, 14 maja 2015r. Oświadczenie Zarządu ARTP CAPITAL S.A. Zarząd ARTP CAPITAL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej. Wspomniane sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Dominik Matusek Prezes Zarządu Magdalena Laszczak Prokurent 19 S t r o n a

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU od dnia 01.10.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2013r do 30.09.2013r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT za III kwartał 2013 r. okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku FORPOSTA S.A. Katowice, 14 listopada 2013 roku

RAPORT za III kwartał 2013 r. okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku FORPOSTA S.A. Katowice, 14 listopada 2013 roku RAPORT za III kwartał 2013 r. okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku FORPOSTA S.A. Katowice, 14 listopada 2013 roku Spis treści: I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.... 3 II. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.)

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.) Raport okresowy BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.) Raport zawiera: 1. Informacje ogólne 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r. Data raportu: 13 luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo