RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r."

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

2 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam raport okresowy za I kwartał 2015 roku. Wskazany okres upłynął pod znakiem intensywnych rozmów biznesowych oraz istotnych decyzji mających wpływ na przyszłość Spółki. W dniu 12 marca 2015 roku Emitent utworzył spółkę zależną pod firmą DYOR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zarząd ARTP Capital S.A. widząc duży potencjał w platformach E-commerce związanymi z dobrami luksusowymi oraz zauważając w tym miejscu niszę rynkową, postanowił stworzyć spółkę typu start-up z potencjałem ekspansji i rozwoju, która dzięki unikalnemu pomysłowi oraz nowatorskim wykorzystaniu produkcji, logistyki, zarządzania i rzeczywistości rozszerzonej, ma szanse stać się liderem w swoim segmencie. W badanym okresie prowadzone były intensywne rozmowy biznesowe w celu rozpoczęcia współpracy ze spółkami prowadzącymi działalność w sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu, czego wynikiem było nabycie udziałów już po 31 marca. W dniu 17 kwietnia 2015 r. ArtP Capital S.A. nabył 10 udziałów, stanowiących 10% kapitału zakładowego w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu. Firma ta to start-up, działający na rynku aplikacji mobilnych, którego głównym projektem jest stworzenie "AMABEE Mobilny Asystent Ubezpieczeniowy", tj. pierwszej mobilnej porównywarki ofert ubezpieczeniowych dostępnej w formie aplikacji w smartfonach i tabletach. Dodatkowo w dniu 28 kwietnia 2015 r. ArtP Capital S.A. nabył 60 udziałów, stanowiących 60% kapitału zakładowego ARFixer Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Obie Spółki łączy długoletnia współpraca. ARFixer Sp. z o.o. wdrażał technologię rzeczywistości rozszerzonej w tygodniku Tylko Piłka, a cześć innych projektów spółki prowadzona była przy współpracy z ArtP Capital S.A. Przejęcie spółki ARFixer Sp. z o.o. negocjowane było już od 2 S t r o n a

3 dłuższego czasu. W 2013 roku podpisany został list intencyjny dotyczący nabycia do udziałów spółki, a w 2014 umowa inwestycyjna. ARFixer Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych (ios, Android) wykorzystujących Augmented Reality (Rzeczywistość Rozszerzoną), których głównym klientem jest sektor medialno-wydawniczy. Firma posiada wiele autorskich i nowatorskich rozwiązań w zakresie analizy i identyfikacji obrazu, w tym obrazu ruchomego. Do tej pory współpracowała i tworzyła produkty dla BetFair Ltd (Londyn), Dziennik Gazeta Prawna, Tui Polska, Forbes Polska, PAR, Opolgraf SA, Edipresse SA, Gazeta Bankowa oraz RRDonnelly. ArtP Capital S.A. pragnie wykorzystać doświadczenie jakie zdobyło w czasie wcześniejszych projektów, w szczególności podczas współpracy z ARFixer i wspomagać spółki w ich początkowej fazie rozwoju. Dominik Matusek Prezes Zarządu 3 S t r o n a

4 2. Informacje ogólne Dane Spółki Adres rejestrowy ARTP CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA (dawna TYLKO PIŁKA S.A.) Ul. Staromiejska Opole Akta rejestrowe Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Plebiscytowa 3a Opole KRS NIP REGON Witryna internetowa Telefon +48 (77) FAX +48 (77) Charakterystyka działalności Podstawowa działalność ARTP CAPITAL S.A. polega na wynajdywaniu i wspieraniu młodych spółek w ich początkowej fazie rozwoju. Pragniemy wykorzystać doświadczenie zdobyte w czasie realizacji projektu technologii ARFixer, dających możliwość przekazu w formie Rzeczywistości Rozszerzonej i dokonywać inwestycji w innowacyjne firmy prowadzące działalność w trzech sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu, oraz spółki z różnych branż o atrakcyjnej wycenie tzw. okazje rynkowe. Dodatkowa działalność spółki skupia się na przygotowaniu treści publicystycznych, medialnych oraz poradnikowych związanych z rynkiem zakładów sportowych oraz rynkiem igames. Przedstawione są one w wersjach elektronicznych poprzez stronę www. oraz aplikacje mobilne. Wszystkie produkty ARTP CAPITAL S.A. uzupełnione są o możliwość wykorzystania dodatkowego przekazu w formie Rzeczywistości Rozszerzonej w oparciu o technologię ARFixer poprzez urządzenia mobilne. 4 S t r o n a

5 Organy Zarząd W skład Zarządu ArtP Capital S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: Dominik Matusek Magdalena Laszczak Prezes Zarządu Prokurent Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: Waldemar Kos Przemysław Kuliński Magdalena Wołąsewicz Mariusz Kosmaty Wojciech Radziewicz Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Na dzień 14 maja 2015 r. struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Kosmaty Mariusz ,52% 18,52% Wolpi Sp. z o.o * * 6,11% 6,11% Pozostali akcjonariusze ,38% 75,38% RAZEM ,00% 100,00% * Zgodnie z Listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu r. 5 S t r o n a

6 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta Na dzień 31 marca 2015 roku w Spółce ArtP Capital zatrudnione na umowę o pracę w przeliczeniu na pełen etat były dwie osoby. Jednocześnie dzięki przeniesieniu prac redaktorskich w II kwartale 2014 r. do agencji informacyjnej ASInfo, której właścicielem jest nasz partner biznesowy Polish Sports Agency Sp. z o. o. nie posiadamy już zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło. 6 S t r o n a

7 2. Dane finansowe Poniżej zaprezentowano dane finansowe spółki ArtP Capital S.A. za I kwartał 2015r. wraz z danymi porównywalnymi (w zł). Bilans TREŚĆ A. AKTYWA TRWAŁE , ,60 I. Wartości niematerialne i prawne , ,60 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne , ,60 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych - - II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe - - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c) urządzenia techniczne i maszyny - - d) środki transportu - - e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - - III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek - - IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe - - B. AKTYWA OBROTOWE , ,22 I. Zapasy S t r o n a

8 1. Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw - - II. Należności krótkoterminowe , ,05 1. Należności od jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b) inne ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,05 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : , ,50 - do 12 miesięcy , ,50 - powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,55 b) c) inne ,00 - d) dochodzone na drodze sądowej - - III. Inwestycje krótkoterminowe , ,17 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,17 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,17 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,17 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - SUMA AKTYWÓW , ,82 TREŚĆ A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,06 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,60 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - II. III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,03 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe S t r o n a

9 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,77 VIII. Zysk (strata) netto , ,80 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość IX. ujemna) - - B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,76 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe - - II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek - - a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - - d) inne - - III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,76 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: ,00 - do 12 miesięcy ,00 - powyżej 12 miesięcy - - b) kredyty i pożyczki - - c) inne Wobec pozostałych jednostek , ,76 a) kredyty i pożyczki ,00 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - - d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : , ,15 - do 12 miesięcy , ,15 - powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 933, ,61 h) z tytułu wynagrodzeń 80,00 80,00 i) inne , ,00 3. Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe - - SUMA PASYWÓW , ,82 9 S t r o n a

10 Rachunek zysków i strat A. ZA OKRES Okres od: Okres od: Narastająco za okres od: Narastająco za okres od: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , , , ,34 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,34 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,31 I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii 950,00-950,00 - III. Usługi obce , , , ,83 IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,50 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 427,98 965, ,98 965,98 VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,97 D. Pozostałe przychody operacyjne 895,48-895,48 - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów I. trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 895,48-895,48 - E. Pozostałe koszty operacyjne 170,93 0,78 170,93 0,78 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 170,93 0,78 170,93 0,78 Zysk (strata) z działalności operacyjnej F. (C+D-E) , , , ,75 G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne S t r o n a

11 H. Koszty finansowe 1 022,48 27, ,48 27,05 I. Odsetki, w tym: 1 022,48 27, ,48 27,05 - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej I. (F+G-H) , , , ,80 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/- J) , , , ,80 L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku M. (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,80 11 S t r o n a

12 Rachunek przepływów pieniężnych ZA OKRES A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Okres od: Okres od: Narastająco za okres od: Narastająco za okres od: I. Zysk (strata) netto , , , ,80 II. Korekty razem , , , ,21 1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Zyski/Straty z różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 022,48 27, ,48 27,05 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zmiana stanu należności , , , ,13 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjąt.pożyczek i kredytów , , , ,97 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 0,00 0,00 0, Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , , , ,59 B. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŹNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ,00 0, ,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Zbycie aktywów finansowych, w tym: ,00 0, ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 0, ,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki ,20 0, ,20 0,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,20 0, ,20 0,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,00 0, ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 0, ,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych ,00 0, ,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,20 0, ,20 0,00 12 S t r o n a

13 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy ,20 0, ,20 0,00 1. Wpływ netto z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kap oraz dopłat do kapitału 1 667,40 0, ,40 0,00 2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe , ,80 II. Wydatki ,22 27, ,22 27,05 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne niż na rzecz właścicieli wydatki z tyt. Podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek ,74 0, ,74 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Odsetki 1 022,48 27, ,48 27,05 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) ,98-27, ,98-27,05 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM , , , ,64 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM , , , ,64 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,81 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM , , , ,17 Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym Okres od: Okres od: Narastająco za okres od: Narastająco za okres od: I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , , , ,17 korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,17 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , , , ,06 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,06 13 S t r o n a

14 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące I kwartał 2015 roku, nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny obejmuje dane jednostkowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku oraz narastająco dane za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku wraz z okresami porównawczymi w roku Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów: Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) oraz przyjętej polityki rachunkowości Spółki. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 oraz 2014 roku. Skrócone sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W I kwartale 2015 roku ARTP Capital S.A. wygenerował przychody netto ze sprzedaży na poziomie ,34 zł, gdzie w analogicznym okresie z 2014 roku uzyskano przychody ze sprzedaży netto w wysokości ,20. Równocześnie Spółka wygenerowała stratę netto ,80, gdzie w analogicznym okresie 2014 roku uzyskano stratę netto ,91. Spółka 14 S t r o n a

15 w I kwartale utrzymała przychody na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego obniżając przy tym koszty, dzięki czemu strata netto była o ok. 30% mniejsza. ARTP Capital S.A. dzięki zautomatyzowaniu prac i przeniesieniu części zadań redaktorskich do agencji informacyjnej ASInfo, której właścicielem jest nasz partner biznesowy Polish Sports Agency, znacząco ograniczyła Koszty działalności operacyjnej, w tym wynagrodzenia, dzięki czemu udało się ograniczyć stratę netto w porównaniu do roku poprzedniego. Zarząd ARTP Capital S.A. chciałby jednocześnie zaznaczyć, że w 2015 roku będzie nastawiony na tworzenie inkubatora młodych star-upowych przedsiębiorstw, z potencjałem ekspansji i rozwoju, które dzięki unikalnemu pomysłowi mają szanse stać się znaczącym graczem w swoim segmencie. Pierwszym elementem tworzonego przez ARTP Capital S.A. portfela przedsiębiorstw jest spółka DYOR Sp. z o.o., do której w 2015 roku Emitent planuje dołączyć kolejne elementy. Działania te mogą na pierwszym etapie generować koszty, związane z ich założeniem bądź wsparciem, a których czas inwestycji Zarząd przewiduje na okres 3-5 lat. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Na ostatni dzień okresu objętego raportem Emitent tworzył Grupę Kapitałową ze spółką w 100% zależną DYOR Sp. z o.o. Zgodnie z umową z dniu 18 grudnia 2014 r. od 1 stycznia 2015 roku VADIUS Sp. z o.o. przestała podlegać konsolidacji. Powodem tego jest zbycie przez ArtP Capital S.A. 91 (dziewięćdziesiąt jeden) udziałów stanowiących 91% kapitału zakładowego spółki pod firmą 15 S t r o n a

16 Vadius Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy wynosi zł. Przejęcie udziałów nastąpiło z dniem 1 stycznia W dniu 12 marca 2015 roku Emitent utworzył spółkę zależną pod firmą DYOR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu i objął w niej 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Dodatkowo w dniu 28 kwietnia 2015 r. spółka nabyła 60% kapitału zakładowego ARFixer Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. W związku z powyższym spółka ARFixer Sp. z o.o. od dnia 28 kwietnia 2015 r. jest spółką zależną ArtP Capital S.A. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania tych sprawozdań. Na ostatni dzień okresu objętego raportem Spółka tworzyła Grupę Kapitałową ze spółką w 100% zależną DYOR Sp. z o.o. Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych DYOR Sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dane jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Wskazany okres upłynął pod znakiem intensywnych prac i rozmów biznesowych mających na celu zwiększyć potencjał ARTP Capital S.A. W dniu 12 marca 2015 roku Emitent utworzył spółkę zależną pod firmą DYOR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zarząd ARTP Capital 16 S t r o n a

17 S.A. widząc duży potencjał w platformach E-commerce związanymi z dobrami luksusowymi oraz zauważając w tym miejscu niszę rynkową, postanowił stworzyć spółkę typu start-up z potencjałem ekspansji i rozwoju, która dzięki unikalnemu pomysłowi oraz nowatorskim wykorzystaniu produkcji, logistyki, zarządzania i rzeczywistości rozszerzonej, ma szanse stać się liderem w swoim segmencie. Szereg działań Spółki w I kwartale 2015 roku finał miało dopiero po 31 marca. W dniu 17 kwietnia 2015 r. ArtP Capital S.A. nabył 10 udziałów, stanowiących 10% kapitału zakładowego w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu. Firma ta to start-up, działający na rynku aplikacji mobilnych, którego głównym projektem jest stworzenie "AMABEE Mobilny Asystent Ubezpieczeniowy", tj. pierwszej mobilnej porównywarki ofert ubezpieczeniowych dostępnej w formie aplikacji w smartfonach i tabletach. Na projekt ten spółka otrzymała dofinansowanie w 2013 roku na kwotę ,00 zł. Użytkownik aplikacji otrzymuje możliwość szczegółowego porównania cen i zakresów polis ubezpieczeniowych dostępnych na polskim i zagranicznych rynkach. Aplikacja oferuje do porównania polisy komunikacyjne (OC, AC, ASS, NNW), mieszkaniowe oraz podróżne, co ułatwia użytkownikowi podjęcie właściwej decyzji związanej z zabezpieczeniem swojego majątku i zdrowia. Aplikacja zapewnia także dodatkowe funkcje, m.in. bazę informacji o ubezpieczeniach, centrum zarządzania polisami użytkownika, a w przyszłości możliwość zakupu polisy bezpośrednio z poziomu urządzenia. AMABEE wprowadza na rynek ubezpieczeń unikalną wartość, oferując użytkownikowi realne wsparcie i funkcję asystencką, wstępując niejako w rolę agenta ubezpieczeniowego. Idea projektu nie ogranicza się jednak do budowy innowacyjnej i złożonej platformy informatycznej. Jej ważnym elementem jest edukacja i zmiana świadomości konsumentów w zakresie ich indywidualnych decyzji ubezpieczeniowych. W dniu 28 kwietnia 2015 r. ArtP Capital S.A. nabył 60 udziałów, stanowiących 60% kapitału zakładowego ARFixer Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Spółka ARFixer została założona w Opolu w 2009r., przez grupę w skład której wchodzą programiści, pracownicy naukowi i inżynierowie. Spółka zajmuje się działalnością deweloperską na rynku aplikacji mobilnych w systemach ios (iphone/ipad) oraz Android. Główną dziedziną prac ARFixer Sp. z o.o. jest analiza obrazu i rzeczywistość rozszerzona, w zakresie której firma może pochwalić się wieloma sukcesami oraz zgodne z wiedzą Emitenta najbardziej kompleksowym narzędziem 17 S t r o n a

18 do administrowania tymi technologiami na rynku. Do tej pory współpracowała i tworzyła produkty dla BetFair Ltd (Londyn), Dziennik Gazeta Prawna, Tui Polska, Forbes Polska, PAR, Opolgraf SA, Edipresse SA, Gazeta Bankowa oraz RRDonnelly. Do automatyzacji współpracy z klientami i administracji aplikacjami mobilnymi firma pozyskała i rozliczyła dotację uzyskaną w ramach POIG działania 8.2 na projekt w łącznej kwocie 960 tys. PLN. Na potrzeby dalszych prac rozwojowych nad nowoczesnymi technologiami ARFixer Sp. z o.o. przygotowuje się do aplikowania o środki w ramach naboru do działania organizowanego przez Narodowe Centrum badań i Rozwoju w 2015r. Obie Spółki łączy długoletnia współpraca. ARFixer Sp. z o.o. wdrażał technologię rzeczywistości rozszerzonej w tygodniku Tylko Piłka, a cześć innych projektów spółki prowadzona była przy współpracy z ArtP Capital S.A. Zarówno Nabycie udziałów w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Sp. z o.o. jak i w ARFixer Sp. z o.o. wpisuje się w strategię Emitenta, która polega na wynajdywaniu i wspieraniu spółek prowadzących działalność w czterech sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu. W I kwartale 2015 roku miały miejsce kolejne prezentacje produktów z zakresu nowoczesnych technologii, dającej możliwość przekazu w formie Rzeczywistości Rozszerzonej w oparciu o technologię ARFixer. W 2015 roku planowana jest kompleksowa prezentacja produktów spółki, w której ukazane zostaną trzy nowe produkty spółki oparte na komercyjnym wykorzystaniu Rzeczywistości Rozszerzonej. Prowadzone były również intensywne rozmowy biznesowe w celu rozpoczęcia współpracy z kolejnymi spółkami prowadzącymi działalność w sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 18 S t r o n a

19 4. Oświadczenia Zarządu Opole, 14 maja 2015r. Oświadczenie Zarządu ARTP CAPITAL S.A. Zarząd ARTP CAPITAL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej. Wspomniane sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Dominik Matusek Prezes Zarządu Magdalena Laszczak Prokurent 19 S t r o n a

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 13 sierpnia 2015 r. 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU BDF S.A. (dawniej V GROUP S.A.) Warszawa, dnia 17 listopada 2014 roku SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 SKŁAD ZARZĄDU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU http://www.eurosnack.pl/ SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.04.2015 r. - 30.06.2015 r. Data raportu: 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r.

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r. PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Jednostkowy raport kwartalny z działalności za 2016 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Data raportu: 14 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI. 2 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.10.2015 r. 31.12.2015 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo