Oferta Ubezpieczeñ Szkolnych 2015 / 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Ubezpieczeñ Szkolnych 2015 / 2016"

Transkrypt

1 JA C A W INNO 5! 201ieczenia ubezp owe grup s dla Kla Oferta Ubezpieczeñ Szkolnych 2015 / 2016 dla ca³ych Szkó³ i pojedynczych Klas Jak ubezpieczyæ ca³¹ szko³ê - w 21 minut? Link rabatowy dla rodziców Wniosek Ubezpieczenia Klasowego Nowoœæ! 4 Korzyœci dla Rodzica 4 Korzyœci dla szko³y W œwietle zmian KNF Tabela wariantów

2 Jak ubezpieczyæ ca³¹ szko³ê w 21 minut? Jeœli rodzice z Twojej szko³y swobodnie czuj¹ siê w internecie Udostêpnij im Link Rabatowy la Rodziców! bardzo ³atwo! Zg³oszenie Szko³y w SzkolneNNW.pl owolny przedstawiciel spo³ecznoœci szkolnej (cz³onek Rady Rodziców, Trójki Klasowej lub yrekcji) rejestruje szko³ê w serwisie SzkolneNNW.pl. Otrzymanie Linku Rabatowego Przedstawiciel rodziców rejestruj¹cy szko³ê otrzymuje unikatowy link z rabatem grupowym dla wszystkich rodziców szko³y i ich rodzin. Rozes³anie Linka o Rodziców Przedstawiciel z pomoc¹ yrekcji Szko³y dystrybuuje Link Rabatowy do rodziców przez stronê www szko³y, e-dziennik, maila cz³onków rady Rodziców lub papierowe fiszki na pierwszym zebraniu. Indywidualne Ubezpieczanie zieci Korzystaj¹c z otrzymanego Linku Rabatowego ka dy z rodziców samodzielnie ubezpiecza wszystkie swoje dzieci przez internet. 10 min. 1 min. 10 min. 21 min. Zaanga owanie ze strony przedstawiciela szko³y. 5. ostarczenie Indywidualnych Certyfikatów Ubezpieczenia Natychmiast po zakupie z Linku Rabatowego ubezpieczeñ dla min. 50 dzieci (warunek skorzystania z rabatu szkolnego 17%) rodzice otrzymuj¹ certyfikaty ubezpieczenia. Jeœli Twoja szko³a nie jest otwarta na takie rozwi¹zanie, mo esz dok³adnie tak samo zorganizowaæ ubezpieczenie dla swojej klasy lub innej grupy min. 15 dzieci. STRONA 2 z Kontakt tel.: www. szkolnennw.pl

3 Jak ubezpieczyæ ca³¹ szko³ê w 21 minut? Jeœli rodzice z Twojej szko³y maj¹ s³aby dostêp do internetu Udostêpnij im Papierowy Wniosek Ubezpieczenia Klasowego! ³atwo! INNOWACJA 2015! Zg³oszenie szko³y w SzkolneNNW.pl owolny przedstawiciel rodziców szko³y (cz³onek Rady Rodziców, Trójki Klasowej lub yrekcji) rejestruje szko³ê w serwisie SzkolneNNW.pl. Otrzymanie Wniosku Ubezpieczenia Klasowego Przedstawiciel rejestruj¹cy szko³ê otrzymuje z Ofert¹ SzkolneNNW.pl i formularzem Wniosku Ubezpieczenia Klasowego - 1 grupowy wniosek na 1 klasê lub inn¹ grupê min. 15 osób. Wzór na kolejnej stronie. ystrybucja Wniosku do Klas Przedstawiciel z pomoc¹ yrekcji szko³y drukuje Ofertê oraz Wniosek i przekazuje je Skarbnikom lub innym przedstawicielom klasy np. przez wychowawców - w koñcu ubezpieczenie to interes rodziców. 10 min. 1 min. 10 min. 21 min. Zaanga owanie ze strony przedstawiciela szko³y. 4. Wype³nienie Wniosku i Zebranie Sk³adek Na zebraniu rodzice poznaj¹ warunki Oferty. W wypadku zainteresowania indywidualnie wybieraj¹ najodpowiedniejsze warianty dla swoich dzieci, wype³niaj¹ prosty Wniosek (max. 10 pól na ucznia) i przekazuj¹ sk³adki np. Skarbnikowi. 5. Przekazanie Wniosku i sk³adek Skarbnik skanuje Wniosek, a zebrane sk³adki przelewa na wskazane we Wniosku konto Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Nastêpnie wgrywa do SzkolneNNW.pl plik skanu Wniosku i plik Potwierdzenia przelewu. 6. ostarczenie Indywidualnych Certyfikatów Ubezpieczenia 72 h po przes³aniu skanów Wniosku i Potwierdzenia przelewu rodzice na podane we Wniosku e (lub na Skarbnika) otrzymuj¹ certyfikaty ubezpieczenia. STRONA 3 z 7

4 Wniosek Ubezpieczenia Klasowego Zgody (strona 1/2) Imiê i nazwisko opiekuna grupy Adres Nr telefonu Numer konta, na który nale y przelaæ zebrane sk³adki: Compensa TU S.A. VIG al. Jerozolimskie Warszawa Tytu³em: nazwa grupy (np. 3a z SP nr 102 w Poznaniu) Ubezpieczyciel: Listê i potwierdzenie przelewu prosimy wys³aæ na: Ubezpieczaj¹cy: ZGOA 1 Poprzez podpisanie niniejszej listy sk³adam oœwiadczenie woli przyst¹pienia do umowy ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group w zakresie wybranego przeze mnie produktu ubezpieczenia b¹dÿ zg³oszenia do umowy ubezpieczenia dziecka, którego jestem przedstawicielem ustawowym lub pe³nomocnikiem, na warunkach przewidzianych w danym wariancie oferty towarzystwa - poprzez przyjêcie przedstawionej oferty Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group. Poprzez podpisanie niniejszej listy oœwiadczam, i : a) przed podpisaniem niniejszej listy zosta³ mi dostarczony tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zatwierdzonych Uchwa³¹ Zarz¹du Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group nr 26/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w wersji elektronicznej i /lub papierowej; b) zapozna³em(am) siê i akceptujê treœæ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zatwierdzonych Uchwa³¹ Zarz¹du Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group nr 26/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz, e zapozna³em(am) siê z treœci¹ pe³nomocnictwa Przedstawiciela Compensy; c) wszystkie informacje podane przeze mnie w liœcie s¹ prawdziwe, kompletne i zosta³y przekazane dobrowolnie oraz w dobrej wierze zgodnie z posiadan¹ przeze mnie wiedz¹ oraz w granicach udzielonych mi upowa nieñ i stanowi¹ podstawê do zawarcia umowy ubezpieczenia; d) mam œwiadomoœæ, i w przypadku, gdyby podane przeze mnie dane osobowe okaza³y siê nieprawdziwe, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group mo e odmówiæ wyp³aty œwiadczenia ubezpieczeniowego, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zatwierdzonymi Uchwa³¹ Zarz¹du Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group nr 26/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku; e) zobowi¹zujê siê do zapoznania Ubezpieczonych z treœci¹ ww. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Poprzez podpisanie niniejszej listy oœwiadczam równie, i wyra am zgodê na pozyskiwanie, przetwarzanie oraz gromadzenie podanych przeze mnie danych osobowych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group do celów zwi¹zanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, w tym zw³aszcza w zakresie obs³ugi zg³oszenia ewentualnego roszczenia oraz do celów archiwalnych. W zwi¹zku z tym, e realizacja ubezpieczenia wymaga wspó³pracy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group z innymi, profesjonalnymi podmiotami, zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z.u. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póÿn. zm.) poprzez podpisanie niniejszej listy wyra am zgodê na przetwarzanie i przekazywanie przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group moich danych osobowych, takich jak imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres dla korespondencji, numer telefonu, adres , niezbêdnych w procesie realizacji ubezpieczenia, innym podmiotom prawa polskiego, którym Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group zleca czynnoœci ubezpieczeniowe w postaci us³ug w zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. ZGOA 2 Powy sze zgody i oœwiadczenia dotycz¹ wszystkich podanych przeze mnie danych osobowych, w tym tak e danych osobowych mojego dziecka / moich dzieci. Poprzez podpisanie listy oœwiadczam, i : a) Otrzyma³em (am) Informacjê Konsumenck¹ wraz z formularzem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia oraz pouczeniem; b) Wyra am zgodê na rozpoczêcie œwiadczenia us³ug przez towarzystwo ubezpieczeniowe przed up³ywem terminu 30 dni od dnia poinformowania mnie o zawarciu umowy ubezpieczenia (poprzez przes³anie certyfikatu ubezpieczenia) lub od dnia przekazania mi Informacji Konsumenckiej; c) Mam œwiadomoœæ tego, e w powy szej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe, w razie odst¹pienia przeze mnie od umowy ubezpieczenia, mo e ¹daæ zap³aty sk³adki za faktycznie udzielony okres ochrony, obliczonej proporcjonalnie do sk³adki uiszczonej przeze mnie. INFORMACJE O AMINISTRATORA Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, e: a) Administratorem danych osobowych jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group z siedzib¹ w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 162, b ) Udostêpnienie danych przez Pana/ Pani¹ jest dobrowolne; c) ma Pan/Pani prawo wgl¹du do podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania jak równie wniesienia pisemnego, uzasadnionego ¹dania zaprzestania przetwarzania podanych danych, d) podane przez Pana/Pani¹ dane mog¹ byæ udostêpniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie postanowieñ ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jednolity: z.u. z 2010 r., Nr 11, poz. 66, z póÿn. zm.), e) podane przez Pana/Pani dane osobowe mog¹ byæ przekazywane lub udostêpniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a tak e, je eli wyrazi Pan/wyrazi Pani na to zgodê, podmiotom z którymi Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group wspó³pracuje w ramach wykonywanej dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. STRONA 4 z 7

5 WZÓR A PIOTR KOWALSKI B C U1 U1+ XU2 U2+ U3 U3+ E TAK F G H TAK I Wniosek Ubezpieczenia Klasowego - lista (strona 2/2) JAN KOWALSKI JAN KOWALSKI Prosimy o wype³nienie listy wg wzoru (LITERY RUKOWANE), wszystkie pola s¹ wymagane: A - Imiê i nazwisko Ubezpieczonego (dziecko), B - PESEL Ubezpieczonego (dziecko), C - Wybierz cenê, opis wariantów na str. 8, - Imiê i nazwisko Rodzica lub Opiekuna Prawnego, E - Zgoda 1, F - Nr telefonu, G - Adres , H - Zgoda 2, I - Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego Nr listy OPIEKUN GRUPY Imiê i nazwisko opiekuna grupy Nr telefonu Adres STRONA 5 z 7 Ubezpieczyciel:

6 4 korzyœci dla Rodzica 1. Bardzo obry Pakiet Ubezpieczeniowy Wybraliœmy ubezpieczenie, które ma: ryzyka dopasowane do dzieci i m³odzie y, sumy ubezpieczenia wy sze ni standardowo w szko³achn ma³o wy³¹czeñ - np. skrêcenie kostki podlega ubezpieczeniu, progresja - wyp³ata nawet 5-krotnoœci sumy ubezpieczenia dla powa nych wypadków (uszczerbek na zdrowiu pow. 31%), rozszerzenie o OC w yciu prywatnym - gdy dziecko narozrabia, np. wybije szybê, rodzic nie musi ³apaæ siê za portfel, uproszczone procedury wyp³aty odszkodowañ, bez komisji lekarskiej. 2. Œwiadomy zakup Ka dy rodzic dostaje em komplet dokumentów: Indywidualny Certyfikat Ubezpieczenia - dziêki któremu: ma w koñcu w rêku potwierdzenie zakupu polisy - widzi, co kupi³ i zna warunki ubezpieczenia, mo e pokazaæ innym instytucjom np. w klubie sportowym, e jego dziecko jest ju ubezpieczone i nie p³aciæ podwójnie, Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Tabelê Uszczerbków - dziêki czemu w razie wypadku mo e szybko sprawdziæ, do jakich odszkodowañ ma prawo, i ³atwo zg³aszaæ szkody - przez internet lub z nasz¹ pomoc¹. 3. Œwietna cena Mo emy zaoferowaæ tak dobre ceny, poniewa : prowadzimy hurtow¹ sprzeda na terenie ca³ego kraju, zakupy w SzkolneNNW.pl s¹ mocno zautomatyzowane, nie udzielamy darowizn na rzecz Szko³y lub Rady Rodziców pochodz¹cych ze sk³adek na ubezpieczenie uczniów. 4. Swoboda wyboru Mimo e ubezpieczenie jest grupowe, ka dy rodzic mo e wybraæ inny wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka, nie komplikuj¹c przy tym procesu zakupu w szkole lub klasie. o wyboru ma: 7 wariantów dla uczniów - opis w za³¹czeniu i na SzkolneNNW.pl, 8 wariantów dla uczniów-sportowców - opis na SzkolneNNW.pl, 4 warianty dla przedszkolaków - opis na SzkolneNNW.pl. STRONA 6 z 7

7 4 korzyœci dla Szko³y 1. Przejrzystoœæ pracowników W naszym modelu obs³ugi szko³y yrektor nie podpisuje w imieniu rodziców adnej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, dziêki czemu: jest wolny od zarzutów podpisywania umowy bez uprawnieñ - bez otrzymania wyraÿnych zgód rodziców, jest wolny od odpowiedzialnoœci z tytu³u niew³aœciwego zapoznania rodziców z warunkami ubezpieczenia - do czego zobowi¹zywa³aby go ka da umowa z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jest wolny od pretensji rodziców z tytu³u przyznania niskiego odszkodowania lub nie przyznania go w ogóle, jest wolny od podejrzeñ o czerpanie korzyœci osobistych z tytu³u wspó³pracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Ca³y proces ubezpieczenia uczniów szko³y realizowany jest w sposób przejrzysty i z poszanowaniem zasady swobody zawierania umów. 2. Polisa OC dla Szko³y Oferujemy ubezpieczenie OC Szko³y i Nauczycieli w cenach hurtowych. To w³aœnie polisa OC chroni personel szko³y w przypadku szkód, które nast¹pi³y na skutek niewykonania obowi¹zku wynikaj¹cego ze stosunku pracy, m.in.: w wyniku nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami, w wyniku powstania szkody u osób pozostaj¹cych pod opiek¹ nauczyciela, w wyniku wyrz¹dzenia szkody przez podopiecznego. Jak pokazuj¹ doniesienia medialne dotycz¹ce tego typu roszczeñ rodziców, jeœli placówka nie posiada polisy OC, to odszkodowania zazwyczaj musi wyp³aciæ gmina. 3. Wiêcej na Radê Rodziców Spotkaliœmy siê z takimi propozycjami, zgodnie z którymi skoro Rada Rodziców postara³a siê o lepsze i tañsze ubezpieczenia, to sama mo e prosiæ rodziców o wy sze sk³adki przeznaczone na jej dzia³ania. 4. Minimalne zaanga owanie SzkolneNNW.pl uwalnia Szko³ê od ca³ego ciê aru zajmowania siê ubezpieczeniami. W naszym modelu obs³ugi zakup ubezpieczenia dla ca³ej szko³y wymaga zaanga owania tylko 1 osoby przez 21 minut. Jeœli np. w 2014 r. by³o: ubezpieczenie 55 z³ Rada Rodziców 50 z³ 105 z³ to w 2015 r. mog³oby byæ: ubezpieczenie 30 z³ Rada Rodziców 60 z³ 90 z³ W ramach wspó³pracy Szko³a - SzkolneNNW.pl: nie ma umowy nak³adaj¹cej dodatkowe obowi¹zki na dyrekcjê, minimalizujemy zanga owanie wychowawców w proces ubezpieczenia, szko³a nie uczestniczy w procesie odszkodowawczym. STRONA 7 z 7

8 Warunki ubezpieczeñ dzieci i m³odzie y na rok 2015/2016 Zakres ubezpieczenia Standard Optimum Premium Presti Wyjaœnienia Œmieræ wskutek nieszczêœliwego wypadku z³ z³ z³ z³ Trwa³y uszczerbek na zdrowiu z³ z³ z³ z³ 1% sumy ubezpieczenia za ka dy 1% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu. Za ka de z³amanie, zwichniêcie, skrêcenie, wybity sta³y z¹b. Szczegó³owy wykaz zdarzeñ zawiera Tabela procentowego trwa³ego uszczerbku na zdrowiu ³¹cznie 16 stron. Progresja - 5x 5x 5x Aby wróciæ do pe³nego zdrowia po powa niejszym wypadku, potrzeba wiêcej pieniêdzy. latego im wiêkszy uszczerbek na zdrowiu, tym wy sza wyp³ata odszkodowania (nawet do 5-krotnoœci sumy ubezpieczenia - w wariancie Premium jest to nawet z³). Wszystko, co niezbêdne, aby w razie wypadku szybko i sprawnie wróciæ do zdrowia. Zwrot kosztów leczenia zienne œwiadczenie szpitalne Zwrot kosztów rehabilitacji Zwrot kosztów naprawy lub zakupu œrodków specjalnych 10 z³ 10 z³ 20 z³ 20 z³ To refundacja wydatków ponoszonych na leczenie przez 30 miesiêcy po wypadku. Zwrot przys³uguje za kupowane leki i odp³atne badania oraz zabiegi. Nie musisz czekaæ w kolejce, mo esz od razu siê leczyæ! Kieszonkowe w przypadku pobytu w szpitalu d³u ej ni 5 dni: kwota za ka dy dzieñ. W ci¹gu 30 miesiêcy od wypadku mo esz skorzystaæ z odp³atnych zabiegów rehabilitacyjnych - aby od razu wracaæ do pe³ni zdrowia, zamiast czekaæ na swoj¹ kolejkê. Œrodki na kule, ortezy, ko³nierze i wszystkie inne przedmioty pomagaj¹ce wróciæ do zdrowia, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z r. (z.u nr 139 poz. 1139) Ugryzienie, u ¹dlenie 200 z³ 200 z³ 200 z³ 200 z³ Jednorazowe zadoœæuczynienie, gdy u ¹dlenie lub ugryzienie nie pozostawi³o trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w postaci np. blizn. Konieczne jest udokumentowanie zdarzenia przez lekarza. CENA 30 z³ 40 z³ 50 z³ - Cena z rabatem 17% dla grup powy ej 15 osób. Cena za rok, ochrona od 1 wrzeœnia - tak, jak w szkole! Odpowiedzialnoœæ cywilna w yciu prywatnym z³ z³ z³ z³ o tej sumy ubezpieczyciel pokrywa szkody wyrz¹dzone przez dziecko osobie trzeciej np. koszty wybitej szyby w czasie gry w pi³kê. la ka dego, kto skoñczy³ 13 lat. CENA z OC 34 z³ 44 z³ 54 z³ 85 z³ Szczegó³owe informacje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeñ Partner Ubezpieczeniowy zapewniaj¹cy ochronê dzieci Ubezpieczenie NNW dotyczy zdarzeñ, których przyczyn¹ zawsze jest wypadek, np. skrêcenie kostki podczas gry w pi³kê lub skaleczenie przy krojeniu chleba. Jedna polisa - wiele zastosowañ ziecko jest chronione 24h/7 przez ca³y rok rodzic nie musi kupowaæ dodatkowych polis na wycieczki i zajêcia pozaszkolne. 296 szkó³ w 2014 roku! W pierwszym roku dzia³alnoœci zaufali nam rodzice uczniów z 296 szkó³ z terenu ca³ej Polski! Kontakt tel.: www. szkolnennw.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów ubezpieczenia indywidualnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹? Poradnik Zwi¹zku Banków Polskich www.bik.pl www.zbp.pl www.infomonitor.pl Ten poradnik jest dla Ciebie gdy: Myœlisz o zaci¹gniêciu kredytu lub zakupie ratalnym; Chcesz kupiæ telefon na abonament, telewizjê

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

OWU. Zdrowie & Harmonia. Ubezpieczenie zdrowotne. Rozdzia³ I Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Zdrowie & Harmonia. Ubezpieczenie zdrowotne. Rozdzia³ I Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 63 44 700, fax 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201 Zdrowie & Harmonia Ubezpieczenie zdrowotne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 CZERWIEC 200 SPIS TREŒCI Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych wp³ywaj¹cych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych Ikwarta³200r.wporównaniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku miejscowoœæ: Miejscowoœæ ulica i nr: E-mail ród³o informacji o ofercie ród³o informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOA RAMOA O REALIZOANIU KONTRAKTÓ TERMINOYCH NA OBC ALUTÊ, KONTRAKTÓ BEZGOTÓKOYCH NA OBC ALUTÊ I US UG P ATNICZYCH Strony Umowy: (wersja 1/2011) - numer: UMOA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta ustalone uchwa³¹ Zarz¹du PZU SA Nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 roku BEZPIECZNY TURYSTA POSTANOWIENIA OGÓLNE one poza miejsce sta³ego zamieszkania

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne JANUSZ KOCZANOWSKI Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne Uwagi wprowadzające Przygotowania akcesyjne Polski w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej znalaz³y swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Za³¹cznik nr 5 INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Niniejsze informacje zawieraj¹ przegl¹d podstawowych rodzajów ryzyka zwi¹zanych z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne w zwi¹zku z us³ugami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo