Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product"

Transkrypt

1 Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product

2 OD IDEI DO OBIEKTU, OD OBIEKTU DO PRODUKTU Organizatorzy Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa, Politechnika w Holon, Instytut Adama Mickiewicza. Prowadzący Prof. Gad Charny z Politechniki w Holon (HIT) + dr hab. Michał Stefanowski Wydział Wzornictwa ASP w W-wie + wykładowcy wspomagający. Uczestnicy 10 studentów z Politechniki w Holon + 12 studentów z WW ASP w W-wie. Partner i potencjalny użytkownik projektu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna (www.fundacjabycrazem.pl). Partnerzy wspierający w Polsce Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych. Partner wspierający w Izraelu Miasto Holon Idea To Object, Object To Product Organizers Academy of Fine Arts in Warsaw Faculty of Design, Holon Institute of Technology, Adam Mickiewicz Institute. Coordination Prof. Gad Charny from the Holon Institute of Technology (HIT) + Associate Prof. Michał Stefanowski from the Academy of Fine Arts in Warsaw Faculty of Design + auxiliary tutors. Participants 10 students from the Holon Institute of Technology + 12 students from the Warsaw Design Faculty. Partner and potential user of the project Being Together Foundation for Social Enterprise Development in Cieszyn. (www.fundacjabycrazem.pl). Supporting partner in Poland Silesian Castle of Art and Enterprise in Cieszyn Association of Industrial Designers in Poland. Supporting partner in Israel City of Holon

3 Projekt współorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach Roku Polskiego w Izraelu 2008/ Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Project co-organized by the Adam Mickiewicz Institute as part of the Polish Year in Israel 2008/ Project financed by the Ministry of Culture and National Heritage. 1

4 2

5

6 4 o warsztatach Co chcieliśmy osiągnąć? Studenci z Holon i warszawskiej ASP mieli za zadanie stworzyć projekty przedmiotów, które zostaną zrealizowane w warsztatach przediębiorstwa społecznego Centrum Edukacji Socjalnej prowadzonego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna. Najważniejszą ideą tej międzynarodowej i międzykulturowej współpracy był design społecznie odpowiedzialny, w którym projektant może wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych. Taki design, którego celem jest stworzenie pięknych przedmiotów i osiągnięcie dochodów z ich wyprodukowania, a z drugiej strony pomoc człowiekowi, który będzie je wytwarzał i z nich korzystał. W założeniu powstać miały przedmioty, które wprowadzone do produkcji przez Fundację Być Razem zwiększą jej możliwości pomocy swoim podopiecznym. Mają one między innymi wspomóc pracujące w warsztatach osoby wykluczone społecznie, zagrożone marginalizacją w skutecznym powrocie do społeczeństwa, podnosząc ich poczucie własnej wartości poprzez pracę, edukację i zwiększanie przedsiębiorczości w założonym przez Fundację zakładzie produkcyjnym. Nasze działanie określiliśmy trzema hasłami: Projekt: MIĘDZYNARODOWY, SPOŁECZNY, RYNKOWY Jego celem było zaprojektowanie obiektów budzących pożądanie, atrakcyjnych i intrygujących, wykonanych przy pomocy łatwo dostępnych środków i z prostych, dostępnych materiałów (w tym przypadku głównie drewna i metalu). Chodziło tu o mądre użycie materiałów, dostępnych komponentów i technologii, w efekcie mające doprowadzić do małoseryjnej produkcji specjalnych, atrakcyjnych przedmiotów. Podstawowe założenia Gra, humor, zabawa procesem projektowym. Próby i błędy towarzyszące procesowi projektowania, odkrywanie i innowacje poprzez eksperymentowanie. Minimum interwencji, maksymalny efekt. Dodawanie wartości poprzez design i odpowiednie stosowanie dostępnych środków. Tworzenie produktów atrakcyjnych, wzbudzających pożądanie i posiadających silną wyrazowość. Projektant świadomy realiów produkcyjnych i rynkowych. W założeniu organizatorów wyłonione w ramach warsztatów projekty mają być wdrożone do produkcji w przedsiębiorstwie społecznym i wspomagać jego działalność. Jak to robiliśmy? Warsztatom towarzyszyły prezentacje, wykłady i dyskusje dotyczące związanych z nimi zagadnień. Zaprezentowane zostały odp. przykłady, przeprowadzone krótkie ćwiczenia dotyczące procesu generowania pomysłów, startującego z różnych punktów: idei, osobistej ekspresji, wykorzystania właściwości materiałów, technologii, funkcji, przeznaczenia, znaczenia itd. Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwsza Od idei do obiektu służyła wygenerowaniu pomysłu przedmiotu. Druga Od obiektu do produktu służyła doprowadzeniu do wytworzenia powtarzalnych przedmiotów-produktów, które mogą zostać wycenione i przygotowane do sprzedaży. Dzięki temu uczestnicy warsztatów doświadczyli całego cyklu: od pomysłu do produktu i od produkcji do wprowadzenia produktu na rynek. W kwietniu 2009 studenci z obu krajów spotkali się w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie. Tam, po wysłuchaniu serii wykładów i prezentacji prowadzonych przez prof. Gada Charnego, dr Józefa Mrozka i dr hab. Michała Stefanowskiego, zostali podzieleni na grupy mieszane pod względem narodowości i płci i przystąpili do tworzenia koncepcji obiektów. Po ich wstępnej akceptacji, grupa przeniosła się do Warszawy, gdzie w warsztatach Wydziału Wzornictwa ASP, studenci dopracowywali koncepcje produktów. W rezultacie warsztatów powstało 10 projektów wstępnych produktów. Studenci wrócili do swoich uczelni i indywidualnie dopracowywali projekty wstępne, które w postaci skończonych projektów i prototypów zostały zaprezentowane w każdej ze szkół na zakończenie roku akademickiego 2008/2009. Efektem pracy studentów są projekty zaprezentowane w tej publikacji. Co dalej? Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem dokonają wyboru projektów do wdrożenia. Na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie powstanie projekt wizerunkowy dla produktów wytwarzanych w warsztatach przedsiębiorstwa społecznego, prowadzonego przez Fundację Być Razem, która następnie zajmie się przygotowaniem koncepcji. about the workshop What did we aim for? Students from Holon and Warsaw worked together to design objects, which could then be manufactured in workshops organized by the Being Together Foundation. The overriding premise of this international and multicultural teamwork was socially responsible design, in which the designer can help solve social problems. This is a kind of design which on the one hand aims to create beautiful objects and obtain profit from producing them, and on the other to help people who produce them and those who use them. The aim was to manufacture objects to improve the Being Together Foundation s ability to help people in need. The program is to help those who are socially excluded or marginalized. Working in the workshop can increase self-esteem through work and education, and encourage their initiative and enterprise in the production plant established by the foundation. We go by three catchphrases: INTERNATIONAL, SOCIAL, MARKET-ORIENTED Our goal was to design desirable, attractive and intriguing objects, using easily accessible resources and simple, accessible materials, such as wood or metal. We aimed at a smart use of materials, available components and technologies. The effect should be the semi-mass production of special, attractive objects and products.

7 Main ideas Games, fun and playing with the design process. Learning from your own mistakes, discovery and innovation through experiments. Minimum intervention and maximum effect. Adding value through design and an adequate usage of accessible means. Creating attractive products that awaken desire and are powerfully expressive. Educating designers awareness of production and market realities. The organizers main idea was that the designs created during the workshops would be reproduced by the social co-operative supporting its activity. How did we do it? The workshops were accompanied by presentations and lectures on issues concerning the main idea of the project. We have presented examples and conducted short exercises related to the process of generating ideas starting with different points of view: vision, personal expression, using proper materials, technology, function, meaning etc. The workshops consisted of two parts. First: Idea to Object aiming to generate an idea of a project. Second: Object to Product aiming to create a prototype for the serial production of objectproducts, which could be estimated financially and prepared for sale. This allowed all the participants to experience the whole cycle: from inventing an object through production, to placing the product on the market. In April 2009 the students of both schools met in the Academy of Fine Arts Plennery House in Dłużew. There, after listening to a series of lectures and presentations conducted by Prof. Gad Charny, Dr. Józef Mrozek and Associate Prof. Michał Stefanowski, they were divided into groups, mixed with respect to nationality and sex, and started on the conceptualization of their projects. After their initial approval, the group returned to Warsaw, where during the workshops at the Design Faculty they worked on their concepts. The workshops resulted in 10 designs for initial products. The students than returned to their countries to work individually on their designs, which were presented in each school in the form of prototypes on the conclusion of the 2008/2009academic year. The results are the designs presented in this publication. What next? The representatives of the Being Together Foundation will select designs for production. The students of the Design Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw will then design an image for all the products manufactured in the workshops of the foundation. The foundation will prepare a sale and distribution concept for the manufactured products. 5

8 6

9

10

11

12 ?גישהל וננוצרב המ םיעצובמה,םיקתרמו םיכשומ,קשח יררועמ םיטקייורפ ןונכת םישיגנו םיטושפ םירמוחמו תולקב םישיגנ םיעצמא תרזעב םכח שומיש לע ןאכ רבודמ.(תכתמו ץע רקיעב הז הרקמב) לכ תיפוס האצותכ.היגולונכטבו םישיגנה םיביכרמב,םירמוחב וא םיצפח לש תוידוחייו תונטק תורדס רוצייל איבהל רומא הז.םיקשחנ םירצומ הבשחמ.יתוהמ אוה תונויערה לש םושייה יכרדו םיעצמאה רקח םע הדובעה ךילהתב הקודבה,תילאודיווידניאו תינשדח,תרצוי.םיטקייבואה םושיי ידכ ךות ישיאה ןויסנהו םייתימאה םירמוחה,יוליגה לש ךרעו יפויל תועדוותה איה תואנדסה לש תורטמה תחא.בוציעה ךילהת תא הוולמה,עושעש-קחשמ לש ןכו בצעמה לש ומוקמו ודיקפת יוליגב םג ןומט תואנדסה דיקפת,יטנגילטניאה בוציעב תונומטה תויורשפאה תא לצנמה,רצויה תולובגל ץוחמ לא הליבומה,תרחא ךרד לא תשגל רשפאמה.הישעתה לש םיימוימויה דוסיה תוחנה םייוסינה.בוציעה ךילהתמ קלחכ עושעש,רומוה,קחשמ ךרד תונשדחהו יוליגה,בוציעה ךילהת תא תוולמה,תויועטהו תפסוה.תילמיסקמ האצות,תילמינימ תוברעתה.םייוסינ תכירע תריצי.םישיגנה םיעצמאב םיאתמ שומישו בוציעה ידי לע ךרע.הבר העבה ילעבו םיקשחנ,םיכשומ םירצומ.קושהו רוצייה תואיצמל עדומ בצעמה םירחבנה םיטקייורפה יכ איה םינגראמה לש דוסיה תחנה ביטרפואוקב רוצייה בלשל רובעל םירומא תואנדסה תרגסמב.ותוליעפב ךומתלו ילאיצוסה?תאז ונישע דציכ םיאשונל םיעגונה םינוידו,תואצרה,תגצמ-יסנכ וולנ תואנדסל םירצק םילוגרית וכרענ,וגצוה תומיאתמ תואמגוד.ןהב םירושקה תודוקנמ עבונה,םיירוקמ תונויער תריצי לש ךילהתל םיעגונה :תונוש,היגולונכטה,םירמוחה תונוכת לש לוצינ,תישיא העבה,ןויער.'וכו תועמשמה,דועייה,דוקפיתה 10 :םיקלח ינש וללכ תואנדסה ןויער תריציל שמיש "טקייבואה לא ןויערהמ",ןושארה קלחה.רצומל עגונה םיאנת תריציל שמיש "רצומה לא טקייבואהמ",ינשה קלחה רובעל םילוכי רשא,לופכשל םינתינה םירצומ-םיטקייבוא רוצייל ווח תואנדסה יפתתשמ הזל תודוה.םיקוושמ תויהלו רוחמת דע רוצייהמו רצומה דע ןויערה ןמ :ךילהתה לש רוזחמה לכ תא.קושה לא רצומה תרדחה םיסנכה תיבב ושגפנ תונידמה יתשמ םיטנדוטס 2008 לירפאב תרדס ועמשש רחאל,םש.ב'זולדבש תויונמאל הימדקאה לש ק'זורמ ףזוי ר"ד,ינר'צ דג 'פורפ ידיב וכרענש,תוגצמו תואצרה תניחבמ תוברועמ תוצובקל וקלחנ,יקסבונאפטס לאכימ ר"דו רחאל.םירצומל םיטפסנוק תריציל ושגינו,רדגמהו םואלה תואנדסב,םשו השרוול הרבע הצובקה,תיביטטנט ורשוא וללהש ומילשה תויונמאל הימדקאה לש יתיישעת בוציעל הטלוקפה תוליעפהמ האצותכ.םירצומה לש םיטפסנוקה תא םיטנדוטסה םיטנדוטסה.םירצומל םינושאר םיטקייורפ 10 ומק תואנדסב ןפואב םיינושארה םיטקייורפה תא ומילשהו,םהיתודסומ לא ובש םירומג םיסופיט-באו םיטקייורפכ וגצוה וללהו,ילאודיווידניא ירפ.2008/2009 תימדקאה םידומילה תנש םויסב דסומ לכב םוסרפב םיגצומה םיטקייורפה אוה םיטנדוטסה לש םתדובע.יחכונה?האלה המ הטלוקפב.םושייל םיטקייורפ ורחבי "דחי תויהל" הדוגאה יגיצנ טקייורפ םוקי השרווב תויונמאל הימדקאה לש יתיישעת בוציעל ןיכת הדוגאהו,הדוגאה לש תואנדסב םירצוימה,םירצומל יתוזח.םקווישו םתצפהל טפסנוק

13

14 12

15

16 14

17 piggy bank - połączone dwie świnki skarbonki. Świnka, która jest pełniejsza, przeważa, unosząc tę bardziej pustą. Pokazuje to relację między oszczędnościami dwóch osób, lub między ilością pieniędzy zebranych przez jedną osobę na dwa różne cele. Marcin Ebert - urodzony w 1985 roku w Warszawie. Dla Marcina projektowanie jest nie tylko szukaniem odpowiedniej formy produktu, ale też kreowaniem zachowań i stylu życia odbiorcy. piggy bank - Two piggy banks joined. The pig which is more full tips down. This shows the relationship between two people s savings, or one person s savings for two different purposes. Marcin Ebert - born in 1985 in Warsaw. For Marcin, design is not only seeking the right form for a product, but also shaping people's behaviors and lifestyles. 15

18 MiniBank - Seria kasetek na pieniądze zaprojektowanych tak, by przypominały zwierzęta. Skarbonki Świnka, Byk i Słonik stworzone zostały, aby twoje drobne oszczędności nabrały większej wartości. Użyte materiały: laserowo cięta sklejka pokryta fornirem. noga weiss - Mieszkam w Kiryat Tivon na północy Izraela I pracuję w SO Studiu Architektury i Wystroju Wnętrz. Moje motto: Minimum to Maksimum. MiniBank - A series of money boxes designed to evoke animals forms. The PiggiBank, BullBank and the EleBank were created to give your small change enhanced value. Materials - Laser cut veneer, coated plywood. Noga Weiss - I live in Kiryat Tivon in the north of Israel and work at SO studio of architecture and interior design. My motto is "Minimum is Maximum". 16

19 17

20 18

21 Wine stand - Projekt pozwala przechowywać wino w nowy sposób. Użycie butelek jako elementu konstrukcyjnego przełamuje tradycyjny sposób ich składowania i daje nowe możliwości skomponowania kształtu, przez co eksponuje je w zupełnie inny sposób. Stojak idealnie sprawdza się jako miejsce krótkotrwałego trzymania wina na różnego rodzaju imprezach, spotkaniach, oraz przy eksponowaniu na wystawach sklepowych lub targach. Przydatnymi zaletami jest możliwość złożenia go do rozmiarów książki, oraz możliwość wyciągana butelek w dowolnej kolejności. Paweł Kowalski - Projektant, muzyk - basista, czasami podróżnik. Skończył wydział Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale planuje studiować dalej w innym kraju. Jego zainteresowania projektowe obracają się głównie wokół interakcji człowieka z przedmiotem oraz z drugim człowiekiem, czego efekty bywają często zaskakujące. Wine stand - This design stores wine in a completely new way. Bottles are used as a part of the construction,, which breaks traditional storage methods, providing a new way of arranging shapes and displaying bottles. It works very well for storing wine bottles during events and meetings, and lets you display them attractively in shop windows. Its advantages are: it is collapsible, folding to the size of a book, and it allows you to take out the bottles in any order. Paweł Kowalski - A designer, musician (bass player), and sometimes a traveler. He graduated from the Design Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw, but he plans to study further abroad. His design interests mainly revolve around the interactions between person and object and another person, often resulting in disarming effects. 19

22 winezer - Stojak na butelki do wina. Butelki są od siebie niezależne strukturalnie, dzięki czemu tworzą zaskakującą geometrię. Winezer składa się z 2 aluminiowych części, które można rozmontować podczas składowania. Użyty materiał: aluminium. Dana Yichye Shwachman - mieszka w Tel Avivie, gdzie pracuje w Grupie Novo oraz na Politechnice w Holon, gdzie prowadzi projekty w ramach stypendium. Jeden z jej ulubionych projektów Wannarock, otrzymał drugie miejsce w konkursie Handitec 2008 w Paryżu. winezer - Wine holder for two bottles. The bottles are structurally interdependent creating a surprising geometry. The Winezer is made of two aluminum parts, which can be dismantled for storage. Material - aluminum. Dana Yichye Shwachman - lives in Tel Aviv and works at Novo Group as well as at HIT, where she is developing projects under a scholarship. One of her favorite projects, the Wannarock, received a second prize at the Handitec 2008 competition in Paris. 20

23 21

24 22

25 półka w obrazie - Zwykłe przedmioty na półce, poprzez otoczenie ich ramą obrazu, zyskują wartość dodaną, przeistaczają się w martwą naturę. Powstały obraz, można układać codziennie od nowa, według własnego upodobania. Można nawiązywać do historii malarstwa, inspirując się ulubionymi artystami lub nie podpierając się nikim kreować własne, osobiste kompozycje. Ramy dowolnych rozmiarów, z jedną lub większą ilością półek. Malowane drewno. Małgorzata Mozolewska Studentka V roku Wzornictwa Przemysłowego na ASP w Warszawie. Projektowanie jest dla mnie możliwością urzeczywistniania tego, co w wyobraźni, kreowaniem świata w jakim chciałabym żyć. Sztuką, która może służyć innym. Zajmuje się też animacją; tańczę gdy potrzebuje oddechu. Shelf in a Picture - Ordinary items on the shelf gain added value when put in a picture frame. They turn into a still life. The resulting picture can be rearranged daily, depending on your taste. You can draw from art history, take inspiration from your favorite artists, or just create your own compositions. Frames of all sizes, with one or more shelves. Painted wood. Małgorzata Mozolewska 5th-year student of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Design for me is a chance to bring my imagination to life, creating the world I would like to live in and art that can serve others. I also work in animation and dance when I need a breather. 23

26 Obramowana rzeczywistość - Początkowa koncepcja zaczęła się od oglądania ramek produktu, którzy już jest produkowany przez Fundację. Zdecydowaliśmy się, aby zamienić je na półki, które następnie powiększyłem i przekształciłem w mebel montowaną do ściany niszę, która stwarza ramy dla osoby w niej siedzącej. Użyte materiały: drewno, tkanina i metalowe uchwyty. Segev Moisa - Obecnie mieszkam w niesamowitym Tel Avivie, świeżo po studiach projektowych. Staram się odnaleźć własną ścieżkę w świecie dizajnu. Poza projektowaniem moją wielką pasją jest podróżowanie. Uwielbiam obserwować świat, chcę brać udział we wszystkim, co ma do zaoferowania. Framed reality - The initial concept started by looking at frames a product which was already being produced by the cooperative. We decided to turn them into shelves. Later on taking a step forward with the concept I decided to enlarge the shelf and turn it into a piece of furniture, a wall mounted niche seat which frames the person sitting inside. Materials - wood, fabric and metal fixtures Segev Moisa - Currently I am living in the amazing city of Tel-Aviv, fresh out of the design academy. I am looking forward to finding my path in the world of design. Apart from design my biggest passion is to travel, I love seeing and engaging in as much of this world and all that it has to offer as I possibly can. 24

27 25

28 26

29 Ubytek - stolik na pisma / gazety. Pozwala szybko uporządkować i zorganizować przestrzeń jaką jest blat stolika, na którym przeważnie panuje nieporządek spowodowany rozrzuconymi pismami / gazetami. Łukasz Wysoczyński - Urodzony w Warszawie we wrześniu 1983 roku. Student 5-ego roku Wydziału Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestnik wielu wystaw i warsztatów poświęconych młodemu polskiemu projektowaniu. Laureat specjalnej nagrody konkursu Make Me! organizowanego podczas Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi w 2008 roku. Zdobywca wyróżnień podczas "Przetworów 2008" na najlepszy przetwór oraz w konkursie firmy VOX na mebel / zabawkę dziecięcą "Baby VOX". Członek nieformalnej grupy projektowej PG13. Ubytek the missing piece. A coffee table. Allows us to quickly organize and clean a tabletop space, which is usually a total mess. łukasz wysoczyński - Born in September 1983 in Warsaw. 5th-year student of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Participant in many design exhibitions and workshops in Poland. Winner of honorable mentions in the first edition of Make Me!, which took place in the International Festival of Design competition in Łódź, Honorable mentions in the "Przetwory 2008" Recycling Festival in Warsaw and in the "Baby VOX" VOX Design competition. Member of PG13 design group. 27

30 Daniel Zelig - Projektowanie to dla mnie potrzeba myślenia oraz sposób obserwowania i patrzenia. To mój sposób na dotykanie ludzi i ekscytowanie ich, oraz mój sposób na tworzenie dyskusji koncepcyjnej. Obecnie w mojej pracy integruję dwie pasje: ceramikę i biżuterię. UBYTEK - stolik do kawy, w którym przechowywane czasopisma stają się częścią struktury mebla, co tworzy nową wartość estetyczną. Stolik, w którym porządek i przypadkowość współgrają ze sobą. Użyty materiał: lite drewno. Daniel Zelig - Design represents to me the need to think, and is a way of seeing and observing. It is my way to touch people and excite them. It is my way of creating a conceptual discussion. These days I am integrating my two passions: Ceramics and Jewelry. UBYTEK - "The missing piece", a side table in which magazines are stored in a manner which creates new esthetics by becoming part of the structure. A table where order and randomness interplay with each other. Materials - hardwood. 28

31 29

32 30

33 Choinka Świecznik, Świecznik Choinka Produkt christmas tree jest inspirowany świąteczną symboliką ale również przez swoją funkcję staje się jej elementem. Świecznik złożony w choinkę jest piękną i proporcjonalną dekoracją świąteczną. Rozłożony staje się 3-elementowym świecznikiem. Christmas Tree może być eleganckim prezentem, funkcjonalnym gadżetem, który dajemy znajomym z okazji świat, a który przez resztę roku służy im jako świecznik. Agnieszka Wiczuk - studentka IV roku Wzornictwa Przemysłowego na ASP w Warszawie. Urodziła się w 1982r., wychowała w Rowinach pod Białą Podlaską. W projektowaniu interesuje ją rozwiązywanie problemów projektowych oraz zrównoważone podejście. Ceni design inteligentny, społecznie odpowiedzialny. Chce aby jej projekty były nie tylko nowatorskie ale również funkcjonalne. The Christmas Tree The Christmas tree product is not only inspired by Christmas symbolism but also, through its function, becomes a part of such symbolism. The assembled Christmas tree is a beautiful tree, an element of Christmas table decor. When taken apart it may be used during dinnertime as a three-piece candlestick holder. Agnieszka Wiczuk - is a 4th-year student of Industrial Design at Academy of Fine Arts in Warsaw. She was born in 1982, and grew up in Rowiny near Biała Podlaska. She is interested in solving design problems and in sustainable design. She holds intelligent design which is socially responsible in high esteem. She wants her designs to be both innovative and functional. 31

34 Choinka - Podarunek gwiazdkowy, który można używać cały rok. Choinkę rozkłada się na 3 świeczniki pasujące do różnych okazji w ciągu roku. Użyte materiały: toczone drewno i aluminium. Oran Bertelsen - Urodziłem się w Danii w 1980 roku. Kilka lat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, a od 16 roku życia mieszkam w Izraelu. Lubię podziwiać piękno, harmonię i minimalizm w każdej dziedzinie od abstrakcyjnych pomysłów po wzornictwo. Christmas Tree - A Christmas gift which can be used year-round. The Christmas tree disassembles into three candle holders that are appropriate any time of the year. Materials- turned hardwood and aluminum. Oran Bertelsen I was born in Denmark in 1980, lived for several years in the United States and am currently in Israel since the age of 16. I enjoy beauty, harmony and minimalism in any domain - from abstract ideas to design. 32

35 33

36 34

37 PLAYING WITH TRADITION - Nasz projekt wazonu i misy zrodził się w wyniku zabawy z materiałem jakim jest drewno; z jego formą, strukturą, jego gatunkami i kolorami. Produkty finalne mają zawierać w sobie odniesienie do drewnianych cebrów - tradycyjnych przedmiotów zaczerpniętych z folkloru, lecz mają również świetnie komponować się z nowoczesnym wnętrzem, tarasem lub ogrodem. Marta Gruchała vel Gruchalska, Monika Dominiak - Jesteśmy absolwentkami Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Monika od dziecka pasjonuje się projektowaniem produktu i w swoich projektach wykorzystuje zasadę bezpretensjonalnej prostoty. Marta najlepiej bawi się przy tworzeniu grafiki, hołdując zasadzie unikania łatwej doskonałości. Razem tworzymy zgrany duet! PLAYING WITH TRADITION - Our vase and bowl designs were born from playing with wood as a material; with its form, structure, its varieties and colors. The final products are supposed to make reference to wooden buckets traditional folk objects that could also be a great addition to modern interiors, porches or gardens. Marta Gruchała vel Gruchalska, Monika Dominiak - We graduated from the Design Faculty at The Academy of Fine Arts in Warsaw. Monika has been crazy about product design since childhood and follows a principle of unpretentious simplicity in her projects. Marta enjoys playing around with graphic design, avoiding easy perfection. We make a great team! 35

38 waza - Projekt zainspirowała tradycyjna technologia do wytwarzania drewnianych wiader i beczek do wina. Zastosowaliśmy tę technologię do współczesnych produktów z odrobiną humoru. Użyte materiały: drewno, fornir i opaski elastyczne. Eyal David - Urodziłem się i wychowałem w małej miejscowości o charakterze rolniczym. Moja przeszłość akademicka związana była z elektroniką, a od niedawna również ze wzornictwem. Uwielbiam podróże, mam kilka hobby, większość z nich związanych ze sportem Kung-Fu, Tai-Chei, bieganie, kajakowanie oraz wędkarstwo. Wiem, że ciężką pracą mogę osiągnąć wszystko, o czym marzę i podejmuję różne wyzwania. Vase - The Project was inspired by the traditional production technology of buckets and wine barrels. We have applied the technology to updated products with a bit of humor. Materials - wood, veneer and elastic bands. Eyal David - I was born and raised in a small agricultural settlement. I have an academic background in both electronic and (as of recently) industrial design. I love traveling in different ways. I have a few hobbies, most of which involve sport activities - Kong-Fu, Tai-chi, jogging, kayaking and fishing. I know that with hard work I can do anything I wish and I do not back down from any challenge. 36

39 37

40 38

41 Bubbly - to doniczka łącząca w sobie gładkość ceramiki z surowością naturalnego drewna. Zainspirowana została pięknem natury i nowoczesną elegancją codziennych przedmiotów. Bubbly, dzięki swojemu kształtowi oraz dozownikowi zapewniającemu roślinie tyle wody ile potrzebuje, jest idealnym miejscem dla roślinki. Marta Dębska - ur. 5 lipca Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie o profilu reklamy wizualnej. Uczestniczka wielu plenerów i warsztatów wiązanymi z jej zainteresowaniami: malarstwem, rzeźbą, projektowaniem i teatrem. Obecnie studentka IV roku Wzornictwa na ASP w Warszawie. Bubbly is a flower-pot combining the smoothness of ceramics with the natural roughness of wood. It was inspired by the beauty of nature and the elegance of modern everyday items. The bubble shape and the water measurer ensure the exact amount of water that the flower needs. It's the perfect place for a plant! Marta Dębska born on the 5th of July, Graduated from the State Visual Arts High School in Olsztyn with a major in visual advertising. A participant in many workshops related to her interests: painting, sculpture, design and theater. Presently a 4th-year student of the Design Faculty at the Warsaw Academy of Fine Arts. 39

42 Nesta - Ceramiczna waza na ścianę. Materiał: ceramika Elad Avital - Lat 31, projektant form przemysłowych i DJ amator. Ostatnio założył wraz z partnerem multidyscyplinarne studio projektowe. Nesta - Ceramic wall-hung vase. Materials - Ceramic casting. Elad avital - 31, Tel Aviv. Industrial designer most of the time, Dj in the remaining time. Recently established a multidisciplinary design studio with a partner. 40

43 41

44 42

45 Falling BOB - Podnosisz, puszczasz, spada i dzwoni. Falling BOB to dzwoniąca zabawka. Może służyć jako dzwonek do drzwi lub hałaśliwa i dająca radość zabawka. Jest bardzo prosta w konstrukcji, wykonana z drewna i metalu. Maciej Stefański - Mam 24 lata, studiuje na 5 roku wydziału wzornictwa ASP w Warszawie. Moją pasją jest skandynawska motoryzacja i żeglarstwo. W 2008 roku wygrałem konkurs "Euro 2012 w Warszawie". Swoją przyszłość ściśle wiąże z moją pasją jaką jest wzornictwo przemysłowe. Falling BOB - You lift it, let it go, it falls and rings. Falling BOB is a jingling toy. We can use it as a door bell or an enjoyable noisy toy. Its construction is very simple, and it is made of wood and metal. Maciej Stefański - I'm 24 years old and a 5th-year student at the Design Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw. My passions are Scandinavian cars and sailing. In 2008 I won the "Euro 2012 in Warsaw" competition. In the future I d like to work as a product designer, as this is another of my passions. 43

46 Falling Bob - Drewniana zabawka na drzwi, która porusza się i wydaje dźwięki. Użyte materiały: Metal i drewno. Tamar Fleisher - Wiek: 28 lat. Falling Bob - Wooden Click Clack toy for doors, with movement and sound. Materials - wood and metal. Tamar Fleisher - Age

47 45

48 46

49 Rosnące drzewko - Puzzle drewniane 3D, wzorowane na kształcie drzewa. "Układanka" przeznaczona jest do domu i przestrzeni biurowych. Do zbudowania drzewka można użyć dowolnej liczby elementów. Na najmniejszych gałęziach przewidziane są miejsca do zawieszania karteczek z notatkami, zdjęć lub innych drobnych przedmiotów. Urszula Mas - urodzona w 1985 roku, w Staszowie (okolice Kielc). Obecnie studentka 4 roku Wydziału Wzornictwa na ASP w Warszawie. Oprócz tworzenia projektów wzorniczych, interesuje się grafiką użytkową i malarstwem. Growing Tree - 3D wooden puzzles, inspired by the shape of a tree. This jigsaw is for home or office spaces. Any number of pieces can be used to build a tree. The tips of the smallest branches have special places for attaching notes, photos or other small objects. Urszula Mas - Born in 1985, in Staszów. A 4th-year student of the Design Faculty at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Besides creating industrial design projects, she is interested in graphics and painting. 47

50 Drewniane drzewo - Zabawka, którą można poskładać na wiele sposobów do zabawy, lub do przytrzymywania notatek w biurze. Użyte materiały: drewno, magnes. Edo Livney - Jestem projektantem form przemysłowych specjalizującym się w zrównoważonym projektowaniu. Urodziłem się w relatywnie zielonej okolicy, dlatego często czerpię inspirację z natury. Wooden Tree - An executive toy, that can be assembled in different ways, used for playing or holding notes in the office. Materials- wood and magnets. Edo Livney - I am an Industrial designer, specializing in sustainable design. I was born in a relatively green neighborhood and this is the reason why I often find inspiration in nature. 48

51 49

52 50

53 Podstawko / Tacka - Podstawo/Tacka to nowa propozycja dla Twojego stołu. Dzięki nowatorskiemu podejściu do organizacji przestrzeni w czasie posiłków, będziesz mógł sam kreować i zmieniać wygląd nakrycia. Możesz dowolnie komponować układ w zależności od potrzeb jakie masz w danej chwili. Jan Buczek - Urodzony w Warszawie, w 1985 roku. Edukacja: Wydział Wzornictwa Przemysłowego - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Industrial Design - Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii. W projektowaniu największą przyjemność sprawia mu poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowych i funkcjonalnych. Poza designem jego wielką pasją jest żeglarstwo morskie oraz podróże. Klaudyna Natalia Krysiak ur. w Warszawie w 1982 roku, w dzieciństwie prze 6 lat mieszkałam i uczyłam się w USA. Obecnie jestem studentką Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W trakcie studiów wyjechałam na półtora roku do Mediolanu gdzie studiowałam i pracowałam. Największą przyjemność sprawia mi projektowanie mebli i oświetlenia. Oprócz tego interesuję się fotografią i modą. Tray / Coaster - Tray / Coaster is a new suggestion for your table. This innovative approach to organizing space during meals lets you create and change the appearance of the tableware. You can freely compose a table arrangement depending on your needs. Jan Buczek Born in Warsaw, Poland in Education: Design Faculty Academy of Fine Arts in Warsaw and Industrial Design Zürcher Hochschule der Künste in Zürich, Switzerland. What excites him in design is searching out and finding new materials and functional solutions. Besides design, his other major passions are sailing and traveling. Klaudyna Natalia Krysiak I was born in 1982, as a child I spent 6 years in the USA. Currently I am a student of the Design Faculty at the Academy of Fine Arts in Warsaw. During my studies I studied and worked for a year and a half in Milan. I love to design furniture and lighting. Apart from this, I m also interested in photography and fashion. 51

54 Nakrycia stołowe i obrus - Drewniana podkładka i obrus w kształcie krzyżujących się bieżników organizuje układ nakryć na stole i zabezpiecza powierzchnię stołu przed zniszczeniem. Na jednym stole można zastosować jeden lub kilka zestawów, w zależności od ilości nakryć i potraw. Materiał: tkanina i drewno cięte laserem Orion Yahalomi - Mam 29 lat, często czerpię inspirację obserwując naturę oraz słuchając muzyki. Dla mnie projektowanie to doskonała okazja do zgłębiania natury ludzkiej. Table placement & table map - fabric and laser-cut wood. The plate/pot wooden trivet combined with a cross-shaped table map keeps your dining table well organized and can protect your table surface from getting damaged. You can use more than one on a table, depending on the number of dishes and diners. Orion Yahalomi - I am 29 years old. I draw my inspiration mostly from observing nature and from music. For me, design is a great opportunity for exploring human nature. 52

55 53

56 54 o Wydziale Wzornictwa asp Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ma już przeszło 100 lat. Kształci obecnie studentów na siedmiu wydziałach: Grafiki, Malarstwa, Rzeźby, Konserwacji Dzieł Sztuki, Sztuki Mediów i Scenografii, Architektury Wnętrz oraz Wzornictwa. Wydział Wzornictwa przygotowuje studentów do wykonywania zawodu projektanta zarówno w zakresie projektowania produktu jak i komunikacji wizualnej. W procesie dydaktycznym główny nacisk położony jest na opanowanie różnych metod rozwiązywania problemów projektowych oraz rozwijanie kreatywności. Studenci uczą się nie tylko projektowania w nowoczesnych, zaawansowanych technologiach, ale także poznają proste technologie charakterystyczne dla rzemiosła. Zajęcia polegają przede wszystkim na praktycznym rozwiązywaniu zadań projektowych przy zastosowaniu odpowiedniej dla danego problemu metodologii. Stałym i bardzo istotnym elementem dydaktyki jest współpraca z firmami takimi jak m.in.: IKEA, HansGrohe, Nokia, Alessi. Ważne są również projekty wykonywane w porozumieniu z władzami Warszawy. Zasadniczy nurt kształcenia kierunkowego uzupełniają zajęcia kształcące plastycznie (rzeźba, rysunek, malarstwo), które sprawiają, że studenci są w stanie stosować w pracy projektowej różnorodne środki wyrazu. Ich wiedzę wzbogaca szeroki wachlarz wykładów dotyczących dyscyplin wspomagających projektowanie, takich jak ergonomia, marketing, prawo patentowe i autorskie. Wyższe studia zawodowe trwają cztery lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł licencjata sztuki w zakresie projektowania form przemysłowych i komunikacji wizualnej. Studia na poziomie magisterskim trwają dodatkowo 1 rok i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra sztuki w zakresie projektowania produktu i struktur użytkowych. Kurs magisterski mogą podjąć osoby, które ukończyły pomyślnie pierwszy czteroletni okres studiów, przeszły kolokwium kwalifikacyjne i uzyskały pozytywną ocenę dotychczasowego dorobku projektowego. Ważne, aby wyróżniały się silną motywacją do samodzielnej pracy w zawodzie projektanta. Celem studiów magisterskich jest poszerzenie umiejętności projektanta szczególnie na poziomie strategicznym, (tj. organizacji i zarządzania). Przygotowują one także do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w zakresie wiedzy o projektowaniu, teorii oraz dydaktyki projektowania. Wydział Wzornictwa Ul. Myśliwiecka 8, Warszawa; Tel./ Fax.: (+48 22) internet: Academy Of Fine Arts in Warsaw Faculty of Design The Warsaw Academy of Fine Arts is already over one hundred years old. Currently students are enrolled in courses in seven faculties: Graphics, Painting, Sculpture, Art Conservation, Media Art and Stage Design, Interior Architecture and Design. The Design Faculty prepares students to work as designers both in the field of product design as well as in visual communication. During studies the main emphasis is put on understanding different ways of solving design problems and encouraging creativity. Students not only learn to use new methods and advanced technologies, but are also introduced to traditional techniques of the craft. Courses are focused on a practical approach to solving design tasks and choosing the appropriate methodology for problem solving. Cooperation with companies such as IKEA, Hans Grohe, Nokia and Alessi is a permanent and very important part of teaching. Some activities are sponsored by the Warsaw municipal authorities. Because the Faculty collaborates with representatives from different fields (trade, industry, self-government and government administration) students have the opportunity to learn the rules of cooperation with different partners. The specialized educational programme is supplemented by art courses (sculpture, drawing and painting), which allows our young designers to practice different forms of expression. Their knowledge is also enriched by lectures with many themes auxiliary to the design process ergonomics, marketing, patent and copyright law. The bachelor studies programme lasts four years. After graduation the student receives a Bachelor of Arts degree in the field of product design and visual communication. Master studies last for one more year and students receive a master of art degree in the field of product and systems design upon completion. The Master degree course can only be undertaken by persons who have successfully finished the four year period of bachelor studies, passed a qualification test and received positive marks for their portfolio of previous design work. The most important criterion is a strong motivation for independent work as a designer. The goal of the Masters Degree program is to broaden designers skills, especially those involved in management. It also prepares for independent research in design, theory of design and academic teaching. Faculty of Design Myśliwiecka 8 street, Warsaw; Poland Phone / fax: (+48 22) internet:

57 55

58 56 Politechnika w Holon Politechnika w Holon (H.I.T.) jest instytucją szkolnictwa wyższego skoncentrowaną na zaawansowanej technologii i jej naukowych, profesjonalnych, społecznych i kulturowych aspektach. Wydział Wzornictwa Wydział Wzornictwa kształcąc projektantów ma szeroką i wielodyscyplinarną wizję, która postrzega dizajn jako integralną część kultury oraz wzbogacenie naszego otoczenia. Naszym celem jest wykształcenie projektantów zdolnych do radzenia sobie z problemami i wyzwaniami projektowania produktu, przestrzeni i przekazów informacyjnych, biorąc w trakcie procesu projektowania pod uwagę czynniki kulturalne, funkcjonalność, marketing i technologię. Program składający się z kursów projektowych, sztuki, nauki, technologii i wiedzy ogólnej, mają na celu przygotowanie studentów do efektywnego radzenia sobie z różnorodnością zagadnień projektowych. Wydział Wzornictwa składa się z trzech katedr Wzornictwa Przemysłowego, Komunikacji Wizualnej i Projektowania Wnętrz. Nasz program nauczania trwa 4 lata i kończy się Dyplomem Licencjackim z Projektowania. Na Wydziale uczy się obecnie 900 studentów. Jesteśmy w trakcie wprowadzania programu studiów magisterskich z Zintegrowanego Projektowania. Katedra Wzornictwa Przemysłowego Katedra Wzornictwa Przemysłowego ma 3 zasadnicze cele: Szkolenie kreatywnych projektantów wyposażając ich w praktyczną, metodologiczną, kulturalną i krytyczną wiedzę. Wpajanie przyszłym projektantom przenikliwej świadomości społecznej i zaangażowania, zachęcanie ich do angażowania społeczności wraz z jej działalnością w swoje wytwory i w ten sposób wpływania na użytkowników oraz na lokalne i globalne środowiska. Rozwijanie i rozprzestrzenianie intelektualnego profesjonalnego dyskursu na temat Wzornictwa Przemysłowego i spajanie go jako dziedziny oddzielnej od inżynierii i sztuki, na których bazuje, profesji z własnym żargonem, kierunkiem i narzędziami. Skupiamy swoją uwagę wokół jednostki jaką jest człowiek i jego emocjonalnych, duchowych i funkcjonalnych potrzebach, integrując je w kompletną wypowiedź projektową. Wydział wierzy w społeczne zobowiązanie i odpowiedzialność projektanta. Projektant musi wykazać się wrażliwością w identyfikacji zagadnień i dostarczaniu odpowiedzi na pojawiające się potrzeby społeczne, specyficznych grup wiekowych i/lub osób o obniżonej sprawności, tym samym osiągając cele uniwersalnego Dizajnu. Wydział ma trzy wyspecjalizowane ścieżki nauczania Społeczność i Środowisko naturalne, Przemysł i Marketing oraz Kultura i Kreatywność. Pozwala to studentom gromadzić doświadczenie i wiedze bardziej wyspecjalizowanej natury zgodnie z ich własnymi życzeniami i potrzebami. Wydział bierze regularnie udział w międzynarodowych wydarzeniach i konkursach związanych z wzornictwem oraz prowadzi wymianę studencką z licznymi instytucjami. Holon Institute of Technology The Holon Institute of Technology (H.I.T) is an institution of higher education focused on advanced technology and its scientific, professional social and cultural aspects. The Faculty of Design The Faculty of Design educates designers from a broad multi-disciplinary vision, which sees design as an integral facet of culture and enrichment of our surroundings. Our goal is to raise designers who will be able to cope with core problems and challenges of designing products, spaces or visual messages and to take into account culture, functionality, marketing and technology. The program, which is comprised of courses in design, art, science, technology and general studies, is intended to prepare students to successfully respond to a variety of design challenges. The Faculty of Design is composed of three departments - Industrial Design, Visual communications and Interior Design. Ours is a four year program leading to the degree of Bachelor of design. The faculty numbers approximately 900 students. We are currently in the process of launching a Master's Degree program in Integrated Design. The Industrial Design Department The Industrial Design Department has three main objectives: Training creative industrial designers and providing them with practical, methodical, cultural and critical knowledge. Imbuing professional designers with keen social awareness and involvement, encouraging them to incorporate community cultural activity in their creations, thereby affecting both end users and local and global environments. Developing and expanding intellectual professional discourse on industrial design and consolidating it as a field separate from engineering and art on which it draws, a profession with its own special language, emphasis and tools. We focus our attention on human beings and their emotional, spiritual and functional needs, integrating them into a complete design statement. The Department believes in the designer's social responsibility and commitment. A designer must display sensitivity in identifying issues and providing solution to human social needs and to the needs of specific age groups and/or disabled persons, thereby achieving the aims of universal design. The Department has three specialized teaching tracks - Society & Environment, Industry & Marketing and Culture & Creativity, allowing students to gain experience and knowledge of a more specific nature, according to their wishes and needs. The department participates regularly in international design events and competitions, and runs student's exchange with numerous institutions.

59 57

60 58 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem Fundacja powołana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem z Cieszyna. Idee Fundacji wynikają w dużym stopniu z doświadczeń Stowarzyszenia jednak zakres jej działalności poszerzony jest o prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, wspieranie spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych również na działalność o charakterze społecznym, stowarzyszeń oraz innych form aktywności społecznej budowanych na wartościach solidarności, wzajemności i współdziałania. Cele Fundacji Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez: edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, w tym przedsiębiorczości, wsparcie i wzajemną pomoc; Pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym marginalizacją, grupom defaworyzowanym bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, uchodźcom oraz innym potrzebującym wsparcia; Integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych; Inicjowanie i wdrażanie programów służących rozwojowi przedsiębiorczości. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem od 2008 roku prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo społeczne Centrum Edukacji Socjalnej, które powstało w ramach europejskiego projektu Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej, przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej. Głównym celem projektu było stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na organizację warsztatów aktywizujących osoby bezrobotne i dotknięte wykluczeniem społecznym w kierunku samozatrudnienia. Wyjściowym etapem realizacji zadania była rewitalizacja obiektów, wyposażenie ich w maszyny i urządzenia technologiczne oraz uruchomienie działalności warsztatowej. Założenia programowe przedsiębiorstwa społecznego Centrum Edukacji Socjalnej: Warsztaty Prowadzone w ramach przedsiębiorstwa mają służyć edukacji a także prowadzić rynkową działalność produkcyjno usługową. W ramach Centrum Edukacji Socjalnej działają obecnie warsztaty usługowe - stolarnia, ślusarnia oraz pralnia. W najbliższym czasie Fundacja Być Razem planuje uruchomienie kuchni i szwalni. Spółdzielnie socjalne Uruchamiane będą stopniowo i wykorzystując istniejącą infrastrukturę przedsiębiorstwa stworzą sieć współpracujących ze sobą podmiotów. Przedsiębiorstwo będzie pełniło dla nich funkcję inkubatora i partnera w pozyskiwaniu zleceń. We wrześniu 2008 roku przy wsparciu przedsiębiorstwa powołana została spółdzielnia socjalna Nowy Horyzont, zajmująca się działalnością związaną z recyklingiem i ochroną środowiska, którą założyły osoby niepełnosprawne. Edukacja Ważne miejsce w założeniach programowych Fundacji Być Razem odgrywa działalność edukacyjna związana z organizacją szkoleń dla osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy, kadr administracji publicznej i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, studentów. Fundacja skupia zespół specjalistów czerpiących wiedzę i umiejętności z różnych branż. Inkubator Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Być Razem prowadzi Inkubator Podmiotów Trzeciego Sektora oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, grup nieformalnych) w tym merytoryczne (doradztwo, szkolenia) oraz techniczne (telefon, fax, komputer z dostępem do internetu, ksero, drukarka). Bank przyjaznych przedsiębiorców Bank przedsiębiorców przyjaznych III sektorowi zrzeszający pracodawców przygotowanych do zatrudnienia osób z obszaru wykluczenia społecznego. The Being Together Social Enterprise Development Foundation The Being Together Social Enterprise Development Foundation was established in 2007 by the Being Together Mutual Aid Association in Cieszyn. The ideas of the foundation, to a large extent, stem from the experience of the association; however, the scope of its activities has been broadened to include social enterprise, supporting social cooperatives, social enterprises, companies predisposed to social activity, associations, and other forms of social activities built upon the values of solidarity, mutual aid, and cooperation. Aims of the Foundation Creating conditions for individual human growth, as beings that constitute a spiritual, psychological, and intellectual whole, functioning in a specific social environment, through education, work, initiating activity in the labor market, support and mutual aid; Helping people who are socially excluded, marginalized and facing prejudice the unemployed, ill and disabled, homeless, solitary, drug addicts, the poverty-stricken, refugees, and others in need of support; Integration of local social communities in finding effective solutions to social problems; Initiation and implementation of programs that serve social development. Since 2008 the Być Razem Social Enterprise Development Foundation has been running a social enterprise called Social Education Center, which was established through the Revitalization of the industrial properties at 4 Wałowa Street for a Social

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Partnerzy / Partners Organizatorzy / Organizers Wydział Architektury i Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

www.pep.asp.poznan.pl

www.pep.asp.poznan.pl www.pep.asp.poznan.pl 9. edycja Programu Edukacyjno-Projektowego The 9th edition of the Educational-Design Programme WSPÓŁORGANIZATORZY CO-ORGANIZERS SPONSOR WYSTAWY EXHIBITION SPONSOR PARTNERZY PARTNERS

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy.

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy. Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy esign Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2013 24 lipca

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-004/10.

POIG.05.02.00-00-004/10. Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy:

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy.

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy. Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy esign Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2014 25 lipca

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

design Katowice 2014

design Katowice 2014 esign Katowice 2014 Wstęp Rok temu wstęp do katalogu czwartej edycji Najlepszych Dyplomów Projektowych Akademii Sztuk Pięknych kończyłem zaproszeniem na kolejną, piąta już edycję tego wydarzenia. Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Jury. Ewa Gołębiowska Dyrektorka Zamku Cieszyn

Jury. Ewa Gołębiowska Dyrektorka Zamku Cieszyn Śląska Rzecz 2012 Jury Gdzie pracuje projektant? Górnik w kopalni, rolnik na roli, profesor na uczelni, nauczyciel w szkole, ksiądz na parafii. A projektant? Większość z nas wyobraża sobie projektantów

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft Polskie Rzemiosło Artystyczne Polish Handicraft Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi.dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako wyroby codziennego

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014

śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014 śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014 4 5 Dziesiąta edycja konkursu Śląska Rzecz dowodzi coraz większego wpływu szeroko rozumianego projektowania na codzienność mieszkańców naszego regionu. Wyróżniane co

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

2005 Zwycięzca / Winner Produkt/ Product. projekt: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn. design: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn

2005 Zwycięzca / Winner Produkt/ Product. projekt: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn. design: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn 2005 Zwycięzca / Winner Produkt/ Product Dywan _mohohej!dia Mohohej!DIA carpet projekt: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn producent: Moho Design sp. z o.o., Katowice design: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn

Bardziej szczegółowo