Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product"

Transkrypt

1 Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product

2 OD IDEI DO OBIEKTU, OD OBIEKTU DO PRODUKTU Organizatorzy Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa, Politechnika w Holon, Instytut Adama Mickiewicza. Prowadzący Prof. Gad Charny z Politechniki w Holon (HIT) + dr hab. Michał Stefanowski Wydział Wzornictwa ASP w W-wie + wykładowcy wspomagający. Uczestnicy 10 studentów z Politechniki w Holon + 12 studentów z WW ASP w W-wie. Partner i potencjalny użytkownik projektu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna (www.fundacjabycrazem.pl). Partnerzy wspierający w Polsce Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych. Partner wspierający w Izraelu Miasto Holon Idea To Object, Object To Product Organizers Academy of Fine Arts in Warsaw Faculty of Design, Holon Institute of Technology, Adam Mickiewicz Institute. Coordination Prof. Gad Charny from the Holon Institute of Technology (HIT) + Associate Prof. Michał Stefanowski from the Academy of Fine Arts in Warsaw Faculty of Design + auxiliary tutors. Participants 10 students from the Holon Institute of Technology + 12 students from the Warsaw Design Faculty. Partner and potential user of the project Being Together Foundation for Social Enterprise Development in Cieszyn. (www.fundacjabycrazem.pl). Supporting partner in Poland Silesian Castle of Art and Enterprise in Cieszyn Association of Industrial Designers in Poland. Supporting partner in Israel City of Holon

3 Projekt współorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach Roku Polskiego w Izraelu 2008/ Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Project co-organized by the Adam Mickiewicz Institute as part of the Polish Year in Israel 2008/ Project financed by the Ministry of Culture and National Heritage. 1

4 2

5

6 4 o warsztatach Co chcieliśmy osiągnąć? Studenci z Holon i warszawskiej ASP mieli za zadanie stworzyć projekty przedmiotów, które zostaną zrealizowane w warsztatach przediębiorstwa społecznego Centrum Edukacji Socjalnej prowadzonego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna. Najważniejszą ideą tej międzynarodowej i międzykulturowej współpracy był design społecznie odpowiedzialny, w którym projektant może wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych. Taki design, którego celem jest stworzenie pięknych przedmiotów i osiągnięcie dochodów z ich wyprodukowania, a z drugiej strony pomoc człowiekowi, który będzie je wytwarzał i z nich korzystał. W założeniu powstać miały przedmioty, które wprowadzone do produkcji przez Fundację Być Razem zwiększą jej możliwości pomocy swoim podopiecznym. Mają one między innymi wspomóc pracujące w warsztatach osoby wykluczone społecznie, zagrożone marginalizacją w skutecznym powrocie do społeczeństwa, podnosząc ich poczucie własnej wartości poprzez pracę, edukację i zwiększanie przedsiębiorczości w założonym przez Fundację zakładzie produkcyjnym. Nasze działanie określiliśmy trzema hasłami: Projekt: MIĘDZYNARODOWY, SPOŁECZNY, RYNKOWY Jego celem było zaprojektowanie obiektów budzących pożądanie, atrakcyjnych i intrygujących, wykonanych przy pomocy łatwo dostępnych środków i z prostych, dostępnych materiałów (w tym przypadku głównie drewna i metalu). Chodziło tu o mądre użycie materiałów, dostępnych komponentów i technologii, w efekcie mające doprowadzić do małoseryjnej produkcji specjalnych, atrakcyjnych przedmiotów. Podstawowe założenia Gra, humor, zabawa procesem projektowym. Próby i błędy towarzyszące procesowi projektowania, odkrywanie i innowacje poprzez eksperymentowanie. Minimum interwencji, maksymalny efekt. Dodawanie wartości poprzez design i odpowiednie stosowanie dostępnych środków. Tworzenie produktów atrakcyjnych, wzbudzających pożądanie i posiadających silną wyrazowość. Projektant świadomy realiów produkcyjnych i rynkowych. W założeniu organizatorów wyłonione w ramach warsztatów projekty mają być wdrożone do produkcji w przedsiębiorstwie społecznym i wspomagać jego działalność. Jak to robiliśmy? Warsztatom towarzyszyły prezentacje, wykłady i dyskusje dotyczące związanych z nimi zagadnień. Zaprezentowane zostały odp. przykłady, przeprowadzone krótkie ćwiczenia dotyczące procesu generowania pomysłów, startującego z różnych punktów: idei, osobistej ekspresji, wykorzystania właściwości materiałów, technologii, funkcji, przeznaczenia, znaczenia itd. Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwsza Od idei do obiektu służyła wygenerowaniu pomysłu przedmiotu. Druga Od obiektu do produktu służyła doprowadzeniu do wytworzenia powtarzalnych przedmiotów-produktów, które mogą zostać wycenione i przygotowane do sprzedaży. Dzięki temu uczestnicy warsztatów doświadczyli całego cyklu: od pomysłu do produktu i od produkcji do wprowadzenia produktu na rynek. W kwietniu 2009 studenci z obu krajów spotkali się w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie. Tam, po wysłuchaniu serii wykładów i prezentacji prowadzonych przez prof. Gada Charnego, dr Józefa Mrozka i dr hab. Michała Stefanowskiego, zostali podzieleni na grupy mieszane pod względem narodowości i płci i przystąpili do tworzenia koncepcji obiektów. Po ich wstępnej akceptacji, grupa przeniosła się do Warszawy, gdzie w warsztatach Wydziału Wzornictwa ASP, studenci dopracowywali koncepcje produktów. W rezultacie warsztatów powstało 10 projektów wstępnych produktów. Studenci wrócili do swoich uczelni i indywidualnie dopracowywali projekty wstępne, które w postaci skończonych projektów i prototypów zostały zaprezentowane w każdej ze szkół na zakończenie roku akademickiego 2008/2009. Efektem pracy studentów są projekty zaprezentowane w tej publikacji. Co dalej? Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem dokonają wyboru projektów do wdrożenia. Na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie powstanie projekt wizerunkowy dla produktów wytwarzanych w warsztatach przedsiębiorstwa społecznego, prowadzonego przez Fundację Być Razem, która następnie zajmie się przygotowaniem koncepcji. about the workshop What did we aim for? Students from Holon and Warsaw worked together to design objects, which could then be manufactured in workshops organized by the Being Together Foundation. The overriding premise of this international and multicultural teamwork was socially responsible design, in which the designer can help solve social problems. This is a kind of design which on the one hand aims to create beautiful objects and obtain profit from producing them, and on the other to help people who produce them and those who use them. The aim was to manufacture objects to improve the Being Together Foundation s ability to help people in need. The program is to help those who are socially excluded or marginalized. Working in the workshop can increase self-esteem through work and education, and encourage their initiative and enterprise in the production plant established by the foundation. We go by three catchphrases: INTERNATIONAL, SOCIAL, MARKET-ORIENTED Our goal was to design desirable, attractive and intriguing objects, using easily accessible resources and simple, accessible materials, such as wood or metal. We aimed at a smart use of materials, available components and technologies. The effect should be the semi-mass production of special, attractive objects and products.

7 Main ideas Games, fun and playing with the design process. Learning from your own mistakes, discovery and innovation through experiments. Minimum intervention and maximum effect. Adding value through design and an adequate usage of accessible means. Creating attractive products that awaken desire and are powerfully expressive. Educating designers awareness of production and market realities. The organizers main idea was that the designs created during the workshops would be reproduced by the social co-operative supporting its activity. How did we do it? The workshops were accompanied by presentations and lectures on issues concerning the main idea of the project. We have presented examples and conducted short exercises related to the process of generating ideas starting with different points of view: vision, personal expression, using proper materials, technology, function, meaning etc. The workshops consisted of two parts. First: Idea to Object aiming to generate an idea of a project. Second: Object to Product aiming to create a prototype for the serial production of objectproducts, which could be estimated financially and prepared for sale. This allowed all the participants to experience the whole cycle: from inventing an object through production, to placing the product on the market. In April 2009 the students of both schools met in the Academy of Fine Arts Plennery House in Dłużew. There, after listening to a series of lectures and presentations conducted by Prof. Gad Charny, Dr. Józef Mrozek and Associate Prof. Michał Stefanowski, they were divided into groups, mixed with respect to nationality and sex, and started on the conceptualization of their projects. After their initial approval, the group returned to Warsaw, where during the workshops at the Design Faculty they worked on their concepts. The workshops resulted in 10 designs for initial products. The students than returned to their countries to work individually on their designs, which were presented in each school in the form of prototypes on the conclusion of the 2008/2009academic year. The results are the designs presented in this publication. What next? The representatives of the Being Together Foundation will select designs for production. The students of the Design Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw will then design an image for all the products manufactured in the workshops of the foundation. The foundation will prepare a sale and distribution concept for the manufactured products. 5

8 6

9

10

11

12 ?גישהל וננוצרב המ םיעצובמה,םיקתרמו םיכשומ,קשח יררועמ םיטקייורפ ןונכת םישיגנו םיטושפ םירמוחמו תולקב םישיגנ םיעצמא תרזעב םכח שומיש לע ןאכ רבודמ.(תכתמו ץע רקיעב הז הרקמב) לכ תיפוס האצותכ.היגולונכטבו םישיגנה םיביכרמב,םירמוחב וא םיצפח לש תוידוחייו תונטק תורדס רוצייל איבהל רומא הז.םיקשחנ םירצומ הבשחמ.יתוהמ אוה תונויערה לש םושייה יכרדו םיעצמאה רקח םע הדובעה ךילהתב הקודבה,תילאודיווידניאו תינשדח,תרצוי.םיטקייבואה םושיי ידכ ךות ישיאה ןויסנהו םייתימאה םירמוחה,יוליגה לש ךרעו יפויל תועדוותה איה תואנדסה לש תורטמה תחא.בוציעה ךילהת תא הוולמה,עושעש-קחשמ לש ןכו בצעמה לש ומוקמו ודיקפת יוליגב םג ןומט תואנדסה דיקפת,יטנגילטניאה בוציעב תונומטה תויורשפאה תא לצנמה,רצויה תולובגל ץוחמ לא הליבומה,תרחא ךרד לא תשגל רשפאמה.הישעתה לש םיימוימויה דוסיה תוחנה םייוסינה.בוציעה ךילהתמ קלחכ עושעש,רומוה,קחשמ ךרד תונשדחהו יוליגה,בוציעה ךילהת תא תוולמה,תויועטהו תפסוה.תילמיסקמ האצות,תילמינימ תוברעתה.םייוסינ תכירע תריצי.םישיגנה םיעצמאב םיאתמ שומישו בוציעה ידי לע ךרע.הבר העבה ילעבו םיקשחנ,םיכשומ םירצומ.קושהו רוצייה תואיצמל עדומ בצעמה םירחבנה םיטקייורפה יכ איה םינגראמה לש דוסיה תחנה ביטרפואוקב רוצייה בלשל רובעל םירומא תואנדסה תרגסמב.ותוליעפב ךומתלו ילאיצוסה?תאז ונישע דציכ םיאשונל םיעגונה םינוידו,תואצרה,תגצמ-יסנכ וולנ תואנדסל םירצק םילוגרית וכרענ,וגצוה תומיאתמ תואמגוד.ןהב םירושקה תודוקנמ עבונה,םיירוקמ תונויער תריצי לש ךילהתל םיעגונה :תונוש,היגולונכטה,םירמוחה תונוכת לש לוצינ,תישיא העבה,ןויער.'וכו תועמשמה,דועייה,דוקפיתה 10 :םיקלח ינש וללכ תואנדסה ןויער תריציל שמיש "טקייבואה לא ןויערהמ",ןושארה קלחה.רצומל עגונה םיאנת תריציל שמיש "רצומה לא טקייבואהמ",ינשה קלחה רובעל םילוכי רשא,לופכשל םינתינה םירצומ-םיטקייבוא רוצייל ווח תואנדסה יפתתשמ הזל תודוה.םיקוושמ תויהלו רוחמת דע רוצייהמו רצומה דע ןויערה ןמ :ךילהתה לש רוזחמה לכ תא.קושה לא רצומה תרדחה םיסנכה תיבב ושגפנ תונידמה יתשמ םיטנדוטס 2008 לירפאב תרדס ועמשש רחאל,םש.ב'זולדבש תויונמאל הימדקאה לש ק'זורמ ףזוי ר"ד,ינר'צ דג 'פורפ ידיב וכרענש,תוגצמו תואצרה תניחבמ תוברועמ תוצובקל וקלחנ,יקסבונאפטס לאכימ ר"דו רחאל.םירצומל םיטפסנוק תריציל ושגינו,רדגמהו םואלה תואנדסב,םשו השרוול הרבע הצובקה,תיביטטנט ורשוא וללהש ומילשה תויונמאל הימדקאה לש יתיישעת בוציעל הטלוקפה תוליעפהמ האצותכ.םירצומה לש םיטפסנוקה תא םיטנדוטסה םיטנדוטסה.םירצומל םינושאר םיטקייורפ 10 ומק תואנדסב ןפואב םיינושארה םיטקייורפה תא ומילשהו,םהיתודסומ לא ובש םירומג םיסופיט-באו םיטקייורפכ וגצוה וללהו,ילאודיווידניא ירפ.2008/2009 תימדקאה םידומילה תנש םויסב דסומ לכב םוסרפב םיגצומה םיטקייורפה אוה םיטנדוטסה לש םתדובע.יחכונה?האלה המ הטלוקפב.םושייל םיטקייורפ ורחבי "דחי תויהל" הדוגאה יגיצנ טקייורפ םוקי השרווב תויונמאל הימדקאה לש יתיישעת בוציעל ןיכת הדוגאהו,הדוגאה לש תואנדסב םירצוימה,םירצומל יתוזח.םקווישו םתצפהל טפסנוק

13

14 12

15

16 14

17 piggy bank - połączone dwie świnki skarbonki. Świnka, która jest pełniejsza, przeważa, unosząc tę bardziej pustą. Pokazuje to relację między oszczędnościami dwóch osób, lub między ilością pieniędzy zebranych przez jedną osobę na dwa różne cele. Marcin Ebert - urodzony w 1985 roku w Warszawie. Dla Marcina projektowanie jest nie tylko szukaniem odpowiedniej formy produktu, ale też kreowaniem zachowań i stylu życia odbiorcy. piggy bank - Two piggy banks joined. The pig which is more full tips down. This shows the relationship between two people s savings, or one person s savings for two different purposes. Marcin Ebert - born in 1985 in Warsaw. For Marcin, design is not only seeking the right form for a product, but also shaping people's behaviors and lifestyles. 15

18 MiniBank - Seria kasetek na pieniądze zaprojektowanych tak, by przypominały zwierzęta. Skarbonki Świnka, Byk i Słonik stworzone zostały, aby twoje drobne oszczędności nabrały większej wartości. Użyte materiały: laserowo cięta sklejka pokryta fornirem. noga weiss - Mieszkam w Kiryat Tivon na północy Izraela I pracuję w SO Studiu Architektury i Wystroju Wnętrz. Moje motto: Minimum to Maksimum. MiniBank - A series of money boxes designed to evoke animals forms. The PiggiBank, BullBank and the EleBank were created to give your small change enhanced value. Materials - Laser cut veneer, coated plywood. Noga Weiss - I live in Kiryat Tivon in the north of Israel and work at SO studio of architecture and interior design. My motto is "Minimum is Maximum". 16

19 17

20 18

21 Wine stand - Projekt pozwala przechowywać wino w nowy sposób. Użycie butelek jako elementu konstrukcyjnego przełamuje tradycyjny sposób ich składowania i daje nowe możliwości skomponowania kształtu, przez co eksponuje je w zupełnie inny sposób. Stojak idealnie sprawdza się jako miejsce krótkotrwałego trzymania wina na różnego rodzaju imprezach, spotkaniach, oraz przy eksponowaniu na wystawach sklepowych lub targach. Przydatnymi zaletami jest możliwość złożenia go do rozmiarów książki, oraz możliwość wyciągana butelek w dowolnej kolejności. Paweł Kowalski - Projektant, muzyk - basista, czasami podróżnik. Skończył wydział Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale planuje studiować dalej w innym kraju. Jego zainteresowania projektowe obracają się głównie wokół interakcji człowieka z przedmiotem oraz z drugim człowiekiem, czego efekty bywają często zaskakujące. Wine stand - This design stores wine in a completely new way. Bottles are used as a part of the construction,, which breaks traditional storage methods, providing a new way of arranging shapes and displaying bottles. It works very well for storing wine bottles during events and meetings, and lets you display them attractively in shop windows. Its advantages are: it is collapsible, folding to the size of a book, and it allows you to take out the bottles in any order. Paweł Kowalski - A designer, musician (bass player), and sometimes a traveler. He graduated from the Design Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw, but he plans to study further abroad. His design interests mainly revolve around the interactions between person and object and another person, often resulting in disarming effects. 19

22 winezer - Stojak na butelki do wina. Butelki są od siebie niezależne strukturalnie, dzięki czemu tworzą zaskakującą geometrię. Winezer składa się z 2 aluminiowych części, które można rozmontować podczas składowania. Użyty materiał: aluminium. Dana Yichye Shwachman - mieszka w Tel Avivie, gdzie pracuje w Grupie Novo oraz na Politechnice w Holon, gdzie prowadzi projekty w ramach stypendium. Jeden z jej ulubionych projektów Wannarock, otrzymał drugie miejsce w konkursie Handitec 2008 w Paryżu. winezer - Wine holder for two bottles. The bottles are structurally interdependent creating a surprising geometry. The Winezer is made of two aluminum parts, which can be dismantled for storage. Material - aluminum. Dana Yichye Shwachman - lives in Tel Aviv and works at Novo Group as well as at HIT, where she is developing projects under a scholarship. One of her favorite projects, the Wannarock, received a second prize at the Handitec 2008 competition in Paris. 20

23 21

24 22

25 półka w obrazie - Zwykłe przedmioty na półce, poprzez otoczenie ich ramą obrazu, zyskują wartość dodaną, przeistaczają się w martwą naturę. Powstały obraz, można układać codziennie od nowa, według własnego upodobania. Można nawiązywać do historii malarstwa, inspirując się ulubionymi artystami lub nie podpierając się nikim kreować własne, osobiste kompozycje. Ramy dowolnych rozmiarów, z jedną lub większą ilością półek. Malowane drewno. Małgorzata Mozolewska Studentka V roku Wzornictwa Przemysłowego na ASP w Warszawie. Projektowanie jest dla mnie możliwością urzeczywistniania tego, co w wyobraźni, kreowaniem świata w jakim chciałabym żyć. Sztuką, która może służyć innym. Zajmuje się też animacją; tańczę gdy potrzebuje oddechu. Shelf in a Picture - Ordinary items on the shelf gain added value when put in a picture frame. They turn into a still life. The resulting picture can be rearranged daily, depending on your taste. You can draw from art history, take inspiration from your favorite artists, or just create your own compositions. Frames of all sizes, with one or more shelves. Painted wood. Małgorzata Mozolewska 5th-year student of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Design for me is a chance to bring my imagination to life, creating the world I would like to live in and art that can serve others. I also work in animation and dance when I need a breather. 23

26 Obramowana rzeczywistość - Początkowa koncepcja zaczęła się od oglądania ramek produktu, którzy już jest produkowany przez Fundację. Zdecydowaliśmy się, aby zamienić je na półki, które następnie powiększyłem i przekształciłem w mebel montowaną do ściany niszę, która stwarza ramy dla osoby w niej siedzącej. Użyte materiały: drewno, tkanina i metalowe uchwyty. Segev Moisa - Obecnie mieszkam w niesamowitym Tel Avivie, świeżo po studiach projektowych. Staram się odnaleźć własną ścieżkę w świecie dizajnu. Poza projektowaniem moją wielką pasją jest podróżowanie. Uwielbiam obserwować świat, chcę brać udział we wszystkim, co ma do zaoferowania. Framed reality - The initial concept started by looking at frames a product which was already being produced by the cooperative. We decided to turn them into shelves. Later on taking a step forward with the concept I decided to enlarge the shelf and turn it into a piece of furniture, a wall mounted niche seat which frames the person sitting inside. Materials - wood, fabric and metal fixtures Segev Moisa - Currently I am living in the amazing city of Tel-Aviv, fresh out of the design academy. I am looking forward to finding my path in the world of design. Apart from design my biggest passion is to travel, I love seeing and engaging in as much of this world and all that it has to offer as I possibly can. 24

27 25

28 26

29 Ubytek - stolik na pisma / gazety. Pozwala szybko uporządkować i zorganizować przestrzeń jaką jest blat stolika, na którym przeważnie panuje nieporządek spowodowany rozrzuconymi pismami / gazetami. Łukasz Wysoczyński - Urodzony w Warszawie we wrześniu 1983 roku. Student 5-ego roku Wydziału Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestnik wielu wystaw i warsztatów poświęconych młodemu polskiemu projektowaniu. Laureat specjalnej nagrody konkursu Make Me! organizowanego podczas Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi w 2008 roku. Zdobywca wyróżnień podczas "Przetworów 2008" na najlepszy przetwór oraz w konkursie firmy VOX na mebel / zabawkę dziecięcą "Baby VOX". Członek nieformalnej grupy projektowej PG13. Ubytek the missing piece. A coffee table. Allows us to quickly organize and clean a tabletop space, which is usually a total mess. łukasz wysoczyński - Born in September 1983 in Warsaw. 5th-year student of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Participant in many design exhibitions and workshops in Poland. Winner of honorable mentions in the first edition of Make Me!, which took place in the International Festival of Design competition in Łódź, Honorable mentions in the "Przetwory 2008" Recycling Festival in Warsaw and in the "Baby VOX" VOX Design competition. Member of PG13 design group. 27

30 Daniel Zelig - Projektowanie to dla mnie potrzeba myślenia oraz sposób obserwowania i patrzenia. To mój sposób na dotykanie ludzi i ekscytowanie ich, oraz mój sposób na tworzenie dyskusji koncepcyjnej. Obecnie w mojej pracy integruję dwie pasje: ceramikę i biżuterię. UBYTEK - stolik do kawy, w którym przechowywane czasopisma stają się częścią struktury mebla, co tworzy nową wartość estetyczną. Stolik, w którym porządek i przypadkowość współgrają ze sobą. Użyty materiał: lite drewno. Daniel Zelig - Design represents to me the need to think, and is a way of seeing and observing. It is my way to touch people and excite them. It is my way of creating a conceptual discussion. These days I am integrating my two passions: Ceramics and Jewelry. UBYTEK - "The missing piece", a side table in which magazines are stored in a manner which creates new esthetics by becoming part of the structure. A table where order and randomness interplay with each other. Materials - hardwood. 28

31 29

32 30

33 Choinka Świecznik, Świecznik Choinka Produkt christmas tree jest inspirowany świąteczną symboliką ale również przez swoją funkcję staje się jej elementem. Świecznik złożony w choinkę jest piękną i proporcjonalną dekoracją świąteczną. Rozłożony staje się 3-elementowym świecznikiem. Christmas Tree może być eleganckim prezentem, funkcjonalnym gadżetem, który dajemy znajomym z okazji świat, a który przez resztę roku służy im jako świecznik. Agnieszka Wiczuk - studentka IV roku Wzornictwa Przemysłowego na ASP w Warszawie. Urodziła się w 1982r., wychowała w Rowinach pod Białą Podlaską. W projektowaniu interesuje ją rozwiązywanie problemów projektowych oraz zrównoważone podejście. Ceni design inteligentny, społecznie odpowiedzialny. Chce aby jej projekty były nie tylko nowatorskie ale również funkcjonalne. The Christmas Tree The Christmas tree product is not only inspired by Christmas symbolism but also, through its function, becomes a part of such symbolism. The assembled Christmas tree is a beautiful tree, an element of Christmas table decor. When taken apart it may be used during dinnertime as a three-piece candlestick holder. Agnieszka Wiczuk - is a 4th-year student of Industrial Design at Academy of Fine Arts in Warsaw. She was born in 1982, and grew up in Rowiny near Biała Podlaska. She is interested in solving design problems and in sustainable design. She holds intelligent design which is socially responsible in high esteem. She wants her designs to be both innovative and functional. 31

34 Choinka - Podarunek gwiazdkowy, który można używać cały rok. Choinkę rozkłada się na 3 świeczniki pasujące do różnych okazji w ciągu roku. Użyte materiały: toczone drewno i aluminium. Oran Bertelsen - Urodziłem się w Danii w 1980 roku. Kilka lat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, a od 16 roku życia mieszkam w Izraelu. Lubię podziwiać piękno, harmonię i minimalizm w każdej dziedzinie od abstrakcyjnych pomysłów po wzornictwo. Christmas Tree - A Christmas gift which can be used year-round. The Christmas tree disassembles into three candle holders that are appropriate any time of the year. Materials- turned hardwood and aluminum. Oran Bertelsen I was born in Denmark in 1980, lived for several years in the United States and am currently in Israel since the age of 16. I enjoy beauty, harmony and minimalism in any domain - from abstract ideas to design. 32

35 33

36 34

37 PLAYING WITH TRADITION - Nasz projekt wazonu i misy zrodził się w wyniku zabawy z materiałem jakim jest drewno; z jego formą, strukturą, jego gatunkami i kolorami. Produkty finalne mają zawierać w sobie odniesienie do drewnianych cebrów - tradycyjnych przedmiotów zaczerpniętych z folkloru, lecz mają również świetnie komponować się z nowoczesnym wnętrzem, tarasem lub ogrodem. Marta Gruchała vel Gruchalska, Monika Dominiak - Jesteśmy absolwentkami Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Monika od dziecka pasjonuje się projektowaniem produktu i w swoich projektach wykorzystuje zasadę bezpretensjonalnej prostoty. Marta najlepiej bawi się przy tworzeniu grafiki, hołdując zasadzie unikania łatwej doskonałości. Razem tworzymy zgrany duet! PLAYING WITH TRADITION - Our vase and bowl designs were born from playing with wood as a material; with its form, structure, its varieties and colors. The final products are supposed to make reference to wooden buckets traditional folk objects that could also be a great addition to modern interiors, porches or gardens. Marta Gruchała vel Gruchalska, Monika Dominiak - We graduated from the Design Faculty at The Academy of Fine Arts in Warsaw. Monika has been crazy about product design since childhood and follows a principle of unpretentious simplicity in her projects. Marta enjoys playing around with graphic design, avoiding easy perfection. We make a great team! 35

38 waza - Projekt zainspirowała tradycyjna technologia do wytwarzania drewnianych wiader i beczek do wina. Zastosowaliśmy tę technologię do współczesnych produktów z odrobiną humoru. Użyte materiały: drewno, fornir i opaski elastyczne. Eyal David - Urodziłem się i wychowałem w małej miejscowości o charakterze rolniczym. Moja przeszłość akademicka związana była z elektroniką, a od niedawna również ze wzornictwem. Uwielbiam podróże, mam kilka hobby, większość z nich związanych ze sportem Kung-Fu, Tai-Chei, bieganie, kajakowanie oraz wędkarstwo. Wiem, że ciężką pracą mogę osiągnąć wszystko, o czym marzę i podejmuję różne wyzwania. Vase - The Project was inspired by the traditional production technology of buckets and wine barrels. We have applied the technology to updated products with a bit of humor. Materials - wood, veneer and elastic bands. Eyal David - I was born and raised in a small agricultural settlement. I have an academic background in both electronic and (as of recently) industrial design. I love traveling in different ways. I have a few hobbies, most of which involve sport activities - Kong-Fu, Tai-chi, jogging, kayaking and fishing. I know that with hard work I can do anything I wish and I do not back down from any challenge. 36

39 37

40 38

41 Bubbly - to doniczka łącząca w sobie gładkość ceramiki z surowością naturalnego drewna. Zainspirowana została pięknem natury i nowoczesną elegancją codziennych przedmiotów. Bubbly, dzięki swojemu kształtowi oraz dozownikowi zapewniającemu roślinie tyle wody ile potrzebuje, jest idealnym miejscem dla roślinki. Marta Dębska - ur. 5 lipca Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie o profilu reklamy wizualnej. Uczestniczka wielu plenerów i warsztatów wiązanymi z jej zainteresowaniami: malarstwem, rzeźbą, projektowaniem i teatrem. Obecnie studentka IV roku Wzornictwa na ASP w Warszawie. Bubbly is a flower-pot combining the smoothness of ceramics with the natural roughness of wood. It was inspired by the beauty of nature and the elegance of modern everyday items. The bubble shape and the water measurer ensure the exact amount of water that the flower needs. It's the perfect place for a plant! Marta Dębska born on the 5th of July, Graduated from the State Visual Arts High School in Olsztyn with a major in visual advertising. A participant in many workshops related to her interests: painting, sculpture, design and theater. Presently a 4th-year student of the Design Faculty at the Warsaw Academy of Fine Arts. 39

42 Nesta - Ceramiczna waza na ścianę. Materiał: ceramika Elad Avital - Lat 31, projektant form przemysłowych i DJ amator. Ostatnio założył wraz z partnerem multidyscyplinarne studio projektowe. Nesta - Ceramic wall-hung vase. Materials - Ceramic casting. Elad avital - 31, Tel Aviv. Industrial designer most of the time, Dj in the remaining time. Recently established a multidisciplinary design studio with a partner. 40

43 41

44 42

45 Falling BOB - Podnosisz, puszczasz, spada i dzwoni. Falling BOB to dzwoniąca zabawka. Może służyć jako dzwonek do drzwi lub hałaśliwa i dająca radość zabawka. Jest bardzo prosta w konstrukcji, wykonana z drewna i metalu. Maciej Stefański - Mam 24 lata, studiuje na 5 roku wydziału wzornictwa ASP w Warszawie. Moją pasją jest skandynawska motoryzacja i żeglarstwo. W 2008 roku wygrałem konkurs "Euro 2012 w Warszawie". Swoją przyszłość ściśle wiąże z moją pasją jaką jest wzornictwo przemysłowe. Falling BOB - You lift it, let it go, it falls and rings. Falling BOB is a jingling toy. We can use it as a door bell or an enjoyable noisy toy. Its construction is very simple, and it is made of wood and metal. Maciej Stefański - I'm 24 years old and a 5th-year student at the Design Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw. My passions are Scandinavian cars and sailing. In 2008 I won the "Euro 2012 in Warsaw" competition. In the future I d like to work as a product designer, as this is another of my passions. 43

46 Falling Bob - Drewniana zabawka na drzwi, która porusza się i wydaje dźwięki. Użyte materiały: Metal i drewno. Tamar Fleisher - Wiek: 28 lat. Falling Bob - Wooden Click Clack toy for doors, with movement and sound. Materials - wood and metal. Tamar Fleisher - Age

47 45

48 46

49 Rosnące drzewko - Puzzle drewniane 3D, wzorowane na kształcie drzewa. "Układanka" przeznaczona jest do domu i przestrzeni biurowych. Do zbudowania drzewka można użyć dowolnej liczby elementów. Na najmniejszych gałęziach przewidziane są miejsca do zawieszania karteczek z notatkami, zdjęć lub innych drobnych przedmiotów. Urszula Mas - urodzona w 1985 roku, w Staszowie (okolice Kielc). Obecnie studentka 4 roku Wydziału Wzornictwa na ASP w Warszawie. Oprócz tworzenia projektów wzorniczych, interesuje się grafiką użytkową i malarstwem. Growing Tree - 3D wooden puzzles, inspired by the shape of a tree. This jigsaw is for home or office spaces. Any number of pieces can be used to build a tree. The tips of the smallest branches have special places for attaching notes, photos or other small objects. Urszula Mas - Born in 1985, in Staszów. A 4th-year student of the Design Faculty at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Besides creating industrial design projects, she is interested in graphics and painting. 47

50 Drewniane drzewo - Zabawka, którą można poskładać na wiele sposobów do zabawy, lub do przytrzymywania notatek w biurze. Użyte materiały: drewno, magnes. Edo Livney - Jestem projektantem form przemysłowych specjalizującym się w zrównoważonym projektowaniu. Urodziłem się w relatywnie zielonej okolicy, dlatego często czerpię inspirację z natury. Wooden Tree - An executive toy, that can be assembled in different ways, used for playing or holding notes in the office. Materials- wood and magnets. Edo Livney - I am an Industrial designer, specializing in sustainable design. I was born in a relatively green neighborhood and this is the reason why I often find inspiration in nature. 48

51 49

52 50

53 Podstawko / Tacka - Podstawo/Tacka to nowa propozycja dla Twojego stołu. Dzięki nowatorskiemu podejściu do organizacji przestrzeni w czasie posiłków, będziesz mógł sam kreować i zmieniać wygląd nakrycia. Możesz dowolnie komponować układ w zależności od potrzeb jakie masz w danej chwili. Jan Buczek - Urodzony w Warszawie, w 1985 roku. Edukacja: Wydział Wzornictwa Przemysłowego - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Industrial Design - Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii. W projektowaniu największą przyjemność sprawia mu poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowych i funkcjonalnych. Poza designem jego wielką pasją jest żeglarstwo morskie oraz podróże. Klaudyna Natalia Krysiak ur. w Warszawie w 1982 roku, w dzieciństwie prze 6 lat mieszkałam i uczyłam się w USA. Obecnie jestem studentką Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W trakcie studiów wyjechałam na półtora roku do Mediolanu gdzie studiowałam i pracowałam. Największą przyjemność sprawia mi projektowanie mebli i oświetlenia. Oprócz tego interesuję się fotografią i modą. Tray / Coaster - Tray / Coaster is a new suggestion for your table. This innovative approach to organizing space during meals lets you create and change the appearance of the tableware. You can freely compose a table arrangement depending on your needs. Jan Buczek Born in Warsaw, Poland in Education: Design Faculty Academy of Fine Arts in Warsaw and Industrial Design Zürcher Hochschule der Künste in Zürich, Switzerland. What excites him in design is searching out and finding new materials and functional solutions. Besides design, his other major passions are sailing and traveling. Klaudyna Natalia Krysiak I was born in 1982, as a child I spent 6 years in the USA. Currently I am a student of the Design Faculty at the Academy of Fine Arts in Warsaw. During my studies I studied and worked for a year and a half in Milan. I love to design furniture and lighting. Apart from this, I m also interested in photography and fashion. 51

54 Nakrycia stołowe i obrus - Drewniana podkładka i obrus w kształcie krzyżujących się bieżników organizuje układ nakryć na stole i zabezpiecza powierzchnię stołu przed zniszczeniem. Na jednym stole można zastosować jeden lub kilka zestawów, w zależności od ilości nakryć i potraw. Materiał: tkanina i drewno cięte laserem Orion Yahalomi - Mam 29 lat, często czerpię inspirację obserwując naturę oraz słuchając muzyki. Dla mnie projektowanie to doskonała okazja do zgłębiania natury ludzkiej. Table placement & table map - fabric and laser-cut wood. The plate/pot wooden trivet combined with a cross-shaped table map keeps your dining table well organized and can protect your table surface from getting damaged. You can use more than one on a table, depending on the number of dishes and diners. Orion Yahalomi - I am 29 years old. I draw my inspiration mostly from observing nature and from music. For me, design is a great opportunity for exploring human nature. 52

55 53

56 54 o Wydziale Wzornictwa asp Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ma już przeszło 100 lat. Kształci obecnie studentów na siedmiu wydziałach: Grafiki, Malarstwa, Rzeźby, Konserwacji Dzieł Sztuki, Sztuki Mediów i Scenografii, Architektury Wnętrz oraz Wzornictwa. Wydział Wzornictwa przygotowuje studentów do wykonywania zawodu projektanta zarówno w zakresie projektowania produktu jak i komunikacji wizualnej. W procesie dydaktycznym główny nacisk położony jest na opanowanie różnych metod rozwiązywania problemów projektowych oraz rozwijanie kreatywności. Studenci uczą się nie tylko projektowania w nowoczesnych, zaawansowanych technologiach, ale także poznają proste technologie charakterystyczne dla rzemiosła. Zajęcia polegają przede wszystkim na praktycznym rozwiązywaniu zadań projektowych przy zastosowaniu odpowiedniej dla danego problemu metodologii. Stałym i bardzo istotnym elementem dydaktyki jest współpraca z firmami takimi jak m.in.: IKEA, HansGrohe, Nokia, Alessi. Ważne są również projekty wykonywane w porozumieniu z władzami Warszawy. Zasadniczy nurt kształcenia kierunkowego uzupełniają zajęcia kształcące plastycznie (rzeźba, rysunek, malarstwo), które sprawiają, że studenci są w stanie stosować w pracy projektowej różnorodne środki wyrazu. Ich wiedzę wzbogaca szeroki wachlarz wykładów dotyczących dyscyplin wspomagających projektowanie, takich jak ergonomia, marketing, prawo patentowe i autorskie. Wyższe studia zawodowe trwają cztery lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł licencjata sztuki w zakresie projektowania form przemysłowych i komunikacji wizualnej. Studia na poziomie magisterskim trwają dodatkowo 1 rok i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra sztuki w zakresie projektowania produktu i struktur użytkowych. Kurs magisterski mogą podjąć osoby, które ukończyły pomyślnie pierwszy czteroletni okres studiów, przeszły kolokwium kwalifikacyjne i uzyskały pozytywną ocenę dotychczasowego dorobku projektowego. Ważne, aby wyróżniały się silną motywacją do samodzielnej pracy w zawodzie projektanta. Celem studiów magisterskich jest poszerzenie umiejętności projektanta szczególnie na poziomie strategicznym, (tj. organizacji i zarządzania). Przygotowują one także do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w zakresie wiedzy o projektowaniu, teorii oraz dydaktyki projektowania. Wydział Wzornictwa Ul. Myśliwiecka 8, Warszawa; Tel./ Fax.: (+48 22) internet: Academy Of Fine Arts in Warsaw Faculty of Design The Warsaw Academy of Fine Arts is already over one hundred years old. Currently students are enrolled in courses in seven faculties: Graphics, Painting, Sculpture, Art Conservation, Media Art and Stage Design, Interior Architecture and Design. The Design Faculty prepares students to work as designers both in the field of product design as well as in visual communication. During studies the main emphasis is put on understanding different ways of solving design problems and encouraging creativity. Students not only learn to use new methods and advanced technologies, but are also introduced to traditional techniques of the craft. Courses are focused on a practical approach to solving design tasks and choosing the appropriate methodology for problem solving. Cooperation with companies such as IKEA, Hans Grohe, Nokia and Alessi is a permanent and very important part of teaching. Some activities are sponsored by the Warsaw municipal authorities. Because the Faculty collaborates with representatives from different fields (trade, industry, self-government and government administration) students have the opportunity to learn the rules of cooperation with different partners. The specialized educational programme is supplemented by art courses (sculpture, drawing and painting), which allows our young designers to practice different forms of expression. Their knowledge is also enriched by lectures with many themes auxiliary to the design process ergonomics, marketing, patent and copyright law. The bachelor studies programme lasts four years. After graduation the student receives a Bachelor of Arts degree in the field of product design and visual communication. Master studies last for one more year and students receive a master of art degree in the field of product and systems design upon completion. The Master degree course can only be undertaken by persons who have successfully finished the four year period of bachelor studies, passed a qualification test and received positive marks for their portfolio of previous design work. The most important criterion is a strong motivation for independent work as a designer. The goal of the Masters Degree program is to broaden designers skills, especially those involved in management. It also prepares for independent research in design, theory of design and academic teaching. Faculty of Design Myśliwiecka 8 street, Warsaw; Poland Phone / fax: (+48 22) internet:

57 55

58 56 Politechnika w Holon Politechnika w Holon (H.I.T.) jest instytucją szkolnictwa wyższego skoncentrowaną na zaawansowanej technologii i jej naukowych, profesjonalnych, społecznych i kulturowych aspektach. Wydział Wzornictwa Wydział Wzornictwa kształcąc projektantów ma szeroką i wielodyscyplinarną wizję, która postrzega dizajn jako integralną część kultury oraz wzbogacenie naszego otoczenia. Naszym celem jest wykształcenie projektantów zdolnych do radzenia sobie z problemami i wyzwaniami projektowania produktu, przestrzeni i przekazów informacyjnych, biorąc w trakcie procesu projektowania pod uwagę czynniki kulturalne, funkcjonalność, marketing i technologię. Program składający się z kursów projektowych, sztuki, nauki, technologii i wiedzy ogólnej, mają na celu przygotowanie studentów do efektywnego radzenia sobie z różnorodnością zagadnień projektowych. Wydział Wzornictwa składa się z trzech katedr Wzornictwa Przemysłowego, Komunikacji Wizualnej i Projektowania Wnętrz. Nasz program nauczania trwa 4 lata i kończy się Dyplomem Licencjackim z Projektowania. Na Wydziale uczy się obecnie 900 studentów. Jesteśmy w trakcie wprowadzania programu studiów magisterskich z Zintegrowanego Projektowania. Katedra Wzornictwa Przemysłowego Katedra Wzornictwa Przemysłowego ma 3 zasadnicze cele: Szkolenie kreatywnych projektantów wyposażając ich w praktyczną, metodologiczną, kulturalną i krytyczną wiedzę. Wpajanie przyszłym projektantom przenikliwej świadomości społecznej i zaangażowania, zachęcanie ich do angażowania społeczności wraz z jej działalnością w swoje wytwory i w ten sposób wpływania na użytkowników oraz na lokalne i globalne środowiska. Rozwijanie i rozprzestrzenianie intelektualnego profesjonalnego dyskursu na temat Wzornictwa Przemysłowego i spajanie go jako dziedziny oddzielnej od inżynierii i sztuki, na których bazuje, profesji z własnym żargonem, kierunkiem i narzędziami. Skupiamy swoją uwagę wokół jednostki jaką jest człowiek i jego emocjonalnych, duchowych i funkcjonalnych potrzebach, integrując je w kompletną wypowiedź projektową. Wydział wierzy w społeczne zobowiązanie i odpowiedzialność projektanta. Projektant musi wykazać się wrażliwością w identyfikacji zagadnień i dostarczaniu odpowiedzi na pojawiające się potrzeby społeczne, specyficznych grup wiekowych i/lub osób o obniżonej sprawności, tym samym osiągając cele uniwersalnego Dizajnu. Wydział ma trzy wyspecjalizowane ścieżki nauczania Społeczność i Środowisko naturalne, Przemysł i Marketing oraz Kultura i Kreatywność. Pozwala to studentom gromadzić doświadczenie i wiedze bardziej wyspecjalizowanej natury zgodnie z ich własnymi życzeniami i potrzebami. Wydział bierze regularnie udział w międzynarodowych wydarzeniach i konkursach związanych z wzornictwem oraz prowadzi wymianę studencką z licznymi instytucjami. Holon Institute of Technology The Holon Institute of Technology (H.I.T) is an institution of higher education focused on advanced technology and its scientific, professional social and cultural aspects. The Faculty of Design The Faculty of Design educates designers from a broad multi-disciplinary vision, which sees design as an integral facet of culture and enrichment of our surroundings. Our goal is to raise designers who will be able to cope with core problems and challenges of designing products, spaces or visual messages and to take into account culture, functionality, marketing and technology. The program, which is comprised of courses in design, art, science, technology and general studies, is intended to prepare students to successfully respond to a variety of design challenges. The Faculty of Design is composed of three departments - Industrial Design, Visual communications and Interior Design. Ours is a four year program leading to the degree of Bachelor of design. The faculty numbers approximately 900 students. We are currently in the process of launching a Master's Degree program in Integrated Design. The Industrial Design Department The Industrial Design Department has three main objectives: Training creative industrial designers and providing them with practical, methodical, cultural and critical knowledge. Imbuing professional designers with keen social awareness and involvement, encouraging them to incorporate community cultural activity in their creations, thereby affecting both end users and local and global environments. Developing and expanding intellectual professional discourse on industrial design and consolidating it as a field separate from engineering and art on which it draws, a profession with its own special language, emphasis and tools. We focus our attention on human beings and their emotional, spiritual and functional needs, integrating them into a complete design statement. The Department believes in the designer's social responsibility and commitment. A designer must display sensitivity in identifying issues and providing solution to human social needs and to the needs of specific age groups and/or disabled persons, thereby achieving the aims of universal design. The Department has three specialized teaching tracks - Society & Environment, Industry & Marketing and Culture & Creativity, allowing students to gain experience and knowledge of a more specific nature, according to their wishes and needs. The department participates regularly in international design events and competitions, and runs student's exchange with numerous institutions.

59 57

60 58 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem Fundacja powołana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem z Cieszyna. Idee Fundacji wynikają w dużym stopniu z doświadczeń Stowarzyszenia jednak zakres jej działalności poszerzony jest o prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, wspieranie spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych również na działalność o charakterze społecznym, stowarzyszeń oraz innych form aktywności społecznej budowanych na wartościach solidarności, wzajemności i współdziałania. Cele Fundacji Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez: edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, w tym przedsiębiorczości, wsparcie i wzajemną pomoc; Pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym marginalizacją, grupom defaworyzowanym bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, uchodźcom oraz innym potrzebującym wsparcia; Integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych; Inicjowanie i wdrażanie programów służących rozwojowi przedsiębiorczości. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem od 2008 roku prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo społeczne Centrum Edukacji Socjalnej, które powstało w ramach europejskiego projektu Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej, przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej. Głównym celem projektu było stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na organizację warsztatów aktywizujących osoby bezrobotne i dotknięte wykluczeniem społecznym w kierunku samozatrudnienia. Wyjściowym etapem realizacji zadania była rewitalizacja obiektów, wyposażenie ich w maszyny i urządzenia technologiczne oraz uruchomienie działalności warsztatowej. Założenia programowe przedsiębiorstwa społecznego Centrum Edukacji Socjalnej: Warsztaty Prowadzone w ramach przedsiębiorstwa mają służyć edukacji a także prowadzić rynkową działalność produkcyjno usługową. W ramach Centrum Edukacji Socjalnej działają obecnie warsztaty usługowe - stolarnia, ślusarnia oraz pralnia. W najbliższym czasie Fundacja Być Razem planuje uruchomienie kuchni i szwalni. Spółdzielnie socjalne Uruchamiane będą stopniowo i wykorzystując istniejącą infrastrukturę przedsiębiorstwa stworzą sieć współpracujących ze sobą podmiotów. Przedsiębiorstwo będzie pełniło dla nich funkcję inkubatora i partnera w pozyskiwaniu zleceń. We wrześniu 2008 roku przy wsparciu przedsiębiorstwa powołana została spółdzielnia socjalna Nowy Horyzont, zajmująca się działalnością związaną z recyklingiem i ochroną środowiska, którą założyły osoby niepełnosprawne. Edukacja Ważne miejsce w założeniach programowych Fundacji Być Razem odgrywa działalność edukacyjna związana z organizacją szkoleń dla osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy, kadr administracji publicznej i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, studentów. Fundacja skupia zespół specjalistów czerpiących wiedzę i umiejętności z różnych branż. Inkubator Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Być Razem prowadzi Inkubator Podmiotów Trzeciego Sektora oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, grup nieformalnych) w tym merytoryczne (doradztwo, szkolenia) oraz techniczne (telefon, fax, komputer z dostępem do internetu, ksero, drukarka). Bank przyjaznych przedsiębiorców Bank przedsiębiorców przyjaznych III sektorowi zrzeszający pracodawców przygotowanych do zatrudnienia osób z obszaru wykluczenia społecznego. The Being Together Social Enterprise Development Foundation The Being Together Social Enterprise Development Foundation was established in 2007 by the Being Together Mutual Aid Association in Cieszyn. The ideas of the foundation, to a large extent, stem from the experience of the association; however, the scope of its activities has been broadened to include social enterprise, supporting social cooperatives, social enterprises, companies predisposed to social activity, associations, and other forms of social activities built upon the values of solidarity, mutual aid, and cooperation. Aims of the Foundation Creating conditions for individual human growth, as beings that constitute a spiritual, psychological, and intellectual whole, functioning in a specific social environment, through education, work, initiating activity in the labor market, support and mutual aid; Helping people who are socially excluded, marginalized and facing prejudice the unemployed, ill and disabled, homeless, solitary, drug addicts, the poverty-stricken, refugees, and others in need of support; Integration of local social communities in finding effective solutions to social problems; Initiation and implementation of programs that serve social development. Since 2008 the Być Razem Social Enterprise Development Foundation has been running a social enterprise called Social Education Center, which was established through the Revitalization of the industrial properties at 4 Wałowa Street for a Social

PIGGY BANK - połączone dwie świnki skarbonki. Świnka, która jest pełniejsza, przeważa, unosząc tę bardziej pustą. Pokazuje to relację między oszczędnościami dwóch osób, lub między ilością pieniędzy zebranych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Opis organizacji Tuż po drugiej wojnie światowej ośmiu studentów zdecydowało, że zrobią wszystko aby uniknąć kolejnych konfliktów. W ramach tego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Kierunek Grafika Online Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Komunikujemy się z naszymi studentami online strona

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo