Priorytet 2.1. Priorytet 2.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Priorytet 2.1. Priorytet 2.2"

Transkrypt

1 FORMULARZ WNIOSKU Priorytet 1.1 Priorytet 2.1 Priorytet 2.2 Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej r.

2 Wymierny efekt Rozwiązanie problemu środowiskowego Odniesienie do tematów priorytetowych Zdefiniowany problem środowiskowy r.

3 Wszystkie cele projektu rozpoczynając od najważniejszych. Cele te muszą być realne i jednoznaczne muszą przejrzyste (jednoznaczne) r.

4 Project objectives: The main objective of the project is to demonstrate the operation of an innovative technology for waste management of selected groups, including sewage sludge to lightweight aggregate s manufacture. New method of disposal of sewage sludge developed at the Institute of Mechanised Construction and Rock Mining is based on the assumption of using a variety of wastes and neutralizes them in a single process to produce a commercial product such as a construction product - lightweight aggregate, to the widespread market usage. Product must meet all safety requirements. To receive the artificial lightweight aggregates the thermal synthesis of sewage sludge with other wastes was applied. The method of producing artificial light aggregates from waste has been submitted to the Patent Office - patent application No. P "Method of obtaining lightweight aggregate from municipal and industrial waste." The main object of the project will be achieved through the implementation of the strategic objectives of the project, namely: - Construction of a Prototype of Demonstration Installation - realized at the Institute of Mechanised Construction and Rock Mining production of lightweight aggregate at the laboratory scale, has enabled for assumptions and technical requirements to be more specific, which is necessary to start the production of lightweight aggregates on the basis of mineral waste, and municipal sewage sludge at the technical scale. LISTA CELÓW, EWENTUALNIE Z KRÓTKIM OPISEM, - Conducting a coherent information campaign on the realized project - The project envisages to reach the widest possible audience, both potential project stakeholders, as well as general public with information about the implemented project. Achieving POCZYNAJĄC this objective DO will be possible by using different and complementary channels of promotion and information. NAJWAŻNIEJSZEGO - Implementation of actions, which presents a new technology Assumptions of developed technology will be presented, inter alia, in articles in professional journals, or during information sessions held during the project. The most important action to present the technology will be demonstration visits by those interested in starting their own installation for the manufacture of lightweight aggregate from sewage sludge and waste silica. WNIOSEK DO NFOŚiGW WYPEŁNIAMY W JĘZYKU POLSKIM Implementation of the project will also contribute to: - Verification of the developed technology at the technical scale The technology was developed in the Institute at the laboratory scale. Studies carried out in accredited by the PCA No. AB 049 and notified by the European Union No IMBiGS s laboratory have demonstrated that the application of heat fusion of sewage sludge and mineral waste allows to obtain safe commercial product - a lightweight aggregate. - Increase of public awareness about the problem of managing sewage sludge The use of sewage sludge has a relatively low level of social acceptance. Raising public awareness in order to gain its acceptance for an Applicant s developed method of managing sewage sludge is especially important with the constantly growing public sensitivity to issues of environmental protection. The Applicant understands that the long-term impact of the project will contribute to reducing negative environmental impact of waste management. Start of lightweight aggregate s production at the industrial scale will contribute to significant improvement of the environment, due to the use of raw materials for the production of waste, currently stored in separate landfills. This will allow the recovery of land and reduce storage costs and reduce consumption of renewable natural resources r.

5 Jakie środki zostaną wykorzystane w trakcie projektu dla osiągnięcia celów określonych powyżej (nie należy wskazywać środków finansowych) r.

6 Actions and means involved: In order to achieve the objectives of the project the following actions will be taken: JAKIE ŚRODKI ZOSTANĄ ZAANGAŻOWANE, JAKIE DZIAŁANIA PODJĘTE, ABY OSIĄGNĄĆ WSKAZANE CELE 1. Refining the technical concept and development of design documentation for the developed innovative technology. The technology was developed at the laboratory scale and has been verified experimentally with the production line of capacity about 60 kg / hour. Based on this, certain basic parameters of the process of thermal treatment of sewage sludge have been developed. Adapting technology to reach the technical scale requires refining of technical assumptions. The technology is innovative at the world scale; hence there is no ready-made production equipment, which could be implemented. KONIECZNA SPÓJNOŚĆ 2. Building and launching a Prototype of Demonstration Installation Z CELAMI I ZAKŁADANYMI Creation a Prototype of Demonstration Installation will require design of (including the design phase), or the purchase and adaptation REZULTATAMI of appropriate devices and their combination in the production installation. Design of a single technological line must ensure receipt of the final product with properties similar to those previously obtained in laboratory scale. Starting a Prototype of Demonstration Installation confirms to potential future investors economic viability, and ecological safety of the developed technology 3. Information campaign targeted at potential project stakeholders, as well as the general public Important element of the project is to conduct a coherent information campaign on the project. Thanks to this operation, it will be possible to promote innovative practice of managing sewage sludge, and thereby stimulate interest of potential investors with developed technology. At the time of ever growing sense of public eco- awareness, it is extremely important to gain public support for the developed technology. 4. Theoretical and practical presentation of the technology Developed by the Institute technology of production lightweight aggregate from sewage sludge will be discussed in detail, and presented during the realization of project s activities WNIOSEK DO NFOŚiGW WYPEŁNIAMY W JĘZYKU POLSKIM NIE WSPOMINAĆ O ŚRODKACH FINANSOWYCH r.

7 Oczekiwane rezultaty bezpośrednio powiązane z rozwiązaniem problemu środowiskowego, opisanych w sposób konkretny, realny i w miarę możliwości wyrażony ilościowo r.

8 Expected results (outputs and quantified achievements): BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z PROBLEMAMI ŚRODOWISKOWYMI I CELAMI PROJEKTU 1. A prototype demonstration line for manufacture of lightweight aggregates from sewage sludge and waste silica. 2. Optimized parameters of individual operations in the technology process. 3. Document- Environmental Impact Statement, taking into account technology s environmental impact 4. Document - The energy balance, taking into account the energy needs of the technological process 5. Document - An economic assessment, taking into account the economic viability of technology 6. Six informational meeting and ten demonstrational visits for direct presentation of the technological process 7. Handouts (500 leaflets, 250 brochures, 100 folders) to promote developed technology 8. Project s website, four articles in professional magazines, informational film, and participation at three Trade Fairs, conference summarizing project s realization all of those to disseminate the project s results nationally and among European countries 9. Prevalence of new energy-saving technology of thermal processing of sewage sludge, which in turn may result in restrictions in sourcing of raw materials (security of deposits) and the rational and full usage of waste materials 10. Public education in the field of dissemination of thermal technologies especially in the aspect of EU requirements for sewage sludge management - landfill cost increases - the use of disposal methods of limited (only, at the moment when the processing of waste is taking place) environmental impact (waste stored has much longer impact on the environment) 11. Dissemination of waste management methods as a potential launch of the new direction of waste management, including hazardous waste, which in future may translate into a more technically sound and cost-effective waste disposal. WNIOSEK DO NFOŚiGW WYPEŁNIAMY W JĘZYKU POLSKIM REZULTATY POWINNY BYĆ MOŻLIWE WYRAŻONE ILOŚCIOWO, WYMIERNE KONKRETNE I POWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI r.

9 Przejrzysty opis problemu środowiskowego, którego rozwiązanie/zniwelowanie przewidziano w ramach realizacji przedsięwzięcia; problem środowiskowy powinien być poparty stosownymi danymi (w miarę możliwości wyrażonych ilościowo) i określony na dzień składania wniosku r.

10 Opis problemu środowiskowego Osady ściekowe są produktem oczyszczania ścieków i powstają na skutek szeregu procesów fizycznych, fizyczno-chemicznych i biologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków. Wg definicji zaproponowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny osadem ściekowym nazywamy mieszaninę wody i ciał stałych oddzielonych z różnych typów wody w rezultacie procesów naturalnych lub sztucznych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. PRZYBLIŻENIE Nr 39/2007, poz. PROBLEMU 251 z późn. zm.), przez komunalne osady ściekowe rozumie się pochodzący z oczyszczalni ścieków osad ŚRODOWISKOWEGO, z komór fermentacyjnych KTÓREGO oraz innych instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Ilość powstających osadów uzależniona jest od: DOTYCZY PROJEKT - zawartości zanieczyszczeń w ściekach, - technologii oczyszczania, - sposobu przeróbki osadu w celu stabilizacji, zmniejszenia masy i objętości osadu, - reagentów stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów (zastosowanie reagentów, szczególnie do strącania fosforu powoduje wzrost ilości osadów o 25-35%). Osady ściekowe, zwłaszcza wielkomiejskie, charakteryzują się tym, że poza składnikami organicznymi zawierają szkodliwe związki metali ciężkich. Zgodnie z Dyrektywą ściekową nr 91/271/EWG, osady powstające na oczyszczalniach powinny być wtórnie wykorzystane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Składowanie osadów wraz z odpadami jest na ostatnim miejscu w hierarchii utylizacji, po zapobieganiu, recyklingu i odzysku, kierując się ogólną zasadą minimalizacji ilości ładunku biodegradowalnego składowanego na wysypiskach do 50% w 2013 roku. Składowanie osadów jest zabronione wg polskiego prawa (gdy zawartość węgla organicznego Corg > 5%). Potwierdzeniem powyższych założeń jest Regulacja o charakterze ramowym w gospodarce odpadami - dyrektywa Rady Europy 75/442/EWG zmieniona w roku 1991 (91/156/EWG). Zobowiązuje ona kraje członkowskie do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i zmniejszania szkodliwości. Przenosi również ze szczebla lokalnego na krajowy nadzór nad gospodarką odpadami. Zgodnie z powyższą Dyrektywą gospodarowanie odpadami musi odbywać się w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Jednym z kluczowych elementów strategii gospodarowania odpadami jest hierarchia postępowania z odpadami i zasada zanieczyszczający płaci. Z dyrektywy wynikają ponadto obowiązki w zakresie przygotowania przez samorządy planów gospodarki odpadami. Zgodnie z Art. 5 tej dyrektywy wymaga się od państw członkowskich stworzenia JAK odpowiedniej ODNOSZĄ SIĘ zintegrowanej DO NIEGO sieci REGULACJE urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, która musi zapewnić Wspólnocie jako całości samowystarczalność UNIJNE w zakresie I POLSKIE unieszkodliwiania odpadów, a państwom członkowskim stopniowe osiąganie tego celu indywidualnie, biorąc pod uwagę warunki geograficzne lub potrzebę specjalistycznych urządzeń dla niektórych typów odpadów. Sieć instalacyjna musi także umożliwiać unieszkodliwianie odpadów w jednym z najbliższych urządzeń, za pomocą najodpowiedniejszych metod i technologii w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego.

11 Opis problemu środowiskowego Ze względu na wymienione powyżej prawodawstwo oraz standaryzację wymagań UE w dziedzinie ochrony środowiska, zaistniała konieczność zagospodarowywania odpadów dotychczas składowanych w skali masowej. Dotyczy to zarówno odpadów mineralnych jak i organicznych. Nowego podejścia wymaga zagospodarowanie przyrastających corocznie lagun osadów ściekowych z istniejących i nowo wybudowanych oczyszczalni ścieków, odpadów wydobywczych związanych z wydobyciem węgla oraz odpadowych frakcji popłuczkowych wytwarzanych masowo w procesie produkcji kruszyw naturalnych. Osady ściekowe powstające w procesie oczyszczania ścieków, stają się coraz poważniejszym problemem w wielu krajach europejskich a także na świecie. Związane jest to ze stopniowym wzrostem ich ilość, wynikającym ze zwiększania ilości oczyszczanych ścieków. Wg danych Eurostatu (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do) w ciągu 10 lat ilość wytworzonych osadów wyrażona w kilogramach na mieszkańca wzrosła: w Hiszpanii o 41% (z poziomu 17 kg), na Węgrzech o 125% (z poziomu 8 kg) i w Wielkiej Brytanii o 70% (z poziomu 19 kg). Bezwzględna ilość wytworzonych osadów, mierzona w milionach kilogramów, wzrosła: w Irlandii o 58% (z poziomu 35 mln kg), w Grecji o 98% (z poziomu 59 mln kg), w Hiszpanii o 55% (z poziomu 686 mln kg), na Węgrzech o 127% (z poziomu 81 mln kg) i w Wielkiej Brytanii o 76% (z poziomu 1078 mln kg). Powyższe dane pokazują, iż zwiększenie produkcji osadów nastąpiło szczególnie w krajach, które w ostatnich latach poczyniły inwestycję w budowę oczyszczalni ścieków. Należy sądzić, że również w innych krajach, KONKRETNE które rozbudują WIELKOŚCI oczyszczalnie nastąpi wzrost problemu osadów CHARAKTERYZUJĄCE PROBLEM ściekowych. Dlatego konieczne jest podjęcie działań zmierzających do systemowego rozwiązania tego problemu. W najbliższym czasie zwłaszcza utylizacja osadów ściekowych stanie się jednym z poważniejszych problemów do rozwiązania również w Polsce. Aktualne prognozy wskazują, iż ze względu na szybki rozwój nowych sieci kanalizacyjnych i nowych oczyszczalni ścieków w Polsce, w przeciągu najbliższych 10 lat dwukrotnie wzrośnie ilość osadów ściekowych, stanowiących zagrożenie dla środowiska. Na dziś liczba ta wynosi 500 tys Mg suchej masy osadów ściekowych. Szeroko stosowane termiczne przekształcanie osadów jest dość kosztowne. Produkt syntezy termiczne nie jest inertny i nadal ma formę odpadu (zawiera wolne metale ciężkie).

12 Lista ryzyk i sposoby jego minimalizacji r.

13 Na etapie przygotowywania niniejszego projektu Wnioskodawca zidentyfikował następujące zagrożenia: 1. Ryzyko techniczne / technologiczne - Wnioskodawca w celu marginalizacji ryzyka związanego z właściwym wykonaniem i obsługą linii posiłkował się będzie renomowanymi firmami zewnętrznymi (dotyczy to przede wszystkim przygotowania dokumentacji technicznej linii). Istotny jest również fakt, iż Wnioskodawca dysponuje kadrą specjalistów posiadających doświadczenie w realizacji projektów polegających na zagospodarowaniu odpadów. 2. Ryzyko finansowe - zadbał o zachowanie należytej płynności finansowej przedsięwzięcia poprzez oparcie inwestycji na środkach pochodzących ze źródeł instrumentu LIFE+, dofinansowania krajowego oraz środków własnych, w pełni pokrywających potrzeby finansowe projektu w pierwszych 18 miesiącach jego realizacji. 3. Ryzyko organizacyjne - z doświadczeń Wnioskodawcy wynika, iż w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł publicznych ogromne znaczenie ma właściwe rozliczanie projektu wobec instytucji wdrażającej. Wynika to z faktu, iż błędne bądź nieprawidłowe (niezgodne z podpisaną umową o dofinansowanie) prowadzenie inwestycji, może skutkować niewypłaceniem przyznanych środków, bądź ich zwrotem. Mając na względzie doświadczenie Wnioskodawcy w rozliczaniu projektów finansowanych z różnych źródeł (Fundusze Struktuaralne , środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środki 6 Programu Ramowego, środki CIP Competetiveness and Innovation Programme należy uznać, iż zagrożenie to zostało ograniczone do W JAKI SPOSÓB RYZYKA ZOSTANĄ OGRANICZONE? minimum. Technologia syntezy kruszyw sztucznych z odpadów mineralnych i osadów ściekowych nie powoduje emisji zanieczyszczeń do gleby i nie powoduje wytwarzania ścieków. Proces termiczny jest związany z emisją z instalacji gazów. Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, JAKIE POZWOLENIA BĘDĄ POTRZEBNE? poz. 627, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003r, w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2003 r Nr 163, poz 1584), instalacja tego typu jest w świetle przepisów traktowana tak jak instalacja do spalania i współspalania odpadów. W rozdziale 3 ww. Rozporządzenia art.7 ust. 2 precyzuje, że przepisów dotyczących standardów emisyjnych z instalacji nie stosuje się do instalacji doświadczalnych wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych, prac naukowych i prób mających na celu usprawnienie procesu spalania, przerabiających mniej niż 50 Mg odpadów rocznie. Mimo, że nie musimy dotrzymywać standardów emisyjnych wg rozporządzenia, przewidujemy, że linia zostanie wyposażona w odpowiednie układy do oczyszczania gazów spalinowych, ponieważ naszym zamierzeniem jest wykonanie na tej linii operatu dotyczącego oddziaływania technologii syntezy kruszyw lekkich na środowisko, jako podstawowego elementu umożliwiającego przyszłe stosowanie tej technologii przez zainteresowane podmioty gospodarcze. Zakładamy więc, że w wybudowanej linii zostanie zainstalowany i sprawdzony taki system oczyszczania gazów spalinowych, który zagwarantuje spełnienie standardów emisyjnych przewidzianych dla instalacji do spalania i współspalania odpadów. Projekt zakłada uruchomienie linii demonstracyjnej na terenie należącym do IMBiGS, na którym zgodnie z prawem budowlanym Instytut posiada zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. W związku z powyższym nie ma konieczności występowania o zmianę sposobu użytkowania terenu. Budowana instalacja nie spowoduje emisji zanieczyszczeń do gleby i ścieków, natomiast powodować będzie emisję gazów. Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) instalacja tego typu jest w świetle przepisów traktowana tak jak instalacja do spalania i współspalania odpadów.

14 Interesariusze podmioty (organizacje, organy, osoby, grupy, itd.) zainteresowane kwestiami, których dotyczy projekt. Uczestnicy projektu są z założenia interesariuszami i nie muszą być wymieniani w tej części. Podczas realizacji projektu należy zapewnić odpowiednią konsultację z interesariuszami, Grupa docelowa odbiorcy (mieszkańcy, organizacje, inne podmioty) do których kierowane są działania przedsięwzięcia, powinni zostać precyzyjnie zdefiniowani (jakościowo i ilościowo) i muszą być bezpośrednio związani lub odpowiedzialni za problem środowiskowy, którego dotyczy projekt r.

15 Odbiorcami projektu, w pierwszej kolejności, będą podmioty wytwarzające wskazane poniżej strumienie odpadów: 1. Osady ściekowe 2. Odpadowe frakcje krzemionki z domieszkami innych surowców mineralnych (górnictwo skalne), 3. Pofloatacyjne odpady zanieczyszczone związkami metali, w tym metalami ciężkimi 4. Odpady powęglowe 5. Szkło odpadowe O potencjalnym zainteresowaniu projektem mogą świadczyć dane liczbowe obrazujące problem osadów ściekowych: Roczna wielkość produkcji osadów zwyczajnych (w 1000 ton) w krajach europejskich w latach przedstawiała się następująco: Kraj 2004 rok 2006 rok WSKAZANIE KTO BĘDZIE ZAINTERESOWANY PROJEKTEM? EU (27 państw) e e EU (25 państws) e e EU (15 państw) e e Strefa Euro (15 państw) e e Belgia e SZACUNKOWE DANE POKAZUJĄCE POTENCJALNĄ WIELKOŚĆ ZAINTERESOWANIA [ ] Do Instytutu zgłaszają się podmioty zainteresowane opracowaną technologią (jej zakupem, wdrożeniem), jak również bezpośrednio samym produktem końcowym technologii sztucznym kruszywem lekkim. Stąd też jest konieczność sprawdzenie technologii w skali technicznej i ewentualna jej korekta, tak aby w niedalekiej przyszłości uruchomiona została w skali przemysłowej produkcja kruszyw sztucznych z osadów ściekowych i wybranych grup odpadów. Dotychczas zainteresowanie technologią i jej produktem finalnym potwierdziły w formie pisemnej m.in.: - PPHU Polblume z Piaseczna, - Laboratorium Dachów Zielonych z Wołomina, - Bio-Med. Z Kielc, - NTI Sp z o.o. z Głogowa - Atut Sp. z o.o. z Lublina - O-pal ze Skierniewic POTWIERDZENIE ZAINTERESOWANIA W FORMIE PISEMNEJ

16 CZĘŚĆ DOTYCZĄCA OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH należy scharakteryzować obecny stan wiedzy w dziedzinie przewidywanych do zastosowania technik i metod; przygotować techniczny opis procesów i metod i/lub proponowanych innowacji, nowych elementów, udoskonaleń; należy opisać poprzednie badania i doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowań do realizacji projektu, włączając w to analizy wykonalności. projekty pilotażowe oznaczają projekty, w których zastosowana zostaje technika lub metoda nigdzie wcześniej niestosowana lub nietestowana, zapewniająca potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami i która może zostać następnie zastosowana w podobnych sytuacjach na szerszą skalę, projekty demonstracyjne oznaczają projekty polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach. projekty dotyczące najlepszych praktyk oznaczają projekty, które stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki, metody i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu (tylko w projektach 2.1. i 2.2.) r.

17 CZĘŚĆ DOTYCZĄCA OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH należy scharakteryzować obecny stan wiedzy w dziedzinie przewidywanych do zastosowania technik i metod; przygotować techniczny opis procesów i metod i/lub proponowanych innowacji, nowych elementów, udoskonaleń; należy opisać poprzednie badania i doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowań do realizacji projektu, włączając w to analizy wykonalności. Poniżej przedstawiono alternatywne technologie z obszaru zagospodarowywania osadów ściekowych wraz ze źródłami ich prezentowania: 1. Sposób utylizacji osadów ściekowych wg Akademii Podlaskiej [1] - osady miesza się z odpadami węgla brunatnego w stosunku wagowym 0,8-1,5:1,0 i dodaje się do 5% nawozu potasowego, następnie granuluje się i paczkuje. 2. Sposób przetwarzania szlamu z papierni lub podobnych szlamów organicznych wg MINERGY CORP Milwaukee [2] - osady z papierni lub podobne osady organiczne o dużej zawartości popiołu przetwarza się przez spalanie osadu w piecu cyklonowym wraz z innym źródłem paliwa. Ciepło zawarte w osadzie jest odzyskiwane, a popiół zawarty w osadzie jest przetwarzany w szklisty żużel. Do osadu, przed wprowadzeniem do pieca cyklonowego, może być dodawany topnik, taki jak kamień wapienny. Żużel jest użyteczny, jako materiał budowlany, materiał ścierny, materiał do krycia dachów lub do innych celów. [2] 3. Sposób obróbki osadów ściekowych wg Politechniki Częstochowskiej [3] - osady ściekowe podsusza się do stanu powietrzno suchego i korzystnie uśrednia, a następnie miesza się je, najkorzystniej w stosunku wagowym 1:1, z podsuszonym do stanu powietrzno suchego i korzystnie uśrednionym mułem węglowym, najkorzystniej odpadowym mułem z kopalni węgla kamiennego. Uzyskaną mieszankę zwilża się wodą zarobową do uzyskania plastycznej konsystencji i korzystnie sezonuje, a następnie poddaje granulacji dla wykorzystania jako paliwo. PRZYKŁADY Z KRAJU I ZE ŚWIATA 4. Sposób obróbki osadu ze ścieków wg KEMIRA OYJ Helsinki FI [4] - osady ze ścieków, zawierających przynajmniej jeden metal, pochodzący z koagulanta używanego do obróbki ścieków oraz fosfor i ciężkie metale, w celu odzyskania wymienionego przynajmniej jednego metalu i fosforu oraz usunięcia wymienionych ciężkich metali z osadu. Proces polega na zakwaszaniu wymienionych osadów ze ścieków w celu rozpuszczenia metali zawartych w tych osadach, otrzymując w ten sposób zakwaszony roztwór osadu, zawierający przynajmniej 1% wagowy przynajmniej jednego z odzyskiwanych metali. W procesie przeróbki strąca się osad metalu ciężkiego i usuwa się strącony osad z roztworu.

18 CZĘŚĆ DOTYCZĄCA OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH Techniczny opis procesów i/lub proponowanych innowacji Opracowana w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego nowa metoda unieszkodliwiania osadów ściekowych oparta została na założeniu wykorzystania wielu różnych odpadów i zneutralizowania ich w jednym procesie, w celu wytworzenia produktu handlowego np. wyrobu budowlanego kruszywa lekkiego, do szerokiego zastosowania gospodarczego spełniającego wszelkie wymagania bezpieczeństwa (dot. toksyczności produktu). Opracowanie sposobu wytwarzania nowego rodzaju kruszywa lekkiego wyłącznie z surowców odpadowych ma umożliwić uzyskanie: efektu ekologicznego - zagospodarowanie odpadów uciążliwych dla środowiska (osadów ściekowych, zanieczyszczonego szkła i gruzu, odpadów górniczych), efektu ekonomicznego - wytwarzanie kruszywa lekkiego nie jest obciążone kosztami pozyskania PRZEDSTAWIENIE surowca - odwrotnie METODY wytwarzanie kruszywa pozwala na uzyskanie przychodu, związanego z jego sprzedaży oraz z opłat za przyjęcie osadów ściekowych do utylizacji. Do otrzymywania lekkich kruszyw sztucznych zastosowano syntezę termiczną osadów ściekowych z innymi odpadami, dobranymi w taki sposób, aby obniżyć temperaturę procesu syntezy termicznej z około 1600 C do ok. 900 C 1100 C. Uzyskany produkt musi spełniać normowe, europejskie wymagania jakościowe dla lekkich kruszyw sztucznych. [ ] Podstawową strukturą spieku jest kruszywo silikatowe. Składniki palne mieszaniny, pochodzące z osadów ściekowych podczas fazy spiekania wytwarzają gazy, które powodują powstawanie porów w granulkach i utworzenie struktury kruszywa lekkiego. Bardzo ważną cechą opisywanej metody jest fakt, iż związki metali ciężkich, obecne w surowcach wyjściowych, są wbudowane w strukturę powstającego krzemianu w sposób trwały, tworząc odpowiednie krzemiany w sposób analogiczny jak ma to miejsce w naturalnych minerałach. Nie istnieje zatem niebezpieczeństwo ich wymywania, migracji do otoczenia, nawet podczas rozkruszania lub obróbki metodami mechanicznymi. Co więcej, metoda ta może być stosowana nawet do odpadów zawierających ww. substancje niebezpieczne w znacznie większych ilościach (nawet do kilku procent). Produktem końcowym przedstawionej metody jest lekkie kruszywo, stabilne w czasie przechowywania i stosowania. Jego właściwości są analogiczne do właściwości innego kruszywa lekkiego keramzytu, otrzymywanego z surowców naturalnych. CECHY ROZWIĄZANIA

19 CZĘŚĆ DOTYCZĄCA OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH Schemat technologiczny produkcji sztucznych kruszyw lekkich O DM Msz Mk Mk F1 F2 PLIKI GRAFICZNE IMPORTUJEMY DO FORMULARZA, NIE ROBIMY Z NICH ZAŁĄCZNIKÓW DM G GB SO PR CHR KR PW Zawrót do procesu mieszania i WYJAŚNIENIE NA CZYM POLEGA ISTOTA Skład kruszywa ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO Innowacyjny charakter planowanych działań: Opracowana metoda otrzymywania kruszywa lekkiego z osadów ściekowych jest nowatorskim rozwiązaniem w skali światowej. W dostępnych źródłach brak jest wiarygodnych danych, dotyczących stosowania wyłącznie odpadów, jako surowców wyjściowych do wytwarzania bezpiecznych kruszyw lekkich. Metoda oparta jest na reakcji składników w fazie stałej, a więc stabilizacja składników szkodliwych (związków metali ciężkich) zachodzi na poziomie cząsteczkowym. Tego typu rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze dla środowiska niż powszechnie stosowane technologie stabilizacji substancji niebezpiecznych przez cementyzację, w której substancje te są jedynie powierzchniowo otoczkowane. Reakcja w fazie stałej daje podobny efekt, jak przy witryfikacji, ale temperatura w której zachodzi proces jest o ponad 400 C niższa, co decydująco wpływa na efekt ekonomiczny całego przedsięwzięcia.

20 CZĘŚĆ DOTYCZĄCA OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH W ramach niniejszego projektu zbudowana zostanie prototypowa linia demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej. Instalacja składać się będzie z następujących elementów: - Zasobniki mączki krzemionkowej Pojemność 3000 Mg - Zasobniki mączki szklanej Pojemność 500 Mg - Taśmowe wagi dozujące, wydajność maks. 2 Mg/h - Mieszalnik dwuwałowy masy suchej; wydajność maks. 2 Mg/h - Zbiorniki osadów ściekowych; pojemność 1500 Mg - Układ dozowania osadów ściekowych - Mieszadło; wydajność maks. 2 Mg/h - Granulator bębnowy; wydajność maks. 3 Mg/h - Suszarnia (przeponowa); odparowanie wody 3 Mg/h z układem odzysku ciepła - Generator gazów suszących Moc cieplna palnika ok kw - Piec obrotowy z palnikiem olejowym; przewidywane wymiary Ø1,5 m, L 20 mi układem odpylania i neutralizacji gazów spalinowych - Chłodnik bębnowy;ø 1,2 m, L = 6m - Filtr tkaninowy pulsacyjny Pow. Filtrac.1) 400 m2 - Filtr tkaninowy pulsacyjny Pow. Filtrac. 2) 200m2 - Filtr chemiczny - Wentylator wyciągowy - Sprężarka 0,3 MPa - Sprężarka 0,6 MPa - Podajniki ślimakowe - System sterowania i monitoringu CO ZOSTANIE ZADEMONSTROWANE?

21 CZĘŚĆC SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne również w priorytetach 2.1 i r.

22 CZĘŚĆC SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ Czynności obowiązkowe, które muszą być wykazane jako odrębne działania z kategorii Zarządzanie projektem i monitorowanie: Zarządzanie projektem (w tym wyjazd na kick-off meeting 2 osoby) m.in. opis sposobu zarządzania, schemat organizacyjny, obowiązki raportowania Audyt (przy projektach z dofinansowaniem KE powyżej 300 tys EUR. Wymiana doświadczeń z innymi projektami Plan komunikacji po zakończeniu projektu Komitet sterujący (jeśli jest to uzasadnione) r.

23 CZĘŚĆC SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ Obowiązkowe działania informacyjne, które muszą być uwzględnione z kategorii D - Działania komunikacyjne i upowszechniające: Tablice informacyjne Strona internetowa projektu Raport w języku niespecjalistycznym ( raport laika ) r.

24 CZĘŚĆC SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ r.

25 Dziękujemy za uwagę Wydział ds. Programu LIFE projekty przyrodnicze tel. (22) projekty środowiskowe tel. (22) , 552 projekty informacyjne tel. (22) , r.

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych Warszawa, 24.03.2016 Plan Prezentacji Cele i zakres merytoryczny projektu, Opracowanie założeń technicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

I SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU DIM-WASTE. Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej

I SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU DIM-WASTE. Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej I SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU DIM-WASTE Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej Warszawa, 14.06.2012 LIFE presentation 1 Plan Prezentacji Instrument

Bardziej szczegółowo

LINIA DEMONSTRACYJNA DO PRODUKCJI KRUSZYW SZTUCZNYCH - ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE PROJEKT LIFE+

LINIA DEMONSTRACYJNA DO PRODUKCJI KRUSZYW SZTUCZNYCH - ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE PROJEKT LIFE+ LINIA DEMONSTRACYJNA DO PRODUKCJI KRUSZYW SZTUCZNYCH - ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych budowa linii demonstracyjnej.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej DIM-WASTE

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej DIM-WASTE KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej DIM-WASTE Warszawa,24.03.2016 Projekt DIM-WASTE Instalacja demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LIFE10 ENV/PL/662 Załącznik Nr 1 B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa prototypowej linii demonstracyjnej do opracowanej technologii

Bardziej szczegółowo

Technologia wytwarzania kruszywa lekkiego z osadów ściekowych. Elżbieta UZUNOW

Technologia wytwarzania kruszywa lekkiego z osadów ściekowych. Elżbieta UZUNOW Technologia wytwarzania kruszywa lekkiego z osadów ściekowych. Elżbieta UZUNOW Kruszywa sztuczne. 1. Produkcja kruszyw sztucznych zużywa zarówno duże ilości energii jak i surowców naturalnych o specyficznych

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Part A Administrative information

Part A Administrative information LIFE + Environment Policy and Governance TECHNICAL APPLICATION FORMS Part A Administrative information NOTES: There are 4 sets of LIFE+ "Environment Policy and Governance" application forms: A, B, C (technical

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Wykład 4 Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Cembureau Cement Portlandzki CEM I

Cembureau Cement Portlandzki CEM I Deklaracja Środowiskowa Produktu dla cementu Cembureau Cement Portlandzki CEM I Zgodna z: ISO 14020, ISO 14025, ISO 14040-44. Zakres i Cel Deklaracja środowiskowa produktu jest przeznaczona do komunikacji

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Problematyka zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wwarszawie Uwagi wstępne Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Formularz C wniosku aplikacyjnego

Formularz C wniosku aplikacyjnego Program LIFE Formularz C wniosku aplikacyjnego Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE 0 priorytet 1.1.,1.3 i 2.3 Lista wszystkich działań A. Działania przygotowawcze (jeżeli dotyczy) B. Działania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS Tak się to zaczęło... Firma BIOVAC Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1995 roku na bazie połączenia kapitałowego norweskiej firmy BIOVAC AS z polską

Bardziej szczegółowo

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Główne założenia do realizacji projektu Działalność podstawowa Grupy TAURON to: Wydobycie węgla Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne LIFE 2015

Zasady ogólne LIFE 2015 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Zasady ogólne LIFE 2015 Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej LIFE WCZORAJ LIFE

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM ścieki przemysłowe, złoże biologiczne Katarzyna RUCKA, Małgorzata BALBIERZ* OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań

Bardziej szczegółowo

Sprawa okazuje się jednak nieco bardziej skomplikowana, jeśli spojrzymy na biomasę i warunki jej przetwarzania z punktu widzenia polskiego prawa.

Sprawa okazuje się jednak nieco bardziej skomplikowana, jeśli spojrzymy na biomasę i warunki jej przetwarzania z punktu widzenia polskiego prawa. Czy biomasa jest odpadem? Łukasz Turowski Co to jest biomasa? W obliczu nałożonych na Polskę prawem Unii Europejskiej zobowiązań polegających na zwiększaniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług AGENDA 1. Czym są programy sektorowe? 2. Czym są projekty B+R, jak je konstruować i realizować? 3. Program

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Program LIFE+ na rzecz rozwoju innowacji w ochronie środowiskowych. Radosław Domagała Wydział ds. Funduszy UE NFOŚiGW

Program LIFE+ na rzecz rozwoju innowacji w ochronie środowiskowych. Radosław Domagała Wydział ds. Funduszy UE NFOŚiGW Program LIFE+ na rzecz rozwoju innowacji w ochronie środowiskowych Radosław Domagała Wydział ds. Funduszy UE NFOŚiGW Początki programu LIFE Jednolity Akt Europejski (1986) + V Program Działań na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie systemów gromadzenia odpadów i wytwarzania paliwa z odpadów

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie systemów gromadzenia odpadów i wytwarzania paliwa z odpadów Prezentacja dobrych praktyk w zakresie systemów gromadzenia odpadów i wytwarzania paliwa z odpadów Józef Mokrzycki Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A. Warszawa, 14 listopada 2012 Odpady komunalne wytwarzane w

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia JASPERS w ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Doświadczenia JASPERS w ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Doświadczenia JASPERS w ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Konferencja Rozkopane, zbudowane, zasypane priorytety środowiskowe POIiŚ w woj. pomorskim wymiana doświadczeń

Bardziej szczegółowo

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C 11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C * Firma TUZAL Sp. z o.o. jako współautor i koordynator międzynarodowego Projektu pt.: SOILSTABSORBENT w programie europejskim EUREKA, Numer Projektu:

Bardziej szczegółowo

Współspalanie odpadów innych niż niebezpieczne w energetyce zawodowej procedura wdrożenia, koszty, konflikty, korzyści

Współspalanie odpadów innych niż niebezpieczne w energetyce zawodowej procedura wdrożenia, koszty, konflikty, korzyści Warszawa, 14.11.2012 r. Współspalanie odpadów innych niż niebezpieczne w energetyce zawodowej procedura wdrożenia, koszty, konflikty, korzyści Czesław Andryjowicz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Sustainability in commercial laundering processes

Sustainability in commercial laundering processes Leonardo da Vinci Project Sustainability in commercial laundering processes Module 1 Usage of water Chapter 5 a Oczyszczanie ścieków Możliwości odprowadzania ścieków Module 1 Usage of water Chapter 5 Waste

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH. Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH. Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej Nadrzędny dokument określający wymogi i standardy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF Kinga Załęcka-Kościukiewicz Radca prawny Elbląg, 8 października 2015 roku MIEJSCE NA RYNKU ODPADÓW - WYGRAJĄ NAJLEPSI, ZATEM REZERWUJ MIEJSCE - CZAS NA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI TOMASZ KRUK Realizacja projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo - energetycznej w regionie Południowo - Zachodnim Województwa Podkarpackiego" Temat przewodni: Spalanie paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Początki programu LIFE Jednolity Akt Europejski (1986) + V Program Działań na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur

Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur 2 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako element systemu finansowania ochrony środowiska 3 system 2 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy NFOŚiGW Zagospodarowanie osadów ściekowych

Program priorytetowy NFOŚiGW Zagospodarowanie osadów ściekowych Program priorytetowy NFOŚiGW Zagospodarowanie osadów ściekowych Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony Wód Warszawa, 29.09.2011 r. Cel programu Celem Programu jest przetworzenie osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych ENVIROMIX

Innowacyjna technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych ENVIROMIX Omnia subiecta sunt naturae. Innowacyjna technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych ENVIROMIX www.ecotech.com.pl Technologia EnviroMix Technologia chemicznego wiązania i zestalania (CFS) 3 generacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Co można nazwać paliwem alternatywnym? Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAKOWIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH Systemy gospodarowania odpadami w wybranych krajach Unii Europejskiej stan obecny, planowane zmiany, szanse i

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Ex ante - wpgo W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 2020 dystrybucja środków z funduszy europejskich będzie uzależniona

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce 20 lat co-processingupaliw alternatywnych w Polsce Tadeusz Radzięciak Stowarzyszenie Producentów Cementu/ Cemex Polska 20 lat co-processingu paliw alternatywnych w Polsce Co-processing-proces współspalania

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE

NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE Krzysztof Kawczyński - Komitet Ochrony Środowiska KIG Warszawa, 4 grudnia 2013 r. Polska gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce

Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa 31.07.2014 Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: studia o profilu ogólnoakademickim Gospodarka odpadami Waste

Bardziej szczegółowo

Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny

Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny Wiesław Jamiołkowski, Artur Zając PGNIG TERMIKA SA Bełchatów, 3-4 października 2013 r. Wprowadzenie 1. Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Białystok

Inwestor: Miasto Białystok Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Dariusz Kamiński Prezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. S.J. Idea utworzenia

Bardziej szczegółowo