PANEL TURYSTYCZNY. Program Panelu Turystycznego. Miejsce: Gdynia, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny. Czas: 24 maja 2007 roku, godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PANEL TURYSTYCZNY. Program Panelu Turystycznego. Miejsce: Gdynia, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny. Czas: 24 maja 2007 roku, godz. 9.30-15."

Transkrypt

1 PANEL TURYSTYCZNY "Marketing miejsc - Inwestycja w przyszłość" godz Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Al. Zwycięstwa 96/98 - sala morska (B4) "Marketing miejsc - Inwestycja w przyszłość" Miejsce: Gdynia, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Al. Zwycięstwa 96/98 - sala morska (B4) Czas: 24 maja 2007 roku, godz Liderem Panelu Turystycznego jest Anna Somorowska Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. Program Panelu Turystycznego 9.30 Powitanie i wprowadzenie Anna Somorowska, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. (15 min.) 9.50 (20 min.) Branding regionów i miast czyli o co w tym chodzi? Jacek Debis, Hubert Gonera, prowadzący projekt Branding Polska - PART S.A (20 min.) Atrakcyjność turystyczna miast i regionów Polski wyniki badania agencji Synovate, dr Piotr Birski (15 min.) Marka Regionu Morza Bałtyckiego nowym narzędziem promocji i współpracy międzynarodowej dr Tomasz Studzieniecki (20 min.) Jak design moŝe skutecznie zwiększyć atrakcyjność regionu jako destynacji turystycznej Beata Bochińska Dyrektor Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (20 min.) Design i nowoczesne technologie jako element budujący wizerunek miast na przykładzie projektu Saragossa Digital Mile realizowanego przez Masachusets Institute of Technology dr inŝ. Michał Stangel, Politechnika Śląska (20 min.) Doświadczenie BBC WORLD w kreowaniu marek regionów i miast na świecie. Lisa Jones Account Manager CEEMA BBC WORLD, Nicholas B.R. Robinson BBC WORLD representative Poland (20 min.) MoŜliwości finansowania promocji turystyki w tym marketingu miejsc Marek śukowski dyrektor projektów unijnych PART przerwa kawowa (20 min.) Dyskusja panelowa (60 min.) Stoliki tematyczne moŝliwość bezpośrednich konsultacji (1,5 godz.) Obiad

2 TEMATYKA WYSTĄPIEŃ: I. Branding regionów i miast czyli o co w tym chodzi? Jacek Debis, Hubert Gonera, PART S.A. prowadzący projekt Branding Polska Wprowadzenie w załoŝenia programu Branding Polska autorskiej koncepcji PART S.A. dedykowanej tym miastom i samorządom, które pragną osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną Wskazanie poszczególnych etapów budowania silnego wizerunku turystycznego miast i regionów Wprowadzenie w zagadnienia składające się na proces brandingu takie jak: badanie wizerunku, strategia marki turystycznej, cele marki, pomysły na budowę silnej marki, wdroŝenie pomysłów, ewaluacja działań Branding miejsc jest procesem, który od kilku lat znajduje się w centrum zainteresowania rządów wielu państw świata. Od niedawna jest równieŝ przedmiotem burzliwej dyskusji akademickiej w USA i Wielkiej Brytanii. Na świecie istnieją firmy badawcze i zespoły ekspercie doradzające, poszczególnym krajom, a nawet związkom ponadpaństwowym (np. Unia Europejska, Basen Morza Bałtyckiego) jak kształtować wizerunek. Branding miejsc to inaczej strategiczny proces budowania silnych marek miast, regionów, atrakcji turystycznych, oparty na wnikliwych analizach, opracowany koncepcji idei przewodniej marki (co nas wyróŝni na rynku, zapewni trwałą przewagę?) oraz bieŝącym procesie zarządzania i monitorowania efektów działań, w tym wizerunku miejsca. Międzynarodowe firmy badawcze publikują kwartalne raporty na temat zmian wizerunku państw, miast i regionów (tracking wizerunku). Z uwagi na wieloletni dorobek PART S.A. (ponad 35 strategii marketingowych dla polskich miast i regionów powstało w ramach autorskiej metodologii PART Atrakcyjny Region Programu rozwoju turystyki wraz z wizualizacją marki), wieloletnią współprace w partnerami europejskimi i koniecznością konkurowania polskich miast i regionów na rynku globalnym, postanowiliśmy stworzyć kompleksową ofertę kreowania wizerunku. Ostrzem marki jest godło promocyjne, czyli logo turystyczne wraz systemem identyfikacji wizualnej miejsca; PART S.A. moŝe pochwalić się największą liczbą wdroŝonych realizacji logo miast i regionów w Europie. Jak wynika z rozmów prowadzonych ze stałymi partnerami, wiedza o budowie wizerunku opartego na turystyce jest trudna do uzyskania, a zapotrzebowanie na doradztwo w tym zakresie świadczone przez profesjonalny podmiot jest duŝe i stale rosnące. Poprzez skutecznie prowadzony branding turystyczny moŝna z powodzeniem zwiększyć wpływy nie tylko z turystyki, ale równieŝ podnieść atrakcyjność inwestycyjną, poprawić wizerunek wśród mieszkańców, spowodować pozytywne zmiany w bilansie migracji. Jesteśmy liderem w dziedzinie wspomagania rozwoju turystyki w polskich samorządach. Wiemy jak wielką rolę w rozwoju kraju w perspektywie finansowej odegra turystyka oraz jak duŝe środki zostaną przeznaczone na projekty infrastrukturalne i promocyjne. Pragniemy osiągnąć efekt synergii na styku tych pól. Od lat współpracując z polskimi miastami i regionami, doradzając im w zakresie rozwoju turystyki, zdajemy sobie sprawę jak wiele zaleŝy od konkurencyjnego wizerunku miejsca. Wizerunek ten przekłada się na późniejsze powodzenie gospodarcze miasta czy regionu w aspektach takich jak turystyka, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, bilans migracji. Pragniemy wyciągnąć pomocną dłoń to dych miast i regionów, które aspirują do zajmowania coraz lepszych pozycji konkurencyjnych na rynku polskim i europejskim. Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Branding miejsc jest tematem łączącym wszystkie wystąpienia Panelu Turystycznego. Jest to zagadnienie szersze niŝ marketing miejsc, moŝna określić je jako jego naturalną ewolucję. Wskazuje on jak w najlepszy sposób ukierunkować całość planów rozwojowych miast i regionów. Jest to bardzo efektywne narzędzie, pozwalające na takie zarządzanie budŝetem miasta aby przyniosło to największe korzyści ekonomiczne i społeczne. Branding miejsc jest inwestycją w przyszłość, osiągnięcie silnego wizerunku i wynikającej z niego przewagi konkurencyjnej jest gwarantem stabilnego wzrostu na długie lata. 2

3 II. Wizerunek miast i regionów w świetle wyników badań, metodologie badawcze, dr Piotr Birski, Synovate Polska Przedstawienie oceny postrzegania atrakcyjności turystycznej miast i regionów polskich na reprezentatywnej grupie respondentów (1011 ankietowanych badanie ogólnopolskie) Przedstawienie profilu ankietowanych, w tym wg wybieranych/preferowanych destynacji Prezentacja korzyści oraz moŝliwości w zakresie pełnego Programu badań marketingowych wizerunku turystycznego Prezentacja metodologii badawczych w zakresie wizerunku miejsc Przeprowadzone badania testowe to pierwsza próba globalnego spojrzenia na wizerunek miast i regionów polskich od strony ich atrakcyjności turystycznej. Zagadnienia dot. wizerunku, postrzegania miast są z reguły marginalizowane w bieŝącej działalności. Więcej uwagi, kosztów poświęca na poznawanie profilu polityków, partii politycznych czy emocjonalnych, ulotnych opinii dot. aktualnie nagłaśnianej afery, problemu itp. Wizerunek miast, regionów, kraju to w znaczącej mierze diagnoza tego kim jesteśmy dla innych, jaki kreujemy obraz na rynku i czy nasze dąŝenia, zaplanowane działania znajdują odzwierciedlenie w postrzeganiu przez otoczenie. PART od kilku lat próbuje propagować ideę badań wizerunkowych krajowych destynacji turystycznych (regionów, miast), wcześniej oferując produkt badawczy przygotowywany we współpracy z Instytutem Turystyki w Krakowie, teraz podjął się próby zbudowania/wdroŝenia kompleksowego narzędzia badawczego; podjęto m.in. współpracę z firmą Synovate, profesjonalną firmą badawczą zajmującą się m.in. organizowaniem Omnibusów ogólnopolskich. Wspólnie z firmą Synovate PART S.A. zrealizował testowy, prototypowy element zakładanego w przyszłości kompleksowego procesu badań wizerunkowych (regionów i miast) z uwzględnieniem atrakcyjności turystycznej. Efekty tego eksperymentu są na tyle ciekawe (nie tylko ze względu na wyniki badań, ale i tło ekonomiczne), Ŝe postanowiono je oficjalnie zaprezentować, upublicznić tym bardziej, Ŝe w tym samym czasie badania dot. wybranych elementów wizerunku miast przeprowadziła firma Sopocka PBS DGA. Choć przeprowadzono tylko mały wycinek badań wizerunkowych, wyniki dotychczasowe odsłoniły ogromną skalę moŝliwości w zakresie pozyskiwania cennych informacji dla miast i regionów, które mogą istotnie przyczynić się do podnoszenia efektywności podejmowanych decyzji przez zarządców i włodarzy miast i regionów. Wyniki postrzegania atrakcyjności turystycznej miast i regionów wskazały na wiele interesujących informacji, które juŝ obecnie mogą stanowić bardzo konkretne przesłanki do podjęcia działań z zakresu marketingu miejsc oraz brandingu destynacji turystycznych. Prezentacja pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość w zakresie procesów badań wizerunkowych krajowych destynacji; z pewnością jest moŝliwe zaprogramowanie i realizacja stałego programu badań wizerunkowych polskich destynacji turystycznych, pozwalającego na rzetelne porównywanie danych, ich analizę oraz wykorzystywania ich do projektowania efektywnych działań marketingu miejsc. W czym moŝe nam to pomóc? (efekty, następne kroki) Zbudowanie kompleksowego, ogólnopolskiego programu badań w zakresie wizerunku miast i regionów, w tym aspekcie turystycznym. Argument wspomagającym dla stymulowania włodarzy miast (radnych, zarządów), w podejmowaniu konkretnych decyzji zwiększających atrakcyjność turystyczną miast. Kluczowy element tzw. uzasadniania wielu projektów miękkich i twardych przy staraniach o dofinansowanie z funduszy UE. Zwiększenie konkurencyjności polskich miast i regionów na rynku turystycznym wiedza o sobie jako klucz do doskonalenia produktu/oferty rynkowej. Poprawa analizy wskaźnikowej przy projektach realizowanych ze środków UE oraz monitorowania ich. Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Informacja o kompleksowym wizerunku, ale równieŝ ocenie poszczególnych elementów składowych promowania destynacji to klucz do właściwie przygotowanego procesu budowania strategii rozwoju produktu miejsca w oparciu o branding i marketing miejsc 3

4 III. Marka Regionu Morza Bałtyckiego nowym narzędziem promocji i współpracy międzynarodowej dr Tomasz Studzieniecki Współpraca w Ramach Basenu Morza Bałtyckiego (RMB) jako przykład budowy marki ponadnarodowej. Etapy procesu budowania konkurencyjnego wizerunku Regionu Morza Bałtyckiego. Region Morza Bałtyckiego jako destynacja turystyczna. Siła tkwiąca w kooperacji międzynarodowej. Jest to jeden z pionierskich przykładów realizacji zadań wspólnej promocji i marketingu turystycznego. Projekt budzący zainteresowanie światowych autorytetów w dziedzinie marketingowych. Promocja RMB jest projektem, w ramach którego przy jednym stole spotykają się partnerzy z wielu państw udowadniając, Ŝe moŝna wspólnie osiągnąć więcej niŝ w pojedynkę. Projekt, w którym strona Polska jest jednym z liderów. Zrozumienia potencjału leŝącego w kooperacji, łączeniu doświadczeń oraz budŝetów promocyjnych Wzrost znaczenia turystyki morskiej w Polsce Wytworzenie wspólnej oferty produktów turystycznych państw RMB Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Wskazanie, w jaki sposób został zbadany wizerunek regionu, jak kształtuje się on obecnie i co na niego wpływa. Przedstawienie załoŝeń towarzyszących zarządzaniu marką RMB jako modelowego systemu współpracy międzynarodowej w tym zakresie. 4

5 IV. Jak design moŝe skutecznie zwiększyć atrakcyjność regionu jako destynacji turystycznej? Beata Bochińska Dyrektor Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Przedstawienie, czym jest współcześnie, jaką rolę pełni design w gospodarce światowej, w tym turystycznej (m.in. budowanie atrakcyjnego wizerunku krajów, regionów i miast) Wykład Pani Dyr. Beaty Bochińskiej na MFG ma równieŝ pokazać ogromne moŝliwości, koszyk korzyści, jaki jest związany z upowszechnianiem i wdraŝaniem design w destynacjach turystycznych, poprzez pokazanie konkretnych efektów i korzyści; co moŝe dać dobre wzornictwo/design dla atrakcyjności turystycznej regionów/miast. (Na przykładach zarówno juŝ wdroŝonych na świecie, jak i hipotetycznych rewaloryzacji wybranych polskich miast) Wskazanie na moŝliwe kierunki strategiczne w budowaniu oferty turystycznej miast w ścisłym powiązaniu z atrakcyjnym design (np. design city, cool city) Wzornictwo design zalicza się do filarów tzw. przemysłu kreacji, który określa się współcześnie jako jeden z trzech głównych elementów budowania silnej marki produktu miejskiej turystyki kulturowej (szczególnie w duŝych miastach pow., 200 tys. mieszkańców). Wysokiej klasy design moŝe wszechstronnie wpływać na konkurencyjność produktów turystycznych m.in. w zakresie produkcji pamiątek, małej architektury, produktów lokalnych, turystycznych środków transportu, materiałów informacyjnych i promocyjnych, ale takŝe rozwiązań w zakresie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (hotele design, SPA design, knajpki, puby i kawiarnie design). Na świecie udowodniono juŝ w wielu miastach i krajach, Ŝe design to nie tylko lepsza marka i jakość produktów przemysłowych (m.in. Dania, Hiszpania, Włochy, Anglia, Szwecja, Francja), ale równieŝ skuteczny oręŝ w budowaniu silnych marek i produktów turystycznych. Design jest ściśle powiązany z wysokiej jakości architekturą, stąd bardzo blisko do tworzenia nowych atrakcji turystycznych (muzea, parki tematyczne, parki sztuki, pasaŝe i bulwary miejskie, sale koncertowe i ekspozycyjne, itp.). Dobry design wpływa na trwałość architektury, jej atrakcyjność oraz walory uŝytkowe. Polskie wzornictwo straciło kilkadziesiąt lat w okresie PRL, nadal wyraźnie odstajemy od większości krajów UE, choć potencjał mamy ogromny; stąd podjęliśmy starania, Ŝeby stopniowo zmieniać ten stan rzeczy, dlatego współpraca z IWP oraz zaproszenie dyr. IWP na prezentację (taką misję realizuje statutowo bardzo pręŝnie odbudowywany Instytut Wzornictwa Przemysłowego). Polskie regiony i miasta turystyczne potrzebują silnego wsparcia w tym zakresie, szczególnie w okresie , kiedy do wykorzystania będą miliardy euro. Czy zbudujemy kolejne sale i hale sportowe pod parawanem turystyki, czy uda nam się wykreować trwałe i efektywne produkty oparte na infrastrukturze i atrakcjach o wysokich walorach estetycznych i uŝytkowych? Uświadomienie włodarzom miast i regionów szans oraz moŝliwości, jakie daje design w turystyce Wskazanie dobrych wzorców moŝliwych do szybkiej implementacji w miastach i regionach Polski Zachęcenie polskich miast i regionów do opracowywania projektów turystycznych z uwzględnieniem aspektów wysokiej jakości design Wpisanie programów dobrego wzornictwa design jako stały element wspólnej oferty PART S.A. i IWP dla polskich regionów turystycznych Wzbudzenie nie tylko świadomości, ale i aktywności w zakresie propagowania walorów i efektywności design dla turystyki miast i regionów Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Design to klucz do sukcesu, w zakresie marketingu atrakcji, infrastruktury, jak i często silny oręŝ w działaniach wizerunkowych marketingu destynacji turystycznych. 5

6 V. Zastosowanie design i nowoczesnych technologii jako elementu budującego wizerunek miast na przykładzie projektu Saragossa Digital Mile projektu realizowanego przez Masachusets Institute of Technology dr inŝ. Michał Stangel, Politechnika Śląska Wskazanie moŝliwości podjęcia odwaŝnych i celnych kroków inwestycyjnych mogących bardzo pozytywnie, wręcz rewolucyjnie odświeŝyć wizerunek miasta Prezentacja nowych trendów w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w architekturze i strukturze funkcjonalnej miasta Prezentacja moŝliwości powiązania nowoczesnej kreacji z dziedziny design i it dla podniesienia wartości funkcjonalnych miasta i jego atrakcyjności turystycznej Próba wskazania drogi myślenia o swoim rozwoju polskim miastom aspirującym do miana centów nowoczesności Zdajemy sobie sprawę jak wielką wartość do wizerunku miasta i regionu moŝe dodać odwaŝna inwestycja, stająca się wizytówką i łatwo rozpoznawalną ikoną miasta. Tak stało się w przypadku wieŝy Eiffela, Opery w Sydney, Muzeum Gugenheimma w Bilbao, a w przyszłości zapewne stanie się tak w przypadku Saragossa Digital Mile. Masachusets Institute of Technology, a w szczególności wydział City Design and Developement (planowania i rozwoju miasta) jest kuźnią nowoczesności w dziedzinie rozwoju miast na świecie. Opracowano w nim między innymi projekt Seul Digital City, Barcelona Digital Lens, koncepcję przeobraŝenia funkcjonowania systemu autobusów miejskich ParyŜa. Chcemy zaprezentować projekt naleŝący do światowej awangardy, który moŝe stać się inspiracją dla polskich miast. Projekty realizowane w Hiszpanii są wskazaniem, w jaki sposób rozwijać się mogą w perspektywie następnych kilku, czy kilkunastu lat polskie miasta. Sytuacja Hiszpanii i Polski jest przecieŝ w duŝym stopniu podobna. RóŜnimy się przede wszystkim datą akcesji do Unii. Mamy, jak niegdyś Hiszpania, niedorozwiniętą infrastrukturę miejską, jesteśmy w okresie wielu przemian i inwestycji, które na długie lata odmienią wizerunek Polski. W Polskich miastach podejmuje się bardzo wiele inwestycji. Często ogłaszane są konkursy architektoniczne na zagospodarowani salonów miejskich, czyli śródmiejskich placów (np. Plac Bankowy w Poznaniu), budynków uŝyteczności publicznej (np. Urząd Miasta w Białymstoku, Opera Podlaska, Biblioteka w Opolu). Te inwestycje mogą stać się nową twarzą miast. Turystyka, szczególnie kulturowa, zawsze skupiała się w centrach miast to kluczowe przestrzenie poznania dla odwiedzających. Pierwszym elementem nowego miasta, który spostrzega turystyka jest często równieŝ dworzec i jego okolica. Projekt Zaragosa Digital Mile to adaptacja starego dworca kolejowego i jego okolic jako nowego centrum miasta. MoŜliwość innego spojrzenia na inwestycje miejskie przez decydentów Inne formułowanie wytycznych oceny konkursów architektonicznych Uwzględnienie turysty jako istotnego odbiorcy nowej przestrzeni miejskiej MoŜliwość zlecenia przez polskie miasta odwaŝnych opracowań koncepcyjnych instytucjom wyspecjalizowanym w tej dziedzinie (podobnych swoim charakterem do MIT CDD). Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Dla skuteczniej zmiany wizerunku miasta, czy regionu inwestycje twarde innowacyjnie realizujące załoŝone w strategii brandingowej cele są niezwykle waŝne. Nic tak dobrze jak odwaŝna realizacja zmian nie wpływa na uwiarygodnienie wydawanych przez miasto, region komunikatów marketingowych. Chcąc powiedzieć noś ciekawego światu, naleŝy mieć o czym mówić! Innowacyjne projekty zacikewawią kaŝdego, te nudne nie przebiją się przez poziom szumów informacyjnych. Pokazuje to jak waŝne jest zintegrowanie rozwoju miasta z jego marketingiem i to, Ŝe wszystkie te elementy mają na celu jedno poprawę wizerunku miasta lub regionu, co przekłada się następnie na wymierne korzyści ekonomiczne. 6

7 VI. Doświadczenie BBC WORLD w kreowaniu marek regionów i miast na świecie. Lisa Jones Account Manager CEEMA BBC WORLD, Nicholas B.R. Robinson BBC WORLD representative Poland Przedstawienie podejścia międzynarodowej telewizji BBC do promocji destynacji turystycznych Wybrane elementy procesu kreacji spotu reklamowego, realizacji, załoŝeń, oceny skuteczności oddziaływania Skrótowe omówienie wybranych casów z Europy i ze Świata: Turespana, Riga Tourism, Lithuania Tourism i the Nigerian Ministry of Tourism Przedstawienie doświadczeń polskich BBC zdobytych podczas dwóch kampanii promocyjnych dla Warsaw Destination Alliance Prezentacja moŝliwości współpracy polskich miast i regionów z BBC Word Polskie miasta i regiony zyskują dziejową szansę poinformowania o swojej atrakcyjności turystycznej światowe rynki docelowe, dobrze, aby moŝliwie efektywnie planowały budŝety na ten cel. Kampanie medialne w tym telewizyjne, jak kaŝde działanie marketingowe mają swoją specyfikę. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z moŝliwości, jakie stwarzają. Kampanie telewizyjne są powszechnie krytykowane z uwagi na wysokie koszty. Chcemy pokazać prawdziwe oblicze tego sposobu komunikacji i przedstawić bardziej szczegółową wiedzę na temat tego narzędzia. Chcieliśmy przedstawić doświadczenia lidera rynku globalnego w dziedzinie mediów telewizyjnych. BBC Word od lat dopracowuje formułę zarówno strategii dotarcia do odpowiednich segmentów, jak i ewaluacji kampanii marketingowych i z powodzeniem moŝe słuŝyć za przykład dobrych praktyk w tym zakresie. Odpowiednio dobierając narzędzia marketingowe miasta i regiony mogą zmaksymalizować efektywność swoich budŝetów na kampanie reklamowe. Oczywiście wybór narzędzia jest sprawą wielce zróŝnicowaną i zaleŝy od wielu parametrów takich, jak chociaŝby wielkość i profil oferty turystycznej miasta czy organizacja duŝego wydarzenia. Zdobycie nowych rynków docelowych szczególnie z dziedziny turystyki biznesowej i kulturowej Wprowadzenie trackingu (mierzenia wizerunku) miast i regionów przed i po kampaniach Korzystanie z wiedzy o trendach partnera z zasięgiem globalnym MoŜliwość wielokrotnego wykorzystania spotów, w tym równieŝ na własnych wydawnictwach promocyjnych, w Internecie Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Promocja i marketing ma swoje istotne miejsce w procesie budowania i zarządzani wizerunkiem. Niezwykle waŝne jest, by ten element nie był pustospełniony. Musi on informować o rzeczywiście zachodzących zmianach. Musi takŝe być dostosowany jakościowo do pozostałych elementów procesu. Odpowiednie powiązanie promocji z działaniem (inwestycjami, realizacją dobrych pomysłów) stwarza rzetelne podstawy do stworzenia stałej przewagi konkurencyjnej. 7

8 VII. Wybrane moŝliwości finansowania działań promocyjnych z funduszy strukturalnych w latach , Marek śukowski Dyrektor Projektów Unijnych PART S.A. MoŜliwości finansowania projektów promocyjnych w perspektywie Związki projektów promocyjnych z innymi obszarami finansowania rozwoju turystyki. Wybrane aspekty realizacji projektów promocyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych: beneficjenci, typy projektów. Prezentacja moŝliwości finansowania działań promocyjnych z programów operacyjnych na poziomie krajowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Prezentacja moŝliwości finansowania działań promocyjnych z programów operacyjnych na poziomie regionalnym na przykładzie wybranego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wskazanie moŝliwości finansowania promocji turystycznej z funduszy strukturalnych w nowej perspektywie unijnej Uświadomienie moŝliwości wsparcia promocji z funduszy strukturalnych. Podjęcie starań o skuteczne przygotowanie projektu. Partnerstwo dla wspólnej promocji. Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Wsparcie promocji turystyki znalazło miejsce w wybranych działaniach w ramach róŝnych priorytetów programów operacyjnych. Pozwoli to na zwiększenie moŝliwości finansowych realizacji projektów promocyjnych oraz wskazanie nowych obszarów działań, a takŝe zwiększenie obszarów działań dla wspólnych inicjatyw róŝnego typu partnerów np. samorządów, ich związków, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, podmiotów działających w oparciu o Partnerstwo Publiczno-Prywatne oraz przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. z Warszawy jest współorganizatorem Panelu Turystycznego w ramach VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni. Zakres tematyczny materiału przedstawionego podczas Panelu koresponduje tematycznie zarówno z istniejącą i od wielu lat realizowaną ofertą produktową PART S.A. jak i nową propozycją produktu o nazwie Branding Polska. Oferta Branding Polska skierowana jest do polskich miast i regionów chcących w sposób przemyślany zarządzać swoim wizerunkiem w oparciu o turystykę. W skład oferty poza opracowaniami strategicznymi, dotyczącymi budowania konkurencyjnego wizerunku turystycznego wejdą między innymi prowadzone cyklicznie badania wizerunku (w oparciu o partnerstwo z jedną z wiodących firm badawczych), usługi konsultingowe rozłoŝone na wiele lat, szkolenia dla samorządowców, kampanie marketingowej. 8

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Warszawa, lipiec 2009 r. Redakcja merytoryczna: dr ElŜbieta Wąsowicz-Zaborek Zespół redakcyjny: Jacek

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ I Klastry teoria i praktyka współdziałania

MODUŁ I Klastry teoria i praktyka współdziałania MODUŁ I Klastry teoria i praktyka współdziałania Spis treści Strona Część 1. Klastry niezbędne informacje 2 Część 2. Finansowanie klastra. Formy prawne 10 Część 3. Działania klastrów najlepsze praktyki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 Wrocław, marzec 2008 AUDYT POTENCJAŁU MARKI Dla Miasta Sieradza WSTĘP DuŜa konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Ilona Urbanyi-Popiołek

Ilona Urbanyi-Popiołek Ilona Urbanyi-Popiołek Studium przemysłu turystyki morskiej i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Regionu Południowego Bałtyku. Diagnoza i analiza przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET utworzonej przez

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

ROLA MARKETINGU UCZELNI WYŻSZYCH W KREOWANIU WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW

ROLA MARKETINGU UCZELNI WYŻSZYCH W KREOWANIU WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW ROLA MARKETINGU UCZELNI WYŻSZYCH W KREOWANIU WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW mgr Anita Kijanka Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Biuro Promocji i Informacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jestem optymistą! Krzysztof Przybył

Jestem optymistą! Krzysztof Przybył Jestem optymistą! Polscy ekonomiści i analitycy rynku malują najbliższą przyszłość w czarnych barwach. Wskaźniki spadają, więc spadają także nastroje, a przedsiębiorcy i inwestorzy tracą zimną krew. Takie

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: ZESPÓŁ POD KIERUNKIEM

OPRACOWANIE: ZESPÓŁ POD KIERUNKIEM WROCŁAWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OPINIA I OCENA WSTĘPNYCH ZAŁOśEŃ PROJEKTU OPRACOWANIE: ZESPÓŁ POD KIERUNKIEM dr hab. Andrzeja Kalety, prof. AE, W SKŁADZIE: dr Jarosław Ignacy dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo