PANEL TURYSTYCZNY. Program Panelu Turystycznego. Miejsce: Gdynia, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny. Czas: 24 maja 2007 roku, godz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PANEL TURYSTYCZNY. Program Panelu Turystycznego. Miejsce: Gdynia, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny. Czas: 24 maja 2007 roku, godz. 9.30-15."

Transkrypt

1 PANEL TURYSTYCZNY "Marketing miejsc - Inwestycja w przyszłość" godz Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Al. Zwycięstwa 96/98 - sala morska (B4) "Marketing miejsc - Inwestycja w przyszłość" Miejsce: Gdynia, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Al. Zwycięstwa 96/98 - sala morska (B4) Czas: 24 maja 2007 roku, godz Liderem Panelu Turystycznego jest Anna Somorowska Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. Program Panelu Turystycznego 9.30 Powitanie i wprowadzenie Anna Somorowska, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. (15 min.) 9.50 (20 min.) Branding regionów i miast czyli o co w tym chodzi? Jacek Debis, Hubert Gonera, prowadzący projekt Branding Polska - PART S.A (20 min.) Atrakcyjność turystyczna miast i regionów Polski wyniki badania agencji Synovate, dr Piotr Birski (15 min.) Marka Regionu Morza Bałtyckiego nowym narzędziem promocji i współpracy międzynarodowej dr Tomasz Studzieniecki (20 min.) Jak design moŝe skutecznie zwiększyć atrakcyjność regionu jako destynacji turystycznej Beata Bochińska Dyrektor Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (20 min.) Design i nowoczesne technologie jako element budujący wizerunek miast na przykładzie projektu Saragossa Digital Mile realizowanego przez Masachusets Institute of Technology dr inŝ. Michał Stangel, Politechnika Śląska (20 min.) Doświadczenie BBC WORLD w kreowaniu marek regionów i miast na świecie. Lisa Jones Account Manager CEEMA BBC WORLD, Nicholas B.R. Robinson BBC WORLD representative Poland (20 min.) MoŜliwości finansowania promocji turystyki w tym marketingu miejsc Marek śukowski dyrektor projektów unijnych PART przerwa kawowa (20 min.) Dyskusja panelowa (60 min.) Stoliki tematyczne moŝliwość bezpośrednich konsultacji (1,5 godz.) Obiad

2 TEMATYKA WYSTĄPIEŃ: I. Branding regionów i miast czyli o co w tym chodzi? Jacek Debis, Hubert Gonera, PART S.A. prowadzący projekt Branding Polska Wprowadzenie w załoŝenia programu Branding Polska autorskiej koncepcji PART S.A. dedykowanej tym miastom i samorządom, które pragną osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną Wskazanie poszczególnych etapów budowania silnego wizerunku turystycznego miast i regionów Wprowadzenie w zagadnienia składające się na proces brandingu takie jak: badanie wizerunku, strategia marki turystycznej, cele marki, pomysły na budowę silnej marki, wdroŝenie pomysłów, ewaluacja działań Branding miejsc jest procesem, który od kilku lat znajduje się w centrum zainteresowania rządów wielu państw świata. Od niedawna jest równieŝ przedmiotem burzliwej dyskusji akademickiej w USA i Wielkiej Brytanii. Na świecie istnieją firmy badawcze i zespoły ekspercie doradzające, poszczególnym krajom, a nawet związkom ponadpaństwowym (np. Unia Europejska, Basen Morza Bałtyckiego) jak kształtować wizerunek. Branding miejsc to inaczej strategiczny proces budowania silnych marek miast, regionów, atrakcji turystycznych, oparty na wnikliwych analizach, opracowany koncepcji idei przewodniej marki (co nas wyróŝni na rynku, zapewni trwałą przewagę?) oraz bieŝącym procesie zarządzania i monitorowania efektów działań, w tym wizerunku miejsca. Międzynarodowe firmy badawcze publikują kwartalne raporty na temat zmian wizerunku państw, miast i regionów (tracking wizerunku). Z uwagi na wieloletni dorobek PART S.A. (ponad 35 strategii marketingowych dla polskich miast i regionów powstało w ramach autorskiej metodologii PART Atrakcyjny Region Programu rozwoju turystyki wraz z wizualizacją marki), wieloletnią współprace w partnerami europejskimi i koniecznością konkurowania polskich miast i regionów na rynku globalnym, postanowiliśmy stworzyć kompleksową ofertę kreowania wizerunku. Ostrzem marki jest godło promocyjne, czyli logo turystyczne wraz systemem identyfikacji wizualnej miejsca; PART S.A. moŝe pochwalić się największą liczbą wdroŝonych realizacji logo miast i regionów w Europie. Jak wynika z rozmów prowadzonych ze stałymi partnerami, wiedza o budowie wizerunku opartego na turystyce jest trudna do uzyskania, a zapotrzebowanie na doradztwo w tym zakresie świadczone przez profesjonalny podmiot jest duŝe i stale rosnące. Poprzez skutecznie prowadzony branding turystyczny moŝna z powodzeniem zwiększyć wpływy nie tylko z turystyki, ale równieŝ podnieść atrakcyjność inwestycyjną, poprawić wizerunek wśród mieszkańców, spowodować pozytywne zmiany w bilansie migracji. Jesteśmy liderem w dziedzinie wspomagania rozwoju turystyki w polskich samorządach. Wiemy jak wielką rolę w rozwoju kraju w perspektywie finansowej odegra turystyka oraz jak duŝe środki zostaną przeznaczone na projekty infrastrukturalne i promocyjne. Pragniemy osiągnąć efekt synergii na styku tych pól. Od lat współpracując z polskimi miastami i regionami, doradzając im w zakresie rozwoju turystyki, zdajemy sobie sprawę jak wiele zaleŝy od konkurencyjnego wizerunku miejsca. Wizerunek ten przekłada się na późniejsze powodzenie gospodarcze miasta czy regionu w aspektach takich jak turystyka, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, bilans migracji. Pragniemy wyciągnąć pomocną dłoń to dych miast i regionów, które aspirują do zajmowania coraz lepszych pozycji konkurencyjnych na rynku polskim i europejskim. Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Branding miejsc jest tematem łączącym wszystkie wystąpienia Panelu Turystycznego. Jest to zagadnienie szersze niŝ marketing miejsc, moŝna określić je jako jego naturalną ewolucję. Wskazuje on jak w najlepszy sposób ukierunkować całość planów rozwojowych miast i regionów. Jest to bardzo efektywne narzędzie, pozwalające na takie zarządzanie budŝetem miasta aby przyniosło to największe korzyści ekonomiczne i społeczne. Branding miejsc jest inwestycją w przyszłość, osiągnięcie silnego wizerunku i wynikającej z niego przewagi konkurencyjnej jest gwarantem stabilnego wzrostu na długie lata. 2

3 II. Wizerunek miast i regionów w świetle wyników badań, metodologie badawcze, dr Piotr Birski, Synovate Polska Przedstawienie oceny postrzegania atrakcyjności turystycznej miast i regionów polskich na reprezentatywnej grupie respondentów (1011 ankietowanych badanie ogólnopolskie) Przedstawienie profilu ankietowanych, w tym wg wybieranych/preferowanych destynacji Prezentacja korzyści oraz moŝliwości w zakresie pełnego Programu badań marketingowych wizerunku turystycznego Prezentacja metodologii badawczych w zakresie wizerunku miejsc Przeprowadzone badania testowe to pierwsza próba globalnego spojrzenia na wizerunek miast i regionów polskich od strony ich atrakcyjności turystycznej. Zagadnienia dot. wizerunku, postrzegania miast są z reguły marginalizowane w bieŝącej działalności. Więcej uwagi, kosztów poświęca na poznawanie profilu polityków, partii politycznych czy emocjonalnych, ulotnych opinii dot. aktualnie nagłaśnianej afery, problemu itp. Wizerunek miast, regionów, kraju to w znaczącej mierze diagnoza tego kim jesteśmy dla innych, jaki kreujemy obraz na rynku i czy nasze dąŝenia, zaplanowane działania znajdują odzwierciedlenie w postrzeganiu przez otoczenie. PART od kilku lat próbuje propagować ideę badań wizerunkowych krajowych destynacji turystycznych (regionów, miast), wcześniej oferując produkt badawczy przygotowywany we współpracy z Instytutem Turystyki w Krakowie, teraz podjął się próby zbudowania/wdroŝenia kompleksowego narzędzia badawczego; podjęto m.in. współpracę z firmą Synovate, profesjonalną firmą badawczą zajmującą się m.in. organizowaniem Omnibusów ogólnopolskich. Wspólnie z firmą Synovate PART S.A. zrealizował testowy, prototypowy element zakładanego w przyszłości kompleksowego procesu badań wizerunkowych (regionów i miast) z uwzględnieniem atrakcyjności turystycznej. Efekty tego eksperymentu są na tyle ciekawe (nie tylko ze względu na wyniki badań, ale i tło ekonomiczne), Ŝe postanowiono je oficjalnie zaprezentować, upublicznić tym bardziej, Ŝe w tym samym czasie badania dot. wybranych elementów wizerunku miast przeprowadziła firma Sopocka PBS DGA. Choć przeprowadzono tylko mały wycinek badań wizerunkowych, wyniki dotychczasowe odsłoniły ogromną skalę moŝliwości w zakresie pozyskiwania cennych informacji dla miast i regionów, które mogą istotnie przyczynić się do podnoszenia efektywności podejmowanych decyzji przez zarządców i włodarzy miast i regionów. Wyniki postrzegania atrakcyjności turystycznej miast i regionów wskazały na wiele interesujących informacji, które juŝ obecnie mogą stanowić bardzo konkretne przesłanki do podjęcia działań z zakresu marketingu miejsc oraz brandingu destynacji turystycznych. Prezentacja pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość w zakresie procesów badań wizerunkowych krajowych destynacji; z pewnością jest moŝliwe zaprogramowanie i realizacja stałego programu badań wizerunkowych polskich destynacji turystycznych, pozwalającego na rzetelne porównywanie danych, ich analizę oraz wykorzystywania ich do projektowania efektywnych działań marketingu miejsc. W czym moŝe nam to pomóc? (efekty, następne kroki) Zbudowanie kompleksowego, ogólnopolskiego programu badań w zakresie wizerunku miast i regionów, w tym aspekcie turystycznym. Argument wspomagającym dla stymulowania włodarzy miast (radnych, zarządów), w podejmowaniu konkretnych decyzji zwiększających atrakcyjność turystyczną miast. Kluczowy element tzw. uzasadniania wielu projektów miękkich i twardych przy staraniach o dofinansowanie z funduszy UE. Zwiększenie konkurencyjności polskich miast i regionów na rynku turystycznym wiedza o sobie jako klucz do doskonalenia produktu/oferty rynkowej. Poprawa analizy wskaźnikowej przy projektach realizowanych ze środków UE oraz monitorowania ich. Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Informacja o kompleksowym wizerunku, ale równieŝ ocenie poszczególnych elementów składowych promowania destynacji to klucz do właściwie przygotowanego procesu budowania strategii rozwoju produktu miejsca w oparciu o branding i marketing miejsc 3

4 III. Marka Regionu Morza Bałtyckiego nowym narzędziem promocji i współpracy międzynarodowej dr Tomasz Studzieniecki Współpraca w Ramach Basenu Morza Bałtyckiego (RMB) jako przykład budowy marki ponadnarodowej. Etapy procesu budowania konkurencyjnego wizerunku Regionu Morza Bałtyckiego. Region Morza Bałtyckiego jako destynacja turystyczna. Siła tkwiąca w kooperacji międzynarodowej. Jest to jeden z pionierskich przykładów realizacji zadań wspólnej promocji i marketingu turystycznego. Projekt budzący zainteresowanie światowych autorytetów w dziedzinie marketingowych. Promocja RMB jest projektem, w ramach którego przy jednym stole spotykają się partnerzy z wielu państw udowadniając, Ŝe moŝna wspólnie osiągnąć więcej niŝ w pojedynkę. Projekt, w którym strona Polska jest jednym z liderów. Zrozumienia potencjału leŝącego w kooperacji, łączeniu doświadczeń oraz budŝetów promocyjnych Wzrost znaczenia turystyki morskiej w Polsce Wytworzenie wspólnej oferty produktów turystycznych państw RMB Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Wskazanie, w jaki sposób został zbadany wizerunek regionu, jak kształtuje się on obecnie i co na niego wpływa. Przedstawienie załoŝeń towarzyszących zarządzaniu marką RMB jako modelowego systemu współpracy międzynarodowej w tym zakresie. 4

5 IV. Jak design moŝe skutecznie zwiększyć atrakcyjność regionu jako destynacji turystycznej? Beata Bochińska Dyrektor Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Przedstawienie, czym jest współcześnie, jaką rolę pełni design w gospodarce światowej, w tym turystycznej (m.in. budowanie atrakcyjnego wizerunku krajów, regionów i miast) Wykład Pani Dyr. Beaty Bochińskiej na MFG ma równieŝ pokazać ogromne moŝliwości, koszyk korzyści, jaki jest związany z upowszechnianiem i wdraŝaniem design w destynacjach turystycznych, poprzez pokazanie konkretnych efektów i korzyści; co moŝe dać dobre wzornictwo/design dla atrakcyjności turystycznej regionów/miast. (Na przykładach zarówno juŝ wdroŝonych na świecie, jak i hipotetycznych rewaloryzacji wybranych polskich miast) Wskazanie na moŝliwe kierunki strategiczne w budowaniu oferty turystycznej miast w ścisłym powiązaniu z atrakcyjnym design (np. design city, cool city) Wzornictwo design zalicza się do filarów tzw. przemysłu kreacji, który określa się współcześnie jako jeden z trzech głównych elementów budowania silnej marki produktu miejskiej turystyki kulturowej (szczególnie w duŝych miastach pow., 200 tys. mieszkańców). Wysokiej klasy design moŝe wszechstronnie wpływać na konkurencyjność produktów turystycznych m.in. w zakresie produkcji pamiątek, małej architektury, produktów lokalnych, turystycznych środków transportu, materiałów informacyjnych i promocyjnych, ale takŝe rozwiązań w zakresie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (hotele design, SPA design, knajpki, puby i kawiarnie design). Na świecie udowodniono juŝ w wielu miastach i krajach, Ŝe design to nie tylko lepsza marka i jakość produktów przemysłowych (m.in. Dania, Hiszpania, Włochy, Anglia, Szwecja, Francja), ale równieŝ skuteczny oręŝ w budowaniu silnych marek i produktów turystycznych. Design jest ściśle powiązany z wysokiej jakości architekturą, stąd bardzo blisko do tworzenia nowych atrakcji turystycznych (muzea, parki tematyczne, parki sztuki, pasaŝe i bulwary miejskie, sale koncertowe i ekspozycyjne, itp.). Dobry design wpływa na trwałość architektury, jej atrakcyjność oraz walory uŝytkowe. Polskie wzornictwo straciło kilkadziesiąt lat w okresie PRL, nadal wyraźnie odstajemy od większości krajów UE, choć potencjał mamy ogromny; stąd podjęliśmy starania, Ŝeby stopniowo zmieniać ten stan rzeczy, dlatego współpraca z IWP oraz zaproszenie dyr. IWP na prezentację (taką misję realizuje statutowo bardzo pręŝnie odbudowywany Instytut Wzornictwa Przemysłowego). Polskie regiony i miasta turystyczne potrzebują silnego wsparcia w tym zakresie, szczególnie w okresie , kiedy do wykorzystania będą miliardy euro. Czy zbudujemy kolejne sale i hale sportowe pod parawanem turystyki, czy uda nam się wykreować trwałe i efektywne produkty oparte na infrastrukturze i atrakcjach o wysokich walorach estetycznych i uŝytkowych? Uświadomienie włodarzom miast i regionów szans oraz moŝliwości, jakie daje design w turystyce Wskazanie dobrych wzorców moŝliwych do szybkiej implementacji w miastach i regionach Polski Zachęcenie polskich miast i regionów do opracowywania projektów turystycznych z uwzględnieniem aspektów wysokiej jakości design Wpisanie programów dobrego wzornictwa design jako stały element wspólnej oferty PART S.A. i IWP dla polskich regionów turystycznych Wzbudzenie nie tylko świadomości, ale i aktywności w zakresie propagowania walorów i efektywności design dla turystyki miast i regionów Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Design to klucz do sukcesu, w zakresie marketingu atrakcji, infrastruktury, jak i często silny oręŝ w działaniach wizerunkowych marketingu destynacji turystycznych. 5

6 V. Zastosowanie design i nowoczesnych technologii jako elementu budującego wizerunek miast na przykładzie projektu Saragossa Digital Mile projektu realizowanego przez Masachusets Institute of Technology dr inŝ. Michał Stangel, Politechnika Śląska Wskazanie moŝliwości podjęcia odwaŝnych i celnych kroków inwestycyjnych mogących bardzo pozytywnie, wręcz rewolucyjnie odświeŝyć wizerunek miasta Prezentacja nowych trendów w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w architekturze i strukturze funkcjonalnej miasta Prezentacja moŝliwości powiązania nowoczesnej kreacji z dziedziny design i it dla podniesienia wartości funkcjonalnych miasta i jego atrakcyjności turystycznej Próba wskazania drogi myślenia o swoim rozwoju polskim miastom aspirującym do miana centów nowoczesności Zdajemy sobie sprawę jak wielką wartość do wizerunku miasta i regionu moŝe dodać odwaŝna inwestycja, stająca się wizytówką i łatwo rozpoznawalną ikoną miasta. Tak stało się w przypadku wieŝy Eiffela, Opery w Sydney, Muzeum Gugenheimma w Bilbao, a w przyszłości zapewne stanie się tak w przypadku Saragossa Digital Mile. Masachusets Institute of Technology, a w szczególności wydział City Design and Developement (planowania i rozwoju miasta) jest kuźnią nowoczesności w dziedzinie rozwoju miast na świecie. Opracowano w nim między innymi projekt Seul Digital City, Barcelona Digital Lens, koncepcję przeobraŝenia funkcjonowania systemu autobusów miejskich ParyŜa. Chcemy zaprezentować projekt naleŝący do światowej awangardy, który moŝe stać się inspiracją dla polskich miast. Projekty realizowane w Hiszpanii są wskazaniem, w jaki sposób rozwijać się mogą w perspektywie następnych kilku, czy kilkunastu lat polskie miasta. Sytuacja Hiszpanii i Polski jest przecieŝ w duŝym stopniu podobna. RóŜnimy się przede wszystkim datą akcesji do Unii. Mamy, jak niegdyś Hiszpania, niedorozwiniętą infrastrukturę miejską, jesteśmy w okresie wielu przemian i inwestycji, które na długie lata odmienią wizerunek Polski. W Polskich miastach podejmuje się bardzo wiele inwestycji. Często ogłaszane są konkursy architektoniczne na zagospodarowani salonów miejskich, czyli śródmiejskich placów (np. Plac Bankowy w Poznaniu), budynków uŝyteczności publicznej (np. Urząd Miasta w Białymstoku, Opera Podlaska, Biblioteka w Opolu). Te inwestycje mogą stać się nową twarzą miast. Turystyka, szczególnie kulturowa, zawsze skupiała się w centrach miast to kluczowe przestrzenie poznania dla odwiedzających. Pierwszym elementem nowego miasta, który spostrzega turystyka jest często równieŝ dworzec i jego okolica. Projekt Zaragosa Digital Mile to adaptacja starego dworca kolejowego i jego okolic jako nowego centrum miasta. MoŜliwość innego spojrzenia na inwestycje miejskie przez decydentów Inne formułowanie wytycznych oceny konkursów architektonicznych Uwzględnienie turysty jako istotnego odbiorcy nowej przestrzeni miejskiej MoŜliwość zlecenia przez polskie miasta odwaŝnych opracowań koncepcyjnych instytucjom wyspecjalizowanym w tej dziedzinie (podobnych swoim charakterem do MIT CDD). Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Dla skuteczniej zmiany wizerunku miasta, czy regionu inwestycje twarde innowacyjnie realizujące załoŝone w strategii brandingowej cele są niezwykle waŝne. Nic tak dobrze jak odwaŝna realizacja zmian nie wpływa na uwiarygodnienie wydawanych przez miasto, region komunikatów marketingowych. Chcąc powiedzieć noś ciekawego światu, naleŝy mieć o czym mówić! Innowacyjne projekty zacikewawią kaŝdego, te nudne nie przebiją się przez poziom szumów informacyjnych. Pokazuje to jak waŝne jest zintegrowanie rozwoju miasta z jego marketingiem i to, Ŝe wszystkie te elementy mają na celu jedno poprawę wizerunku miasta lub regionu, co przekłada się następnie na wymierne korzyści ekonomiczne. 6

7 VI. Doświadczenie BBC WORLD w kreowaniu marek regionów i miast na świecie. Lisa Jones Account Manager CEEMA BBC WORLD, Nicholas B.R. Robinson BBC WORLD representative Poland Przedstawienie podejścia międzynarodowej telewizji BBC do promocji destynacji turystycznych Wybrane elementy procesu kreacji spotu reklamowego, realizacji, załoŝeń, oceny skuteczności oddziaływania Skrótowe omówienie wybranych casów z Europy i ze Świata: Turespana, Riga Tourism, Lithuania Tourism i the Nigerian Ministry of Tourism Przedstawienie doświadczeń polskich BBC zdobytych podczas dwóch kampanii promocyjnych dla Warsaw Destination Alliance Prezentacja moŝliwości współpracy polskich miast i regionów z BBC Word Polskie miasta i regiony zyskują dziejową szansę poinformowania o swojej atrakcyjności turystycznej światowe rynki docelowe, dobrze, aby moŝliwie efektywnie planowały budŝety na ten cel. Kampanie medialne w tym telewizyjne, jak kaŝde działanie marketingowe mają swoją specyfikę. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z moŝliwości, jakie stwarzają. Kampanie telewizyjne są powszechnie krytykowane z uwagi na wysokie koszty. Chcemy pokazać prawdziwe oblicze tego sposobu komunikacji i przedstawić bardziej szczegółową wiedzę na temat tego narzędzia. Chcieliśmy przedstawić doświadczenia lidera rynku globalnego w dziedzinie mediów telewizyjnych. BBC Word od lat dopracowuje formułę zarówno strategii dotarcia do odpowiednich segmentów, jak i ewaluacji kampanii marketingowych i z powodzeniem moŝe słuŝyć za przykład dobrych praktyk w tym zakresie. Odpowiednio dobierając narzędzia marketingowe miasta i regiony mogą zmaksymalizować efektywność swoich budŝetów na kampanie reklamowe. Oczywiście wybór narzędzia jest sprawą wielce zróŝnicowaną i zaleŝy od wielu parametrów takich, jak chociaŝby wielkość i profil oferty turystycznej miasta czy organizacja duŝego wydarzenia. Zdobycie nowych rynków docelowych szczególnie z dziedziny turystyki biznesowej i kulturowej Wprowadzenie trackingu (mierzenia wizerunku) miast i regionów przed i po kampaniach Korzystanie z wiedzy o trendach partnera z zasięgiem globalnym MoŜliwość wielokrotnego wykorzystania spotów, w tym równieŝ na własnych wydawnictwach promocyjnych, w Internecie Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Promocja i marketing ma swoje istotne miejsce w procesie budowania i zarządzani wizerunkiem. Niezwykle waŝne jest, by ten element nie był pustospełniony. Musi on informować o rzeczywiście zachodzących zmianach. Musi takŝe być dostosowany jakościowo do pozostałych elementów procesu. Odpowiednie powiązanie promocji z działaniem (inwestycjami, realizacją dobrych pomysłów) stwarza rzetelne podstawy do stworzenia stałej przewagi konkurencyjnej. 7

8 VII. Wybrane moŝliwości finansowania działań promocyjnych z funduszy strukturalnych w latach , Marek śukowski Dyrektor Projektów Unijnych PART S.A. MoŜliwości finansowania projektów promocyjnych w perspektywie Związki projektów promocyjnych z innymi obszarami finansowania rozwoju turystyki. Wybrane aspekty realizacji projektów promocyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych: beneficjenci, typy projektów. Prezentacja moŝliwości finansowania działań promocyjnych z programów operacyjnych na poziomie krajowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Prezentacja moŝliwości finansowania działań promocyjnych z programów operacyjnych na poziomie regionalnym na przykładzie wybranego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wskazanie moŝliwości finansowania promocji turystycznej z funduszy strukturalnych w nowej perspektywie unijnej Uświadomienie moŝliwości wsparcia promocji z funduszy strukturalnych. Podjęcie starań o skuteczne przygotowanie projektu. Partnerstwo dla wspólnej promocji. Powiązanie z głównym wątkiem tematycznym (efekt synergii, umiejscowienie w głównej tematyce) Wsparcie promocji turystyki znalazło miejsce w wybranych działaniach w ramach róŝnych priorytetów programów operacyjnych. Pozwoli to na zwiększenie moŝliwości finansowych realizacji projektów promocyjnych oraz wskazanie nowych obszarów działań, a takŝe zwiększenie obszarów działań dla wspólnych inicjatyw róŝnego typu partnerów np. samorządów, ich związków, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, podmiotów działających w oparciu o Partnerstwo Publiczno-Prywatne oraz przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. z Warszawy jest współorganizatorem Panelu Turystycznego w ramach VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni. Zakres tematyczny materiału przedstawionego podczas Panelu koresponduje tematycznie zarówno z istniejącą i od wielu lat realizowaną ofertą produktową PART S.A. jak i nową propozycją produktu o nazwie Branding Polska. Oferta Branding Polska skierowana jest do polskich miast i regionów chcących w sposób przemyślany zarządzać swoim wizerunkiem w oparciu o turystykę. W skład oferty poza opracowaniami strategicznymi, dotyczącymi budowania konkurencyjnego wizerunku turystycznego wejdą między innymi prowadzone cyklicznie badania wizerunku (w oparciu o partnerstwo z jedną z wiodących firm badawczych), usługi konsultingowe rozłoŝone na wiele lat, szkolenia dla samorządowców, kampanie marketingowej. 8

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni.

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni. PATRONI KONFERENCJI: Katowice 18 maja 2009 roku Zaproszenie Mili Państwo. Z prawdziwą satysfakcją pragnę zaprosić do wzięcia udziału w konferencji promującej produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań.

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyregionalna w ramach inicjatywy INTERREG III C na przykładzie wybranych projektów. Przemysław Kniaziuk. JTS INTERRREG IIIC East

Współpraca międzyregionalna w ramach inicjatywy INTERREG III C na przykładzie wybranych projektów. Przemysław Kniaziuk. JTS INTERRREG IIIC East Współpraca międzyregionalna w ramach inicjatywy INTERREG III C na przykładzie wybranych projektów Przemysław Kniaziuk JTS INTERRREG IIIC East Łączymy regiony Europejskie regiony połączone są widoczną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OFERTA Strona 1 Co to jest audyt marketingowy? Audyt marketingowy to proces składający się z szeregu działao, których celem jest obiektywna ocena prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum: Strategiczny projekt badawczy Finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Temat projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Zadanie Badawcze numer 3: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked.

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Prezentacja ofertowa Komunikacja Digital Event Czym jest Belinked? Belinked to HUB komunikacyjny, powstały w wyniku połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji ekspertów

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Philips Lighting

Program Partnerski Philips Lighting Program Partnerski Philips Lighting Wzmacnianie współpracy Partner (ang. Value Added Partner - VAP) Partnerzy to specjaliści w zakresie oświetlenia, wspierani przez Philips w realizacji projektów opartych

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny menadżer w turystyce

Nowoczesny menadżer w turystyce Tomasz Studzieniecki Nowoczesny menadżer w turystyce Zarządzanie produktem turystycznym - wykaz zagadnień Moduł I Podstawy i organizacja turystyki i hotelarstwa liczba godzin razem - 8 1 Geneza, ewolucja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

We Candoo Marketing. Better.

We Candoo Marketing. Better. We Candoo Marketing. Better. We We Candoo Marketing. Better. Nasz zespół Katarzyna Kantarek account manager Aniela Chocholska account manager Marcin Skiba account manager Michał Kiełpiński CEO Paweł Chrzczonowicz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo