Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS"

Transkrypt

1 Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS Instytut Humanistyczno-Pedagogiczny Krzemieniec Regional Humanities-Pedagogical Institute Kremenets Zagroda Roztocze, Obsza

2 UCZESTNICY WYSTAWY PARTICIPANTS OF EXHIBITION Artur Bartkiewicz (PL) Ma gorzata Bielecka (PL) Ingrid Bouchez (F) Irina Gusyuk (UA) Ulrika Hembjer (S) Waldemar Kozub (PL) Melissa Kraft (USA) Lidia Markiewicz (PL) Lucille Nurkse (USA) Aleksandra Panfilowa (UA) Alexandra Prajer (F) Marek Rzeêniak (PL) Zbigniew Sawaryn (PL) Agnieszka S odkowska (PL) Stanis aw Sobolewski (PL) Krystyna Spisak-Madejczyk (USA) Ebba Strid Udikas (S) Joanna Szostak (PL) Dmytro Syneƒki (UA) Edward Syty (PL) Marek Terlecki (PL) Swiet ana Tkaczuk (UA) O ena Tymkiw (UA) Ni Zwarunczik (UA) Teresa M. ebrowska (PL)

3 Organizatorzy wystaw / Organizers of the exhibitions: ODIN Przy wsparciu / With the support of: Starostwo Powiatowe w Bi goraju Patronat honorowy / Honorary patronage: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski / Major of Cracow prof. Jacek Majchrowski Partnerzy medialni / Media partners: Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Pan Witali Maksymenko / Consul General of Ukraine in Cracow Mr Witali Maksymenko Konsulat Generalny RP we Lwowie / Consulate General of Poland In Lviv Prezentacja wystawy / Presentation of the exhibition: BWA Galeria Sanocka, Rynek 14, Sanok, tel/fax , Muzeum Historyczne w Sanoku, ul. Zamkowa 2, Sanok, tel , Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Plac p k. Berka Joselewicza 1, PrzemyÊl, tel Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Galeria w Zamku Kazimierzowskim, Al. 25 Polskiej Dru yny Strzeleckiej 1, PrzemyÊl, tel , BWA w Ostrowcu Âwi tokrzyskim, ul. Siennieƒska 54, Ostrowiec Âwi tokrzyski, facebook.com/bwa.ostrowiec Muzeum Zamojskie w ZamoÊciu, ZamoÊç, ul. Ormiaƒska 30, tel , Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska, ul. Staszica 27, ZamoÊç, tel , Galeria Instytutu Humanistyczno-Pedagogicznego w Krzemieƒcu, ul. Licejna 1, Krzemieniec , tel. ( ) Galeria Labirynt Nr2, ul. Brzozowa 9/1, Kraków, facebook.com/mi dzynarodowe Sympozjum Spotkania w Krzemieƒcu, Galeria Sztuki Wspó czesnej Labirynt No 2 tel

4 Krzemieniec, a city hosting the artistic figures of Polish avant-garde during 1930s, hosted four editions of International Artistic and Scientific Symposium Spotkania w Krzemieƒcu in the years The initiators of this educational and artistic project are organisation Stowarzyszenie Forum InnowacyjnoÊci ODIN in Krakow and Academy of Humanities and Pedagogy in Krzemieniec, Ukraine. Cyclic, international event took place under the patronage of President of the City of Kraków and was accepted and supported by the Polish Consulate in Lviv, General Consulate of Ukraine in Kraków and Consulate of Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland in Kraków. We have the pleasure to present you with an artistic monograph comprising of a wide array of works by participants of international symposia, open creative workshops and open air meetings in Thanks to cooperation with Fisher s Museum in Bochnia, it also includes replicas of paintings by Marcin Franciszek Samlicki, one of the painters, an attendee of open airs in Krzemieniec in 1930s and a drawing teacher during Summer Drawing Meetings Rysunkowe Ogniska Wakacyjne. In reference to an essential role of Krzemieniec in the history of Poland and continuity of development of sociological thought, science, education, culture, art, and national heritage, the catalogue will be accompanied by parallel presentations of compositions by the artists who took part in the contemporary Krzemieniec open airs in art galleries such as BWA in Sanok, PrzemyÊl Centre of Science and Culture Gallery, BWA in Ostrowiec Âwi tokrzyski, ZamoÊç and Kraków, as well as the paintings of Marcin Samlicki in the museums of these cities. 26 artists from Poland, Ukraine, France, Sweden, Luxembourg and the USA took part in the 3rd and 4th edition of the symposium. We are pleased with the growing interest in the open airs and their international, interdisciplinary nature. We are doing our best to ensure that both the esteemed artists with considerable achievements and the young, promising artists or amateurs-enthusiasts will take part. Shared artistic search of artists-teachers from Pedagogical University in Kraków, Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków, Maria Curie-Sk odowska University in Lublin, Jan Kochanowski University in Kielce and Kielce University of Technology, and Ukrainian artists-teachers from Academy of Humanities and Pedagogy in Krzemieniec influenced the broadening of educational and artistic elements of the project. The everlasting tradition of a city open to multicultural artistic dialogue allowed for the successful organization of open airs designed for different age groups: adults, teenagers W Krzemieƒcu, mieêcie goszczàcym w latach trzydziestych XX wieku osobistoêci artystyczne polskiej awangardy, w latach odby y si cztery edycje Mi dzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego Spotkania w Krzemieƒcu. Inicjatorami interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-artystycznego sà Stowarzyszenie Forum InnowacyjnoÊci ODIN z siedzibà w Krakowie i Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna z siedzibà w Krzemieƒcu na Ukrainie. Cykliczny, mi dzynarodowy projekt odbywa si pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i zyska akceptacj oraz wsparcie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie i Konsulatu Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii w Krakowie. Mamy przyjemnoêç zaprezentowaç Paƒstwu drugà monografi artystycznà zawierajàcà wybór prac uczestników mi dzynarodowych sympozjów, otwartych warsztatów twórczych i plenerów odbywajàcych si w latach Dzi ki wspó pracy z Muzeum im. Fiszera w Bochni znajdujà si w nim równie reprodukcje obrazów Marcina Franciszka Samlickiego, jednego z artystów malarzy, uczestnika plenerów w Krzemieƒcu w latach 30- tych XX wieku i nauczyciela odbywajàcych si tam ROW- ów; Rysunkowych Ognisk Wakacyjnych. W nawiàzaniu do istotnej roli Krzemieƒca w dziejach historii Polski i ciàg oêci rozwoju myêli spo ecznej, nauki, edukacji, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, katalog towarzyszyç b dzie równoleg ym prezentacjom twórczoêci artystów bioràcych udzia w plenerach krzemienieckich wspó czeênie w galeriach sztuki takich jak: BWA w Sanoku, Galerii Przemyskiego Centrum Nauki i Kultury, BWA w Ostrowcu Âwi tokrzyskim, ZamoÊciu, Krakowie oraz obrazów Marcina Samlickiego w muzeach tych samych miast. W III i IV edycji Sympozjum wzi o udzia 26 artystów z Polski, Ukrainy, Francji, Szwecji, Luxemburga i USA. Cieszy nas rosnàce zainteresowanie plenerem i jego ró norodny, mi dzynarodowy, interdyscyplinarny charakter. Staramy si, aby wêród uczestników byli zarówno znani i cenieni artyêci o niekwestionowanym dorobku twórczym, jak i artyêci m odzi, obiecujàcy czy te amatorzy- pasjonaci. Wspólne poszukiwania twórcze artystów- pedagogów przedstawicieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Akademii Sztuk Pi knych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie Sk odowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego i Politechniki Âwi tokrzyskiej w Kielcach oraz ukraiƒskich artystów- pedagogów przedstawicieli Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Krzemieƒcu wp yn y na poszerzenie obszarów edukacyjno- artystycznych projektu. Wcià ywa tradycja miasta otwartego na mi dzykulturowy artystyczny dialog pozwoli a na udanà realiza- 4

5 and children in the public space, common artistic work, and discussions about arts in Krzemieniec. Due to the political situation in Ukraine, 4th International Artistic and Scientific Symposium in 2014 and the open air were held, with the artists from Ukraine, as an exception, in Obsza near Tarnogród, in Poland. We hope that in the following years it will be possible to move the symposium back to Krzemieniec, whose nostalgic charm constantly inspires generations of artists, and that the friendly city situated at the foot of the Queen Bona s Hill will again become a meeting place and a spot for international artistic dialogue. Leszek ebrowski, President Odin Forum on Innovation Association cj w Krzemieƒcu otwartych warsztatów artystycznych przeznaczonych dla ró nych grup wiekowych, doros ych, m odzie y i dzieci w przestrzeni publicznej, wspólnà prac twórczà oraz dyskusje o sztuce. Ze wzgl du na sytuacj politycznà panujàcà na Ukrainie, IV Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno- Naukowe w 2014 roku i towarzyszàcy mu plener z udzia em twórców z Ukrainy odby si wyjàtkowo w Polsce, w Obszy k. Tarnogrodu. Mamy nadziej, e w latach nast pnych mo liwy b dzie powrót do Krzemieƒca, którego nostalgiczny urok nieustannie inspiruje kolejne pokolenia twórców i goêcinne miasto usytuowane malowniczo u stóp Góry Królowej Bony ponownie stanie si miejscem spotkaƒ i mi dzynarodowego dialogu artystów. Leszek ebrowski Prezes Stowarzyszenie Forum InnowacyjnoÊci Odin Autoportret cerkiewny, olej, p ótno, 50x30 cm Orthodox church Self-Portrait, oil, canvas, 50x30 cm 5

6 Marcin Samlicki ( ) Marcin Samlicki nale y do najbardziej utalentowanych malarzy wywodzàcych si z Bochni, a zarazem do najgorliwszych wyznawców i promotorów polskiego koloryzmu. W historii sztuki polskiej nie zajà jednak tak eksponowanego miejsca, jak jego najbli si przyjaciele - Olga Boznaƒska czy Tadeusz Makowski, niemniej oryginalna i stojàca na dobrym poziomie twórczoêç malarska bocheƒskiego artysty zas uguje w pe ni na przypomnienie. Zw aszcza prace, które powsta y podczas jego kilkunastoletniego pobytu we Francji. Urodzi si w Bochni 23 paêdziernika 1878 roku, w zubo a ej rodzinie rzemieêlnika Jana i Salomei z Hurajewiczów. Po uzyskaniu matury w tamtejszym gimnazjum zapisa si w 1900 roku do krakowskiej Szko y Sztuk Pi knych. Najpierw ucz szcza na kurs Józefa Unierzyskiego. Ostatecznie jednak zwiàza si z Janem Stanis awskim, który przyjà go na swój kurs krajobrazu. Istotà szko y krajobrazowej po awiaczy Êwiat a Jana Stanis awskiego by o malowanie w plenerze, co sprzyja o poznawaniu ycia wsi i odpowiada o m odopolskiej fascynacji ludowoêcià. Uczniowie Stanis awskiego poczàtkowo malowali pejza e bliskie duchowi malarstwa mistrza, ale podatni byli jednoczeênie na nowe pràdy p ynàce z Francji. W rezultacie dopracowywali si ca kiem nowej wizji malarstwa i porzucali kiedyê nowatorskà i odznaczajàca si Êwie oêcià, a obecnie ju nieco anachronicznà szko. Do grona secesjonistów nale a tak e Samlicki i zaprzyjaêniony z nim jego kolega z kursu Tadeusz Makowski. JednoczeÊnie Samlicki studiowa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Studia te porzuci jednak ostatecznie dla malarstwa. W 1908 roku, w celu pog bienia swej wiedzy z zakresu historii sztuki oraz umiej tnoêci warsztatowych, odby podró e artystyczne do Wiednia i W och. Zwiedzi Rzym, Wenecj i Florencj, której po- Êwi ci dwa studia olejne i szereg rysunków. Podczas kolejnej podró y w 1910 roku odwiedzi Monachium, Pary, Bruksel, Antwerpi, Berlin, Drezno oraz ponownie Itali. Wraz z Alfonsem Karpiƒskim, spokrewnionym po kàdzieli ze znanà bocheƒskà rodzinà drukarzy Piszów, zwiedzi Londyn i pozna bli ej znanego teoretyka teatru E. G. Craiga. Szczególnie zajmowa o go badanie stosunku sztuki polskiej do zachodnioeuropejskiej - zarówno w odniesieniu do wspó czesnoêci, jak i kierunków dawnych. W tym czasie zaczà tak e wystawiaç, mi dzy innymi na poêmiertnej wystawie Stanis awskiego oraz prac jego uczniów w krakowskim Pa acu Sztuki oraz wystawach organizowanych przez Powszechny Zwiàzek Artystów Polskich w Krakowie. W 1911 r. uczestniczy w wystawie Niezale nych, zorganizowanej na wzór paryskich Indepéndants, zwracajàc uwag krytyki nowym poj ciem kolorystyki i harmonià Êwie ych, jasnych i silnych barw. Naturalnym Êrodowiskiem dla krakowskiej bohemy artystycznej, do której Samlicki bez wàtpienia wtedy nale a, by a Jama Michalikowa z kabaretem Zielony Balonik. Samlicki by jego wspó twórcà i przez jakiê czas Êpiewakiem, wykonujàcym piosenki przy akompaniamencie gitary Tadeusza Makowskiego. By te bywalcem kawiarni Sauera, gdzie przy legendarnym Stole Szyderców przesiadywa o grono malarzy i artystów tej miary, co T. Axentowicz, X. Dunikowski, V. Hofman, J. Malczewski, L. Rydel, W. Tetmajer, W. Weiss, K. elechowski. U Sauera spotka po raz pierwszy Jacka Malczewskiego, z którym znajomoêç przerodzi a si w wieloletnià i serdecznà przyjaêƒ. By cz stym goêciem w jego pracowni na krakowskim Zwierzyƒcu. W aênie za namowà Jacka Malczewskiego - który wczeêniej namalowa mu portret - znajdujàcy si obecnie w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego - wyjecha w 1912 roku do Pary a, aby tam doskonaliç talent malarski w paryskiej Académie de Grande la Chaumie re. We Francji mia mo liwoêç zetknàç si z najwa niejszymi kierunkami w ówczesnym malarstwie europejskim, a tak e zwiedziç - bez ma a wszystkie - najwa niejsze oêrodki artystyczne w Europie. Pozna Êwietnie Êrodowisko artystyczne Pary a, nale a do wiernych bywalców legendarnej kawiarni Parnas. Odgrywa przy tym znacznà rol w Êrodowisku artystów polskich, przebywajàcych nad Sekwanà. Przyjaêni si z najwybitniejszymi - Olgà Boznaƒskà (namalowa a kilka jego portretów, dwa z nich znajdujà si w zbiorach muzeum bocheƒskiego), Tadeuszem Makowskim (Êwiadczy o tym obfita korespondencja oraz znakomity portret Makowskiego, namalowany w 1920 r.), W adys awem Âlewiƒskim, Edwardem Wittygiem i Janem Rubczakiem. Utrzymywa kontakty z Ludwikiem Pugetem, Arturem Rubinsteinem, Henrykiem Sienkiewiczem i W adys awem Mickiewiczem. Samlicki potraktowa swój wyjazd przede wszystkim jako mo liwoêç pog bienia umiej tnoêci warsztatowych. Podró owa wi c i systematycznie poznawa muzea, tak e te na francuskiej prowincji, czego dowodem jest jego ksi gozbiór, przekazany Muzeum w Bochni przez spadkobierców, zawierajàcy liczne monografie, albumy, unikatowe przewodniki oraz katalogi wystaw. Wówczas zacz a si krystalizowaç rozleg a wiedza Samlickiego o sztuce a tak e jego Êwietna znajomoêç biografii znanych malarzy. Oddajàc si studiowaniu dzie dawnych mistrzów, nie przestawa analizowaç w asnej twórczoêci w poszukiwaniu nowych rozwiàzaƒ kolorystycznych. Z Pary a s a systematycznie korespondencje, publikowane na amach ówczesnych czo owych polskich czasopism artystycznych. Przebywajàc we Francji przez lat szesnaêcie napisa kilkadziesiàt artyku ów dla pism polskich ukazujàcych si 6

7 w Pary u, polonijnych w Stanach Zjednoczonych oraz krajowych, mi dzy innymi Wianków, Rydwanu, Ilustrowanego Kuriera Codziennego (by jego sta ym korespondentem). ZamieÊci powa ne analizy na temat malarstwa w Sztukach Pi knych (m.in. o O. Boznaƒskiej, G. Courbercie, V. van Goghu). Dzi ki niemu publicznoêç polska mog a Êledziç na bie àco ycie artystycznej stolicy Êwiata. Pary wywar na Samlickim, ch onàcym nowe pràdy w sztuce, ogromne wra enie. Zachwyci a go twórczoêç Paula Cézanne a, postimpresjonistów oraz Toulouse Lauterec a, którym by zachwycony, jako wybitnym kolorystà, odnajdujàcym pi kno tam, gdzie trudno si go spodziewaç. Pod wp ywem artystów tworzàcych wówczas w Pary u, a tak e dzi ki Âlewiƒskiemu, który by jego przewodnikiem po nowej sztuce francuskiej, odkrywa geometrycznoêç kszta tów krajobrazów i ludzi. W aênie takie sà francuskie pejza e Samlickiego - statyczne, bez ruchu, ukazujàce swój koloryt jedynie za pomocà figur geometrycznych i barw: czerwieni, zieleni, bràzu, b kitu. Po raz kolejny zwiedzi W ochy, dotar tak e do Hiszpanii zwiedzajàc Madryt, Barcelon i Toledo. W czerwcu 1914 r. uda si z Marsylii na Korsyk, a stamtàd do Martigues, gdzie sp dzi ostatnie tygodnie przed wybuchem wojny. Krótki w zamiarze pobyt we Francji - ze wzgl du na wybuch I wojny Êwiatowej - znacznie si przed u y. Samlicki by formalnie obywatelem monarchii austro-w gierskiej, z chwilà wi c wybuchu wojny zosta internowany. Umieszczono go w obozie dla obywateli austriackich - Polaków, W grów, Czechów, Serbów - utworzonym w miasteczku Le Vigan ko o Nimes. Pi cioletni, przymusowy pobyt na francuskiej prowincji ca kowicie ograniczy kontakty artysty ze Êrodowiskiem paryskim. Nie by jednak pod wzgl dem artystycznym zupe nie stracony. Przeciwnie - pod wp ywem twórczoêci m odego malarza Alberta Brabo z pobliskiego Alais dokona gruntownego przewartoêciowania poglàdów na zagadnienie koloru w malarstwie i zerwa z anemià barw. Âwiadczy o tym kilkadziesiàt znakomitych obrazów olejnych i akwarel, najcz Êciej widoków z Le Vigan i okolic - nale àcych niewàtpliwie do najlepszych osiàgni ç artysty. W Le Vigan powsta y tak e portrety tamtejszych mieszkaƒców oraz liczne szkice rysunkowe zebrane w kilkunastu szkicownikach. W ostatnim roku wojny odwiedzi w Le Puy przebywajàcych tam przyjació - Tadeusza Makowskiego i pochodzàcego z Bochni rzeêbiarza Feliksa Antoniaka. Ale Le Vigan móg opu- Êciç dopiero w sierpniu 1919 roku - dzi ki pomocy Vlastimila Hofmana. Zamieszka wówczas w Se vres pod Pary em i stopniowo nawiàzywa zerwane przez wojn kontakty, mi dzy innymi z Dunikowskim, Rubczakiem, Boznaƒskà, Geppertem i Makowskim, którego udanie sportretowa w 1920 roku ( Malarz w pracowni ). Szczególnie na tym w aênie p ótnie znalaz y w pe ni odbicie kolorystyczne przemyêlenia i doêwiadczenia z Le Vigan. W tym czasie pe ni funkcj wiceprezesa Paryskiego Zwiàzku Artystów Plastyków. Jako ceniony znawca polskiego Êrodowiska artystycznego w Pary u napisa Êwietne studium o polskiej kolonii artystycznej we Francji do monumentalnego wydawnictwa Dziesi ciolecie Polski Odrodzonej Publikowa tak e w Sztukach Pi knych. Przebywajàc we Francji, wystawia jednoczeênie swoje prace w kraju (Poznaƒ, Kraków, Bydgoszcz, Warszawa). W tym czasie nale a do Grupy Artystów Wielkopolskich Plastyka - ugrupowania programowo nawiàzujàcego do postimpresjonistów oraz dokonaƒ Cezanne a. Artystów nale àcych do Plastyki àczy o tak e i to, e w wi kszoêci studiowali w Pary- u oraz fascynacja sztukà francuskà. Po powrocie do Polski w 1928 r. zamieszka w rodzinnej Bochni, lecz funkcjonowa przede wszystkim w Êwiecie artystycznym Krakowa. Warte odnotowania sà podejmowane przez niego próby w zakresie integracji Êrodowiska artystycznego w Polsce, umo liwiajàce mu przetrwanie trudnych lat kryzysu ekonomicznego. W 1931 r. z inicjatywy T. Grotta, V. Hofmana i w aênie Samlickiego powsta a w Krakowie Grupa Dziesi ciu. Od 1936 roku - jako profesor kontraktowy - wyk ada histori sztuki wspó czesnej w Akademii Sztuk Pi knych. W tym czasie odkry dla swej twórczoêci urokliwy krajobraz podbocheƒskiej Lipnicy Murowanej i jego przydatnoêç dla swoich kolorystycznych eksperymentów, malowa tak e z upodobaniem w Krzemieƒcu. W swojej twórczoêci coraz cz Êciej przedstawia rodzinnà Bochni i jej najbli sze okolice ( apczyca, Nowy WiÊnicz, dolina Raby), gdzie udawa si na plenery malarskie z miejscowymi adeptami sztuki. Ów Pary anin, powracajàcy w rodzinne strony, stanowi niewàtpliwy wzór dla miejscowych adeptów sztuki. W jego cieniu, lecz zarazem przy yczliwym wsparciu, doskonalili swoje umiej tnoêci miejscowi utalentowani malarze m odszego pokolenia: Franciszek Mollo ( ), Mieczys aw Serwin-Oracki (( ), Walerian Kasprzyk ( ), Kazimierz Gulik ( ), Józef Stanis aw Broszkiewicz ( ). W 1937 roku przedstawi Samlicki publicznie interesujàcy projekt utworzenia w Bochni Muzeum Regionalnego Ziemi Bocheƒskiej. Plany te pokrzy owa wybuch wojny, a nast pnie tragiczna Êmierç na bocheƒskiej ulicy 25 czerwca 1945 roku pod ko ami radzieckiego samochodu wojskowego jadàcego z Berlina. Jednak e na mocy jego testamentu znaczna cz Êç spuêcizny artystycznej twórcy, a tak e cenny zbiór grafiki oraz wartoêciowy ksi gozbiór, znalaz y si w zbiorach muzeum bocheƒskiego. Z Samlickim nale y àczyç tak e poczàtki obecnej bocheƒskiej kolekcji malarstwa, si gajàcej prywatnych zbiorów tego interesujàcego malarza, krytyka sztuki i pedagoga. Jan Flasza 7

8 Marcin Samlickiwas one of the most talented painters from Bochnia, and at the same tame one of the most zealous followers and a promoter of Polish colourism. In the history of Polish art, he did not take a prominent seat among his closest friends Olga Boznaƒska and Tadeusz Makowski. The works of the artist from Bochniaare just as original and high quality, and theyfully deserveto be recalled. Especially works that were created during his several-years stay in France. He was born in Bochnia, on the 23rdof October 1878, in the poor family of a craftsman Jan and Salomea (née Hurajewicz). After he passed Matura exam in a secondary school, in 1900 he signed up to the School of Fine Arts in Kraków. In the beginning, he attended Józef Unierzyski scourse. Ultimately, he cooperated most closely with Jan Stanis awski who accepted him to his landscape course. The substance of the light seekers landscape school was outdoor painting, which enabled studying village life and suited Young Poland s fascination with folklore. Initially, Stanis awski s students painted landscapes in accordance with their master s teachings,however they were susceptible to French influence. As a result, they worked out completely new vision of paining and left a once innovative and fresh school that later became anachronistic. The group of secessionists also included Samlicki and his friend from the course Tadeusz Makowski. Simultaneously, Samlicki studied at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University. Ultimately, he abandonedhis studies for paining. In 1908 he travelled to Vienna and Italy to deepen his knowledge about history of art and to improve his skills. He visited Rome, Venice and Florence, which he depicted on two oil studies and a series of drawings. During his next travel in 1910 he visited Munich, Paris, Brussels, Antwerp, Berlin, Dresden and again Italy. Along with Alfons Karpiƒski, related on the distaffside to a well-known Pisz printer family from Bochnia, he visited London and met a famous theatre theorist, E.G. Craig. He studied the relationship between Polish art and the art of western Europe both contemporary and the old trends. At that time, he started exhibiting his works, e.g. on posthumous Stanis awski exhibition,with works of his students, at Kraków s Art Palace and exhibitions organized by the General Association of Polish Artists in Kraków. In 1911 he partook in the Independent Artists exhibition, organized similarly to Parisian Indepéndants, pointing out to the critics a new look on the colouring and harmony of fresh, bright and strong colours. A natural environment of the Kraków s artistic bohema, undoubtedly at that time including Samlicki, was Jama Michalika with the Small Green Balloon cabaret. Samlicki was its cofounder and for a time a singer, singing songs to the Tadeusz Makowski s guitar accompaniment. He was also a frequent visitor of the Sauer s café, where a group of artists including great artists such as: T. Axentowicz, X. Dunikowski, V. Hofman, J. Malczewski, L. Rydel, W. Tetmajer, W. Weiss, K. elechowski hanged out at the legendary Scoffers Table. At Sauer s he met Jacek Malczewski, who became his dear friend for many years. It was Malczewski who having painted Samlicki s portrait, currently a part of National Museum in Kraków collection persuaded Samlicki to go to Paris to improve his painting skills at Parisian Académie de Grande la Chaumie re. In France, he was able to see the most important trends in the contemporary European paintings and also visit almost all European artistic centres. Hegot to know the whole Parisian artistic milieu, he was one of the frequent visitors of the legendary Parnas café. He was a significant figure among the Polish artistic community by the Seine. He befriended the greatest artists Olga Boznaƒska (she painted a few of his portraits, two of them currently a part of Bochnia museum collection), Tadeusz Makowski (rich correspondence between them and a superb Makowski s portrait, painted in 1920, stand as proofs of their friendship), W adys aw Âlewiƒski, Edward Wittyg i Jan Rubczak. He maintained relations with Ludwik Puget, Artur Rubinstein, Henryk Sienkiewicz and W adys aw Mickiewicz. Samlicki treated his travel mainly as an opportunity to improve his artistic tools. He travelled frequently, visited museums, also these in the French countryside. His library, passed down to the Bochnia museum by his heirs stands as a proof of that, as it includes numerous monographs, albums, unique guidebooks and exhibition catalogues. At that time, Samlicki s great knowledge about art and painters biographies started to form. While studying the work of ancient masters, he did not cease to analyse his own work to seek new colouristic solutions. He frequently sent letters from Paris, which were published in the leading Polish artistic magazines. During his sixteen-year stay in France he wrote several articles for Polish newspapers published in Paris, the US and Poland, including Wianki, Rydwan, Ilustrowany Kurier Codzienny (he was its permanent correspondent). He wrote serious analyses of paining in Sztuki Pi kne (about O. Boznaƒska, G. Coubert. V. van Gogh). Thanks to him, Polish audience was up to date with the life of world s artistic capital. Paris impressed Samlicki, who was absorbing new trends in art at that time. He was impressed with works of Paul Cézanne, postimpressionists and Toulouse Lautrecwho impressed him as a great colourist, finding beauty where it is not expected. Under the influence of the artists from contemporary Paris and thanks to Âlewiƒski, who guided him through the new French art, he discovered geometri- 8

9 cism of landscape and people. Such are Samlicki s French landscapes static, motionless, showing its colours through geometric shapes and colours: red, green, brown and blue. He visited Italy again, reached Spain, visiting Madrid, Barcelona and Toledo. In June 1914 he travelled from Marseille to Corsica and then to Martigues where he spent last weeks before the war broke out. He intended to visit France for a short time, but because of war he was forced to prolong his stay there. Samlicki was formally a citizen of Austro-Hungarian Empire, and so when the World War I broke out he was interned. He was placed in the camp for Austrian citizens Poles, Hungarians, Czechs, Serbs in Le Vigan near Nimes. 5-year forced stay in the French countryside stopped his contact with Parisian community. He was not lost in terms of art though. On the contrary under the influence of a young painter, Albert Brabo from nearby Alais he revalued his opinions on the phenomenon of colours in paining and rejected colouration anaemia. Several oil paintings and aquarelle paintings are a proof of that, most often depicting Le Vigan and its vicinity are often considered one of the greatest achievements of the artist. Le Vigan was also the place where the portraits of the citizens and sketches collected in several sketchbooks were made.in the last year of the war he visited Le Puy staying there with his friends Tadeusz Makowski and a sculptor from Bochnia Felix Antoniak. But he could not leave Le Vigan until August 1919 with the help of Vlastimil Hofman. At that time he lived in Se vres near Paris, and gradually restored contacts severed by the war, including relationships with Dunikowski, Rubczak, Boznaƒska, Geppert, and Makowski, whom he successfully represented in the 1920 portrait ("Painter in his workshop"). Colouristic reflection and experience from Le Vigan are visible in full on this particular painting. At that time, he served as Vice-President of the Parisian Visual Artists Association. As a highly regarded scholar of Polish artistic environment in Paris he wrote a great case study of Polish artistic settlement in France for the monumental publishing 10th anniversary of Poland Reborn He also published in Sztuki Pi kne. During his stay in France he simultaneously exhibited his works in Poland (Poznaƒ, Kraków, Bydgoszcz, Warszawa). He was a part of the Group of Greater Poland Artists Plastyka a group similar in terms of the artistic programme to postimpressionists and Cézanne s achievements. Members of Plastyka were connected in that most of them studied in Paris and they were fascinated by the French art. After his return to Poland in 1928 he lived in his hometown Bochnia but he mainly operated in the artistic life of Kraków. It is worth to note his attempts interms of integrating artistic milieu in Poland that enabled him to survive hard times of economic crisis. In 1931 he initiated the Group of Ten along with T. Grott and V. Hofman. Since 1936 he lectured the history of contemporary art as a professor in the Academy of Fine Arts. At that time he discovered and painted charming landscapes of Lipnica Murowana near Bochnia, its usefulness for his colouristic experiments. He also liked to paint in Krzemieniec. In his work he depicted his hometown Bochnia and its vicinity ( apczyca, NowyWiÊnicz, Raba river valley) more and more often. He travelled there to paint landscapes with local art adepts. The Parisian returning home was undoubtedly a role model for the local art adepts. Talented painters of the younger generation improved their skills in his shadow but also with his benevolent support: Franciszek Mollo ( ), Mieczys aw Serwin-Oracki( ), Walerian Kasprzyk ( ), Kazimierz Gulik ( ), Józef Stanis aw Broszkiewicz ( ). In 1937 Samlicki presented to the public an interesting proposal to establish Regional Museum of Bochnia Lands. These plans were first thwarted by the outbreak of the war, and then his tragic death on the street, on the 25th June He was hit by a Soviet military car coming from Berlin. In his last will he gave a significant part of his artistic work, as well as a valuable collection of graphics and alibrary, to the Bochnia museum. Samlicki should also be associatedwith the origins of the current Bochnia scollection of paintings including the private collections of this remarkable painter, art critic and teacher. Jan Flasza reprodukcje obrazów, w asnoêç Muzeum im. Stanis awa Fischera w Bochni/ reproductions of paintings, owner. Muzeum im. Stanis awa Fischera w Bochni str. 6 Autoportret/Self-portrait, ok.1930, 35,5 x 27,5cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH4388 Pejza z Krzemieƒca, Landscape of Krzemieniec 1939, 53,5 x 64 cm, olej/p ótno, nr inw. MB-AH/66 str. 7 Krzemieniec, 1937, 64 x 80 cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/74 Pejza z Krzemieƒca, Landscape of Krzemieniec, 1938, 91 x 73 cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/118 str. 8 Widok z okolic Krzemieƒca, View from the vicinity of Krzemieniec 1939, 91 x 73 cm, olej, p ótno/ oil, canvas, nr inw. MB-AH/126 Pejza, lata 30. XX w./landscape, 30s of the twentieth century, 64 x 80 cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/141 str. 9 Widok z Krzemieƒca/ View from Krzemieniec 1939, 64 x 80 cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/73 Widok z Krzemieƒca/View from Krzemieniec, 1937, 65 x 53cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/146 9

10 ARTUR BARTKIEWICZ (PL) Urodzony w 1980 r. w Ostrowcu Âwi tokrzyskim. Wykszta cenie: Instytut Sztuk Pi knych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Dyplom z wyró nieniem z malarstwa w pracowni prof. Ewy Pe ki, Obecnie doktorant na kierunku Sztuki Pi kne w tym Instytucie. Dzia alnoêç zawodowa: W latach wyk adowca w Instytucie Sztuk Pi knych UJK w Kielcach. Od 2007 pracownik Galerii BWA w Ostrowcu Âwi tokrzyskim. Uczestnik kilku indywidualnych i ponad 40 wystaw zbiorowych. Wa niejsze nagrody: Nagroda Prezydenta Ostrowca Âw., 2010, Nagroda Prezydenta Kielc PrzedwioÊnie 33, BWA Kielce, 2010, nominacja do nagrody Grand Prix, 23 Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó czesnego, Szczecin, Obecny w Kompasie M odej Sztuki (2012) rankingu najlepszych m odych artystów w Polsce. Prace w zbiorach: galerie i prywatne kolekcje w Polsce i za granicà, Born in 1980 in Ostrowiec Âwi tokrzyski. Education: Institute of Fine Arts of the Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce. Diploma with honors in painting studio prof. Ewa Pe ka (2005). Currently a doctoral student at this Institute. Professional activity: in lecturer at the Institute of Fine Arts, of the JKU. Since 2007 he is working in the Bureau of Art Exhibitions (BWA) Gallery in Ostrowiec. Participant several individual and over 40 group exhibitions. Selected prizes: Award of the President of Ostrowiec Âw., 2010, Award of the President of Kielce Competition PrzedwioÊnie 33, BWA Kielce, Nominated for the Grand Prix, 23 Festival of Polish Contemporary Painting, Szczecin, Present in the Compass Young Art (2012) - ranking of the best young artists in Poland. Works in the collections of: galleries and private collections in Poland and abroad. Siostry, akryl, p ótno, 70x100 cm Sisters, acryl, canvas, 70x100 cm 10

11 MA GORZATA BIELECKA (PL) z cyklu: Krzemieniec. Psychografy, tech. w asna, 50x73cm from the cycle: Krzemieniec psychographics, own technique, 50x73cm Urodzona w Kielcach (1961), Wykszta cenie: Instytut Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Lisa (1987). Dzia alnoêç zawodowa: od roku 1989 nauczyciel akademicki, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Sztuk Pi knych, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi Zak ad Teorii i Historii Sztuki. Uczestniczka 35 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicà i ponad 100 wystaw zbiorowych, konkursów, sympozjów (Niemcy, Dania, Rosja, W ochy, USA, Rumunia, Belgia, Szwecja, S owenia, W gry i Ukraina). Wiceprezes Kieleckiego Okr gu Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków. Wa niejsze nagrody: stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000), Urz du Miejskiego w Kielcach (2001), DAAD (Niemcy, 2003/4), bràzowy medal Zas u ony Kulturze Gloria Artis, Born in Kielce (1961), Education: Art Education Institute of Maria Curie-Sk odowska University in Lublin. Diploma in painting under the guidance of prof. Ryszard Lis (1987). Professional activity: since 1989 has been working at Jan Kochanowski University in Kielce, now as a full professor of the Institute of Fine Arts. The head of Department of Theory and Art History. Participant of 35 individual exhibitions in Poland and abroad and over 100 group exhibitions, international symposiums (Germany, Denmark, Russia, Italy, USA, Romania, Belgium, Sweden, Slovenia, Belgium, Hungary, Ukraine). A vice-president of The Kielce District Association of Polish Artists and Designers. Selected prizes: scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage (2000), the Government of the City of Kielce (2001), and DAAD, Germany (2003/04). In 2008, the bronze medal Gloria Artis. 11

12 INGRID BOUCHEZ (F) Urodzona w Lille we Francji. Wykszta cenie: dyplom psychologa na Uniwersytecie Lille, Centrum Sztuk Plastycznych i Wizualnych (Centre d'arts Plastiques et Visuels) w Lille, pracownia Franc,ois Martinache. AktywnoÊç twórcza: uczestniczka kilku wystaw zbiorowych (malarstwo, fotografia) oraz 6 plenerów malarskich (w Polsce, we Francji i na Ukrainie). Born in Lille, France. Education: degree in psychology at the University of Lille. Studios of the Centre Plastic and Visual Arts (Centre d'arts Plastiques et Visuels) in Lille, painting studio of Franc,ois Martinache. Artistic activity: participant in several group exhibitions (painting, photography) and 6 open-air painting (in Poland, France and Ukraine). Serce i kwiaty, olej, p ótno, 100x70 cm Heart and Flowers, oil, canvas, 100x70 cm 12

13 Urodzona w Lille we Francji. Wykszta cenie: dyplom psychologa na Uniwersytecie Lille, Centrum Sztuk Plastycznych i Wizualnych (Centre d'arts Plastiques et Visuels) w Lille. AktywnoÊç twórcza: uczestniczka kilku wystaw zbiorowych i ponad 10 plenerów malarskich (w Polsce, we Francji i na Ukrainie). Born in Lille, France Edukation: degree in psychology at the University of Lille. Studios of the Centre Plastic and Visual Arts (Centre d'arts Plastiques et Visuels) in Lille. Artistic activity: participant in several group exhibitions and more than 10 open-air painting (in Poland, France and Ukraine). Widok na Gór Zamkowà, tryptyk, olej, p ótno, 3x(21x29,5 cm) View on the Castle Hill, triptych, oil, canvas, 3x(21x29,5 cm) 13

14 IRINA GUSYUK (UA) Urodzona w 1980 roku. Wykszta cenie: Odeska Paƒstwowa Szko a Artystyczna im. M. Grekowa (dyplom 2001), Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia K. Uszyƒskiego w Odessie. Dyplom - Grafika artystyczna (2005). Dzia alnoêç zawodowa: wyk adowca malarstwa, rysunku i kompozycji, Odeska Paƒstwowa Szko a Artystyczna im. M. Grekowa. Od 2006 uczestniczka wielu wystaw indywidualnych, m. innymi w Muzeum Sztuki Zachodniej i Orientalnej w Odessie, 2008, 2009, zbiorowych i plenerów malarskich, m. innymi: Tydzieƒ Sztuki w Moskwie/Rosja, 2011, Witamy na Ukrainie, Londyn/Wlk Brytania, Wa niejsze nagrody: I miejsce w ogólnokrajowym konkursie-plenerze Malownicza Ukraina, 2008, udzia w prezentowanej w najwi kszych miastach Ukrainy wystawie Moja Mi oêç, 2008 Born in Education: Odessa State Art School named after M. Grekow (graduated 2001). National Pedagogical University named K. Uszyƒski in Odessa. Diploma - Graphic Art (2005). Professional activity: lecturer in painting, drawing and composition, Odessa State Art School named after M. Grekow. Since 2006 participant of many individual exhibitions, among others at the Museum of Western and Oriental Art in Odessa, 2008, 2009, collective exhibitions and open-air painting, among other s: Art Week in Moscow / Russia, 2011, Welcome to Ukraine, London / Great Britain, Selected prizes: First place in the national competition- open-air painting Picturesque Ukraine, 2008, participation in presented in major cities of Ukraine exhibition My Love, 2008 Jezioro, olej, p ótno, 50x70 cm Lake, oil, canvas, 50x70 cm 14

15 ULRIKA HAMBJER (S) The pond, acrylic on paper, 40x50 cm Staw, akryl, papier, 40x50 cm Urodzona w Sundsvall w Szwecji w 1956 roku. Mieszka i pracuje w Sztokholmie. Wykszta cenie: Konstfack - Uniwersytecki College Sztuki Rzemios a i Projektowania, Sztokholm/Szwecja, Academia de San Carlos, National Academy of Arts (ENAP), Mexico City/Meksyk. Dzia alnoêç zawodowa: grafik w gazetach i Royal Opera w Sztokholmie, nauczyciel projektowania graficznego na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i nauczyciel plastyki w dzieci cej Artschool, przewodniczàca i cz onek rady KKV - Kolektywne Pracownie Artystów, Sztokholm/Szwecja. Uczestniczka ponad 10 wystaw indywidualnych w Szwecji oraz wielu wystaw zbiorowych w Europie (Polska, Hiszpania), USA i Ameryce aciƒskiej(nikaragua, Salwator, Kuba). Wa niejsze nagrody: Stypendia w Meksyku 2002, 2003, Prace w zbiorach: Gminy w Szwecji, kolekcje prywatne w Europie i Ameryce aciƒskiej. Born in Sundsvall, Sweden in Lives and works in Stockholm, Sweden. Education: Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden, Académia de San Carlos, National Academy of Arts (ENAP), Mexico City, Mexico. Professional activities: graphic designer, freelance and at newspapers and the Royal Opera in Stockholm, teacher in graphic design at the University of Södertörn, Stockholm, art teacher at The Childrens Artschool, chairperson and member of the board of KKV The Collective Workshop of the Artists, Stockholm. Participant of more than ten solo exhibitions in Sweden and numerous group exhibitions in Europe (Poland, Spain), USA and Latin America (Nicaragua, Salvador, Cuba) Selected prizes: Scholarships to Mexico 2002, 2003, Works in collections of: private collections in Europe, Latin America. 15

16 WALDEMAR KOZUB (PL) Urodzony w 1956 roku w Kielcach. Wykszta cenie: Paƒstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu, Wydzia Sztuk Pi knych Dzia alnoêç zawodowa: doktor habilitowany sztuki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Âwi tokrzyskiej. Uczestnik 39 wystaw indywidualnych i ponad 230 wystaw zbiorowych oraz 59 artystycznych plenerów. Wa niejsze nagrody: Stypendium twórcze Gesellschaft fur Landeskultur im Mundental E.V. Höfgen/Niemcy, 1994, Konkurs Malarstwa Barwy Morza, Gdynia 2014 (wyró nienie). Prace w kolekcjach: Muzeum Okr gowe w Tarnowie, Narodowa Kolekcja, Galeria Zach ta, Kielce, University of Iowa (USA), Centre d'artistes Voix Visuelle Ottawa (Kanada), Centrum Grafiki Guanlan, (Chiny). Born in 1956 in Kielce. Education: the School of Fine Arts in Kielce, Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Arts, Professional activities: Doctor of art, an academic Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology. Participant of 39 solo exhibitions and over 230 group exhibitions and 59 artistic art symposiums. Selected prizes: Scholarship Gesellschaft fur Landeskultur them Mundental EV Höfgen / Germany, 1994, Colours of Sea Painting Competition, Gdynia 2014 (distinction). Works in collections: Regional Museum in Tarnow, the National Collection, Zach ta Gallery, Kielce, University of Iowa (USA), the Centre d'artistes Voix Visuelle Ottawa (Canada), Guanlan Graphics Center (China). TRANSMIGRACJE-WID.MO.-2, technika w asna, 60x80cm TRANSMIGRATION-SPEC.TRUM.-2, own technique, 60x80 cm 16

17 Krzemieniec, akryl, p ótno, 70x50 cm Kremenets, acryl, canvas, 70x50 cm MELISSA KRAFT (USA) Urodzona w Nowym Jorku, Nowy Jork, USA Wykszta cenie: Magister Sztuki i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Columbia/ College Nauczycielski, (2002). Dodatkowe studia malarskie w The Cooper Union i Parsons The New School of Design. Dzia alnoêç zawodowa: Niezale ny artysta z pracownià w Nowym Jorku. Cz onek Krajowego Stowarzyszenia Kobiet Artystów (NAWA) i Ko a Artystów - The New York Artists Circle. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Nowym Jorku, ca ych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wa niejsze Wa niejsze nagrody: Malarska nagroda Galerii Ciao, WY (2009) i Centrum Medycznego Uniwersytetu Columbia (Best in Show 2014). ArtyÊci Poszukiwani, Brooklyn, NY Finalista; Uniwersytet Columbia: Grant Prezydenta (2002). Prace w zbiorach: Muzeum Dzieci Earlyworks, AL, Towarzystwo Pomocy Prawnej, Nowy Jork, kolekcje prywatne w USA. Born in New York, New York, USA Education: MA in Art and Art Education, Columbia University/Teachers College (2002). Additional studies in painting at The Cooper Union and Parsons The New School of Design. Professional Activity: Independent artist with studio in NYC. Member of the National Association of Women Artists (NAWA) and The New York Artists Circle. Participant of several solo and group shows in New York City, across the United States and Canada. Selected Prizes: Painting awards from Ciao Gallery, WY (2009) and Columbia University Medical Center (Best in Show 2014). action, competition? Artists Wanted, Brooklyn, NY Finalist; Columbia University: President s Grant (2002.) Works in Collections: Earlyworks Children s Museum, AL, The Legal Aid Society, NY, private collections USA. 17

18 LIDIA MARKIEWICZ (L) Urodzona w 1949 r. Mieszka i pracuje w Luxemburgu. Wykszta cenie: Wychowanie Plastyczne w WSN w Legnicy (dyplom prof. Chy a), Akademia Sztuk Pi knych w Trewirze (Niemcy). Dzia alnoêç zawodowa: Od 1986 pracownik dydaktyczny kilku oêrodków kszta cenia w Luxemburgu. Wyk adowca Europejskiego Centrum Propagowania Sztuki. Uczestniczka ponad 40 wystaw indywidualnych i kilkudziesi ciu wystaw zbiorowych. Uprawia rysunek, grafik i malarstwo. Wa niejsze nagrody: Z oty Krzy Zas ugi za dzia ania wspierajàce polskà kultur, 2008, II nagroda Salon M odej Sztuki Wroc aw1972, wyró nienie Salon International UFACS, Lille (Francja), 1999, Art Sacre, Luxemburg, 2000, II nagroda Salon International, Vichy/Francja, 2002 Born in He lives and works in Luxembourg. Education: Education Fine Arts in Teachers College (WSN) in Legnica (diploma prof. Chy a). Academy of Fine Arts in Trier (Germany). Professional Activity: since 1986, the teaching staff of several learning centers in Luxembourg. Lecturer at the European Centre for Promotion of Arts. She participated in over 40 solo exhibitions and dozens of group exhibitions. He practices drawing, graphic arts and painting. Selected prizes: Golden Cross of Merit for actions in support of Polish culture in 2008, second prize - Exhibition of Young Art Wroclaw 1972, honorable mention Salon International UFACS, Lille (France), 1999, Art Sacre, Luxembourg, 2000, Second Prize at Salon International, Vichy / France, Czerwony, tech. mieszana, p ótno, 100x100cm Red, mixed technique, canvas, 100x100cm 18

19 LUCILLE NURKSE (USA) Na targu, oil, canvas, 40x40 cm At the market, olej, p ótno, 40x40 cm Urodzona: Baltimore Maryland, USA Wykszta cenie: studium chiƒskiej kaligrafii z Wang Chi- Yuan, niezale ne studia z Skip Lawrence & Andrew Reiss; Wellesley College, B.A. (1970). Dzia alnoêç zawodowa: Niezale na artystka. Zajmuje si g ownie akwarelà, linorytem i kola em. Cz onek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kobiet Artystów (NAWA) i Nowojorskiego Ko a Artystów. Uczestniczka kilkudziesi ciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Nowym Jorku oraz w ca ych Stanach Zjednoczonych. Wa niejsze nagrody: Konkurs im. Jakuba i Gwendolyn Lawrence finalistka, Nowy Jork Artists Equity, 2008, Nagroda im. Myry Biggerstaff, Krajowe Stowarzyszenie Kobiet Artystek, Nagrodzona pobytami (rezydencje): Virginia Center for the Arts, Art Colony i Byrdcliffe, & Blue Mountain Center. Prace w zbiorach: Zimmerli Museum, Rutgers University & prywatne kolekcje, USA Born in Baltimore, Maryland, USA Education: study of Chinese calligraphy with Wang Chi- Yuan, independent study with Skip Lawrence & Andrew Reiss, Wellesley College, B.A. (1970). Professional activity: Independent artist. Work in oil, watercolor, linocut, and collage. Member of the National Association for Women Artists (NAWA) and the New York Artists Circle. Participant in several solo shows and many group exhibitions in New York City as well as juried shows throughout the United States. Selected prizes: Jacob and Gwendolyn Lawrence Competition- Finalist, New York, Artists Equity, 2008, Myra Biggerstaff Memorial Award, National Association of Women Artists, Awarded residencies: Virginia Center for the Arts, Byrdcliffe Art Colony, & Blue Mountain Center. Works in collection of: Zimmerli Museum, Rutgers University & private collections, USA. 19

20 ALEKSANDRA PANFILOWA (UA) Urodzona w Krzemieƒcu w 1977 roku. Wykszta cenie: Wo yƒski Uniwersytet Narodowy Ukrainy im. esi Ukrainki, SpecjalnoÊç: Malarstwo i Rysunek. Dzia alnoêç zawodowa: wyk adowca (docent) na Wydziale Malarstwa i Metodyki Nauczania w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieƒcu. Autorka rozprawy doktorskiej ycie artystyczne Ziemi Krzemienieckiej latach XX wiek, 2009 i monografii na ten sam temat, Tarnopol, Wydawnictwo Aston, Uczestniczka ponad 20 zbiorowych wystaw mi dzynarodowych, regionalnych plenerów oraz warsztatów plastycznych na Ukrainie i w Polsce. Prace w zbiorach: kolekcje prywatne w Rosji, Polsce i Kanadzie. Born in Krzemieniec in Education: Volyn National University of Ukraine named after esi Ukrainka, uck/ukraina, Speciality: Painting and Drawing. Professional activity: lecturer at the Faculty of Painting and Methodology of Teaching at Humanities and Pedagogical Academy named after Taras Shevchenko in Kremenets. The author of doctoral dissertation entitled Artistic life in the region Krzemieniecki in years of the twentieth century, 2009 and monograph on the same subject, Tarnopol, Aston Publishing, Participant of more than 20 collective reviews of the paintings and international and regional open air painting and workshops in Ukraine and Poland. Works in the collections of: private collections in Ukraine and abroad (Poland, Russian, Canada). Królowa Bona, olej, panel z p ótnem, 60x50cm Queen Bona, oil, canvas panel, 60x50 cm 20

21 ALEXANDRA PRAJER (F) Krzemieniec plan miasta, olej, akryl, p ótno, 80x60 cm Kremenets city plan, oil, acryl, canvas, 80x60 cm Urodzona w Gdaƒsku. Wykszta cenie: Politechnikà Gdaƒska - dyplom in yniera architekta. Atelier Du Marais w Nantes, Centre d'arts Plastiques et Visuels (Centrum Sztuk Plastycznych i Wizualnych),Lille, Ecole Superieure d'arts Plastiques (Wy sza Szko a Plastyczna) w Tourcoing, 2 lata w pracowni PY Bohm AktywnoÊç twórcza: uczestniczka 20 wystaw indywidualnych ( Francja, Polska, Luxemburg), ponad 50 wystaw zbiorowych i 22 plenerów malarskich (Francja, Polska, Luxemburg, Ukraina). Wa niejsze nagrody: Srebrny LOHR, Open Air Kunstfestival Luxembourg, 1995 G ówna Nagroda Salonu w Mont Saint Martin, 1996, 1-sza nagroda na Salonie Jesiennym (Salon d' Automne) w Metz/Francja. Born in Gdansk. Education: University of Gdansk - the diploma engineer architect. Atelier du Marais in Nantes, Centre d'arts Plastiques et Visuels (Studios of the Centre Plastic and Visual Arts), Lille, Ecole Superieure d'arts Plastiques (College of Plastic) in Tourcoing, two years in the studio PY Bohm. Artistic activity: participant of 20 individual exhibitions (France, Poland, Luxembourg), more than 50 group exhibitions and 22 open air painting (France, Poland, Luxembourg, Ukraine). Selected prizes: Silver LOHR, Open Air Kunstfestival Luxembourg, 1995 Grand Prize Exhibition in Mont Saint Martin, 1996, the first prize at the Autumn Salon (Salon d'automne) in Metz/France. 21

22 MAREK RZE NIAK (PL) Urodzony w 1944 roku w ZamoÊciu Wykszta cenie: Liceum Plastyczne w ZamoÊciu, Akademia sztuk Pi knych w Krakowie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. W adys awa Taranczewskiego, Dzia alnoêç zawodowa: Nauczyciel w Liceum Plastycznym w ZamoÊciu. Autor 24 wystaw indywidualnych, i kilkudziesi ciu wystaw zbiorowych, trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Prowadzi w asnà galeri we wsi Szur ko o Krasnobrodu na Roztoczu. Prace w zbiorach: Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, Galeria BWA ZamoÊç, Muzeum Zamojskie, kolekcja Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i zbiory prywatne. Born in 1944 in ZamoÊç. Education: Secondary School of Visual Arts in ZamoÊç, Academy of Fine Arts in Krakow. Diploma in painting under prof. Wladyslaw Taranczewski, Professional activity: teacher in the Secondary School of Visual Arts in ZamoÊç. Author of 24 individual exhibitions, and dozens of group exhibitions, three-time scholar of the Ministry of Culture and Arts. He runs heis own gallery in the village Szur near Krasnobrod on Roztocze. Works in collections: Archdiocese Museum in Krakow, Bureau of Art Exhibitions (BWA) Gallery, ZamoÊç, Museum Zamojskie, ZamoÊç, collection of Polish Association of Pastel and private collections. Pejza sentymentalny, olej, p ótno, 50x60 cm Sentimental Landscape, oil, canvas, 50x60 cm 22

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

WALDEMAR MARIAN KUCZMA

WALDEMAR MARIAN KUCZMA WALDEMAR MARIAN KUCZMA malarstwo / painting Grand Prix Srebrny Czworokąt 2009 Grand Prix Silver Quadrangle 2009 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TECHNICAL TRANSACTIONS FUNDAMENTAL SCIENCES CZASOPISMO TECHNICZNE NAUKI PODSTAWOWE -NP/015 JAN KOROŃSKI* STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS STANISŁAW KĘPIŃSKI

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR Urodzona w 1974 roku w Przemyślu. Studia w Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunkach: Pedagogika, dyplom w 1998 roku oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie sztuk Plastycznych.

Bardziej szczegółowo

EWA JUSZKIEWICZ. 2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

EWA JUSZKIEWICZ. 2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK GRY z CIENIEM "PRZECHODNIE CIENIE" 140x180 akryl na płótnie 2009 JAN WOJCIECH MALIK Jan Wojciech MALIK : laureat wielu konkursów i festiwali sztuki, m. in. Srebrnego Medalu na II Biennale Sztuki "Europa-Azja"

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski plener malarski - Kazimierz Dolny 2012 20-29 LUTEGO 2012 r.

III Ogólnopolski plener malarski - Kazimierz Dolny 2012 20-29 LUTEGO 2012 r. www.wiry darz.com.pl Willa AGNIESZKA www.willaagnieszka.pl III Ogólnopolski plener malarski - Kazimierz Dolny 2012 20-29 LUTEGO 2012 r. Marek Anda a, Maria Adamus - Biskupska, W odzimierz Borowczyk, Andrzej

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2 Academic year 201/2016 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Painting Long-cycle studies Painting First year of studies sem.i sem.ii 1 2 3 4 6 History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek 1 2

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA 14 listopada 2010 roku zmarł dr hab. Henryk Pielka. Profesor Henryk Pielka, nauczyciel akademicki, humanista,

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii?

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Janusz Czapiński marca Odsetek palaczy. 1 6 4 Odsetek chłopców i dziewcząt w wieku 11-1 lat palących papierosy i liczba wypalanych przez nich papierosów w

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZOŒÆ ARSKICH ARTYSTEK

TWÓRCZOŒÆ ARSKICH ARTYSTEK Tydzieñ Kobiet 1-7 marca 2010 TWÓRCZOŒÆ ARSKICH ARTYSTEK Wystawa 22.02 8.03.2010 Ewa Michalewska, ur. 1988 w arach, jest absolwentk¹ Liceum Plastycznego w Zielonej Górze. Obecnie studiuje na Wydziale Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

KARKONOSZE THE GIANT MOUNTAINS. Zbigniew Kulik. Museum of Sport and Tourism Karpacz Dolny Śląsk Poland

KARKONOSZE THE GIANT MOUNTAINS. Zbigniew Kulik. Museum of Sport and Tourism Karpacz Dolny Śląsk Poland KARKONOSZE THE GIANT MOUNTAINS P H O T O G R A P H Y Zbigniew Kulik Museum of Sport and Tourism Karpacz Dolny Śląsk Poland THE GIANT MOUNTAINS It is a legendary region of The Ghost of the Mountains (Duch

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń ORGANIZATORZY: Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń Honorowy patronat J E Yusuf Ziya Özcan Ambasador Turcji w Warszawie Spośród wielu europejskich wydarzeń, liczne odsłaniają bogactwo oświatowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku Rocznik Filozoficzny Ignatianum The Ignatianum Philosophical Yearbook PL ISSN 2300 1402 www.ignatianum.edu.pl/rfi XX / 1 (2014), s. 125 129 Recenzje Reviews Wiesław S Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Elżbieta Świętek Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo