Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS"

Transkrypt

1 Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS Instytut Humanistyczno-Pedagogiczny Krzemieniec Regional Humanities-Pedagogical Institute Kremenets Zagroda Roztocze, Obsza

2 UCZESTNICY WYSTAWY PARTICIPANTS OF EXHIBITION Artur Bartkiewicz (PL) Ma gorzata Bielecka (PL) Ingrid Bouchez (F) Irina Gusyuk (UA) Ulrika Hembjer (S) Waldemar Kozub (PL) Melissa Kraft (USA) Lidia Markiewicz (PL) Lucille Nurkse (USA) Aleksandra Panfilowa (UA) Alexandra Prajer (F) Marek Rzeêniak (PL) Zbigniew Sawaryn (PL) Agnieszka S odkowska (PL) Stanis aw Sobolewski (PL) Krystyna Spisak-Madejczyk (USA) Ebba Strid Udikas (S) Joanna Szostak (PL) Dmytro Syneƒki (UA) Edward Syty (PL) Marek Terlecki (PL) Swiet ana Tkaczuk (UA) O ena Tymkiw (UA) Ni Zwarunczik (UA) Teresa M. ebrowska (PL)

3 Organizatorzy wystaw / Organizers of the exhibitions: ODIN Przy wsparciu / With the support of: Starostwo Powiatowe w Bi goraju Patronat honorowy / Honorary patronage: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski / Major of Cracow prof. Jacek Majchrowski Partnerzy medialni / Media partners: Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Pan Witali Maksymenko / Consul General of Ukraine in Cracow Mr Witali Maksymenko Konsulat Generalny RP we Lwowie / Consulate General of Poland In Lviv Prezentacja wystawy / Presentation of the exhibition: BWA Galeria Sanocka, Rynek 14, Sanok, tel/fax , Muzeum Historyczne w Sanoku, ul. Zamkowa 2, Sanok, tel , Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Plac p k. Berka Joselewicza 1, PrzemyÊl, tel Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Galeria w Zamku Kazimierzowskim, Al. 25 Polskiej Dru yny Strzeleckiej 1, PrzemyÊl, tel , BWA w Ostrowcu Âwi tokrzyskim, ul. Siennieƒska 54, Ostrowiec Âwi tokrzyski, facebook.com/bwa.ostrowiec Muzeum Zamojskie w ZamoÊciu, ZamoÊç, ul. Ormiaƒska 30, tel , Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska, ul. Staszica 27, ZamoÊç, tel , Galeria Instytutu Humanistyczno-Pedagogicznego w Krzemieƒcu, ul. Licejna 1, Krzemieniec , tel. ( ) Galeria Labirynt Nr2, ul. Brzozowa 9/1, Kraków, facebook.com/mi dzynarodowe Sympozjum Spotkania w Krzemieƒcu, Galeria Sztuki Wspó czesnej Labirynt No 2 tel

4 Krzemieniec, a city hosting the artistic figures of Polish avant-garde during 1930s, hosted four editions of International Artistic and Scientific Symposium Spotkania w Krzemieƒcu in the years The initiators of this educational and artistic project are organisation Stowarzyszenie Forum InnowacyjnoÊci ODIN in Krakow and Academy of Humanities and Pedagogy in Krzemieniec, Ukraine. Cyclic, international event took place under the patronage of President of the City of Kraków and was accepted and supported by the Polish Consulate in Lviv, General Consulate of Ukraine in Kraków and Consulate of Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland in Kraków. We have the pleasure to present you with an artistic monograph comprising of a wide array of works by participants of international symposia, open creative workshops and open air meetings in Thanks to cooperation with Fisher s Museum in Bochnia, it also includes replicas of paintings by Marcin Franciszek Samlicki, one of the painters, an attendee of open airs in Krzemieniec in 1930s and a drawing teacher during Summer Drawing Meetings Rysunkowe Ogniska Wakacyjne. In reference to an essential role of Krzemieniec in the history of Poland and continuity of development of sociological thought, science, education, culture, art, and national heritage, the catalogue will be accompanied by parallel presentations of compositions by the artists who took part in the contemporary Krzemieniec open airs in art galleries such as BWA in Sanok, PrzemyÊl Centre of Science and Culture Gallery, BWA in Ostrowiec Âwi tokrzyski, ZamoÊç and Kraków, as well as the paintings of Marcin Samlicki in the museums of these cities. 26 artists from Poland, Ukraine, France, Sweden, Luxembourg and the USA took part in the 3rd and 4th edition of the symposium. We are pleased with the growing interest in the open airs and their international, interdisciplinary nature. We are doing our best to ensure that both the esteemed artists with considerable achievements and the young, promising artists or amateurs-enthusiasts will take part. Shared artistic search of artists-teachers from Pedagogical University in Kraków, Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków, Maria Curie-Sk odowska University in Lublin, Jan Kochanowski University in Kielce and Kielce University of Technology, and Ukrainian artists-teachers from Academy of Humanities and Pedagogy in Krzemieniec influenced the broadening of educational and artistic elements of the project. The everlasting tradition of a city open to multicultural artistic dialogue allowed for the successful organization of open airs designed for different age groups: adults, teenagers W Krzemieƒcu, mieêcie goszczàcym w latach trzydziestych XX wieku osobistoêci artystyczne polskiej awangardy, w latach odby y si cztery edycje Mi dzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego Spotkania w Krzemieƒcu. Inicjatorami interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-artystycznego sà Stowarzyszenie Forum InnowacyjnoÊci ODIN z siedzibà w Krakowie i Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna z siedzibà w Krzemieƒcu na Ukrainie. Cykliczny, mi dzynarodowy projekt odbywa si pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i zyska akceptacj oraz wsparcie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie i Konsulatu Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii w Krakowie. Mamy przyjemnoêç zaprezentowaç Paƒstwu drugà monografi artystycznà zawierajàcà wybór prac uczestników mi dzynarodowych sympozjów, otwartych warsztatów twórczych i plenerów odbywajàcych si w latach Dzi ki wspó pracy z Muzeum im. Fiszera w Bochni znajdujà si w nim równie reprodukcje obrazów Marcina Franciszka Samlickiego, jednego z artystów malarzy, uczestnika plenerów w Krzemieƒcu w latach 30- tych XX wieku i nauczyciela odbywajàcych si tam ROW- ów; Rysunkowych Ognisk Wakacyjnych. W nawiàzaniu do istotnej roli Krzemieƒca w dziejach historii Polski i ciàg oêci rozwoju myêli spo ecznej, nauki, edukacji, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, katalog towarzyszyç b dzie równoleg ym prezentacjom twórczoêci artystów bioràcych udzia w plenerach krzemienieckich wspó czeênie w galeriach sztuki takich jak: BWA w Sanoku, Galerii Przemyskiego Centrum Nauki i Kultury, BWA w Ostrowcu Âwi tokrzyskim, ZamoÊciu, Krakowie oraz obrazów Marcina Samlickiego w muzeach tych samych miast. W III i IV edycji Sympozjum wzi o udzia 26 artystów z Polski, Ukrainy, Francji, Szwecji, Luxemburga i USA. Cieszy nas rosnàce zainteresowanie plenerem i jego ró norodny, mi dzynarodowy, interdyscyplinarny charakter. Staramy si, aby wêród uczestników byli zarówno znani i cenieni artyêci o niekwestionowanym dorobku twórczym, jak i artyêci m odzi, obiecujàcy czy te amatorzy- pasjonaci. Wspólne poszukiwania twórcze artystów- pedagogów przedstawicieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Akademii Sztuk Pi knych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie Sk odowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego i Politechniki Âwi tokrzyskiej w Kielcach oraz ukraiƒskich artystów- pedagogów przedstawicieli Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Krzemieƒcu wp yn y na poszerzenie obszarów edukacyjno- artystycznych projektu. Wcià ywa tradycja miasta otwartego na mi dzykulturowy artystyczny dialog pozwoli a na udanà realiza- 4

5 and children in the public space, common artistic work, and discussions about arts in Krzemieniec. Due to the political situation in Ukraine, 4th International Artistic and Scientific Symposium in 2014 and the open air were held, with the artists from Ukraine, as an exception, in Obsza near Tarnogród, in Poland. We hope that in the following years it will be possible to move the symposium back to Krzemieniec, whose nostalgic charm constantly inspires generations of artists, and that the friendly city situated at the foot of the Queen Bona s Hill will again become a meeting place and a spot for international artistic dialogue. Leszek ebrowski, President Odin Forum on Innovation Association cj w Krzemieƒcu otwartych warsztatów artystycznych przeznaczonych dla ró nych grup wiekowych, doros ych, m odzie y i dzieci w przestrzeni publicznej, wspólnà prac twórczà oraz dyskusje o sztuce. Ze wzgl du na sytuacj politycznà panujàcà na Ukrainie, IV Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno- Naukowe w 2014 roku i towarzyszàcy mu plener z udzia em twórców z Ukrainy odby si wyjàtkowo w Polsce, w Obszy k. Tarnogrodu. Mamy nadziej, e w latach nast pnych mo liwy b dzie powrót do Krzemieƒca, którego nostalgiczny urok nieustannie inspiruje kolejne pokolenia twórców i goêcinne miasto usytuowane malowniczo u stóp Góry Królowej Bony ponownie stanie si miejscem spotkaƒ i mi dzynarodowego dialogu artystów. Leszek ebrowski Prezes Stowarzyszenie Forum InnowacyjnoÊci Odin Autoportret cerkiewny, olej, p ótno, 50x30 cm Orthodox church Self-Portrait, oil, canvas, 50x30 cm 5

6 Marcin Samlicki ( ) Marcin Samlicki nale y do najbardziej utalentowanych malarzy wywodzàcych si z Bochni, a zarazem do najgorliwszych wyznawców i promotorów polskiego koloryzmu. W historii sztuki polskiej nie zajà jednak tak eksponowanego miejsca, jak jego najbli si przyjaciele - Olga Boznaƒska czy Tadeusz Makowski, niemniej oryginalna i stojàca na dobrym poziomie twórczoêç malarska bocheƒskiego artysty zas uguje w pe ni na przypomnienie. Zw aszcza prace, które powsta y podczas jego kilkunastoletniego pobytu we Francji. Urodzi si w Bochni 23 paêdziernika 1878 roku, w zubo a ej rodzinie rzemieêlnika Jana i Salomei z Hurajewiczów. Po uzyskaniu matury w tamtejszym gimnazjum zapisa si w 1900 roku do krakowskiej Szko y Sztuk Pi knych. Najpierw ucz szcza na kurs Józefa Unierzyskiego. Ostatecznie jednak zwiàza si z Janem Stanis awskim, który przyjà go na swój kurs krajobrazu. Istotà szko y krajobrazowej po awiaczy Êwiat a Jana Stanis awskiego by o malowanie w plenerze, co sprzyja o poznawaniu ycia wsi i odpowiada o m odopolskiej fascynacji ludowoêcià. Uczniowie Stanis awskiego poczàtkowo malowali pejza e bliskie duchowi malarstwa mistrza, ale podatni byli jednoczeênie na nowe pràdy p ynàce z Francji. W rezultacie dopracowywali si ca kiem nowej wizji malarstwa i porzucali kiedyê nowatorskà i odznaczajàca si Êwie oêcià, a obecnie ju nieco anachronicznà szko. Do grona secesjonistów nale a tak e Samlicki i zaprzyjaêniony z nim jego kolega z kursu Tadeusz Makowski. JednoczeÊnie Samlicki studiowa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Studia te porzuci jednak ostatecznie dla malarstwa. W 1908 roku, w celu pog bienia swej wiedzy z zakresu historii sztuki oraz umiej tnoêci warsztatowych, odby podró e artystyczne do Wiednia i W och. Zwiedzi Rzym, Wenecj i Florencj, której po- Êwi ci dwa studia olejne i szereg rysunków. Podczas kolejnej podró y w 1910 roku odwiedzi Monachium, Pary, Bruksel, Antwerpi, Berlin, Drezno oraz ponownie Itali. Wraz z Alfonsem Karpiƒskim, spokrewnionym po kàdzieli ze znanà bocheƒskà rodzinà drukarzy Piszów, zwiedzi Londyn i pozna bli ej znanego teoretyka teatru E. G. Craiga. Szczególnie zajmowa o go badanie stosunku sztuki polskiej do zachodnioeuropejskiej - zarówno w odniesieniu do wspó czesnoêci, jak i kierunków dawnych. W tym czasie zaczà tak e wystawiaç, mi dzy innymi na poêmiertnej wystawie Stanis awskiego oraz prac jego uczniów w krakowskim Pa acu Sztuki oraz wystawach organizowanych przez Powszechny Zwiàzek Artystów Polskich w Krakowie. W 1911 r. uczestniczy w wystawie Niezale nych, zorganizowanej na wzór paryskich Indepéndants, zwracajàc uwag krytyki nowym poj ciem kolorystyki i harmonià Êwie ych, jasnych i silnych barw. Naturalnym Êrodowiskiem dla krakowskiej bohemy artystycznej, do której Samlicki bez wàtpienia wtedy nale a, by a Jama Michalikowa z kabaretem Zielony Balonik. Samlicki by jego wspó twórcà i przez jakiê czas Êpiewakiem, wykonujàcym piosenki przy akompaniamencie gitary Tadeusza Makowskiego. By te bywalcem kawiarni Sauera, gdzie przy legendarnym Stole Szyderców przesiadywa o grono malarzy i artystów tej miary, co T. Axentowicz, X. Dunikowski, V. Hofman, J. Malczewski, L. Rydel, W. Tetmajer, W. Weiss, K. elechowski. U Sauera spotka po raz pierwszy Jacka Malczewskiego, z którym znajomoêç przerodzi a si w wieloletnià i serdecznà przyjaêƒ. By cz stym goêciem w jego pracowni na krakowskim Zwierzyƒcu. W aênie za namowà Jacka Malczewskiego - który wczeêniej namalowa mu portret - znajdujàcy si obecnie w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego - wyjecha w 1912 roku do Pary a, aby tam doskonaliç talent malarski w paryskiej Académie de Grande la Chaumie re. We Francji mia mo liwoêç zetknàç si z najwa niejszymi kierunkami w ówczesnym malarstwie europejskim, a tak e zwiedziç - bez ma a wszystkie - najwa niejsze oêrodki artystyczne w Europie. Pozna Êwietnie Êrodowisko artystyczne Pary a, nale a do wiernych bywalców legendarnej kawiarni Parnas. Odgrywa przy tym znacznà rol w Êrodowisku artystów polskich, przebywajàcych nad Sekwanà. Przyjaêni si z najwybitniejszymi - Olgà Boznaƒskà (namalowa a kilka jego portretów, dwa z nich znajdujà si w zbiorach muzeum bocheƒskiego), Tadeuszem Makowskim (Êwiadczy o tym obfita korespondencja oraz znakomity portret Makowskiego, namalowany w 1920 r.), W adys awem Âlewiƒskim, Edwardem Wittygiem i Janem Rubczakiem. Utrzymywa kontakty z Ludwikiem Pugetem, Arturem Rubinsteinem, Henrykiem Sienkiewiczem i W adys awem Mickiewiczem. Samlicki potraktowa swój wyjazd przede wszystkim jako mo liwoêç pog bienia umiej tnoêci warsztatowych. Podró owa wi c i systematycznie poznawa muzea, tak e te na francuskiej prowincji, czego dowodem jest jego ksi gozbiór, przekazany Muzeum w Bochni przez spadkobierców, zawierajàcy liczne monografie, albumy, unikatowe przewodniki oraz katalogi wystaw. Wówczas zacz a si krystalizowaç rozleg a wiedza Samlickiego o sztuce a tak e jego Êwietna znajomoêç biografii znanych malarzy. Oddajàc si studiowaniu dzie dawnych mistrzów, nie przestawa analizowaç w asnej twórczoêci w poszukiwaniu nowych rozwiàzaƒ kolorystycznych. Z Pary a s a systematycznie korespondencje, publikowane na amach ówczesnych czo owych polskich czasopism artystycznych. Przebywajàc we Francji przez lat szesnaêcie napisa kilkadziesiàt artyku ów dla pism polskich ukazujàcych si 6

7 w Pary u, polonijnych w Stanach Zjednoczonych oraz krajowych, mi dzy innymi Wianków, Rydwanu, Ilustrowanego Kuriera Codziennego (by jego sta ym korespondentem). ZamieÊci powa ne analizy na temat malarstwa w Sztukach Pi knych (m.in. o O. Boznaƒskiej, G. Courbercie, V. van Goghu). Dzi ki niemu publicznoêç polska mog a Êledziç na bie àco ycie artystycznej stolicy Êwiata. Pary wywar na Samlickim, ch onàcym nowe pràdy w sztuce, ogromne wra enie. Zachwyci a go twórczoêç Paula Cézanne a, postimpresjonistów oraz Toulouse Lauterec a, którym by zachwycony, jako wybitnym kolorystà, odnajdujàcym pi kno tam, gdzie trudno si go spodziewaç. Pod wp ywem artystów tworzàcych wówczas w Pary u, a tak e dzi ki Âlewiƒskiemu, który by jego przewodnikiem po nowej sztuce francuskiej, odkrywa geometrycznoêç kszta tów krajobrazów i ludzi. W aênie takie sà francuskie pejza e Samlickiego - statyczne, bez ruchu, ukazujàce swój koloryt jedynie za pomocà figur geometrycznych i barw: czerwieni, zieleni, bràzu, b kitu. Po raz kolejny zwiedzi W ochy, dotar tak e do Hiszpanii zwiedzajàc Madryt, Barcelon i Toledo. W czerwcu 1914 r. uda si z Marsylii na Korsyk, a stamtàd do Martigues, gdzie sp dzi ostatnie tygodnie przed wybuchem wojny. Krótki w zamiarze pobyt we Francji - ze wzgl du na wybuch I wojny Êwiatowej - znacznie si przed u y. Samlicki by formalnie obywatelem monarchii austro-w gierskiej, z chwilà wi c wybuchu wojny zosta internowany. Umieszczono go w obozie dla obywateli austriackich - Polaków, W grów, Czechów, Serbów - utworzonym w miasteczku Le Vigan ko o Nimes. Pi cioletni, przymusowy pobyt na francuskiej prowincji ca kowicie ograniczy kontakty artysty ze Êrodowiskiem paryskim. Nie by jednak pod wzgl dem artystycznym zupe nie stracony. Przeciwnie - pod wp ywem twórczoêci m odego malarza Alberta Brabo z pobliskiego Alais dokona gruntownego przewartoêciowania poglàdów na zagadnienie koloru w malarstwie i zerwa z anemià barw. Âwiadczy o tym kilkadziesiàt znakomitych obrazów olejnych i akwarel, najcz Êciej widoków z Le Vigan i okolic - nale àcych niewàtpliwie do najlepszych osiàgni ç artysty. W Le Vigan powsta y tak e portrety tamtejszych mieszkaƒców oraz liczne szkice rysunkowe zebrane w kilkunastu szkicownikach. W ostatnim roku wojny odwiedzi w Le Puy przebywajàcych tam przyjació - Tadeusza Makowskiego i pochodzàcego z Bochni rzeêbiarza Feliksa Antoniaka. Ale Le Vigan móg opu- Êciç dopiero w sierpniu 1919 roku - dzi ki pomocy Vlastimila Hofmana. Zamieszka wówczas w Se vres pod Pary em i stopniowo nawiàzywa zerwane przez wojn kontakty, mi dzy innymi z Dunikowskim, Rubczakiem, Boznaƒskà, Geppertem i Makowskim, którego udanie sportretowa w 1920 roku ( Malarz w pracowni ). Szczególnie na tym w aênie p ótnie znalaz y w pe ni odbicie kolorystyczne przemyêlenia i doêwiadczenia z Le Vigan. W tym czasie pe ni funkcj wiceprezesa Paryskiego Zwiàzku Artystów Plastyków. Jako ceniony znawca polskiego Êrodowiska artystycznego w Pary u napisa Êwietne studium o polskiej kolonii artystycznej we Francji do monumentalnego wydawnictwa Dziesi ciolecie Polski Odrodzonej Publikowa tak e w Sztukach Pi knych. Przebywajàc we Francji, wystawia jednoczeênie swoje prace w kraju (Poznaƒ, Kraków, Bydgoszcz, Warszawa). W tym czasie nale a do Grupy Artystów Wielkopolskich Plastyka - ugrupowania programowo nawiàzujàcego do postimpresjonistów oraz dokonaƒ Cezanne a. Artystów nale àcych do Plastyki àczy o tak e i to, e w wi kszoêci studiowali w Pary- u oraz fascynacja sztukà francuskà. Po powrocie do Polski w 1928 r. zamieszka w rodzinnej Bochni, lecz funkcjonowa przede wszystkim w Êwiecie artystycznym Krakowa. Warte odnotowania sà podejmowane przez niego próby w zakresie integracji Êrodowiska artystycznego w Polsce, umo liwiajàce mu przetrwanie trudnych lat kryzysu ekonomicznego. W 1931 r. z inicjatywy T. Grotta, V. Hofmana i w aênie Samlickiego powsta a w Krakowie Grupa Dziesi ciu. Od 1936 roku - jako profesor kontraktowy - wyk ada histori sztuki wspó czesnej w Akademii Sztuk Pi knych. W tym czasie odkry dla swej twórczoêci urokliwy krajobraz podbocheƒskiej Lipnicy Murowanej i jego przydatnoêç dla swoich kolorystycznych eksperymentów, malowa tak e z upodobaniem w Krzemieƒcu. W swojej twórczoêci coraz cz Êciej przedstawia rodzinnà Bochni i jej najbli sze okolice ( apczyca, Nowy WiÊnicz, dolina Raby), gdzie udawa si na plenery malarskie z miejscowymi adeptami sztuki. Ów Pary anin, powracajàcy w rodzinne strony, stanowi niewàtpliwy wzór dla miejscowych adeptów sztuki. W jego cieniu, lecz zarazem przy yczliwym wsparciu, doskonalili swoje umiej tnoêci miejscowi utalentowani malarze m odszego pokolenia: Franciszek Mollo ( ), Mieczys aw Serwin-Oracki (( ), Walerian Kasprzyk ( ), Kazimierz Gulik ( ), Józef Stanis aw Broszkiewicz ( ). W 1937 roku przedstawi Samlicki publicznie interesujàcy projekt utworzenia w Bochni Muzeum Regionalnego Ziemi Bocheƒskiej. Plany te pokrzy owa wybuch wojny, a nast pnie tragiczna Êmierç na bocheƒskiej ulicy 25 czerwca 1945 roku pod ko ami radzieckiego samochodu wojskowego jadàcego z Berlina. Jednak e na mocy jego testamentu znaczna cz Êç spuêcizny artystycznej twórcy, a tak e cenny zbiór grafiki oraz wartoêciowy ksi gozbiór, znalaz y si w zbiorach muzeum bocheƒskiego. Z Samlickim nale y àczyç tak e poczàtki obecnej bocheƒskiej kolekcji malarstwa, si gajàcej prywatnych zbiorów tego interesujàcego malarza, krytyka sztuki i pedagoga. Jan Flasza 7

8 Marcin Samlickiwas one of the most talented painters from Bochnia, and at the same tame one of the most zealous followers and a promoter of Polish colourism. In the history of Polish art, he did not take a prominent seat among his closest friends Olga Boznaƒska and Tadeusz Makowski. The works of the artist from Bochniaare just as original and high quality, and theyfully deserveto be recalled. Especially works that were created during his several-years stay in France. He was born in Bochnia, on the 23rdof October 1878, in the poor family of a craftsman Jan and Salomea (née Hurajewicz). After he passed Matura exam in a secondary school, in 1900 he signed up to the School of Fine Arts in Kraków. In the beginning, he attended Józef Unierzyski scourse. Ultimately, he cooperated most closely with Jan Stanis awski who accepted him to his landscape course. The substance of the light seekers landscape school was outdoor painting, which enabled studying village life and suited Young Poland s fascination with folklore. Initially, Stanis awski s students painted landscapes in accordance with their master s teachings,however they were susceptible to French influence. As a result, they worked out completely new vision of paining and left a once innovative and fresh school that later became anachronistic. The group of secessionists also included Samlicki and his friend from the course Tadeusz Makowski. Simultaneously, Samlicki studied at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University. Ultimately, he abandonedhis studies for paining. In 1908 he travelled to Vienna and Italy to deepen his knowledge about history of art and to improve his skills. He visited Rome, Venice and Florence, which he depicted on two oil studies and a series of drawings. During his next travel in 1910 he visited Munich, Paris, Brussels, Antwerp, Berlin, Dresden and again Italy. Along with Alfons Karpiƒski, related on the distaffside to a well-known Pisz printer family from Bochnia, he visited London and met a famous theatre theorist, E.G. Craig. He studied the relationship between Polish art and the art of western Europe both contemporary and the old trends. At that time, he started exhibiting his works, e.g. on posthumous Stanis awski exhibition,with works of his students, at Kraków s Art Palace and exhibitions organized by the General Association of Polish Artists in Kraków. In 1911 he partook in the Independent Artists exhibition, organized similarly to Parisian Indepéndants, pointing out to the critics a new look on the colouring and harmony of fresh, bright and strong colours. A natural environment of the Kraków s artistic bohema, undoubtedly at that time including Samlicki, was Jama Michalika with the Small Green Balloon cabaret. Samlicki was its cofounder and for a time a singer, singing songs to the Tadeusz Makowski s guitar accompaniment. He was also a frequent visitor of the Sauer s café, where a group of artists including great artists such as: T. Axentowicz, X. Dunikowski, V. Hofman, J. Malczewski, L. Rydel, W. Tetmajer, W. Weiss, K. elechowski hanged out at the legendary Scoffers Table. At Sauer s he met Jacek Malczewski, who became his dear friend for many years. It was Malczewski who having painted Samlicki s portrait, currently a part of National Museum in Kraków collection persuaded Samlicki to go to Paris to improve his painting skills at Parisian Académie de Grande la Chaumie re. In France, he was able to see the most important trends in the contemporary European paintings and also visit almost all European artistic centres. Hegot to know the whole Parisian artistic milieu, he was one of the frequent visitors of the legendary Parnas café. He was a significant figure among the Polish artistic community by the Seine. He befriended the greatest artists Olga Boznaƒska (she painted a few of his portraits, two of them currently a part of Bochnia museum collection), Tadeusz Makowski (rich correspondence between them and a superb Makowski s portrait, painted in 1920, stand as proofs of their friendship), W adys aw Âlewiƒski, Edward Wittyg i Jan Rubczak. He maintained relations with Ludwik Puget, Artur Rubinstein, Henryk Sienkiewicz and W adys aw Mickiewicz. Samlicki treated his travel mainly as an opportunity to improve his artistic tools. He travelled frequently, visited museums, also these in the French countryside. His library, passed down to the Bochnia museum by his heirs stands as a proof of that, as it includes numerous monographs, albums, unique guidebooks and exhibition catalogues. At that time, Samlicki s great knowledge about art and painters biographies started to form. While studying the work of ancient masters, he did not cease to analyse his own work to seek new colouristic solutions. He frequently sent letters from Paris, which were published in the leading Polish artistic magazines. During his sixteen-year stay in France he wrote several articles for Polish newspapers published in Paris, the US and Poland, including Wianki, Rydwan, Ilustrowany Kurier Codzienny (he was its permanent correspondent). He wrote serious analyses of paining in Sztuki Pi kne (about O. Boznaƒska, G. Coubert. V. van Gogh). Thanks to him, Polish audience was up to date with the life of world s artistic capital. Paris impressed Samlicki, who was absorbing new trends in art at that time. He was impressed with works of Paul Cézanne, postimpressionists and Toulouse Lautrecwho impressed him as a great colourist, finding beauty where it is not expected. Under the influence of the artists from contemporary Paris and thanks to Âlewiƒski, who guided him through the new French art, he discovered geometri- 8

9 cism of landscape and people. Such are Samlicki s French landscapes static, motionless, showing its colours through geometric shapes and colours: red, green, brown and blue. He visited Italy again, reached Spain, visiting Madrid, Barcelona and Toledo. In June 1914 he travelled from Marseille to Corsica and then to Martigues where he spent last weeks before the war broke out. He intended to visit France for a short time, but because of war he was forced to prolong his stay there. Samlicki was formally a citizen of Austro-Hungarian Empire, and so when the World War I broke out he was interned. He was placed in the camp for Austrian citizens Poles, Hungarians, Czechs, Serbs in Le Vigan near Nimes. 5-year forced stay in the French countryside stopped his contact with Parisian community. He was not lost in terms of art though. On the contrary under the influence of a young painter, Albert Brabo from nearby Alais he revalued his opinions on the phenomenon of colours in paining and rejected colouration anaemia. Several oil paintings and aquarelle paintings are a proof of that, most often depicting Le Vigan and its vicinity are often considered one of the greatest achievements of the artist. Le Vigan was also the place where the portraits of the citizens and sketches collected in several sketchbooks were made.in the last year of the war he visited Le Puy staying there with his friends Tadeusz Makowski and a sculptor from Bochnia Felix Antoniak. But he could not leave Le Vigan until August 1919 with the help of Vlastimil Hofman. At that time he lived in Se vres near Paris, and gradually restored contacts severed by the war, including relationships with Dunikowski, Rubczak, Boznaƒska, Geppert, and Makowski, whom he successfully represented in the 1920 portrait ("Painter in his workshop"). Colouristic reflection and experience from Le Vigan are visible in full on this particular painting. At that time, he served as Vice-President of the Parisian Visual Artists Association. As a highly regarded scholar of Polish artistic environment in Paris he wrote a great case study of Polish artistic settlement in France for the monumental publishing 10th anniversary of Poland Reborn He also published in Sztuki Pi kne. During his stay in France he simultaneously exhibited his works in Poland (Poznaƒ, Kraków, Bydgoszcz, Warszawa). He was a part of the Group of Greater Poland Artists Plastyka a group similar in terms of the artistic programme to postimpressionists and Cézanne s achievements. Members of Plastyka were connected in that most of them studied in Paris and they were fascinated by the French art. After his return to Poland in 1928 he lived in his hometown Bochnia but he mainly operated in the artistic life of Kraków. It is worth to note his attempts interms of integrating artistic milieu in Poland that enabled him to survive hard times of economic crisis. In 1931 he initiated the Group of Ten along with T. Grott and V. Hofman. Since 1936 he lectured the history of contemporary art as a professor in the Academy of Fine Arts. At that time he discovered and painted charming landscapes of Lipnica Murowana near Bochnia, its usefulness for his colouristic experiments. He also liked to paint in Krzemieniec. In his work he depicted his hometown Bochnia and its vicinity ( apczyca, NowyWiÊnicz, Raba river valley) more and more often. He travelled there to paint landscapes with local art adepts. The Parisian returning home was undoubtedly a role model for the local art adepts. Talented painters of the younger generation improved their skills in his shadow but also with his benevolent support: Franciszek Mollo ( ), Mieczys aw Serwin-Oracki( ), Walerian Kasprzyk ( ), Kazimierz Gulik ( ), Józef Stanis aw Broszkiewicz ( ). In 1937 Samlicki presented to the public an interesting proposal to establish Regional Museum of Bochnia Lands. These plans were first thwarted by the outbreak of the war, and then his tragic death on the street, on the 25th June He was hit by a Soviet military car coming from Berlin. In his last will he gave a significant part of his artistic work, as well as a valuable collection of graphics and alibrary, to the Bochnia museum. Samlicki should also be associatedwith the origins of the current Bochnia scollection of paintings including the private collections of this remarkable painter, art critic and teacher. Jan Flasza reprodukcje obrazów, w asnoêç Muzeum im. Stanis awa Fischera w Bochni/ reproductions of paintings, owner. Muzeum im. Stanis awa Fischera w Bochni str. 6 Autoportret/Self-portrait, ok.1930, 35,5 x 27,5cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH4388 Pejza z Krzemieƒca, Landscape of Krzemieniec 1939, 53,5 x 64 cm, olej/p ótno, nr inw. MB-AH/66 str. 7 Krzemieniec, 1937, 64 x 80 cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/74 Pejza z Krzemieƒca, Landscape of Krzemieniec, 1938, 91 x 73 cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/118 str. 8 Widok z okolic Krzemieƒca, View from the vicinity of Krzemieniec 1939, 91 x 73 cm, olej, p ótno/ oil, canvas, nr inw. MB-AH/126 Pejza, lata 30. XX w./landscape, 30s of the twentieth century, 64 x 80 cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/141 str. 9 Widok z Krzemieƒca/ View from Krzemieniec 1939, 64 x 80 cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/73 Widok z Krzemieƒca/View from Krzemieniec, 1937, 65 x 53cm, olej, p ótno/oil, canvas, nr inw. MB-AH/146 9

10 ARTUR BARTKIEWICZ (PL) Urodzony w 1980 r. w Ostrowcu Âwi tokrzyskim. Wykszta cenie: Instytut Sztuk Pi knych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Dyplom z wyró nieniem z malarstwa w pracowni prof. Ewy Pe ki, Obecnie doktorant na kierunku Sztuki Pi kne w tym Instytucie. Dzia alnoêç zawodowa: W latach wyk adowca w Instytucie Sztuk Pi knych UJK w Kielcach. Od 2007 pracownik Galerii BWA w Ostrowcu Âwi tokrzyskim. Uczestnik kilku indywidualnych i ponad 40 wystaw zbiorowych. Wa niejsze nagrody: Nagroda Prezydenta Ostrowca Âw., 2010, Nagroda Prezydenta Kielc PrzedwioÊnie 33, BWA Kielce, 2010, nominacja do nagrody Grand Prix, 23 Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó czesnego, Szczecin, Obecny w Kompasie M odej Sztuki (2012) rankingu najlepszych m odych artystów w Polsce. Prace w zbiorach: galerie i prywatne kolekcje w Polsce i za granicà, Born in 1980 in Ostrowiec Âwi tokrzyski. Education: Institute of Fine Arts of the Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce. Diploma with honors in painting studio prof. Ewa Pe ka (2005). Currently a doctoral student at this Institute. Professional activity: in lecturer at the Institute of Fine Arts, of the JKU. Since 2007 he is working in the Bureau of Art Exhibitions (BWA) Gallery in Ostrowiec. Participant several individual and over 40 group exhibitions. Selected prizes: Award of the President of Ostrowiec Âw., 2010, Award of the President of Kielce Competition PrzedwioÊnie 33, BWA Kielce, Nominated for the Grand Prix, 23 Festival of Polish Contemporary Painting, Szczecin, Present in the Compass Young Art (2012) - ranking of the best young artists in Poland. Works in the collections of: galleries and private collections in Poland and abroad. Siostry, akryl, p ótno, 70x100 cm Sisters, acryl, canvas, 70x100 cm 10

11 MA GORZATA BIELECKA (PL) z cyklu: Krzemieniec. Psychografy, tech. w asna, 50x73cm from the cycle: Krzemieniec psychographics, own technique, 50x73cm Urodzona w Kielcach (1961), Wykszta cenie: Instytut Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Lisa (1987). Dzia alnoêç zawodowa: od roku 1989 nauczyciel akademicki, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Sztuk Pi knych, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi Zak ad Teorii i Historii Sztuki. Uczestniczka 35 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicà i ponad 100 wystaw zbiorowych, konkursów, sympozjów (Niemcy, Dania, Rosja, W ochy, USA, Rumunia, Belgia, Szwecja, S owenia, W gry i Ukraina). Wiceprezes Kieleckiego Okr gu Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków. Wa niejsze nagrody: stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000), Urz du Miejskiego w Kielcach (2001), DAAD (Niemcy, 2003/4), bràzowy medal Zas u ony Kulturze Gloria Artis, Born in Kielce (1961), Education: Art Education Institute of Maria Curie-Sk odowska University in Lublin. Diploma in painting under the guidance of prof. Ryszard Lis (1987). Professional activity: since 1989 has been working at Jan Kochanowski University in Kielce, now as a full professor of the Institute of Fine Arts. The head of Department of Theory and Art History. Participant of 35 individual exhibitions in Poland and abroad and over 100 group exhibitions, international symposiums (Germany, Denmark, Russia, Italy, USA, Romania, Belgium, Sweden, Slovenia, Belgium, Hungary, Ukraine). A vice-president of The Kielce District Association of Polish Artists and Designers. Selected prizes: scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage (2000), the Government of the City of Kielce (2001), and DAAD, Germany (2003/04). In 2008, the bronze medal Gloria Artis. 11

12 INGRID BOUCHEZ (F) Urodzona w Lille we Francji. Wykszta cenie: dyplom psychologa na Uniwersytecie Lille, Centrum Sztuk Plastycznych i Wizualnych (Centre d'arts Plastiques et Visuels) w Lille, pracownia Franc,ois Martinache. AktywnoÊç twórcza: uczestniczka kilku wystaw zbiorowych (malarstwo, fotografia) oraz 6 plenerów malarskich (w Polsce, we Francji i na Ukrainie). Born in Lille, France. Education: degree in psychology at the University of Lille. Studios of the Centre Plastic and Visual Arts (Centre d'arts Plastiques et Visuels) in Lille, painting studio of Franc,ois Martinache. Artistic activity: participant in several group exhibitions (painting, photography) and 6 open-air painting (in Poland, France and Ukraine). Serce i kwiaty, olej, p ótno, 100x70 cm Heart and Flowers, oil, canvas, 100x70 cm 12

13 Urodzona w Lille we Francji. Wykszta cenie: dyplom psychologa na Uniwersytecie Lille, Centrum Sztuk Plastycznych i Wizualnych (Centre d'arts Plastiques et Visuels) w Lille. AktywnoÊç twórcza: uczestniczka kilku wystaw zbiorowych i ponad 10 plenerów malarskich (w Polsce, we Francji i na Ukrainie). Born in Lille, France Edukation: degree in psychology at the University of Lille. Studios of the Centre Plastic and Visual Arts (Centre d'arts Plastiques et Visuels) in Lille. Artistic activity: participant in several group exhibitions and more than 10 open-air painting (in Poland, France and Ukraine). Widok na Gór Zamkowà, tryptyk, olej, p ótno, 3x(21x29,5 cm) View on the Castle Hill, triptych, oil, canvas, 3x(21x29,5 cm) 13

14 IRINA GUSYUK (UA) Urodzona w 1980 roku. Wykszta cenie: Odeska Paƒstwowa Szko a Artystyczna im. M. Grekowa (dyplom 2001), Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia K. Uszyƒskiego w Odessie. Dyplom - Grafika artystyczna (2005). Dzia alnoêç zawodowa: wyk adowca malarstwa, rysunku i kompozycji, Odeska Paƒstwowa Szko a Artystyczna im. M. Grekowa. Od 2006 uczestniczka wielu wystaw indywidualnych, m. innymi w Muzeum Sztuki Zachodniej i Orientalnej w Odessie, 2008, 2009, zbiorowych i plenerów malarskich, m. innymi: Tydzieƒ Sztuki w Moskwie/Rosja, 2011, Witamy na Ukrainie, Londyn/Wlk Brytania, Wa niejsze nagrody: I miejsce w ogólnokrajowym konkursie-plenerze Malownicza Ukraina, 2008, udzia w prezentowanej w najwi kszych miastach Ukrainy wystawie Moja Mi oêç, 2008 Born in Education: Odessa State Art School named after M. Grekow (graduated 2001). National Pedagogical University named K. Uszyƒski in Odessa. Diploma - Graphic Art (2005). Professional activity: lecturer in painting, drawing and composition, Odessa State Art School named after M. Grekow. Since 2006 participant of many individual exhibitions, among others at the Museum of Western and Oriental Art in Odessa, 2008, 2009, collective exhibitions and open-air painting, among other s: Art Week in Moscow / Russia, 2011, Welcome to Ukraine, London / Great Britain, Selected prizes: First place in the national competition- open-air painting Picturesque Ukraine, 2008, participation in presented in major cities of Ukraine exhibition My Love, 2008 Jezioro, olej, p ótno, 50x70 cm Lake, oil, canvas, 50x70 cm 14

15 ULRIKA HAMBJER (S) The pond, acrylic on paper, 40x50 cm Staw, akryl, papier, 40x50 cm Urodzona w Sundsvall w Szwecji w 1956 roku. Mieszka i pracuje w Sztokholmie. Wykszta cenie: Konstfack - Uniwersytecki College Sztuki Rzemios a i Projektowania, Sztokholm/Szwecja, Academia de San Carlos, National Academy of Arts (ENAP), Mexico City/Meksyk. Dzia alnoêç zawodowa: grafik w gazetach i Royal Opera w Sztokholmie, nauczyciel projektowania graficznego na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i nauczyciel plastyki w dzieci cej Artschool, przewodniczàca i cz onek rady KKV - Kolektywne Pracownie Artystów, Sztokholm/Szwecja. Uczestniczka ponad 10 wystaw indywidualnych w Szwecji oraz wielu wystaw zbiorowych w Europie (Polska, Hiszpania), USA i Ameryce aciƒskiej(nikaragua, Salwator, Kuba). Wa niejsze nagrody: Stypendia w Meksyku 2002, 2003, Prace w zbiorach: Gminy w Szwecji, kolekcje prywatne w Europie i Ameryce aciƒskiej. Born in Sundsvall, Sweden in Lives and works in Stockholm, Sweden. Education: Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden, Académia de San Carlos, National Academy of Arts (ENAP), Mexico City, Mexico. Professional activities: graphic designer, freelance and at newspapers and the Royal Opera in Stockholm, teacher in graphic design at the University of Södertörn, Stockholm, art teacher at The Childrens Artschool, chairperson and member of the board of KKV The Collective Workshop of the Artists, Stockholm. Participant of more than ten solo exhibitions in Sweden and numerous group exhibitions in Europe (Poland, Spain), USA and Latin America (Nicaragua, Salvador, Cuba) Selected prizes: Scholarships to Mexico 2002, 2003, Works in collections of: private collections in Europe, Latin America. 15

16 WALDEMAR KOZUB (PL) Urodzony w 1956 roku w Kielcach. Wykszta cenie: Paƒstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu, Wydzia Sztuk Pi knych Dzia alnoêç zawodowa: doktor habilitowany sztuki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Âwi tokrzyskiej. Uczestnik 39 wystaw indywidualnych i ponad 230 wystaw zbiorowych oraz 59 artystycznych plenerów. Wa niejsze nagrody: Stypendium twórcze Gesellschaft fur Landeskultur im Mundental E.V. Höfgen/Niemcy, 1994, Konkurs Malarstwa Barwy Morza, Gdynia 2014 (wyró nienie). Prace w kolekcjach: Muzeum Okr gowe w Tarnowie, Narodowa Kolekcja, Galeria Zach ta, Kielce, University of Iowa (USA), Centre d'artistes Voix Visuelle Ottawa (Kanada), Centrum Grafiki Guanlan, (Chiny). Born in 1956 in Kielce. Education: the School of Fine Arts in Kielce, Nicolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Arts, Professional activities: Doctor of art, an academic Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology. Participant of 39 solo exhibitions and over 230 group exhibitions and 59 artistic art symposiums. Selected prizes: Scholarship Gesellschaft fur Landeskultur them Mundental EV Höfgen / Germany, 1994, Colours of Sea Painting Competition, Gdynia 2014 (distinction). Works in collections: Regional Museum in Tarnow, the National Collection, Zach ta Gallery, Kielce, University of Iowa (USA), the Centre d'artistes Voix Visuelle Ottawa (Canada), Guanlan Graphics Center (China). TRANSMIGRACJE-WID.MO.-2, technika w asna, 60x80cm TRANSMIGRATION-SPEC.TRUM.-2, own technique, 60x80 cm 16

17 Krzemieniec, akryl, p ótno, 70x50 cm Kremenets, acryl, canvas, 70x50 cm MELISSA KRAFT (USA) Urodzona w Nowym Jorku, Nowy Jork, USA Wykszta cenie: Magister Sztuki i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Columbia/ College Nauczycielski, (2002). Dodatkowe studia malarskie w The Cooper Union i Parsons The New School of Design. Dzia alnoêç zawodowa: Niezale ny artysta z pracownià w Nowym Jorku. Cz onek Krajowego Stowarzyszenia Kobiet Artystów (NAWA) i Ko a Artystów - The New York Artists Circle. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Nowym Jorku, ca ych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wa niejsze Wa niejsze nagrody: Malarska nagroda Galerii Ciao, WY (2009) i Centrum Medycznego Uniwersytetu Columbia (Best in Show 2014). ArtyÊci Poszukiwani, Brooklyn, NY Finalista; Uniwersytet Columbia: Grant Prezydenta (2002). Prace w zbiorach: Muzeum Dzieci Earlyworks, AL, Towarzystwo Pomocy Prawnej, Nowy Jork, kolekcje prywatne w USA. Born in New York, New York, USA Education: MA in Art and Art Education, Columbia University/Teachers College (2002). Additional studies in painting at The Cooper Union and Parsons The New School of Design. Professional Activity: Independent artist with studio in NYC. Member of the National Association of Women Artists (NAWA) and The New York Artists Circle. Participant of several solo and group shows in New York City, across the United States and Canada. Selected Prizes: Painting awards from Ciao Gallery, WY (2009) and Columbia University Medical Center (Best in Show 2014). action, competition? Artists Wanted, Brooklyn, NY Finalist; Columbia University: President s Grant (2002.) Works in Collections: Earlyworks Children s Museum, AL, The Legal Aid Society, NY, private collections USA. 17

18 LIDIA MARKIEWICZ (L) Urodzona w 1949 r. Mieszka i pracuje w Luxemburgu. Wykszta cenie: Wychowanie Plastyczne w WSN w Legnicy (dyplom prof. Chy a), Akademia Sztuk Pi knych w Trewirze (Niemcy). Dzia alnoêç zawodowa: Od 1986 pracownik dydaktyczny kilku oêrodków kszta cenia w Luxemburgu. Wyk adowca Europejskiego Centrum Propagowania Sztuki. Uczestniczka ponad 40 wystaw indywidualnych i kilkudziesi ciu wystaw zbiorowych. Uprawia rysunek, grafik i malarstwo. Wa niejsze nagrody: Z oty Krzy Zas ugi za dzia ania wspierajàce polskà kultur, 2008, II nagroda Salon M odej Sztuki Wroc aw1972, wyró nienie Salon International UFACS, Lille (Francja), 1999, Art Sacre, Luxemburg, 2000, II nagroda Salon International, Vichy/Francja, 2002 Born in He lives and works in Luxembourg. Education: Education Fine Arts in Teachers College (WSN) in Legnica (diploma prof. Chy a). Academy of Fine Arts in Trier (Germany). Professional Activity: since 1986, the teaching staff of several learning centers in Luxembourg. Lecturer at the European Centre for Promotion of Arts. She participated in over 40 solo exhibitions and dozens of group exhibitions. He practices drawing, graphic arts and painting. Selected prizes: Golden Cross of Merit for actions in support of Polish culture in 2008, second prize - Exhibition of Young Art Wroclaw 1972, honorable mention Salon International UFACS, Lille (France), 1999, Art Sacre, Luxembourg, 2000, Second Prize at Salon International, Vichy / France, Czerwony, tech. mieszana, p ótno, 100x100cm Red, mixed technique, canvas, 100x100cm 18

19 LUCILLE NURKSE (USA) Na targu, oil, canvas, 40x40 cm At the market, olej, p ótno, 40x40 cm Urodzona: Baltimore Maryland, USA Wykszta cenie: studium chiƒskiej kaligrafii z Wang Chi- Yuan, niezale ne studia z Skip Lawrence & Andrew Reiss; Wellesley College, B.A. (1970). Dzia alnoêç zawodowa: Niezale na artystka. Zajmuje si g ownie akwarelà, linorytem i kola em. Cz onek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kobiet Artystów (NAWA) i Nowojorskiego Ko a Artystów. Uczestniczka kilkudziesi ciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Nowym Jorku oraz w ca ych Stanach Zjednoczonych. Wa niejsze nagrody: Konkurs im. Jakuba i Gwendolyn Lawrence finalistka, Nowy Jork Artists Equity, 2008, Nagroda im. Myry Biggerstaff, Krajowe Stowarzyszenie Kobiet Artystek, Nagrodzona pobytami (rezydencje): Virginia Center for the Arts, Art Colony i Byrdcliffe, & Blue Mountain Center. Prace w zbiorach: Zimmerli Museum, Rutgers University & prywatne kolekcje, USA Born in Baltimore, Maryland, USA Education: study of Chinese calligraphy with Wang Chi- Yuan, independent study with Skip Lawrence & Andrew Reiss, Wellesley College, B.A. (1970). Professional activity: Independent artist. Work in oil, watercolor, linocut, and collage. Member of the National Association for Women Artists (NAWA) and the New York Artists Circle. Participant in several solo shows and many group exhibitions in New York City as well as juried shows throughout the United States. Selected prizes: Jacob and Gwendolyn Lawrence Competition- Finalist, New York, Artists Equity, 2008, Myra Biggerstaff Memorial Award, National Association of Women Artists, Awarded residencies: Virginia Center for the Arts, Byrdcliffe Art Colony, & Blue Mountain Center. Works in collection of: Zimmerli Museum, Rutgers University & private collections, USA. 19

20 ALEKSANDRA PANFILOWA (UA) Urodzona w Krzemieƒcu w 1977 roku. Wykszta cenie: Wo yƒski Uniwersytet Narodowy Ukrainy im. esi Ukrainki, SpecjalnoÊç: Malarstwo i Rysunek. Dzia alnoêç zawodowa: wyk adowca (docent) na Wydziale Malarstwa i Metodyki Nauczania w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieƒcu. Autorka rozprawy doktorskiej ycie artystyczne Ziemi Krzemienieckiej latach XX wiek, 2009 i monografii na ten sam temat, Tarnopol, Wydawnictwo Aston, Uczestniczka ponad 20 zbiorowych wystaw mi dzynarodowych, regionalnych plenerów oraz warsztatów plastycznych na Ukrainie i w Polsce. Prace w zbiorach: kolekcje prywatne w Rosji, Polsce i Kanadzie. Born in Krzemieniec in Education: Volyn National University of Ukraine named after esi Ukrainka, uck/ukraina, Speciality: Painting and Drawing. Professional activity: lecturer at the Faculty of Painting and Methodology of Teaching at Humanities and Pedagogical Academy named after Taras Shevchenko in Kremenets. The author of doctoral dissertation entitled Artistic life in the region Krzemieniecki in years of the twentieth century, 2009 and monograph on the same subject, Tarnopol, Aston Publishing, Participant of more than 20 collective reviews of the paintings and international and regional open air painting and workshops in Ukraine and Poland. Works in the collections of: private collections in Ukraine and abroad (Poland, Russian, Canada). Królowa Bona, olej, panel z p ótnem, 60x50cm Queen Bona, oil, canvas panel, 60x50 cm 20

21 ALEXANDRA PRAJER (F) Krzemieniec plan miasta, olej, akryl, p ótno, 80x60 cm Kremenets city plan, oil, acryl, canvas, 80x60 cm Urodzona w Gdaƒsku. Wykszta cenie: Politechnikà Gdaƒska - dyplom in yniera architekta. Atelier Du Marais w Nantes, Centre d'arts Plastiques et Visuels (Centrum Sztuk Plastycznych i Wizualnych),Lille, Ecole Superieure d'arts Plastiques (Wy sza Szko a Plastyczna) w Tourcoing, 2 lata w pracowni PY Bohm AktywnoÊç twórcza: uczestniczka 20 wystaw indywidualnych ( Francja, Polska, Luxemburg), ponad 50 wystaw zbiorowych i 22 plenerów malarskich (Francja, Polska, Luxemburg, Ukraina). Wa niejsze nagrody: Srebrny LOHR, Open Air Kunstfestival Luxembourg, 1995 G ówna Nagroda Salonu w Mont Saint Martin, 1996, 1-sza nagroda na Salonie Jesiennym (Salon d' Automne) w Metz/Francja. Born in Gdansk. Education: University of Gdansk - the diploma engineer architect. Atelier du Marais in Nantes, Centre d'arts Plastiques et Visuels (Studios of the Centre Plastic and Visual Arts), Lille, Ecole Superieure d'arts Plastiques (College of Plastic) in Tourcoing, two years in the studio PY Bohm. Artistic activity: participant of 20 individual exhibitions (France, Poland, Luxembourg), more than 50 group exhibitions and 22 open air painting (France, Poland, Luxembourg, Ukraine). Selected prizes: Silver LOHR, Open Air Kunstfestival Luxembourg, 1995 Grand Prize Exhibition in Mont Saint Martin, 1996, the first prize at the Autumn Salon (Salon d'automne) in Metz/France. 21

22 MAREK RZE NIAK (PL) Urodzony w 1944 roku w ZamoÊciu Wykszta cenie: Liceum Plastyczne w ZamoÊciu, Akademia sztuk Pi knych w Krakowie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. W adys awa Taranczewskiego, Dzia alnoêç zawodowa: Nauczyciel w Liceum Plastycznym w ZamoÊciu. Autor 24 wystaw indywidualnych, i kilkudziesi ciu wystaw zbiorowych, trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Prowadzi w asnà galeri we wsi Szur ko o Krasnobrodu na Roztoczu. Prace w zbiorach: Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, Galeria BWA ZamoÊç, Muzeum Zamojskie, kolekcja Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i zbiory prywatne. Born in 1944 in ZamoÊç. Education: Secondary School of Visual Arts in ZamoÊç, Academy of Fine Arts in Krakow. Diploma in painting under prof. Wladyslaw Taranczewski, Professional activity: teacher in the Secondary School of Visual Arts in ZamoÊç. Author of 24 individual exhibitions, and dozens of group exhibitions, three-time scholar of the Ministry of Culture and Arts. He runs heis own gallery in the village Szur near Krasnobrod on Roztocze. Works in collections: Archdiocese Museum in Krakow, Bureau of Art Exhibitions (BWA) Gallery, ZamoÊç, Museum Zamojskie, ZamoÊç, collection of Polish Association of Pastel and private collections. Pejza sentymentalny, olej, p ótno, 50x60 cm Sentimental Landscape, oil, canvas, 50x60 cm 22

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Tytuł Title Warszawa Warsaw Varšuva Վարշավա Варшава Varsovie Varsovia Varşova Vácsava Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2012 Continent Warsaw Warsaw of

Bardziej szczegółowo

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP MIMICRYMIMIKRA MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej

Bardziej szczegółowo

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW Autorami projektu Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

SZTUKA NA JEDWABIU GALERIA ARS LONGA Milanówek 2004 3

SZTUKA NA JEDWABIU GALERIA ARS LONGA Milanówek 2004 3 1 2 SZTUKA NA JEDWABIU GALERIA ARS LONGA Milanówek 2004 3 Autorzy Andrzej Pettyn Gra yna Œniadewicz Stanis³aw Trzeszczkowski Beata Witaczek-Nehring Danuta Wróblewska Redakcja Teresa Kasztelanic Gra yna

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

W W oczekiwaniu nr nr 3, 3, akryl akryl na na płótnie, 120, 120 x 210 x 210 cm cm, 2010, 2010 r r Awaiting no. no. 3, 3, acrylic acrylic painting on on canvas, 120 120 x 210 x 210 cm cm, 2010, 2010 r r

Bardziej szczegółowo

ROMANA AGNEL ROMANA AGNEL BANDURA TELLS

ROMANA AGNEL ROMANA AGNEL BANDURA TELLS ROMANA AGNEL ukoñczy³a studia historii sztuki na Uniwersytecie Sorbony w Pary u. Kszta³ci³a siê w Pary u jako tancerka, choreograf, specjalista tañców dworskich. Jest za³o ycielk¹ zespo³u tañców dworskich

Bardziej szczegółowo

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 European Pastel Festival Małopolska 6 th International Biennial Pastel Exhibition Nowy Sącz 2013 1 Wystawa Ślady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM Drugim wyzwaniem była wystawa Londyn stolica

Bardziej szczegółowo

TRACING THE LIFE AND WORK OF AUGUST ROZENTAL

TRACING THE LIFE AND WORK OF AUGUST ROZENTAL 107 TRACING THE LIFE AND WORK OF AUGUST ROZENTAL LECH JACZYNOWSKI Józef Pi³sudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport in Bia³a Podlaska, Chair of Tourism,

Bardziej szczegółowo

Sztuka z Kaszubskiej Drogi

Sztuka z Kaszubskiej Drogi LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA (KASHUBIAN ROAD) LOCAL ACTION GROUP Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

PER MUSICAM AD ASTRA

PER MUSICAM AD ASTRA I Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im M. Kopernika 1st International Copernicus Choir Festival & Competition PER MUSICAM AD ASTRA Toruń, 11-15.09.2013 Organizatorzy Organisers Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE / INTRODUCTION WPROWADZENIE DYREKTORA FESTIWALU Szanowni Pañstwo, Pragnê serdecznie Pañstwa powitaæ na 5. edycji naszego Festiwalu oraz zachêciæ do ogl¹dania filmów festiwalowych w naszych

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

A NON EXISTENT OBJECT

A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT June 2015 Gallery 42 Šantićeva bb Cetinje Montenegro A NON EXISTENT OBJECT Works from the Narrative Photography Studio Faculty of Media Arts at the Academy

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy /

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy / m u z E u m N A r O D O W E W G D A ń S K u, 2 0 1 1 WYSTAWA / EXHIBITION 13 listopada 2011 12 lutego 2012 / 13 November 2011 12 February 2012 Oddział Sztuki Dawnej / Classical Art Department ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION 119 Pol. J. Sport Tourism 14, 1, 119-134 THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION KATARZYNA PIOŒ, KAROLINA SKOCZYLAS, TERESA BRZEZIÑSKA-WÓJCIK Maria

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF.

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF. kosciuszko foundation T h e A m e r i c a n C e n t e r o f P o l i s h C u l t u r e NEWSLETTER Spring 2011 Volume LXI, No. 1 ISSN 1081-2776 Inside... 2 4 6 7 8 The Kosciuszko Foundation Stands Up for

Bardziej szczegółowo

Poles who rescued Jews w czasie Zag ady Recalling Forgotten pami ci

Poles who rescued Jews w czasie Zag ady Recalling Forgotten pami ci Poles who rescued Jews Polacy ratujàcy ydówduring the Holocaust w czasie Zag ady Recalling Forgotten Przywracanie History pami ci Chancellery Kancelaria of the President Prezydenta of the Republic Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo