Antydizajn nowa metoda projektowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Antydizajn nowa metoda projektowania"

Transkrypt

1 Beata Bartecka Antydizajn nowa metoda projektowania 72 teoria i historia

2 Krótka historia dizajnu graficznego Projektowanie graficzne (graphic design) 1 mo na zdefiniowaæ jako kszta³towanie okreœlonej treœci czy idei w formie wizualnej na obszarze ró norodnych mediów (broszura, plakat, ksi¹ ka, magazyn, strona internetowa, opakowanie etc.). Jednak e ka dy dizajner inaczej postrzega swoj¹ pracê i dlatego warto przytoczyæ tutaj trzy odmienne próby definicji: Jak Jean-Luc Godard widzi siebie jako organizatora obrazu i dÿwiêku, my widzimy siebie jako organizatorów obrazu i litery 2. Dizajn to -. 3 Dizajn graficzny jest punktem przeciêcia pomiêdzy sztuk¹ i komunikacj¹ 4. Autorem najbardziej dla mnie osobiœcie sugestywnej, metaforycznej definicji jest John O Reilly: W greckiej mitologii Hermes by³ pos³añcem bogów. By³ listonoszem dostarczaj¹cym bo e wiadomoœci zwyk³ym œmiertelnikom. Ale w rzeczywistoœci nie by³ listonoszem. Nie tylko przekazywa³ wiadomoœci œmiertelnikom, ale i t³umaczy³ je i kszta³towa³ tak, by mog³y zostaæ zrozumia³e. Hermes by³ dizajnerem. Wspó³czesny projektant graficzny kszta³tuje i organizuje treœci klienta, przek³ada brutalne kup to w coœ bardziej strawnego. (Merkury, rzymski odpowiednik Hermesa, by³ tak e bogiem kupców). Ale projektanci nie tylko stali siê poœrednikami pomiêdzy biznesem a konsumentem. S¹ tak e graficznymi chronologami. [ ] Dizajnerzy s¹ pos³añcami czasu 5. Terminu graphic design po raz pierwszy u y³ w 1922 roku William Addison Dwiggins ( ), amerykañski ilustrator, typograf, wydawca ksi¹ ek i twórca marionetek. Je eli jednak pojêcie dizajn zostanie potraktowane bardzo szeroko, to mo na powiedzieæ, e projektowanie graficzne towarzyszy cz³owiekowi ju od momentu wynalezienia pisma, a w³aœciwie pojawi³o siê podczas samego procesu jego tworzenia. Hieroglif, literê, piktogram czy znak runiczny mo na postrzegaæ jako nieuœwiadomiony zabieg projektowania. Istnienie reklamy w czasach staro ytnych, w postaci broszurek czy napisów na budynkach, pozwala³oby umieszczaæ pocz¹tki projektowania w pocz¹tkach istnienia cywilizacji i kultury. Jednak e nale y oddzieliæ istnienie ró nych form wizualno-tekstowej komunikacji od samego dizajnu graficznego jako dziedziny œwiadomego projektowania. Industrializacja, masowa produkcja i rozwój komunikacji zmiany te w XIX wieku spowodowa³y oderwanie siê produktu od jego wytwórcy poprzez zmechanizowanie procesu produkcji, zwiêkszenie iloœci wytwarzanych rzeczy oraz ogromne ich zró nicowanie. By produkty i us³ugi mog³y dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby odbiorów, nie mo na by³o, jak dotychczas, odwo³ywaæ siê do niezbêdnych potrzeb, ale nale a³o zwróciæ siê w stronê emocji i pragnieñ czy po teoria i historia 73

3 prostu wykreowaæ nowe zapotrzebowania. Wymaga³o to stworzenia nowej profesji, która by³aby odpowiedzialna za identyfikacjê i odpowiedni¹ do niej reklamê. Oczywiœcie, w XIX wieku wci¹ wiele takich dzia³añ by³o przeprowadzanych nieœwiadomie i bez konkretnych podstaw psychologii sprzeda y, systematycznej obserwacji reakcji odbiorcy czy znajomoœci zasad percepcji. Jednak projektowanie graficzne jako m³oda dziedzina niezwykle gwa³townie rozwija³o swoje podstawy, korzystaj¹c zarówno ze zmian w sztuce, estetyce, jak i z nowinek technologicznych. W XIX wieku dizajn graficzny by³ wci¹ postrzegany jak jeszcze jedno pole dzia³añ artystów, architektów czy grafików artystycznych. Niektórzy artyœci bardziej byli znani z zaprojektowanych przez siebie posterów reklamowych ni z prac artystycznych. Tak by³o w przypadku kabaretowych plakatów Henri de Toulouse-Lautreca ( ) czy reklam papierosów Alphonse a Muchy ( ). Prace tych dwóch twórców s¹ postrzegane jako pocz¹tki projektowania graficznego, rozumianego w kategorii kombinacji tekstu i obrazu (oczywiœcie sama typografia wykorzystywana w dizajnie graficznym ma znacznie d³u sz¹ historiê, zwi¹zan¹ z ksi¹ k¹ i pras¹). Rewolucyjne podejœcie do reklamy (jakie mo na zauwa yæ w plakatach wymienionych artystów) to przede wszystkim przejœcie od reklamy s³ownej do wizualnej. Maksyma ustêpuje miejsca ilustracji, która wydaje siê mówiæ sama za siebie. Styl Toulouse-Lautreca czy Muchy by³ przeniesieniem stylu art nouveau w sferê plakatu, który sta³ siê nowoczesnym œrodkiem wyrazu. Projekty charakteryzowa³y siê dynamiczn¹, falist¹ lini¹ o niespokojnych rytmach. Ca³oœæ tworzy³a asymetryczne i skomplikowane formy kompozycyjne. Silny kontur przy zastosowaniu pastelowych barw nadawa³ wyrazistego charakteru, czyni¹c plakat widocznym, a zarazem intryguj¹cym. Typografia, inspirowana motywami roœlinnymi, upodobnia³a siê do niezwykle dekoracyjnego, abstrakcyjnego obrazu. W plakatach Toulouse-Lautreca mo na zauwa yæ, i wykorzystywa³ on rêczne pismo jako typografiê niemo liw¹ do identycznego powtórzenia ró ne formy zakrzywienia tych samych liter, ró ny odstêp miêdzyliterowy. W 1914 roku w Nowym Jorku powstaje pierwsza i istniej¹ca po dziœ dzieñ instytucja projektowania graficznego The American Institute of Graphic Arts (AIGA) skupiaj¹ca pocz¹tkowo 40 osób, zosta³a utworzona by promowaæ sztuki graficzne. Szeœæ lat póÿniej tak e w Nowym Jorku za³o ono inn¹ organizacjê Art Directors Club która przede wszystkim skupi³a siê na organizowaniu wystaw prezentuj¹cych najbardziej kreatywne prace komercyjne. Wydawane by³y tak e liczne publikacje krytyczne i edukacyjne, zmierzaj¹ce ku profesjonalnemu usystematyzowaniu dziedziny dizajnu graficznego. Stany Zjednoczone, podobnie jak kraje europejskie, ju od pocz¹tku XX wieku wykorzystywa³y projektowanie graficzne do celów propagandowych jednym z najbardziej znanych przyk³adów jest plakat I Want You for US Army wykonany przez Jamesa M. Flagga ( ). W porównaniu do 74 teoria i historia

4 dekoracyjnego stylu secesji, projekt tego plakatu jest bardzo uproszczony. Centralnie umiejscowiona ilustracja, bezszeryfowa czcionka i silny kontur powoduj¹, i g³ówny nacisk jest po³o ony na jasny i czytelny przekaz. Jednoczeœnie plakat jest silnie nacechowany emocjonalnie. Nie ma tutaj motywów, które odwo³ywa³yby siê do subiektywnych odczuæ projektanta, warstwa komunikacyjna nie wydaje siê byæ zak³ócona przez przezroczyst¹ formê. Owe pragnienie odrzucenia indywidualnej i kreatywnej ekspresji projektanta stanie siê jednym z g³ównych za³o eñ modernistycznych ruchów artystycznych, jak Bauhaus czy De Stijl, które mia³y najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie siê wspó³czesnego jêzyka dizajnu graficznego. Szko³a Bauhaus spowodowa³a niezwykle g³êbok¹ zmianê sposobu myœlenia o projektach graficznych. Dizajn zosta³ pozbawiony motywów dekoracyjnych, zmierzaj¹c do u ywania wy³¹cznie czystych, zgeometryzowanych form z silnymi kontrastami kolorystycznymi. Stopniowo odrzucano motywy ilustracyjne, siêgaj¹c raczej po abstrakcyjn¹, uproszczon¹ formê, gdzie g³ówny nacisk k³adzie siê na czytelnoœæ i funkcjonalnoœæ. Funkcjonalizmu nie nale y rozumieæ wy³¹cznie jako zwrócenia siê ku u ytecznoœci; przede wszystkim by³a to artystyczna asymilacja maszyny i jej wytworów, odnalezienie wartoœci estetycznych tam, gdzie dotychczas widziano go³¹ us³ugê 6. Typografia równie zostaje ca³kowicie uproszczona, opieraj¹c siê na prostych, pozbawionych szeryfów czcionek o wyraÿnym rytmie pionowo-poziomym. Funkcjonalny design w grafice u ytkowej, w tym w reklamie, oznacza³ geometryczn¹ prostotê i czystoœæ asymetrycznej kompozycji, której struktura opiera³a siê na prostok¹tnym uk³adzie siatki lub kratki. Fotografia i fotomonta przywraca³y tak komponowanym obrazom realizm w warstwie ilustracyjnej, dookreœlaj¹c treœæ u ytych s³ów lub staj¹c siê zasadnicz¹ p³aszczyzn¹ komunikacji. Ponadto wprowadzenie jednoelementowego, blokowego liternictwa, ograniczona gama kolorów i geometryzacja formy sta³y siê d³ugo obowi¹zuj¹cymi kliszami nowoczesnej typografii, nie tylko reklamowej 7. G³ówne za³o enia szko³y Bauhaus zosta³y zasymilowane w latach 30. przez Szko³ê Szwajcarsk¹, która stworzy³a najbardziej znany i najbardziej wp³ywowy styl w projektowaniu graficznym, zwany stylem miêdzynarodowym (The International Graphic Style). U podstaw tej estetyki by³ obiektywny i neutralny obraz, pozbawiony wszelkich niepotrzebnych elementów dekoracyjnych. Has³o Forma pod¹ a za funkcj¹ (form follows function) sta³o siê wyznacznikiem metod projektowania: funkcj¹ by³ przede wszystkim przekaz informacji, który nie móg³ byæ zak³ócony ani przez formê tekstu (st¹d czcionki bezszeryfowe, uniwersalne fonty wielorakiego zastosowania, skodyfikowany dystans pomiêdzy literami, wersami i kolumnami), ani przez ilustracjê (realistyczna fotografia, uproszczona grafika). Asymetryczna kompozycja geometrycznych elementów oparta by³a na matematycznie skonstruowanej siatce the grid. Przez nastêpne dwie dekady Szko³a Szwajcarska sta³a siê teoria i historia 75

5 wyznacznikiem norm i regu³ w projektowaniu graficznym, a jej wp³yw widaæ nawet na prze³omie XX i XXI wieku, zw³aszcza przy tworzeniu stron internetowych. Najistotniejsz¹ rol¹ Szko³y Szwajcarskiej by³o nie tylko skonceptualizowanie podstawowych zasad i norm, ale tak e ustosunkowanie siê projektantów do swej profesji. Definiowali oni dizajn graficzny jako spo³ecznie potrzebne i wa ne dzia³anie. Poniewa odrzucona zosta³a indywidualna ekspresja, rola dizajnera nie by³a definiowana w kategoriach dzia³ania artysty, ale jako obiektywna dzia³alnoœæ, której g³ównym zadaniem jest rozpowszechnianie wa nych informacji wœród spo³eczeñstwa. Osi¹gniêcie jasnoœci, czytelnoœci i porz¹dku sta³o siê idea³em w projektowaniu graficznym. Jednym z najbardziej znanych projektantów wywodz¹cym siê ze Szko³y Szwajcarskiej by³ Josef Müller- Brockmann ( ). Postrzega³ on dizajn graficzny jako absolutn¹ i uniwersaln¹ dziedzinê, która poprzez zobiektywizowany i bezpodmiotowy projekt komunikuje bez odwo³ywania siê do subiektywnych odczuæ projektanta lub propagandowych technik perswazji. Miêdzynarodowy styl graficzny mia³ ogromny wp³yw na kszta³towanie siê estetyki dizajnu w Stanach Zjednoczonych. Jednak nie tylko Szko³a Szwajcarska zainspirowa³a amerykañskich projektantów; czerpali oni tak e z europejskiej awangardy. Mo na zauwa yæ nastêpuj¹ce charakterystyczne cechy ich stylu: zaskakuj¹ce rozwi¹zania wizualne, czêsto z elementami humoru i ekspresji zdynamizowanie i rozwój typografii powsta³o wiele nowych krojów pisma inspirowanych ró nymi pr¹dami artystycznymi i estetycznymi, odwo³uj¹cymi siê m.in. do eksperymentów Kurta Schwittersa czy Pieta Zwarta zdynamizowanie kompozycji tekstu i obrazu nast¹pi³a wiêksza swoboda w uk³adaniu tekstu wobec obrazu. Koniec lat 50. w USA, a tak e w Zachodniej Europie, jest czasem wyraÿnego wzrostu znaczenia dizajnu graficznego jako narzêdzia marketingowego. Nie tylko wielkie korporacje, ale tak e mniejsze firmy zatrudnia³y projektantów graficznych, których zadaniem by³o wyró nienie danego produktu, zaprojektowanie logo oraz ca³oœciowej identyfikacji. Przyk³adem rozwi¹zania z tamtego okresu jest logo dla IBM zaprojektowane przez Paula Randa ( ). W ten sposób dizajn graficzny zdecydowanie zwróci³ siê w stronê konsumpcyjnych potrzeb, kreowanych przez komercyjn¹ reklamê. Nowy Jork na prze³omie lat 50. i 60. sta³ siê miastem, do którego przyje d a³o coraz wiêcej m³odych ludzi. Nowojorska przestrzeñ nie tylko zaczê³a pe³niæ rolê centrum wspó³czesnej sztuki, ale tak e by³a miejscem pojawiania siê nowych tendencji w projektowaniu graficznym. Po³o ono wiêkszy nacisk na ekspresjê wolnej i niczym nieskrêpowanej jednostki oraz na otwarty i bezpoœredni przekaz informacji. Projektanci przeszli od obiektywnych projektów ku subiektywnym i ekspresyjnym rozwi¹zaniom, nie trac¹c przy tym na wyrazistoœci przekazu. 76 teoria i historia

6 Dizajn graficzny przesta³ byæ postrzegany wy³¹cznie jako s³u ba spo³eczeñstwu, ale zacz¹³ byæ definiowany jako jeszcze jedna forma ekspresji i komunikowania wizualnego. W tych samym czasie zostaje prze³amana mêska przewaga projektantów i coraz wiêcej kobiet zaczyna traktowaæ tê dziedzinê jako profesjonalne zajêcie, w którym osi¹gaj¹ sukcesy. Pojawiaj¹ siê te projektanci spoza amerykañskiego i europejskiego krêgu kulturowego, przede wszystkim z Japonii, którzy wnosz¹ niezwykle œwie e spojrzenie na kompozycjê i typografiê. Lata 60. przynosz¹ zmiany na wielu spo³ecznych i kulturowych p³aszczyznach. Rozwój telewizji, kryzys ekonomiczny, wojna w Wietnamie, zanieczyszczenie œrodowiska, kontrkultura, rewolucja seksualna, walka o prawa dla mniejszoœci z tak¹ rzeczywistoœci¹ musi zmierzyæ siê projektant. Œrodki modernistycznego projektowania nie wystarczaj¹. Projekty zaczê³y charakteryzowaæ siê coraz silniejsz¹ ekspresyjn¹ kompozycj¹, z wiêksz¹ iloœci¹ tekstu ni do tej pory. Nastêpuje czêstsze ³amanie najbardziej podstawowych zasad dotycz¹cych wyrazistoœci i komunikatywnoœci na rzecz skomplikowanych projektów na granicy zrozumienia. Widaæ wyraÿny wp³yw wizji psychodelicznych na projektowanie ok³adek p³yt i plakatów (tzw. psychodelic posters). Kalifornia jest miejscem szczególnie oryginalnych eksperymentów, bêd¹cych udzia³em takich projektantów jak Rick Griff ( ), Stanley Mouse ( ), Victor Moscosco (1936-) czy Alton Kelly (1940-). Dla nich dizajn graficzny powinien dzia³aæ natychmiastowo i mo na to uzyskaæ poprzez po³o enie w pierwszej kolejnoœci nacisku na ekspresjê. Kolor sta³ siê wa ny œrodkiem wyrazu nie unikano silnie kontrastowych, fosforyzuj¹cych i gryz¹cych siê barw. W typografii natomiast znowu siêgniêto po motywy dekoracyjne, odwo³uj¹c siê do organicznych kszta³tów, trac¹c czytelnoœæ i jasnoœæ przekazu, tak wa n¹ dla wczeœniejszych projektantów. Pojawi³o siê wiele powtarzaj¹cych siê motywów (wê e, owady, czaszki, mityczne stworzenia i potwory z piek³a), które wczeœniej nie przystawa³y do warsztatu projektanta. W póÿnych latach 70. w Wielkiej Brytanii ruch punk przyczyni³ siê do nowego podejœcia w brytyjskim, a potem i œwiatowym projektowaniu graficznym. Nie tylko sta³ siê on wyrazem buntu i niezadowolenia zastan¹ rzeczywistoœci¹ (has³o Do it yourself; silny przekaz polityczny; wykorzystywanie nienaruszalnych dotychczas sfer wizualnych, jak w przypadku wizerunku królowej w projektach Jamie Reida, ur. 1947, ok³adka p³yty Sex Pistols God Save The Queen), ale tak e ca³kowicie przeciwstawi³ siê regu³om i estetyce modernistycznego projektowania (techniki kola u, estetyka oparta na formie listów szanta ystów, rêcznie rysowane litery czy rozpowszechnione u ywanie kserokopii). W przypadku w³aœnie punkowej czy kalifornijskiej (psychodelicznej) estetyki graficznej mia³o miejsce przeciwstawienie siê konsumpcyjnym obrazom, jakie codziennie towarzysz¹ spo³eczeñstwu, a nie œwiadome odrzucenie zasad i ³amanie regu³ stylu Szko³y Szwajcarskiej. Projektanci czêsto nie mieli adnego wykszta³cenia graficznego, a wybór takiej profesji najczêœciej by³ naznaczony teoria i historia 77

7 przypadkiem i chwilowym zapotrzebowaniem na projekty plakatów czy ok³adek nowo powstaj¹cych grup muzycznych. Oprócz niezwykle charakterystycznego graficznego stylu punk i psychodelicznych eksperymentów grafików amerykañskich, prze³om lat 70. i 80. jest czasem, w którym ludzie zaczynaj¹ dostrzegaæ nieprzystawalnoœæ modernistycznego spojrzenia do nowej rzeczywistoœci. P³ynnoœæ kategorii powoduje, i aden opis nie daje ostatecznej i jedynej prawdy na temat œwiata. Z jednej strony funkcjonuje silna tradycja stylu miêdzynarodowego i Bauhausu, z drugiej psychodeliczne czy awangardowe eksperymenty. Mamy wiêc do czynienia z silnie zaanga owanym spo³ecznie plakatem, a jednoczeœnie z dizajnem korporacyjnym. Postmodernistyczne projektowanie graficzne sta³o siê bardziej subiektywn¹ ni skodyfikowan¹ form¹ dzia³alnoœci, bez normalizuj¹cego centrum czy sztywnych form graficznych. Wa nym czynnikiem wskazuj¹cym nowe drogi w projektowaniu graficznym staj¹ siê nowe media cyfrowe, które wypracowa³y ca³kowicie nowe rozwi¹zania. W samej Szwajcarii impas Szko³y Szwajcarskiej zostaje prze³amany przez Now¹ Falê (New Wave), która zaczê³a siê w Bazylei wraz z Wolfgangem Weingartem (1941-). Ten nowy pr¹d obala podstawow¹ regu³ê siatki (the grid). Projektanci Nowej Fali bawi¹ siê obrazem, dowolnie odwo³uj¹c siê do wszelkich kulturowych i spo³ecznych ikon, nie boj¹ siê postmodernistycznego jêzyka, który nie przemawia poprzez czytelnoœæ i dos³ownoœæ, ale raczej poprzez swobodn¹ grê skojarzeñ. Odwo³uj¹ siê do ekspresjonizmu i intuicyjnych rozwi¹zañ. Nowa Fala w USA dekonstruuje kompozycjê poprzez zastosowanie 3D (the three-dimensional design); wizualna g³êbia pozwala odnieœæ siê do zupe³nie nowego jêzyka, jakim jest hiperrzeczywistoœæ. Dizajn graficzny nie musi odwo³ywaæ siê ani do geometrycznej, uporz¹dkowanej i czystej przestrzeni, ani do organicznego czy psychodelicznego klimatu lat kontestacji. Nawi¹zuje do œwiata, który nie istnieje w realnej rzeczywistoœci, a jedynie w cyfrowej przestrzeni i którego granice wydaj¹ siê byæ nierozpoznane. Rzeczy przestaj¹ mieæ trwa³y i przypisany do siebie obraz, a od znaku odrywa siê znaczenie. Nastêpuje zupe³nie swobodna onglerka obrazami, symbolami, ikonami i znakami. Rzeczy mieni¹ siê swoim kszta³tem nie musz¹ bowiem odwo³ywaæ siê do konkretnej idei, przestaj¹ pe³niæ rolê obrazu, same staj¹ siê znaczeniem. Równie dobrze mog¹ odnosiæ albo do niczego, albo do czegokolwiek. Z drugiej strony owa gra przynosi nieoczekiwane po³¹czenia œwiata symboli z konsumpcyjnym œwiatem produktów. Nastêpuje przesuniêcie od znaczenia (zawartoœci, istoty) danego produktu w stronê obrazu, jakim jest marka (the brand), która staje siê rozpoznawalna na ca³ym œwiecie, bez koniecznoœci znajomoœci odpowiedniego kontekstu czy jêzyka. Skoro wartoœci i normy spo³eczno-kulturowe straci³y swój autorytet i absolutny wymiar, przestrzeni¹, do której ludzie zaczynaj¹ siê odwo³ywaæ, jest w³aœnie marka. Zostaje ona stopiona z ich to samoœci¹, pragnieniami i marzeniami. Reklama 78 teoria i historia

8 zadowala siê zachwalaniem produktu, branding zaœ, w swojej najczystszej, najbardziej rozwiniêtej formie, oznacza d¹ enie do korporacyjnej transcendencji 8. Staje siê opakowaniem, pod którym, jak siê okazuje, najczêœciej nic nie ma, a mimo to nic nie stoi na przeszkodzie by dana marka sta³a siê symbolem religijnej czci. To oœlepienie konsumpcyjn¹ rzeczywistoœci¹ od lat 90. przybiera na sile. Projektanci graficzni maj¹ nieograniczone mo liwoœci, je eli chodzi o œrodki, formy i style graficzne czy mo liwoœci technologiczne. Praktycznie co roku programy komputerowe uzupe³niane s¹ o nowe rozwi¹zania, które maj¹ udoskonaliæ warsztat grafika. Podjêcie polemiki z tradycyjnymi zasadami projektowania nie spowodowa³o odkrycia nowych i uniwersalnych regu³, które odpowiada³yby na potrzeby zarówno wielokulturowego œwiata, jak i tendencji do globalizacji. Mo na zauwa yæ silny zwrot w stronê modernistycznego maria u funkcji i formy, który wydaje siê byæ pewn¹ ostoj¹ w tak niepewnie estetycznej rzeczywistoœci: Wierzê, e dizajn jest równowag¹ pomiêdzy u ytecznoœci¹ a piêknem. Je eli równowaga przechyla siê na korzyœæ u ytecznoœci, mamy komercyjny dizajn. Je eli równowaga przechyla siê na korzyœæ piêkna, mamy dzie³o sztuki. [...] Typografia zale y od w³aœciwej równowagi miêdzy u ytecznoœci¹ i piêknem. Bez tego typografia jest tylko œmieciem 9. Mo na jednoczeœnie przywo³aæ zupe³nie inny g³os odnoœnie estetyki dizajnu graficznego: Brzydki = Piêkny (Ugly = Beautiful) 10. Innym problemem jest dookreœlenie roli dizajnera. Nie wystarczaj¹ dotychczasowe ujêcia, pojawiaj¹ siê nowe postawy. Chodzi tutaj o definiowanie projektanta graficznego w kategoriach artysty, autora czy idola na wzór gwiazdy rockowej. Oczywiœcie, dizajnerzy ju dawno zdali sobie sprawê, e ich prace, w przeciwieñstwie do prac artysty, ograniczone by³y potrzebami i wymaganiami klienta. Traktowali wiêc swoje projekty w innych kategoriach ni kategorie sztuki; dziêki temu mogli odci¹æ siê od jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci, t³umacz¹c siê narzuconym pomys³em, zobiektywizowan¹ form¹, pozbawion¹ subiektywnej ekspresji czy komentarzy. Wraz z odrzuceniem norm i regu³ modernistycznego projektowania, a przede wszystkim oderwaniem piêkna od funkcji, pojawi³y siê g³osy odnosz¹ce dizajn graficzny do dzie³ sztuki, a tym samym projektanta do artysty. Z drugiej strony projektanci graficzni stali siê odpowiedzialni za kszta³towanie wspó³czesnych trendów; s¹ tymi, którzy mówi¹, co jest cool. To spowodowa³o, i nagle ich rola zosta³a przyrównana do gwiazd muzycznych, które nie tylko kszta³tuj¹ trendy muzyczne, ale tak e styl ycia, modê etc. W ten sposób dizajnerzy zaczêli udzielaæ wywiadów, które skupia³y siê nie na ich pracy, ale na stylu ycia, zainteresowaniach. Nast¹pi³o wyraÿne przesuniêcie uwagi ze znaczenia projektów na sam¹ osobê projektanta, co przyczyni³o siê do pojawienia siê nowych zagadnieñ odnoœnie odpowiedzialnoœci za swoje wypowiedzi oraz odpowiedzialnoœci wobec spo³eczeñstwa, a nie tylko wobec klientów. teoria i historia 79

9 Od wczesnych lat 90. coraz wiêkszy nacisk jest po³o ony na skuteczny przekaz informacji, wynikaj¹cy z ogromnej iloœci komunikatów (zw³aszcza w Internecie), jakie codziennie jesteœmy zmuszeni odbieraæ i interpretowaæ. Ten potop powoduje, i wiele z nich zostaje odrzuconych, zapomnianych i b³êdnie odczytanych. Dizajnerzy graficzni staj¹ przed trudnym zadaniem poszukiwania takich œrodków wyrazu, które z jednej strony mia³yby wspó³czesn¹ i przyci¹gaj¹c¹ uwagê formê, a z drugiej nie zak³óca³yby w aden sposób treœci przekazu. W ten sposób projektanci staj¹ siê architektami informacji. Graficzny antydizajn jako dzia³alnoœæ Your surroundings are your surroundings. Every object you touch is alive with your life and your will. William Burroughs Filozofia nie jest teori¹, lecz dzia³alnoœci¹. Ludwig Wittgenstein Graphic anti-design graficzny antydizajn nie mo e byæ zdefiniowany poprzez odwo³anie siê do jednorodnego stylu i estetyki. Wyra enia anty przeciwstawionego dizajnowi nie nale y rozumieæ jako zanegowanie ogólnej idei projektowania graficznego czy wzornictwa przemys³owego. Nie jest to wyraz odrzucenia i zaprzestania kreatywnego opanowywania przestrzeni publicznej i prywatnej, pomimo i antydizajn czêsto oznacza postawê, która ³¹czy siê z odrzuceniem konsumpcjonizmu i korporacyjnego brandingu. Nale y rozpatrywaæ go jako pewn¹ nie zamkniêt¹, wci¹ rozrastaj¹c¹ siê przestrzeñ w obrêbie estetyki i etyki projektowania graficznego, której nie mo na scharakteryzowaæ poprzez odwo³anie siê do konkretnego manifestu czy stylu. Stanowi ona raczej zbiór pewnych wyró ników i postaw etycznych, które w antydizajnie s¹ równie istotne jak estetyka. Analizuj¹c projektowanie graficzne, które okreœlam jak anti-design, ³atwo zauwa yæ, i g³ównie skupi³o siê ono na odrzuceniu modernistycznych zasad projektowania, wypracowanych w latach 50. przez Szko³ê Szwajcarsk¹. Nie chodzi tutaj jednak o ca³oœciowe odejœcie od tych zasad, ale raczej o przeciwstawienie siê teoretycznym fundamentom zasadom funkcjonalnoœci, czytelnoœci i neutralnoœci projektu. Wymieniaj¹c kilku projektantów, których mo na wpisaæ w nurt graficznego antidizajnu, nale a³oby podkreœliæ, i jest to wy³¹cznie mapa, a nie terytorium. Trudno bowiem wrzuciæ Davida Carsona, Stefana Sagmeistera, Jonathana Barnbrooka czy Thomasa Schostoka (THS) do jednego worka z napisem graphic anti-design i ich prace traktowaæ jako prawdziwy wyraz w antydizjanie. Ka dy z nich wybra³ odmienn¹ drogê estetyczn¹ i etyczn¹, 80 teoria i historia

10 jednak to, co ich ³¹czy, to pewna postawa, która nie s³u y wy³¹cznie odrzuceniu i zaniechaniu. Jest to silna dekonstrukcja, która nie pretenduje do statusu nowej, uniwersalnej regu³y. Buduj¹ oni raczej swój estetyczny œwiat, w którym z jednej strony odwa nie rezygnuj¹ z wypracowanych zasad w projektowaniu, ale z drugiej kreatywnie korzystaj¹ z nagromadzonego doœwiadczenia i wiedzy. Jest to o tyle trudne, e wymaga nie tylko zaanga owania siê w sam¹ pracê i nieustannego poszukiwania nieprzetartych jeszcze œcie ek w estetyce dizajnu, ale ³¹czy siê tak e ze zmian¹ biernej dot¹d postawy wobec wymagañ klienta oraz z koniecznoœci¹ ponownego zinterpretowania swojego zawodu. Projektanci ci musieli na nowo zdefiniowaæ swoj¹ pracê, by móc oddaliæ siê od modelu przezroczystego projektanta i zakreœliæ nowe pole dzia³ania. Szukaj¹c nawi¹zañ do innych przestrzeni estetycznych, wielu odbiorców i teoretyków wskazuje na neobarokowoœæ antydizajnu. Neobarokowoœæ bêdê tu rozumia³a w kontekœcie nadanym temu terminowi przez Omara Calabrese a 11, który podkreœla ponadto, e pocz¹tkiem stylu b¹dÿ gustu nie jest prosta suma form, ale tendencja do nadawania wartoœci. Os¹d estetyczny prawie zawsze ³¹czy siê z etycznym, emocjonalnym czy morfologicznym, i viceversa. Upodobania ustalaj¹ wspólnotê wartoœci, czyli aksjologiê. Za klasyczne uwa a Calabrese te kategorie os¹dów, które poszukuj¹ trwale uporz¹dkowanych nawi¹zañ, podczas gdy poprzez barokowe rozumie takie, które silnie wzbudzaj¹ porz¹dek systemu i które destabilizuj¹ jego czêœci, powoduj¹c w nim zaburzenia i wahania, i w ten sposób zawieszaj¹ jego zdolnoœæ do ustalenia wartoœci 12. Destabilizacjê systemu modernistycznych regu³ w antydizajnie mo na zauwa yæ w nastêpuj¹cych zabiegach estetycznych: dekonstrukcja typograficzna odrzucenie modernistycznego przekonania dotycz¹cego przezroczystoœci typografii: u ywanie w obrêbie jednego wersu, wyra enia, s³owa ró nego rodzaju krojów pisma, czêsto ca³kowicie odstaj¹cych od siebie i teoretycznie nie pasuj¹cych do przekazywanej treœci; uk³adanie tekstu w ten sposób, i poszczególne s³owa czy wersy nachodz¹ na siebie lub po prostu zanikaj¹, uniemo liwiaj¹c szybkie przeczytanie; nacisk na interaktywnoœæ pomiêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ komunikatu; estetyka postalfabetyczna - jak ma to miejsce m.in. w ksi¹ ce Davida Carsona The End of Print, gdzie projektant nie tylko biernie naœladuje pewne stylistyczne aspekty mediów cyfrowych (równoczesnoœæ, hipertekstowoœæ, forma k³¹cza), ale tak e umacnia i rozszerza szczególn¹ estetyczn¹ to samoœæ mediów cyfrowych poprzez ró norodnoœæ kana³ów i przedstawieniowych przestrzeni (Dla Carsona druk jako medium, które uwidacznia obecnie swoje materialne warunki wyczerpania komunikacyjnego, nie musi ograniczaæ siê wy³¹cznie do udostêpniania swojej przestrzeni nowym digitalnym œrodkom, ale mo e podj¹æ z nimi grê) nachodzenie na siebie pola tekstu i pola obrazu, co powoduje zak³ócenie odbioru i zatarcie siê granic pomiêdzy tekstem a obrazem teoria i historia 81

11 obraz (fotografia, grafika) czêsto funkcjonuj¹cy na zasadzie pewnego fragmentu, który uniemo liwia jasne i jednoznaczne rozpoznanie w stosunku do ca³oœci 13 odwo³ywanie siê do estetyki brudu, wrzawy i chaosu czy charakterystycznego stylu listów wysy³anych przez szanta ystów nieustanne siêganie po nieograniczone mo liwoœci surowego, prymitywnego kola u, zestawianie ze sob¹ elementów nieprzystaj¹cych i nie pasuj¹cych do przekazywanej treœci wykorzystywanie wielu kontrowersyjnych symboli i obrazów oraz odwo³ywanie siê do problematycznych wydarzeñ (polityczne aspekty w projektowaniu Jonathana Barnbrooka) siêganie po zakazane sfery w obrêbie projektowania graficznego, jak pornografia czy wulgaryzmy (dobitnym przyk³adem mog¹ byæ prace Thomasa Schostoka aka THS) inspirowanie siê estetyk¹ sztuki ulicy graffiti, szablony, vlepki, tagi etc. Oprócz wymienionych mo liwoœci estetycznych nale y tak e wyró niæ charakterystyczne dla antydizajnu podejœcie etyczne. Chodzi bowiem o wysok¹ samoœwiadomoœæ swojego zawodu oraz przedefiniowanie go w kontekœcie wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Mo na wyró niæ ró ne postawy (bez momentu wartoœciowania i hierarchizowania) etycznego zaanga owania siê i œwiatopogl¹du. Jedna z postaw charakteryzuje siê nie tylko do zmian¹ sposobu myœlenia na temat komunikowania, klasycznego modelu nadawca-odbiorca. Projektant uœwiadamia sobie mo liwoœæ ods³oniêcia w³asnej osoby i œwiatopogl¹du. Anga uje siê w aktualne problemy spo³eczno-polityczne (David Carson i jego protesty przeciwko II Wojnie w Zatoce Perskiej), wyra a w³asne przekonania (Jonathan Barnbrook i jego silne kampaniê przeciwko systemie w³adzy w Chinach czy Korei Pó³nocnej). Niektórym jednoczeœnie nie przeszkadza to w wykonywaniu projektów dla wielkich firm i korporacji, inni zaœ odrzucaj¹ mo liwe zlecenia od firm nikotynowych czy samochodowych, a nawet jak ma to miejsce w przypadku Barnbrooka - brutalnie krytykuj¹ wszelk¹ pracê dla korporacji. Zupe³nie inn¹ postawê mo na zauwa yæ chocia by u Thomasa Schostoka. W porównaniu do Barnbrooka i Carsona wydaje siê najmniej uwagi poœwiêcaæ wspó³czesnej roli projektanta nie podpisuje siê pod antykorporacyjnymi manifestami i nie anga uje w dezaprobatê polityki swojego kraju. Jednak równie radykalnie, chocia mo e nie tak medialnie (z racji tak e, i jest on mniej znany ni inni wymienieni), wyra a w³asne przekonania i postawê wobec wspó³czesnego projektowania graficznego. Jednoznacznie akcentuje koniecznoœæ niezale noœci dizajnera, nie tylko w estetycznej drodze, ale tak e w etycznych wyborach odnoœnie klienta, jednak e nie wi¹ e tego z wielkoœci¹ firmy. W jednym z wywiadów podkreœla, i nie tylko korporacje wykorzystuj¹ 82 teoria i historia

12 pracowników: Niewielka, nieznana firma równie mo e wypraæ twój umys³. To nawet jest bardziej tajemnicze ni w wielkich firmach. Korporacje mog¹ byæ pilnowane, kontrolowane i sprawdzane. Wiem, e wielkie firmy robi¹ z³e rzeczy, ale wiem tak e, e ma³e firmy robi¹ takie same gówno, ale nie wiem gdzie i kim oni s¹ 14. Ciekaw¹ postaci¹ jest Stefan Sagmeister, który uznawany jest za jednego z najbardziej wp³ywowych projektantów w historii dizajnu. Ceniony jest nie tylko za sam¹ formê i estetykê, ale w³aœnie podkreœla siê jego bezkompromisow¹ postawê wobec w³asnego zawodu (czy bardziej misji). Wielokrotnie jego projekty dla firm, muzyków czy instytucji kulturalnych przekszta³ca³y siê w intymne manifesty, przekraczaj¹ce ramy dizajnu na rzecz sztuki (Sagmeister potrafi³ dokonaæ samookaleczenia i nastêpnie umieœciæ zdjêcie z tego aktu na plakacie anonsuj¹cym wyk³ad). Jego postawa jako projektant zbli ona jest bardziej do postawy artysty i co najwa niejsze, Sagmeister zdaje sobie z tego sprawê i nieustannie przekracza owe granice by uwidoczniæ ich sztucznoœæ. W 2000 roku zrezygnowa³ na rok z pracy komercyjnej i ca³kowicie poœwiêci³ siê eksperymentom graficznym. Skutkiem tego by³a wystawa Things I Have Learned in My Life So Far, podczas której zaprezentowa³ prace poruszaj¹ce zagadnienie nie tylko samego dizajnu graficznego i sztuki, ale przede wszystkim roli projektanta we wspó³czesnym œwiecie. Analizuj¹c takie postawy nale y jednak zwróciæ uwagê na ca³y kontekst spo³eczno-polityczny, w jakim yj¹ dani projektanci. Interesuj¹ce jest, e zjawisko antydizajnu rzadko pojawia siê w kraju takim jak Szwajcaria, gdzie pewna spo³eczna i ekonomiczna stabilizacja oraz brak kontrowersyjnych politycznych konfliktów powoduje, i nie ma tam miejsca na antykorporacyjne manifesty, a etyczne problemy wydaj¹ siê nie dotyczyæ pracy dizajnera. Antydizajn silny jest natomiast w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Anglia, gdzie narastaj¹ce problemy cywilizacyjne czy dosyæ g³êbokie konflikty w polityce wewnêtrznej i zewnêtrznej wp³ywaj¹ na sposób patrzenia dizajnera na w³asn¹ pracê. Zupe³nie inaczej sprawa ta przedstawia siê chocia by w Polsce, gdzie kwestia ekonomiczna oraz ca³kowite niedocenianie roli projektanta powoduje, i etyka najczêœciej schodzi zupe³nie z pola widzenia. Problemem staje siê tutaj bardziej sama praca oraz otrzymanie za ni¹ zap³aty ni podjêcie negocjacji z klientem. Braki w ogólnym wykszta³ceniu spo³eczeñstwa w zakresie estetyki i sztuki, a tak e brak wiary klienta w mo liwoœci i pomys³y projektanta powoduj¹, i w Polsce antydizajn dotyczy ci¹gle sfer alternatywnych, niezale nych i raczej niepowi¹zanych z wielkimi kampaniami czy korporacjami. Na zakoñczenie warto jeszcze raz podkreœliæ, i opisany powy ej antydizajn jako postawa estetyczna i etyczna nie jest ani zorganizowanym ruchem, ani tym bardziej spójnym zjawiskiem, gdzie jasno i jednoznacznie mo na okreœliæ, kto w istocie móg³by byæ przedstawicielem tego rodzaju projektowania. Wymienieni teoria i historia 83

13 dizajnerzy sami nigdy nie okreœlili siebie w wywiadach czy innego rodzaju wypowiedziach jako twórców z krêgu antydizajnu. Ich ró norodna postawa ³¹czy jednak siê w jednym i najistotniejszym punkcie - nieustannym odsuwaniu i prze³amywaniu wszelkich granic, zarówno estetycznych, jak i teoretycznych i etycznych. 1 O polskiej nazwie na projektowanie [w:] A. Cieœlikowa, Design czy dizajn?, [w:] 2+3D nr 1/ 2001, s Büro Destruct, Büro Destruct II, Berlin 2003, s Gabor Palotai Design, [w:] Ch. i P. Fiel, Graphic Design for the 21st Century. 100 of the world s best graphic designers, Koln 2003, s P. Apeloig, [w:] Ch. i P. Fiel, op. cit., s J. O Reilly, No Brief: Graphic designers personal projects, Mies 2002, s A. Przedpe³ski, Forma i funkcja, 1979, s A. Kisielewski, Sztuka a œwiat reklamy, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji spo³ecznej w XX wieku, Warszawa 2002, s N. Klein, No logo, t³um. H. Pustu³a, Izabelin 2004, s M. Vignelli, Typography, [w:] B.M. Pedersen, Graphis Typography 2, 1999, s D. Földvári [w:] Ch. i P. Fiel, op. cit., s O. Calabrese, Neo-Baroque. A Sign of the Times, New Jersey Z. Kolbuszewska, Niestabilnoœæ, chaos, fraktale Szkic o neobaroku na przyk³adzie The Crying of Lot 49 i Vineland Thomasa Pynchona, [w:] Magazyn Sztuki nr 17/1998, s Ibidem, s. 140: Usamodzielnienie siê szczegó³u i fragmentu tak e stawia pod znakiem zapytania status systemu i jest kolejn¹ zasadnicz¹ cech¹ neobaroku. Trzeba zauwa yæ, e estetyka fragmentu jest bli ej spokrewniona z geometri¹ fraktali, poniewa fragment, w przeciwieñstwie do szczegó³u, jest raczej nieregularn¹ i oddzielon¹ przypadkowo ni odrêbn¹ czêœci¹ ca³oœci. Szczegó³ wiêc wyjaœnia system, podczas gdy fragment pozwala hipotetycznie zrekonstruowaæ jego zwi¹zek z ca³oœci¹ i w rezultacie wyjaœniæ zgodnie z ni¹ ten e fragment. Calabrese podkreœla, e mimo ró nic pomiêdzy nimi, zarówno szczegó³, jak i fragment s¹ elementami ducha naszego czasu, zaniku ca³oœci. 14 Wywiad z Thomasem Schostakiem: 84 teoria i historia

14 Beata Bartecka Anti-Design a New Method of Graphic Design The phenomenon of Anti-Design, a specific method developed in the world design in recent years has been presented by the author against the background of short history of graphic design. This new method contradicts the principles of modernist design established in the 1950s by Swiss School, which encouraged most importantly functionality, clear organisation and neutrality of design. Anti-Design is not a specific style in designing but is based on certain ethic attitudes which are equally important as aesthetics. Simultaneously, it underscores independency of designer and their non-compromising attitude to their profession (or rather to their mission). Such designs sometimes become intimate manifests which exceed the frames of applied designs for the benefit of art. Anti-Design is strong in such countries as the United States or England where cumulating civilisation problems and deep conflicts in home and international politics influence the way a designer perceives their own work. The best-recognised representatives of Anti-Design are David Carson, Jonathan Barnbrook and Thomas Schostok. Their designs are characterised by such key features as applying different styles of writing typefaces which often do not suit communicated messages; forming the text in the way that particular words or lines overlap one another or disappear preventing the viewer from reading them smoothly or interferences between the areas of text. They are pervaded with allusions to the aesthetics of dirt, uproar, chaos and visible inspirations in street art with its graffiti, templates, stickers and tags. teoria i historia 85

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje Marcin BRYLCZAK Poznañ Szko³a demokracji m³odzie w œwiecie spo³eczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie? Demokratyczna legitymacja. W poszukiwaniu elektoratu Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta pod redakcj¹ Adama Nalepki Recenzenci: Anna Fornalczyk, Marek Lisiñski, Halina Piekarz, Kazimierz R. Œliwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

Wspo³eczeñstwie, w którym wolnoœæ wypowiedzi odgrywa priorytetowe

Wspo³eczeñstwie, w którym wolnoœæ wypowiedzi odgrywa priorytetowe Inga OLEKSIUK Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa Granice spo³ecznej tolerancji Kierunki zmian w œwietle rozwoju nowych mediów Wspo³eczeñstwie, w którym wolnoœæ wypowiedzi odgrywa priorytetowe znaczenie,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Maja Woliñska. 42 akademia

Maja Woliñska. 42 akademia Maja Woliñska 42 akademia Rzeczywistoœæ materialna od zawsze narzuca³a nam, istotom cielesnym, swoje twarde warunki. Wi¹za³a nas czasem, ogranicza³a przestrzeni¹, zniewala³a tak zwanymi naukowymi prawami.

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja marki produktu uwagi dla projektantów

Wizualizacja marki produktu uwagi dla projektantów Andrzej Saj Wizualizacja marki produktu uwagi dla projektantów 76 akademia 1. Od ekspresji do impresji Na czym ma polegaæ zadanie projektanta (dizajnera) w kszta³towaniu to samoœci i wizerunku marki produktu;

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie NR 2639 Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie pod redakcj¹ Violetty Sajkiewicz i Ewy W¹chockiej Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009

Bardziej szczegółowo

Disputatio. Re imy TOM VIII

Disputatio. Re imy TOM VIII Disputatio Re imy TOM VIII GDAÑSK 2009 ISSN 1898-3707 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@gmail.com Rada Recenzentów: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean dr Przemys³aw Kieroñczyk

Bardziej szczegółowo

raport u ytecznoϾ w internecie Sponsor Partnerzy

raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy lipiec 2010 spis treœci 6 Najlepsze polskie strony internetowe. Pod k¹tem u ytecznoœci Bran owy ranking u ytecznych wzorów do naœladowania. 29 Trudno o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona nazw domen internetowych

Prawna ochrona nazw domen internetowych Robert MARIAÑSKI Prawna ochrona nazw domen internetowych R ewolucja w komunikacji, która dokona³a siê dziêki Sieci internetowej w ci¹gu zaledwie ostatnich kilku lat, ma bezprecedensowy wymiar. Niemal codziennie

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Skandal artystyczny forma twórczej prezentacji?

Skandal artystyczny forma twórczej prezentacji? Natalia Okoñ Skandal artystyczny forma twórczej prezentacji? Nie istnieje ogólna teoria skandalu artystycznego, chocia mo emy próbowaæ okreœliæ cechy, jakie powinno spe³niaæ dzie³o sztuki, aby skandal

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

Pornografia. degradacj¹ cz³owieczeñstwa STOP! Pornografii, agresji, przemocy. Pornografii, agresji, przemocy

Pornografia. degradacj¹ cz³owieczeñstwa STOP! Pornografii, agresji, przemocy. Pornografii, agresji, przemocy Zeszyty Problemowe (nr 1 2/2000) l styczeñ luty l koszt wydania 1 z³ l ISSN 1507-9864 Pornografia degradacj¹ cz³owieczeñstwa Pornografia obni a wartoœæ rodziny w œwiadomoœci spo³ecznej. Korzystanie z niej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo