Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy"

Transkrypt

1 Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewódzki) wybierane są w wyborach powszechnych, zajmują się stanowieniem lokalnego prawa oraz powołują organy władzy wykonawczej, to znaczy zarządy odpowiednich szczebli i ich przewodniczących. Na zajęciach uczniowie zapoznają się ze sposobem wybierania i powoływania władz samorządowych w gminie oraz biorą udział w symulacji kampanii wyborczej. Cele Po zajęciach uczniowie powinni umieć: wyjaśnić, w jaki sposób wybierane są władze uchwałodawcze gminy, powiatu, województwa, a w jaki samorządowe władze wykonawcze; podać, jakie warunki powinien spełnić kandydat na radnego; przedstawić miniprogram wyborczy związany z potrzebami swojej gminy (lub powiatu). Środki dydaktyczne 1. Tekst Władza uchwałodawcza i wykonawcza w gminie, czyli wybrani i powołani. 2. Tekst Jak wybieramy radnych?. 3. Ćwiczenie sprawdzające. Przebieg zajęć 1. Powiedz uczniom, że z podziałem władzy mamy do czynienia nie tylko na szczeblu centralnym, gdzie oprócz władzy ustawodawczej, którą stanowi parlament, jest także władza wykonawcza (prezydent i rząd). Władze samorządowe zbudowane są do pewnego stopnia w podobny sposób. Na poziomie gminy organem władzy uchwałodawczej (ustawy może w Polsce uchwalać jedynie parlament) jest rada gminy, a organem władzy wykonawczej zarząd gminy, na którego czele stoi zależnie od wielkości gminy prezydent miasta, burmistrz lub wójt. W powiecie organem stanowiącym jest rada powiatu, a wykonawczym zarząd powiatu, na którego czele stoi starosta. Władze samorządowe w województwie to sejmik wojewódzki (władza ustawodawcza) i zarząd wojewódzki (władza wykonawcza). Pracą sejmiku i zarządu kieruje marszałek sejmiku. Podkreśl, że organy władzy uchwałodawczej podobnie jak parlament wybierane są w głosowaniu powszechnym mieszkańców danej gminy (powiatu, województwa), natomiast organ władzy wykonawczej (zarząd) jest powoływany przez radę (na poziomie wojewódzkim sejmik). Przeprowadź miniwykład na podstawie tekstu Władza uchwałodawcza i wykonawcza w gminie, czyli wybrani i powołani. Możesz także podzielić klasę na dwie grupy (wszyscy uczniowie czytają część A tekstu, po czym połowa uczniów zapoznaje się dokładniej z informacjami o organach władzy uchwałodawczej, a druga połowa o władzy wykonawczej, a następnie nawzajem je sobie relacjonują). Poproś uczniów o zapoznanie się ze schematem zamieszczonym pod tekstem, a potem któregoś z uczniów o omówienie go. 2. Wyjaśnij główne zasady ordynacji wyborczej do rad gmin. Poleć uczniom uważne przeczytanie tekstu Jak wybieramy radnych? i wykonanie ćwiczenia sprawdzającego, stanowiącego materiał pomocniczy nr 3. Omówcie wspólnie odpowiedzi, których udzielili uczniowie, korygując ewentualne błędy. Wyjaśnij uczniom, że z oczywistych względów inaczej skonstruowane są zasady wyborów do rad powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego. Zawiera je uchwalona w lipcu 1998 roku ordynacja wyborcza do władz samorządowych jeśli masz do niej dostęp, możesz poprosić kilku uczniów o opracowanie krótkiej informacji na ten temat. 3. Zapytaj uczniów, czy pamiętają, kiedy odbyły się ostatnie wybory samorządowe i kiedy odbędą się następne. Zapisz na tablicy termin najbliższych wyborów i zaproponuj, by każdy obliczył, czy będzie mógł wziąć w nich udział. Powiedz, że paradoksalnie wyborcy lepiej poinformowani są o kandydatach i programach partii biorących udział w wyborach parlamentarnych niż o tym, kto startuje w wyborach samorządowych, choć przecież to właśnie wybory samorządowe mają dla poszczególnych obywateli największe praktyczne znaczenie. Zastanówcie się wspólnie, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. 4. Zaproponuj uczniom udział w grze symulacyjnej Kampania wyborcza do rady gminy (powiatu). Uwaga: nauczyciel powinien sam zdecydować, czy kampania dotyczyć będzie wyborów do rady gminy czy rady powiatu. Wybór zależy przede wszystkim od oceny, na ile uczniowie zdążyli zapoznać się z potrzebami swojego nowo utworzonego powiatu. Przypomnij, że kampania 200

2 wyborcza to okres przed dniem głosowania, który kandydaci i wspierające ich komitety wyborcze wykorzystują na zdobycie poparcia wyborców. Ogłaszają swoje programy, organizują spotkania i wiece, występują w telewizji itp. Podziel uczniów na 4 zespoły stanowiące konkurujące ze sobą komitety wyborcze (zadbaj o to, by uczniowie sami wymyślili nazwy ugrupowań i ich programy, a nie imitowali istniejących partii) i dwuosobowy zespół dziennikarzy. W obrębie każdego z czterech zespołów uczniowie wybierają osobę, która będzie pełniła rolę kandydata w wyborach na radnego do powiatu (w razie trudności kandydata może też wyznaczyć nauczyciel). Zadaniem dziennikarzy natomiast jest napisanie reportażu z kampanii wyborczej muszą więc oni zebrać informacje o kandydatach, ich programach i przebiegu kampanii wyborczej. Reportaż taki powinien być obiektywny, może być dowcipny, ale nie złośliwy. 5. Członkowie komitetów wyborczych opracowują program, hasło wyborcze i plakat na rzecz popieranego przez siebie kandydata. Po zakończeniu pracy w grupach (ok. 15 minut) następuje prezentacja programów każdy kandydat wygłasza krótkie przemówienie wyborcze, a komitet wyborczy demonstruje plakat i hasło. 6. Jeśli chcesz, możesz zakończyć grę edukacyjną krótką symulacją wyborów. Komisję wyborczą tworzy czterech przedstawicieli komitetów (po jednym z każdego komitetu, bez kandydatów). W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie, potem komisja zlicza głosy i przedstawia wyniki. 7. Jako zadanie domowe zaproponuj uczniom, by napisali krótką pracę, odpowiadającą na jedno z dwóch pytań: Dlaczego warto zostać radnym? lub Dlaczego nie warto zostać radnym?. Pojęcia i terminy władza uchwałodawcza władza wykonawcza ordynacja wyborcza kampania wyborcza komitet wyborczy radny rada powiatu rada gminy sejmik wojewódzki zarząd komisja wyborcza okręg wyborczy marszałek sejmiku wojewódzkiego wybory większościowe wybory proporcjonalne MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Władza uchwałodawcza i wykonawcza w gminie, czyli wybrani i powołani A. WŁADZA UCHWAŁODAWCZA I WYKONAWCZA W GMINIE Mieszkańcy gminy realizują swoje prawo do samorządu (samodzielnego decydowania o swoich sprawach) między innymi uczestnicząc w powoływaniu władz gminnych. Władze te ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dzieli się na stanowiące, czyli uchwałodawcze, i wykonawcze. Głównym zadaniem rady gminy jest stanowienie lokalnego prawa, w tym m.in. uchwalanie planu perspektywicznego zagospodarowania terenu, uchwalanie budżetu, opłat i podatków lokalnych, zbywanie majątku gminy, powoływanie organów władzy wykonawczej. Gminna władza wykonawcza (zarząd gminy, burmistrz, prezydent miasta lub wójt) jest natomiast odpowiedzialna za realizację tych decyzji. Decyzje podjęte przez radę gminy mają charakter ogólny, władza wykonawcza podejmuje decyzje bardziej szczegółowe i odpowiedzialna jest za wprowadzenie uchwał w życie. Różnice w sposobie działania władzy uchwałodawczej i wykonawczej w gminie ilustruje poniższy przykład: 201

3 B. ORGANY STANOWIĄCE GMINY Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Kadencja rady trwa cztery lata. Wielkość rady zależy od wielkości gminy i waha się w granicach od piętnastu do stu radnych. Zadaniem rady jest m.in. uchwalenie statutu gminy. Dokument ten szczegółowo określa organizację pracy gminy. Do kompetencji rady należy również uchwalanie planu perspektywicznego zagospodarowania terenu będącego podstawą prowadzenia działalności inwestycyjnej na terenie gminy. Inne ważne kompetencje to: uchwalanie budżetu, opłat i podatków lokalnych (w pewnych granicach), powoływanie i ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych (sołectw, osiedli itp.), przystępowanie do związków gmin, powoływanie, odwoływanie i udzielanie absolutorium zarządowi, powoływanie i odwoływanie wójta (burmistrza, prezydenta), zbywanie majątku gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych przez gminę. W swojej pracy rada może korzystać z pomocy komisji. Rada powołuje komisje (stałe i doraźne) stosownie do potrzeb. Część członków komisji (nie więcej niż połowa) może pochodzić spoza rady. Najważniejsze zadania komisji to: opiniowanie budżetu, inicjatywa uchwałodawcza i wydawanie opinii na potrzeby rady w ważnych dla społeczności lokalnych sprawach. Szczególną rolę spełnia komisja rewizyjna, która sprawuje nadzór nad organami wykonawczymi (zarządem), przeważnie to komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium zarządowi na kolejny rok budżetowy. Pracą rady kieruje przewodniczący rady wybrany w głosowaniu tajnym. W zasadzie jego kompetencje ograniczają się do organizowania pracy rady, ustalania terminów posiedzeń, prowadzenia obrad. Statut gminy może te kompetencje rozszerzyć. Rada gminy wybiera zarząd, będący organem wykonawczym gminy, w tym przewodniczącego zarządu, którym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Poza wójtem rada powołuje do pracy skarbnika gminy oraz sekretarza gminy. Skarbnik, pełniący obowiązki głównego księgowego budżetu, mimo że podlega służbowo kierownikowi urzędu (wójtowi), dzięki takiej procedurze zatrudniania, posiada pewną niezależność. Gwarantuje to pełniejszą kontrolę wykonywania budżetu (przy decyzjach rodzących skutki finansowe wymagana jest kontrasygnata skarbnika). Zadania sekretarza gminy nie są w ustawie sprecyzowane, zależą od zapisów w statucie gminy i regulaminu urzędu. Choć organy gminy i ich kompetencje oraz wzajemne relacje są ustawowo uregulowane dość szczegółowo, to w zasadzie o wszystkim decyduje praktyka sprawowania władzy. W niektórych gminach faktyczną władzę sprawuje burmistrz, w innych pozycja przewodniczącego rady jest bardzo mocna, czasem zarząd podejmuje swoje decyzje rzeczywiście kolegialnie, czasem jedynie firmuje decyzje podjęte przez burmistrza (wójta). Komisje bywają ciałami bardzo ważnymi i wpływowymi, w niektórych zaś samorządach nie działają wcale. C. WŁADZE WYKONAWCZE GMINY Organem władzy wykonawczej w gminie jest zarząd gminy wybierany przez radę w tajnym głosowaniu. Składa się on z przewodniczącego oraz z radnych w liczbie od 4 do 7. Podstawowym zadaniem zarządu jest realizowanie decyzji podejmowanych przez radę gminy. Decyzje rady, zwane uchwałami, mają często charakter ogólny, a ich realizacja wymaga podjęcia szeregu szczegółowych decyzji. Dotyczą one między innymi: 1) określania najlepszego sposobu realizacji uchwał rady; 2) właściwego gospodarowania własnością gminy, np. budynkami, gruntami, autobusami komunikacji miejskiej; 3) realizowania budżetu ustalonego przez radę, co często wymaga ograniczenia wydatków na pewne cele, zaciągania pożyczek itp.; 4) przyjmowania do pracy i zwalniania dyrektorów przedsiębiorstw należących do gminy. Ponadto zarząd gminy odpowiedzialny jest za przygotowywanie projektów uchwał rady w celu usprawnienia jej pracy. Oczywiście, radni mogą w czasie dyskusji zmieniać fragmenty projektu lub przygotować całkowicie nowy. Przewodniczący zarządu gminy (na wsi jest nim wójt, w małych miastach burmistrz, a w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców prezydent) oprócz kierowania pracami zarządu gminy odpowiada również za podejmowanie decyzji dotyczących ogółu bieżących spraw gminy. Wiele z nich realizowanych jest przez pracowników urzędu gminy, których burmistrz (wójt, prezydent) jest zwierzchnikiem. Do takich bieżących spraw należą między innymi: decydowanie o zatrudnianiu pracowników urzędu gminy, podejmowanie szczegółowych decyzji wynikających z postanowień rady gminy (zob. schemat w pierwszej części tekstu), podpisywanie porozumień z innymi gminami. Przewodniczącego zarządu gminy wy- 202

4 biera rada gminy w tajnym głosowaniu w obecności co najmniej 2 3 ogółu radnych. Na jego wniosek rada może również wybrać zastępcę przewodniczącego zarządu. Przewodniczący zarządu może być wybrany spoza składu rady. Nie zawsze bowiem w gronie radnych znajduje się osoba, która chce pełnić tę funkcję, oraz ma wystarczające przygotowanie, aby kierować wszystkimi bieżącymi sprawami gminy. POWOŁYWANIE WŁADZ GMINY MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 Jak wybieramy radnych? Wybory do rady są powszechne, czyli uczestniczyć w nich może każdy mieszkaniec gminy mający w dniu wyborów ukończone 18 lat. Podobny warunek musi spełnić osoba, która chce zostać członkiem rady gminy, czyli radnym. Wszyscy mieszkańcy gminy uczestniczą w wyborach na równych zasadach, co oznacza przede wszystkim, że każdemu przysługuje jeden głos. Ponieważ wybór kandydata jest osobistą sprawą każdego obywatela, w lokalu wyborczym zapewnia się miejsce, w którym głosujący nie musi się obawiać ingerencji innych osób. Zwykle są to specjalne kabiny za osłoną umożliwiają one zachowanie tajności dokonywanego wyboru. Wybory są bezpośrednie, to znaczy, że każdy oddaje głos osobiście, a nie np. przez swego przedstawiciela. Wybory do rad gmin (rad miast) odbywają się w całym państwie w tym samym dniu wyznaczonym przez premiera. Na kilkadziesiąt dni przed tą datą obszar gminy dzieli się na okręgi wyborcze, w których zgłaszani są kandydaci na radnych. Granice okręgów wyznacza się w taki sposób, aby zostały uwzględnione rzeczywiście istniejące więzi między ich miesz- 203

5 kańcami. Ułatwia to znacznie wybór do rady gminy najlepszego reprezentanta wspólnoty sąsiedzkiej, ponieważ zgłoszeni kandydaci są dobrze znani swoim wyborcom. Liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych uzależniona jest od wielkości gminy. W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców z każdego okręgu wybiera się od jednego do pięciu radnych, natomiast w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców z każdego okręgu wybiera się od 5 do 10 radnych. Nad właściwym przebiegiem wyborów czuwają komisje wyborcze powołane spośród mieszkańców gminy. Do ich zadań należy między innymi rejestracja kandydatów na radnych. Kandydata może zgłosić każdy mieszkaniec gminy, który spełni następujące warunki: w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców należy zebrać podpisy 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym, wyrażających poparcie dla tej kandydatury; w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców kandydatów na radnych umieszcza się na listach liczących od 5 do 10 nazwisk, które muszą uzyskać poparcie 150 wyborców z danego okręgu. Niezależnie od wielkości gminy zgłoszenie musi zawierać pisemną zgodę kandydata na udział w wyborach. Co najmniej na 15 dni przed datą wyborów informacje o osobach ubiegających się o mandat radnego w danym okręgu wyborczym muszą zostać opublikowane w formie plakatów. W ten sposób każdy mieszkaniec gminy może zapoznać się ze zgłoszonymi kandydaturami i zdecydować, na kogo odda swój głos. Oczywiście, nie jest to jedyna możliwość zapoznania się z programami oraz osobowością kandydatów na radnych. W okresie tzw. kampanii wyborczej każdy kandydat stara się sam dotrzeć do jak największej liczby wyborców i przekonać ich, że proponowane przez niego rozwiązania problemów gminy są najlepsze. Często od skuteczności tych działań zależy ostateczny rezultat wyborczych zmagań. W dniu głosowania mieszkańcy gminy otrzymują w lokalu wyborczym karty do głosowania zawierające nazwiska kandydatów na radnych umieszczone w kolejności alfabetycznej. W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, w których z każdego okręgu wybiera się nie jednego, ale od 5 do 10 radnych, karta do głosowania zawiera listy kandydatów. Może ich być kilka, przy czym na każdej znajdują się nazwiska kandydatów reprezentujących poszczególne partie i ugrupowania polityczne, organizacje społeczne i grupy mieszkańców gminy. Liczba kandydatów na liście nie może być większa niż liczba radnych, którzy mają zostać wybrani z danego okręgu. Na przykład, jeśli w danym okręgu wyborczym ma zostać wybranych 7 radnych, to żadna z list kandydatów zgłoszonych do komisji wyborczej nie może zawierać więcej niż 7 nazwisk. Oczywiście, może ich być mniej. Po otrzymaniu kart do głosowania wyborcy udają się do przygotowanego pomieszczenia za zasłoną, gdzie oddają głos na wybranego przez siebie kandydata. W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców polega to na oznaczaniu znakiem X kratki umieszczonej z prawej strony nazwiska wybranego kandydata. W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców sposób głosowania jest podobny, stawiając jednak znak X obok nazwiska kandydata, wyborca głosuje zarazem na całą listę kandydatów, wskazując jednocześnie, że osoba, przy której postawił znak X, powinna mieć pierwszeństwo w otrzymaniu mandatu radnego przed innymi kandydatami z tej listy. PRZYKŁADOWE KARTY DO GŁOSOWANIA: A. W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców KARTA DO GŁOSOWANIA 1. Kandydat A 2. Kandydat B 3. Kandydat C 4. Kandydat D 204

6 B. W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców KARTA DO GŁOSOWANIA Lista kandydatów nr 1 1. Kandydat H 2. Kandydat J 3. Kandydat K 4. Kandydat M 5. Kandydat N Lista kandydatów nr 2 1. Kandydat S 2. Kandydat T 3. Kandydat W 4. Kandydat Y 5. Kandydat Z W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców radnym zostaje ten z kandydatów, który otrzyma najwięcej głosów. Gdyby zatem głosy wyborców rozłożyły się następująco: 1. Kandydat A 50 głosów 2. Kandydat B 65 głosów 3. Kandydat C 120 głosów 4. Kandydat D 10 głosów to radnym zostałby kandydat C. Ten sposób wybierania radnych nosi nazwę wyborów większościowych, gdyż wybrane zostają te osoby, które uzyskują najwięcej głosów. W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców jest to nieco bardziej skomplikowane. O zwycięstwie danego kandydata decyduje zarówno liczba głosów oddanych na listę, na której został on umieszczony, jak i liczba głosów oddanych bezpośrednio na niego. Od liczby głosów oddanych na listę (suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów na liście) zależy, ilu kandydatów z tej listy zostanie radnymi. Obliczenie liczby mandatów odbywa się z pomocą systemu d Hondta, podobnie jak w wyborach do Sejmu. O tym, które osoby umieszczone na listach kandydatów zostaną radnymi, decyduje liczba głosów, jaką otrzymali. Jeśli zatem przyjmiemy, że w wyniku głosowania na pierwszą listę przypadły dwa mandaty radnych, a głosy wyborców rozłożyły się następująco: 1. Kandydat H 10 głosów 2. Kandydat J 15 głosów 3. Kandydat K 5 głosów 4. Kandydat M 60 głosów 5. Kandydat N 6 głosów to radnymi zostaną kandydaci M i J. Liczba radnych tworzących radę gminy uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy. Zależność tę ilustruje poniższa tabela: Liczba mieszkańców gminy Liczba radnych do do do do do do do do do do

7 Jeśli liczba mieszkańców gminy przekroczy kolejne , liczba radnych zwiększa się o 5 osób, w sumie jednak rada gminy nie może liczyć więcej niż 100 radnych. OBOWIĄZKI RADNEGO Do najważniejszych obowiązków radnego należy reprezentowanie swoich wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub wyznaczony. Dlatego powinien on stale utrzymywać kontakty z mieszkańcami gminy, przyjmować zgłaszane przez nich uwagi i postulaty oraz konsultować swoje decyzje podejmowane w imieniu mieszkańców gminy. Radny podlega specjalnej ochronie prawnej, tak aby mógł wykonywać obowiązki, nie obawiając się przykrych konsekwencji swoich działań. Na przykład zwolnienie radnego z pracy wymaga zgody rady gminy, która ma obowiązek odmówić takiej zgody, jeśli przyczyna zwolnienia jest związana z wypełnianiem przez radnego jego obowiązków. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 Ćwiczenie sprawdzające 1. Jesteś wyborcą i masz właśnie wziąć udział w wyborze rady swojej gminy. Wymień podstawowe zasady, według których odbywają się wybory. 2. Jesteś mieszkańcem gminy i chcesz zgłosić swojego przyjaciela jako kandydata na radnego. Jakie warunki musiałby spełnić, abyś mógł dokonać tego zgłoszenia w gminie: a) liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców b) liczącej poniżej 20 tys. mieszkańców Jesteś członkiem komisji wyborczej odpowiedzialnym za obliczenie wyników głosowania. Co musiałbyś wiedzieć o zasadach obliczania wyników w gminach liczących poniżej i powyżej 20 tys. mieszkańców? 4. Jesteś radnym. Co musisz wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach? Za jakie decyzje odpowiadasz jako członek rady? 206

8 5. Jesteś członkiem jednej z komisji rady gminy. Jakie są twoje możliwości wpływania na decyzję rady? 6. Jesteś członkiem zarządu gminy. W jaki sposób mogłeś być do niego wybrany i za jakie decyzje odpowiadasz, będąc jego członkiem? 7. Jesteś przewodniczącym zarządu gminy. W jaki sposób zostałeś powołany na to stanowisko i za co jesteś odpowiedzialny? 207

ORDYNACJA WYBORCZA. 1. Członkiem Rady może zostać każda osoba:

ORDYNACJA WYBORCZA. 1. Członkiem Rady może zostać każda osoba: Załącznik Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rędziny. ORDYNACJA WYBORCZA 1. 1. Członkiem Rady może zostać każda osoba: 1) uczęszczająca do VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum działającej na terenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r.

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 2. Władzami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Szkolnego

Regulamin Samorządu Szkolnego Regulamin Samorządu Szkolnego Samorząd uczniowski działa na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie, tworzą go wszyscy uczniowie szkoły, a organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Józefów nad Wisłą oraz nadania jej Statutu Rada Gminy Józefów nad Wisłą pragnąc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD 1 Działając na podstawie art. 23 pkt. b) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowa Konwencja uchwala następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Chybie Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE Wstęp 1. a) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 9 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL V I C T O R I A C E N T E R P R I M A R Y S C H O O L, tel. 12 270 57 03 e-mail: dyrekcja@vcps.pl www.vcps.pl R E G U L A M I N S A M O R Z Ą D U U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Uczniowski przy XXXIX Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w Działdowie

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w Działdowie REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w Działdowie Podstawa prawna: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 1 Podstawa prawna Samorząd uczniowski, działający w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Leśnych w Lesku Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Leśnych w Lesku Podstawę prawną Regulaminu Samorządu Uczniowskiego stanowi artykuł 55 ust.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 IM. DRA HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 IM. DRA HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 IM. DRA HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa.

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. załącznik nr 1 do Uchwały Nr /../10 Rady Gminy Niwiska z dnia. grudnia 2010r. Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory sołtysa są powszechne. 2 Czynne prawo wyborcze ma każdy

Bardziej szczegółowo

I. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W KONINIE Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. GIMNAZJUM IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W KOLBUDACH WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZKPiG W KOLBUDACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. GIMNAZJUM IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W KOLBUDACH WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZKPiG W KOLBUDACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W KOLBUDACH WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZKPiG W KOLBUDACH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Kolbudach zwany dalej Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 95 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne

STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne Załącznik Nr do Uchwały Nr.. Rady Miasta Częstochowy z dnia.. r. STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne 1. 1. Wspólnotę lokalną Dzielnicy (nazwa) stanowią jej mieszkańcy. 2. Organizację i zakres

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, z późniejszymi zmianami 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski" i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacje przewodniczącego Dolnosaksońskiej Landowej Komisji Wyborczej. Zarys dolnosaksońskiego systemu wyborów komunalnych (samorządowych)

Informacje przewodniczącego Dolnosaksońskiej Landowej Komisji Wyborczej. Zarys dolnosaksońskiego systemu wyborów komunalnych (samorządowych) Informacje przewodniczącego Dolnosaksońskiej Landowej Komisji Wyborczej Zarys dolnosaksońskiego systemu wyborów komunalnych (samorządowych) Zarys dolnosaksońskiego systemu wyborów komunalnych (samorządowych)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 103 W WARSZAWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 103 W WARSZAWIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 103 W WARSZAWIE Podstawa prawna: 1. Uchwała o systemie oświaty z dn. 07. 09. 1991r. 2. (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329) (Zmiana:

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej ZASADY OGÓLNE Ordynacja określa zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 1 2 1. Wybory są powszechne. Prawo wybierania ma każdy obywatel, który w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Samorząd uczniowski Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 1 2 Cele powołania samorządu uczniowskiego 1. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W DZIAŁDOWIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W DZIAŁDOWIE ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W DZIAŁDOWIE Artykuł 1: Prawo wybierania. 1. Prawo wybierania zarządu Samorządu Uczniowskiego mają uczniowie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PŁUśNICA z dnia 2011 r. w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady gminy PłuŜnica

UCHWAŁA NR RADY GMINY PŁUśNICA z dnia 2011 r. w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady gminy PłuŜnica UCHWAŁA NR RADY GMINY PŁUśNICA z dnia 2011 r. w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady gminy PłuŜnica Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/427/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2010 roku STATUT STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ ZWIĄZKU 2008 r. ROZDZIAŁ I OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW Każdy członek Związku posiada czynne i bierne prawo wyborcze. 1 2 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3025 UCHWAŁA NR XLVIII/949/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Piastów-Kurak Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Załącznik do uchwały nr.1/2014 V Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z dnia 22.03.2014r Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego

Bardziej szczegółowo

Celem działania Samorządu jest:

Celem działania Samorządu jest: 1. W szkole Podstawowej nr 218 w Warszawie, zwanej w treści niniejszego Regulaminu Szkołą Podstawową działa Samorząd Uczniowski klas I- VI, zwany dalej Samorządem. 2. Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W BYTOMIU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W BYTOMIU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W BYTOMIU Uprawnienia i treść działania Samorządu Uczniowskiego 1. W Zespole Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 12 stycznia 2015 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2003r. Statut Osiedla Kolonia Trębaczów I. Osiedle i teren działania 1 1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Kolonia Trębaczów.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Wybickiego w Śremie. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Art. 53 i 54 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT Andrychów 2003 1/7

STATUT Andrychów 2003 1/7 STATUT Andrychów 2003 1/7 Statut Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta Andropol Andrychów - przyjęty uchwałą nr 2 Zebrania Założycielskiego z dnia 21 maja 2003r. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców zwana dalej Radą działa na podstawie: Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN Samorządu Uczniowskiego REGULAMIN Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kunowie im. Jana Brzechwy Opracowany na podstawie: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2015r. Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Statut Rady Seniorów Gminy Krobia, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W POZNANIU

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W POZNANIU REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W POZNANIU Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 1 Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.55 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie Podstawa prawna: Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

14. SAMORZĄD TERYTORIALNY

14. SAMORZĄD TERYTORIALNY 14. SAMORZĄD TERYTORIALNY 15. Samorząd terytorialny. Obowiązki osób pełniących funkcje publiczne. Pojęcie dobra wspólnego i służby publicznej. 1) przedstawia strukturę samorządu terytorialnego, 2) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Niebocku Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty tekst jednolity (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późn. zmianami) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 1, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

Statut: STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU

Statut: STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu Ul. Józefa Gallusa 5/3 40-594 Katowice Tel/Fax: +48 32 603 43 65 jerzy.mikulski@pstt.eu REGON: 240591848 KRS:0000273929 PKD: 9133Z Członkowie zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach Regulamin Samorządu Uczniowskiego Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski Konstytucja RP art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach przy ul. Mickiewicza 11 Niniejszym Regulamin został uchwalony Uchwałą Prezydium Rady Rodziców Nr 2/12/06 z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE SIECI MULTIMEDIALNEJ DĄBROWA-67 zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem członków o celach niezarobkowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZDZIAŁ I!1 Nazwa, teren działania i siedziba 1 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Sejmikiem stanowi związek stowarzyszeń i innych organizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Liczba stron : 8 Data : 2015-02-05 Nazwa pliku : 1401.TO 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Art. 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. SYBIRAKÓW W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców Gimnazjum nr 7 w Szczecinie zwana dalej Radą działa na podstawie art. 53 i art. 54 ust. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. KAROLA WOJTYŁY W MIĘDZYBOROWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. KAROLA WOJTYŁY W MIĘDZYBOROWIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. KAROLA WOJTYŁY W MIĘDZYBOROWIE Dokument jednolity, zmieniony decyzją Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w dniu 11 czerwca 2013 r. 1. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Głosy ważne. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.

Głosy ważne. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r. Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się w niedzielę 16 listopada w godz. od 7.00 do 21.00. Wybory samorządowe dotyczą wyboru takich władz jak: radni (gmin, powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy statut jest statutem stowarzyszenia gmin założonego dnia 15 marca 1995 roku przez następujących członków- założycieli-gminy:

Bardziej szczegółowo

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego Niniejszy dokument zawiera informacje na temat wpisu na listę wyborców, reguł głosowania oraz znaczenia głosu każdego wyborcy. Czy wiesz, że... Wybory do

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu

Bardziej szczegółowo