Gmina Gryfów Śląski. Miasto Raspenava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Gryfów Śląski. Miasto Raspenava"

Transkrypt

1 Gmina Gryfów Śląski Miasto Raspenava POGRANICZE POLSKO-CZESKIE polnisch-böhmisches Grenzgebiet polsko-české pohraničí THE CZECH-POLISCH BORDER AREA

2 GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI POWIERZCHNIA I POŁOŻENIE Gmina Gryfów Śląski leży w południowo-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego, w zachodniej części Powiatu Lwóweckiego. Miasto i gmina Gryfów Śląski rozpościera się na Pogórzu Izerskim, jest położone na wysokości 325 m n.p.m. Przez gminę przepływa rzeka Kwisa, w której górnym biegu między Leśną a Gryfowem znajdują się zbiorniki zaporowe, na terenie gminy Jezioro Złotnickie. Gmina Gryfów Śl. zajmuje powierzchnię 6661 ha. LUDNOŚĆ Gminę zamieszkuje ok. 10 tyś. osób, z tego ok. 7 tys. w mieście, pozostali w 7 sołectwach: Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża oraz Wolbromów. GEMEINDE GRYFÓW ŚLĄSKI FLÄCHE UND LAGE Die Gemeinde Gryfów Śląski (dt.: Greiffenberg) liegt im Südwesten der Woiwodschaft Niederschlesien, im Westen des Kreises Lwówek (Löwenberg). Die Stadt und die Gemeinde Gryfów Śląski erstrecken sich im Isergebirge und liegen 325 m üdm. Durch die Gemeinde fließt der Fluss Kwisa (dt.: Queis), in dessen oberen Lauf sich Staubecken befinden, in der Gemeinde liegt auch der See Złotnickie. Die Gemeinde Gryfów Śląski ist 6661 ha groß. BEVÖLKERUNG Die Gemeinde zählt etwa Einwohner, wovon ca in der Stadt und die übrigen in den 7 Ortsteilen leben: Krzewie Wielkie (dt.: Groß Stöckigt), Młyńsko (dt.: Mühlseiffen), Proszówka (dt.: Gräflich Neundorf), Rząsiny (dt.: Welkersdorf), Ubocze (dt.: Schosdorf), Wieża (dt.: Wiesa) und Wolbromów (dt.: Klein-Neundorf).

3 OBEC GRYFÓW ŚLĄSKI POVRCH A POLOHA Obec Gryfów Śląski leží v jihozápadní části Dolnoslezského vojvodství, na západě okresu Lwówek Śląski. Město a obec Gryfów Śląski se rozkládá v oblasti Pogórze Izerskie (podhůří Jizerských hor, česky Frýdlantská pahorkatina) v nadmořské výšce 325 m. Touto obcí protéká řeka Kwisa, na jejímž horním toku mezi obcemi Leśna a Gryfów se nacházejí přehradní nádrže, na území obce leží Jezioro Złotnickie. Obec Gryfów Śl zaujímá plochu 6661 ha. OBYVATELSTVO Obec má zhruba 10 tisíc obyvatel, z toho asi 7 tisíc lidí žije ve městě, zbytek pak v 7 rychtářstvích: Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża a Wolbromów. GRYFÓW ŚLĄSKI MUNICIPALITY LOCATION AND GEOGRAPHY Gryfów Śląski Municipality lies in the south west of the Lower Silesian Voivodeship, in the western part of Lwówek Śląski County. The town and municipality of Gryfów Śląski extend across the Izerskie Foothills, at a height of 325 m a.s.l. Flowing through the municipality is the River Kwisa, with reservoirs in the upper reaches between Leśna and Gryfów and Złotnickie Lake within the municipality. Gryfów-Śląski covers an area of 6661 ha. POPULATION The municipality is home to around 10,000 people, with 7,000 in the town and the remainder in 7 sołectwos (rural administrative units): Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża and Wolbromów.

4 HISTORIA GRYFOWA ŚLĄSKIEGO Nie można dokładnie ustalić dokładnej daty powstania miasta, ponieważ nie zachowały się żadne wiarygodne dokumenty na ten temat. W roku 1242 Bolesław Rogatka miał nadać Gryfowowi prawa miejskie na wzór zachodni. Ważną datą w historii miasta jest r., kiedy to Bolko II książę świdnicko-jaworski nadał miastu szereg praw, sporządzonych według prawa lwóweckiego. Prawa miejskie w zasadniczy sposób podniosły rangę Gryfowa i przyczyniły się do szybkiego wzrostu zamożności i znaczenia miasta. Piętnaste stulecie przyniosło szereg klęsk w postaci burz, powodzi, epidemii, susz i pożarów. Trwające z przerwami od 1427 do 1431 r. wojny husyckie stały się również przyczyną wielu zniszczeń. Wiek XVI jest dla Gryfowa, jak i dla całego Śląska, okresem spokoju i prosperity. Bogacące się rozbudowane miasto stanowiło znaczną atrakcję dla wszelkiego rodzaju rzemieślników. Interesy miasta wykraczały nawet poza jego granicę. Najważniejszym czynnikiem miastotwórczym był dla Gryfowa handel. Zapoczątkowane szczęśliwie przez burmistrza Mateusza Rothe w 1555 r. kontakty handlowe m.in. z Holandią, Augsburgiem i Lipskiem dawały coraz wyższe obroty. Z tego okresu pochodzi unikalna kaplica nagrobna Schaffgotschów, właścicieli zamku Gryf i pobliskich miejscowości, kiedy to w latach zmarło pięć osób z rodu. Kaplica znajduje się w kościele parafialnym. W połowie XVII wieku notujemy już 26 domów handlowych, zawierających poważne transakcje wewnątrz kraju i za granicą. Powstanie manufaktur w 1764 r. przeobraża drobną produkcję chałupniczą w formy bardziej zorganizowane. Zakłady uruchomiły produkcję adamaszku lnianego, tkanin. Okres wojen napoleońskich nie przysporzył mu większych strat, choć niewątpliwie dokuczyły mieszkańcom przechodzące wojska, które nakładały uciążliwe obowiązki zakwaterowania i zaopatrzenia w żywność żołnierzy. Również pomimo znacznych rozruchów podczas Wiosny Ludów, które trwały do połowy XIX wieku znaczenie Gryfowa jako ośrodka przemysłowego nie malało. W 1865 r. Gryfów otrzymał połączenie kolejowe z Jelenią Górą, Lwówkiem, Świeradowem i Zgorzelcem, a także linię telegraficzną. Najnowocześniejszą wówczas centralę telefoniczną firmy SIEMENS zainstalowano w 1927 r. (zastąpiona została ostatnim osiągnięciem firmy ITT w roku 1996 r.). W czasie hiperinflacji od 1919 do 1924 r. Miejska Kasa Oszczędności emitowała gryfowskie monety i banknoty zastępcze. Po pożarze wieży ratuszowej w roku 1929 uległ zmianie jej wygląd zewnętrzny zastosowana przy budowie i zachowana do dnia dzisiejszego konstrukcja żelbetonowa (była jedną z pierwszych tego typu na Dolnym Śląsku). W 1996 r. przyjęto dla gminy historyczne barwy (niebiesko-żółte) Górnych Łużyc, których wschodnia granica rozpoczynała się na Kwisie. DIE GESCHICHTE VON GRYFÓW ŚLĄSKI Das genaue Entstehungsdatum der Ortschaft lässt sich nicht genau präzisieren, da es keine verlässlichen Urkunden darüber gibt. Im Jahre 1242 soll Bolesław Rogatka Gryfów die Stadtrechte nach westlichem Muster verliehen haben. Ein wichtiges Datum in der Stadtgeschichte ist der , als Bolko II. der Fürst von Schweidnitz und Jauer der Stadt eine Reihe von Rechten zuerkannte, die sich nach den Löwenberger Gesetzen richteten. Das Stadtrecht, dank dem die Stadt wesentlich an Bedeutung gewinnen konnte, hat zum Wohlstand der Bürger und der Bedeutung der Stadt beigetragen. Das fünfzehnte Jahrhundert brachte eine Reihe von Schicksalsschlägen mit schwere heftige Sturmgewitter, Überflutungen, Epidemien, Dürren und Brände suchten die Stadt heim. Zugesetzt haben der Stadt auch die zwischen 1427 und 1431 mit Unterbrechungen andauernden Hussitenkriege. Das 16. Jahrhundert war für Gryfów, ähnlich wie für ganz Schlesien eine Zeit der Ruhe und Prosperity. Die Stadt wurde immer vermögender und größer und bot diversen Handwerken Fuß. Geschäfte wurden auch außerhalb der Stadt betrieben, wichtigster Entwicklungsfaktor war jedoch der Handel. Die 1555 vom Bürgermeister Matthias Rothe angeknüpften kaufmännischen Kontakte sorgten für immer größeren Absatz. Aus dieser Zeit stammt die unikale Grabkapelle der Familie Schaffgotsch, der Eigentümer der Burg Greiffenstein und der umliegenden Ortschaften 1584 und 1585 verstarben fünf Mitglieder dieser Familie. Die Kapelle befindet sich in der Pfarrkirche. Mitte des 17. Jh. gab es in Gryfów bereits 26 Warenhäuser, die seriöse Geschäfte im In- und Ausland betrieben. Das Entstehen der Manufakturen hatte die kleinen Heimproduktionen in organisiertere Formen umgewandelt. Die Betriebe hatten die Produktion von Leinen-Damast und anderer Stoffe begonnen. Während der Napoleonkriege trug die Stadt keinen besonderen Schaden davon, obwohl die durchmarschierenden Truppen, die hier einquartiert und verpflegt werden mussten schon eine Belastung darstellten. Auch während der Revolutionen von 1848/49 verlor Gryfów nicht an Bedeutung bekam die Stadt eine Zugverbindung mit Hirschberg, Löwenberg, Bad Flinsberg und Görlitz und eine Telegraphenlinie. Die damals modernste Telefonzentrale der Firma SIEMENS wurde 1927 gebaut (ersetzt hat sie erst das neue Produkt der Firma ITT im Jahre 1996). Während der Hyperinflation von emittierte die Städtische Sparkasse Greiffenberger Münzen und Banknoten. Nachdem der Rathausturm 1929 abbrannte, hat man sein Äußeres verändert die beim Umbau eingesetzte Konstruktion aus Eisenbeton ist bis heute erhalten (sie gehörte zu den ersten Konstruktionen dieser Art in Niederschlesien) hat die Gemeinde die historischen, blaugelben Farben von Oberlausitz angenommen, deren Grenze die Queis bildete.

5 HISTORIE MĚSTA GRYFÓW ŚLĄSKI Nelze určit přesné datum vzniku města, protože se nedochovaly žádné věrohodné dokumenty na toto téma. V roce 1242 udělil Boleslav Rogatka městu městská práva západního typu. Důležitým datem v historii města je , kdy Bolko II., kníže svídnicko-javorský, udělil městu řadu privilegií založených na právu města Lwówek. Městská práva výraznou měrou zvýšila váhu Gryfówa a přispěla k rychlému nárůstu bohatství a významu města. Patnácté století přineslo řadu pohrom v podobě bouří, povodní, epidemií, sucha a požárů. Příčinou značné zkázy byly rovněž husitské války, které s přestávkami trvaly od roku 1427 do roku století bylo pro Gryfów i pro celé Slezsko obdobím klidu a prosperity. Stále zámožnější a rozšiřující se město bylo velmi atraktivní pro řemeslníky různých oborů. Oblast zájmů města dokonce překračovala jeho hranice. Nejdůležitějším městotvorným faktorem byl pro Gryfów obchod. Obchodní kontakty, které úspěšně navázal purkmistr Mateusz Rothe v roce 1555 mimo jiné s Holandskem, Augsburgem a Lipskem, přinášely čím dál tím vyšší zisky. Z tohoto období pochází unikátní rodinná hrobka rodu Schaffgotschů, majitelů hradu Gryf a okolních obcí, kdy v letech zemřelo pět členů tohoto rodu. Hrobka se nachází ve farním kostele. V polovině 17. století již můžeme zaznamenat 26 kupeckých domů, které uzavíraly významné transakce v tuzemsku i v zahraničí. Vznik manufaktur v roce 1764 přetvořil drobnou domáckou výrobu do organizovanější podoby. Podniky zahájily výrobu lněného damašku a tkanin. Období napoleonských válek nepřineslo větší ztráty, i když obyvatelstvo bezpochyby trápila procházející vojska, která je zatěžovala povinností ubytování a zásobování vojáků potravinami. Ani velké nepokoje během revolučního roku 1848 (říká se mu také Jaro národů), které trvaly až do poloviny 19. století, nesnížily význam Gryfówa jako průmyslového centra. V roce 1865 bylo zprovozněno železniční spojení Gryfówa s městy Jelení Hora (Jelenia Góra), Lwówek, Świeradów a Zhořelec (Zgorzelec) a také telegrafické spojení. V té době nejmodernější telefonická centrála SIEMENS byla nainstalována v roce 1927 (v roce 1996 byla nahrazena nejnovějším zařízením od firmy ITT). Během hyperinflace v letech 1919 až 1924 vydávala Městská spořitelna (Miejska Kasa Oszczędności) náhradní gryfówské mince a bankovky. Po požáru radniční věže v roce 1929 se změnil její vnější vzhled při stavbě byla použita železobetonová konstrukce, která byla jednou z prvních tohoto typu v Dolním Slezsku a zachovala se do dnešní doby. V roce 1996 začala obec používat historické barvy Horní Lužice (modrá a žlutá), jejíž východní hranice začínaly na řece Kwise. THE HISTORY OF GRYFÓW ŚLĄSKI It is impossible to establish the precise date that the town arose as no reliable documents have been preserved. Bolesław the Horned is said to have granted Gryfów a town charter based on the western model in 1242, while another important date in the town s history is 23 August, 1354, when Bolko II, the Duke of Jawór-Świdnica, gave the town a series of privileges drawn up on the basis of Lwówek law. The town charter fundamentally raised the status of the town and led to a swift increase in its prosperity and importance. However, the fifteenth century brought with it a series of disasters in the form of storms, floods, epidemics, droughts and fires. The Hussite Wars, which lasted with intervals from 1427 to 1431, also caused a great deal of destruction. The 16th century was a period of peace and prosperity for both Gryfów and Silesia as a whole. As it grew in prosperity the town became a significant attraction to all kinds of tradesman, and commerce extended beyond the town itself. The most important factor in the growth of Gryfów was trade. Successfully initiated in 1555 by the town mayor, Mateusz Rothe, trade contacts with, for instance, Holland, Augsburg and Leipzig brought in ever greater revenue. Dating from this period is the unique grave chapel of the Schaffgotsch family, the landlords of Gryf Castle and the surrounding settlements. It was built after the death of five family members in , and is located in the parish church. In the mid-17th century 26 firms were already recorded as carrying out significant trade both nationally and internationally. The rise of workshops in 1764 saw the transformation of small-scale domestic production into more organised forms, as factories began to produce linen damask and cloths. The Napoleonic Wars did not result in significant damage, though as they passed through the armies no doubt tormented the inhabitants with the heavy imposition of providing food and quarter for the soldiers. Likewise, despite the significant unrest of the Spring of Peoples, which lasted until the mid-19th century, the importance of Gryfów as an industrial centre did not diminish. In 1865 it acquired a train connection to Jelenia Góra, Lwówek, Świeradów and Zgorzelec, along with a telegraph line. The most up-to-date telephone exchange for the time, produced by SIEMENS, was installed in 1927 (it was replaced by the latest model of the firm ITT in 1996). During the period of hyperinflation between 1919 and 1924 the Municipal Savings Bank issued Gryfów coins and replacement banknotes. After the fire in the Town Hall Tower in 1929 its external appearance was altered with a reinforced concrete construction that has survived to the present day (among the first examples of its kind in Lower Silesia). In 1996 the municipality adopted the historical colours (blue and yellow) of Upper Lusatia, the eastern boundary of which starts at the Kwisa River.

6 WALORY TURYSTYCZNE I ATRAKCJE Pięknym zakątkiem jest Jezioro Złotnickie. Przestronna plaża i łagodne zejście do jeziora, zapraszają do wypoczynku, uprawiania sportów wodnych i wędkowania oraz pieszych wędrówek i jazdy na rowerze. Przez teren gminy Gryfów Śląski przebiega wiele ciekawych turystycznych szlaków pieszych i rowerowych. Oprócz walorów krajobrazowych gmina Gryfów Śląski może poszczycić się ciekawymi zabytkami. Najciekawszym z nich jest późnogotycki kościół św. Jadwigi z XV w. Wykonany z drewna ołtarz główny zdobią symbole Cierpliwości, Miłosierdzia, Roztropności, Nadziei, Sprawiedliwości i Męstwa. Na uwagę zasługuje unikalne epitafium rodziny Schaffgotschów. To wykute w piaskowcu dzieło, przedstawiające postacie Jana Schaffgotscha, jego żony Magdaleny, syna Ulryka i córkę Magdalenę z mężem Krzysztofem w ich naturalnej wielkości, jest jednym z nielicznych dzieł powstałych na Dolnym Śląsku w epoce renesansu. Innymi cennymi obiektami kulturowymi Gminy Gryfów Śląski są: układ urbanistyczny historycznej części miasta z licznymi zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem, kościół św. Wawrzyńca w Gryfowie Śl., ruiny zamku Gryf oraz kaplica Leopolda w Proszówce, ruiny zamku rodu Talkenbergów w Rząsinach, pałac z pierwszej połowy XIX wieku wzniesiony w miejscu istniejącego tu renesansowego dworu z XVI wieku w Rząsinach, kościół parafialny wzniesiony w XVIII wieku w Rząsinach, ruiny gotyckiego kościoła z XIV/ XV wieku w Rząsinach, kościół Nawiedzenia NMP z 2 połowy XVI wieku z zachowanym drewnianym stropem, renesansowym ołtarzem drewnianym z 1623, amboną (1589) i epitafiami w Uboczu, XIX-wieczny pałac z parkiem typu swobodnego w Wolbromowie, Ruiny Zamku Gryf z XII wieku w Proszówce, Kaplica Św. Anny w Proszówce. TOURISMUS UND ATTRAKTIONEN Wunderschön ist der Złotnickie-See (dt.: Talsperre Goldentraum). Der große Strand und das flache Ufer laden zur Erholung, zum Wassersport, zum Angeln, zu Spaziergängen und Radtouren ein. Durch die Gemeinde Gryfów Śląski verlaufen zahlreiche interessante wanderstraßen und Radstrecken. Außer der landschaftlichen Schönheit hat die Gemeinde Gryfów Śląski interessante historische Sehenswürdigkeiten zu bieten. Sehenswert ist die spätgotische St. Hedwig-Kirche aus de 15. Jh. mit dem hölzernen Altar, mit den Symbolen der Geduld, Vernunft, Hoffnung, Gerechtigkeit und Tapferkeit. Bemerkenswert ist auch das Epitaph der Familie Schaffgotsch. Dieses in Sandstein gearbeitete Werk stellt Johannes Schaffgotsch, seine Gattin Magdalena, seinen Sohn Ulrich und seine Tochter Magdalena mit ihrem Mann Christoph in natürlicher Größe dar und ist eines der wenigen in Niederschlesien in der Zeit der Renaissance entstandenen Skulpturen. Andere kostbare Kulturdenkmäler in der Gemeinde Gryfów Śląski: die urbane Anlage des historischen Stadtteils mit zahlreichen historischen Häusern und dem Rathaus, die St. Laurentius-Kirche in Gryfów Śląski die Ruine der Greiffenburg und die Leopold-Kapelle in Proszówka, die Ruine des Schlosses der Familie Talkenberg in Rząsiny, der Palast aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Rząsiny, der an der Stelle des hier ursprünglich befindlichen Renaissance- Hofes aus dem Ende des 16. Jahrhunderts entstand, die Pfarrkirche aus dem 18. Jahrhundert in Rząsiny, Ruine der gotischen Kirche aus dem 14./15. Jahrhundert in Rząsiny Kirche der Heimsuchung der hl. Jungfrau Maria aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts mit erhaltener Holzdecke, Renaissance-Altar von 1623, Kanzel (1589) und Epitaphe in Ubocze, der Palast aus dem 19. Jahrhundert mit einer frei gestalteten Parkanlage in Wolbromowo, die Ruine der Greiffenburg aus dem 12. Jahrhundert in Proszówka, Kapelle St. Anna in Proszówka.

7 TURISTICKÉ KRÁSY A ATRAKCE Hezkým zákoutím je Jezioro Złotnickie. Rozlehlá pláž a mírný sestup do jezera zvou k odpočinku, pěstování vodních sportů, rybaření, procházkám a jízdě na kole. Územím obce Gryfów Śląski prochází řada zajímavých pěších a cyklistických turistických stezek. Kromě přírodních krás se obec Gryfów Śląski může pochlubit zajímavými pamětihodnostmi. Nejzajímavější z nich je pozdně gotický kostel sv. Hedviky (św. Jadwigi) z 15. století. Dřevěný hlavní oltář je ozdoben symboly trpělivosti, milosrdenství, rozvahy, naděje, spravedlnosti a chrabrosti. Pozoruhodný je unikátní epitaf rodu Schaffgotschů. Je vytesán do pískovce a představuje Johanna Schaffgotsche, jeho ženu Magdalenu, syna Ulricha a dceru Magdalenu s manželem Christophem v životní velikosti. Jedná se o jedno z mála děl z doby renesance, vytvořených v Dolním Slezsku. Další hodnotné kulturní objekty obce Gryfów Śląski: Urbanistický systém historické části města s četnými historickými domy a radnicí Kostel sv. Vavřince (św. Wawrzyńca) ve městě Gryfów Śląski Zřícenina hradu Gryf a Leopoldova kaple v Proszówce Zřícenina hradu rodu Talkenbergů v obci Rząsiny Palác z první poloviny 19. století, který byl postaven na místě původního renesančního statku z 16. století v obci Rząsiny Farní kostel zbudovaný v 18. století v obci Rząsiny Zřícenina gotického kostela ze 14./15. století v obci Rząsiny Kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie (Nawiedzenia NMP) z 2. poloviny 16. století se zachovalým dřevěným stropem, dřevěným renesančním oltářem z roku 1623, kazatelnou (1589) a epitafy v obci Ubocze Palác z 19. století s anglickým parkem v obci Wolbromów Zřícenina hradu Gryf ze 12. století v Proszówce Kaple sv. Anny v Proszówce TOURIST ATTRACTIONS One beautiful spot is Złotnickie Lake. The extensive beaches which gently slope into the lake provide an inviting opportunity for relaxation, engaging in water sports and fishing, as well as taking walking trips and bike rides. Many interesting tourist walks and cycle paths run through the Gryfów Śląski Municipality. As well as its attractive landscapes Gryfów Śląski can also boast of fascinating historical buildings. The most interesting of these is the C15th Late-Gothic Church of St. Jadwiga (Helwig). The wooden high altar is decorated with the symbols of Patience, Mercy, Prudence, Hope, Justice and Valour. Also noteworthy is the unique epitaph for the Schaffgotsch family. This work, carved out of sandstone, depicts the figures of Jan Schaffgotsch, his wife Magdalena, son Ulrich and daughter Magdalena with her husband Christoph in their actual dimensions, and is one of only a few such works undertaken in Lower Silesia during the Renaissance. Other precious cultural sites in the Gryfów Śląski Municipality include: the urban layout of the historical part of the town, with numerous historical townhouses and the Town Hall, St. Lawrence s Church in Gryfów Śląski, the ruins of Gryf Castle and Leopold s Chapel in Proszówka, the ruins of the castle of the Talkenberg family in Rząsiny, a palace from the first half of the 19th century erected on the site of an earlier 16th century Renaissance manor house in Rząsiny, the parish church erected in the 18th century in Rząsiny, the ruins of a 14-15th century Gothic church in Rząsiny, the Church of the Visitation of the BVM from the 2nd half of the 16th century, with its preserved wooden ceiling, a Renaissance wooden altar from 1623, a pulpit (1589) and epitaphs in Ubocze, a 19th century palace with an informal park in Wolbromów, the ruins of the 12th century Gryf Castle in Proszówka, St. Anne s Chapel in Proszówka.

8 KONTAKTY GMINY Z INNYMI KRAJAMI Gmina Gryfów Śląski i Miasto Bischofswerda (Niemcy) podpisały w czerwcu 1996 r. Akt partnerstwa. Od tamtej pory rozwija się szeroka współpraca w wielu dziedzinach. Poza tym nawiązała się poprzez Saksońskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bischofswerdzie współpraca w sferze gospodarczej. Odbywa się również wymiana młodzieży, mająca na celu nawiązanie przyjaźni wśród młodzieży partnerskich miast i rozpowszechnienie znajomości języka niemieckiego. Gmina Gryfów Śląski i Miasto Raspenava (Czechy) podpisały 26 stycznia 1999 r. Akt partnerstwa. Obecnie pomiędzy Bischofswerdą, Gryfowem Śląskim i Raspenavą odbywa się współpraca trójstronna. Gmina Gryfów Śląski oraz Gmina Gryfice podpisały 13 czerwca 2008 r. umowę o wzajemnej współpracy. Gminy zadeklarowały współpracę w następujących dziedzinach: kultury, sportu, oświaty, samorządu, zarządzania gminą oraz promocji regionów. Władze gminy Gryfów Śląski podjęły szereg działań aby promować się poza jej granicami m.in. poprzez włączenie gminy do struktur Euroregionu Nysa, Związku Gmin Kwisa oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. AUSLANDSKONTAKTE DER GEMEINDE Die Gemeinde Gryfów Śląski und die deutsche Stadt Bischofswerda haben im Juni 1996 einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Seit dieser Zeit hat sich die Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten in vielen Bereichen weiterentwickelt. Außerdem wurden über das Sächsische Zentrum für Nachhaltige Fortbildung in Bischofswerda auch wirtschaftliche Kontakte angeknüpft. Darüber hinaus wird auch Jugendaustausch groß geschrieben, wodurch sich die Jugendlichen beider Partnerstädte besser kennenlernen können, was auch zur Förderung der Deutschkenntnisse unter polnischen Jugendlichen beiträgt. Die Gemeinde Gryfów Śląski und die Stadt Raspenava (Böhmen) haben am 26. Januar 1999 einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet, wodurch zwischen Bischofswerda, Gryfów Śląski und Raspenava eine trilaterale Zusammenarbeitsebene entstanden ist. Die Gemeinde Gryfów Śląski und die Gemeinde Gryfice unterzeichneten einen Vertrag über Zusammenarbeit am 13. Juni Die Zusammenarbeit erfolgt in nachstehenden Bereichen: Kultur, Sport, Bildung, Selbstverwaltung, Gemeindeverwaltung und Förderung der Regionen. Die Verwaltung der Gemeinde Gryfów Śląski hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um für die Region auch außerhalb zu werben und zu fördern, u.a. die Einbindung der Gemeinde in die Strukturen der Euroregion Neiße, in den Gemeindeverband Kwisa und in die Niederschlesische Tourismus-Organisation. KWISONALIA Sztandarową imprezą, która corocznie odbywa się w Gryfowie Śląskim są Kwisonalia. Jest to cykliczne Święto Miasta. Nazwa święta nawiązuje do przepływającej przez Gryfów rzeki Kwisy. Trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywa się w niecodziennej scenerii. Na specjalnie do tego celu przygotowanym kilkuhektarowym, malowniczo położonym nad rzeką terenie, organizowane są występy estradowe znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i rekreacyjne m.in. Bieg Gryfitów. Jednym ze specyficznych konkursów jest przeprawa przez Kwisę na czym kto może. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych i dzieci. Kwisonalia to okazja do wręczenia Złotych Rybek dla osób szczególnie zasłużonych dla Gryfowa i rzeki Kwisy. KWISONALIA Die wichtigste Kulturveranstaltung, die alljährlich in Gryfów Śląski stattfindet, sind die Kwisonalia ( Tage der Queis ). Es ist eine Reihenveranstaltung, die Festtage der Stadt, deren Bezeichnung von dem durch Gryfów fließenden Fluss Kwisa stammt. Der dreitägige Kultur- und Unterhaltungsevent findet in einer ungewöhnlichen Szenerie statt. Auf einem an der Kwisa liegenden, malerischen, speziell für diesen Zweck vorbereiteten mehrere Hektar großen Gelände finden Darbietungen polnischer Unterhaltungsmusik sowie Sportveranstaltungen statt, u.a. der Lauf der Greifenberger. Sehr spezifisch ist der Wettbewerb im Durchqueren der Kwisa, auf irgendwas. Im Rahmen der Festtage werden auch Angelwettbewerbe für Erwachsene und Kinder abgehalten. Die Kwisonalia bieten auch die Gelegenheit die Goldenen Fische an Personen zu verleihen, die sich für Gryfów und den Fluss Kwisa besonders verdient gemacht haben.

9 KONTAKTY OBCE S JINÝMI ZEMĚMI Obec Gryfów Śląski a město Bischofswerda (Německo) podepsaly v červnu roku 1996 smlouvu o partnerství. Od toho okamžiku se rozvíjí rozsáhlá spolupráce v mnoha oblastech. Kromě toho byla navázána hospodářská spolupráce prostřednictvím Saského centra pro soustavné vzdělávání v Bischofswerdě. Jsou organizovány také výměnné pobyty mládeže, jejichž cílem je navázání přátelství mezi mladými lidmi z partnerských měst a šíření znalosti německého jazyka. Obec Gryfów Śląski a město Raspenava (Česká republika) podepsaly 26. ledna 1999 smlouvu o partnerství. V současné době probíhá mezi městy Bischofswerda, Gryfów Śląski a Raspenava trojstranná spolupráce. Obec Gryfów Śląski a obec Gryfice podepsaly 13. června 2008 smlouvu o vzájemné spolupráci. Tyto obce se zavázaly ke spolupráci v následujících oblastech: kultury, sportu, vzdělávání, samosprávy, správy obce a propagování regionů. Úřady obce Gryfów Śląski zahájily řadu aktivit za účelem propagace obce za jejími hranicemi, mimo jiné zapojením obce do struktur Euroregionu Nisa, spolku obcí Kwisa a Dolnoslezské turistické organizace. CONTACT BETWEEN THE MUNICIPALITY AND OTHER COUNTRIES The Gryfów Śląski Municipality and the town of Bischofswerda (Germany) signed an Act of Partnership in Since that time extensive cooperative has developed in many different fields. In addition, economic cooperation was established through the Saxon Centre for Continuing Education in Bischofswerda. There are also school exchanges, with the aim of establishing friendships among the young people of the twinned cities, while also disseminating a knowledge of German. The Gryfów Śląski Municipality and the town of Raspenava (Czech Republic) signed an Act of Partnership on 26 January, Currently there is tripartite cooperation between the towns of Bischofswerda, Gryfów Śląski and Raspenava. The Gryfów Śląski Municipality and Gryfice Municipality signed an agreement on mutual cooperation on 13 June, The municipalities committed to cooperation in the following areas: culture, sport, education, local government, municipal governance and the promotion of regions. The Gryfów Śląski municipal authorities have undertaken a series of actions in order to promote the municipality beyond its borders by, for example, joining the municipality to the structures of the Nysa Euroregion, the Kwisa Municipalities Association and the Lower Silesian Tourist Organisation. KWISONALIA Tradiční akcí, která se každoročně koná ve městě Gryfów Śląski, jsou Kwisonalia. Jedná se o pravidelné slavnosti, jejichž název je odvozen od řeky Kwisy, která Gryfówem protéká. Třídenní série kulturně-zábavních akcí probíhá v neobvyklé scenérii. Na několikahektarové ploše, která je speciálně upravená pro tento účel a leží v malebném prostředí u řeky, jsou pořádány estrádní výstupy známých hvězd polské populární hudby a sportovní a rekreační akce, mimo jiné tzv. Bieg Gryfitów. Jednou ze speciálních soutěží je přeprava přes řeku Kwisu na čemkoliv. Konají se rovněž soutěže v rybaření pro dospělé i pro děti. Při příležitosti Kwisonalií přebírají osoby, které se mimořádným způsobem zasloužily o město Gryfów a řeku Kwisu, ocenění Złote Rybki. KWISONALIA Kwisonalia is a flagship event which takes place annually in Gryfów Śląski. It constitutes a regular Town Festival. The name of the festival is connected to the River Kwisa which runs through Gryfów. The three-day-long series of cultural and entertainment events takes place against an extraordinary backdrop. Specially prepared land stretching over several hectares and picturesquely located by the riverside is used for stage performances by stars of Polish popular music, as well as for sporting and recreational events, including the Gryfite Run. One of the most distinctive competitions is crossing the Kwisa on whatever you can. There are also fishing competitions for both adults and children. Kwisonalia is an opportunity to award the Gold Fish for individuals of special merit for Gryfów and the Kwisa River.

10 GOSPODARKA Gryfów Śląski jest gminą o charakterze rolniczym. W mieście w sferze gospodarczej dominuje przemysł oraz inne formy działalności gospodarczej, a także usługi handel i gastronomia, rzemiosło i drobna wytwórczość. Z kolei na terenach wiejskich dominuje rolnictwo i towarzyszące funkcje przetwórcze i agroturystyczne, również rzemiosło i drobna wytwórczość. W gminie Gryfów Śląski wśród jednostek prowadzących działalność gospodarczą przeważają przedsięwzięcia sektora prywatnego 96% firm działających na terenie Gryfowa to firmy prywatne. Na terenie gminy funkcjonuje 16 zakładów zatrudniających powyżej 10 osób, wśród największych przedsiębiorstw należy wymienić: Zakład Mięsny Darek i Marek Niebieszczańscy oraz F.F. POLMEX w Proszówce, dzięki którym nasza gmina znana jest zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wyroby z Zakładów Mięsnych Niebieszczańscy promują naszą gminę, powiat i region. Dogodne położenie przy znaczących szlakach komunikacyjnych sprawia, że Gryfów Śląski jest pod tym względem bardzo atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Gmina leży bardzo blisko granicy z Niemcami (do granicy w Jędrzychowicach jest 36 km) i Czechami (do granicy w Czerniawie Zdroju jest 15 km), co umożliwia ekspansję na rynki Unii Europejskiej. Gryfów ma możliwości obsługi znaczącego segmentu rynku lokalnego w promieniu 30 km, w obrębie dobrych połączeń komunikacyjnych zamieszkuje ok ludzi. W pobliżu gminy znajdują się duże ośrodki miejskie zapewniające rynki zbytu. Od stolicy powiatu Lwówka Śl. gminę dzieli 18 km, Jelenia Góra położona jest 29 km od Gryfowa Śl., do stolicy województwa Wrocławia jest 134 km, z kolei do Drezna 140 km, a Berlina 296 km. W Gminie Gryfów Śląski krzyżują się następujące połączenia komunikacyjne: droga krajowa nr 30 Jelenia Góra-Zgorzelec, drogi wojewódzkie: nr 360 Gryfów Śl.-Świecie, nr 361 Radoniów-Świeradów Zdrój, nr 364 Gryfów Śl.-Legnica, a także linia kolejowa na trasie Jelenia Góra-Węgliniec. Gmina Gryfów Śląski posiada wiele atutów, które przyciągają inwestorów, przede wszystkim: tereny pod inwestycje są dobrze przygotowane, gmina ciągle się rozwija i ma doświadczenie w nawiązywaniu współpracy z osobami chcącymi zainwestować na jej terenie, pomoc administracyjno-prawna w szybkim i sprawnym załatwieniu formalności z kupnem terenów budowlanych, w gminie są niskie stawki podatków lokalnych. Gmina Gryfów Śląski wyznaczyła pod inwestycje nieruchomości o różnych wielkościach zlokalizowane na terenie całej gminy, informacje na temat nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Gryfowa oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. WIRTSCHAFT Gryfów Śląski ist eine Gemeinde mit landwirtschaftlicher Prägung. In der Stadt dominieren Industrie, Handwerk und Dienstleistungen Handel und Gastronomie. In den Dörfern hingegen Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitungsindustrie, Agrotourismus, Handwerk und Kleinproduktion. In der Gemeinde Gryfów Śląski überwiegen unter den Betreibern wirtschaftlicher Tätigkeit private Unternehmen 96 % aller Firmen. In der Gemeinde gibt es 16 Betriebe, die mehr als 10 Personen beschäftigen, die größten davon sind die Fleischbetriebe Darek und Marek Niebieszczańscy sowie F.F. POLMEX in Proszówka, wodurch unsere Gemeinde im In- und Ausland bekannt ist. Die Produkte der Fleischbetriebe Niebieszczańscy werben für unsere Gemeinde, für unseren Kreis und Region. Die günstige Lage an wichtigen Verkehrsstrassen macht Gryfów Śląski attraktiv für potentielle Investoren. Die Gemeinde liegt in der Nähe der Grenze zu Deutschland (zum Grenzübergang in Jędrzychowice /dt.: Hennersdorf sind es 36 km) und Böhmen (zum Grenzübergang in Czerniawa Zdrój/ dt.: Bad Schwarzbach sind es 15 km), was die Ausdehnung auf die Märkte der Europäischen Union ermöglicht. Gryfów verfügt über die Möglichkeit der Bedienung eines großen Teils des lokalen Marktes, in einem Radius von 30 km. Auf Gebieten mit guter Verkehrslage wohnen etwa Menschen. In der Nähe liegen große Städte, die einen guten Absatzmarkt darstellen. Die Gemeinde liegt 18 km von der Kreishauptstadt Lwówek Śląski entfernt, von Jelenia Góra 29 km. Bis zur Woiwodschaftshauptstadt Wrocław (dt.: Breslau) sind es von Gryfów Śląski 134 km, nach Dresden 140 km, und nach Berlin 296 km. In der Gemeinde Gryfów Śląski kreuzen sich folgende Verkehrsstrassen: Landesstrasse Nr. 30 Jelenia Góra - Zgorzelec, Woiwodschaftsstrassen: Nr. 360 Gryfów Śląski - Świecie, Nr. 361 Radoniów - Świeradów Zdrój, Nr. 364 Gryfów Śląski Legnica (dt.: Liegnitz). Durch die Gemeinde verläuft auch die Bahnlinie Jelenia Góra - Węgliniec. Die Gemeinde Gryfów Śląski verfügt über zahlreiche Vorteile, die Investoren anlocken, vor allem: das Gelände für Investitionen ist gut vorbereitet, die Gemeinde ist in ständiger Entwicklung inbegriffen und hat Erfahrungen im Anknüpfen von Kontakten mit Investoren, die auf ihrem Gebiet investieren wollen, geleistet wird verwaltungsrechtliche Unterstützung bei der reibungslosen und schnellen Erledigung der mit dem Kauf von Grundstücken verbundenen Formalitäten, die lokalen Steuersätze sind niedrig. Die Gemeinde Gryfów Śląski hat Grundstücke verschiedener Größenordnung für Investitionen bestimmt, die auf dem Gebiet der ganzen Gemeinde liegen. Informationen über die Grundstücke sind auf der Webseite von Gryfów und im Amt der Stadt und Gemeinde Gryfów Śląski zu finden.

11 HOSPODÁŘSTVÍ Gryfów Śląski je obcí zemědělského charakteru. V hospodářské oblasti ve městě je dominantní průmysl a související formy hospodářské činnosti, a také služby obchod a gastronomie, řemeslo a drobná výroba. Ve venkovské části obce je pak hlavní zemědělství a s ním spojené zpracovatelské a agroturistické aktivity, jakož i řemeslo a drobná výroba. Mezi hospodářskými subjekty v obci Gryfów Śląski převažují podniky ze soukromého sektoru 96% firem působících na území Gryfówa jsou soukromé firmy. Na území obce funguje 16 podniků čítajících více než 10 zaměstnanců, k největším podnikům patří: Zakład Mięsny Darek i Marek Niebieszczańscy a F.F. POLMEX v Proszówce, díky nimž je naše obec známá jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Výrobky z provozovny na zpracování masa Niebieszczańscy propagují naši obec a náš okres a region. Díky příznivé poloze u významných komunikačních tras je Gryfów Śląski velmi atraktivní pro potenciální investory. Obec leží velmi blízko u hranic s Německem (k hraničnímu přechodu v Jędrzychowicích je to 36 km) a Českou republikou (hraniční přechod Czerniawa Zdrój je vzdálen 15 km), což umožňuje expanzi na trhy Evropské unie. Gryfów může obsloužit významnou část místního trhu v rádiu 30 km, v dosahu dobrých komunikačních spojů bydlí zhruba osob. V blízkosti obce se nacházejí velká městská centra, která poskytují odbytiště. Od hlavního města okresu Lwówek Śląski obec dělí 18 km, Jelení Hora leží ve vzdálenosti 29 km, do hlavního města vojvodství Vratislavi je to 134 km, do Drážďan pak 140 km a do Berlína 296 km. V obci Gryfów Śląski se křižují tyto komunikační spoje: státní silnice č. 30 Jelení Hora Zhořelec, vojvodské silnice: č. 360 Gryfów Śląski - Świecie, č. 361 Radoniów - Świeradów Zdrój, č. 364 Gryfów Śląski - Legnica, a také železniční trať na trase Jelení Hora - Węgliniec. Obec Gryfów Śląski má řadu výhod, které přitahují investory, zejména: investiční pozemky jsou dobře připravené, obec se neustále rozvíjí a má zkušenosti s navazováním spolupráce s osobami, které chtějí investovat na jejím území, administrativně-právní pomoc při rychlém a řádném vyřízení formalit spojených se zakoupením stavebních pozemků, v obci platí nízké sazby místních daní. Obec Gryfów Śląski určila k investicím nemovitosti různých velikostí nacházející se na území celé obce. Informace na toto téma jsou k dispozici na internetových stránkách Gryfówa a na jeho obecním a městském úřadu. ECONOMY Gryfów Śląski is an agricultural municipality. In the town the economy is dominated by industry and similar forms of economic activity, as well as services trade and catering, handicrafts and small-scale production. Meanwhile in the rural areas agriculture dominates together with the accompanying processing, as well as agrotourism, handicrafts and small-scale production. Within the Gryfów Śląski Municipality economic activity is primarily conducted by the private sector 96 % of the firms operating within Gryfów are private firms. 16 factories employing over 10 people operate within the municipality, among the largest of which are: the Meat Processing Plant of Darek and Marek Niebieszczański and F. F. POLMEX in Proszówka, as a result of which the municipality is known both nationally and internationally. The products of the Niebieszczański Meat Processing Plant promote the municipality, county and region. Its convenient location on important transport routes means that Gryfów Śląski is extremely attractive for potential investors. The municipality is located very close to the German border (36 km to the border in Jędrzychowice) and the Czech border (15 km to Czerniawa Zdrój), which enables expansion into the European Union market. Gryfów is in a position to serve a significant proportion of the local market around 200,000 people live within a radius of 30 km, in an area of good transport links. Large urban centres are located near to the municipality, ensuring a market for products. The municipality is 18 km from the capital of the county, Lwówek Śląski, while Jelenia Góra is 29 km from Gryfów Śląski. Wrocław, the capital of the voivodeship, is 134 km away, Dresden 140 km and Berlin 296 km. The following transport routes cross the Gryfów Śląski Municipality: national road no. 30 from Jelenia Góra Zgorzelec, the voivodeship roads: no. 360 from Gryfów Śląski - Świecie, no. 361 from Radoniów - Świeradów Zdrój, no. 364 from Gryfów Śląski Legnica, and also the Jelenia Góra Węgliniec train line. The Gryfów Śląski Municipality has many assets that make it attractive to investors, primarily: land ready for investment, the municipality is constantly developing and is experienced in establishing cooperation with individuals wanting to invest in it, administrative and legal assistance in the swift and efficient handling of formalities connected to the purchase of land for development, the municipality has low rates of local taxes. Gryfów Śląski Municipality has allocated land of varying sizes for investment across the whole municipality. Information on this land is available on Gryfów s internet site as well as in the Office of the Municipality and the Town of Gryfów Sląski.

12 R aspenava Raspenava miasto w północnych Czechach, położone nad rzeką Smedą w bliskości masywu Gór Izerskich na wysokości m n.p.m. Ilość mieszkańców ok Administracyjnie należy do Kraju Libereckiego i gminy Frydland. Położone jest w odległości ok. 11 km od granicy z Polską. Na początku średniowiecza okolice Frydlandu należały do Górnych Łużyc administrowanych przez Biskupów Miśnieńskich. Okolica ta jednak oddalona i odcięta przez lasy nie miała dużego znaczenia politycznego. Sytuacja ta trwała do XIII w. W XIII i XIV w. tereny te zostały skolonizowane przez Niemców i powstało wiele miejscowości. Od Frydlandu na wschód na lewym brzegu rzeki Smedy powstała Raspenava, na prawym Luh i Lužec. Miejscowości te rozwijały się powoli. Pierwsze wzmianki o Raspenavie pochodzą z 1346 r., w którym wybudowano również pierwszy kościół w pobliżu centrum miejscowości. W XVI w. odnaleziono w okolicach rudy żelaza co zaowocowało dalszym rozwojem. Działała tu kuźnica (wzmiankowana w 1512 r.), przerabiająca ubogie rudy żelaza z okolic (m.in. z doliny Štolpichu). W drugiej połowie XVI w. Raspenava liczyła 36 gospodarstw, Luh 34 i Lužec 8. W 1558 r. właścicielami Frydlandu została rodzina von Radern. Byli oni protestantami i przeprowadzili reformację na tych terenach. Ich wkład w rozwój Frydlandu i okolic był znaczny. Za ich panowania rozkwitło rzemiosło i górnictwo. W latach wybudowano dla rodu mauzoleum w Kościele Św. Krzyża we Frydlandzie. W roku 1622 panem na Frydlandzie został Albrecht Wallenstein. Rozbudował główną manufakturę wytwarzającą uzbrojenie dla dowodzonych przez niego wojsk cesarskich. W drugiej połowie XVII w. karczowano okolice dzisiejszego Pekla, gdzie założono pastwiska owiec, a następnie domostwa. Do połowy XV w. Raspenava, Luh i Lužec były wsiami lennymi. Od 1463 r. należały do państwa Frydland, do którego w 1783 r. dołączyło Peklo. W XIX w. rozwinął się tu głównie przemysł włókienniczy (przede wszystkim przędzalnie czesankowe rodziny Richterów), ale były tu też kamieniołomy wapienia, huta szkła, papiernie, fabryki porcelany, elektrownia. Przemysł rozwijał się dzięki budowie linii kolejowej, którą otworzono na trasie Liberec-Frydland w 1875 r., natomiast w 1900 r. dodatkowo Raspenava-Hejnice i do Białego Potoku. Rozwój gospodarczy przełożył się na rozwój miejscowości. Powstała szkoła, wybudowano pocztę w 1869 r., w 1905 r. basen, w 1907r. przebudowano kościół i dobudowano neobarokową fasadę, a w 1913 r. plebanię. Raspenava (dt. Raspenau) ist eine Stadt in Nordböhmen, am Fluss Smeda, in der Nähe des Isergebirges, auf der Höhe von m ü.d.m. Verwaltungsmäßig fällt sie unter Liberec und die Gemeinde Frýdlant und ist etwa 11 km von der polnischen Grenze entfernt. Zu Beginn des Mittelalters gehörte die Gegend von Frýdlant zu Oberlausitz und oblag der Verwaltungsgewalt der Meißner Bischöfe. Wegen der Lage inmitten von Wäldern und der recht großen Weltabgeschiedenheit hatte sie keine größere politische Bedeutung. Diese Situation dauerte bis ins 13. Jh. an. Im 13. und 14. Jh. wurden die Gebiete von Deutschen kolonialisiert, wonach viele Ortschaften entstanden. Östlich von Frýdlant, am linken Ufer des Flusses Smeda entstand Raspenava, am rechten Luh und Lužec. Die Orte entwickelten sich langsam. Die ersten urkundlichen Erwähnungen über Raspenava stammen von 1346, als die erste Kirche in der Nähe der Ortschaftsmitte entstand. Im 16. Jh. wurden in der Gegend Eisenerzlagerstätten gefunden, was die Entwicklung vorantrieb. Es gab eine Schmiede (1512 urkdl. erwähnt), die die Eisenerze aus der Gegend verarbeitete (u.a. aus dem Štolpich-Tal). In der zweiten Hälfte des 16. Jh. zählte Raspenava 36, Luh 34 und Lužec 8 Bauernhöfe ging Frýdlant in den Besitz der protestantischen Familie von Radern über, die diese Gegend reformierten und großen Beitrag in die Entwicklung von Frýdlant und Umgebung leisteten. Unter ihrer Verwaltung kam es zur Blüte des Handwerks und des Bergbaus entstand das Mausoleum der Familie von Radern in der Heiligkreuzkirche in Frýdlant wurde Frýdlant von Albrecht Wallenstein übernommen, der die größte Manufaktur ausbaute, die Waffen für unter seinem Befehl stehende kaiserliche Truppen herstellte. In der zweiten Hälfte des 17. Jh. wurde die Gegend des heutigen Peklo ausgerodet, teilweise zu Schafsweide umgestaltet, teilweise bebaut. Bis Mitte des 15. Jh. waren Raspenava, Luh und Lužec Lehensdörfer. Seit 1463 gehörten sie dem Staat Frýdlant an, dem 1783 Peklo angeschlossen wurde. Im 19. Jh. entwickelte sich hier hauptsächlich Textilindustrie (vor allem die Kammgarnwebereien der Familie Richter), abgebaut wurde auch Kalkstein, es gab eine Glashütte, Papierwerke, Porzellanfabriken und ein Elektrizitätswerk. Die Industrie entwickelte sich dank der Eisenbahnlinie, die 1875 auf der Strecke Liberec Frýdlant und 1900 auf der Strecke Raspenava- Hejnice und nach Bílý Potok gebaut wurde. Die wirtschaftliche Blüte führte zur Entwicklung der Ortschaft. Es entstand eine Schule, 1869 wurde ein Postamt und 1905 ein Schwimmbad gebaut wurde die Kirche umgebildet, sie bekam eine neobarocke Fassade, 1913 kam das Pfarrhaus und 1910 das Restaurant (Česka beseda) hinzu. In diesem Jahr wohnten in Raspenava 2080, in Luh 1723, in Lužec 592 und in Peklo 369 Menschen. Im I. Weltkrieg brach die Industrie zusammen, viele Betriebe wurden geschlossen, produziert wurde nur für die

13 Raspenava je město ležící v Severních Čechách na řece Smědá poblíž masivu Jizerských hor v nadmořské výšce m. Má zhruba 3000 obyvatel. Administrativně patří do Libereckého kraje a správního obvodu Frýdlant. Město je vzdáleno asi 11 km od hranic s Polskem. Na začátku středověku patřilo Frýdlantsko k Horní Lužici, kterou spravovali míšenští biskupové. Tato oblast však byla příliš vzdálená a oddělená lesy a neměla tudíž velký politický význam. Tato situace trvala do 13. století. Ve 13. a 14. století bylo toto území kolonizováno Němci a vznikla zde řada obcí. Východně od Frýdlantu na levém břehu řeky Smědé byla založena Raspenava, na pravém břehu Luh a Lužec. Tyto obce se pomalu rozvíjely. První zmínky o Raspenavě pocházejí z roku 1346, kdy byl postaven i první kostel nedaleko od centra obce. V 16. století byla v okolí objevena ložiska železné rudy, což přineslo další rozvoj. Byl zde hamr (zmiňovaný v roce 1512), který zpracovával místní chudou železnou rudu (mimo jiné z údolí potoka Štolpichu). Ve druhé polovině 16. století Raspenava čítala 36 hospodářství, Luh 34 a Lužec 8. V roce 1558 přešel Frýdlant do majetku rodu Redernů. Jednalo se o protestantský rod, který provedl reformaci na tomto území a významnou měrou se zasloužil o rozvoj Frýdlantu a jeho okolí. Během jejich panování rozkvétalo řemeslo a hornictví. V letech byla postavena hrobka rodu v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu. V roce 1622 se pánem Frýdlantu stal Albrecht z Valdštejna. Zřídil hlavní manufakturu na výrobu výzbroje pro císařská vojska, kterým velel. Ve druhé polovině 17. století bylo vymýceno okolí dnešního Pekla, kde byly založeny pastviny pro ovce a následně zde byla vybudována stavení. Do poloviny 15. století byly Raspenava, Luh a Lužec lenními vesnicemi. Od roku 1463 patřily k frýdlantskému panství, jehož součástí se v roce 1783 stalo Peklo. V 19. století se zde rozvíjel především textilní průmysl (zejména Richterovy přádelny česané příze), ale byly zde také vápencové kamenolomy, sklářská huť, papírny, porcelánky, elektrárna. Průmysl se rozvíjel díky výstavbě železniční trati Liberec - Frýdlant, která byla otevřena v roce V roce 1900 následoval úsek Raspenava - Hejnice a do Bílého Potoka. Hospodářský rozvoj se odrazil v rozvoji obce. Vznikla škola, v roce 1869 byla vybudována pošta, v roce 1905 bazén, v roce 1907 byl přestavěn kostel a byla přistavěna novobarokní fasáda a v roce 1913 fara. V roce 1910 byla postavena restaurace se sálem (Česká Beseda). Ve stejném roce bylo v Raspenavě zaznamenáno 2080 obyvatel, v Luhu 1723, v Lužci 592 a v Pekle 369. Období 1. světové války vedlo k úpadku průmyslu, byla uzavřena řada podniků a zbývající podniky vyráběly pro průmyslové účely. Po skončení války a uzavření mírové smlouvy ve Versailles vzniklo Československo a Raspenava se ocitla na území tohoto státu. V roce 1921 zde žilo 1703 Němců a 49 Čechů. Po 2. světové válce byli Němci odsunuti z této oblasti. The town of Raspenava is located in the northern Czech Republic on the River Smeda, near to the Massif of the Izerskie Mountains, at a height of m a.s.l. It has around 3000 inhabitants and administratively belongs to the Liberec Region and the Frýdlant Municipality. It is located around 11 km from the Polish border. At the beginning of the Middle Ages the area around Frýdlant belonged to Upper Lusatia, which was administered by the Meissen Bishops. The area was, however, remote and cut off by forests and did not have any great political importance. This was a situation which lasted until the C13th. In the 13th and 14th centuries the area was colonised by the Germans, with many settlements springing up. Raspenava was established to the east of Frýdlant on the left bank of the River Smeda, while Luh and Lužec were established on the right bank. These settlements grew slowly. The first references to Raspenava date from 1346, when the first church was built near to the centre of the settlement. In the C16th iron ore was discovered in the surrounding area which led to further development. An ironworks operated there (mentioned in 1512), processing the poor iron ore from the area (including from the Štolpich Valley). In the second half of the C16th Raspenava numbered 36 farms, Luh 34 and Lužec 8. In 1558 the von Radern family became the landlords of Frýdlant. They were Protestants and carried out a reformation in the area. Their influence on the development of Frýdlant and the surrounding area was significant, with crafts and mining flourishing during their reign. In a mausoleum was built for the family in the Church of St. Cross in Frýdlant. In 1622 Albrecht Wallenstein became the ruler of Frýdlant. He developed the main factory producing armour for the imperial armies, over which he had command. In the second half of the C17th the area around presentday Peklo was cleared for grazing land for sheep, with homesteads later built. Until the mid-c15th Raspenava, Luh and Lužec were feudal villages. From 1463 onwards they belonged to Frýdlant, with Peklo also incorporated in In the C19th growth was dominated by the textile industry (primarily the worsted mills of the Richter family), although there were also limestone quarries, a glassworks, paper mills, porcelain factories and a power station. Industrial growth was boosted by the construction of the Liberec - Frýdlant railway in 1875, which in 1900 was extended from Raspenava to Hejnice and Bílý Potok. Industrial growth led to the expansion of the villages. A school was opened, a post office built in 1869 and a swimming pool in 1905, while in 1907 the church was extended with the addition of a Neo-Baroque facade and then a presbytery in saw the opening of a restaurant with a dining hall (Česka beseda). In the same year Raspenava was noted as having 2080 inhabitants, Luh 1723, Lužec 592 and Peklo 369.

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka

Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka Das Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WSEZ DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1

OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1 OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1 THE INVESTMENT ESTATE DATA: Perpetual usufruct, sale, PPP Wyspa Wielka Żuława, Iława, województwo warmińsko-mazurskie Total ground surface(ha) Evaluation of the area (PLN)

Bardziej szczegółowo

UNSERE REGION - PAŁUKI NASZ REGION - PAŁUKI

UNSERE REGION - PAŁUKI NASZ REGION - PAŁUKI UNSERE REGION - PAŁUKI NASZ REGION - PAŁUKI W naszej szkole od kwietnia do grudnia 2012 roku realizowaliśmy projekt Unsere Region Pałuki. Głównym jego celem było zapoznanie uczestników z dziedzictwem kulturowym

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau 28 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau Wasserüberleitung in die Gemeine Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Geschichte Das Museum befindet sich in der ehemaligen Fabrik von Samuel Abbe an der Ecke der Straßen ul. Sowińska und ul. Zgierska. Ab Dezember

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie Ewa Mazurek - psycholog Poradni Wychowawczej w

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Abenteuer mit der Lausitzer Neiße touristische Bewirtschaftung der deutsch-polnischen Grenzregion Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne

Abenteuer mit der Lausitzer Neiße touristische Bewirtschaftung der deutsch-polnischen Grenzregion Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne 03 Abenteuer mit der Lausitzer Neiße touristische Bewirtschaftung der deutsch-polnischen Grenzregion Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego Abenteuer mit der Lausitzer

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNY WROCLOVE PHOTO II edycja PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNY WROCLOVE PHOTO II edycja PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNY WROCLOVE PHOTO II edycja PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE The photo presents the church on Żerniki. It has been taken by night, using the long exposure. To get

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Praca, gospodarka i sytuacja materialna. dr Michał Ptak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Praca, gospodarka i sytuacja materialna. dr Michał Ptak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Arbeit, Wirtschaft undmaterielle Situation Praca, gospodarka i sytuacja materialna dr Michał Ptak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M.Sc. DanielWätzig, TechnischeUniversität Dresden Görlitz, 22.01.2014

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIGO I. BERLIN. 1. Proszę podać nazwę stolicy Niemiec i podać rok, w którym to miasto zostało stolicą...

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIGO I. BERLIN. 1. Proszę podać nazwę stolicy Niemiec i podać rok, w którym to miasto zostało stolicą... KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIGO I. BERLIN 1. Proszę podać nazwę stolicy Niemiec i podać rok, w którym to miasto zostało stolicą.... 2. Jaka rzeka przepływa przez Berlin? 3. Podaj datę upadku Muru Berlińskiego.

Bardziej szczegółowo

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WARSZAWA, 31.03.2017 AGENDA 1. WPROWADZENIE Seite 2 2. O PROJEKCIE DHK/NMK 3. PARTYCYPACJA W DHK/NMK 4. PROJEKT DHK/NMK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983-2013 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983 Poznań 1983 - Posen Wymianę szkolną pomiędzy Bismarckschule z Hanoweru a V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapoczątkowali:

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WSEZ OPOLSKIE PROVINCE WAŁBRZYSKA

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK www.cit.gryfow.pl

PRZEWODNIK www.cit.gryfow.pl Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego Rynek 33 w Gryfowie Śląskim PRZEWODNIK www.cit.gryfow.pl TURYSTYKA ZABYTKI ATRAKCJE NA ROWER Pogórze Izerskie Przewodnik Průvodce Führer A

Bardziej szczegółowo

Wymiana polsko-niemiecka Schüleraustausch 2013

Wymiana polsko-niemiecka Schüleraustausch 2013 Wymiana polsko-niemiecka Schüleraustausch 2013 Licealiści Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie gościli w październiku przez siedem dni grupę młodzieży z Niemiec z Markgräfler Gymnasium z miejscowości

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Dr. Ing. Aleksander Niemczyk, Mag. Tomasz Janiak Institut für Logistik und Lagerwirtschaft 2 Pressestimmen Die neuesten Zahlen des Statistischen

Bardziej szczegółowo

LEGENDE / OPIS MAPY. 1 Naumburger Dom

LEGENDE / OPIS MAPY. 1 Naumburger Dom LEGENDE / OPIS MAPY 1 Naumburger Dom Der evangelische Naumburger Dom St. Peter und Paul in Naumburg stammt größtenteils aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Bis zum 1564 war der Dom der Bischofssitz

Bardziej szczegółowo

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Kowary, 19-20.05.2011 Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego.

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Projektbezeichnung: Neue Zeiten Neue Gefahren gemeinsame Herausforderungen.

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice

Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice Sören Bollmann, Head of Frankfurt-Slubice Cooperation Center and

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

POLSKA OŚWIATA NA UKRAINIE

POLSKA OŚWIATA NA UKRAINIE ROCZNIK LUBUSKI TOM XXX, CZ. I, 2004 Władysław Strutyński POLSKA OŚWIATA NA UKRAINIE Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, w czasach pieriestrojki w ZSRR, okrągłego stołu w Polsce (1989 r.),

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Arkusz I Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

The YKK Group as a global company in Poland

The YKK Group as a global company in Poland http://dx.doi.org/10.18778/7969-832-5.09 The YKK Group as a global company in Poland Yuji Noguchi Factory Director of YKK Poland Sp. z o.o. The YKK Group is a Japanese group of manufacturing companies.

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20 T I R O L 1 2 ø4x20 163/01 1. A A 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 10 20 22,23 32 01 2. 3 4 M4x23 :7 B.1 B 96 B.2 (4) Nawierca się zawsze w wewnętrznej powoerzchni

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina WILLA JÓZEFINA, dawniej Hotel Josephinenhütte, wybudowano pod koniec XIX wieku, a rozbudowano w 1911r. Po gruntownym remoncie (z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Projekt Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Konferencja

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Jedenasta zero pięć. Masz 65 minut by wypełnić misję.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Jedenasta zero pięć. Masz 65 minut by wypełnić misję. ODCINEK 14 Powrót do przyszłości Anna widzi wehikuł czasu. Dowiaduje się, że gang terrorystów przemieszczających się w czasie chce wymazać z historii pewne wydarzenie. Ale które? Gracz mówi jej, by cofnęła

Bardziej szczegółowo

MEBLE TAPICEROWANE UPHOLSTRED FURNITURE POLSTERMÖBEL

MEBLE TAPICEROWANE UPHOLSTRED FURNITURE POLSTERMÖBEL www.tilda.pl MEBLE TAPICEROWANE UPHOLSTRED FURNITURE POLSTERMÖBEL LEGENDA KEY ZEICHENERKLÄRUNG Pianka poliuretanowa / Polyurethane foam / Polyurethanschaum Wspomaganie rozkładania / Lay out support / Kippmechanik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

3 4 listopada 2011 r.

3 4 listopada 2011 r. 3 4 listopada 2011 r. Dostępność i wymogi dla rozwoju infrastruktury transportowej pomiędzy Wrocławiem, Pragą a Środkowymi Niemcami jako klucz do intensyfikacji wzajemnych relacji Erreichbarkeiten und

Bardziej szczegółowo