PaderArt. Artyści z Paderborn Artists from Paderborn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PaderArt. Artyści z Paderborn Artists from Paderborn"

Transkrypt

1 PaderArt Artyści z Paderborn Artists from Paderborn Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In Przemyśl Wolfgang Brenner / Manfred Claes-Schaefers / Andreas Eikenberg / Renate Kastner Kornelia Kopriva / Jörg Lütkemeier / M-M Modlmayr / Hyazinth Pakulla / Werner Schlegel Christine Steuernagel / Petra Stöppel / Christina Strunz / Johannes Waldemade / Manfred Webel Juan Zamalea kurator / curator - Wolfgang Brenner PaderArt Sztuka z Paderborn Od wielu lat pomiędzy Paderbornem a Przemyślem istnieje intensywny kontakt kulturalny, konsekwentnie i skutecznie pielęgnowany przez obydwa miasta. Wielu artystów złożyło już wizytę w mieście partnerskim, gdzie pokazali swoje prace, dostarczając nowych impulsów dla lokalnej sceny artystycznej. W ten sposób poznało się wielu polskich i niemieckich twórców sztuki, a nawiązane znajomości nierzadko owocowały wspólnymi projektami i bliskimi przyjaźniami, które dzięki woli zainteresowanych i charakterystycznej dla dzisiejszych czasów globalizacji kontaktów obejmowały coraz szersze kręgi. Każdy z tych kontaktów stanowi przekonujący dowód szerokich możliwości, jakich może dostarczać harmonijna i konstruktywna współpraca. Wystawa, której towarzyszy ten katalog, dzięki różnorodności prezentowanych gatunków sztuki przyciągnęła do Przemyśla nie tylko starych znajomych, ale również nowe twarze. Paderborn w swoim mieście partnerskim chciałby pokazać różnorodność swej młodej sztuki. Dlatego zebrano dzieła piętnastu artystów znad rzeki Pader. Wolfgang Brenner, Manfred Claes-Schaefers, Andreas Eikenberg, Renate Kastner, Kornelia Kopriva, Jörg Lütkemeier, Maria-Margaretha Modlmayr, Hyazinth Pakulla, Werner Schlegel, Christine Steuernagel, Petra Stöppel, Christina Strunz, Johannes Waldemade, Manfred Webel i Juan Zamalea prezentują swoje fotografie, rysunki, malarstwo i prace w różnych technikach graficznych, obiekty wycięte z tworzyw sztucznych oraz kolaże, będące swobodnym połączeniem materiałów i technik.

2 Wszystkie dzieła mają wspólną cechę: przedstawiają życie, rozwój i rozkwit, radość istnienia. Artyści, posługując się metaforycznymi i abstrakcyjnymi motywami, wyrażają wizję kosmosu - planet, a w szczególności człowieka jako indywidualnej istoty, będącej świadectwem aktywnej afirmacji życia, a także ciągłych przemian przyrody i odwiecznego ruchu. Jednak tematem są także rozwój i cywilizacja, to, co zbudowane ręką człowieka, oraz stworzone i stosowane przez niego technologie, które dostarczają sztuce nie tylko motywów i treści, ale także sztucznie wytwarzanych materiałów oraz nowoczesnych możliwości technicznych wyrażania kreatywności. Artyści kreślą afirmacyjny obraz naszego bytu, obraz globalny, wykraczający poza granice społeczne, granice krajów i planet, w którym naturalnie nie mogło zabraknąć kilku poważnych i refleksyjnych, czasem niemal medytacyjnych akcentów. Obraz, jaki żyje dziś i teraz, a jednocześnie umożliwia spojrzenie na to, co było na początku, na zmiany i rozwój, które piszą historię naszego życia. Mimo swej różnorodności dzieła sztuki prezentowane na wystawie stanowią perfekcyjną całość i w przekonujący sposób, zarówno pod względem optycznym, jak i merytorycznym, dokumentują harmonię współistnienia, różnorodność indywidualności, która również powinna stanowić cel współżycia ludzkiego. Wystawa towarzyszy międzynarodowemu triennale regionu karpackiego "Silver Quadrangle", organizowanemu w tym roku po raz ósmy przez Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu, i prezentuje prace artystów z regionów granicznych państw tworzących region karpacki: Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Również w tym roku praktykowany od lat projekt otwiera granice i demonstruje wolność sztuki, która działa inspirująco nie tylko na inne kręgi artystyczne, ale również zbliża ludzi. To sztuka, dzięki której artyści otwierają się na świat, ale która jednocześnie zmienia świat i sprawia, że staje się otwarty na to, co nowe. dr Alexandra Sucrow, Paderborn historyk sztuki PaderArt Art from Paderborn The intense cultural relationship existing between Paderborn and Przemyśl is already many years old and is supported consistently and effectively by both cities. Multiple artists have visited the partner town to present their work and provide new impetus for the local art scene. This is how many Polish and German artists have met. The relationships established have yielded several joint projects and close friendships, these embracing ever greater numbers through the personal involvement of the interested parties and the globalization of human contact, a phenomenon characteristic of our time. Each instance of such contact is persuasive proof of the extensive opportunities brought about by a harmonious and constructive collaboration. Through the variety of the genres of art presented, the exhibition accompanied by this catalog has drawn to Przemyśl not only old acquaintances, but also new faces. Paderborn would like to present

3 the diversity of its young art in the partner town. For this purpose, the works of fifteen artists from the banks of Pader river have been gathered. Wolfgang Brenner, Manfred Claes-Schaefers, Andreas Eikenberg, Renate Kastner, Kornelia Kopriva, Jörg Lütkemeier, Maria-Margaretha Modlmayr, Hyazinth Pakulla, Werner Schlegel, Christine Steuernagel, Petra Stöppel, Christina Strunz, Johannes Waldemade, Manfred Webel and Juan Zamalea present their photographs, drawings, paintings and works making use of various graphic techniques, objects cut from plastics, and collages constituting a free combination of materials and techniques. The works share a common feature: they present life, a development, blooming, the joy of existence. The artists, with the aid of metaphorical and abstract motifs, express a vision of a universe - of planets, and specifically the human as an individual being, a testimony to the active affirmation of life, as well as constant transformations in nature and primeval movement. Other themes of the exhibition, however, are development and civilization, things built with human hands and the technologies created and applied by people, these not only providing motifs and content for the art, but also offering artificial materials and modern technical potential for expression of creativity. The artists depict an affirmative image of our being, a global view going beyond the boundaries of societies, countries and planets, with this naturally having no lack of earnest, reflexive, even meditative accents. It is an image which lives here and now, but at the same time allows us to look at what was in the beginning, at the changes and growth which write the history of our life. Despite their diversity, the works of art presented at the exhibition constitute a perfect unity and convincingly - both in terms of visuals and subject matter - document the harmony of coexistence, the variety ofindividualities which ought also to be a purpose of human life. The exhibition accompanies Silver Quadrangle, the international triennial art event of the Carpathian region, held this year for the eighth time by the Modern Art Gallery in Przemyśl. It presents the work of artists from border regions of countries comprising the Carpathian region, specifically Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and Hungary. This time too, the project, now practised for a number of years, manages to open borders and demonstrates the freedom of art, which not only inspires other artistic circles, but also allows people to grow closer. It is art which sees artists open up to the world, but at the same time changes the world and has it grow open to that which is new. Alexandra Sucrow, PhD, Paderborn Art historian

4 Wolfgang Brenner Elsener Strasse 26E, Paderborn / Germany Tel.: +49 (0) Mobil: +49 (0) Urodzony w roku 1956 w Oberwesel w Niemczech. Od 1997 roku niezależny artysta, mieszka i pracuje w Paderborn. W latach wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Paderborn / Niemcy. Od roku 2007 wykładowca na dorocznych letnich summer academy w Paderborn / Niemcy born in Oberwesel, Germany. Since 1997 Freelance Artist, lives and works in Paderborn Lecturer at the art faculty, University of Paderborn, Germany. Since 2007 Lecturer at the annual summer academy in Paderborn, Germany. Wystawy indywidualne (wybór) / Personal Exhibitions (selection): Gallery Vlassis Art, Thessaloniki, Greece; Kunstverein Kunst im Turm, Lippstadt; World Art Delft, Delt, NL; Korbmacher Museum Dalhausen; Galerie Petra Höcker, Osnabrück; Gallery Vlassis Art, Thessaloniki, Griechenland Wystawy grupowe (wybór) / Group Exhibitions (selection): Art on the Square, Belleville, USA; "Ithaca - WAD Poetry Project", Wolrd Art Delft, NL; Photobiennale Thessaloniki, Greece; "Sculptures", Wolrd Art Delft, NL; Dritter Paderborner Wintersalon Inne wydarzenia i nagrody / Other events and awards: Art Award of the German Culture Foundation "Kinder zum Olymp"; Art Award "Kultur prägt!" des Landes NRW; Art Award Paderborn; Artist In Residence, Frans-Masereel-Center, Kasterlee, Belgium; North Rhine Westfalia Art Award; Participation at the International Cairo Biennale, Egypt; Artistic prize "Recycling Kunstpreis" Herford; Artist In Residence, Institut für Lippische Landeskunde. Wolfgang Brenner rysuje, robi zdjęcia, pisze, maluje, robi znaki, mocuje, aranżuje, znajduje materiał, pozostawia ślady. Eksperymentuje, ale pozostaje wierny tradycyjnym stylom estetycznym, tym

5 samym wytyczając własny język artystyczny. W sztuce materializuje swoje widzenia świata, jak również surrealistyczną wyobraźnię. Jego prace są pełne sprzeczności: są zarówno realistyczne, jak i poetyckie, poważne i zabawne, filozoficzne i zwyczajne, doczesne i pozornie ponadczasowe, znaczące i banalne. Kontakt z pracami Wolfganga Brennera to podróż estetyczna, eksperyment z myślami i wyobrażonymi obrazami, próba stworzenia interpretacji, jak również pozostawienia rzeczy niemożliwych do interpretacji takimi, jakie są. Wolfgang Brenner draws, takes photos, writes, paints, leaves marks, mounts, arranges, finds material, leaves traces. He experiments, but still follows traditional aesthetic styles and thus sketches out his own artistic language. In his art, he materializes his perception of this world as well as of his own surreal imagination. Those works contain all sorts of contradictions: the realistic as well as the poetic, the earnest and the cheerful, philosophic and ordinary, the transient and the seemingly timeless, meaningful as well as banal things. Exploring the works of Wolfgang Brenner means to start an aesthetic journey, it means to experiment with thoughts and imaginary pictures, to try out interpretations as well as just leave uninterpretable things stand as they are. Straciłem koncentrację i uwagę / I was zoned out 2010 / 11 Mixed media print on canvas / technika mieszana, druk na płótnie 110 x 200 cm

6 Andreas Eikenberg Roeinghstraße 28c, Paderborn Tel: +49 / 05251/76281 mobil: +49 / 0151/ Urodzony w roku 1968 w Hannoversch Münden; 1991?1998 Studia w Paderborn: germanistyka, nauki medialne, sztuka. Od roku 1996 członek stowarzyszenia Raum für Kunst, Kötterhagen, Kamp 21. Ulubioną techniką Andreasa Eikenberga jest fotografia eksperymentalna. Artysta posługuje się aparatem fotograficznym GameboyTM, którym wykonuje wielkopikselowe czarno-białe zdjęcia cyfrowe, następnie drukuje je na odpowiedniej drukarce w formacie mm, skanuje i powiększa na komputerze do pożądanego formatu. Ze względu na niewielką rozdzielczość materiału wyjściowego dochodzi do ekstremalnego odrealnienia motywów. Dzięki temu efektowi powstają zdjęcia, na których znane motywy wydają się być obce, częściowo powodują konsternację, częściowo zaskakują nowym obliczem. Podobnymi metodami Eikenberg posługuje się przy obróbce tradycyjnych fotografii cyfrowych. Podstawę stanowią "zwykłe" zdjęcia z urlopu i fotografie wykonane niejako mimochodem lub motywy sfotografowane z myślą o dalszej obróbce. W tym wypadku wyżej opisane, ekstremalne odrealnienie uzyskiwane jest dzięki zastosowaniu rozmaitych technik obróbki. Artyście udaje się w ten sposób podać w wątpliwość bezkrytyczną recepcję codziennego strumienia obrazów, a tym samym skłonić do ich bardziej świadomego odbioru. Born in 1968 in Hannoversch Münden; studied German philology, media sciences and art in the years in Paderborn. Since 1996 a member of the association Raum für Kunst, Kötterhagen, Kamp 21. Andreas Eikenberg's favorite technique is experimental photography. The artist utilizes a Gameboy camera to take a large-pixel black-and-white digital photo, then prints this with an appropriate printer in mm format, scans it and magnifies it in a computer to the required size. Due to the

7 low resolution of the input material, the motifs photographed look extremely unreal. This produces pictures in which familiar motifs seem alien, in part confusing, in part surprising for their new look. Eikenberg resorts to similar methods when processing traditional digital photos. The input material is 'normal' holiday snaps and photos taken casually as it were, or motifs photographed with further processing in mind. In this case the extremely unreal quality described is achieved with the use of varied processing techniques. This is how the artist seeks to question the uncritical reception of the daily influx of images, and thus encourage a more conscious relationship to them. Bahnhof 2, z serii "Paderborn Hbf - der Zug endet hier" "Dworzec Główny w Paderborn / pociąg kończy bieg" Fotografia cyfrowa aparatem GameboyTM, obróbka cyfrowa, plot czarno-biały na papierze Bahnhof 2, from the series Paderborn Hbf - der Zug endet hier Paderborn Central Station / the train terminates here, Digital photography with Gameboy camera, digital processing, black-and-white plot on paper 2002/2012

8 Manfred Claes-Schaefers Im Dörener Feld 2f, Paderborn Tel.: Fax: Manfred Claes-Schaefers, rocznik 1950, urodzony w Paderborn, po uzyskaniu wykształcenia w zawodzie fotografa ukończył studia na kierunku komunikacji wizualnej w Bielefeld. Od roku 1975 pracuje jako projektant graficzny (np. logo Leonardo, Maxi Cosi) oraz malarz i ilustrator w wolnym zawodzie. Wystawy indywidualne, projekty i fotografie z motywem krajobrazów, malarstwo abstrakcyjne, przedmiotowo - metaforyczne oraz techniki mieszane w kredzie, oleju, akwareli, a także realizm fotograficzny zarówno na płótnie, jak i na drewnie i szkle. Artysta szczególnie upodobał sobie technikę rysunku ołówkiem, kredką, tuszem i kredą. Podejmuje tematy polityczne i religijne, przedstawiając je symbolicznie, a nawet przerysowując, przez co znów nadaje im wymiar aktualności; to samo dotyczy prowokacyjnych prac na temat ochrony środowiska i kruchości naszej planety Ziemi? to forma wyrażenia własnej opinii oraz ingerencji wizjonera i malarza. Manfred Claes-Schaefers, born in 1950 in Paderborn, gained an education as a photographer and continued his studies at the faculty of visual communication in Bielefeld. Since 1975 he has worked as a graphic designer (e.g. logos for Leonardo, Maxi Cosi) and freelance painter / illustrator. His output has encompassed individual exhibitions, designs and photographs with landscape motifs, abstract painting, object and metaphorical painting and mixed techniques in chalk, oil or watercolor, as well as photorealism both on canvas and on wood and glass. The artist especially favors drawings in pencil, crayon, Indian ink and chalk. He addresses political and religious topics and presents them in a symbolic, sometimes exaggerated manner, giving them again a topical quality; the same applies to the provocative works on

9 environmental protection and the fragility of our planet - it is an expression of his own opinion and the intervention of a visionary painter. Matka Ziemia / Akryl na płótnie (120 x 80 cm) Mother Earth / Acrylic on canvas (120 x 80 cm)

10 Renate Kastner Alter Hellweg 7, Paderborn Tel Dyplomowana projektantka. Urodzona w roku 1944 w Malborku / Prusy Zachodnie; mieszka w Paderborn. Działalność artystyczna od roku 1974, dyplom w zawodzie projektanta tkanin. Działa jako niezależna artystka w Paderborn. Wystawy indywidualne w kraju i za granicą. Udział w wystawach grupowych. Udział w sympozjach międzynarodowych. Certified designer. Born in 1944 in Malbork / West Prussia; lives in Paderborn. Has pursued artistic activity since 1974 and holds a university diploma as a textile designer. Active as an independent artist in Paderborn. Individual exhibitions in country and abroad. Participation in group exhibitions. Participation in international symposia. Miecznik / Swordfish metal, papier, akryl / metal, paper, acryl (124 x 102 cm)

11 Kornelia Kopriva Kleppergasse 10, Paderborn Tel.: Mobil: Urodzona w roku 1957 w Nadrenii. Mieszka i pracuje w Paderborn. Już od czasów szkolnych zajmuje się sztukami plastycznymi. Kurs m.in. w atelier działającego w Paderborn artysty Wolfganga Brennera. Seminaria na Akademii Letniej w Paderborn oraz Akademii Letniej w Dringenberg. Od roku 2003 intensywna aktywność artystyczna w dziedzinie malarstwa, z zastosowaniem różnych form pracy i technik. Po zakończeniu fazy orientacji przejście do malarstwa ekspresyjnego, bezprzedmiotowego. Obrazy cechuje gestyczne prowadzenie pędzla i mocny koloryt. Ruch, spontaniczność, siła i dynamika w doborze kolorów i ruchu pędzla łączą się ze spokojnymi powierzchniami i teksturami, wprowadzanymi w przemyślany sposób. Przy tym dzieła ciągle pozostają otwarte na inne techniki i sposoby wyrazu. Galeria reprezentująca: Galerie Roucka, Monachium. Born in 1957 in Rhineland; lives and works in Paderborn. Has worked in the visual arts since her schooldays. Trained inter alia at the atelier of Wolfgang Brenner, an artist working in Paderborn. Seminaries at the Summer Academy in Paderborn and the Summer Academy in Dringenberg. Has since 2003 pursued an intense artistic activity in the field of painting, with application of various forms of work and techniques. Following the formative phase, moved to expressionist, non-object painting. Her paintings feature a gestural brush control and powerful color selection. Movement, spontaneity, strength and dynamism in choice of colors and brushstrokes are combined with calm surfaces and textures introduced in a considered manner. At the same time, her works remain open to other techniques and means of expression. Representing gallery: Galerie Roucka, Munich.

12 Swing VIII z serii Swing, tusz na papierze (29,7 x 21 cm) Swing VIII from the series Swing, Indian ink on paper (29,7 x 21 cm) Jörg Lütkemeier Paulinenstraße 10, Paderborn Tel.: 0174/

13 Urodzony w Paderborn w roku Działalność artystyczna od roku studia w zakresie sztuki i sportu na Universytecie w Paderborn. Od roku 2004 zatrudniony jako nauczyciel w szkole średniej (z zakresu plastyki, teatru i sportu) Wystawy: FÜR PADERBORN, Paderhalle 365 JEDEN DZIEŃ - JEDEN OBRAZ, Atelier w Paderborn Art20 / Rotterdam (udział w wystawie) Otwarte Atelier, Paderborn LUX-LICHTSPUREN, Muzeum Historii Miasta w Paderborn CHAOS I PORZĄDEK, Agencja Reklamowa Özel w Paderborn FRAKTALNE UTOPIE, Galeria Moses w Paderborn SZTUKA POD PRĄD, Pesag Paderborn GODZIN NAMIOTÓW, Kampus Uniwersytetu w Paderborn WYSTAWA, Sąd Rejonowy w Brakel REFUGIUM, instalacja, Artoll (Kleve) Vis-a-vis, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu PORZĄDEK ŚWIATA], instalacja, Klasztor w Dahlheim PRZESTRZEŃ - OBRAZ - INSTALACJA, Uniwersytet w Paderborn Pierwsza nagroda Stowarzyszenia Reklamowego w Paderborn "Obiekt - obraz posiada wnętrze - przestrzeń. Połączony poprzez swoje sąsiedztwo i wymiary ( cm) jako szkicowy obraz wspomnienia, idei, myśli" born in Paderborn. Since 1992 work as artist studying Arts and Sport at the University of Paderborn. Since 2004 work as Highschoolteacher (Arts, Theater, Sports) Exibitions: FÜR PADERBORN, Paderhalle EIN TAG - EIN BILD, Atelier Paderborn Art20 / Rotterdam (Ausstellungsbeteiligung) Offenes Atelier, Paderborn LUX-LICHTSPUREN, Museum für Stadtgeschichte Paderborn CHAOS&ORDNUNG Werbeagentur Özel Paderborn FRAKTALE UTOPIEN, Galerie Moses Paderborn KUNST UNTER STROM, Pesag Paderborn STUNDEN ZELTE Campus der Universität Paderborn AUSSTELLUNG, Amtsgericht Brakel REFUGIUM, Installation, Artoll (Kleve) GEGENÜBER, Kunstakademie Posen (Polen) WELTORDNUNG, Installation, Kloster Dahlheim

14 RAUM - BILD - INSTALLATION, Universität Paderborn 1.Preis der Werbegemeinschaft Paderborn "The imageobject has an inside - a space. Connected through neighborhoods and size (21x13x5 cm) as sketchy picture block of the memory, the idea, the thought." Jeden dzień - jeden obraz Ein Tag - Ein Bild 2011 obiekt / object 21 x 13 x 5 cm M-M Modlmayr

15 Atelier: Ükern 10, Paderborn tel.: ; Urodzona w roku 1967 w Hopfen am See, Allgäu; pobyt naukowy w Madrycie; 1992 pobyt naukowy w Nowym Jorku; Studia na wydziale malarstwa i grafiki na Akademii Sztuk Plastycznych w Monachium. Stypendia: 2002 Roczne stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, Paryż; Roczne stypendium Ministerio de Asuntos Exteriores, Hiszpania. Wystawy indywidualne: "Erinnerung", Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; "Face-scapes", Rathaus Köln; "Spiegelungen: Modelle & Malerin", Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; "Gesichter ", Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; "Face-scapes", Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; "Face-scapes", École Nationale Superieure des Beaux - Arts, Paris. Udział w wystawach: "Gesichter", Galeriewerkstatt am Hirtenturm, Blankenheim; "Face-scapes / Cinematrix", BBK, Köln; "Schwabing privat", Seidlvilla, München; "Gestrandet", Odeonsplatz, München Prace w zbiorach publicznych: Stadt Köln; Haus Schulenburg, Henry van der Velde Museum, Gera; Sammlung Bernhard Volkenhoff, St. Joseph, Emsdetten. Born in 1967 in Hopfen am See, Allgäu; the years saw an academic stay in Madrid, and 1992 one in New York; in the years studied at the faculty of painting and graphics at the Fine Arts Academy in Munich. Scholarships: in 2002 the annual scholarship of the German Academic Exchange Center, Paris; in the annual scholarship of Ministerio de Asuntos Exteriores, Spain. Solo exhibitions: "Erinnerung", Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; "Face-scapes", Rathaus Köln; "Spiegelungen: Modelle & Malerin", Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; "Gesichter ", Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; "Face-scapes", Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; "Face-scapes", École Nationale Superieure des Beaux - Arts, Paris. Exhibition participation: "Gesichter", Galeriewerkstatt am Hirtenturm, Blankenheim; "Face-scapes / Cinematrix", BBK, Köln; "Schwabing privat", Seidlvilla, München; "Gestrandet", Odeonsplatz, München Works in public collections: Stadt Köln; Haus Schulenburg, Henry van der Velde Museum, Gera; Sammlung Bernhard Volkenhoff, St. Joseph, Emsdetten.

16 Wspomnienie S.v.S. / Memory of S.v.S. akwarela / watercolour (76 x 56 cm) Foto: Carlo Wessel Hyazinth Pakulla Im Lohfeld 87, Paderborn Tel: Mobil:

17 Urodzony w roku 1971 w Polsce, przed rozpoczęciem studiów na wydziale sztuki Uniwersytetu w Paderborn był uczniem artysty Piotra Naliwajko. Od roku 1989 mieszka i pracuje w Paderborn. W latach Hyazinth zaprezentował swoje dzieła na ponad 40 wystawach w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się także w zbiorze Hussong, do którego należą też dzieła artystów takich jak Alt, Altenbourg, Christo, Wunderlich i wielu innych. W roku 2008 za swoją aktywność artystyczną otrzymał nagrodę kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. "Chętnie porównuję się z rybakiem, który w głębiach oceanu poszukuje obrazów w postaci rzadkich gatunków ryb" - Hyazinth Pakulla Born in 1971 in Poland, before commencing study at the art faculty of the University of Paderborn, Hyazinth was a student of an artist Piotr Naliwajko. Since 1989 he has lived and worked in Paderborn. In the years he presented his works at more than 40 exhibitions at home and abroad. The work of the artist can also be found in the Hussong collection, which also includes the works of artists such as Alt, Altenbourg, Christo and Wunderlich, among many others. In 2008 Hyazinth received an award of the North Rhine-Westphalia federal state for his artistic activity. "I gladly compare myself to a fisherman, who searches the depths of the ocean for pictures in the form of rare species of fish." - Hyazinth Pakulla Astronom, The Astronomer 2011 olej na płótnie / oil on canvas 60 x 80 cm

18 Werner Schlegel Antoniusstr. 4 - Alter Bahnhof Salzkotten-Niederntudorf Urodzony w roku 1953 w Greiz, Turyngia. Od roku 1982 Praca na stanowisku nauczyciela w Gimnazjum Johanneum w Wadersloh; 1995?1997 Wykłady gościnne z rzeźbiarstwa na Uniwersytecie w Paderborn; 1993 Nagroda artystyczna stowarzyszenia rzeźbiarzy Kunstverein Hürth e.v. für Bildhauerei; 2002 Druga nagroda na Warsztatach Rzeźbiarskich w Gevelsberg; 2002 Dotacja od kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (projekt polegający na organizacji wystaw w różnych muzeach Nadrenii Północnej-Westfalii); 2004 Nagroda artystyczna miasta Paderborn; 2010 Wydanie książki "Projekt Kunst", Der Kopf alleine reicht nicht aus ["Projekt sztuka" Sama głowa nie wystarczy], Schöningh Verlag, Paderborn, dofinansowanej przez Sekretariat Kultury Nadrenii Północnej-Westfalii w Gütersloh oraz kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia. Wystawy indywidualne (wybór): "Skulptur und Zeichnung", Städtische Galerie, Iserlohn; "Skulptur und Zeichnung", ev.kirche "Maria im Weinberg", Warburg; "Skulptur und Zeichnung", Galerie Münsterland, Emsdetten; "Skulptur und Zeichnung", Gerhard-Marcks-Haus, Bremen "Skulptur und Zeichnung", Emschertalmuseum, Herne; "Skulptur und Zeichnung",Museum Abtei Liesborn, Wadersloh-Liesborn. Born in 1953 in Greiz, Thuringia. In 1982 commenced employment as teacher at Johanneum high school in Wadersloh; in the years 1995?1997 was guest lecturer in sculpture at the University of Paderborn. The year 1993 saw award of an art prize, of the sculptors' association Kunstverein Hürth e.v. für Bildhauerei, and 2002 a second award at the Sculpting Workshop in Gevelsberg. In 2002 received financial support from North Rhine-Westphalia federal state (for a project within which exhibitions were organized at several museums in North Rhine-Westphalia), and in 2004 an art prize of the city of Paderborn. In 2010 released the book Projekt Kunst, Der Kopf alleine reicht nicht aus [Project Art: The Head Alone is Not Enough], Schöningh Verlag, Paderborn, supported by the Secretariat for Culture of North Rhine-Westphalia in Gütersloh and North Rhine-Westphalia federal state.

19 Individual exhibitions (selection): "Skulptur und Zeichnung", Städtische Galerie, Iserlohn; "Skulptur und Zeichnung", ev.kirche "Maria im Weinberg", Warburg; "Skulptur und Zeichnung", Galerie Münsterland, Emsdetten; "Skulptur und Zeichnung", Gerhard-Marcks-Haus, Bremen "Skulptur und Zeichnung", Emschertalmuseum, Herne; "Skulptur und Zeichnung",Museum Abtei Liesborn, Wadersloh-Liesborn. Kleine Zeichnung farba drukarska, akryl, papier na papierze (50 x 50 cm) Printing ink, acrylic paint, paper on paper (50 x 50 cm)

20 Christine Steuernagel Rochusweg 40, Paderborn Tel: Praca we własnym atelier, członek stowarzyszenia European Artists, Stowarzyszenia Branżowego Artystów Plastyków (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler), oddział regionalny Ostwestfalen-Lippe, udział w projekcie "Otwarte Atelier" w Paderborn, członek zespołu doradczego w Stowarzyszeniu Artystów (Kunstverein) w Paderborn, ARTd Driburg, Forum Sztuki Kobiecej (Frauenkunstforum) w Ostwestfalen-Lippe. Studia na wydziale sztuki / specjalizacja nauczycielska, Studia magisterskie na wydziale sztuki i filozofii; Temat pracy magisterskiej: "Sztuka jako doświadczenie estetyczne. Warsztaty, wykłady, praca w wielu grupach projektowych, prace w przestrzeni publicznej, zbiory publiczne, katalogi, edytorstwo, udział w sympozjach międzynarodowych Nagroda miasta Paderborn za "Unauslöschliche Spuren" ("Niezacieralne ślady"), Galeria Miejska, Paderborn; 2003 / 2004 "Steinverse" ("Kamienne wersy") bcp-projectart, kolekcja rzeźb w Parku Zamkowym, we współpracy z Petrą Stöppel i Beate Schalk; "Jahresgabe" ("Rocznik artystyczny"), Stowarzyszenie Artystów w Paderborn (edycja 100); Hommage ku czci braci Löffler "Flores seraphici" (edycja 50). Od roku 1985 liczne wystawy w kraju i za granicą. Working at own atelier, a member of both the European Artists Association and the Trade Association of Artists (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler), regional branch Ostwestfalen-Lippe, as well as a participant in the Open Atelier project in Paderborn and member of the advisory team of the Artist's Association (Kunstverein) in Paderborn, ARTd Driburg, Women's Art Forum (Frauenkunstforum) in Ostwestfalen-Lippe. Studied at the faculty of art / teaching specialization; in 1999 M.A. studies at the faculty of art and philosophy, with an M.A. thesis entitled "Art as an aesthetic experience". Art teaching, workshops, lectures, work within various project groups, works in public space and public collections, Catalogs, editing and etching, participation in international symposia Award of the city of Paderborn for

21 Unauslöschliche Spuren (Uncoverable Tracks), City Gallery, Paderborn; 2003 / Steinverse (Stone Verses), bcp-projectart, collection of sculptures in Castle Park, in collaboration with Petra Stöppel and Beate Schalk; Jahresgabe [Art Yearly], Artists' Association in Paderborn (issue 100); Homage for the Löffler brothers, "Flores seraphici" (issue 50). Multiple exhibitions at home and abroad since Przyroda / Kultura - Nature / Culture 2011 technika mieszana (monotypia, farba drukarska, bibuła, papier czerpany) mixed media (monotyping, engraving paint, tissue paper, laid paper) 48,5 x 39 cm

22 Petra Stöppel Borgholzer Weg 69 (Goldgrund), Paderborn Tel.: Zainteresowania artystyczne: rysunek i malarstwo na tematy "człowiek", "architektura" 1968 Urodzona w Paderborn 1988 Matura w Gimnazjum im. Johanny Pelizaeus w Paderborn Studia na Uniwersytecie / Szkole Wyższej w Paderborn 1995 Pierwszy egzamin państwowy w zawodzie nauczyciela, drugi etap kształcenia I/II, sztuka i matematyka Asystentka naukowa prof. Keyenburga w przedmiocie sztuka, dydaktyka tego przedmiotu 1999 Uniwersytet / Szkoła Wyższa w Paderborn Staż w kolegium nauczycielskim w Münster II pod opieką Juppa Ernsta (rzeźbiarza i grafika) 1999 Drugi egzamin państwowy, drugi etap kształcenia I/II, sztuka i matematyka 1999, 2000 Wykłady gościnne na Uniwersytecie / Szkole Wyższej w zakresie sztuki (praktyka sztuki) 2005 Wykłady gościnne na Uniwersytecie w Paderborn na temat "Sztuka a muzyka" od roku 1999 Praca na stanowisku nauczyciela w Kolegium Kształcenia Zawodowego im. Richarda von Weizsäckera w Paderborn Nagrody artystyczne: 1992 Bunkier sztuki, Paderborn Nagroda wspierająca za działalność artystyczną "Horst Klum Kunstförderpreis"; druga nagroda 1997 Stowarzyszenie Artystów w Paderborn Nagroda wspierająca "Dr.-Käthe-Sander-Wietfeld Förderpreis" 1998 Volksbank Paderborn / Nagroda wspierająca "Förderpreis Junge Kunst im Hochstift 1998" od roku 1990 Liczne wystawy grupowe i indywidualne Areas of artistic interest: drawing and painting on the themes of the human being and architecture

23 1968 Born in Paderborn 1988 Final exams at Johanna Pelizaeus high school in Paderborn Studies at the University of Paderborn 1995 First state exam in the profession of teacher, second stage of formation I/II, art and mathematics Academic assistant to Professor Keyenburg in art and teaching activities on this subject 1999 University of Paderborn Internship at a teaching college in Münster II under the supervision of sculptor and graphic artist Jupp Ernst 1999 Second state exam in the profession of teacher, second stage of formation I/II, art and mathematics 1999, 2000 Guest lectures at the University on art (art in practice) 2005 Guest lectures at the University of Paderborn on 'Art and music' Since 1999 Employed as a teacher at Richard von Weizsäcker Professional Formation College in Paderborn Art prizes: 1992 Art Bunker, Paderborn Horst Klum Kunstförderpreis supporting prize for artistic activity; second prize 1997 Artists' Association in Paderborn Dr.-Käthe-Sander-Wietfeld Förderpreis supporting prize 1998 Volksbank Paderborn Förderpreis Junge Kunst im Hochstift 1998 supporting prize Since 1990 Multiple group and individual exhibitions Tchnienie Afryki / A Breath of Africa 2005 / 10 akryl, piasek na płótnie / trzy części, każda o wymiarach 160 x 65 cm acrylic paint, sand on canvas / three parts, cm each

24 Christina Strunz Atelier 3210, Schulstr. 13, Paderborn Tel: / Urodzona w roku 1979 w Paderborn Roczna praktyka w teatrze Westfälische Kammerspiele w Paderborn Studia na kierunku nauk ogólnych o literaturze na Uniwersytecie w Paderborn Nauka zawodu malarza scenografii w kompleksie teatralnym Städtische Bühnen we Frankfurcie nad Menem od roku 2004 Niezależna działalność artystyczna w Atelier 3210 w Paderborn od roku 2010 Studia na wydziale sztuki i muzyki, specjalizacja nauczycielska, na Uniwersytecie w Paderborn Od roku 2006 organizuje kursy malarstwa w Atelier Realizacja zleceń na rzecz teatrów, firm, osób prywatnych. Lekcje nauki na pianinie od roku Regularny udział w projekcie "Otwarte Atelier" w Paderborn. Born in 1979 in Paderborn Annual internship at the Westfälische Kammerspiele theater in Paderborn Studies at the faculty of general literature sciences at the University of Paderborn Learning the trade of theater set painter at the Städtische Bühnen theater complex in Frankfurt am Main Since 2004 Independent artistic activity at Atelier 3210 in Paderborn Since 2010 Studies at the faculty of arts and music, teaching specialization, at the University of Paderborn Organization of painting courses at Atelier 3210 since Completion of work for theaters, companies and private persons. Piano lessons since Regular participation in the Open Atelier project in Paderborn.

25 Uwe z Kirą / Uwe with Kira 2007 akryl na płótnie / acryl on canvas 175 x 135 cm Johannes Waldemade Mühlengrund 5a, Paderborn-Elsen Tel

26 Urodzony w roku 1953 w Lügde-Niese. W latach Studia na kierunku sztuki i germanistyki na Uniwersytecie / Szkole Wyższej w Paderborn. Od roku 1983 niezależna działalność artystyczna w Paderborn. Obszar zainteresowań: malarstwo i fotografia eksperymentalna. Ponad 80 wystaw, m.in. w Paderborn, Bielefeld, Detmold, Gütersloh, Warendorf, Dortmund, Kolonii, Duisburgu, Dinslaken i Torgau nad Łabą. Dziesięć lat pracy jako docent na Uniwersytecie Ludowym. Od roku 1999 własna, prywatna szkoła malarstwa. Prace ukazują relacje pomiędzy człowiekiem, technologią, nauką a mediami. Człowiek znajduje się w centrum / sam lub w parze, czasem przedstawiony tylko w postaci wycinków lub zredukowany do szczegółów i konturów. Wielowarstwowość konstrukcji obrazu, ruch i niepokój symbolizują mnogość bodźców obecnych we współczesnym świecie oraz różne czynniki wywierające wpływ na ludzkie istnienie. Born in 1953 in Lügde-Niese. In the years studied at the faculty of art and German language at the University of Paderborn. Has since 1983 pursued an independent artistic activity in Paderborn, with areas of interest being painting and experimental photography. More than 80 exhibitions, including Paderborn, Bielefeld, Detmold, Gütersloh, Warendorf, Dortmund, Cologne, Duisburg, Dinslaken and Torgau. Ten years as an assistant professor at the Folk High School. Has since 1999 owned a private school of painting. The works depict the relationships between the human being, technology, science and media. The human is at the center, either alone or as part of a pair, sometimes presented only as clippings or reduced to details and contours. The multilayered structure of the painting, movement and unrest symbolize the multitude of stimuli present in the modern world and the different factors impacting human existence. Głowa ornamentalnie / Ornamental Head, 2010 technika mieszana / mixed media (46 x 38 cm)

27 Manfred Webel Urodzony w roku 1965 w Paderborn. Żonaty z dziennikarką Elke Vieth, trzech synów: Jannik (21), Levin (9) i Joran (7). "Jako rzeźbiarz, korzystając z rozmaitych materiałów, technik, produktów i projektów, próbuję wnieść swój wkład w rozwój ludzkości" 1995 Katalog Human 1995 Meble Human, KFF-Design od roku 1995 Zegary Human z prof. Horstem Langerem 1996 Utworzenie Koła Przyjaciół Manfreda Webla od roku 1997 Projekty socjalne na terenie całego kraju 2004 Obiekty świetlne z grą światła 2005 Projekt UNESCO "ObcyPrzyjaciele" od roku 2005 Atelier o powierzchni 150 m2 u amatorów sztuki, rodziny Suermann w Natzungen od roku 2006 Obiekty wielofunkcyjne w parkach publicznych i instytucjach społecznych od roku 2011 Ruchome atelier działające jako "Latająca klasa","red Box" dla projektów "Sztuka powinna posiadać magię prawdziwego życia. Powinna być jak ryby w morzu: piękna, zaskakująca, żywiołowa i dynamiczna" Born in 1965 in Paderborn. Married to journalist Elke Vieth, with three sons, Jannik (21), Levin (9) and Joran (7). "As a sculptor, I utilize various materials, techniques, 'products' and projects in an attempt to contribute to the development of humanity" 1995 Human catalog 1995 Human, KFF-Design furniture Since 1995 Human clocks with Professor Horst Langer 1996 Foundation of the Manfred Webel Friends Circle Since 1997 Social projects throughout the country 2004 Luminous objects with light play 2005 The UNESCO project "AliensFriends" Since 2005 A 150 m2 atelier, with the Suermann art-supporting family in Natzungen

28 Since 2006 Since 2011 Multifunctional objects in public parks and social institutions A mobile atelier operating as the Flying Classroom, a Red Box for projects "Art should have the magic of real life. It should be as the fish in the sea: beautiful, surprising, spontaneous and dynamic" Formy kolorystyczne / unikaty w serii szkło akrylowe o grubości 1,2 cm Color Forms / Unique in series Acrylic glass, 1.2 cm thick cm, ze zintegrowaną podstawką o wymiarach cm cm, with integrated cm stand Foto: Andreas Zobe

29 Juan Zamalea FOTOATELIER IMPULS Schulstr. 16, Paderborn tel: mobil: Urodziłem się w Santiago de Cuba, dorastałem w Hawanie, od roku 1997 mieszkam w Niemczech, najpierw w Berlinie, a od roku 2003 w Paderborn. To, że wykonuję mój obecny zawód, jest raczej kwestią przypadku. Właściwie zawdzięczam to mojej teściowej, która w jednym ze studiów portretu w swoim mieście zapytała o możliwość odbycia praktyki, i w ten sposób zacząłem uczyć się zawodu fotografa. Wcześniej pracowałem w wielu innych branżach: rozpocząłem naukę w zawodzie fryzjera i wychowawcy, ale jej nie ukończyłem, sprzątałem, pracowałem przy segregacji odpadów i w branży szklanej. Zarabiałem również jako pomocnik piekarza, didżej, trener salsy i muzyk. Wszystkie te doświadczenia pomagają mi dzisiaj w realizacji projektów fotograficznych. Moja praca skupia się przede wszystkim na człowieku. Nieważne, czy mam do czynienia z portretem czy modelingiem, zdjęcia mają opowiadać historie ludzi. Historie, które trafią do oglądających. Protagonistami są aktorzy, artyści, muzycy, modelki, ludzie z ulicy i z sąsiedztwa Rozpoczęcie pracy jako fotograf 2004 Rozpoczęcie samodzielnej działalności jako fotograf w Paderborn 2009 Otwarcie atelier fotografii "IMPULS" Wystawy w kraju i za granicą I was born in Santiago de Cuba, grew up in Havana, and have since 1997 lived in Germany, first in Berlin, and now, since 2003 in Paderborn. My being a photographer is more of an accident than anything else. As a matter of fact, it happened because of my mother-in-law, who inquired at a portrait studio in her town about the opportunity for an internship. This is how I began to learn photography. Before that, I had done many different jobs: I started learning the trade of hairdresser and school tutor, but did not finish. I cleaned, worked in waste segregation and in the glass industry. I also made a living as a baker's assistant, a DJ, a salsa trainer and a musician. All of these experiences help me today in my photographic projects. My work is focused on the human being above all. Regardless of whether I am working on portraits or modeling jobs, the pictures must tell the stories of the people. Stories which will touch the onlookers. The protagonists are actors, artists, musicians, models, people from the street and from my neighborhood.

30 1999 Began work as a photographer 2004 Began independent activity as a photographer in Paderborn 2009 Opened the photo atelier IMPULSE Exhibitions at home and abroad Tancerka rumby z serii Kuba od środka Rumba Dancer from the series Cuba from Within 2007 fotografia cyfrowa / digital photo 60 x 90 cm

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Tytuł Title Warszawa Warsaw Varšuva Վարշավա Варшава Varsovie Varsovia Varşova Vácsava Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2012 Continent Warsaw Warsaw of

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR Katalog wystawy Exhibition catalogue Muzeum Zamkowe w Malborku 2013 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny The Management Board of the Association of Polish Artists

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT. György Kepes I Frank J. Malina NA SKRZYŻOWANIU nauki i sztuki The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT.

Bardziej szczegółowo

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Irlandia), dyrektor artystyczna www.siriusartscentre.ie The Sirius

Bardziej szczegółowo

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft Polskie Rzemiosło Artystyczne Polish Handicraft Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi.dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako wyroby codziennego

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

UNIKATY SZKŁO POLSKIE XXI WIEKU

UNIKATY SZKŁO POLSKIE XXI WIEKU UNIKATY SZKŁO POLSKIE XXI WIEKU Unique Glasses: 21 st -century Polish Glass 27 Artystów - 53 Koncepcje 27 Artists - 53 Concepts Wstęp, przygotowanie materiałów i wybór prac Introduction, Preparation of

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP MIMICRYMIMIKRA MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej

Bardziej szczegółowo

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 European Pastel Festival Małopolska 6 th International Biennial Pastel Exhibition Nowy Sącz 2013 1 Wystawa Ślady

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja:

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja: III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego III Thematic collection of the Modessqe 1st International Painting Contest winning paintings, subject: PERFECTIONISTS

Bardziej szczegółowo

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat 28 20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat The Top 20 Designs from the Past Five Years >Redakcyjny jubileusz zainspirował nas do opracowania przeglądu 20 najlepszych polskich projektów minionego

Bardziej szczegółowo

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW Autorami projektu Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-004/10.

POIG.05.02.00-00-004/10. Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy:

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU Pierwotnie DSW były prezentacją teatru alternatywnego i kontestującego z nurtu teatrów studenckich lat osiemdziesiątych XX wieku. Ewolucja myśli społecznej i rozwój demokracji przyczyniły się do tego,

Bardziej szczegółowo

pomysł wystawy, kurator / idea, curator: Mariusz Sołtysik współpraca / co-curator: Magdalena Świątczak Dmitry Strakovsky miejsce / place: Łodzki Dom

pomysł wystawy, kurator / idea, curator: Mariusz Sołtysik współpraca / co-curator: Magdalena Świątczak Dmitry Strakovsky miejsce / place: Łodzki Dom pomysł wystawy, kurator / idea, curator: Mariusz Sołtysik współpraca / co-curator: Magdalena Świątczak Dmitry Strakovsky miejsce / place: Łodzki Dom Kultury Galeria Imaginarium wystawa czynna w dniach:

Bardziej szczegółowo