Płockiego 1, o zapewne najbardziej ekstremal- Przegląd Archeologiczny Vol. 59, 2011, pp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://rcin.org.pl Płockiego 1, o zapewne najbardziej ekstremal- Przegląd Archeologiczny Vol. 59, 2011, pp. 167-183"

Transkrypt

1 ocaliła go archeologia: działalność badawcza kazimierza gelinka 167 Przegląd Archeologiczny Vol. 59, 2011, pp PL ISSN ANDRZEJ PRINKE OCALIŁA GO ARCHEOLOGIA: DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA KAZIMIERZA GELINKA ( ) JAKO WIĘŹNIA NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO MAUTHAUSEN-GUSEN (GÓRNA AUSTRIA) W LATACH REScUED BY ARCHAEOLOGY: THE RESEARCH ACTIVITIES OF KAZIMIERZ GELINEK ( ) AS A PRISONER OF THE GERMAN NAZI CONCENTRATION CAMP AT MAUTHAUSEN-GUSEN (UPPER AUSTRIA) IN During the archival study of the rich legacy of Prof. Józef Kostrzewski carried out by the author, a ready-to-be-published manuscript by Kazimierz Gelinek (1946) in Polish and English was found. It describes his archaeological activities as a prisoner at Mauthausen-Gusen, one of the most severe German Nazi concentration camps. Gelinek, a geographer and pre-war grammar school teacher with extensive archaeological field and museum practice in the Płock region, was ordered by the camp commanders first to form the excavation brigade of prisoners in order to examine several sites in the vicinity of the camp (the archaeologically rich region of Upper Danube valley), then to organize a small archaeological museum in one of the camp barracks and finally to prepare a monograph of the excavated area that was handed to Heinrich Himmler, chief of the SS and Gestapo and an enthusiastic amateur of archaeology, during his visit. KEY WORDS: World War II, Nazi Germany, concentration camps, Gusen, Mauthausen-Gusen, rescue excavations, Upper Austria, Upper Danube, archaeological biograms Od roku 2010 autor tych słów prowadzi kwerendę archiwalną dot. biografii i dorobku prof. Józefa Kostrzewskiego. Jednym z jej pierwszych rezultatów było odkrycie w spuściźnie Profesora, przechowywanej w poznańskim oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk, relacji Kazimierza Gelinka ( ; ryc. 1-2) w latach międzywojennych kustosza Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego 1, o zapewne najbardziej ekstremal- 1 Towarzystwo Naukowe Płockie jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce, działające od r do nym epizodzie w dziejach polskiej archeologii 2. Tekst ten zawiera bowiem szczegółowy opis ponad pięcioletniego okresu uwięzienia Gelinka w osławionym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen 3 w Górnej Audziś, z przerwą w l , spowodowaną represjami rosyjskiego zaborcy po powstaniu listopadowym. 2 Wkrótce po jego dokonaniu, odkrycie to opisano wstępnie w krótkim artykule popularnonaukowym (Prinke 2010). 3 Konzentrationslager (KL) Mauthausen (od 1940 r.: KL Mauthausen-Gusen) niemiecki nazistowski obóz

2 168 andrzej prinke strii. Na rozkaz komendanta, SS-Standartenführera Franza Ziereisa 4 (ryc. 3), K. Gelinek przez cały czas swego pobytu w Gusen kierował ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi w rejonie tego obozu, położonego w bogatej archeologicznie dolinie górnego Dunaju. Co więcej, wypełniając kolejne polecenia F. Ziereisa, w jednym z baraków obozowych Gelinek zorganizował muzeum, w którym wyeksponował pozyskane zabytki, a następnie, przy udziale współpracowników, podsumował wyniki swych badań w formie obszernej monografii. Tę niezwykłą gorliwość komendanta obozu w odniesieniu do odkrytych zabytków należy zapewne tłumaczyć ogólnie znanymi zainteresowaniami jego najwyższego przełożonego Heinricha Himmlera, który od dziecka fascynował się archeologią; najdobitniejszym spełnieniem tych marzeń, już po jego dojściu do władzy, było założenie organizacji Ahnenerbe 5. Ziereis osiągnął założony cel: Himmler dwukrotnie odwiedził obóz, wizytując również wykopaliska; podczas jednej z tych wizyt (ok. 24 XII 1942) wręczono mu gotowy egzemplarz monografii archeologicznej okolic Gusen. koncentracyjny, założony w 1938 (po tzw. Anschlussie, czyli przyłączeniu Austrii do Rzeszy Niemieckiej) w Mauthausen koło Linzu (Austria), w pobliżu największego austriackiego kamieniołomu granitu; miejsce kaźni niemieckich i austriackich przeciwników nazizmu oraz polskiej inteligencji (w ramach tzw. Intelligenzaktion). Od 17 II 1939 jego komendantem był SS-Standartenführer Franz Ziereis. Od XII 1939 obóz powiększono o odległy o 4,5 km podobóz Gusen. Mauthausen-Gusen uchodził za najcięższy z hitlerowskich obozów koncentracyjnych, co potwierdzali również osadzeni tam b. więźniowie Auschwitz. 4 Franz Ziereis ( ) niemiecki nazistowski zbrodniarz wojenny; w SS od 1936 r.; 1937 dowódca oddziału SS-Totenkopf w Brandenburgii; 1938 przeniesiony do Austrii jako instruktor dywizji SS-Totenkopf; komendant obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w stopniu SS-Standartenführera. Tuż przed wyzwoleniem obozu przez armię amerykańską zbiegł wraz z rodziną w pobliskie góry. Ujęty, a następnie ciężko postrzelony przy próbie ucieczki; przesłuchiwany przed śmiercią przez oficerów wywiadu amerykańskiego, bronił się, zarzucając swym najbliższym współpracownikom, zwłaszcza K. Chmielewskiemu, samowolny sadyzm. 5 Ahnenerbe Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte, Deutsches Ahnenerbe e.v. (Towarzystwo Badawcze nad Pradziejami Spuścizny Duchowej, Niemieckie Dziedzictwo Przodków niemiecka nazistowska organizacja badawcza, założona przez Reichsführera SS Heinricha Himmlera (1935). Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznał ją za organizację zbrodniczą. Ryc. 1. Kazimierz Gelinek (1938) Fig. 1. Kazimierz Gelinek (1938) Używając terminologii archeologicznej, można zatem powiedzieć, iż K. Gelinek wypełniał w tym tragicznym miejscu wszystkie główne zadania profesjonalnego archeologa: ratowniczo-konserwatorskie, muzealne i naukowo-analityczne. To zdumiewające, że ów unikatowy nie tylko w skali Polski przypadek archeologicznego losu był dotąd zupełnie nieobecny w świadomości naszego środowiska zawodowego. Jedyną, krótką wzmiankę na ten temat zawarł Tomasz Kordala w swej pracy poświęconej dziejom badań archeologicznych na Mazowszu Płockim (Kordala 2000). A przecież obszerne opisy archeologicznej działalności K. Gelinka w Gusen 6 znaleźć można w kilku książkach wspomnieniowych, wydanych już wiele lat temu przez jego towarzyszy niedoli (Dobosiewicz 1979; Gębik 1972; Iwiński 1989; Murasiewicz 1962; Wnuk 1985). Wszyscy oni wystawili jego postawie etyczno-moralnej najwyższą ocenę. Owa niewie- 6 KL Gusen podobóz obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, utworzony wiosną 1940 r. przy tamtejszych zakładach zbrojeniowych; wkrótce w pobliżu powstał KL Gusen II, a w 1944 r. KL Gusen III. W 1945 r. kompleks Mauthausen-Gusen liczył łącznie 56 podobozów.

3 ocaliła go archeologia: działalność badawcza kazimierza gelinka 169 Zarówno Kostrzewski, jak i Gelinek, żyli jeszcze wiele lat (obaj zmarli w r. 1969), nie mamy jednak, jak dotąd, dowodów na ich bezpośrednie kontakty po wojnie. Dążąc do odpowiedzi na te i inne pytania, autor tych słów przeprowadził dodatkową kwerendę w kilku instytucjach na terenie Płocka, związanych z działalnością Kazimierza Gelinka. Dwa maszynopisy jego autorstwa, przechowywane w miejscowym oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, tj. życiorys (Gelinek 1956b) oraz druga, niedatowana wersja opisu jego badań archeologicznych w Gusen (Gelinek b.d.), a także korespondencja z okresu międzywojennego (w zbiorach Towarzystwa Naukowego Płockiego) rzuciły dodatkowe światło na tę niezwykłą postać, lecz większość związanych z nią zagadek pozostaje nadal nierozwiązana. W sumie dysponujemy więc dziś dwoma tekstami Kazimierza Gelinka, w których przedstawia on szczegółowo swe uwięzienie i pięcioletnią działalność archeologiczną w obozie koncentracyjnym w Gusen. Są to: (a) maszynopis z 1946 r. o objęto- Ryc. 2. Kazimierz Gelinek po powrocie z obozu Gusen (ok. 1946) Fig. 2. Kazimierz Gelinek after his return from the Gusen camp (circa 1946) dza jest również skutkiem szczególnego i przyznać trzeba niezrozumiałego sposobu potraktowania relacji Gelinka przez Józefa Kostrzewskiego. Otóż Profesor, którego Gelinek poznał jeszcze przed wojną podczas swego pobytu w Biskupinie, w żaden sposób nie wykorzystał tego gotowego do publikacji tekstu (wraz z wykreślonymi na kalce ilustracjami). Jest to tym bardziej zadziwiające, gdy weźmie się pod uwagę łatwość, z jaką J. Kostrzewski chwytał za pióro, gdy tylko napotkał temat choćby pośrednio związany z archeologią, nierzadko przedstawiając go nawet na kilka sposobów np. jako rozprawę naukową, a równolegle jako artykuł dla prasy codziennej (por. np. uzupełnioną bibliografię J. Kostrzewskiego: Prinke 2011). Relacja K. Gelinka powstała jeszcze w Austrii, zapewne podczas jego pobytu w alianckim obozie przejściowym po wyzwoleniu Gusen przez wojska amerykańskie (5 V 1945); nosi ona sygnaturę: Schärding, dnia 28.lutego 1946.r. i napisana jest na maszynie pozbawionej polskich czcionek. Nie wiemy, kiedy tekst ten dotarł do rąk Profesora. Ryc. 3. Franz Ziereis ( ) komendant obozu koncentracyjnego Mauthausen- Gusen; hitlerowski zbrodniarz wojenny Fig. 3. Franz Ziereis ( ) commandant of the German Nazi concentration camp at Mauthausen-Gusen; Hitlerite war criminal

4 170 andrzej prinke ści 8 stron, opracowany w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej (Gelinek 1946a, 1946b, 1946c; oryginał w zbiorach Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu, w spuściźnie po prof. Józefie Kostrzewskim, sygn. P-III 51, jedn. 17;), (b) wspomniany już, późniejszy (niedatowany) maszynopis o objętości 11 stron (Gelinek b.d.). Oba teksty są częściowo tożsame. Poniżej przedstawiamy łączne streszczenie obu relacji, poprzedzając je skrótem życiorysu (Gelinek 1956b), aby umożliwić Czytelnikowi prześledzenie drogi Kazimierza Gelinka do archeologii; będąc z wykształcenia geografem uczniem prof. Eugeniusza Romera 7 z Uniwersytetu Stefana Batorego we Lwowie, w okresie międzywojennym posiadał on zarazem bliskie i różnorodne związki ze środowiskiem polskich archeologów. W cytatach zachowano pisownię i interpunkcję oryginału. Uwagi autora podano w nawiasach kwadratowych. 7 Eugeniusz Romer ( ) polski geograf i kartograf; studia w Krakowie, Lwowie, Wiedniu, Halle i Lozannie. Od 1899 profesor Uniwersytetu Stefana Batorego we Lwowie. Członek polskiej delegacji na konferencję pokojową w Paryżu, zwanej też konferencją wersalską ( ). ŻYCIORYS KAZIMIERZA GELINKA ( ) Kazimierz Gelinek urodził się 23 sierpnia 1882 r. w Brzeżanach (d. woj. tarnopolskie, ob. zachodnia Ukraina) w rodzinie inteligenckiej. Przed ukończeniem pierwszego roku życia utracił ojca. W dzieciństwie kilkakrotnie ciężko chorował (tyfus, szkarlatyna i czarna ospa). Wstępne wykształcenie otrzymał w Tarnopolu. Po śmierci matki, tuż przed maturą ponownie zachorował; po trzyletniej kuracji powrócił do zdrowia, by przez następne trzy lata odbyć obowiązkową służbę wojskową w armii austriackiej (VII pułk ułanów pamiętający jeszcze czasy polskie, gdyż w magazynie wojskowym tegoż pułku, były zachowane mundury polskie oraz hełmy z rogatywką, szable i lance ; Gelinek 1956b, 1). Pułk ten stacjonował w Stockerau pod Wiedniem; jego dowódcą był Ritter von Donderf, a właścicielem arcyksiążę Franciszek Ferdynand 8. Oszczędności z żołdu wojskowego umożliwiły Gelinkowi dokończenie edukacji gimnazjalnej, uwieńczonej maturą. Po jej uzyskaniu nie przyjął proponowanej mu posady urzędnika kolejowego, lecz zatrudnił się jako nauczyciel szkół powszechnych wiejskich z zamiarem kontynuowania dalszych studiów naukowych Praca nauczyciela w Zazulińcach 9 nad Dniestrem otworzyła mi oczy 8 Franciszek Ferdynand Habsburg ( ) arcyksiążę Austrii-Este, bratanek cesarza Franciszka Józefa I; od 1896 następca tronu Austro-Węgier. Jego śmierć w zamachu w Sarajewie stała się bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszej wojny światowej. 9 Zazulińce duża wieś na lewym brzegu Dniestru; w II Rzeczpospolitej w gm. Sińków, pow. Zaleszczyki, woj. tarnopolskim; ob.: Ukraina. na piękno krajobrazu; a jar Dniestru i jego tak zwane <ścianki> t.j. strome brzegi, pociągały ku sobie. Często więc na łódce przeprawiałem się na drugą stronę brzegu Dniestru, czyli <ścianki> interesując się skałami i ich układem, których jeszcze nie znałem i nie rozumiałem. Zacząłem więc szukać źródeł naukowych, które naprowadziły mie do głównego źródła: geografii (Gelinek 1956, 2). Z początkiem pierwszej wojny światowej jako żołnierz przywdziałem wówczas po raz wtóry mundur ułański, który wreszcie doczekał się Wolnej Polski. W roku 1916 w mundurze tym, zacząłem już pracować tylko dla wolnej swej Ojczyzny i realizować dawniejszą swoją myśl, dalszych studiów... Z początkiem sierpnia 1916 r. radca szkolny Dr. Marian Reiter z Lublina, zwrócił się do mnie z propozycją otwarcia szkół w powiecie i w Zamościu mianując równocześnie inspektorem. Dwojąc się i trojąc, nie śpiąc i nie jedząc, w ciągłych rozjazdach wykonałem zadanie. Oto na początek września tegoż roku otwartych zostało około sto szkół. Niezależnie od tego zaangażowałem w początkach sierpnia, to znaczy przed otworzeniem szkół, 16 pań nauczycielek - Polek do pracy i urządziłem kurs, który zakończony został w dniu 19 sierpnia 1916 roku. Angażowanie dalszych osób i następny kurs oraz konferencja w których wzięło udział przeszło sto nauczycieli obojga płci były dalszym ciągiem moich wysiłków. Kursy i konferencje zakończyły się w początkach września 1916 roku. W Zamościu otwarte zostało gimnazjum realne męskie i żeńskie oraz seminarium nauczycielskie również męskie i żeńskie (Gelinek 1956b, 2). Dodatkowym jego osiągnięciem organizacyjnym

5 ocaliła go archeologia: działalność badawcza kazimierza gelinka 171 było pozyskanie w 1917 r. przez wpływy na Jeneralne Gubernatorstwo w Lublinie (Gelinek 1956b, 3) budynku kasyna oficerskiego na siedzibę szkolnego internatu. Po tak pomyślnym debiucie na polu pedagogicznym Gelinek wraca do zamiaru kontynuowania własnej edukacji: Przyjąłem więc posadę nauczyciela szkoły ćwiczeń przy założonym seminarium nauczycielskim męskim w Zamościu, a w roku 1922 zapisałem się na studia uniwersyteckie wydziału geografii w Instytucie profesora Ludomira Sawickiego 10 w Krakowie. Wykłady, ćwiczenia, prace seminaryjne i wycieczki naukowe, dały mi bardzo dużo wiedzy naukowej; którą zauważył i uznał prof. Sawicki angażując mnie do swej wyprawy naukowej ogólnie znanym samochodem Orbis do Afryki - tragicznie zresztą zakończonej, gdyż w czasie wyprawy profesor Sawicki ciężko zachorował i nieprzytomny wracał przez Anatolię: w drodze zmarł. Ja zaś, dziwnym trafem nie mogłem wziąć udziału w tej wyprawie, gdyż żona moja i córka obłożnie zachorowały na szkarlatynę. Po dwóch latach studiów w Krakowie, przeniosłem się na studia we Lwowie; gdzie w Instytucie geograficznym profesora Romera uzyskałem dyplom na nauczyciela szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich w dniu 9 listopada 1926 roku (Gelinek 1956b, 5). Z zaproponowanych mu przez kuratorium trzech możliwości zatrudnienia (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec lub Płock) Gelinek wybrał tę ostatnią. Przed decyzją wyboru, pojechałem z Zamościa do Płocka. W tym czasie, nie było jeszcze połączenia z Warszawy koleją: płynąłem więc statkiem. Malownicze brzegi Wisły, miasta i wsie nadwiślańskie, pociągały ku sobie. Piękne położenie dawnej stolicy Mazowsza i Polski - Płocka, oraz nieznana mi dotychczas budowa geologiczna, zdecydowały o wyborze tego miasta na miejsce pracy (Gelinek 1956b, 5). Podczas tej pierwszej wizyty w Płocku Gelinek trafił do miejscowego Muzeum Mazowsza Płockiego, gdzie poznał jego założycielkę i kustosza Halinę Rutską 11. Już wkrótce, po osiedleniu 10 Ludomir Sawicki ( ) polski geograf, podróżnik i wydawca; współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Geograficznego (1918); od 1919 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 11 Halina Rutska ( ) kustosz Muzeum Mazowsza Płockiego, które dało początek obecnemu Musię na stałe w Płocku (1 IX 1924), Gelinek, poza pracą pedagogiczną ( wykłady geografii w państwowym seminarium nauczycielskim męskim, a potym w gimnazjum im króla Władysława Jagiełły i seminarium nauczycielskim żeńskim ; Gelinek 1956b, 5), podjął stałą współpracę naukową zarówno z Muzeum, jak i z Towarzystwem Naukowym Płockim, obejmującą m.in. wycieczki badawcze geologiczno-archeologiczne po okolicy. W pierwszym roku, zwróciłem uwagę na dno Wisły i na jej brzegi. Kępa Radziwska zaprowadziła mnie do Popłacina i Duninowa. Na pograniczu Radziwia i Popłacina, na piaskach, natknąłem się na okrzeski krzemienne z okresu neolitu dowiedziałem się od prof. Rudzkiej 12, że na wydmach Ośnicy koło Borowiczek, spotykają się takie same okrzeski jaki i w Osinach koło Radziwia Na ten temat wygłosiłem pierwszy referat w Towarzystwie Naukowym ilustrując zebranym materiałem i rysunkami (Gelinek 1956b, 6). Już po wojnie, Gelinek opublikował wyniki swych zwiadów terenowych w miejscowych Notatkach Płockich (Gelinek 1956a). Po ukazaniu się tego artykułu, w sierpniu 1956 r. mieszkaniec Płocka Henryk Biedrzycki przyniósł zebrane przez niego okrzeski na zboczach gór tumskich. Po sprawdzeniu tych miejsc, uzupełniłem zbiorek; w ten sposób ugruntowałem tezę istnienia przemysłu neolitycznego w Osinach oraz korzystania z tego przemysłu przez ówczesnych osadników Płocka (ryc. 15; Gelinek 1956b, 6). W dniu 3 października 1926 r., Prof. Romer dał mi pisemną ocenę: <Pan Kazimierz Gelinek przedłożył mi swą pracę p.t.; <<Studia nad usuwiskami Płockimi>>. Praca ta jest oparta na oryginalnych studiach w terenie, a po części na zdięciu fotograficznym, wykonanym przez autora z osobliwym dowcipem i cierpliwością metodami najpierwotniejszymi. Całość zaopatrzona w bogaty materiał ilustracyjny - fotografie i blok diagramy jako też w materiał kartograficzny, częściowo archiwalny, jest cennym przyczynkiem do fizjografii wysokich brzegów nadwiślańskich ilustrującym i wyjaśniającym wiele w problemie ruchów tego brzegu Podkreślam to by poprzeć starania p. Gelinka o jak zeum Mazowieckiemu w Płocku. Zasłużona społeczniczka, m.in. działaczka Towarzystwa Naukowego Płockiego; współzałożycielka (wraz z mężem Stefanem, , profesorem gimnazjum męskiego w Płocku) Biblioteki im. Zielińskich TNP. 12 Winno być: Rutskiej; por. przyp. 11.

6 172 andrzej prinke najrychlejsze dopuszczenie do egzaminu uproszczonego, który by mu pozwolił poświęcić się w całości i swobodnie zawodowi nauczycielskiemu, a wierzę i nauce>. Prof. Eugeniusz Romer (Gelinek 1956b, 7). Rezultaty tej pracy K. Gelinek przedstawił w 1927 r. w Krakowie na II Zjeździe Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce (Gelinek 1929). Na koniec lat 1920-tych datują się pierwsze kontakty K. Gelinka z archeologią. W r zostaje kustoszem Muzeum Mazowsza Płockiego 13 z zadaniem utworzenia Działu Przyrodniczo-Ludoznawczego, obejmującego również zbiory archeologiczne. Odtąd aż do wybuchu wojny K. Gelinek prowadzi systematyczną współpracę z Urzędem Konserwatorskim Zabytków Przedhistorycznych w Warszawie jako przewodniczący Pogotowia Ratunkowego Wykopalisk Towarzystwa Naukowego Płockiego. W l przeprowadził interwencje konserwatorskie na przypadkowo odkrytych stanowiskach w Staroźrebach, Rogowie, Rembielinie, Popłacinie i Sójkach (Kordala 2000, 42). Nadzorował też pod względem archeologicznym budowę linii kolejowej Płock-Sierpc. Szczególnie spektakularnego odkrycia dokonał w dniu 6 VII 1931 r. w Parzeniu nad Skrwą Prawą, gdzie na terenie cmentarzyska pozyskał dla zbiorów swego Działu kielich szklany z okresu wpływów rzymskich, który opublikował już po wojnie (Gelinek 1954). 13 Muzeum Mazowsza Płockiego: placówka Towarzystwa Naukowego Płockiego, zał r. jako Muzeum Publiczne i Szkolne Województwa Płockiego; reaktywowana 1907; od 1928 przemianowana na: Muzeum Mazowsza Płockiego im. Prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej. Równolegle rozwijał szeroką działalność oświatową w dziedzinie historii, archeologii i geografii, m.in. w formie lekcji muzealnych dla szkół różnych typów (Kordala 2000, 42). Podejmował również badania problemowe w zakresie archeologii, m.in. nad początkami osadnictwa ludzkiego w rejonie Płocka. W lutym 1932 r. na Mazowszu nastąpiło trzęsienie ziemi z epicentrum w Łubkach. Samochodem starostwa Płockiego sprawdziłem niesłychane dotychczas zjawisko na przestrzeni tysiąc siedemdziesiąt kilometrów i zebrałem duży materiał naukowy, który przepadł jak też i inne materiały również naukowe w czasie pobytu mego w obozach koncentracyjnych w okresie przeszło 5 lat (Gelinek 1929; 1956b, 7). Po klęsce wrześniowej 1939 r. niemieckie władze okupacyjne trzykrotnie nakłaniały Gelinka do zadeklarowania się jako Volksdeutsch, bo nazwisko moje nie kończyło się na <ski>, ani na <eki> (Gelinek 1956b, 8), lecz każdorazowo spotkały się z jego odmową. Wkrótce potem, z pozoru mało znaczący incydent stał się dla Gelinka początkiem pięcioletniej dramatycznej odysei okupacyjnej, w unikatowy sposób splecionej z archeologią. W listopadzie 1939 r. grupa żołnierzy niemieckich wtargnęła do muzeum i zaczęła samowolnie wynosić stamtąd zabytki archeologiczne. Gdy kustosz próbował protestować, oskarżono go o obrazę munduru niemieckiego żołnierza. W dniu 9 IV 1940 r. aresztowano go o godzinie 5-tej rano; zamknięto w więzieniu płockim i wywieziono w następnym dniu do obozu koncentracyjnego najpierw w Działdowie, potym w Dachau, w końcu do Mauthausen-Gusen. ( ) W Gusen przebyłem pełne pięć lat. W trzy miesiące zmarła żona, córki zaś wywieziono do Guberni. W Gusen pracowałem najpierw w kamieniołomach Kastenhof, a potem przy budowie kolei w robotach ziemnych (Gelinek 1956b, 8). DZIAŁALNOŚĆ ARCHEOLOGICZNA KAZIMIERZA GELINKA W OBOZIE KONCENTRACYJNYM MAUTHAUSEN-GUSEN W LATACH Podczas prowadzonych na wielką skalę ziemnych prac budowlanych, związanych z rozbudową kompleksu obozów Mauthausen-Gusen, dwóch polskich więźniów, niezależnie od siebie, napotkało i trafnie rozpoznało cenne stanowiska archeologiczne. Jeden z nich Kazimierz Gelinek odkrył stanowisko neolityczne (zapewne cmentarzysko); robota przy stanowiskach archeologicznych była mi znana, gdyż w okolicach Płocka odkryłem wiele takich stanowisk, prócz tego poznałem roboty tego rodzaju w Biskupinie dokonywane przez ekipę profesora Kostrzewskiego. (Gelinek 1956b, 9). Drugim odkrywcą był pochodzący z Warszawy dr chemii Józef Iwiński 14, który 14 Józef Eugeniusz Iwiński ( ) polski chemik, towaroznawca; po II wojnie światowej dziekan Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi.

7 ocaliła go archeologia: działalność badawcza kazimierza gelinka 173 nieco później natknął się na bogato wyposażony grób jeźdźca, pochowanego wraz z koniem. Gelinek zdołał skłonić dowództwo obozu do zawiadomienia o swym odkryciu Instytutu Ochrony Zabytków (Institut für Denkmalpflege) w Wiedniu. Jego dyrektor, prof. Oswald Menghin 15 (ryc. 4), już następnego dnia przybył do Gusen, gdzie potwierdził konieczność kontynuowania prac archeologicznych i przydzielił Gelinkowi fachowe wsparcie w oso- 15 Oswald Menghin ( ) austriacki prehistoryk, prof. Uniwersytetu Wiedeńskiego ( ) i w Kairze ( ); założyciel (1914) i redaktor (do 1946) czasopisma Wiener Prähistorische Zeitschrift ; rektor Uniwersytetu Wiedeńskiego ( ); minister oświaty w pierwszym rządzie austriackim po tzw. Anschlussie (1938), tj. w okresie czystek politycznych i antysemickich na Uniwersytecie Wiedeńskim; członek NSDAP od Po wojnie na liście przestępców wojennych; uniknął oficjalnego oskarżenia, lecz trafił do amerykańskiego obozu dla internowanych; 1948 zbiegł do Argentyny; prof. uniwersytetu w Buenos Aires, a od 1957 również w La Plata. Postępowanie karne przeciwko O. Menghinowi w Austrii umorzono w 1956 r.; od 1959 członek-korespondent Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu. Ryc. 4. Prof. Oswald Menghin ( ) Fig. 4. Prof. Oswald Menghin ( ) Ryc. 5. Ruiny zamku Spielberg koło Gusen (Górna Austria). Stan obecny Fig. 5. Ruins of the Spielberg Castle near Gusen (Upper Austria). Present state

8 174 andrzej prinke bach swej asystentki, Herthy von Orel (Laden bauer- Orel; ryc. 13) i preparatora, Josefa Vockenhubera. Od tej chwili władze i instytucje naukowe niemieckie zainteresowały się Gusen. W pierwszym rzędzie wspomniany prof. Dr. Oswald Menghin, archeolog światowej sławy, a następnie dr. Kurt Willvonseder 16, starosta z Perg dr. Brachmann, historycy starożytności profesorowie dr. Rudolf Egger 17 i dr. Camillo Proschniker, dr. Stroh 18 z Lincu [Linz] i inni. (Gelinek 1956b, 9). Wówczas to rozpoczęła się unikatowa, niemal pięcioletnia misja archeologiczna Kazimierza Gelinka w tragicznej scenerii hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, misja, która bez wątpienia uratowała mu życie, gwarantując znacznie lżejsze warunki pracy i bytu w porównaniu z losem większości więźniów Gusen, skazanych na nieludzką pracę w miejscowych kamieniołomach lub w podziemnych fabrykach zbrojeniowych. Wystarczy wspomnieć, że średnia życia w obozie wynosiła trzy miesiące oraz, że K. Gelinek w chwili aresztowania był już w dość zaawansowanym wieku (57 lat). Wnioski sformułowane przez O. Menghina na podstawie jego wizji lokalnej były podstawą do stworzenia Komendy Wykopaliskowej, zwanej początkowo Komando 19 Spielberg w której pracowali tylko więźniowie Polacy. Tworząc komendę wykopaliskową żądano ode mnie żebym został kapem i oberkapem, ale propozycji tych nie przyjąłem. (Gelinek 1956b, 9). Tzw. Komando Spielberg zostało powołane przez dowództwo obozu KL Gusen w dniu 19 XI 16 Kurt Willvonsender SS-Obersturmführer, zaufany współpracownik szefa pseudonaukowej instytucji badawczej SS-Ahnenerbe Standartenführera Wolframa Sieversa, niemieckiego nazistowskiego zbrodniarza wojennego, straconego w 1948 r.). Od 1948 dyrektor muzeum Carolinum Augusteum w Salzburgu. Jego śmierć w 1968 r. rząd krajowy w Salzburgu uczcił minutą ciszy. 17 Rudolf Egger ( ) austriacki historyk starożytności, epigrafik i archeolog; od 1912 sekretarz Austriackiego Instytutu Archeologicznego; habilitacja na Uniwersytecie Wiedeńskim z historii starożytnego Rzymu i epigrafiki; liczne wykopaliska w Austrii (m.in. ponad 20-letnie wykopaliska osady w Magdalensbergu w Karyntii d. prowincja rzymska Noricum). 18 Franz Stroh ( ) austriacki prehistoryk; od 1932 kierownik Działu Pradziejów i Starożytności Rzymskich Górnoaustriackiego Muzeum Krajowego w Linzu. 19 Właśc.: Kommando; w nomenklaturze obozowej oddział roboczy. Ryc. 6. Karl Chmielewski ( ) komendant obozów koncentracyjnych w Gusen i Hertogenbusch; hitlerowski zbrodniarz wojenny Fig. 6. Karl Chmielewski ( ) commandant of the German Nazi concentration camps at Gusen and Hertogenbusch; Hitlerite war criminal 1940 r. Liczyło ono 30 więźniów ( heftlingów ); dwudziestu siedmiu spośród nich to polscy księża, których wkrótce potem wysłano do KL Dachau. Jego pierwszym zadaniem były prace wykopaliskowe w ruinach zamku Spielberg na granitowej wyspie na Dunaju, gdzie dowództwo obozu spodziewało się prawdopodobnie pozyskać ukryte tam skarby (ryc. 5). W grudniu 1940 r. księży zastąpiono polskimi nauczycielami i działaczami harcerskimi w liczbie 15 osób. W czerwcu następnego roku w Komandzie pozostał jedynie K. Gelinek; dowódca obozu Gusen Karl Chmielewski polecił mu założyć w jednym z baraków muzeum obozowe, przydzielając do pomocy wspomnianego już dr. J. Iwińskiego. Po ponad roku wspólnej, intensywnej pracy, w dniu 1 IX 1942 Iwińskiego nieoczekiwanie zwolniono z obozu. Wkrótce potem (24 X 1942) reaktywowano Kommando Spielberg, powołując doń ośmiu więźniów, wybranych, a potem przeszkolonych przez Gelinka, który następnie (od 7 XI 1942) kontynuował wraz z nimi prace wykopaliskowe (ryc. 7-10). Nieco później do Kommanda dołączył więzień austriacki ks. dr Johannes Gruber z Linzu.

9 ocaliła go archeologia: działalność badawcza kazimierza gelinka 175 Ryc. 7. Fragment mapy topograficznej w skali 1: z zasięgiem prac wykopaliskowych Kommanda Spielberg w latach (ilustracja do opracowania K. Gelinka Wykopaliska na lewym brzegu Dunaju ). Rys. K. Gelinek Fig. 7. Fragment of the 1: topographic map with extension of archaeological excavations of the Kommando Spielberg in (illustration from the monograph by K. Gelinek: Excavation on the left bank of Danube ). Drawn by K. Gelinek Ryc. 8. Wzgórze Kogelberg koło Gusen. Fragment terenu badań wykopaliskowych cmentarzyska (1942 r.) Fig. 8. Kogelberg Hill near Gusen. Fragment of the excavation of the cemetery (1942 r.)

10 176 andrzej prinke Ryc. 9. Tablica ilustracyjna z opracowania K. Gelinka Wykopaliska na lewym brzegu Dunaju. Rys. K. Gelinek Fig. 9. Illustration from the monograph by K. Gelinek: Excavation on the left bank of Danube ). Drawn by K. Gelinek Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1942 r. komendant obozu KL Gusen, Schutzhaftlagerführer K. Chmielewski rozkazał Gelinkowi przygotować publikację wyników dotychczasowych wykopalisk w związku z zapowiedzianą rychłą wizytą H. Himm lera. W dniu 17. grudnia 1942.r.t.j. w czasie, kiedy cały wydobyty materiał przedhistoryczny był w stanie surowym, t.j. zupełnie nie opracowany, gdyż leżał w pudełkach i skrzynkach tak jak po przyniesieniu, schutzhaftlagerführer (sic!) Chmielewski zażądał wydrukowania prac przedhistorycznych do dnia 21. grudnia tegoż roku t.j Pracowano dzień i noc, i w dniu oznaczonym terminem, wyszło pierwsze pięć egzemplarzy ze stroną tytułową, ze słowem wstępnem Chmielewskiego i przedmową prof. Dra Menghina, mapką terenu, planami, dwoma profilami geologicznemi i 431 rysunkami. W odbitkach wyszły wszystkie

11 ocaliła go archeologia: działalność badawcza kazimierza gelinka 177 Ryc. 10. Tablica ilustracyjna z opracowania K. Gelinka Wykopaliska na lewym brzegu Dunaju. Rys. K. Gelinek Fig. 10. Illustration from the monograph by K. Gelinek: Excavation on the left bank of Danube ). Drawn by K. Gelinek rysunki Dra Iwińskiego, i niektóre plany oraz profile sprawozdawcy tylko odpowiednio dostosowane do formatu książki. W wielkim pośpiechu, niektóre rysunki Dra Iwińskiego zostały odwrotnie przerysowane i odbite. Z pięciu odbitych egzemplarzy, jeden pozostał w muzeum, jeden pozostawił sobie hauptsturmführer Chmielewski, jeden otrzymał Himmler, jeden sturmbannführer Ziereis, jeden Instytut Ochrony Zabytków we Wiedniu. W latach 1943 i 1944, pierwsze 5 egzemplarze uzyskały dalsze uzupełnienie, w których też umieszczono mapki historyczne Dra Pfeffera, poprzednio wydruko-

12 178 andrzej prinke Ryc. 11. Okładka kalendarzyka na rok 1943 przygotowanego przez Kommando Spielberg z rysunkami zabytków, odkrytych w rejonie obozu koncentracyjnego w Gusen Fig. 11. Cover of the calender for 1943 prepared by the Kommando Spielberg with the drawings of the artefacts discovered at the Gusen concentration camp wane w czasopiśmie Oberdonau Heft September November Jeden egzemplarz z pierwszego wydania i uzupełnienie jak też szkicownik sprawozdawcy zabrał do przechowania z wielkim narażeniem swej osoby, preparator Jozef Vockenhuber. Przechował je w Hallstacie, [a] właściwie u siostry mieszkającej w St. Florian koło Lincu, aż do czasu zakończenia wojny i w ten sposób uratowane zostały te dowody prac. (Gelinek 1942; 1946, 2-3; Kordala 2000, 50). W samą Wielkanoc 1944 r. zginął ks. dr J. Gruber, zakatowany za kolportaż podręczników do nauki jęz. angielskiego. Pod koniec 1944 r. komando Spielberg liczyło zaledwie dwie osoby (K. Gelinek oraz T. Murasiewicz, który opracowywał znaki Ryc. 12. Fragment kalendarzyka na rok 1943 z rysunkiem grobu szkieletowego, odkrytego w rejonie obozu koncentracyjnego w Gusen Fig. 12. Fragment of the calender for 1943 with the drawing of the skeleton grave discovered at the Gusen concentration camp garncarskie na ceramice średniowiecznej). Komando prowadziło badania wykopaliskowe aż do dnia wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie (5 V 1945). Oprócz prac przedhistorycznych i historycznych, były też wykonywane prace geologiczne i paleontologiczne. Sprawozdawca wykonał wiele profili geologicznych, planów, szkiców, rysunków, i zebrał wiele próbek geologicznych. (Gelinek 1946, 3). Wkrótce potem K. Gelinek zastrzegł swoje prawa autorskie do całości wyników swych badań z lat w miejscowym (już zdenazyfikowanym) starostwie (O.O. Landeshauptmannschaft Linz, Abt. Presse Pr.), a także poprzez zamieszczenie ogłoszenia w miejscowej gazecie Tagblatt (29 IX 1945). Maszynopis wspomnień K. Gelinka pt. Wykopaliska na lewym brzegu Dunaju powstał w lutym 1946 r., podczas jego pobytu w obozie przejściowym w Schärding, przeznaczonym dla

13 ocaliła go archeologia: działalność badawcza kazimierza gelinka 179 Ryc. 13. Hertha Landenbauer-Orel ( ) pracowniczka Instytutu Ochrony Zabytków w Wiedniu (Instutut für Denkmalpflege Wien), oddelegowana do udziału w wykopaliskach w Gusen w r Fig. 13. Hertha Landenbauer-Orel ( ) archaeologist at the Institute of Cultural Heritage Protecion in Vienna (Instutut für Denkmalpflege Wien), delegated to the Gusen excavations in 1942 b. więźniów KL Mauthausen-Gusen. Zbiory z lat pozostały w Gusen i na Spielbergu nad Dunajem. Trzy pełne skrzynie z bardzo ważnemi zbiorami przedhistorycznemi, zostały wywiezione do Forschungsabteilung beim Kaastroche batallion, Pottenstein Oberfranken Station: Behringermühle über Nürnberg Foochheim. Trzy duże szkicowniki własność sprawozdawcy [K. Gelinka] z dużym naukowym materiałem, z planami i rysunkami na papierze technicznym wykonanymi i do odbitek przygotowanemi, fotografie etc. etc. pozostały w Gusen. Wszystkie były oznaczone numerem heftlingowskim [tj. numerem więznia] sprawozdawcy t.j (Gelinek 1946, 3). OKRES POWOJENNY Po wojnie K. Gelinek wrócił do Płocka: Wyszedłem z obozu w Gusen po pięcioletnim pobycie w pasiakach i bez grosza, ważyłem około 34 kg bo brakowało jeszcze 40 dkg. ( ) Wróciłem do Płocka. Tu się przekonałem, że straciłem wszystko: żonę, córkę, całe urządzenie, bibliotekę, a z nią cenne i rzadkie dzieła naukowe, moje materiały naukowe zebrane w terenie w ciągu piętnastu lat przy pomocy których miałem się doktoryzować Los nie szczędził mnie w niczym, gdyż dla mnie kustosza muzeum w Towarzystwie Naukowym już miejsca nie było. Nawet nie było miejsca, gdzie bym mógł głowę złożyć, bo trzy miesiące mieszkałem na ulicy. Znajomi nocowali mnie po kolei. Pod koniec 1946 r. rozpocząłem pracę w technikum t. zw. Ośrodku Szkolenia Zawodowego, którego dyrektorem i twórcą był inż. Synoradzki... Zima z 1946 na 1947 była mroźna tak, że w kancelarii dyrektora będącej zarazem pokojem nauczycielskim woda w szklance zamarzała. (Gelinek 1956b, 9-11). Na początku lat 1950-tych K. Gelinek pozostawał przez jakiś czas bez pracy, po czym zatrudnił się jako kierownik internatu szkoły ogólnokształcącej im. króla Władysława Jagiełły, a od 1 września 1956 r. do przejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. Był też konsultantem z zakresu geologii dla szeregu płockich instytucji.

14 180 andrzej prinke ZAKOŃCZENIE W wojennej epopei Kazimierza Gelinka pozostaje nadal wiele białych plam; będzie je można wypełnić treścią historyczną jedynie w przypadku odkrycia kolejnych dokumentów źródłowych, gdyż żaden z uczestników opisywanych wydarzeń już nie żyje. Tytułem podsumowania, wymieńmy zatem najważniejsze z nasuwających się pytań, aby ułatwić przyszłym badaczom dalszą rekonstrukcję tego fascynującego i unikatowego wątku polskiej archeologii: 1/ Na pierwszym miejscu należy ponownie wymienić wspomniany już na wstępie niezrozumiały fakt przemilczenia przez prof. J. Kostrzewskiego tak intensywnych i długofalowych badań archeologicznych w Gusen i kluczowej roli, jaką odegrał w nich K. Gelinek. Jest to tym bardziej intrygujące, iż omawiany tu tekst Gelinka, znajdujący się w spuściźnie J. Kostrzewskiego, zawiera również oryginalne ilustracje, wykonane tuszem na kalce technicznej i sygnowane nazwiskiem ich autora, co świadczy o przeznaczeniu całości do druku. Nasuwają się dwa przypuszczenia: (a) J. Kostrzewski krytycznie ocenił działalność K. Gelinka w Gusen, uznając, że posunął się on zbyt daleko we współpracy ze swymi prześladowcami; (b) przeciwnie: J. Kostrzewski uznał, że nadmierne eksponowanie osoby Gelinka i jego wojennej działalności na terenie Austrii może wywołać negatywną reakcję ze strony ówczesnych władz komunistycznych (i to negatywną zarówno dla samego K. Gelinka, jak i dla środowiska archeologicznego) z uwagi na szeroko rozpowszechnioną podejrzliwość, a nawet wrogość ówczesnych władz wobec osób powracających po wojnie do Polski z tzw. Zachodu. Dzisiejszego Czytelnika może zdumiewać fakt stosowania tej zasady również w odniesieniu do b. więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych, lecz ogólnie znana w pierwszych latach powojennych repre- Ryc. 14. Michałkowo, pow. Lipno. Grób podkoszowy (badania wykopaliskowe Zygmunta Szmita w r. 1927). Rys. K. Gelinek Fig. 14. Michałkowo, district of Lipno. Bell grave (excavations by Zygmunt Szmit in 1927). Drawn by K. Gelinek

15 ocaliła go archeologia: działalność badawcza kazimierza gelinka 181 Ryc. 15. Płock-Tumska Góra. Zabytki krzemienne z amatorskich badań powierzchniowych. Rys. K. Gelinek Fig. 15. Płock-Tumska Góra. Flint artefacts from the amateur surveys. Drawn by K. Gelinek syjność władz w tym zakresie mogła upoważniać J. Kostrzewskiego do zastosowania zasady przezornego milczenia. 2/ Osobną kwestią jest nieprzychylne przyjęcie przez środowisko płockie Kazimierza Gelinka, powracającego po latach gusenowskiej gehenny do swego przedwojennego środowiska. Jak sam wspomina z goryczą, nie znalazł on ponownie miejsca dla siebie w żadnej ze swych dawnych macierzystych instytucji, tj. ani w Towarzystwie Naukowym Płockim, ani też w gronie miejscowej profesury gimnazjalnej, pomimo, iż w obu tych sferach legitymował się w okresie międzywojennym znaczącym dorobkiem i wynikającym stąd wysokim prestiżem. Czy zaważyły tu względy polityczne, czy też stosunki międzyludzkie? tego jak dotąd nie wiemy. 3/ Na koniec należy krótko scharakteryzować percepcję działalności Kommanda Spielberg ze strony przedstawicieli powojennej archeologii austriackiej. O uznaniu naukowej wartości odkryć z lat najlepiej świadczy fakt, że pozyskane wówczas materiały zabytkowe zostały ponownie opracowane i opublikowane pod koniec ub. stulecia zgodnie ze współczesnymi standardami w czołowym roczniku Archaeologia Austriaca (Szameit 1992, Tovornik 1986, Trnka, Ladenbauer- Orel 1992). Jednocześnie jest rzeczą zastanawiającą, iż w relacjach austriackich zarówno w w/w monografiach archeologicznych, jak i w zarysach dziejów obozu Mauthausen-Gusen, niemal zupełnie pomijana jest rola polskich więźniów Kazimierza Gelinka i jego współtowarzyszy. Według zgodnych relacji naocznych świadków, zawartych w opublikowanych przez nich wspomnieniach, nawet SSmani z załogi KL Gusen okazywali respekt dla fachowej wiedzy archeologicznej Gelinka, nazywając go der alte Professor. Tym bardziej dziwi fakt, iż współczesne relacje austriackie jako czołowego inicjatora omawianych badań wymieniają dr. Johanna Grubera katolickiego księdza z pobliskiego Linzu, który, po uwiezieniu, dołączył do komanda w końcu 1942 r. Postać ta, niewątpliwie szlachetna i zasłużona (czołowy działacz austriackiego ruchu antyfaszystowskiego), w badaniach w Gusen pełniła jednak według zgodnych relacji świadków rolę uboczną, dowództwo obozu powierzyło mu bowiem jedynie obowiązki administracyjne, m.in. wysyłkę odkrytych zabytków do Wiednia. BIBLIOGRAFIA Askanas K Zarys dziejów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Nauka Polska, nr 5-6, Dobosiewicz S Mauthausen Gusen obóz zagłady, Warszawa. Gancarz J Gelinek Kazimierz ( ), (w:) T. Kurpiowski (red.), Słownik bibliograficzny zasłużonych nauczycieli województwa płockiego, Płock,

16 182 andrzej prinke Gelinek K Osuwiska nad Wisłą (przyczynek do fizjografji wysokich brzegów nadwiślańskich), (w:) L. Sawicki (red.), Pamiętnik II. Zjazdu Geografów i Etnografów odbytego w Polsce 1927 r., t. 1, Kraków, s Krótki zarys kursu geologii, Płock Ausgrabungen in der Umgebung des KLM Gusen, , Gusen (maszynopis powielany; wstęp K. Chmielewski, przedmowa O. Menghin, 431 rys.). 1946a Ausgrabungen am linken Donauufer der Umgebung von Linz (maszynopis w Archiwum PAN Oddział w Poznaniu). 1946b Excavations at the left Bank of the Danube in the Environs of Linz (maszynopis w Archiwum PAN Oddział w Poznaniu). 1946c Wykopaliska na lewym brzegu Dunaju w okolicy Lincu w latach (maszynopis w Archiwum PAN Oddział w Poznaniu) Kielich szklany, znaleziony w miejscowości Parzeń, pow. Płock, Wiadomości Archeologiczne, t. 20, z. 4, a Wiek Płocka i okolicy pod względem osadniczym, Notatki Płockie, nr b (ok.) Życiorys Kazimierza Gelinka (maszynopis w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku). b.d. Komando Spielberg z Umschulungslager Mauthausen-Gusen. Wspomnienia z lat (oryginał w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku). Gębik W Z diabłami na ty (W obozach Tapiau, Hohenburuch, Stutthof, Sachsenhausen i Gusen), Gdańsk Iwiński J.E Walka o życie i godność ludzką w obozie koncentracyjnym Gusen w latach , Warszawa. Kordala T Z dziejów badań archeologicznych na Mazowszu Płockim, Płock. Murasiewicz T Trudno zapomnieć, (w:) K. Bidakowski, T. Wójcik (red.), Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich , Warszawa. Papierowski A.J., Stefański J. (red.) 2002 Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny, hasło: Gelinek Kazimierz ( ), Płock, Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach, hasło: Gelinek Kazimierz ( ), Płock, 163. Prinke A Archeologia w piekle, Archeologia Żywa, nr 4, Bibliografia prac prof. Józefa Kostrzewskiego. Wersja z dn. 16 XI 2011, pdf Stogowska A Wojenne losy Kazimierza Gelinka, Notatki Płockie, nr 3/140, Szameit E Zu frühmittelalterlichen Funden aus Gusen und Langenstein, Oberösterreich. Mit Exkursen zur Datierung des slawischen Gräberfeldes von Gusen und zur frühmittelalterlichen Graphittontechnik, Archaeologia Austriaca, t. 76, Wien, Tovornik V Die frühmittelalterlichen Gräberfelder von Gusen und Auhof bei Perg in Oberösterreich. Teil 2: Auhof bei Perg, Archaeologia Austriaca, t. 70, Wien, Trnka G., Ladenbauer-Orel H Das urnenfelderzeitliche Gräberfeld von Gusen in Oberösterreich, Archaeologia Austriaca, t. 76, Wien, Wnuk W Byłem z wami, Warszawa. REScUED BY ARCHAEOLOGY: THE RESEARCH ACTIVITIES OF KAZIMIERZ GELINEK ( ) AS A PRISONER OF THE GERMAN NAZI CONCENTRATION CAMP AT MAUTHAUSEN-GUSEN (UPPER AUSTRIA) IN summary The following summary is composed of the excerpts of the English version of Kazimierz Gelinek s report (1946) on his archaeological activities as a prisoner of the German Nazi concentration camp at Mauthausen-Gusen. The report was found in the archival legacy of Prof. Józef Kostrzewski ( ), one of the most distinguished Polish archaeologists. It is still difficult to explain why Kostrzewski did not publish it or even mention this unique story. He used to write eagerly on any archaeological event, both in academic and in popular way. The author suggests

17 ocaliła go archeologia: działalność badawcza kazimierza gelinka 183 two possible explanations: (1) either Kostrzewski admitted Gelinek s archaeological activities as reaching beyond the border of collaboration with the Nazis, or (2) on the contrary, he knew the policy of the post-war Polish Communist authorities who used to be very suspicious towards anybody returning from the West. Below is the summary of Gelinek s war odyssey in his own words (in italics), describing probably the most peculiar way of practising archaeology (spelling as in the original). The works in the region had begun on November 19th The working group Spielberg counting 30 prisoners began the works on the ruins of the castle. [ ] the authorities hoped finding a treasure there because of the great attention paid by the 17 SS-guards to the [castel] chapel. In June 1941 Hauptsturmführer Chmielewski ordered the author to arrange a camp-museum. [ ] As the work in the museum was steadily growing, the author of this report asked for an assistance. Chmielewski then ordered as an assistant the prisoner Dr. Josef Iwinski who was a chemist. He made the drawings of the ruins as well as of the objects of bronze and of the urns being found there. [ ] In this time the diggings were begun on the so-called Kogelberg hill. Near-by prehistoric graves were found [ ] On August 24th 1942 the group was enlarged to 8 workers. At first the author had to teach all the new-comers and on October 7th they were ready for their new work. At that time also Dr. Hans Gruber came from Linz taking the administration. [ ] The institute for the conservation of monuments in Vienna was interested too, and sent Dr. Kurt Willvonseder and Prof. Dr. Oswald Menghin as well as the lady assistant Dr. Herta von Orel and the preparatory Mr. Vockenhuber to Gusen. [ ] The museum was also twice visited by Himmler. On December 17th 1942 that is in the time in which all the excavated prehistorical material was not arranged, the leader of the concentration camp Chmielewski demanded a printed edition which had to be finished by December 21th. We worked night and day and on December 21th the edition of the first 5 copies was ensued. [ ] The above mentionned [!] edition was provided with the preface of Chmielewski and an introduction of Prof. Dr. O. Menghin. One of the 5 copies remained in the museum, one got Hauptsturmfuhrer [!] Chmielewski, one Himmler, one Sturmbannfuhrer [!] Ziereis and one was sent to the institute for the conservation of monuments in Vienna. In 1943 and 1944 the first 5 copies were further completed, in which also historical maps drawn by Dr. Pfeffer were printed and [instead of and here should be rather: which were first ] published in the periodical Oberdonau (Upper Danube) September-November copy 1941[ ]. The excavations were carried on till May 5th 1945 [the day of liberation of the camp]. Besides prehistorical and historical works also geological and paleontological [!] ones were made. Many geological profiles, plans, sketches, drawings and geological proofs were taken. The collections from the years remained in Gusen and Spielberg on Danube. Three boxes fully loaded with important prehistorical articles were sent anywhere into the Alps. Three thick sketch-books the property of the author with much scientific material, tracing paper, clichés, photos etc. remained in Gusen. They all were signed with the number [ie. the prisoner s number of Kazimierz Gelinek]. Adres Autora: Dr Andrzej Prinke Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ul. Wodna Poznań

18 184 andrzej prinke

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

Z notatników Tadeusza Szymanowskiego From Tadeusz Szymanowski s notes

Z notatników Tadeusza Szymanowskiego From Tadeusz Szymanowski s notes NOTATKI 186 Z notatników Tadeusza Szymanowskiego From Tadeusz Szymanowski s notes ROCZNIK DENDROLOGICZNY Vol. 55 2007 187-192 BRONISŁAW JAN SZMIT Dwie zapomniane Botaniki Leśne autorstwa Henryka Edera

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Henryk Rutkowski Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Przedmiotem zainteresowania jest terytorium województwa kaliskiego na dawnych mapach, z których tylko późniejsze przedstawiają

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU KRZYSZTOF DĄBROWSKI BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU W sierpniu 1963 r. kontynuowano 1 prace badawcze na cmentarzysku lateńsko- -rzymskim. Na obszarze 1026 m 2 odkryto i wyeksplorowano

Bardziej szczegółowo

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska Alwernia Moja Mała Ojczyzna Opracowała: Karolina Hojowska Nazywam się Karolina Hojowska, mam trzynaście lat i mieszkam w Alwerni. Tutaj też chodzę do Szkoły Podstawowej, jestem uczennicą klasy szóstej.

Bardziej szczegółowo

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu.

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. 19.04.2012 Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. autor: zanetakrzyzostaniak Stanisław Czernik był poetą, powieściopisarzem, dramaturgiem, eseistą i publicystą. Uznany został za twórcę nowego nurtu, zwanego

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/14061,2-sierpnia-1940-roku-sformowano-slynny-polski-dywizjon-mysliwski-303-sluzacy-w -n.html Wygenerowano: Piątek, 2 września

Bardziej szczegółowo

SKARB Z PIOTRAWINA JESZCZE RAZ ODNALEZIONY

SKARB Z PIOTRAWINA JESZCZE RAZ ODNALEZIONY Teka Kom. Hist. OL PAN, 2010, VII, 11-15 SKARB Z PIOTRAWINA JESZCZE RAZ ODNALEZIONY Katarzyna Pisarek-Małyszek Katedra Archeologii Polski, Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

_Karta pracy do biografii oraz materiałów źródłowych dotyczących Maksymiliana Marii Kolbego

_Karta pracy do biografii oraz materiałów źródłowych dotyczących Maksymiliana Marii Kolbego _Karta pracy do biografii oraz materiałów źródłowych dotyczących Maksymiliana Marii Kolbego Magdalena Bogdan Ćwiczenie nr Przeczytaj biografię Maksymiliana Kolbego i uzupełnij zdania: Maksymilian Maria

Bardziej szczegółowo

Dziadkowie Gabrieli Izabela i Michał Pazdanowscy

Dziadkowie Gabrieli Izabela i Michał Pazdanowscy Dziadkowie Gabrieli Izabela i Michał Pazdanowscy Fot. archiwum rodziny Maciejowskich i Pazdanowskich Michał Pazdanowski z córką Inką przed szkołą rolniczą w Żabiem (Werchowyna), 1939 Fot. archiwum rodziny

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Katarzyna Mikołajczyk * Adam Łysakowski Doktor habilitowany, kustosz dyplomowany, dyrektor BUŁ w latach 1946 1948. Urodził

Bardziej szczegółowo

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni KAPITAN Z ŻYCHLINA BYŁ PIERWSZY (14.09.2014) Wiemy jak wyglądał pierwszy dowódca, pierwszej formacji, której powołanie można uznać za początek tworzenia Polskiej Marynarki

Bardziej szczegółowo

I Etap Dzieciństwo Witolda

I Etap Dzieciństwo Witolda Załącznik nr 1 Strona 1 Przykład planszy tworzącej trasę podróży śladami Witolda Pileckiego I Etap Dzieciństwo Witolda Wartości: Załącznik nr 2 Strona 2 Karta pracy dla ucznia: Dzieciństwo Witolda: Na

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji otwartej w klasie V a

Konspekt lekcji otwartej w klasie V a Małgorzata Chudzińska Monika Roguszczak Konspekt lekcji otwartej w klasie V a Temat: Florian Kaja - znany i nieznany. Cele operacyjne: Uczeń: Poznaje różne klasyfikacje źródeł informacji. Poszukuje informacji

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach 1929-1939 Antoni Krzyżanowski urodził się w 1884 r. w Kownie. Był absolwentem Uniwersytetu Moskiewskiego, posiadał również dyplom nauczyciela szkół

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku ZBIGNIEW ŁUCZAK Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku Czego się chcesz nauczyć, napisz o tym dzieło. Joachim Lelewel Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2007 NADZÓR

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 1914 Sekretarz Towarzystwa Numizmatyczno-Archeologicznego w Krakowie Członek Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

JULKA I PSZCZÓŁKA CZYLI O TYM JAK W PRZEDZIWNEJ ROZMOWIE Z PSZCZOŁĄ, JULIA POZNAŁA HISTORIĘ PROFESORA RYSZARDA KOSTECKIEGO

JULKA I PSZCZÓŁKA CZYLI O TYM JAK W PRZEDZIWNEJ ROZMOWIE Z PSZCZOŁĄ, JULIA POZNAŁA HISTORIĘ PROFESORA RYSZARDA KOSTECKIEGO JULKA I PSZCZÓŁKA CZYLI O TYM JAK W PRZEDZIWNEJ ROZMOWIE Z PSZCZOŁĄ, JULIA POZNAŁA HISTORIĘ PROFESORA RYSZARDA KOSTECKIEGO Pomysł i wykonanie: Julia Dąbrowska na podstawie wywiadu z wnukiem i córką Profesora

Bardziej szczegółowo

malarz, pedagog Nowozubkow, zdjęcie miasta z początków wieku 20.

malarz, pedagog Nowozubkow, zdjęcie miasta z początków wieku 20. Józef Jan Zimmerman malarz, pedagog Urodził się 2.3.1887 r. w Warszawie, w domu Jana (zarządzał zakładem garbarskim Temler i Szwede w Warszawie) i Cecyli Zimmermanów (matka z domu Pawłowska); zmarł 4.10.1954

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254),

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), 237-240 2015 NOWOŚCI WYDAWNICZE WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Archiwum Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie zmiany nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Urodził się w 8.02. 1940 roku w Wilkowie, gmina Duszniki, powiat szamotulski. Miał trzech braci: Michała, Grzegorza i Zygmunta.

Urodził się w 8.02. 1940 roku w Wilkowie, gmina Duszniki, powiat szamotulski. Miał trzech braci: Michała, Grzegorza i Zygmunta. Urodził się w 8.02. 1940 roku w Wilkowie, gmina Duszniki, powiat szamotulski. Miał trzech braci: Michała, Grzegorza i Zygmunta. Tata profesora Lecha Krzyżaniaka Leon pracował w szkole jako nauczyciel.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT JUDAISTYKI UJ Praca seminaryjna Praca licencjacka/magisterska (dyplomowa)

INSTYTUT JUDAISTYKI UJ Praca seminaryjna Praca licencjacka/magisterska (dyplomowa) Uchwalono na Radzie Instytutu w dn. 9 IV 2013 r. Wersję skorygowaną zatwierdzono w dn. 28 V 2013 r. INSTYTUT JUDAISTYKI UJ Praca seminaryjna Praca licencjacka/magisterska (dyplomowa) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora "

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 3 U. ^, W.h R 1/1. Relacja k. 5 " ł 1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora " 111/1 - Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Konkurs REGULAMIN KONKURSU. Postanowienia ogólne

Konkurs REGULAMIN KONKURSU. Postanowienia ogólne Konkurs Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej.

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej. Wycieczka klas 2 A i 2 D Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie w dniu 26 września 2014 roku - - Dąbrowa Tarnowska - cmentarz I wojny światowej nr 248 i Ośrodek Spotkania Kultur Park Historyczny

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

Krajna w czasach eksterminacji

Krajna w czasach eksterminacji Województwo Kujawsko-Pomorskie www.szklakipamieci.kujawsko-pomorskie.pl Szlak męczeństwa - II wojna światowa Egzekucja w Rudzkim Moście k. Tucholi w 1939 r Miejsca: Nakło, Paterek k. Nakła, Radzim, Karolewo,

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2)

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2) Anna Longa Gdańsk 02.06.2015 ul. Ostrołęcka 16/8 80-180 Gdańsk Tel. 501 275753 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Słupsku u. Jaracza 6 76-200 Słupsk Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ 12 maja 2015 roku minęła 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

Gen. August Emil Fieldorf Nil

Gen. August Emil Fieldorf Nil Gen. August Emil Fieldorf Nil Żołnierz I Brygady Legionów. Uczestnik wojen 1920 i 1939. Dowódca 51 Pułku Piechoty. Szef Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Wydał rozkaz zastrzelenia kata

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum OKUPACJA NIEMIECKA ZIEM POLSKICH

Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum OKUPACJA NIEMIECKA ZIEM POLSKICH Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum OKUPACJA NIEMIECKA ZIEM POLSKICH Wykorzystanie programu multimedialnego Historia Świata i Polski 1914-1948, Wojny światowe mgr Maria Kosterkiewicz Gimnazjum nr 12

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

Humanista, dyplomata, mecenas. (ok r. w Lasotkach 1450 r. w Terni)

Humanista, dyplomata, mecenas. (ok r. w Lasotkach 1450 r. w Terni) MIKOŁAJ LASOCKI Humanista, dyplomata, mecenas (ok. 1380 r. w Lasotkach 1450 r. w Terni) Autorzy: Patryk Fistek, Aleksandra Muszyńska, Adrianna Muszyńska, Monika Dzięgielewska, Sylwia Karolak, Ewa Gasik

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA DO INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW TEMAT 13: Losy Kaszubów w czasie II wojny światowej.

ĆWICZENIA DO INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW TEMAT 13: Losy Kaszubów w czasie II wojny światowej. ĆWICZENIA DO INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW TEMAT 13: Losy Kaszubów w czasie II wojny światowej. Materiały źródłowe do zadań 1 i 2: Źródło A Źródło B (Źródło: https://upload.wikimedia.org;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Ireny Misztal Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1247

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Ireny Misztal Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1247 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Ireny Misztal 1911-1939 Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1247 I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu Irena Misztal

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ~~ I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ~~ I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora ' ' T 7"r "O T 1 I./l. Relacja Ąy _ Jj 3. / Xj I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ~~ I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora - II. Materiały uzupełniające relację III./l.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ. Temat: O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY IGNACYM JEŻU.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ. Temat: O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY IGNACYM JEŻU. SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ Temat: O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY IGNACYM JEŻU. Cele operacyjne: Uczeń: - zna pojęcia: patron, życiorys, rektor, diecezja, kapituła, - wie kim był Ignacy Jeż, - wie

Bardziej szczegółowo

Sławny mieszkaniec Strzelec Opolskich Jan Rychel. Szkolny projekt o sławnych mieszkańców Strzelec Opolskich.

Sławny mieszkaniec Strzelec Opolskich Jan Rychel. Szkolny projekt o sławnych mieszkańców Strzelec Opolskich. Sławny mieszkaniec Strzelec Opolskich Jan Rychel. Szkolny projekt o sławnych mieszkańców Strzelec Opolskich. Jan Rychel - ur. 1902r 27 października, zmarł w 1974r 16 lutego. Jan Rychel był jednym z założycieli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.) Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice tel. 46/ 833 70 93

Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice tel. 46/ 833 70 93 Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice tel. 46/ 833 70 93 akademia@mokskierniewice.pl Zabytkowa Willa Kozłowskich, w której mieści się Regionalna Akademia

Bardziej szczegółowo

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI Kl. Stanisław SZYMANOWSKI dzięki uprzejmości anpate Urodził się 4 października 1919 roku w Pasierbach koło Gostynia jako trzecie w kolejności z czworga dzieci Walentego i Marii Szymanowskich. Miał trzech

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA Tomasz a Kempis Przekład Jan Ożóg SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2014 Wprowadzenie Z książeczką Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa po raz pierwszy spotkałem się

Bardziej szczegółowo

Sztutowo Muzeum Stutthof

Sztutowo Muzeum Stutthof Sztutowo Muzeum Stutthof Historia Pierwsi więźniowie przybyli do niemieckiego obozu pod Sztutowem 2 września 1939 r. Do 30 września 1941 r. obóz nosił nazwę "Zivillager Stutthof". Termin "KL Stutthof"

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/11021,komunikat-o-podjeciu-sledztwa-w-sprawie-obozu-zaglady-kl-ausch witz-birkenau.html Wygenerowano: Środa, 4 stycznia 2017,

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim urodził się 21 czerwca 1873 r. w Kamionku jako jedno z siedmiorga dzieci Szczepana i Pelagii (z Krugerów) Draheimów. Dnia 16 kwietnia 1884 r.,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Ekert Wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Tomasz Ekert Wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku Tomasz Ekert Wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku Sprawozdanie z wizyty studyjnej wizytatorów ds. ewaluacji w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

http://www.rcin.org.pl

http://www.rcin.org.pl Archeologia Polski, t. XXXVIII : 1993, z. I PL ISSN 0003-8180 MAŁGORZATA WINIARSKA-KABACIŃSKA ANALIZA FUNKCJONALNA OSTRZA KOŚCIANEGO ZBROJONEGO KRZEMIENNYMI WKŁADKAMI Z TŁOKOWA, WOJ. OLSZTYŃSKIE 1 Analizę

Bardziej szczegółowo

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Instytut Archeologii i Etnologii PAN w dniu 14 listopada 2013 roku obchodził 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji otrzymaliśmy liczne listy gratulacyjne i medale okolicznościowe. Przeżyjmy to jeszcze

Bardziej szczegółowo

Hubalczycy z Oświęcimia

Hubalczycy z Oświęcimia Łukasz Ksyta Hubalczycy z Oświęcimia Po raz pierwszy o żołnierzach majora Hubala pisał w swojej krótkiej opowieści pt. Hubalczycy Maciej Kalenkiewicz w 1940 roku. Opowieść ta w 1942 roku została opublikowana

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja 19.01. 2016 r. - 19.06. 2016 r. KARTA PRACY nr 2b ZADANIE 2 - Mapa pamięci o miejscach i bohaterach stworzenie mapki z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/fotokronika-ipn/14487,historyczne-konwersatorium-objazdowe-dla-uczestnikow-konkursu-nie-liczby-wi dze-a.html Wygenerowano: Niedziela, 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

Historia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu Historia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu swoją obecną siedzibę przy ul. Wawel 13 zajmuje od 1924 roku. Fragment internetowego

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Butler - patron Szkoły Podstawowej w Ostrowach k/kutna. Nauczycielka, wieloletnia kierowniczka szkoły w Ostrowach. Urodziła się w 1883r.

Mieczysława Butler - patron Szkoły Podstawowej w Ostrowach k/kutna. Nauczycielka, wieloletnia kierowniczka szkoły w Ostrowach. Urodziła się w 1883r. Mieczysława Butler - patron Szkoły Podstawowej w Ostrowach k/kutna. Nauczycielka, wieloletnia kierowniczka szkoły w Ostrowach. Urodziła się w 1883r. Od 1913r. pracowała jako starszy nauczyciel, a od 1934r.

Bardziej szczegółowo

Czynności przewodu doktorskiego DOTYCHCZASOWA PROCEDURA NOWA PROCEDURA. (obowiązuje do 30.09.2013r.) (obowiązuje od 01.10.2013r.)

Czynności przewodu doktorskiego DOTYCHCZASOWA PROCEDURA NOWA PROCEDURA. (obowiązuje do 30.09.2013r.) (obowiązuje od 01.10.2013r.) Szczegółowa procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego na podstawie przepisów dotychczasowych i przepisów znowelizowanych obowiązujących

Bardziej szczegółowo