Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 14 Prace z historii wychowania i organizacji szkolnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 14 Prace z historii wychowania i organizacji szkolnictwa"

Transkrypt

1 Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej Tom 14 Prace z historii wychowania i organizacji szkolnictwa Pod redakcją ks. Mieczysława Rusieckiego i Stanisława Majewskiego Akademia Świętokrzyska Kielce 2003

2 SPIS TREŚCI Wstęp..9 Józef Krasuski działalność naukowa i nauczycielska (opracował Stanisław Majewski)..15 Praca naukowo-badawcza Józefa Krasuskiego nad dziejami oświaty na kielecczyźnie i ziemi radomskiej w latach wojny i okupacji niemieckiej ( ) (opracował Stanisław Ośko)...21 Bibliografia prac doktora Józefa Krasuskiego za lata (opracował Stanisław Majewski)..29 ROZPRAWY I ARTYKUŁY Część I DZIEJE ORGANIZACJI SZKOLNICTWA OD XVIII DO XX WIEKU JÓZEF KRASUSKI, Edukacja jako czynnik integrujący Europę na przestrzeni dziejów, dziś i jutro...41 ADAM MASSALSKI, Nauczyciele języka francuskiego męskich szkół średnich rządowych Królestwa Polskiego w latach ANDRZEJ MEISSNER, Galicyjskie seminaria nauczycielskie na tle szkolnictwa pedagogicznego w monarchii austro-węgierskiej STANISŁAW MAJEWSKI, Reformy szkolnictwa w Polsce od XVIII do XX wieku i ich wpływ na kształt współczesnego systemu szkolnego...97 WALDEMAR FIRLEJ, Zarys dziejów szkolnictwa w Chmielniku w XIX i XX wieku (do 1939 roku) EWA KULA, Zwierzchnicy Gimnazjum Męskiego w Kielcach w okresie przejściowym MARZENA PĘKOWSKA, Zakład dla głuchoniemych we Lwowie w latach MARCIN SŁOWIK-WILCZYŃSKI, Kształtowanie się instytucji resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w Europie od XVI do XX wieku (zarys historyczny).161 STANISŁAW MAJEWSKI, Kształtowanie się systemu zarządzania oświatą w Polsce od XVIII do XX wieku (zarys historyczny)...169

3 Część II DZIEJE NAUCZANIA I OPIEKI KS. MIECZYSŁAW RUSIECKI, Metodyczne aspekty katechezy Kościoła katolickiego w Polsce w XIX wieku DANUTA KRZEŚNIAK-FIRLEJ, Nauczanie religii rzymskokatolickiej w prawodawstwie państwowym i kościelnym Drugiej Rzeczpospolitej DANUTA KRZEŚNIAK-FIRLEJ, Nauczanie religii rzymskokatolickiej w szkołach zawodowych diecezji kieleckiej w latach MAŁGORZATA STAWIAK-OSOSIŃSKA, Wychowanie domowe dziewcząt w świetle poglądów publicystów pierwszej połowy XIX wieku w Królestwie Polskim (rola i zadania matki w domowym wychowaniu córek) TERESA GUMUŁA, Początki pomocy bezdomnym w Galicji w działalności Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta ( ) JOANNA KARCZEWSKA, Wychowanie do pracy według Stefana Kunowskiego.309 SYWETKI JAN JADACH, Jan Pazdur ( ) JOLANTA CHWAŁEK, Tadeusz Maj ( ). Życie, działalność artystyczna i pedagogiczna RECENZJE I OMÓWIENIA JÓZEF KRASUSKI, Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa STANISŁAW MAJEWSKI, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom 3, księga pierwsza i druga, wybór i opracowanie Stefan Wołoszyn, Kielce TERESA GUMUŁA, Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów TERESA GUMUŁA, Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku, pod red. Tadeusza Jałmużny i Wiesławy Leżańskiej, Łódź TERESA GUMUŁA, Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych, pod red. Edwarda Alfreda Mierzwy, Piotrków Trybunalski

4 CONTENTS Introduction JÓZEF KRASUSKI SCHOLARLY AND TEACHING ACTIVITY (by Stanisław Majewski).15 JÓZEF KRASUSKI S RESEARCH WORK INTO THE HISTORY OF EDUCATION IN KIELCE AND RADOM REGIONS IN THE YEARS OF WAR AND GERMAN OCCUPATION ( ) (by Stanisław Ośko)...21 BIBLIOGRAPHY OF WORKS OF DOCTOR JÓZEF KRASUSKI FOR YEAR (by Stanisław Majewski) DISSERTATIONS AND ARTICLES Part I HISTORY OF THE ORGANIZATION OF EDUCATION FROM THE 17th TO THE 20th CENTURY JÓZEF KRASUSKI, Educations as a Factor Integrating Europe Over Centuries, Today and Tomorrow...41 ADAM MASSALSKI, Teachers of the French Language in Public Male Grammar Schools in the Kingdom of Poland in the Years ANDRZEJ MEISSNER, Galician Teacher Training Colleges Against the Background of Pedagogical Education in the Austro-Hungarian Monarchy STANISŁAW MAJEWSKI, Reforms of Education in Poland from the 18th to the 19th and 20th Centuries and Their Effect on the Shape of the Present School System WALDEMAR FIRLEJ, Outline of the History of Education in Chmielnik in the 19th and 20th Centuries (to 1939) EWA KULA, Superiors of Male Grammar School in Kielce in the Transitory Period MARZENA PĘKOWSKA, Institution for the Deaf and Dumb in Lwow in the Years MARCIN SŁOWIK-WILCZYŃSKI, The Formation of Resocialization and Care Institutions for Children and Youth in Europe from the 16th to the 20th Centuries (Historical Outline)...161

5 STANISŁAW MAJEWSKI, Formation of the System of Management if Education in Poland from the 18th to the 20th Centuries (Historical Outline)..169 Part II HISTORY OF TEACHING AND CARE FATHER MIECZYSŁAW RUSIECKI, Methodical Aspects of Catechesis of the Catholic Church in Poland in the 20th Century DANUTA KRZEŚNIAK-FIRLEJ, Teaching of Roman Catholic Religion in National and Church Legislation of the Second Republic DANUTA KRZEŚNIAK-FIRLEJ, Teaching of Roman Catholic Religion in Vocational Schools of the Kielce Diocese in the Years MAŁGORZATA STAWIAK-OSOSIŃSKA, Home Education of Girls in the Options of Journalists of the First Half of the 20th Century in the Polish Kingdom (Role and Assignments of Mother in Home Educations of Daughters) TERESA GUMUŁA, Beginnings of Aid to the Homeless in Austrian Galicia in the Activity of Adam Chmielowski Bother St Albert ( ).301 JOANNA KARCZEWSKA, Education to Work According to Stefan Kunowski.309 OBITUARY JAN JADACH, Jan Pazdur ( ) JOLANTA CHWAŁEK, Tadeusz Maj ( ). Life, Artistic and Pedagogical Activity REVIEWS AND DISCUSSION JÓZEF KRASUSKI, Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Outline of the History of Education, Warsaw STANISŁAW MAJEWSKI, Sources to the History of Education and Pedagogical Thought, volume 3, tomes first and second, selection and edition by Stefan Wołoszyn, Kielce TERESA GUMUŁA, Andrzej Meissner, Dispute About the Soul of the Polish Teacher. Public Attitudes in Austrian Galicia Concerning Teacher Training, Rzeszów TERESA GUMUŁA, Private education in Poland and in Europe in the 20th Century, ed. by Tadeusz Jałmużna and Wiesława Leżańska, Łódź

6 TERESA GUMUŁA, The History of the Formation of Polish Educational Institutions, ed. by Edward Alfred Mierzwa, Piotrków Trybunalski

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 RADA NAUKOWA Ryszard ASIENKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Tomáš DOHNAL (Uniwersytet Techniczny w Libercu) Karol FEČ (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) Elena

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Autor: Ks. Wojciech Cichosz. Tytuł: Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce

Autor: Ks. Wojciech Cichosz. Tytuł: Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce Autor: Ks. Wojciech Cichosz Tytuł: Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce Źródło: w: Państwo a wychowanie. Idee mity stereotypy, red. Ks. A. Dymer, T. Sikorski, Centrum Edukacyjne Archidiecezji

Bardziej szczegółowo

Wanda Dróżka Bożena Matyjas

Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and artistic problems VOLUME 19 Contemporary problems of the teacher and educator Edited by Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

Scholarly publications

Scholarly publications Professor Richard Butterwick-Pawlikowski Scholarly publications (not including ordinary book reviews, press interviews or popular articles) Books Monographs 1. Polska Rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ustawiczna 1(60)/2008

ustawiczna 1(60)/2008 EDUKACJA ustawiczna 1(60)/2008 DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych (EAEA) RADA PROGRAMOWA Programmatic council prof. dr hab. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Jean Emmanuel Gilibert (1741 1814) i jego rola w rozwoju historii naturalnej na Uniwersytecie Wileńskim

Jean Emmanuel Gilibert (1741 1814) i jego rola w rozwoju historii naturalnej na Uniwersytecie Wileńskim Towarzystwo Naukowe Warszawskie Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN MATERIAŁY KONFERENCYJNE Biografie autorów i streszczenia referatów Jean Emmanuel Gilibert (1741 1814) i jego rola w

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2015 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS'

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS' PhD Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska; tel: + 48 41 3680096, e-mail: stanleyadamczyk@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY SZKO Y WY SZE I ICH FINANSE W 2007 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY SZKO Y WY SZE I ICH FINANSE W 2007 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY SZKO Y WY SZE I ICH FINANSE W 2007 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and art problems VOLUME 20 Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Edited by Zdzisław Ratajek

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES SECTION OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES IN CO-OPERATION WITH THE INSTITUTE OF HISTORY POLISH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV: SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ IV: SPRAWOZDANIA Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji... CZĘŚĆ IV: SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ HISTORYCZNE KONTEKSTY RELACJI UCZEŃ MISTRZ

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK University of Zielona Góra INFORMATION PACK PEDAGOGY BA DEGREE STUDIES Academic year 2010/2011 European Credit Transfer System (ECTS) PART II.A COURSE INFORMATION II.A.1 BA degree studies The runs two-level

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Jan Grzesiak Kazimierz Denek Włodzimierz Prokopiuk Danuta Waloszek Bronisław Siemieniecki Kazimierz Wenta Leszek Pawelski

SPIS TREŚCI Jan Grzesiak Kazimierz Denek Włodzimierz Prokopiuk Danuta Waloszek Bronisław Siemieniecki Kazimierz Wenta Leszek Pawelski SPIS TREŚCI Ewaluacja w dialogu dialog w ewaluacji... 9 UWARUNKOWANIA EWALUACJI I INNOWACJI W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI NAUCZYCIELA. DIALOG I EWALUACJA W EDUKACJI Kazimierz Denek Jakość edukacji i jej

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Adequate Information Management in Europe

Adequate Information Management in Europe Adequate Information Management in Europe Janusz Adamowski, Michal Gajlewicz, Magdalena Kielkiewicz The Case of Poland Warsaw University Institute of Journalism February 2005 AIM project Project: Adequate

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo