Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) , , Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla KRUS Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozdział III Wzór umowy Rozdział IV - Formularze i Załączniki Warszawa, sierpień 2015 r ZP

2 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym lub KRUS, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby KRUS oraz dostarczenie 565 kart SIM i 177 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla użytkowników w KRUS, zakup dodatkowych 40 sztuk telefonów komórkowych po cenach podanych w ofercie Wykonawcy, łącznie dla wszystkich grup wskazanych przez Zamawiającego oraz zakup dodatkowych telefonów komórkowych, urządzeń i akcesoriów telefonicznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział II SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi telefonii komórkowej oraz telefony komórkowe. III. Termin wykonania zamówienia Od dnia r. do dnia r. lub do wyczerpania się kwoty ,00 zł brutto przeznaczonej na realizację zawartej umowy, będącej wynikiem przedmiotowego postępowania. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych co upoważnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014r., poz. 243 t.j), b). posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą świadczenie usług telefonii komórkowej dla co najmniej 250 aktywnych kart SIM u jednego Zamawiającego. c). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. 2

3 d). sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych ppkt 1 lit. a)- d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, - który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, udowodnił Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć: 1. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. potwierdzenie wpisu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 2. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, tj. minimum 1 usługi obejmującej świadczenie usług telefonii komórkowej dla co najmniej 250 aktywnych kart SIM u jednego Zamawiającego, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). Dowodami są: a. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b. oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt A.1.2a). 3

4 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt A.1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt A.1.2a) i 2b). A.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy dołączyć: 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. A.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.3.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt A.3.5 stosuje się odpowiednio. B. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). C. Inne dokumenty: 8. Wypełniony Formularz oferty wg wzoru zawartego w Rozdziale IV, Formularze i Załączniki SIWZ; 9. dowód wniesienia wadium, 10. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum], 11. dokumenty potwierdzające zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku określonym w pkt IV. 3. 4

5 VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 4. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faxu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) , (22) , fax: (22) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. VII. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz j.t.). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją wadium na usługi telefonii komórkowej. 2. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 5

6 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium oraz wadium w formie innej niż pieniądz nie będzie zawierać zapisów wymienionych w pkt VII. 9 i 10 zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt VII Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wadium wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność. 5. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych wykonawców winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. 6

7 7. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 8. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych niezbędne jest przedstawienie tłumaczenia na język polski. 9. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy -Pzp. 11. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 12. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia r. do godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Biuro Zamówień Publicznych Al. Niepodległości Warszawa Oferta na usługi telefonii komórkowej 2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 3. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 4. W przypadku wycofania oferty, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane i na wniosek Wykonawcy zostaną odesłane. 7

8 5. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A parter. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10. Informacje, o których mowa w ppkt 8 i 9 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca w Formularzu Oferty określi ceny jednostkowe, w ujęciu brutto. 2. Wykonawca określi ceny w złotych polskich. 3. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonywania i poniesienia przez Wykonawcę a konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty. 4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 177 poz z późn. zm.). 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oceny ofert dokonywała będzie Komisja przetargowa. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria wyboru: 1. Cena znaczenie 90% (Kc) 2. Dodatkowy limit minut na połączenia dla grupy III - 10% (Kl) (maksymalnie do 300 minut/miesiąc* ) - liczone powyżej pakietu 200 minut/miesiąc w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę pakietu nielimitowanych minut/miesiąc, Zamawiający dla wyliczenia przedmiotowego kryterium przyjmie maksymalną wartość tj. 300 minut/miesiąc Kryterium cena - 90% Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium uzyska Wykonawca wynosi 90. Kryterium będzie liczone według następującego wzoru: Kc= (Kn:Kb)x90 8

9 Gdzie: Kn- najniższa wartość A wśród badanych ofert; Kb- wartość A oferty badanej. A = (24xA1+A2) Gdzie: A1 suma 17 abonamentów miesięcznych brutto oferty badanej (suma abonamentów miesięcznych brutto wyliczonych dla 17 jednostek organizacyjnych KRUS) A2 łączna kwota brutto do zapłaty za oferowane dla 17 jednostek organizacyjnych KRUS aparaty telefoniczne (177 szt.) w badanej ofercie Kryterium limit minut /miesiąc na połączenia dla grupy III - 10% (Kl) Ilość dodatkowych minut dla Grupy III Kl = x 10 Maksymalna ilość dodatkowych minut dla Grupy III (300) Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy (W), stanowiący sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert, wg. wzoru: W = K c + Kl 4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Pzp. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, jeżeli wystąpią przesłanki zastosowania art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz ust. 2 pkt 3) lit. a). XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, tj. kwoty ,00 zł brutto najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 9

10 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja: a). z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta). b). winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. XVI. Wzór umowy 1. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XVIII. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem art. 180 ust. 2 ustawy - Pzp. 10

11 Rozdział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby KRUS w terminie od dnia r. do r. lub do wyczerpania się kwoty ,00 zł. brutto przeznaczonej na realizację niniejszej umowy. Kwota ,00 zł. brutto przeznaczona jest na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostarczeniem 565 kart SIM, 177 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla użytkowników w KRUS oraz zakup dodatkowych 40 sztuk telefonów komórkowych po cenach podanych w ofercie Wykonawcy dla każdej z grup w ilościach zgodnych z Rozdziałem III Wzór umowy 2 ust 22, natomiast kwota ,00 zł. brutto przeznaczona jest na zakup dodatkowych telefonów komórkowych, urządzeń i akcesoriów telefonicznych, zgodnie z Rozdziałem III Wzór umowy 6 ust Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający określił 3 grupy użytkowników telefonów komórkowych w KRUS. Wykonawca zapewnia dostarczenie każdemu użytkownikowi z grupy I i II telefonu komórkowego wskazanego jako telefon przeznaczony dla grupy, do której użytkownik został przyporządkowany, jak również 91 telefonów dla użytkowników grupy III. O zakwalifikowaniu telefonu do konkretnej grupy będzie decydowała jego detaliczna cena jednostkowa netto bez aktywacji, obowiązująca poza promocjami Wykonawcy w czasie realizacji zakupu, zamieszczona na stronie internetowej Wykonawcy w czasie realizacji zakupu, w miejscu przez niego wskazanym jak również spełnienie minimalnych parametrów technicznych wskazanych przez Zamawiającego dla poszczególnych grup, zgodnie z poniższym. 2. Wykonawca zapewnia w ramach abonamentu każdemu użytkownikowi możliwość korzystania z usług telefonii komórkowej w zakresie przewidzianym dla grupy, do której został przyporządkowany, zgodnie z poniższym: Grupa I dla 3 użytkowników a) w ramach abonamentu dostępna będzie nielimitowana ilość połączeń głosowych krajowych, wiadomości SMS i MMS zarówno wychodzących jak i przychodzących, (nie dotyczy roamingu i połączeń międzynarodowych oraz usług SMS międzynarodowy, SMS premium, WAP premium) oraz wszelkich usług dodatkowych typu przekierowanie połączeń, poczta głosowa, SMS z pytaniem o bieżące zużycie usług, itp.; b) w ramach abonamentu dostępna będzie usługa krajowej transmisji danych typu DATA z miesięcznym limitem 10 GB; c) naliczanie wykorzystania usług transmisji danych następować będzie maksymalnie co 10 kb; d) usługa roaming - aktywna. Telefony komórkowe w detalicznej cenie jednostkowej netto bez aktywacji powyżej 2600,00 zł. plus wszystkie telefony z grupy II i III dostępne w ogólnodostępnym cenniku Wykonawcy. Minimalne parametry techniczne telefonów komórkowych dla Grupy I: możliwość korzystania z sieci GSM 900/1800/1900 oraz UMTS; możliwość wysyłania i odbierania sms i mms, możliwość korzystania z transmisji GPRS, HSPA, 3G, LTE 11

12 wyświetlacz minimum 256 tys. kolorów w rozdzielczości minimum 240x320, wyposażenie Bluetooth i GPS, sieć WiFi, kalendarz z terminarzem, możliwość wysyłania i odbierania i na telefonie z systemu MS Exchange, przeglądarka internetowa, możliwość komunikacji z komputerem przez złącze USB, obsługa Javy lub wbudowany system operacyjny z możliwością instalacji dodatkowego oprogramowania, możliwość zastosowania karty rozszerzającej pamięć lub wbudowana pamięć minimum 32GB. Grupa II dla 83 użytkowników a) w ramach abonamentu dostępna będzie nielimitowana ilość połączeń głosowych krajowych, wiadomości SMS i MMS zarówno wychodzących jak i przychodzących, (nie dotyczy roamingu i połączeń międzynarodowych oraz usług SMS międzynarodowy, SMS premium, WAP premium) oraz wszelkich usług dodatkowych typu przekierowanie połączeń, poczta głosowa, SMS z pytaniem o bieżące zużycie usług, itp. b) w ramach abonamentu dostępna będzie usługa krajowej transmisji danych typu DATA z miesięcznym limitem 5 GB, c) naliczanie wykorzystania usług transmisji danych następować będzie maksymalnie co 10 kb. Telefony komórkowe w detalicznej cenie jednostkowej netto bez aktywacji powyżej 1600,00 zł i do 2600,00 zł, plus wszystkie telefony z grupy III dostępne w ogólnodostępnym cenniku Wykonawcy. Minimalne parametry techniczne telefonów komórkowych dla Grupy II: możliwość korzystania z sieci GSM 900/1800/1900 oraz UMTS; możliwość wysyłania i odbierania sms i mms, możliwość korzystania z transmisji GPRS, HSPA, 3G, LTE wyświetlacz minimum 256 tys. kolorów w rozdzielczości minimum 240x320, wyposażenie Bluetooth i GPS, sieć WiFi, kalendarz z terminarzem, możliwość wysyłania i odbierania i na telefonie z systemu MS Exchange, przeglądarka internetowa, możliwość komunikacji z komputerem przez złącze USB, obsługa Javy lub wbudowany system operacyjny z możliwością instalacji dodatkowego oprogramowania, możliwość zastosowania karty rozszerzającej pamięć lub wbudowana pamięć minimum 16GB. Grupa III dla 465 użytkowników 12

13 a) w ramach abonamentu minimum pakiet 200 minut/miesiąc; b) minuty w ramach abonamentu jak i ponad przydzielony miesięczny pakiet minut wymienne na wiadomości sms i mms w stosunku 4 wiadomości tekstowe sms za 1 minutę oraz 2 wiadomości mms za 1 minutę połączenia; c) w ramach abonamentu nielimitowane i bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi kartami SIM Zamawiającego obsługiwanymi przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy (w biznes grupie); d) w ramach abonamentu dostępna będzie usługa krajowej transmisji danych typu DATA z miesięcznym limitem 1 GB, e) naliczanie wykorzystania usług transmisji danych następować będzie maksymalnie co 10 kb. Telefony komórkowe w detalicznej cenie jednostkowej netto bez aktywacji powyżej 400,00 zł i do 1600,00 zł dostępne w ogólnodostępnym cenniku Wykonawcy. Minimalne parametry techniczne telefonów komórkowych dla Grupy III: możliwość korzystania z sieci GSM 900/1800/1900 oraz UMTS; możliwość wysyłania i odbierania sms i mms, możliwość korzystania z transmisji GPRS, HSPA, 3G, LTE wyświetlacz minimum 256 tys. kolorów w rozdzielczości minimum 240x320, wyposażenie Bluetooth i GPS, sieć WiFi, kalendarz z terminarzem, możliwość wysyłania i odbierania i na telefonie z systemu MS Exchange, przeglądarka internetowa, możliwość komunikacji z komputerem przez złącze USB, obsługa Javy lub wbudowany system operacyjny z możliwością instalacji dodatkowego oprogramowania, możliwość zastosowania karty rozszerzającej pamięć lub wbudowana pamięć minimum 8GB. Dodatkowo: Wykonawca zapewni pakiet 1000 minut/miesiąc na każdą kartę SIM wykorzystywaną przez Zamawiającego do bramki GSM 4 karty SIM. Wykonawca zapewni karty SIM z usługą umożliwiającą korzystanie z internetu z limitem przesyłania danych w jednym okresie rozliczeniowym minimum 40 GB 10 kart SIM Cechy wspólne dla grupy III oraz kart wykorzystywanych w bramkach GSM Łączna liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu w miesiącu - minimum minut. 13

14 Cechy wspólne dla wszystkich grup oraz kart z usługą umożliwiającą korzystanie z internetu W przypadku przekroczenia limitu transmisji danych w miesiącu, Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia prędkości transferu, nie dopuszcza natomiast opcji całkowitego zablokowania dostępu do usługi lub ponoszenia kosztów za dodatkowy transfer danych. Wszystkie pozostałe ceny usług niewymienionych w Formularzu cenowym świadczonych w ramach Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą zgodne z cennikiem dla taryfy dla klientów biznesowych o najdroższym abonamencie. Ponadto przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że nie podniesie zaoferowanych stawek w tej taryfie, ewentualnie je obniży. Zamawiający będzie zamawiać urządzenia, wybierając z cennika operatora dostępnego w chwili zakupu. Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedłoży aktualny, pełny wykaz telefonów komórkowych jakim dysponuje wraz z wykazem ich cen netto oraz brutto. Zakupione urządzenie musi być fabrycznie nowe i tworzyć komplet handlowy tak, jak przewiduje producent. Zamawiający wymaga podania w ofercie za jaką cenę brutto Wykonawca będzie sprzedawał urządzenie z danej Grupy. 14

15 Rozdział III - Wzór Umowy U M O W A NR... Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 190, NIP , REGON: reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego występuje: zwaną dalej Zamawiającym, a NIP:., REGON:. zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby KRUS w terminie od dnia r. do r. lub do wyczerpania się wcześniej kwoty ,00 zł. brutto przeznaczonej na realizację niniejszej umowy. Kwota ,00 zł. brutto przeznaczona jest na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostarczeniem 565 kart SIM oraz 177 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla użytkowników w KRUS oraz zakup dodatkowych telefonów komórkowych, o których mowa w 2 ust. 22, natomiast kwota ,00 zł. brutto przeznaczona jest na zakup dodatkowych telefonów komórkowych, urządzeń i akcesoriów, o których mowa w 6 ust. 3, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późń. zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy Charakterystyka Grup oraz minimalne parametry techniczne telefonów komórkowych 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OBJĘTYCH ABONAMENTEM 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 565 aktywnych w sieci kart SIM wraz z informacją o przypisanych do nich numerach telefonów. 15

16 2. Realizacja usług odbywać się będzie z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawcę 565 sztuk aktywnych kart SIM oraz 177 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych. 3. Wykonawca dostarczy do 17 jednostek organizacyjnych KRUS gotowe do użytku karty SIM wraz z informacją o przypisanych do nich numerach telefonów (uwzględniając przy tym numery obecnie użytkowane przez Zamawiającego) nie później niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług określonych w 1, w ilościach zgodnych z Załącznikiem nr 2 do umowy Rozdzielnik ilościowo wartościowy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz obecnie użytkowanych w KRUS numerów telefonów w podziale na 17 jednostek organizacyjnych KRUS. 4. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe telefony komórkowe do 17 jednostek organizacyjnych KRUS w ilościach zgodnych z Załącznikiem nr 3 do umowy Rozdzielnik telefonów komórkowych, w terminie nie później niż 30 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 5. Wykonawca dostarczy w ramach niniejszej umowy telefony komórkowe oraz gotowe do użytku karty SIM zgodnie z warunkami niniejszej umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich utraty albo uszkodzenia do chwili przekazania kart SIM i telefonów komórkowych osobom wskazanym przez Zamawiającego. Karty SIM dostarczone będą do 17 jednostek organizacyjnych Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie a na każdym z opakowań widoczny będzie nr MSISDN. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem, lub telefonicznie o gotowości do dokonania przekazania kart SIM oraz fabrycznie nowych telefonów komórkowych. 7. Zamawiający ustali datę i godzinę rozpoczęcia odbioru, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od uzyskania informacji, o których mowa w ust. 6 i powiadomi o tym Wykonawcę. 8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone telefony komórkowe i karty SIM są niezgodne ze złożonym zamówieniem Zamawiający odmówi wykonania czynności odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy termin dostarczenia części lub całości zamówienia, kart SIM i telefonów komórkowych wolnych od wad i zgodnych z ustalonymi cenami, nie później jednak niż 5 dni roboczych od dnia w którym nastąpiła odmowa odbioru oraz sporządzenie protokołu zawierającego jej przyczyny. 9. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie dostarczenia telefonów komórkowych oraz kart SIM, zostanie potwierdzone Protokołem przekazania kart SIM i numerów telefonów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy oraz Protokołem Odbioru telefonów komórkowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy, podpisanymi przez wskazanych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Z chwilą podpisania protokołów, o których mowa w ust. 9, telefony komórkowe stają się własnością Zamawiającego. 11. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć świadczenie usług w dniu 01 stycznia 2016 r. od godz Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia dotychczas użytkowanych przez KRUS numerów telefonów. W przypadku zmiany operatora przeniesienie musi nastąpić w ciągu jednego dnia roboczego od wygaśnięcia poprzedniej umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz z późn.zm.). Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz numerów telefonów użytkowanych w KRUS. 13. Wykonawca zapewnia bezpłatną aktywację kart SIM. 14. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia łącznie minimum minut miesięcznie do wykorzystania na połączenia krajowe ze wszystkich telefonów komórkowych 16

17 Zamawiającego dla grupy użytkowników III oraz kart w bramkach GSM do wszystkich sieci (poza siecią wewnętrzną telefonów komórkowych Zamawiającego obsługiwanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy). Dla grupy I i II użytkowników wszystkie połączenia telefoniczne krajowe oraz wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych krajowych będą nielimitowane w ramach abonamentu. 15. Zamawiający określił trzy grupy użytkowników telefonów komórkowych w KRUS. Wykonawca zapewnia dostarczenie każdemu użytkownikowi z grupy I i II telefonu komórkowego wskazanego jako telefon przeznaczony dla grupy, do której użytkownik został przyporządkowany, jak również 91 telefonów dla użytkowników grupy III, w ilościach zgodnych z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy oraz zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem. Wykonawca zapewnia również każdemu użytkownikowi możliwość korzystania z usług telefonii komórkowej w zakresie przewidzianym dla grupy, do której został przyporządkowany. Grupa I 3 użytkowników; Grupa II 83 użytkowników; Grupa III 465 użytkowników; Charakterystyka Grup oraz parametry techniczne telefonów komórkowych zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 16. W przypadku niewykorzystania pakietu minut określonego w ust. 14, zgodnie z podziałem na grupy wynikającym z ust. 15 oraz przydzieleniem pakietów na kartach SIM wykorzystywanych do bramek GSM zgodnie z ust. 21 w danym miesiącu rozliczeniowym, Wykonawca zapewnia możliwość wykorzystania w kolejnych miesiącach rozliczeniowych, do końca trwania umowy ilości minut pozostałej w indywidualnych pakietach użytkowników z grupy III oraz na numerach bramki. 17. Wykonawca zapewnia pełną dostępność usług bez względu na porę dnia. Zaoferowany poziom sygnału będzie wystarczający do nawiązywania sesji łączności głosowej oraz przesyłania danych z i do telefonów użytkowanych przez Zamawiającego. 18. Dla użytkowników grupy III Wykonawca zapewnia, iż usługi połączeń głosowych świadczone w ramach abonamentu i ponad przydzielony miesięczny pakiet minut są wymienne z wiadomościami sms i mms w stosunku: 4 wiadomości sms za 1 minutę połączenia głosowego i 2 wiadomości mms za 1 minutę połączenia głosowego. 19. Dla wszystkich grup użytkowników Wykonawca zapewnia nielimitowane bezpłatne połączenia głosowe oraz wiadomości sms i mms pomiędzy wszystkimi komórkowymi kartami SIM Zamawiającego obsługiwanymi przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy. 20. Wykonawca zapewnia taryfikację jednosekundową połączeń głosowych bez opłaty za inicjację połączenia (nie dotyczy połączeń międzynarodowych i roamingowych opłacanych według cennika Wykonawcy dla klientów biznesowych). 21. Wykonawca zapewnia możliwość zwiększenia ilości aktywnych kart SIM na żądanie Zamawiającego bezpłatnie, maksymalnie do 600 kart SIM oraz numerów w sieci. Numery telefonu będą wtedy przydzielone Zamawiającemu na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy oraz przekazane protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. Każda dodatkowa karta SIM zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego nie później niż 1 dzień roboczy od złożenia zamówienia, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Aktywacja karty SIM nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia aktywacji. Zamawiający będzie miał prawo do wykorzystania 4 z dodatkowych kart SIM również do bramek GSM. Karty takie będą posiadały wszystkie cechy kart zamawianych w grupach użytkowników. Wykonawca zapewnia przydzielenie na każdej karcie SIM wykorzystywanej do bramki GSM pakietu 1000 minut/miesiąc. Po wykorzystaniu dostępnej liczby minut 17

18 przez bramki GSM, możliwość połączeń wychodzących z tych kart będzie blokowana, z wyjątkiem połączeń pomiędzy bramkami GSM a innymi kartami SIM dostarczonymi w ramach niniejszej umowy. 22. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu dodatkowych telefonów komórkowych według cen podanych w 5 ust. 4-6 dla każdej z grup, w ilościach: Grupa I 5, Grupa II- 5, Grupa III Wykonawca będzie przesyłał w ramach abonamentu wraz z fakturami szczegółowe bilingi, wykazy połączeń realizowanych przez poszczególnych użytkowników (poszczególne numery) w Centrali oraz 16 Oddziałach Regionalnych KRUS oraz za każdy miesiąc raporty statystyczne dla każdego numeru oddzielnie, zawierające co najmniej sumaryczne dane dotyczące ilości wykorzystanych minut, wysłanych sms oraz mms, minut niewykorzystanych w ostatnim okresie rozliczeniowym więc przeniesionych na kolejne okresy rozliczeniowe, informacje na temat innych świadczonych usług, w tym np. wielkości transferu, kwotę za połączenia wykonane ponad przydzielony pakiet, kwotę za połączenia wykonane w roamingu, dodatkowe koszty itp. Zgodnie z powyższym wszystkie informacje powinny być przygotowane w rozbiciu na poszczególne numery telefonów oraz jako informacje/wartości zbiorcze, łącznie dla wszystkich numerów użytkowanych w Centrali oraz dla wszystkich numerów użytkowanych w każdym Oddziale Regionalnym KRUS. 24. Wykonawca zapewnia bezpłatne automatyczne, głosowe lub przez sms powiadamianie użytkowników grupy III o wysokości przydzielonego na karcie SIM miesięcznego pakietu minut, w chwili rozpoczęcia świadczenia usług. 25. Wykonawca zapewnia bezpłatne automatyczne, głosowe lub przez sms powiadamianie pracowników Zamawiającego o ilości wykorzystanych minut, zaoszczędzonych w poprzednich okresach rozliczeniowych zgodnie z przydzielonym pakietem minut a w przypadku jego przekroczenia oraz korzystania z usług dodatkowych o kwocie (dodatkowych kosztach) jaka zostanie doliczona do faktury. 26. Wykonawca zapewnia bezpłatne automatyczne, głosowe lub przez sms powiadamianie użytkownika danej karty SIM z grupy III oraz jednocześnie pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego jako Administrator usług o przekroczeniu miesięcznego pakietu minut (z uwzględnieniem minut zaoszczędzonych w poprzednich okresach rozliczeniowych) niezwłocznie, nie później niż 5 minut po przekroczeniu pakietu (nie dotyczy połączeń w roamingu). 27. Wykonawca zapewnia identyfikację numeru rozmówcy. 28. Wykonawca zapewnia wszystkim użytkownikom bezpłatną możliwość odsłuchiwania poczty głosowej w połączeniach krajowych. 29. Wykonawca zapewnia blokowanie połączeń z numerami o podwyższonej płatności. 30. Wykonawca zapewnia blokowanie połączeń międzynarodowych. 31. Wykonawca zapewnia blokowanie wysyłania wiadomości na serwisy płatne. 32. Wykonawca zapewnia blokowanie przychodzących sms reklamowych, konkursowych. 33. Wykonawca zapewni blokowanie korzystania z WAP. 34. Wykonawca zapewnia Internet dla użytkowników Grupy I, II i III zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Charakterystyka Grup oraz parametry techniczne telefonów komórkowych. 35. Aktywacja usług następowała będzie również po uprzednim zamówieniu ich dla danego użytkownika, złożonym przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego jako Administrator usług. 36. Wykonawca zapewnia aktywację usługi roamingu dla danego użytkownika karty SIM z Grupy II i III, po uprzednim zamówieniu złożonym przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego jako Administrator usług. 18

19 37. Wykonawca zapewnia możliwość czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu/karty przez danego użytkownika. 38. Wykonawca zapewnia bezpłatne dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz aktywację duplikatu karty SIM w przypadku utraty dotychczas użytkowanej karty, która nastąpiła w wyniku kradzieży, zgubienia lub jej wady. 39. Wykonawca zapewnia dodatkowo dostarczenie do siedziby Zamawiającego puli 20 sztuk nieaktywnych kart SIM. Karty te będą bezpłatnie aktywowane (np. w przypadku kradzieży, zgubienia lub stwierdzenia wady karty SIM) po zgłoszeniu dokonanym przez pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego jako Administrator usług. W przypadku wykorzystania wszystkich kart z dodatkowo dostarczonej Zamawiającemu puli, Wykonawca dostarczy kolejne nieaktywne karty SIM, zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszty dostarczenia nieaktywnych kart SIM/duplikatów kart ponosi Wykonawca. 40. Wykonawca zobowiązuje się automatycznie uniemożliwić nawiązywanie połączeń (deaktywacja kart) po wygaśnięciu umowy lub wykorzystaniu środków w wysokości ,00 zł. brutto, przeznaczonych na jej realizację. Niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku nie powoduje po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty za usługi realizowane po wygaśnięciu umowy lub wyczerpaniu się środków przeznaczonych na jej realizację. 41. Wykonawca zapewnia możliwość dokonania cesji numeru telefonu na osoby fizyczne lub prawne, bezpłatnie. Zamawiający ma prawo do dokonania cesji do 30 aktywnych kart SIM, na osoby fizyczne lub prawne. W przypadku dokonania przez Zamawiającego cesji, Wykonawca na wniosek Zamawiającego przydzieli Zamawiającemu nowy numer wraz z kartą SIM. Cesja dotyczyć będzie jedynie numeru telefonu i karty. 42. Na żądanie Zamawiającego, zgłoszone nie później niż przed wygaśnięciem umowy Wykonawca umożliwi nieodpłatnie przeniesienie numerów telefonów przypisanych do użytkowanych przez Zamawiającego kart SIM do innego, wskazanego przez Zamawiającego operatora sieci telefonii komórkowej, jednakże nie wcześniej niż ostatniego dnia obowiązywania umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz z późn.zm.) 43. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość administrowania usługami objętymi abonamentem, które będzie polegało w szczególności na stosowaniu, przez pracownika Zamawiającego, wyznaczonego jako Administrator usług, ograniczeń w zakresie korzystania z usług objętych umową. 44. Ograniczenia w zakresie korzystania z usług objętych umową, o których mowa w ust. 43, które może zastosować Administrator usług polegają w szczególności na: uniemożliwieniu wykonywania połączeń poza siecią wewnętrzną (pozostawiając jednocześnie możliwość wykonywania połączeń pomiędzy telefonami komórkowymi Zamawiającego obsługiwanymi przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy), ograniczeniu wykonywania połączeń do wskazanych przez Administratora usług sieci numerów, czasowym wyłączeniu możliwości nawiązywania połączeń oraz wysyłania sms i mms, korzystania z Internetu i innych usług. 45. Wykonawca umożliwia Administratorowi usług dostęp co najmniej w godzinach od 8.00 do 16.00, do wykazu połączeń realizowanych przez poszczególne karty SIM (poszczególne numery telefonów) aktualizowanego przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz na 24 godziny. 46. Na potrzeby administrowania usługami Wykonawca udostępni Zamawiającemu kanał elektronicznej komunikacji, zapewniający wykonywanie zleceń za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wykonawca zapewni przeszkolenie 3 osób, wskazanych przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy, co najmniej 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług określonym w 1 ust. 11, w zakresie zasad obsługi kanału elektronicznej komunikacji. Zamawiający może w trakcie trwania umowy pisemnie wskazać inne osoby jako uprawnione do administrowania usługami, nie więcej niż 3, które 19

20 Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić niezwłocznie po ich wskazaniu jak również Zamawiający może pisemnie wykluczyć dotychczas wskazane osoby z administrowania usługami. 47. Jako awaryjny kanał komunikacji na potrzeby administrowania Wykonawca zapewni infolinię telefoniczną z kontaktem do konsultanta Wykonawcy, który na telefoniczne zlecenie Administratora usług będącego pracownikiem Zamawiającego będzie dokonywał czynności administracyjnych. 48. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatną możliwość korzystania z aplikacji e-biling do pobierania oraz odczytu szczegółowego wykazu połączeń zrealizowanych przez wszystkie karty SIM, w wersji elektronicznej. 49. Wykonawca zapewni warunki techniczne do dokonywania czynności w zakresie administrowania usługami w imieniu Zamawiającego wyłącznie przez wskazane przez Zamawiającego osoby, w sposób uniemożliwiający złożenie dyspozycji w zakresie administrowania przez osoby nie wskazane przez Zamawiającego. Za prawidłowe funkcjonowanie kanałów komunikacji, w tym za prawidłową identyfikację osób uprawnionych do administrowania usługami w imieniu Zamawiającego, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. 50. W przypadku niedostatecznej jakości sygnału w budynku Centrali KRUS (Al. Niepodległości 190, Warszawa), Wykonawca na wniosek Zamawiającego, na własny koszt wykona odpowiednią instalację wzmacniającą sygnał w budynku. 51. Wykonawca zapewni telefony komórkowe bez blokad karty SIM (SIM LOCK). 52. Wykonawca zapewni 10 kart SIM z usługą umożliwiającą korzystanie z internetu z limitem przesyłania danych w jednym okresie rozliczeniowym minimum 40 GB. 53. Wykonawca zapewnia możliwość zwiększenia ilości aktywnych kart SIM z usługą umożliwiającą korzystanie z internetu zgodnie z ust. 52, bezpłatnie maksymalnie do 20 kart SIM. 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA POZOSTAŁYCH USŁUG 1. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie świadczył inne usługi telekomunikacyjne nie objęte abonamentem, jednak tylko po uprzednim zamówieniu złożonym przez pracownika Zamawiającego, wskazanego jako Administrator usług. 2. Usługi o których mowa w 3 ust. 1 będą świadczone na podstawie cennika operatora dla klientów biznesowych o najdroższym abonamencie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualny cennik. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy, wskazania drogą elektroniczną, na żądanie Zamawiającego bezpośredniego adresu strony internetowej, na której zamieszczone są wyżej wymienione cenniki. 3. Podczas trwania umowy Wykonawca, na wniosek Zamawiającego ma obowiązek obniżyć ceny usług wyspecyfikowanych w cenniku, jeżeli Wykonawca posiada ogólnodostępne cenniki usług, z których wynikają niższe stawki za usługi niż określone w cenniku, o którym mowa w ust. 2, a Zamawiający wskaże te cenniki. 4. Za ogólnodostępny cennik usług Zamawiający uzna taki cennik, który obowiązuje innych klientów Wykonawcy, a skorzystanie z niego nie pociąga za sobą konieczności zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań w postaci wymogu zawarcia umowy terminowej. Cennik ten musi być ponadto dostępny na stronie internetowej oraz w punktach sprzedaży Wykonawcy. 5. Zamawiający może złożyć wniosek, o którym mowa w 3 ust. 3, nie wcześniej niż podczas trwania drugiego miesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym obowiązywały ceny podlegające obniżeniu. Zmiana stawek będzie obowiązywała począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym nastąpiło zgłoszenie zmiany przez Zamawiającego. 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 5 02-07-2015 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Wykonanie projektu modernizacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrsyrena.pl Warszawa: Dostawa i uruchomienie sprzętu oświetleniowego w Teatrze Syrena Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ 1 z 6 2015-12-01 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Zakup energii elektrycznej na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl 1 z 6 2016-03-10 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-10-05 13:04 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Katowice: Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2015 Numer ogłoszenia: 24631-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 1 z 6 2011-09-26 13:10 Warszawa: Rozbudowa centrali telefonicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 254715-2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. z 5 Prabuty: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Prabuty oraz zapewnienia im opieki Numer ogłoszenia: 495266-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28. Goniądz: Usługa w zakresie wydruku materiałów reklamowych Numer ogłoszenia: 169694-2014; data zamieszczenia: 20.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego terenu

Bardziej szczegółowo

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WZ.272.3.2.2015 Puck, dnia 23.03.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa obrabiarek na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo