Czy widzą Państwo wartość dodaną w dalszej harmonizacji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE przepisów o ochronie danych?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy widzą Państwo wartość dodaną w dalszej harmonizacji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE przepisów o ochronie danych?"

Transkrypt

1 Warszawa, dn r. UWAGI BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PZRETWARZANIEM DANCH OSOBOWYCH I SWOBODNYM PRZEPŁYWEM TAKICH DANYCH Z DNIA R. PYTANIE 1 Czy Państwa zdaniem dotychczasowa dyrektywa należycie odpowiada nowym warunkom, czy też widzą Państwo potrzebę ustanowienia bardziej całościowej i spójnej polityki w zakresie podstawowego prawa do ochrony danych osobowych? Czy widzą Państwo wartość dodaną w dalszej harmonizacji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE przepisów o ochronie danych? PYTANIE 2 Czy proponowane w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych rozwiązania spełniają oczekiwania w zakresie ochrony danych i tworzenia rynku wewnętrznego? Czy istnieją aspekty ochrony danych i tworzenia rynku wewnętrznego, które w niedostatecznym stopniu lub w ogóle nie zostały poruszone w ramach projektu Rozporządzenia? PYTANIE 3 Jakie są punkty krytyczne proponowanych rozwiązań? (Proszę podać powody krytycznej oceny oraz o ile możliwe kontrpropozycje rozwiązań) ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: W ocenie Biura Informacji Kredytowej S.A. (dalej: BIK: lub rejestr kredytowy ), podjęta przez Komisję Europejską inicjatywa zmodyfikowania istniejących obecnie regulacji w zakresie ochrony danych osobowych znajduje uzasadnienie, w szczególności biorąc pod uwagę gwałtowne zmiany technologiczne, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch dekad. Z pewnością sfera szeroko rozumianej technologii IT w obecnym stanie daleko wyprzedza istniejące regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym. Na poparcie zasługuje też z całą pewnością harmonizacja obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Wartość dodaną, jaką widzimy, w szczególności z perspektywy sektora bankowego jest rozwój transgranicznych usług finansowych, możliwość zaciągania kredytów w Polsce przez obywateli z innych państw członkowskich oraz przez obywateli polskich w innych państwach członkowskich UE. Harmonizacja przepisów w zakresie danych osobowych umożliwi bowiem transgraniczną wymianę informacji pomiędzy kredytodawcami oraz rejestrami kredytowymi w państwach UE, co na dzień dzisiejszy z uwagi na istniejące w poszczególnych krajach 1

2 odmienne regulacje jest mocno utrudnione. Sprzyjać to będzie zdecydowanie rozwojowi jednolitego rynku usług finansowych. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 Proponowane rozwiązania co do zasady sprzyjają rozwojowi rynku wewnętrznego jeśli weźmiemy pod uwagę propozycję harmonizacji przepisów. W naszym przekonaniu raczej nie istnieje problem niedostatecznego ujęcia lub nie ujęcia jakichś aspektów ochrony danych w Rozporządzeniu. Stawiamy raczej odwrotną tezę: paradoksalnie Rozporządzenie chroniąc z założenia podmiot danych w nadmiernym stopniu ingeruje w autonomię woli tego podmiotu, wprowadzając jednocześnie ogromną nierównowagę pomiędzy prawami podmiotów danych, a prawami (i obowiązkami) administratorów danych zdecydowanie na niekorzyść tych ostatnich. Jeśli bowiem w art. 7 ust.4 Rozporządzenia ustawodawca arbitralnie rozstrzyga, że zgoda nie stanowi podstawy prawnej przetwarzania w sytuacji poważnej nierówności między podmiotem danych a administratorem. Cóż to zatem oznacza? Po pierwsze to, iż w pewnych przypadkach może dojść do sytuacji kiedy to ktoś inny (organ nadzorczy?), niż podmiot danych zdecyduje, że udzielona zgoda nie może stanowić podstawy prawnej przetwarzania, bo udzielona została w sytuacji poważnej nierówności (notabene: jak zmierzyć poważną nierówność?), pomimo, że podmiot danych tak nie uznawał i nie wycofywał zgody. Czy zatem ma wolną wolę i świadomość tego, na co się godził, czy nie? Przecież Rozporządzenie (ale również obowiązująca Dyrektywa) pozwala każdemu podmiotowi na wycofanie zgody. Podmiot niezadowolony z przetwarzania jego danych w każdej chwili może zgodę odwołać. Wtedy korzysta z autonomii woli. Gdy czyni to za niego arbitralnie niezależny organ powstaje pytanie na ile nie narusza to praw jednostki?. Poza tym aspektem pozostaje jeszcze kwestia identyfikowania stanu nierównowagi. W większości relacji podmiot danych - administrator, w szczególności w przypadku administratorów danych świadczących usługi dla masowych odbiorców w oparciu o wzorce umów i regulaminy, np. banki, operatorzy telekomunikacyjni, przewoźnicy z łatwością będzie można uznać, że przewagę w tym wypadku ma podmiot świadczący usługę. Klasycznym przykładem będzie też relacja pracodawca pracownik, która to relacja z mocy prawa opiera się na stosunku podporządkowania. Pozostawienie tego przepisu oznaczałoby, że jedyna podstawą przetwarzania danych pracownika byłyby przepisy prawa pracy, które z całą pewnością nie są dostosowane obecnie do realiów przetwarzania danych im potrzeb pracodawcy w tym zakresie. Ponadto takie rozwiązanie podważa postrzeganie konsumenta jako osoby świadomie korzystającej z własnych praw i swobodnie wyrażającej swoją wolę. Przyjęte jest raczej założenie, że zgoda jest wymuszona, co jak wspomnieliśmy wcześniej - stawia też administratora danych w pozycji niewiarygodnego partnera kontraktu, a tym samym podważa jego pozycję jako podmiotu uprawnionego do przetwarzania danych. Powyższy przykład obrazuje w sposób najbardziej wyrazisty podstawowy problem Rozporządzenia, jakim w naszej ocenie oczywista nierównowaga pomiędzy prawami, jakie przyznano podmiotowi danych, wkraczającymi wręcz w jego swobodną wolę w zakresie 2

3 dysponowania danymi, a nałożonymi na administratorów danych nadmiernymi, niewspółmiernymi do ochrony praw jednostki i generującymi trudne do oszacowania koszty, obowiązkami i bardzo restrykcyjnymi sankcjami za najmniejsze, nie niosące zagrożenia ani nie powodujące szkody dla jednostki naruszenie zasad przetwarzania danych. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 Odpowiadając na to pytanie na wstępie przekazujemy uwagi krytyczne o charakterze ogólnym, a potem uwagi szczegółowe. 1. Rozporządzenie powoduje stan niepewności prawa. Rozporządzenie jako akt bezwzględnie obowiązujący i nie pozostawiający państwom członkowskim żadnej swobody w dalszym regulowaniu materii objętych jego przedmiotem pozostawia jednocześnie niezwykle dużo kwestii otwartych, nieprecyzyjnie uregulowanych. Oddaje je do decyzji KE w ramach uprawnienia do wydawania przez KE aktów delegowanych. Skutkować to może, po pierwsze: odłożeniem w czasie uregulowania niezwykle ważnych i skutkujących poważnymi sankcjami finansowymi dla administratorów danych postanowień, po drugie: powodować będzie permanentny stan niepewności prawnej: z jednej strony administratorzy nie będą wiedzieli jak się zachowywać, jak postępować, bo nie będzie jeszcze przepisów szczególnych wydanych przez KE, a drugiej strony obowiązywać już będą przepisy Rozporządzenia dotyczące kar i sankcji administracyjnych nakładanych na administratorów. Takie rozwiązanie uznać należy za wysoce niezadowalające, groźne, nieprzewidywalne w skutkach (w szczególności finansowych dla administratorów) oraz rodzi pytanie: czy tak poważna w skutkach dla funkcjonowania biznesu regulacja może być częściowo wyłączona spod kontroli Parlamentu Europejskiego i społeczeństwa? Jesteśmy za jak najszerszym i najbardziej precyzyjnym uregulowaniem, wszystkich spraw w Rozporządzeniu i ewentualnym pozostawieniu kwestii o charakterze czysto technicznym do uregulowania w ramach aktów delegowanych KE. 2. Konflikt Rozporządzenia z obowiązującymi przepisami: Rozporządzenie w niektórych jego fragmentach może powodować konflikt z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na przykład z przepisami Prawa bankowego, przewidującymi szczególną ochronę informacji stanowiących tajemnicę bankową. Przykładem takiego potencjalnego konfliktu jest przepis art. 15 ust.2 Rozporządzenia nakazujący administratorowi danych udostępnienie informacji w formie elektronicznej jeśli podmiot danych tego zażąda. Nie zawsze możliwe będzie zidentyfikowanie takiej osoby i potwierdzenie jej tożsamości, a udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobie nieuprawnionej podlega odpowiedzialności karnej. Podobnie oczywista sprzeczność zaistnieje pomiędzy przepisem art. 20 Rozporządzenia, który co do zasady wprowadza zakaz automatycznego przetwarzania 3

4 danych w celu oceny osoby, a przepisami Dyrektywy 2006/48/WE 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz Dyrektywy 2006/49/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, które to przepisy wprowadzają specyficzne dla sektora bankowego obowiązki w zakresie obliczania wymogów kapitałowych i szacowania ryzyka banku, oparte na metodach (modelach) statystycznych, wśród których występuje również scoring, czyli ocena punktowa, służąca bankom także do oceny wiarygodności kredytowej kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. 3. Przepisy Rozporządzenia nie są w pełni adekwatne do wszystkich sektorów gospodarki. Rozporządzenie przygotowywane było przede wszystkim z myślą o uregulowaniu i wzmocnieniu przetwarzania danych w dobie gospodarki cyfrowej (jak wskazano w komunikacje Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r.). Jak powiedziała Pani Viviane Reding Rozporządzenie ma na celu zbudowanie zaufania do usług on-line. Koncentrowano się zatem na ochronie danych osobowych przetwarzanych przez sektor IT, w szczególności na portalach internetowych, portalach dyskusyjnych, społecznościowych. Jakkolwiek widzimy potrzebę wprowadzenia jasnych reguł tym zakresie, to jednak obawiamy się skutków braku uwzględnienia w Rozporządzeniu specyfiki poszczególnych branż biznesu. Mamy takie spostrzeżenie, że wymogi dotyczące uregulowania przetwarzania danych w portalach internetowych czy przy sprzedaży on-line, jak np. prawo do bycia zapomnianym i usunięcia danych, czy prawo do przenoszenia danych rozciąga się na wszystkie inne podmioty gospodarcze, które takiej specyfiki działania nie mają. Takie podejście może spowodować bardzo poważne konsekwencje na przykład w sektorze bankowym: brak możliwości automatycznej oceny (scoring) opóźni znacznie proces kredytowania, a prawo do bycia zapomnianym może powodować usunięcie danych historycznych niezbędnych do oceny wiarygodności kredytowej, co spowoduje poważne zagrożenie udzielenia kredytu osobom bez historii kredytowej, ale które miały wobec banków zaległości ze spłatą kredytu, a które korzystając z prawa do bycia zapomnianym spowodowały usunięcie tych danych z rejestrów kredytowych. Uwagi krytyczne szczegółowe: Art. 4 pkt. ( 2) definicja danych osobowych jest zbyt szeroka i nieprecyzyjna. Postulujemy zmianę tej definicji, która uwzględniałaby m.in. fakt, że nie wszystkie dane pozwalają na jednoznaczną identyfikację osoby, np. adres IP (z jednego korzysta więcej niż jedna osoba), czy dane dotyczące lokalizacji. Proponowana zmiana: Dane osobowe- oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi nie są takie dane, które w sposób jednoznaczny nie pozwalają na identyfikację osoby oraz dane, których użycie wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań.. 4

5 W ślad za tym postulujemy zmianę definicji podmiotu danych (art.4 pkt.(1) podmiot danych: oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio za pomocą środków, które z rozsądnym prawdopodobieństwem mogą być użyte przez administratora, a których użycie nie wymaga nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Art. 4 ust. 9 - postulujemy zmianę definicji naruszenia ochrony danych osobowych, która jest obecnie zbyt szeroka, a zważywszy na istniejący w art. 31 jednoznaczny obowiązek administratora danych zgłoszenia każdorazowego przypadku naruszenia ochrony danych osobowych bez nieuzasadnionej zwłoki i jeśli jest to możliwe nie później niż 24 godziny od momentu dowiedzenia sie o tym naruszeniu, oznaczać to może bardzo poważne sankcje dla administratorów nawet w przypadku, gdy nastąpił jakiś problem techniczny nie skutkujący de facto jakąkolwiek szkodą po stronie podmiotu danych. Proponujemy zatem: naruszenie ochrony danych osobowych oznacza takie naruszenie bezpieczeństwa, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty danych, ich zniszczenia lub ujawnienia osobom nieupoważnionym o trudnych do przewidzenia skutkach. Art. 5 pkt c - zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzeniu pojęcia ograniczone do niezbędnego minimum. Kto bowiem oceniał będzie niezbędne minimum? Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy w praktyce dochodziło do sytuacji kiedy to inne organy oceniały jakie dane mogą być przetwarzane, np. przy ocenie zdolności kredytowej. To banki powinny oceniać jakie dane są niezbędne do tej oceny, bo one finalnie za tę ocenę (jej prawidłowość) odpowiadają. Ogólność i wielość kryteriów, jakie przetwarzanie danych musiałoby spełniać zgodnie z projektem rozporządzenia pogłębi istniejący już spór pomiędzy administratorami danych a organami nadzorczymi. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Osoba ta odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności. Zatem przetwarzanie danych takiej osoby powinno być w zakresie szerszym, niż np. wynikałoby to z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Proponujemy pozostawienie wyłącznie sformułowanie: merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane. Art. 7 pkt 4 - stanowczo opowiadamy się za wykreśleniem tego punktu jako rażąco naruszającego równowagę stron, pozycjonującego administratora danych jako podmiotu mającego przewagę i tym samym niewiarygodnego jeśli chodzi o podstawę przetwarzania przez niego danych osobowych. Jak wskazaliśmy wyżej w większości relacji podmiot danych - administrator, w szczególności w przypadku administratorów danych świadczących usługi dla masowych odbiorców w oparciu o wzorce umów i regulaminy, np. banki, operatorzy 5

6 telekomunikacyjni, przewoźnicy z łatwością będzie można uznać, że przewagę w tym wypadku ma podmiot świadczący usługę. Klasycznym przykładem będzie też relacja pracodawca pracownik, która to relacja z mocy prawa opiera się na stosunku podporządkowania. Pozostawienie tego przepisu oznaczałoby, że jedyną podstawą przetwarzania danych pracownika byłyby przepisy prawa pracy, które z całą pewnością nie są dostosowane obecnie do realiów przetwarzania danych im potrzeb pracodawcy w tym zakresie. Art. 11 zawiera szereg niejednoznacznych i nieprecyzyjnych wymogów w zakresie polityk (dlaczego polityk, a nie polityki?) przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania komunikatów i informacji podmiotom danych. Z tego względu proponujemy wykreślenie nieostrych sformułowań: W ust.1 wykreślić przejrzystymi W ust.2 wykreślić: dostosowane do potrzeb podmiotu danych Art. 12 artykuł ten nakłada na administratorów danych bardzo poważne obowiązki, skutkujące poważnymi obciążeniami finansowymi. Jeśli służyć one mają wykonywaniu przez podmioty danych m.in. prawa do informacji, to administratorzy danych powinni mieć możliwość pobierania opłat za udostępnienie informacji w wysokości, która odpowiadałaby kosztom związanym z wygenerowaniem i przekazaniem informacji (np koszty administracyjne związane z przygotowaniem i wysyłką informacji dla pytającego, w tym koszt przesyłki poleconej). Powinno to dotyczyć każdorazowego udostępnienia informacji, a nie jak stanowi ust.4 tego artykułu tylko w przypadku kiedy wnioski są wyraźnie przesadne jakkolwiek nieprecyzyjnie to brzmi. Dodatkowo zwracamy uwagę na podniesiony już w uwagach ogólnych problem obowiązku udostępniania informacji on-line - jeśli podmiot danych sobie tego życzy. Pojawia się tu niebezpieczeństwo braku identyfikacji osoby co do tożsamości i tym samym zagrożenie udostępnienia danych prawnie chronionych osobie nieuprawnionej. Art. 13 jest całkowicie nadmiarowy, w żaden sposób nie przynosi dodatkowych wartości dla podmiotu danych, a spowodować może u administratorów bardzo poważne koszty, niewspółmierne do celu, jaki przewiduje ten przepis i do ewentualnych korzyści podmiotu danych. Proponujemy usunięcie tego przepisu. Art. 14. proponujemy wykreślenie z ustępu 1 słów co najmniej oraz wykreślenie lit. h). 6

7 Przy tak szerokich obowiązkach informacyjnych i zagrożeniu wysokimi sankcjami, konieczne jest zastosowanie zamkniętego katalogu informacji, jakie administrator zobowiązany jest przekazać. Za całkowicie niepotrzebny i obciążający podmiot danych nadmierna informacją uznać należy obowiązek przekazywania postanowień umów i warunków ogólnych, przewidziany w art. 14 ust.1 lit. b) proponujemy wykreślenie fragmentu w brzmieniu: w tym postanowienia umów i warunków ogólnych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b). Art możliwość uzyskania od administratora na wniosek podmiotu danych złożony w dowolnym momencie informacji na temat przetwarzania danych oraz delegacja dla Komisji do opracowania szczegółów może spowodować, że administratorzy do czasu określenia szczegółowych formularzy i wskazania terminu na odpowiedź będą obciążani duża ilością takich wniosków (obecnie wniosek raz na 6 miesięcy, odpowiedź administratora w terminie miesiąca). Negatywnie należy ocenić brak jakiegokolwiek ograniczenia czasowego, co do okresu, w którym podmiot informacji może wnosić o informację czy i w jakim zakresie jego dane są przetwarzane. Dodatkowo zwracamy uwagę na ust.2 przewidujący możliwość udostępniania danych w formie elektronicznej- problem identyfikacji jak w art.12. Art. 17 Prawo do bycia zapomnianym w naszej ocenie klasyczny przykład nierównowagi stron na niekorzyść administratora danych. Wydaje się, iż przepis ten jest w praktyce niemożliwy w realizacji, w szczególności w zakresie obowiązku poinformowania osób trzecich o wniosku podmiotu danych. Przepis w naszej ocenie jest raczej ideowy, niż mający praktyczne znaczenie ( w sensie możliwości jego realizacji). Natomiast niezwykle groźna i niewspółmierna jest kara nakładana na administratora w wysokości 2 % obrotów. Dodatkowo zawarty w art. 17 ust. 7 obowiązek wdrożenia mechanizmów służących zapewnieniu przestrzegania terminów usunięcia danych osobowych związany będzie z dużymi kosztami po stronie administratora, m.in. polegającymi na modyfikacji systemów. Art wprowadzenie prawa podmiotu danych do przenoszenia danych rodzi bardzo poważne koszty po stronie administratorów danych. Dlatego jeśli przepis ten miałby być utrzymany postulujemy zdecydowanie odpłatność na rzecz administratora danych za taką usługę. Postulowalibyśmy zmianę ust.2 tego artykułu przez dodanie po wyrażeniu: ma prawo wyrażenia: bez obciążania go nadmiernymi kosztami przez administratora 7

8 Art. 23 projektu pojawia się pytanie czy system zaproponowany przez Komisję będzie system opt-in czy opt out. Należ poprzeć system opt-out, jako zgodny z marketingiem w bankowości. Zmiana podejścia do zgody marketingowej z opcji opt-out na opt-in wymagać będzie zmian we wnioskach oraz procedurach bankowych. Art. 23 przewidziany obowiązek uwzględnienia najnowszych osiągnięć technicznych przy projektowaniu środków niezbędnych do przetwarzania danych budzi wątpliwości ze względu na brak kryteriów oceny, jakie są najnowsze osiągnięcia techniczne. Należy doprecyzować ten zwrot ograniczając nowości techniczne do powszechnie dostępnych. Ponadto, delegacja dla Komisji do wydawania aktów delegowanych, określona w art. 30 ust. 3 nie daje gwarancji oceny najnowszych osiągnięć technicznych do czasu wydania regulacji w tym zakresie. Art dotyczący zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do DPA w terminie 24 godzin. Postulujemy konsekwentnie jak w komentarzu do art. 4 p (.9) - zawężenie obowiązku powiadamianie do istotnych naruszeń, które mogą spowodować szkodę dla podmiotu danych Konsekwentnie pozostałe wymogi przewidziane w tym artykule powinny dotyczyć tylko istotnych naruszeń, jak np. przewidziany w ust.4 obowiązek sporządzania dokumentacji dotyczącej wszelkich naruszeń. Art 32 - postuluje się usunąć przepis pozostawiając obowiązek zgłoszenia bez nieuzasadnionej zwłoki. Powstaje również pytanie, co DPA uczyni ze zgłoszeniem, ponieważ nie zostało określone jaki skutek będzie miało zgłoszenie. Art. 33 postulujemy usunięcie tego artykułu. Nie przynosi on żadnych korzyści dla podmiotu danych, a spowoduje kolejne potężne obciążenia finansowe dla administratorów danych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to typowy przykład nadmiernych obciążeń biurokratycznych nakładanych na przedsiębiorców. Artykuły 35, 36 oraz 37 całkowicie niezrozumiałe tworzenie nowego stanowiska Inspektora Ochrony Danych, z szeregiem niczym nieuzasadnionych przywilejów (jak nieusuwalność z urzędu przez dwa lata, czy całkowita niezależność od Zarządu) przy braku jakiejkolwiek odpowiedzialności. Odpowiedzialnym za nieprawidłowe przetwarzanie danych pozostaje nadal Zarząd firmy! Postulujemy zasadniczą zmianę tych artykułów i przywrócenie odpowiednich relacji w zakresie uprawnień i obowiązków i związanej z tym odpowiedzialności 8

9 za przestrzeganie przepisów przetwarzania danych lub powrót do znanych już regulacji i utrzymania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji jak to jest obecnie. Art. 72 Rada Ochrony Danych niejasne są przyczyny tworzenia nowego organu zastępującego (prawdopodobnie?) Grupę art. 29, mającego jedynie uprawnienia konsultacyjne. Wątpliwości budzi zgodność utworzenia tego ciała z zasadami pomocniczości. Koordynatorem działań organów nadzorczych na polu międzynarodowym mógłby być Europejski Inspektor Ochrony Danych osobowych. Czy to nowe ciało nie jest zatem dublowaniem funkcji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych osobowych? Dlaczego obrady Rady Ochrony Danych są Poufne? W kontekście niezależności tego podmiotu budzi to poważne wątpliwości Powołanie Rady byłoby uzasadnione, jeśli jej naczelna funkcją byłoby zapewnienie jednolitego stosowania rozporządzenia oraz opiniowanie aktów delegowanych pod kątem tej jednolitości. Zasadne byłoby doprecyzowanie, że Rada pełni funkcje doradcze wobec KE Dlaczego obrady Rady Ochrony Danych są Poufne? W kontekście niezależności tego podmiotu budzi to poważne wątpliwości. Art. 73 ust. 2 i 3 - pozwala dowolnym organizacjom, które przyjmą miano organizacji chroniącej prawa podmiotów danych na składanie skarg do organów nadzorczych w imieniu jednego lub większej liczby podmiotów jeżeli arbitralnie uznają, że prawa podmiotu zostały naruszone! Jest to bardzo niebezpieczny przepis, budzący wątpliwości o jego zgodność z konstytucją. Naruszający prawo do sprawiedliwego sądu. Stawiający w całkowitej nierównowadze administratora danych w stosunku do podmiotów danych. Przepis ten powoduje trudne do przewidzenia skutki: mnogość tworzących się ad hoc organizacji broniących interesów podmiotów danych, lawinę skarg, mnogość postępowań, i.t.p.. Prawo do sądowego środka ochrony prawnej przeciwko organowi nadzorczemu powinno przysługiwać też osobie prawnej. Proponujemy dopisanie w art. 74 ust.2 i 4 osoby prawnej. Art. 79 przepis wysoce restrykcyjny, szczególnie w sytuacji braku pewności prawa, o czym pisaliśmy na wstępie. Przy tak szerokiej delegacji dla KE do wydania w przyszłości aktów delegowanych spowoduje on trudne do przewidzenia w skutkach konsekwencje finansowe dla firm. Spowoduje to również brak pewności obrotu gospodarczego. Przewidywane kary są nieproporcjonalne do rentowności przedsiębiorstw w poszczególnych państwach członkowskich. Niezbędne jest wprowadzenie fazy przejściowej pomiędzy poinformowaniem administratorów i przetwarzających danych o naruszeniu a faktycznym nałożeniu sankcji. Naszym zdaniem wprowadzenie fazy pośredniej mogłoby zostać dokonane poprzez rozszerzenie procedury z punktu 3 artykułu 79. procedura ostrzegawcza powinna mieć zastosowanie do wszystkich administratorów danych. Art.84 proponujemy wykreślenie tego artykułu. Postanowienia artykułu mogą prowadzić do ingerowania organów nadzorczych w kompetencje niektórych administratorów w zakresie zasadności gromadzenia danych np. w toku oceny zdolności kredytowej. Widzimy tutaj 9

10 niebezpieczeństwo dyskryminacyjnego traktowania niektórych podmiotów w zakresie nakładanych na nich obowiązków. Proponujemy, np. w art. 85 wprowadzenie jednoznacznej regulacji przesądzającej o tym, iż jeśli przepisy dotyczące przetwarzania informacji o charakterze szczególnym, np. w zakresie tajemnicy bankowej przewidują dalej idącą ochronę, niż wynika to z Rozporządzenia, to stosuje się te przepisy. Art dwuletni termin vacatio legis uznajemy za nadmiernie krótki, szczególnie w kontekście wielości aktów delegowanych z bliżej nieokreślonym terminem ich wejścia w życie. 10

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym, Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały:

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja do Spraw Unii Europejskiej SUE-21-1-16 Druk nr 410 Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 19.5.2016 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 19 października 2016 Agnieszka Szydlik, adwokat, Wardyński & Wspólnicy Sylwia Paszek, radca prawny, Wardyński & Wspólnicy

Warszawa, 19 października 2016 Agnieszka Szydlik, adwokat, Wardyński & Wspólnicy Sylwia Paszek, radca prawny, Wardyński & Wspólnicy Nowa regulacja ochrony danych osobowych ewolucja czy rewolucja? Warszawa, 19 października 2016 Agnieszka Szydlik, adwokat, Wardyński & Wspólnicy Sylwia Paszek, radca prawny, Wardyński & Wspólnicy Reforma

Bardziej szczegółowo

Title of the presentation Date #

Title of the presentation Date # Quo vadis ochrona danych osobowych? Wniosek w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. DOLiS-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. DOLiS-033-133/16 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie systemów IT

Monitorowanie systemów IT Monitorowanie systemów IT Zmiany w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych Adam Wódz CISSP QSA ASV Business Unit Director Security Solution Cybercom Poland Agenda Co i kiedy zmieni się w ustawie o ochronie

Bardziej szczegółowo

Opinia 3/2014 Grupy Roboczej art. 29 zgłaszanie naruszeń danych osobowych

Opinia 3/2014 Grupy Roboczej art. 29 zgłaszanie naruszeń danych osobowych www.pwc.com Grupy Roboczej art. 29 zgłaszanie naruszeń danych osobowych Anna Kobylańska adwokat, Legal o powiadamianiu o naruszeniu danych osobowych - przyjęta 25 marca 2014 - wskazówki dotyczące ustalania,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Agenda. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO. Jakie działania należy podjąć, aby dostosować firmę do wymagań rozporządzenia GDPR/RODO?

Agenda. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO. Jakie działania należy podjąć, aby dostosować firmę do wymagań rozporządzenia GDPR/RODO? Jakie działania należy podjąć, aby dostosować firmę do wymagań rozporządzenia GDPR/RODO? Maciej Byczkowski European Network Security Institute Agenda Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Big data. a regulacje prawne. Dr Arwid Mednis, radca prawny 26 listopada 2014 r.

Big data. a regulacje prawne. Dr Arwid Mednis, radca prawny 26 listopada 2014 r. Big data a regulacje prawne Dr Arwid Mednis, radca prawny 26 listopada 2014 r. 2 Prawo do prywatności wskazanie sfer prywatności: prywatność informacyjna (informacje o osobie) tajemnice świata wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Warszawa, 2 / /, 2 0 /ć f RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz 1.501.14.2014.KMŁ Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Zaniepokoiły mnie pojawiające się sygnały o szerokiej dostępności danych 0

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 15.3.2013 2012/0192(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego "Rozbudowę zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury" - odpowiedzi na pytania.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Rozbudowę zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury - odpowiedzi na pytania. K Regionalne Centrum ~< Animacji Kultury ul. H. Sienkiewicza 11 tel. -Lo8 (68) Lo52 93 01 65-lt31 Zielona Góra faks -Lo8 (68)320 88 3Lo sekretariat@rcak.pl WWW.ReAK.PL ( Zielona Góra, dnia 14 marca 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin. S. M. ELSAM w Warszawie

Regulamin. S. M. ELSAM w Warszawie Regulamin Ochrony danych osobowych i informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione w S. M. ELSAM w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ochrona danych osobowych w S.M. Elsam ma na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE Warsztat Międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania i ochrony administracyjnych danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 czerwca 2013r. Do Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych OPINIA PRAWNA

Warszawa, 13 czerwca 2013r. Do Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych OPINIA PRAWNA Warszawa, 13 czerwca 2013r. Do Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych OPINIA PRAWNA Dot. poselskiego projektu Prawo spółdzielcze (druk sejmowy nr 980). Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Administrator bezpieczeństwa informacji, urzędnik do spraw ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych analiza porównawcza. dr Grzegorz Sibiga

Administrator bezpieczeństwa informacji, urzędnik do spraw ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych analiza porównawcza. dr Grzegorz Sibiga Administrator bezpieczeństwa informacji, urzędnik do spraw ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych analiza porównawcza dr Grzegorz Sibiga Dyrektywa 95/46/WE urzędnik ds. ochrony danych osobowych"

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 4/DBF/2016 Rady Nadzorczej BSR w Krakowie z dnia 26.01.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Styczeń 2016 Spis treści I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. Przygotuj swoją firmę do zmian już dziś

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. Przygotuj swoją firmę do zmian już dziś ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Przygotuj swoją firmę do zmian już dziś Nowe wymogi już od 25.05.2018 Szanowni Państwo, Już od 25 maja 2018 r. każda firma przetwarzająca dane osobowe obywateli

Bardziej szczegółowo

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu?

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Zmiana przepisów dotyczących spamu W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt. U S T A W A z dnia

Projekt. U S T A W A z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 kwietnia 2012 r.

Warszawa, 6 kwietnia 2012 r. Warszawa, 6 kwietnia 2012 r. Uwagi Fundacji PANOPTYKON do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Ochrona wrażliwych danych osobowych

Ochrona wrażliwych danych osobowych Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Ochrona wrażliwych danych osobowych Daniel Wieszczycki Datasec Consulting Podstawowe akty prawne Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowane zmiany ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wynikają z zobowiązania RP, przesłanego

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla systemów IT, w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie

Nowe wyzwania dla systemów IT, w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie Nowe wyzwania dla systemów IT, w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie Janusz Jasłowski Zabrze, 17 maj 017 r. Nowe wyzwania w obliczu planowanych zmian 1 3 Ustawa wprowadzająca tzw. sieć szpitali

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Michał Sztąberek isecuresp. z o.o. Dwa słowa o osobowych Administrator (ADO) Procesor organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać?

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Małgorzata Bielińska Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa, 4 grudnia 2015 r. BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik 1997 r. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ? WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ? BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik 1997 r. Akcjonariusze: 10 banków oraz Związek Banków Polskich. Podstawa prawna utworzenia BIK: art. 105 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w 2014/2015 Jak przygotować się na nowe przepisy?

Ochrona danych osobowych w 2014/2015 Jak przygotować się na nowe przepisy? Ochrona danych osobowych w 2014/2015 Jak przygotować się na nowe przepisy? Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Maria Markiewicz radca prawny Jakie trwają prace legislacyjne? Wniosek w sprawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monika Krasińska Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych warunki udostępniania i pozyskiwania

Monika Krasińska Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych warunki udostępniania i pozyskiwania Monika Krasińska Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych warunki udostępniania i pozyskiwania Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2, 245-249 2010 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. DOLiS/DEC-673/13 Dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl PARTNER Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w serwerowni w świetle prawa polskiego gromadzenie, udostępnianie, ochrona. Witold Chomiczewski, LL.M. radca prawny Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie Załącznik do Uchwały Nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25 marca 2015 r. zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

3.1 Organizowanie rozliczeń pieniężnych jest jednym z obowiązków nałożonych na NBP 4. Prezes NBP

3.1 Organizowanie rozliczeń pieniężnych jest jednym z obowiązków nałożonych na NBP 4. Prezes NBP wzajemnych zobowiązań i należności lub (iv) instytucji kredytowej lub banku zagranicznego. W odniesieniu do rozliczeń przeprowadzanych przez inny bank lub w drodze bezpośredniej wymiany zlecań płatniczych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO SYGN. 2011.12.12_RWF/NOT/JK REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: ZAPEWNIENIE SPÓJNEJ PRAKTYKI BANKOWO- -NOTARIALNEJ W ZAKRESIE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO Akt, którego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania nad wyżej wymienionym aktem ustawodawczym załączono do niniejszej noty. Dokument referencyjny:

Wyniki głosowania nad wyżej wymienionym aktem ustawodawczym załączono do niniejszej noty. Dokument referencyjny: Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0011 (COD) 7920/16 VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 NOTA Dotyczy: Wyniki głosowania Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Uwagi szczegółowe. 1. Art. 23b ust Art. 23b ust. 2

Uwagi szczegółowe. 1. Art. 23b ust Art. 23b ust. 2 Opinia Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 2 Chiny są obecnie jednym z niewielu krajów w tej części globu nie posiadających kompleksowego ustawodawstwa regulującego

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS 035 1419/10 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line

Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line Mając na uwadze fakt, iż Grupa Volvo w pełni respektuje wszelkie zasady i warunki przewidziane przez właściwe regulacje prawne dotyczące ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ADO/.../2016 powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa nr ADO/.../2016 powierzenia przetwarzania danych osobowych Projekt Załącznik do Umowy Nr.. Umowa nr ADO/.../2016 powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8 50-141

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, dn. 27 stycznia 2017 r. Szanowny Pan Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji *

Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * 9.8.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 289/93 P8_TA(2014)0062 Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Administrator Bezpieczeństwa Informacji ( aktualny stan prawny oraz propozycje przyszłych rozwiązań )

Administrator Bezpieczeństwa Informacji ( aktualny stan prawny oraz propozycje przyszłych rozwiązań ) Administrator Bezpieczeństwa Informacji ( aktualny stan prawny oraz propozycje przyszłych rozwiązań ) Administrator bezpieczeństwa informacji ( w skrócie zwany ABI ) jest instytucją wywodzącą się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Obowiązki ADO. Zasady przetwarzania danych osobowych. Jarosław Żabówka IV Internetowe Spotkanie ABI

Obowiązki ADO. Zasady przetwarzania danych osobowych. Jarosław Żabówka IV Internetowe Spotkanie ABI Obowiązki ADO Zasady przetwarzania danych osobowych Jarosław Żabówka 6.10.2011 IV Internetowe Spotkanie ABI proinfosec@odoradca.pl Zawartość prezentacji 6.10.2011 IV Internetowe Spotkanie ABI 2 Art. 26.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

UCHWAŁA. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt III CZP 76/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2011 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z wniosku Banku

Bardziej szczegółowo

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka W praktyce stosowania przedmiotowych regulacji przez KNF przyjmuje się, że na przesłankę rękojmi składa się wiele czynników, które są oceniane przez KNF łącznie. Mając na względzie prawidłowy rozwój rynku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOLiS 035 711/15/BG Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 00 918 Warszawa WYSTĄPIENIE Na

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015/WSO z 16.02.2015 r. Uchwały Rady 10/2015/RN z 26.02.2015r Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu Wieleń luty 2015 Polityka informacyjna Banku określa

Bardziej szczegółowo

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO Marcin Czugan Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 12.12.2014 PLAN PREZENTACJI 1. PROPOZYCJE LIMITU

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z

Bardziej szczegółowo

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM 2 grudnia Warszawa UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych w sektorze publicznym Szczególne zasady nakładania kar finansowych za przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa Formalny dokument opisujący strategię bezpieczeństwa. Oczekiwana zawartość: cele, standardy i wytyczne, zadania do wykonania, specyfikacja środków, zakresy odpowiedzialności. Tomasz

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo