SPIS TRE CI Rok 2002 okres tworzenia podstaw formalno-organizacyjnych centralnej jednostki kontrterrorystycznej Policji...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI. 3.2. Rok 2002 okres tworzenia podstaw formalno-organizacyjnych centralnej jednostki kontrterrorystycznej Policji..."

Transkrypt

1 SPIS TRE CI WST P WYDZIA ZABEZPIECZENIA KOMENDY STO ECZNEJ MILICJI OBYWATELSKIEJ Przes anki utworzenia Wydzia u Zabezpieczenia KSMO Wydzia Zabezpieczenia KSMO w latach Uzbrojenie i wyposa enie Wydzia u Zabezpieczenia KSMO Wybrane realizacje Wydzia u Zabezpieczenia KSMO Wydzia Zabezpieczenia KSMO album fotografi czny WYDZIA ANTYTERRORYSTYCZNY KOMENDY STO ECZNEJ POLICJI Utworzenie Wydzia u Antyterrorystycznego KSP Wydzia Antyterrorystyczny KSP/ Samodzielny Pododdzia Antyterrorystyczny Policji w Warszawie w latach Uzbrojenie i wyposa enie Wydzia u Antyterrorystycznego KSP/SPAP w Warszawie Wybrane realizacje Wydzia u Antyterrorystycznego KSP/SPAP w Warszawie Wydzia Antyterrorystyczny KSP/SPAP w Warszawie album fotografi czny BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY G ÓWNEJ POLICJI Przes anki utworzenia centralnej jednostki kontrterrorystycznej Policji Rok 2002 okres tworzenia podstaw formalno-organizacyjnych centralnej jednostki kontrterrorystycznej Policji Zarz d Bojowy i Zarz d Wsparcia Bojowego Centralnego Biura ledczego KGP Akcja w Magdalence 5/6 marca 2003 r Biuro Operacji Antyterrorystycznych w latach Realizacja w siedzibie TVP w Warszawie 21 wrze nia 2003 r

2 BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY G ÓWNEJ POLICJI Zarz d Operacji Antyterrorystycznych G ównego Sztabu Policji KGP w latach Realizacja w siedzibie banku przy Rondzie ONZ w Warszawie 14 stycznia 2005 r Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP po 2008 r Uzbrojenie i wyposa enie Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP Operacja policyjna w Sanoku stycznia 2013 r Przysz o Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP album fotografi czny ZAKO CZENIE BIBLIOGRAFIA ANEKSY

3 WST P W 2014 r. min o 38 lat od powstania (w lutym1976 r.) pierwszego pododdzia u kontrterrorystycznego w Polsce Wydzia u Zabezpieczenia Komendy Sto ecznej Milicji Obywatelskiej. Nie wszyscy z pewno ci maj wiadomo, e by a to jedna z pierwszych tego typu formacji w Europie. Pierwsz by a niemiecka GSG-9 (utworzona w 1974 r. 1 ). W pó niejszym okresie powsta y tak s ynne jednostki europejskie, jak pododdzia antyterrorystyczny austriackiej andarmerii COBRA jesie 1977 r. 2 (obecnie w strukturach policji), w oski pododdzia GIS 1977 r. 3, portugalska GOE 1979 r. 4, francuska jednostka policyjna RAID 1985 r. 5 Fakt ten powinien by dostrze ony i doceniony. Ma o bowiem kto wie, e Polska by a jednym z nielicznych wówczas pa stw, w których tworzono pododdzia kontrterrorystyczny. W powszechnej wiadomo ci funkcjonuje prze wiadczenie, e tego typu si y specjalne tworzono na pocz tku lat 70. przede wszystkim w pa stwach Europy Zachodniej. Niniejsza publikacja ma dla mnie niew tpliwie wymiar osobisty. Zwi zana jest z okresem mojej s u by w policyjnej jednostce specjalnej. Stanowi swoiste sprawozdanie z d enia do przekszta cenia warszawskiego pododdzia u Wydzia u Zabezpieczenia Komendy Sto ecznej Milicji Obywatelskiej, a nast pnie Samodzielnego Pododdzia u Antyterrorystycznego Policji, w centraln formacj kontrterrorystyczn, co uda o si zmaterializowa, przekszta caj c go w Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy G ównej Policji. Moja przygoda z poddzia em specjalnym polskiej Policji rozpocz a si latem 1980 r. Mia em wówczas mo liwo obserwowania funkcjonariuszy Wydzia u Zabezpieczenia KSMO podczas pokazów na warszawskim Bemowie, a nast pnie na strzelnicy w podwarszawskim Pruszkowie. To, co zobaczy em, jak te czas sp dzony w drodze z Bemowa do Pruszkowa w nieoznakowanym radiowozie Wydzia u Fiacie 125 P (kierowa nim Jerzy Lewandowski Pulman ), w którym zmieniaj ce si na przemian wiat a mijania i drogowe, w zale no ci od tego, czy sygna d wi kowy pojazdu uprzywilejowanego by tonem niskim czy wysokim ( zast powa y wówczas niebieskie wiat o ostrzegawcze takiego pojazdu) wyznaczy y mi przysz y cel w yciu. By o nim podj cie s u by w Wydziale Zabezpieczenia Komendy Sto ecznej Milicji Obywatelskiej. Pó tora roku pó niej, w 1982 r. (ju jako funkcjonariusz), wspi em si po linie si r k na pierwsze pi tro budynku siedziby Wydzia u, gdzie przez okno wszed em na korytarz (który by jednocze nie si owni 6 ) prowadz cy do gabinetu naczelnika Wydzia u. Takie w tamtym 1 K. Ja oszy ski, Jednostka kontrterrorystyczna element dzia a bojowych w systemie bezpiecze stwa antyterrorystycznego, Szczytno 2011, s Tam e, s Tam e, s Tam e, s Tam e, s Poniewa pomieszczenie si owni korytarz s siadowa o z sekretariatem naczelnika Wydzia u, pracuj ca w nim Barbara Kozakiewicz od czasu do czasu s ysza a wo anie: Pani Basiu! by to 9

4 BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY G ÓWNEJ POLICJI czasie by y pierwsze kroki kandydata ubiegaj cego si o przyj cie do pododdzia u. Przeszed em w pododdziale wszystkie szczeble kariery zawodowej, od szeregowego operatora do dowódcy. Publikacja ma charakter popularnonaukowy. Odnosz si w niej do wydarze, sytuacji i historycznych decyzji, które zwi zane by y z drog warszawskiego pododdzia u od Wydzia u w Komendzie Sto ecznej do Biura w Komendzie G ównej. W niektórych z nich podczas s u by w pododdziale (w latach ) uczestniczy em lub by em ich wiadkiem, a cz sto tak e mia em wp yw na ich powstawanie. Podczas opracowywania ksi ki korzysta em zarówno z materia ów faktografi cznych, jak i osobistych relacji osób, które w omawianych na stronach publikacji wydarzeniach bra y udzia. Mam wiadomo, e momentami czytelnik mo e mie dyskomfort terminologiczny. W jednym miejscu pojawia si mo e nazwa pododdzia /jednostka antyterrorystyczna, a w drugim kontrterrorystyczna. Wynika to z okre lania w naszym kraju wszystkiego, co jest zwi zane z walk z terroryzmem i przeciwdzia aniem mu, jako antyterrorystyczne. Na wiecie pododdzia y/jednostki przeznaczone do fizycznej walki z terroryzmem okre lane s mianem kontrterrorystycznych. W ramach swojej dzia alno ci naukowej staram si wprowadzi do obszaru terminologicznego nauk o bezpiecze stwie poj cie pododdzia u/jednostki kontrterrorystycznej, wskazuj c przy tym, jakie warunki taki pododdzia /jednostka musi spe nia, aby mo na by o u ywa w stosunku do niego/niej takiego okre lenia: oddzia si specjalnych w policji lub si ach zbrojnych, posiadaj cy struktur organizacyjn, rodki walki i wyposa enie specjalistyczne, zaplecze logistyczne oraz infrastruktur szkoleniow, umo liwiaj c przygotowanie i przeprowadzenie operacji ratunkowej odbicia przetrzymywanych zak adników, jak te reagowania wobec szczególnie niebezpiecznych form przest pczo- ci 7. Na przestrzeni lat, od 1976 r. do dzi, w ród wszystkich policyjnych si specjalnych tylko Wydzia, a obecnie Biuro, zawsze spe nia y te kryteria. Na przestrzeni minionych 38 lat kadra kierownicza warszawskiego pododdzia u kontrterrorystycznego (za cznik nr 1) w wi kszym lub mniejszym stopniu, z wi kszym lub mniejszym zaanga owaniem, z wi kszymi lub mniejszymi mo liwo ciami, budowa a dzisiejszy jego wizerunek na niwie krajowej i mi dzynarodowej. Droga od Wydzia u do Biura (za cznik nr 2) w swej zdecydowanej wi kszo ci by a us ana bardziej cierniami ni ró ami. Chcia bym podzi kowa wszystkim, którzy pomogli mi w opracowaniu niniejszej publikacji, a zw aszcza Edwardowi Misztalowi, Mieczys awowi Szewczakowi Mietle, Krzysztofowi Roszczy skiemu Tureckiemu. Rozmowy z nimi, materia faktograficzny, jakim dysponowali i który mi udost pnili, mia y pierwszorz dne znaczenie dla odtworzenia okoliczno ci powstania oraz pocz tków funkcjonowania pododdzia u. Dzi kuj tak e wszystkim tym, których zas ugi w opracowaniu publikacji s równie istotne, a których w tym miejscu nie wymieniam. Wiem, e maj wiadomo swojego udzia u, a tak e mojej wobec nich wdzi czno ci. Nigdy nie mia em mo liwo ci podzi kowa w sposób formalny Alfredowi St plewskiemu Szwagrowi, który to, z pewno ci nie jest tego wiadomy, by moim mentorem na drodze w zg bianiu kontrterrorystycznego rzemios a. Jego zaanga owanie, praca nad rozwojem sygna, e kolejny funkcjonariusz przeszacowa swoje mo liwo ci w wyciskaniu sztangi w le eniu i potrzebowa natychmiastowej pomocy 7 K. Ja oszy ski, Jednostka kontrterrorystyczna, wyd. cyt., s

5 WST P swoich umiej tno ci niejednokrotnie po godzinach s u by budzi y mój podziw i uznanie, by y wzorem do na ladowania. Dlatego te, maj c teraz ku temu okazj, serdecznie mu za to dzi kuj. Z szacunkiem pragn odnie si tak e do Ryszarda Gala Szmalca, mojego pierwszego kierownika w sekcji bojowej Wydzia u Zabezpieczenia. By on moim pierwszym bezpo rednim prze o onym w pododdziale, kierownikiem sekcji szturmowej, a nasze relacje zawsze by y przyjacielskie. Pragn przywo a tak e osob Grzegorza Ostalskiego Abstynenta, z którym razem tworzyli my VII sekcj bojow Wydzia u. Kiedy awansowa em na zast pc naczelnika, przej jej dowodzenie, a pó niej zosta moim zast pc. Je eli o kim mo na powiedzie : prawdziwy przyjaciel, to na pewno, bez cienia w tpliwo ci, o nim. Dzi kuj wszystkim, których spotka em na swojej drodze s u by w warszawskim pododdziale kontrterrorystycznym i którzy mieli wp yw na moj prac zarówno zawodow, jak i naukow. Wyra am przekonanie, e na zapisanych stronach monografii znajd interesuj c wiedz i informacje zarówno byli, jak i obecni funkcjonariusze warszawskiego pododdzia- u kontrterrorystycznego. My l, e si gn po ni tak e osoby zajmuj ce si problematyk si specjalnych pasjonaci i ludzie nauki. Ko cz c niniejszy wst p, nie mog pozosta oboj tny wobec tragedii, jakie mia y miejsce w historii pododdzia u. Z ogromnym szacunkiem i bólem pragn odnie si do przyjació i kolegów, z którymi razem s u y em i bra em udzia w licznych realizacjach. By em ich prze o onym, mieli my wspólne plany na przysz o. Okrutny los sprawi, e swoje m ode ycie z o yli na o tarzu bezpiecze stwa. Pami o Piotrze Molaku Krasnalu, Marianie Szczuckim Ma ku, Dariuszu Marciniaku Kaczorze nigdy nie powinna przesta istnie w wiadomo ci by ych, obecnych i przysz ych policjantów warszawskiej jednostki kontrterrorystycznej. * * * 11

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Stanis aw Momot prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Udzia bieg ych w sprawach o przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (Uwagi na temat praktyki

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Michael Bar-Zohar, Nissim Mishal, Mossad. Najwa niejsze misje izraelskich tajnych s u b 1

Michael Bar-Zohar, Nissim Mishal, Mossad. Najwa niejsze misje izraelskich tajnych s u b 1 246 PRZEGL D BEZPIECZE STWA WEWN TRZNEGO 8/13 Fabiana Fetke (I) Krzysztof Izak (II) Michael Bar-Zohar, Nissim Mishal, Mossad. Najwa niejsze misje izraelskich tajnych s u b 1 I. W czerwcu 2010 r. na lotnisku

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji

E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji mgr Agnieszka Budziewicz Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji mgr Anna Drab-Kurowska Katedra Polityki Gospodarczej czno ci Wydzia Zarz dzania i Ekonomiki Us ug Uniwersytet Szczeci ski E-commerce

Bardziej szczegółowo

Terapia osób uzale nionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych

Terapia osób uzale nionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika t. XVII, 2008 Beata ZAJ CKA Terapia osób uzale nionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych Wprowadzenie Z raportu ekspertów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Olga Rytel Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zasady udzielania zamówie

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Istota oraz zasady funkcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim The essence and functioning of outsourcing in the Polish Army

Istota oraz zasady funkcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim The essence and functioning of outsourcing in the Polish Army Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Anna Ro ej Akademia Obrony Narodowej Istota oraz zasady funkcjonowania outsourcingu

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2011, t. IV Marta MERCZY SKA Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia Bezpiecze stwo jest potrzebne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo