w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym"

Transkrypt

1 FUNDACJA NORMALNA PRZYSZ zaprasza osoby z orzeczon niepe nosprawno ci w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA PO REDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane jest w ramach projektu Wysokie kwalifikacje szans na dobry start III UWA NIE PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INFORMACJE. CEL PROJEKTU: Przygotowanie osób z niepe nosprawno ciami mieszkaj cych na terenie województwa ódzkiego, mazowieckiego lub podlaskiego do podj cia pracy/zatrudnienia na otwartym rynku (w warunkach niechronionych). Udzia w projekcie jest bezp atny. WSPARCIE, które oferujemy polega na: Pomocy po rednika pracy w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia Dost pie do ofert pracy skierowanych do osób z niepe nosprawno ciami Konsultacjach z doradc zawodowym, w tym okre leniu predyspozycji zawodowych, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, stworzeniu indywidualnego planu dzia ania. Indywidualnych konsultacjach psychologicznych, w tym: pomocy w rozwi zywaniu problemów, pracy nad motywacj, stworzeniu profilu spo eczno-zawodowego, okre leniu swoich mocnych i s abych stron. Formy wsparcia, które s powy ej wymienione, s indywidualnie dopasowane do ka dego beneficjenta.

2 PONADTO, w trakcie trwania projektu planujemy zorganizowa szkolenie zawodowe. W ka dym oddziale projektu (Bia ystok, ód, Radom, Warszawa) do udzia u w szkoleniu zawodowym zostanie zaproszonych maksymalnie 10 osób. Osoby te b wybrane spo ród beneficjentów, którzy ju korzystaj ze wsparcia wy ej wymienionych specjalistów. ZAPEWNIAMY: Indywidualne podej cie do potrzeb ka dego beneficjenta Mi i fachow obs ug wykwalifikowanych specjalistów Zwrot kosztów dojazdu na konsultacje WYMAGANIA, które musisz spe ni : 1. Chcesz znale prac 2. Posiadasz aktualne orzeczenie o stopniu niepe nosprawno ci (lekki, umiarkowany lub znaczny) 3. Mieszkasz na terenie jednego z trzech województw ódzkiego, mazowieckiego lub podlaskiego) 4. Masz przynajmniej 18 lat 5. Nie pracujesz A tak e 6. Masz du o ch ci, aby aktywnie szuka pracy! :) ZG OSZENIA: Pobierz i wype nij formularz zg oszeniowy. Nast pnie wype niony formularz prze lij do nas na adres odpowiedniego oddzia u Mo esz te przyj osobi cie do jednego z oddzia ów i wype ni formularz na miejscu FORMULARZ ZG OSZENIOWY pobierz tutaj:

3 Do kiedy trwa projekt? NAJCZ CIEJ ZADAWANE PYTANIA Projekt Wysokie kwalifikacje szans na dobry start III trwa do roku. Czy musz co p aci, aby wzi udzia w projekcie? Wszystkie osoby, które zostan w czone do projektu korzystaj ze wsparcia bezp atnie. Oznacza to, e wszystkie elementy udzielonego wsparcia nie s p atne. Jaki stopie niepe nosprawno ci pozwala wzi udzia w projekcie? Do udzia u w projekcie zapraszamy osoby z orzeczonym wszystkimi stopniami niepe nosprawno ci, czyli lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Czy musz mie orzeczenie koniecznie z powiatowego (miejskiego) zespo u do spraw orzekania o stopniu niepe nosprawno ci? Nie. B dziemy prosili o przedstawienie jednego z ni ej wymienionych dokumentów potwierdzaj cych Twoj niepe nosprawno : wypis z tre ci orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypis z tre ci orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podleg ej Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, orzeczenie lub wypis z tre ci orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych, wypis z tre ci orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego lub komisji lekarskiej KRUS, za wiadczenie ZUS lub KRUS, stwierdzaj ce zaliczenie wyrokiem s du do jednej z grup inwalidzkich, legitymacja emeryta - rencisty wojskowego, legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez ciwy organ emerytalny podleg y odpowiednio ministrowi ciwemu do spraw wewn trznych, Ministrowi Sprawiedliwo ci albo Ministrowi Obrony Narodowej,

4 legitymacja osoby niepe nosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ. Czy musz by zameldowany/-a w którym z trzech województw, eby móc wzi udzia w projekcie? Nie ma takiej konieczno ci. Projekt jest skierowany do osób z niepe nosprawno ciami, które na co dzie przebywaj i funkcjonuj na terenie województwa ódzkiego, mazowieckiego lub podlaskiego. Mówi c najpro ciej wystarczy, e na co dzie mieszkasz na terenie tych województw a zameldowany/-a mo esz by gdzie indziej. Konieczne jednak b dzie potwierdzenie w jaki sposób tego, e tak jest. Przyk adowo mo e to by za wiadczenie z OPS, ksero umowy najmu, za wiadczenie z uczelni itd. Ka dy dokument, który stwierdzi, e na co dzie mieszkasz na terenie województwa, w którym realizowany jest projekt. Czy musz rejestrowa si w Urz dzie Pracy, aby wzi udzia w projekcie? Nie musisz by zarejestrowany(a) w Urz dzie Pracy Wype niaj c formularz zg oszeniowy o wiadczasz, e na dzie przyst pienia do projektu nie jeste zatrudniony(a). Pod takim wiadczeniem sk adasz podpis, czym potwierdzasz, e przekazujesz nam informacje zgodne z prawd. Czy zg aszaj c si do projektu b móg /mog a wzi udzia w szkoleniu zawodowym? Niekoniecznie. Przewidujemy zorganizowanie szkolenia zawodowego, lecz tylko dla 10 osób w ka dym oddziale projektu. 4 oddzia y projektu: Bia ystok, ód, Radom i Warszawa. W ka dym z tych miast do ko ca trwania projektu b dzie zorganizowane jedno szkolenie dla maksymalnie 10 osób. Rekrutacja do szkolenia b dzie dokonana spo ród osób, które s ju w projekcie i przesz y cz konsultacji z doradc zawodowym i psychologiem. Nasze g ówne wsparcie polega na konsultacjach ze specjalistami i pomocy w poszukiwaniu pracy. Jednocze nie nie przewidujemy mo liwo ci zg osze tylko do szkolenia. Jakie s moje prawa i obowi zki jako uczestnika projektu? Po zarejestrowaniu jako uczestnik projektu b dziesz zobowi zany do podpisania regulaminu uczestnictwa w projekcie. W nim

5 zawarte s Twoje prawa i obowi zki. Zapoznaj si z tre ci regulaminu. Mo esz do znale tutaj. Dlaczego realizujecie taki projekt? Jako Organizacja Po ytku Publicznego (OPP) dzia amy, aby realizowa nasze cele statutowe. Jednym z nich jest integracja spo eczna i zawodowa osób niepe nosprawnych. Projekt Wysokie kwalifikacje szans na dobry start III jest realizowany jako zadanie zlecone w ramach 13 konkursu PFRON z dnia r. Kto finansuje ten projekt? Projekt Wysokie kwalifikacje szans na dobry start III jest wspó finansowany przez Fundacj Normalna Przysz oraz Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych (PFRON). Co znaczy otwarty rynek pracy? Prawo w Polsce stworzy o podzia miejsc pracy na takie, które s w warunkach chronionych oraz nie. Praca w warunkach chronionych to praca np. w Zak adzie Pracy Chronionej (ZPCh). To tak e Zak ady Aktywno ci Zawodowej (ZAZ). Praca w takim miejscu wi e si ze szczególnymi obowi zkami ze strony pracodawcy wzgl dem jego pracowników z niepe nosprawno ciami. Z kolei otwarty rynek pracy to ka de inne miejsce pracy, które nie nak ada szczególnych obowi zków na pracodawc. W praktyce to ka da firma, która nie jest ani ZPCh ani ZAZ. Gdzie znajduj si biura oddzia ów? Oddzia w Bia ymstoku ul. Witosa 25 lok Bia ystok Oddzia w odzi ul. agiewnicka 54/56, budynek B, lok. 401, 4 pi tro ód Oddzia w Radomiu ul. Warzywna 23, Radom Oddzia w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 421

6 Warszawa NADAL MASZ PYTANIA? Wy lij mail lub zadzwo do jednego z oddzia ów. Bia ystok ód Telefon Adres Radom Warszawa

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym FUNDACJA NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ zaprasza osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA POŚREDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Mariusz Ch drzy ski Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Wprowadzenie Przedsi biorczo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Redakcja naukowa dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy: dr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do sk adania ofert

Zaproszenie do sk adania ofert uków, dnia 11.09.2013 r. Zaproszenie do sk adania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizuj c projekt,,budujemy swoj przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Autor: Grzegorz Krzemieñ ISBN: 978-83-246-2449-2 Format: A5, stron: 168 Profesjonalne przygotowanie projektu Wskazówki dotycz¹ce organizacji

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 5 18 Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Agnieszka MIKLEWSKA Agata WO NIAK-KRAKOWIAN Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych Wst

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo