MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI"

Transkrypt

1 Ministerstwo Sprawiedliwości MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Jak jest zorganizowane? Jakie sprawy można w nim załatwić? Stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r. Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

2 2 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem administracji rządowej, powołanym do wykonywania zarządzeń, decyzji i poleceń Ministra Sprawiedliwości. Ministerstwem Sprawiedliwości kieruje Minister Sprawiedliwości, który jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym. Ma on za zadanie w określonych przez ustawy granicach sprawować nadzór nad: 1. sądami powszechnymi i wojskowymi, 2. prokuraturą, 3. więziennictwem. UWAGA! Policja, Straż Graniczna, straże miejskie oraz sądy administracyjne nie podlegająministrowi Sprawiedliwości. Zasady sprawowania przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad: 1. sądami Zgodnie z konstytucją sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i wydają orzeczenia w oparciu o przepisy prawa. Minister Sprawiedliwości nie ma uprawnień

3 3 do kontrolowania orzeczeń. Ich ocena należy do sądów odwoławczych i Sądu Najwyższego. Minister może oceniać jedynie sprawy związane z organizacją pracy sądów, wydatkowaniem pieniędzy, sprawnością prowadzenia postępowań. Minister Sprawiedliwości sprawuje także nadzór w tym zakresie nad sądami wojskowymi we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej. 2. prokuraturą Ministrowi Sprawiedliwości jako Prokuratorowi Generalnemu podlegają prokuratorzy Prokuratury Krajowej i prokuratur powszechnych, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej i prokuratur wojskowych oraz prokuratorzy pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej. Prokurator Generalny sprawuje kontrolę nad działalnością Prokuratury Krajowej oraz prokuratur powszechnych. 3. służbą więzienną Nadzorem nad więzieniami i aresztami oraz realizacją innych zadań związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania i kar pozbawienia wolności zajmuje się Centralny Zarząd Służby Więziennej, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. ORGANIZACJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11, Warszawa centrala tel. (0-22) godziny pracy: Powyższy adres jest adresem korespondencyjnym wszystkich biur i departamentów Ministerstwa z wyjątkiem Departamentu CORSi Informatyzacji Resortu, Biura Informacyjnego KRK oraz Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Za organizację pracy Ministerstwa odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny. W skład Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzą następujące komórki organizacyjne: Departamenty i Biura Ministerstwa Sprawiedliwości Gabinet Polityczny Ministra Biuro Ministra Numery telefonów (kierunkowy 0-22) tel tel , fax

4 4 Departamenty i Biura Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Legislacyjno-Prawny Departament Sądów Powszechnych Departament Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Departament Organizacyjny Departament Kadr Departament Budżetu i Majątku Skarbu Państwa Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Departament Sądów Wojskowych Departament Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego Biuro Informacji Biuro Finansowo-Administracyjne Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Biuro Prezydialne Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratura Krajowa Numery telefonów (kierunkowy 0-22) tel , fax tel , tel./fax tel fax tel fax tel , fax tel , fax tel , fax ul. Ostrobramska 75 c Warszawa tel , fax ul. Nowowiejska 26b tel ul. Mokotowska 14 (PCK) tel fax ul. Zwycięzców Warszawa tel , , , fax tel fax tel , fax ul. Ostrobramska 75 c Warszawa tel tel fax tel , fax tel fax

5 5 Biuro Postępowania Przygotowawczego Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Biuro Postępowania Sądowego Prokuratura Krajowa (c.d.) Biuro Skarg, Wniosków i Lustracji tel , fax tel , fax tel ul. Mokotowska 49 tel , fax W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI MOŻESZ: a) uzyskać informację związaną z działalnością Ministerstwa Sprawiedliwości w Biurze Informacji; b) uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego (m.in. zaświadczenie o niekaralności); c) uzyskać informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Zastawów; d) zamieścić ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ; e) złożyć skargę na działania sądu (do Wydziału Skarg i Wniosków) lub prokuratury (do Biura Skarg, Wniosków i Lustracji Prokuratury Krajowej). a) Informacja publiczna Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej każdy (także obywatel państwa obcego) może zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniami na temat: organizacji Ministerstwa; przedmiotu działalności Ministerstwa; osób sprawujących w nim funkcje i ich kompetencji; zasad funkcjonowania i trybu działania Ministerstwa i jego jednostek organizacyjnych; sposobów przyjmowania i załatwiania spraw; prowadzonych przez Ministerstwo rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania danych w nich zawartych. Podstawowe informacje dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości ( Dodatkowe pytania można przesyłać do Biura Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości:

6 6 pocztą elektroniczną ze strony internetowej faksem na nr (0-22) ; pocztą na adres: Biuro Informacji Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, Warszawa Odpowiedzi udzielane są w terminie do 14 dni. Jeżeli odpowiedź nie może zostać przygotowana w ciągu 14 dni, osoba pytająca jest powiadamiana o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim Ministerstwo udostępni informację. Nie może on być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. UWAGA! Ministerstwo Sprawiedliwości: nie jest powołane do udostępniania treści aktów prawnych sąone publikowane w odpowiednich wydawnictwach urzędowych, np. Dzienniku Ustaw; nie może udzielać porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa; nie jest komórką interwencyjną w indywidualnych sprawach obywateli; do Ministerstwa można jedynie kierować skargi na działania organów wymiaru sprawiedliwości w sposób opisany w punkcie e). b) Krajowy Rejestr Karny (KRK) W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są informacje o: 1. osobach fizycznych: skazanych, tymczasowo aresztowanych lub poszukiwanych listem gończym oraz nieletnich, wobec których orzeczono środki poprawcze bądź wychowawcze lub których umieszczono w schronisku dla nieletnich; 2. podmiotach zbiorowych (np. firmach), wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości. Każdemu obywatelowi i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym. Informacji z Rejestru mogą także zasięgać pracodawcy w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego

7 7 z przepisów prawa wynika wymóg niekaralności lub posiadania odpowiednich uprawnień. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego udzielają: Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego ul. Zwycięzców 34, Warszawa Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek wtorek piątek Punkty Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, działające w 29 sądach powszechnych (wykaz tych punktów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego, należy wypełnić formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie lub formularz zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym. Formularze dostępne są na stronie w siedzibie KRK oraz w Punktach Informacyjnych KRK. Na wypełnionym formularzu należy nakleić znak opłaty sądowej o wartości: 50 zł dla zapytania o osobę; 100 zł dla zapytania o podmiot zbiorowy. Znaki opłaty sądowej można nabyć w siedzibie KRK i w kasach sądów powszechnych. Następnie formularz należy przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK bądź złożyć osobiście w siedzibie KRK lub jednym z Punktów Informacyjnych. Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku zapytania o podmiot zbiorowy także imienne upoważnienie do uzyskania informacji wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje o pracy Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać za pośrednictwem infolinii: tel. (0-22) Wyjaśnień w sprawach indywidualnych udziela Wydział Prawny: tel. (0-22) do 236, (0-22) do 256.

8 8 c) Krajowy Rejestr Sądowy i Rejestr Zastawów Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest ogólnie dostępną bazą danych, która zawiera informacje istotne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, pozwalające sprawdzić wiarygodność przedsiębiorców, stowarzyszeń i osób fizycznych. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech osobnych rejestrów: 1. rejestru przedsiębiorców; 2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej; 3. rejestru dłużników niewypłacalnych. W Rejestrze Zastawów gromadzone są informacje o rzeczach ruchomych i prawach majątkowych zastawionych przez właścicieli. Każdy może się zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji znajdującej się w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Rejestrze Zastawów. Informacji z rejestrów udzielają odpowiednio Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego i Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz ich oddziały: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych ul. Ostrobramska 75c, Warszawa (budynek Promenada ) Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek wtorek piątek Adresy oddziałów Centralnej Informacji KRS znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Oddziały Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych działają przy wydziałach gospodarczych sądów rejonowych. Na stronie internetowej znajdują się także formularze, na których należy składać wnioski o wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia lub informacji pisemnej z Krajowego Rejestru Sądowego oraz formularze, na których należy składać wnioski o udzielenie informacji,

9 9 wydanie zaświadczenia lub odpisu z Rejestru Zastawów (wraz z instrukcją wypełniania). Na prośbę zainteresowanego Centralna Informacja KRS przesyła również formularze wniosków pocztą. Wnioski można składać: osobiście lub korespondencyjnie w Centralnej Informacji KRS lub Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych; osobiście lub korespondencyjnie w ich oddziałach. Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego pobierane są następujące opłaty: za odpis pełny 60 zł; za odpis aktualny 30 zł; za wyciąg z rejestru dotyczący jednego działu 10 zł; za każdy następny dział 5 zł; za zaświadczenie 15 zł; za pisemną informację 5 zł. Za udzielenie informacji z Rejestru Zastawów pobiera się opłatę w wysokości: 20 zł za wydanie zaświadczenia; 15 zł za wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu; 10 zł za udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów. Za wniosek kierowany do centrali lub korespondencyjnie do oddzialu wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, Warszawa NBP O/O Warszawa za wniosek skladany osobiscie w oddziale - na rachunek lub do kasy sadu Do wniosku składanego osobiście należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty, do wniosku przesyłanego pocztą oryginał lub kopię dowodu wpłaty. d) Monitor Sądowy i Gospodarczy Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks

10 10 spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy. Jego wydawaniem zajmuje się Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego ul. Ostrobramska 75c, Warszawa (budynek Promenada ) Centrum Informacyjne Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego tel. (0-22) , udziela informacji o: sposobie publikacji obwieszczeń i ogłoszeń; zakresie informacji publikowanych w obwieszczeniach; opłatach wymaganych przy publikacji ogłoszeń; terminach publikacji poszczególnych ogłoszeń; numerach i datach ukazywania się Monitora ; warunkach sprzedaży, wysyłki i prenumeraty Monitora, sposobie składania zamówień, cenach archiwalnych i bieżących egzemplarzy. Poza sprzedażą wysyłkową i prenumeratą Monitor dostępny jest również w sprzedaży detalicznej, prowadzonej w siedzibie Biura. Obwieszczenia i ogłoszenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane za pośrednictwem punktów przyjmowania ogłoszeń, utworzonych przy sekretariatach wybranych sądów rejonowych w całym kraju. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Na stronie zamieszczone są również formularze wniosku o publikację ogłoszenia i wniosku o przesłanie egzemplarza Monitora (wraz z instrukcją ich wypełniania) oraz formularz zamówienia prenumeraty. e) Skargi Do Ministerstwa Sprawiedliwości można składać skargi na działania sądów i prokuratur. Skargi te mogą jedynie dotyczyć spraw związanych z organizacją pracy, np. przewlekłości postępowania prowadzonego przez sąd lub

11 11 prokuraturę, bezczynności prokuratury, naruszenia kultury urzędowania w sądzie lub prokuraturze. Ministerstwo Sprawiedliwości nie może natomiast interweniować w sprawach związanych z treścią orzeczeń wydawanych przez sądy w tych przypadkach przysługują obywatelom środki odwoławcze zgodne z procedurą cywilną lub karną. Skargi można składać: osobiście w Ministerstwie Sprawiedliwości w pokoju przyjęć interesantów wejście od ul. Koszykowej 6; godziny przyjęć: poniedziałek wtorek piątek telefonicznie u pracowników dyżurujących w pokoju przyjęć, tel. (0-22) oraz Skargi dotyczące sądów: pisemnie na adres: Wydział Skarg i Wniosków Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, Warszawa telefonicznie pod nr (0-22) faksem na nr (0-22) Skargi dotyczące prokuratury: pisemnie na adres: Prokuratura Krajowa Biuro Skarg, Wniosków i Lustracji Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, Warszawa faksem na nr (0-22) pocztą elektroniczną na adres:

12 Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa tel. (0-22) Ministerstwo Sprawiedliwości, październik 2004 W celu usprawnienia pracy urzędu i obsługi jego klientów, w Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadzany jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001. Publikacja finansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach projektu PHARE nr PL2002/

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2003. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

1. Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

1. Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)? KONTAKT Z NAMI Pod podanym numerem telefonu można uzyskać podstawowe informacje na temat działalności Rejestru. Wsparcie klienta Krajowego Rejestru Karnego tel. 71 748 96 00 e-mail: e-krk@gdansk.sa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/66 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z 2012

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 18 ust 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 28 grudnia 2009 r. Nr 13 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 128 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania i zadań Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 października 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 220 15366 Poz. 1447 1447 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. System pamięci masowej, znak sprawy: AZP-2401-11/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. System pamięci masowej, znak sprawy: AZP-2401-11/2014 ul ~~stytut - ~m. M. Nenckiego PAN biologii doświadczalnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.

Ustawa. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Autor: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Aktualizacja: Radosław Skiba SPIS TREŚCI Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo