URBACT II: My Generation At Work Lokalny Plan Działania w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URBACT II: My Generation At Work Lokalny Plan Działania w Warszawie"

Transkrypt

1 URBACT II: My Generation At Work Lokalny Plan Działania w Warszawie Piotr Mączkowski Sonia Szostak Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Europejski Dom Spotkań Młodzieży Warszawa

2 Lokalny Plan Działania Lokalny Plan Działania (LAP) powstał na zlecenie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, jako podsumowanie działań w ramach projektu My Generation At Work. Projekt realizowany jest od 2013 roku przez Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie, we współpracy z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, Urzędem Pracy m.st. Warszawy, Gabinetem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach URBACT II.

3 Lokalny Plan Działania Główne założenia: W jaki sposób jest rozwijana przedsiębiorczość młodzieży w Polsce na szczeblu rządowym i samorządowym? Jakie działania w tym zakresie podjęto w ramach w Warszawie? Jakie działania pomogą rozwijać w Warszawie przedsiębiorczość młodzieży i kształtować politykę zatrudniania otwartą na potrzeby młodych?

4 Dlaczego przedsiębiorczość młodzieży? W 2013 roku 23%* młodzieży w Polsce uważała, że ich pokolenie stoi na straconej pozycji. Jednocześnie 35%* młodych ludzi aspirowało do osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej Hybrydowy charakter pracy : Aby wykonywać daną pracę, potrzebne są umiejętności z przeróżnych dziedzin, wykraczające poza to, czego uczy się w szkole i na studiach a 41%* do zdobycia ciekawej pracy * Raport: Młodzi 2013, Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani

5 Co już zrobiono? działania projektowe Koordynacja - Agata Jasińska EDSM Logika GFI Zaangażowanie Wolontariuszy MRW Jeden dzień w pracy stażysty w... Mam czas na naukę, mam czas na pracę studencki fundrising

6 Co już zrobiono? działania realizowane w Warszawie Strategia rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach Warszawski System Doradztwa Zawodowego - bezpośrednią odpowiedź instytucji miejskich na zmiany współczesnego rynku pracy. Cel: zapewnienie uczniom warszawskich szkół dostępu do możliwości współpracy ze specjalistami, którzy pomogą odpowiedzieć na te wyzwania Współpraca Biura Edukacji z Koordynatorami Doradztwa Zawodowego w Dzielnicach (przy Wydziałach Oświaty i Wychowania) i Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, którzy kontaktują się z koordynatorami szkolnymi, czyli wybranymi nauczycielami pełniącymi tę funkcję w każdym warszawskim gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Dodatkowo w ramach WCIES funkcjonuje regularnie spotykający się Zespół Doradztwa Zawodowego, pełniący funkcję zaplecza merytorycznego całego przedsięwzięcia. Cechy systemu: nastawienie na powszechną dostępność i ciągłość usługi doradztwa, oraz zorientowanie celów w odniesieniu do trzech podstawowych grup włączonych w proces podejmowania przez młodych ludzi decyzji zawodowych: nauczycieli, rodziców i samych uczniów

7 LAP: Rekomendacje Działania w szkole Działania poza szkołą

8 Postulaty: Rekomendacje działania w szkole Unowocześnienie programów i metod nauczania przedsiębiorczości - Dalsze rozwijanie systemu doradztwa zawodowego Wspieranie dyrektorów w realizacji zadań ustawowych w zakresie organizacji doradztwa zawodowego w placówkach.

9 Rekomendacje przykładowe działania w szkole Szerokie wykorzystanie metody projektowej na zajęciach z przedsiębiorczości. Zapraszanie interesujących profesjonalistów i postaci ze świata biznesu którzy mogą podzielić się praktycznym doświadczeniem i zainspirować swoim przykładem do działania. Pokazywanie młodzieży miejsc związanych z funkcjonowaniem rynku i gospodarki podczas wyjść i lekcji poza klasą, jako metoda ułatwiająca przyswojenie wiedzy na temat mechanizmów finansowych i związanych z nimi instytucji Powierzenie młodzieży prowadzenia sklepików szkolnych na zasadach spółdzielni uczniowskich jako metoda aktywizująca i wzmacniająca kompetencje w zakresie pracy zespołowej, przedsiębiorczości Szerokie stosowanie metody gier i projektów w nauczaniu, np. poprzez realizację projektu Młodzieżowe mini - przedsiębiorstwo, we współpracy z Urzędem Miasta i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Promowanie najbardziej przedsiębiorczych uczniów w ramach konkursów, np. poprzez utworzenie ogólnomiejskiego konkursu z nagrodą w formie stypendium dla najbardziej przedsiębiorczych uczniów, klas, lub szkół. Systematyczne upowszechnianie informacji dotyczącej wydarzeń związanych z przedsiębiorczością, np. poprzez uruchomienie zakładek na stronach szkół, zaangażowanie młodzieży w tworzenie i aktualizowanie blogów, pokazy filmów edukacyjnych. Unowocześnienie programów i metod nauczania przedsiębiorczości

10 Rekomendacje przykładowe działania w szkole Docelowo wprowadzenie przynajmniej 1 godziny obowiązkowych zajęć z doradztwa prowadzonych przez pełnoetatowych profesjonalnych specjalistów w gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i technikach Szerokie działania informacyjne dotyczące lokalnego rynku pracy, pokazujące możliwości zatrudnienia i/lub zdobywania interesujących doświadczeń zawodowych na warszawskim rynku zatrudnienia. Rozpowszechnienie i wypromowanie przez Urząd m.st. Warszawy istniejących w Warszawie lokalnych inicjatyw informacyjnych, takich jak Turniej Zawodów m.st. Warszawy, Miasteczko Zawodów organizowane przez Urząd Dzielnicy Wola, oraz imprez o zasięgu ogólnokrajowym, jak Ogólnopolski Tydzień Kariery. Upowszechnienie skutecznych metod praktycznych stanowiących pomoc w planowaniu kariery, Dalsze rozwijanie systemu doradztwa zawodowego

11 Rekomendacje przykładowe działania w szkole Poszerzenie warszawskiej oferty doskonalenia nauczycieli w zakresie metod kształtowania postaw przedsiębiorczych podczas pracy z uczniami. Wypromowanie koncepcji Szkolnych programów nauczania przedsiębiorczości oraz Szkolnych programów doradztwa zawodowego (tworzonych w oparciu o Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego), Prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej dla dyrektorów oraz nauczycieli dotyczącej możliwości doskonalenia w zakresie nauczania przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. Promowanie oferty dotyczącej nauczania przedsiębiorczości i świadczenia usług doradczych zapewnianej przez organizacje III sektora. Szeroko zakrojone działania promujące kształcenie zawodowe. Wizerunek szkół kształcenia zawodowego oraz ich rola wobec rynku pracy wymagają dalszego wzmocnienia działań promujących. Wspieranie dyrektorów w realizacji zadań ustawowych w zakresie organizacji doradztwa zawodowego w placówkach

12 Rekomendacje działania poza szkołą Postulaty: Stworzenie miejskiej strategii, która zakreśli spójne działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości młodzieży. Zgromadzenie informacji na temat przedsięwzięć dotyczących wspierania przedsiębiorczości młodzieży w jednym miejscu. Wymiana wiedzy między różnymi podmiotami zajmującymi się przedsiębiorczością młodzieży.

13 Rekomendacje działania poza szkołą Aktywna współpraca miasta st. Warszawy z różnymi partnerami - Promowanie i wspieranie przedsiębiorczego potencjału młodzieży powinno być na stałe umieszczone wśród celów młodzieżowej polityki Miasta. Oprócz tego Miasto powinno w jak największym stopniu wykorzystać potencjał istniejących instytucji i aktorów. Współpraca z instytucjami finansowymi Rolą miasta mogłoby być nawiązywanie współpracy z takimi instytucjami w celu zdobywania funduszy na przeróżne działania wspierające przedsiębiorczość młodzieży. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury - Warto zastanowić się nad stworzeniem innowacyjnego projektu na rzecz wspierania przedsiębiorczości młodzieży z wykorzystaniem zasobów istniejących instytucji jak np. Warsztat warszawski mieszczący się na placu Konstytucji czy Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) przy ul. Paca. Zobowiązanie firm wyłanianych w przetargach publicznych do prowadzenia działań aktywizujących młodzież Urząd Miasta często poszukuje zewnętrznych wykonawców do pomocy przy realizacji przeróżnych przedsięwzięć. Warto wybierać takie firmy, które zobowiązałyby się do wspierania przedsiębiorczości młodzieży np. poprzez organizowanie staży, tworzeniem ciekawych konkursów, czy warsztatów.

14 Rekomendacje działania poza szkołą Wykorzystanie potencjału Nowego Centrum Przedsiębiorczości Smolna Ważne, aby miejsce to stało się również przyjazne dla młodych. Być może warto pomyśleć o projekcie dedykowanym tylko dla młodzieży. Ekonomia społeczna (ES) pomysłem zaproponowanym przez autorów Lokalnego Planu Działania dotyczącego poprzedniej edycji Projektu, opublikowanego w 2013 r., jest stworzenie innowacyjnego projektu dla młodzieży opartego na zasadach ekonomii społecznej. Warto uczyć młodych ludzi, że ekonomia nie musi być związana tylko z zyskiem finansowym. Stworzenie innowacyjnego pomysłu na projekt, w którym grupa młodzieży zakłada spółdzielnię socjalną W użyczonym przez Miasto lokalu, młodzi pod opieką doświadczonego dorosłego prowadzą spółdzielnie, która oferuje określone produkty i usługi. Zaangażowana w taki projekt młodzież nauczyłaby się oszczędności, przedsiębiorczości oraz poznałaby uroki prawdziwej pracy w praktyce. Przybliżanie rzeczywistości zawodowej ważne by młodzi gimnazjaliści i licealiści mogliby podejmować pierwsze kroki zawodowe wcześniej, dzięki czemu wkroczenie na rynek pracy nie będzie dla niej tak trudnym doświadczeniem, a dodatkowo pozwoliłoby im to zweryfikować wiedzę na temat danego zawodu.

15 Rekomendacje działania poza szkołą Organizowanie wakacyjnych praktyk i staży dla młodych Biuro Edukacji m. st. Warszawy, Urząd Pracy oraz zainteresowane organizacje pozarządowe mogłyby stworzyć listę firm, instytucji, które zechciałyby przyjąć młodych ludzi na wakacyjne praktyki. Taka lista mogłaby zostać przekazana dyrektorom zainteresowanych szkół, którzy w łatwy sposób wypromowaliby praktyki wśród młodzieży. Dzień przedsiębiorczości Stworzenie oficjalnego Warszawskiego Dnia Przedsiębiorczości pod patronatem m.st. Warszawy, pomyślanego jako dzień otwarty różnych firm i organizacji podczas którego uczniowie mogą zapoznać się z ich profilem działania i charakterem pracy. Dla zachęty firmy, które zdecydują się przyjąć młodych gości w ciągu takiego dnia, dostawałyby specjalny certyfikat nazywany np. firma przyjazna młodym. Inspiracją dla tego rodzaju działań mogą być przedsięwzięcia prowadzone w skali ogólnopolskiej przez Forum Młodej Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość dla młodzieży i z młodzieżą projektując przedsięwzięcia skierowane do młodzieży można w dużym stopni skorzystać ze wsparcia studentów, osób dopiero co rozpoczynających aktywność zawodową, gdyż często mogą oni w bardziej namacalny sposób przybliżyć młodym rzeczywistość rynku pracy. Ważne aby tam gdzie to możliwe wykorzystywać potencjał młodych do tworzenia wspólnych przedsięwzięć, tak jak to było w przypadku członków Młodzieżowej Rady Warszawy, którzy od początku byli włączeni w realizowanie działań projektu My Generation at Work.

16 My Generation at Work co przed Wami: Konferencja podsumowująca Rotterdam, marzec 2015

17 Dziękuję za uwagę Kontakt:

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów:

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów: Miasta Otwarte Miasta Otwarte to akcja prowadzona w ramach kampanii Włącz się w Polskę. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska mediacji ludności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo