TECZKA INFORMACYJNA. Akademickie Biura Karier

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECZKA INFORMACYJNA. Akademickie Biura Karier"

Transkrypt

1 TECZKA INFORMACYJNA Akademickie Biura Karier Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2008

2 SPIS TREŚCI 1. Krótka historia Biur Karier w Polsce 3 2. Biura Karier na świecie 4 3. Biura Karier cele działania 6 4. Wykaz uczelni współpracujących z WUP w ramach Mazowieckiej Sieci Biur Karier 9 5. Źródła 22 2

3 1. Krótka historia Biur Karier w Polsce Biura Karier (Careers Services) jako jednostki organizacyjne działają blisko 100 lat w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Holandii, Belgii, krajach skandynawskich, Grecji, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii. W Polsce powstały w latach 90-tych. Liczebny rozwój tych instytucji związany jest ściśle z funkcjonowaniem uczelni wyŝszych w warunkach gospodarki rynkowej. Pierwsze Biuro Karier w naszym kraju, opierając się na wzorach brytyjskich, powstało w październiku 1993 roku przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach uczestniczyło ono w projekcie zakładania siedmiu kolejnych Biur Karier w polskich uczelniach wyŝszych (w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Lublinie, Kielcach, Gliwicach, Poznaniu i Wrocławiu). Inicjatywę tę współfinansował fundusz europejski Tempus Phare (pozostałymi partnerami byli: Uniwersytet w Hull - Wielka Brytania, Uniwersytet w Amsterdamie - Holandia, Krajowy Urząd Pracy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej). W grudniu 1998 roku powstała Ogólnopolska Siec Biur Karier (OSBK), będąca wynikiem porozumienia o powołaniu Sieci - nieformalnej struktury partnerskiej, grupującej Biura Karier w naszym kraju, podpisanego przez kierowników tychŝe instytucji, działających w polskich ośrodkach akademickich. Celem powołanej Sieci było przede wszystkim wsparcie nowopowstających biur oraz wypracowanie standardów ich funkcjonowania. Obecnie OSBK zawiesiło swoją działalność. Misją Biur Karier jest słuŝenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyŝszych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. 3

4 2. Biura Karier na świecie Pierwsze biura powstały w Wielkiej Brytanii juŝ na początku XX wieku. Zakres działania Careers Services określa geneza tych instytucji - powstawały przy głównych i liczących się uniwersytetach jako element całego systemu poradnictwa psychologicznego dla młodzieŝy, oderwanej od domu rodzinnego w wyniku specyfiki systemu prywatnego szkolnictwa brytyjskiego. Biura brytyjskie główny nacisk kładą na poradnictwo, pomoc w określeniu dalszej zawodowej drogi Ŝyciowej studentów, w oparciu o zidentyfikowane poprzez testy moŝliwości. Uczestniczą takŝe w ogólnokrajowych badaniach statystycznych losów zawodowych absolwentów. Klientami biur karier są studenci, a nie absolwenci, którzy kierowani są do ogólnego krajowego systemu poradnictwa (biura pracy). Sieć biur brytyjskich AGCAS (www.agcas.org.uk) jest znaczącym elementem w systemie doradztwa zawodowego w Wielkiej Brytanii. Sieć ta jest bardzo dobrze zorganizowana, biura są znakomicie wyposaŝone, zatrudniają wielu specjalistów (średnio kilkanaście osób, chociaŝ biura przy uniwersytecie w Manchester zatrudniają ponad 40 pracowników). AGCAS jako organizacja zajmuje się zbieraniem i organizowaniem informacji o poszczególnych zawodach i pracodawcach, które następnie są publikowane przez CSU (Careers Services Unit). W Wielkiej Brytanii, przy Ministerstwie Edukacji, działa HESA - Higher Education Statistics Agency, której zadaniem jest m.in. prowadzenie statystyki zatrudnialności absolwentów poszczególnych uczelni i zawodów. Klientami biur brytyjskich są głównie studenci drugiego i trzeciego roku (absolwenci undergraduate studies), którzy potrzebują zarówno porad zawodowych, jak i informacji na temat moŝliwości zatrudnienia. Biura organizują takŝe spotkania z pracodawcami i coroczne procedury rekrutacyjne na uczelniach. Uruchomienie nowego kierunku studiów wymaga analizy rynku pracy, potwierdzenia zapotrzebowania na absolwentów oraz zgodności z opracowywaną, długoterminową strategią rynku pracy i prognozami. Przy większości uczelni i collegów w USA działają instytucje pomagające studentom w zdobyciu pracy. Do głównych ich działań naleŝy doradztwo zawodowe, organizowanie spotkań z pracodawcami, organizowanie targów pracy lub tzw. milkrounds (zbieranie śmietanki). Biura prowadzą aktywną działalność w Internecie oraz wydają własne publikacje. 4

5 W Finlandii Biura Karier powołano na wszystkich uczelniach decyzją Ministerstwa Edukacji, które takŝe przeznaczyło znaczne środki na działanie tych biur. Wiązało się to z inną decyzja tegoŝ ministerstwa, zgodnie z którą dotacje dla uczelni były bezpośrednio uzaleŝnione od sukcesów absolwentów na rynku pracy i wskaźnika zatrudnialności. Do sprawdzania tego wskaźnika i monitorowania losów zawodowych absolwentów powoływano biura karier, które takŝe prowadziły działalność doradcza, informacyjną i korzystały z finansowego wsparcia państwa przez okres kilku lat. Obecnie rząd wycofał specjalne dotacje dla biur - stanowią one część struktur uczelni, ale działają nadal w nieco ograniczonym zakresie. Pierwsze biuro w Holandii powstało przy Uniwersytecie w Amsterdamie w 1991 roku, obecnie działa kilka innych. Biura prowadzą, poza działalnością doradczą i pośrednictwem pracy, bardzo bogatą działalność szkoleniową, uzupełniającą wykłady uczelni, a dającą umiejętności przydatne na rynku pracy - są to zajęcia, za które studenci płacą niewielkie stawki. W Niemczech, w programie studiów wielu uczelni, obowiązkowe są jednosemestralne praktyki w zakładzie pracy. Aby umoŝliwić takie praktyki pod względem logistycznym i informacyjnym (tj. nawiązywać i utrzymywać kontakty z pracodawcami), powstały biura praktyk studenckich, które w naturalny sposób zajmują się takŝe pomocą w znajdowaniu pracy dla absolwentów. Jest to głównie działalność informacyjna - w mniejszym stopniu doradcza. Studenci, szczególnie kierunków niezawodowych (np. historia, filozofia, a takŝe geografia, biologia), są zobowiązani do zaliczenia kilku przedmiotów zawodowych (od kursów szybkiego pisania, zasady księgowości, po podstawy logistyki, kursy komputerowe itp.). Organizatorami tych kursów, takŝe w niewielkim stopniu odpłatnych dla studentów, są właśnie biura praktyk. Problemy doradztwa zawodowego, ułatwień we wchodzeniu na rynek pracy, likwidacji barier, wyrównywania szans, propagowania kształcenia ustawicznego to priorytety wielu programów grantowych Unii Europejskiej. Co roku na wspieranie takich działań w krajach Unii przeznaczane są środki finansowe - korzystają z tego wsparcia takŝe biura karier lub ich odpowiedniki w wielu krajach Europy i na wielu uczelniach we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Grecji czy Polski. 5

6 3. Biura Karier - cele działania Biura Karier, Centra Karier, Biura Zawodowej Promocji Studentów, Centra Promocji Studentów i Absolwentów, Centra Informacji i Promocji Studentów i Absolwentów, Centra Pracy i Kariery, Biura Wspierania Rozwoju Zawodowego - niezaleŝnie od nazwy są to miejsca, w których kaŝdy student i absolwent danej uczelni moŝe szukać informacji i pomocy w aktywnym wejściu na rynek pracy. Głównym celem Biur Karier jest zawodowa promocja studentów i absolwentów uczelni. Działalności tych biur zorientowana jest na pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim. Celem jest ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a praktyką. Biura pełnią teŝ waŝną rolę w promocji uczelni, zarówno wobec przyszłych studentów, jak i firm. Z pomocy Biur Karier korzystają przede wszystkim: studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy, pracodawcy, poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy i praktyki, wyŝsze uczelnie, szkoły średnie i inne instytucje edukacyjne, weryfikujące strukturę i programy kształcenia, dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem biur karier. Większość biur działa jako autonomiczne jednostki uczelni wyŝszych, powołane decyzją Senatu uczelni, podległe rektorom lub prorektorom. Nie są to instytucje komercyjne. Biura finansowane są głównie z funduszy uczelni. Przeciętnie zatrudniają 3-4 osoby, mają własne pomieszczenia, zaplecze techniczne, komputery, w większości sale szkoleniowe oraz dostęp do Internetu. KaŜde z polskich Biur Karier, dostosowując się do lokalnych warunków, specyfiki uczelni, rynku pracy, wypracowuje własne metody i techniki działania, moŝe się teŝ pochwalić indywidualnymi inicjatywami oraz osiągnięciami. 6

7 Główne obszary działania Działania doradcze i szkoleniowe: szkolenia i seminaria dla studentów, szkolenia zarówno otwarte, jak i wpisane w program studiów, poradnictwo indywidualne, w tym testy psychologiczne, rozmowy doradcze, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą. Wiele biur karier organizuje cyklicznie projekt pod nazwą Akademia Kariery, którego celem jest przygotowanie kaŝdego uczestnika do efektywnego poszukiwania pracy oraz umoŝliwienie spotkania z praktykami konkretnych branŝ. W związku z tym często tematyka projektu jest bardzo zróŝnicowana i uzaleŝniona od profilu uczelni. W ramach Akademii Kariery studenci i absolwenci mają moŝliwość wzięcia udziału w bezpłatnych wykładach, szkoleniach, warsztatach aktywizujących oraz treningach prowadzonych przez specjalistów z róŝnych dziedzin. Działania informacyjne: własne publikacje i poradniki, bezpłatna dystrybucja poradników, dostęp do bazy danych firm, informacje o ofertach pracy dla absolwentów. Działania badawcze: badania ankietowe studentów, badania preferencji pracodawców. Kontakty z pracodawcami: prezentacje firm na uczelni, targi pracy lub sesje rekrutacyjne. Biura Karier: prowadza doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla studentów i absolwentów - oferują pomoc w podjęciu decyzji w obszarze Ŝycia zawodowego, wyboru specjalizacji, ustaleniu predyspozycji zawodowych, zaplanowaniu ścieŝki kariery zawodowej, pomagają w jak najlepszym zaprezentowaniu się pracodawcom (pomoc w przygotowaniu do poszukiwania pracy, sporządzaniu Ŝyciorysu i listu motywacyjnego, odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzeniu negocjacji płacowych itp.); dostarczają informacji o rynku pracy (o firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych, działach, produktach itp.) oraz moŝliwościach podnoszenia 7

8 kwalifikacji zawodowych, językowych, stypendiach w kraju i za granica, studiach podyplomowych; zajmują się promowaniem przedsiębiorczości i przygotowywaniem absolwentów do zakładania własnych małych przedsiębiorstw, w związku z tym organizują kursy i szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia firmy. Osobami, które takich porad udzielają są w wielu przypadkach studenci ostatnich lat z kierunków ekonomicznych, prawnych, handlowych, marketingowych, a takŝe pracownicy dydaktyczni uczelni. aktywnie poszukują, klasyfikują i udostępniają oferty pracy stałej, czasowej czy w charakterze wolontariusza, posiadają takŝe propozycje odbycia staŝy i praktyk zawodowych w kraju i za granicą; prowadzą bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy - mają moŝliwość wyselekcjonowania osób o określonych predyspozycjach i umiejętnościach w celu udostępnienia ich danych pracodawcom, prowadzącym rekrutacje pracowników; aranŝują bezpośrednie spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez wizyty informacyjne w przedsiębiorstwach, organizowanie targów pracy, prezentacji firm na terenie wyŝszych uczelni, seminariów, konferencji itp.; badają losy i monitorują kariery zawodowe absolwentów oraz informują władze wyŝszych uczelni o tendencjach zaobserwowanych na rynku pracy, aby mogły one kształtować profil kształcenia zgodny z tendencjami rynku pracy; umoŝliwiają korzystanie z potencjału naukowego polskich wyŝszych uczelni w zakresie ekspertyz i technologii; dbają o dobry wizerunek wyŝszych uczelni, zarówno wewnątrz środowiska akademickiego, jak i na zewnątrz. Biuro karier to nie tylko miejsce, gdzie studenci i absolwenci mogą zgłaszać się po oferty pracy, ale przede wszystkim centrum informacji, skąd moŝna czerpać wiedzę praktyczną. Pozwala to nauczyć się poruszania na rynku pracy i maksymalnie skrócić okres poszukiwania zatrudnienia. Oczywiście kaŝde biuro wypracowuje swoje standardy, a oferowane w nich usługi występują z róŝnym natęŝeniem. Warto więc zainteresować się, jakie moŝliwości daje biuro karier konkretnej uczelni. 8

9 5. Lista uczelni współpracujących z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w ramach Mazowieckiej Sieci Biur Karier W 2001 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął realizację programu, mającego na celu współtworzenie Mazowieckiej Sieci Biur Karier, kierując ofertę współpracy do władz wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni województwa mazowieckiego. Stworzenie lokalnej sieci biur karier województwa mazowieckiego stało się konieczne ze względu na największą w Polsce koncentrację uczelni wyŝszych. Misją sieci jest wyznaczenie dla zrzeszonych biur wysokich standardów działania, współpracy, sprawnej wymiany informacji i doświadczeń oraz lepszego poznania otoczenia, w którym funkcjonują wyŝsze uczelnie. Obecnie do Mazowieckiej Sieci Biur Karier naleŝy 51 biur karier, działających przy uczelniach wyŝszych, z którymi prowadzona jest stała współpraca. WARSZAWA 1. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Warszawa Al. Niepodległości 162 pok (gmach główny) Centrum Karier i Fundraisingu Kierownik: dr Eliza Chilimoniuk Osoba do kontaktu: ElŜbieta Dobromińska tel ; tel./fax SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Warszawa ul. Nowoursynowska 166 Sekcja Promocji Absolwentów AGROKADRA Kierownik: Zbigniew Wagner Osoba do kontaktu: BoŜena Opic tel

10 3. WYśSZA SZKOŁA MENEDśERSKA W WARSZAWIE Warszawa ul. Kawęczyńska 36 Biuro Karier Kierownik: Anna Małczyńska Osoba do kontaktu: Anna Małczyńska tel./fax AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Warszawa 45 Skr. Poczt. 55 ul. Marymoncka 34 Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Osoba do kontaktu: mgr Sylwia Górska tel , fax PRYWATNA WYśSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH Warszawa ul. Bobrowiecka 9 Studencki Ośrodek Konsultacyjny Kierownik: mgr Magdalena Koncewicz Osoba do kontaktu: mgr Magdalena Koncewicz tel ALMAMER WYśSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa, ul. Wolska 43 Centrum Promocji Karier Kierownik: mgr Teresa Kryszewska Osoba do kontaktu: mgr Kamila Kralczyńska tel

11 7. SZKOŁA WYśSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Warszawa ul. Chodakowska 19/31 Centrum Pracy i Kariery SWPS Kierownik: dr Jacek Zakrzewski Osoba do kontaktu: dr Jacek Zakrzewski tel /32, tel./fax POLSKO JAPOŃSKA WYśSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Warszawa, ul. Koszykowa 86 Biuro Karier PJWSTK Kierownik: Bogdan Nowowiejski Osoba do kontaktu: Bogdan Nowowiejski tel./fax WYśSZA SZKOŁA HANDLU I PRAWA IM. RYSZARDA ŁAZARSKIEGO Warszawa ul. Świeradowska 43 Dział Praktyk i Karier Koordynatorzy: Agata Zarzycka, Gracjan Krupski Osoba do kontaktu: Gracjan Krupski tel do 86, fax WYśSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA / The Polish Open University Warszawa ul. Domaniewska 37a Centrum Informacyjne Koordynator Centrum: Jacek Godlewski tel wew

12 11. WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO Warszawa ul. Jagiellońska 57/59 "Kuźnia" Osoba do kontaktu: Marzena Indra tel , fax UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów Kierownik: Marta Piasecka Osoba do kontaktu: Aneta Jendrzejczak tel , fax WYDZIAŁ PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa ul. Stawki 5/7, p. 7 Biuro Karier Studenckich Wydziału Psychologii tel e mail: 14. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa ul. Mokotowska 16/20 Biuro Karier Kierownik: Rafał Bodarski tel ;

13 15. SZKOŁA GŁÓWNA SŁUśBY POśARNICZEJ Warszawa ul. Słowackiego 52/54 Biuro Karier Kierownik: st. kpt. mgr Agnieszka Czarnecka Osoba do kontaktu: Agnieszka Czarnecka, Katarzyna Babula tel./fax lub WYśSZA SZKOŁA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH im. Fryderyka Skarbka Warszawa ul. Nowogrodzka 56 Akademickie Biuro Karier i Wspierania Zawodowego Studentów Kierownik: Ewa Śmietańska Osoba do kontaktu: Ewa Śmietańska tel wew. 500, fax WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYśSZA TWP Warszawa Pl. Defilad 1 PKiN, VIII piętro pok. 831 Biuro Karier Kierownik: Agnieszka Grubek tel WARSZAWSKA WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI Warszawa ul. Lewartowskiego 17 Biuro Karier i StaŜy Zawodowych Kierownik: Olga Bernadzka Osoba do kontaktu: Olga Bernadzka tel

14 19. WYśSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej Warszawa Al. Jerozolimskie 200 Akademickie Biuro Karier WSZiP im. Heleny Chodkowskiej Kierownik: mgr Łukasz Wardaliński Osoba do kontaktu: mgr Łukasz Wardaliński tel./fax LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYśSZA W WARSZAWIE Warszawa ul. Startowa 9 Biuro Karier Osoba do kontaktu: Katarzyna Karska tel wew POLITECHNIKA WARSZAWSKA Warszawa Plac Politechniki 1 pok.148 Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Pracownicy: Iwona Kwaśna, Agata Grzelak tel , fax UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Łomianki ul. Baczyńskiego 9 Instytut Studiów nad Rodziną Osoba do kontaktu: Ks. dr Jarosław Sz. Szymczak tel , fax e mail: 24. COLLEGIUM CIVITAS Warszawa Pałac Kultury i Nauki XII piętro, Pl. Defilad 1 Centrum Karier Collegium Civitas Kierownik: Paulina Calińska Osoba do kontaktu: Paulina Calińska tel

15 25. SZKOŁA WYśSZA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO Warszawa ul. Elektronowa 2, budynek B, pok.234 Biuro Karier Wydziałów Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego tel , fax WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYśSZA Warszawa ul. Siedmiogrodzka 3A Biuro Karier WSZ-SW Kierownik: dr Krzysztof Zaczek Zaczyński Osoba do kontaktu: ElŜbieta Woźniakowska tel , fax AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE Warszawa ul. świrki i Wigury 61 Biuro Karier Kierownik: Jakub Sokolnicki Osoba do kontaktu: Katarzyna Lachowska, Joanna Matlak tel ; fax e mail: WYśSZA SZKOŁA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA Warszawa ul. Stokłosy 3 Biuro Karier i Praktyk Studenckich Osoba do kontaktu: Agnieszka Krasińska - Gawrych tel fax e mail: 15

16 29. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Warszawa ul. Wawelska 14 Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej Kierownik: Prof. Wojciech B. Jędryczkowski tel , , fax e mail: 30. WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO Warszawa ul. Smulikowskiego 6/8 Akademickie Biuro Karier WSP ZNP Kierownik: mgr Anita Rudaś Osoba do kontaktu : mgr Michał Kwiatkowski tel , fax e mail: 31. WYśSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI Warszawa ul. Rozłogi 10 Biuro Karier WSSMiA Osoba do kontaktu: Anna Mohyła tel WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA Warszawa ul. Podwale 13 Biuro Promocji Studentów i Absolwentów Osoba do kontaktu: Katarzyna Sareniec Obszańska tel , fax

17 33. FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET Warszawa ul. Lwowska 17/3 Biuro Karier Osoba do kontaktu: Aleksandra Kaczorek tel e mail: 34. WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE Warszawa ul. Meksykańska 6 Biuro Karier i Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów WSIZiA Kierownik: Marcin Purchała tel wew. 55, fax e mail: 35. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Warszawa ul. Dewajtis 5 Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Osoba do kontaktu: Artur Winiarski, Izabela Ciecierska tel , fax WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. S. Kaliskiego Warszawa 49 skr. poczt. nr 50 Dział Spraw Studenckich Doradztwo Zawodowe Studentów i Absolwentów WAT Osoba do kontaktu: Beata Wołczyńska tel , AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej 17

18 Warszawa ul. Szczęśliwicka 40 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier Zawodowych Kierownik: Wojciech Polak Osoba do kontaktu: Wojciech Polak, Anna Wnorowska tel wew. 3321, fax WYśSZA SZKOŁA TECHNICZNO EKONOMICZNA W WARSZAWIE ul. Hafciarska Warszawa Biuro Karier WSTE Kierownik: Marta Tyll Osoba do kontaktu: Marta Tyll tel./fax lub PUŁTUSK 39. AKADEMIA HUMANISTYCZNA IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA Pułtusk ul. Daszyńskiego 17 Biuro Promocji i Karier p.o. Kierownika: Ewa Kruszewska Osoba do kontaktu: Ewa Kruszewska tel./fax , fax e mail: CIECHANÓW 40. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA Ciechanów ul. Narutowicza 4a ABK PARTNER w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich: Janina Grzelczyk tel e mail: 18

19 RADOM 41. RADOMSKA SZKOŁA WYśSZA Radom ul. Zubrzyckiego 2 Biuro Karier Kierownik: Tomasz Paprocki Osoba do kontaktu: Tomasz Paprocki tel./fax e mail: 42. WYśSZA SZKOŁA BIZNESU Radom ul. Kolejowa 22 Biuro Karier i Promocji Absolwentów WSB Alma Mater Kierownik: ElŜbieta Sputowska tel wew. 109 e mail: 43. PRYWATNA WYśSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA Radom ul. Zubrzyckiego 6 Akademickie Biuro Karier Osoba do kontaktu: Alicja Bochenko tel wew. 29, fax wew.55 e mail: 44. WYśSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Radom ul. Domagalskiego 7A Biuro Karier WyŜszej Szkoły Handlowej w Radomiu Kierownik: mgr Marcin Czerwiński Osoba do kontaktu: mgr Marcin Czerwiński tel./fax wew. 43 e mail: 19

20 45. POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Radom ul. Malczewskiego 29 Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Kierownik: ElŜbieta Jędruszczak Osoba do kontaktu: ElŜbieta Jędruszczak tel , fax e mail: WYśSZA INśYNIERSKA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU Radom ul. Graniczna 24, Biuro Karier WyŜszej InŜynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Kierownik: mgr Izabela Mikulska Osoba do kontaktu: mgr Izabela Mikulska tel , fax PRUSZKÓW 47. WYśSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. Haliny Konopackiej Pruszków ul. Staszica 1 Biuro Karier WSKFiT Kierownik: mgr Justyna Mazurek Osoba do kontaktu: mgr Justyna Mazurek tel wew. 119 e mail: 20

21 PŁOCK 48. SZKOŁA WYśSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Płock al. Kilińskiego 12 Biuro Karier Zawodowych SWPW Osoba do kontaktu: ElŜbieta Olesińska tel./fax e mail: SIEDLCE 49. WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA Siedlce ul. Sokołowska 172 Biuro Karier WSFiZ Osoba do kontaktu: Grzegorz Jackowski tel./fax e mail: 50. AKADEMIA PODLASKA Siedlce ul. Konarskiego 2 Biuro Promocji Osoba do kontaktu: Anna Falba tel , fax SOCHACZEW 51. WYśSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE Sochaczew ul. Stadionowa 4 Akademickie Biuro Karier przy WSZiM w Sochaczewie Kierownik: Maciej Galasiak tel wew. 200 e mail: 21

22 6. Źródła

Lista uczelni współpracujących z WUP w Warszawie w ramach Mazowieckiej Sieci Biur Karier

Lista uczelni współpracujących z WUP w Warszawie w ramach Mazowieckiej Sieci Biur Karier Lista uczelni współpracujących z WUP w Warszawie w ramach Mazowieckiej Sieci Biur Karier WARSZAWA 1. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 02-554 Warszawa Al. Niepodległości 162 pok. 132 135 (gmach główny)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy

Bardziej szczegółowo

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier 2 i Promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Staszewskiego 25/12 (oficyna) 31-113 Kraków

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Działania Dolnośląskiej Sieci Biur Karier w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery

Działania Dolnośląskiej Sieci Biur Karier w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery Działania Dolnośląskiej Sieci Biur Karier w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery Marta Idkowiak Międzynarodowa WyŜsza Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Historia Dolnośląskiej Sieci Biur Karier Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

EURES Europejskie Służby Zatrudnienia

EURES Europejskie Służby Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie EURES Europejskie Służby Zatrudnienia Katarzyna Kawka-Kopeć, Doradca EURES 3.12.2013 r. Bezpieczny wyjazd Bezpieczny powrót Spotkania Bezpieczny wyjazd Bezpieczny powrót

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax.

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax.( 022) 828 61 52 www.placówka.znp.edu.pl Rodzaje szkoleń szkolenia zamknięte

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę.

Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę. Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę.PL Metodologia badania Organizatorem badania jest Polskie

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Korzystanie wymaga powołania się na źródło Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów w Nowym Sączu. BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Styczeń 2014 Opracowanie: Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier Akademickie Biura Karier Maria Bołtruszko, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28.Listopada 2016 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 5017

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i metody wspierania rozwoju zawodowego na wyŝszych uczelniach

Narzędzia i metody wspierania rozwoju zawodowego na wyŝszych uczelniach Narzędzia i metody wspierania rozwoju zawodowego na wyŝszych uczelniach Marzena Bichta Biuro Karier Podstawowe aktywności człowieka: Uczenie się (zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji) Praca (zarabianie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003 l.p Imię Nazwisko adres instytucji nr. licencji 1 Krzysztof Anuszkiewicz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt:

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Udział uczniów klas 3 A, 3 B, 3 C w Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Oferta dla studentów

Biuro Karier. Oferta dla studentów Biuro Karier Biuro Karier prowadzi swoją działalność od września 2001 roku, a głównym celem tej jednostki jest promocja oraz aktywizacja zawodowa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne działania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Stanowisko doradcy zawodowego w projekcie: Lepszy start absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011 5-7.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 12.07 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 14.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 6 w ŁODZI, ul. FRANCISZKAŃSKA 137 Dyrektor: JOANNA KOŚKA Opiekun: IWONA KAPELA SPIS TREŚCI: 1. ETAPY TWORZENIA SzOK W ZSP Nr 6 w ŁODZI 2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW LO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SKIERNIEWICACH 2011/2012

LOSY ABSOLWENTÓW LO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SKIERNIEWICACH 2011/2012 LOSY ABSOLWENTÓW LO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SKIERNIEWICACH 0/0 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA Uczelnie państwowe Uczelnie zaoczne Uczelnie prywatne Uczelnie wieczorowe Studium/ Collegium Praca Pobyt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003 l.p Imię Nazwisko adres instytucji nr. licencji 1 Krzysztof Anuszkiewicz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. K.Z. Augusta w Augustowie ul. Rynek Z. Augusta 27 16-300 Augustów 223/W/2003

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17.09.2009 mgr Ałła Witwicka-Dudek

Wrocław, 17.09.2009 mgr Ałła Witwicka-Dudek Badanie kompetencji studentów w Biurze Karier i Promocji Zawodowej w aspekcie stawianych wymagań przez pracodawców w ramach projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kuźnią Kadr menedŝerskich dla opartej

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 r.; Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizuje projekty: KLEKSS - Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ABK ZAPRASZA NA

STOWARZYSZENIE ABK ZAPRASZA NA ZAPRASZA NA CAREERDATE to krótkie spotkania pracowników Twojej Firmy z grupami kandydatów w formie rozmów przy kawie: niekonwencjonalna metoda dotarcia do kandydatów sprawdzona podczas 9. edycji targów

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II MEDITERANISTYKA /mediteranistyka MEDITERANISTYKA ang. Mediterranean Studies to wiedza o Śródziemnomorzu, jego krajach i narodach, kulturach i religiach,

Bardziej szczegółowo

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja prasowa 21 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING Vrije Universiteit Brussel Career Center Vrije Uniwersytet w Brukseli (VUB) to uczelnia licząca 12 tysięcy studentów studiujących na 8 wydziałach: Inżynieria Nauki

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW RAMY PRAWNE DLA DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKICH BIUR KARIER ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Edyta Czarnocka Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo