TECZKA INFORMACYJNA. Akademickie Biura Karier

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECZKA INFORMACYJNA. Akademickie Biura Karier"

Transkrypt

1 TECZKA INFORMACYJNA Akademickie Biura Karier Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2008

2 SPIS TREŚCI 1. Krótka historia Biur Karier w Polsce 3 2. Biura Karier na świecie 4 3. Biura Karier cele działania 6 4. Wykaz uczelni współpracujących z WUP w ramach Mazowieckiej Sieci Biur Karier 9 5. Źródła 22 2

3 1. Krótka historia Biur Karier w Polsce Biura Karier (Careers Services) jako jednostki organizacyjne działają blisko 100 lat w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Holandii, Belgii, krajach skandynawskich, Grecji, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii. W Polsce powstały w latach 90-tych. Liczebny rozwój tych instytucji związany jest ściśle z funkcjonowaniem uczelni wyŝszych w warunkach gospodarki rynkowej. Pierwsze Biuro Karier w naszym kraju, opierając się na wzorach brytyjskich, powstało w październiku 1993 roku przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach uczestniczyło ono w projekcie zakładania siedmiu kolejnych Biur Karier w polskich uczelniach wyŝszych (w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Lublinie, Kielcach, Gliwicach, Poznaniu i Wrocławiu). Inicjatywę tę współfinansował fundusz europejski Tempus Phare (pozostałymi partnerami byli: Uniwersytet w Hull - Wielka Brytania, Uniwersytet w Amsterdamie - Holandia, Krajowy Urząd Pracy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej). W grudniu 1998 roku powstała Ogólnopolska Siec Biur Karier (OSBK), będąca wynikiem porozumienia o powołaniu Sieci - nieformalnej struktury partnerskiej, grupującej Biura Karier w naszym kraju, podpisanego przez kierowników tychŝe instytucji, działających w polskich ośrodkach akademickich. Celem powołanej Sieci było przede wszystkim wsparcie nowopowstających biur oraz wypracowanie standardów ich funkcjonowania. Obecnie OSBK zawiesiło swoją działalność. Misją Biur Karier jest słuŝenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyŝszych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. 3

4 2. Biura Karier na świecie Pierwsze biura powstały w Wielkiej Brytanii juŝ na początku XX wieku. Zakres działania Careers Services określa geneza tych instytucji - powstawały przy głównych i liczących się uniwersytetach jako element całego systemu poradnictwa psychologicznego dla młodzieŝy, oderwanej od domu rodzinnego w wyniku specyfiki systemu prywatnego szkolnictwa brytyjskiego. Biura brytyjskie główny nacisk kładą na poradnictwo, pomoc w określeniu dalszej zawodowej drogi Ŝyciowej studentów, w oparciu o zidentyfikowane poprzez testy moŝliwości. Uczestniczą takŝe w ogólnokrajowych badaniach statystycznych losów zawodowych absolwentów. Klientami biur karier są studenci, a nie absolwenci, którzy kierowani są do ogólnego krajowego systemu poradnictwa (biura pracy). Sieć biur brytyjskich AGCAS (www.agcas.org.uk) jest znaczącym elementem w systemie doradztwa zawodowego w Wielkiej Brytanii. Sieć ta jest bardzo dobrze zorganizowana, biura są znakomicie wyposaŝone, zatrudniają wielu specjalistów (średnio kilkanaście osób, chociaŝ biura przy uniwersytecie w Manchester zatrudniają ponad 40 pracowników). AGCAS jako organizacja zajmuje się zbieraniem i organizowaniem informacji o poszczególnych zawodach i pracodawcach, które następnie są publikowane przez CSU (Careers Services Unit). W Wielkiej Brytanii, przy Ministerstwie Edukacji, działa HESA - Higher Education Statistics Agency, której zadaniem jest m.in. prowadzenie statystyki zatrudnialności absolwentów poszczególnych uczelni i zawodów. Klientami biur brytyjskich są głównie studenci drugiego i trzeciego roku (absolwenci undergraduate studies), którzy potrzebują zarówno porad zawodowych, jak i informacji na temat moŝliwości zatrudnienia. Biura organizują takŝe spotkania z pracodawcami i coroczne procedury rekrutacyjne na uczelniach. Uruchomienie nowego kierunku studiów wymaga analizy rynku pracy, potwierdzenia zapotrzebowania na absolwentów oraz zgodności z opracowywaną, długoterminową strategią rynku pracy i prognozami. Przy większości uczelni i collegów w USA działają instytucje pomagające studentom w zdobyciu pracy. Do głównych ich działań naleŝy doradztwo zawodowe, organizowanie spotkań z pracodawcami, organizowanie targów pracy lub tzw. milkrounds (zbieranie śmietanki). Biura prowadzą aktywną działalność w Internecie oraz wydają własne publikacje. 4

5 W Finlandii Biura Karier powołano na wszystkich uczelniach decyzją Ministerstwa Edukacji, które takŝe przeznaczyło znaczne środki na działanie tych biur. Wiązało się to z inną decyzja tegoŝ ministerstwa, zgodnie z którą dotacje dla uczelni były bezpośrednio uzaleŝnione od sukcesów absolwentów na rynku pracy i wskaźnika zatrudnialności. Do sprawdzania tego wskaźnika i monitorowania losów zawodowych absolwentów powoływano biura karier, które takŝe prowadziły działalność doradcza, informacyjną i korzystały z finansowego wsparcia państwa przez okres kilku lat. Obecnie rząd wycofał specjalne dotacje dla biur - stanowią one część struktur uczelni, ale działają nadal w nieco ograniczonym zakresie. Pierwsze biuro w Holandii powstało przy Uniwersytecie w Amsterdamie w 1991 roku, obecnie działa kilka innych. Biura prowadzą, poza działalnością doradczą i pośrednictwem pracy, bardzo bogatą działalność szkoleniową, uzupełniającą wykłady uczelni, a dającą umiejętności przydatne na rynku pracy - są to zajęcia, za które studenci płacą niewielkie stawki. W Niemczech, w programie studiów wielu uczelni, obowiązkowe są jednosemestralne praktyki w zakładzie pracy. Aby umoŝliwić takie praktyki pod względem logistycznym i informacyjnym (tj. nawiązywać i utrzymywać kontakty z pracodawcami), powstały biura praktyk studenckich, które w naturalny sposób zajmują się takŝe pomocą w znajdowaniu pracy dla absolwentów. Jest to głównie działalność informacyjna - w mniejszym stopniu doradcza. Studenci, szczególnie kierunków niezawodowych (np. historia, filozofia, a takŝe geografia, biologia), są zobowiązani do zaliczenia kilku przedmiotów zawodowych (od kursów szybkiego pisania, zasady księgowości, po podstawy logistyki, kursy komputerowe itp.). Organizatorami tych kursów, takŝe w niewielkim stopniu odpłatnych dla studentów, są właśnie biura praktyk. Problemy doradztwa zawodowego, ułatwień we wchodzeniu na rynek pracy, likwidacji barier, wyrównywania szans, propagowania kształcenia ustawicznego to priorytety wielu programów grantowych Unii Europejskiej. Co roku na wspieranie takich działań w krajach Unii przeznaczane są środki finansowe - korzystają z tego wsparcia takŝe biura karier lub ich odpowiedniki w wielu krajach Europy i na wielu uczelniach we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Grecji czy Polski. 5

6 3. Biura Karier - cele działania Biura Karier, Centra Karier, Biura Zawodowej Promocji Studentów, Centra Promocji Studentów i Absolwentów, Centra Informacji i Promocji Studentów i Absolwentów, Centra Pracy i Kariery, Biura Wspierania Rozwoju Zawodowego - niezaleŝnie od nazwy są to miejsca, w których kaŝdy student i absolwent danej uczelni moŝe szukać informacji i pomocy w aktywnym wejściu na rynek pracy. Głównym celem Biur Karier jest zawodowa promocja studentów i absolwentów uczelni. Działalności tych biur zorientowana jest na pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim. Celem jest ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a praktyką. Biura pełnią teŝ waŝną rolę w promocji uczelni, zarówno wobec przyszłych studentów, jak i firm. Z pomocy Biur Karier korzystają przede wszystkim: studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy, pracodawcy, poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy i praktyki, wyŝsze uczelnie, szkoły średnie i inne instytucje edukacyjne, weryfikujące strukturę i programy kształcenia, dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem biur karier. Większość biur działa jako autonomiczne jednostki uczelni wyŝszych, powołane decyzją Senatu uczelni, podległe rektorom lub prorektorom. Nie są to instytucje komercyjne. Biura finansowane są głównie z funduszy uczelni. Przeciętnie zatrudniają 3-4 osoby, mają własne pomieszczenia, zaplecze techniczne, komputery, w większości sale szkoleniowe oraz dostęp do Internetu. KaŜde z polskich Biur Karier, dostosowując się do lokalnych warunków, specyfiki uczelni, rynku pracy, wypracowuje własne metody i techniki działania, moŝe się teŝ pochwalić indywidualnymi inicjatywami oraz osiągnięciami. 6

7 Główne obszary działania Działania doradcze i szkoleniowe: szkolenia i seminaria dla studentów, szkolenia zarówno otwarte, jak i wpisane w program studiów, poradnictwo indywidualne, w tym testy psychologiczne, rozmowy doradcze, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą. Wiele biur karier organizuje cyklicznie projekt pod nazwą Akademia Kariery, którego celem jest przygotowanie kaŝdego uczestnika do efektywnego poszukiwania pracy oraz umoŝliwienie spotkania z praktykami konkretnych branŝ. W związku z tym często tematyka projektu jest bardzo zróŝnicowana i uzaleŝniona od profilu uczelni. W ramach Akademii Kariery studenci i absolwenci mają moŝliwość wzięcia udziału w bezpłatnych wykładach, szkoleniach, warsztatach aktywizujących oraz treningach prowadzonych przez specjalistów z róŝnych dziedzin. Działania informacyjne: własne publikacje i poradniki, bezpłatna dystrybucja poradników, dostęp do bazy danych firm, informacje o ofertach pracy dla absolwentów. Działania badawcze: badania ankietowe studentów, badania preferencji pracodawców. Kontakty z pracodawcami: prezentacje firm na uczelni, targi pracy lub sesje rekrutacyjne. Biura Karier: prowadza doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla studentów i absolwentów - oferują pomoc w podjęciu decyzji w obszarze Ŝycia zawodowego, wyboru specjalizacji, ustaleniu predyspozycji zawodowych, zaplanowaniu ścieŝki kariery zawodowej, pomagają w jak najlepszym zaprezentowaniu się pracodawcom (pomoc w przygotowaniu do poszukiwania pracy, sporządzaniu Ŝyciorysu i listu motywacyjnego, odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzeniu negocjacji płacowych itp.); dostarczają informacji o rynku pracy (o firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych, działach, produktach itp.) oraz moŝliwościach podnoszenia 7

8 kwalifikacji zawodowych, językowych, stypendiach w kraju i za granica, studiach podyplomowych; zajmują się promowaniem przedsiębiorczości i przygotowywaniem absolwentów do zakładania własnych małych przedsiębiorstw, w związku z tym organizują kursy i szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia firmy. Osobami, które takich porad udzielają są w wielu przypadkach studenci ostatnich lat z kierunków ekonomicznych, prawnych, handlowych, marketingowych, a takŝe pracownicy dydaktyczni uczelni. aktywnie poszukują, klasyfikują i udostępniają oferty pracy stałej, czasowej czy w charakterze wolontariusza, posiadają takŝe propozycje odbycia staŝy i praktyk zawodowych w kraju i za granicą; prowadzą bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy - mają moŝliwość wyselekcjonowania osób o określonych predyspozycjach i umiejętnościach w celu udostępnienia ich danych pracodawcom, prowadzącym rekrutacje pracowników; aranŝują bezpośrednie spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez wizyty informacyjne w przedsiębiorstwach, organizowanie targów pracy, prezentacji firm na terenie wyŝszych uczelni, seminariów, konferencji itp.; badają losy i monitorują kariery zawodowe absolwentów oraz informują władze wyŝszych uczelni o tendencjach zaobserwowanych na rynku pracy, aby mogły one kształtować profil kształcenia zgodny z tendencjami rynku pracy; umoŝliwiają korzystanie z potencjału naukowego polskich wyŝszych uczelni w zakresie ekspertyz i technologii; dbają o dobry wizerunek wyŝszych uczelni, zarówno wewnątrz środowiska akademickiego, jak i na zewnątrz. Biuro karier to nie tylko miejsce, gdzie studenci i absolwenci mogą zgłaszać się po oferty pracy, ale przede wszystkim centrum informacji, skąd moŝna czerpać wiedzę praktyczną. Pozwala to nauczyć się poruszania na rynku pracy i maksymalnie skrócić okres poszukiwania zatrudnienia. Oczywiście kaŝde biuro wypracowuje swoje standardy, a oferowane w nich usługi występują z róŝnym natęŝeniem. Warto więc zainteresować się, jakie moŝliwości daje biuro karier konkretnej uczelni. 8

9 5. Lista uczelni współpracujących z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w ramach Mazowieckiej Sieci Biur Karier W 2001 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął realizację programu, mającego na celu współtworzenie Mazowieckiej Sieci Biur Karier, kierując ofertę współpracy do władz wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni województwa mazowieckiego. Stworzenie lokalnej sieci biur karier województwa mazowieckiego stało się konieczne ze względu na największą w Polsce koncentrację uczelni wyŝszych. Misją sieci jest wyznaczenie dla zrzeszonych biur wysokich standardów działania, współpracy, sprawnej wymiany informacji i doświadczeń oraz lepszego poznania otoczenia, w którym funkcjonują wyŝsze uczelnie. Obecnie do Mazowieckiej Sieci Biur Karier naleŝy 51 biur karier, działających przy uczelniach wyŝszych, z którymi prowadzona jest stała współpraca. WARSZAWA 1. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Warszawa Al. Niepodległości 162 pok (gmach główny) Centrum Karier i Fundraisingu Kierownik: dr Eliza Chilimoniuk Osoba do kontaktu: ElŜbieta Dobromińska tel ; tel./fax SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Warszawa ul. Nowoursynowska 166 Sekcja Promocji Absolwentów AGROKADRA Kierownik: Zbigniew Wagner Osoba do kontaktu: BoŜena Opic tel

10 3. WYśSZA SZKOŁA MENEDśERSKA W WARSZAWIE Warszawa ul. Kawęczyńska 36 Biuro Karier Kierownik: Anna Małczyńska Osoba do kontaktu: Anna Małczyńska tel./fax AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Warszawa 45 Skr. Poczt. 55 ul. Marymoncka 34 Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Osoba do kontaktu: mgr Sylwia Górska tel , fax PRYWATNA WYśSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH Warszawa ul. Bobrowiecka 9 Studencki Ośrodek Konsultacyjny Kierownik: mgr Magdalena Koncewicz Osoba do kontaktu: mgr Magdalena Koncewicz tel ALMAMER WYśSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa, ul. Wolska 43 Centrum Promocji Karier Kierownik: mgr Teresa Kryszewska Osoba do kontaktu: mgr Kamila Kralczyńska tel

11 7. SZKOŁA WYśSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Warszawa ul. Chodakowska 19/31 Centrum Pracy i Kariery SWPS Kierownik: dr Jacek Zakrzewski Osoba do kontaktu: dr Jacek Zakrzewski tel /32, tel./fax POLSKO JAPOŃSKA WYśSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Warszawa, ul. Koszykowa 86 Biuro Karier PJWSTK Kierownik: Bogdan Nowowiejski Osoba do kontaktu: Bogdan Nowowiejski tel./fax WYśSZA SZKOŁA HANDLU I PRAWA IM. RYSZARDA ŁAZARSKIEGO Warszawa ul. Świeradowska 43 Dział Praktyk i Karier Koordynatorzy: Agata Zarzycka, Gracjan Krupski Osoba do kontaktu: Gracjan Krupski tel do 86, fax WYśSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA / The Polish Open University Warszawa ul. Domaniewska 37a Centrum Informacyjne Koordynator Centrum: Jacek Godlewski tel wew

12 11. WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO Warszawa ul. Jagiellońska 57/59 "Kuźnia" Osoba do kontaktu: Marzena Indra tel , fax UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów Kierownik: Marta Piasecka Osoba do kontaktu: Aneta Jendrzejczak tel , fax WYDZIAŁ PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa ul. Stawki 5/7, p. 7 Biuro Karier Studenckich Wydziału Psychologii tel e mail: 14. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa ul. Mokotowska 16/20 Biuro Karier Kierownik: Rafał Bodarski tel ;

13 15. SZKOŁA GŁÓWNA SŁUśBY POśARNICZEJ Warszawa ul. Słowackiego 52/54 Biuro Karier Kierownik: st. kpt. mgr Agnieszka Czarnecka Osoba do kontaktu: Agnieszka Czarnecka, Katarzyna Babula tel./fax lub WYśSZA SZKOŁA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH im. Fryderyka Skarbka Warszawa ul. Nowogrodzka 56 Akademickie Biuro Karier i Wspierania Zawodowego Studentów Kierownik: Ewa Śmietańska Osoba do kontaktu: Ewa Śmietańska tel wew. 500, fax WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYśSZA TWP Warszawa Pl. Defilad 1 PKiN, VIII piętro pok. 831 Biuro Karier Kierownik: Agnieszka Grubek tel WARSZAWSKA WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI Warszawa ul. Lewartowskiego 17 Biuro Karier i StaŜy Zawodowych Kierownik: Olga Bernadzka Osoba do kontaktu: Olga Bernadzka tel

14 19. WYśSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej Warszawa Al. Jerozolimskie 200 Akademickie Biuro Karier WSZiP im. Heleny Chodkowskiej Kierownik: mgr Łukasz Wardaliński Osoba do kontaktu: mgr Łukasz Wardaliński tel./fax LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYśSZA W WARSZAWIE Warszawa ul. Startowa 9 Biuro Karier Osoba do kontaktu: Katarzyna Karska tel wew POLITECHNIKA WARSZAWSKA Warszawa Plac Politechniki 1 pok.148 Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Pracownicy: Iwona Kwaśna, Agata Grzelak tel , fax UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Łomianki ul. Baczyńskiego 9 Instytut Studiów nad Rodziną Osoba do kontaktu: Ks. dr Jarosław Sz. Szymczak tel , fax e mail: 24. COLLEGIUM CIVITAS Warszawa Pałac Kultury i Nauki XII piętro, Pl. Defilad 1 Centrum Karier Collegium Civitas Kierownik: Paulina Calińska Osoba do kontaktu: Paulina Calińska tel

15 25. SZKOŁA WYśSZA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO Warszawa ul. Elektronowa 2, budynek B, pok.234 Biuro Karier Wydziałów Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego tel , fax WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYśSZA Warszawa ul. Siedmiogrodzka 3A Biuro Karier WSZ-SW Kierownik: dr Krzysztof Zaczek Zaczyński Osoba do kontaktu: ElŜbieta Woźniakowska tel , fax AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE Warszawa ul. świrki i Wigury 61 Biuro Karier Kierownik: Jakub Sokolnicki Osoba do kontaktu: Katarzyna Lachowska, Joanna Matlak tel ; fax e mail: WYśSZA SZKOŁA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA Warszawa ul. Stokłosy 3 Biuro Karier i Praktyk Studenckich Osoba do kontaktu: Agnieszka Krasińska - Gawrych tel fax e mail: 15

16 29. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Warszawa ul. Wawelska 14 Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej Kierownik: Prof. Wojciech B. Jędryczkowski tel , , fax e mail: 30. WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO Warszawa ul. Smulikowskiego 6/8 Akademickie Biuro Karier WSP ZNP Kierownik: mgr Anita Rudaś Osoba do kontaktu : mgr Michał Kwiatkowski tel , fax e mail: 31. WYśSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI Warszawa ul. Rozłogi 10 Biuro Karier WSSMiA Osoba do kontaktu: Anna Mohyła tel WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA Warszawa ul. Podwale 13 Biuro Promocji Studentów i Absolwentów Osoba do kontaktu: Katarzyna Sareniec Obszańska tel , fax

17 33. FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET Warszawa ul. Lwowska 17/3 Biuro Karier Osoba do kontaktu: Aleksandra Kaczorek tel e mail: 34. WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE Warszawa ul. Meksykańska 6 Biuro Karier i Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów WSIZiA Kierownik: Marcin Purchała tel wew. 55, fax e mail: 35. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Warszawa ul. Dewajtis 5 Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Osoba do kontaktu: Artur Winiarski, Izabela Ciecierska tel , fax WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. S. Kaliskiego Warszawa 49 skr. poczt. nr 50 Dział Spraw Studenckich Doradztwo Zawodowe Studentów i Absolwentów WAT Osoba do kontaktu: Beata Wołczyńska tel , AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej 17

18 Warszawa ul. Szczęśliwicka 40 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier Zawodowych Kierownik: Wojciech Polak Osoba do kontaktu: Wojciech Polak, Anna Wnorowska tel wew. 3321, fax WYśSZA SZKOŁA TECHNICZNO EKONOMICZNA W WARSZAWIE ul. Hafciarska Warszawa Biuro Karier WSTE Kierownik: Marta Tyll Osoba do kontaktu: Marta Tyll tel./fax lub PUŁTUSK 39. AKADEMIA HUMANISTYCZNA IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA Pułtusk ul. Daszyńskiego 17 Biuro Promocji i Karier p.o. Kierownika: Ewa Kruszewska Osoba do kontaktu: Ewa Kruszewska tel./fax , fax e mail: CIECHANÓW 40. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA Ciechanów ul. Narutowicza 4a ABK PARTNER w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich: Janina Grzelczyk tel e mail: 18

19 RADOM 41. RADOMSKA SZKOŁA WYśSZA Radom ul. Zubrzyckiego 2 Biuro Karier Kierownik: Tomasz Paprocki Osoba do kontaktu: Tomasz Paprocki tel./fax e mail: 42. WYśSZA SZKOŁA BIZNESU Radom ul. Kolejowa 22 Biuro Karier i Promocji Absolwentów WSB Alma Mater Kierownik: ElŜbieta Sputowska tel wew. 109 e mail: 43. PRYWATNA WYśSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA Radom ul. Zubrzyckiego 6 Akademickie Biuro Karier Osoba do kontaktu: Alicja Bochenko tel wew. 29, fax wew.55 e mail: 44. WYśSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Radom ul. Domagalskiego 7A Biuro Karier WyŜszej Szkoły Handlowej w Radomiu Kierownik: mgr Marcin Czerwiński Osoba do kontaktu: mgr Marcin Czerwiński tel./fax wew. 43 e mail: 19

20 45. POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Radom ul. Malczewskiego 29 Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Kierownik: ElŜbieta Jędruszczak Osoba do kontaktu: ElŜbieta Jędruszczak tel , fax e mail: WYśSZA INśYNIERSKA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU Radom ul. Graniczna 24, Biuro Karier WyŜszej InŜynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Kierownik: mgr Izabela Mikulska Osoba do kontaktu: mgr Izabela Mikulska tel , fax PRUSZKÓW 47. WYśSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. Haliny Konopackiej Pruszków ul. Staszica 1 Biuro Karier WSKFiT Kierownik: mgr Justyna Mazurek Osoba do kontaktu: mgr Justyna Mazurek tel wew. 119 e mail: 20

21 PŁOCK 48. SZKOŁA WYśSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Płock al. Kilińskiego 12 Biuro Karier Zawodowych SWPW Osoba do kontaktu: ElŜbieta Olesińska tel./fax e mail: SIEDLCE 49. WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA Siedlce ul. Sokołowska 172 Biuro Karier WSFiZ Osoba do kontaktu: Grzegorz Jackowski tel./fax e mail: 50. AKADEMIA PODLASKA Siedlce ul. Konarskiego 2 Biuro Promocji Osoba do kontaktu: Anna Falba tel , fax SOCHACZEW 51. WYśSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE Sochaczew ul. Stadionowa 4 Akademickie Biuro Karier przy WSZiM w Sochaczewie Kierownik: Maciej Galasiak tel wew. 200 e mail: 21

22 6. Źródła

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI I STAŻE W IT

PRAKTYKI I STAŻE W IT COMPUTERWORLD MAGAZYN MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW WWW.COMPUTERWORLD.PL 5 MARCA 2014 NR 5/1020 ISSN 0867-2334 NR INDEKSU 354988 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) PRAKTYKI I STAŻE W IT Partnerzy Partnerzy medialni

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

Działalność Akademickich Biur Karier w Warszawie

Działalność Akademickich Biur Karier w Warszawie Działalność Akademickich Biur Karier Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa Głównym celem artykułu jest ukazanie specyfiki działalności polskich Akademickich Biur Karier oraz ich rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Piotrków Trybunalski 2011 1 2 PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych

Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych Monika Domańska Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Centrum Karier Akademia

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010 Wydział Nauk Społecznych PREWODNIK 00/010 Piotrków Trybunalski 00 PREWODNIK 00/010 espół redakcyjny: Agata Bury Jacek Jarczyński Stanisław Leszto Ewa Opala Władysław Skarbek Andrzej Witusik Spis treści

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju RZECZNIK PRAW ABSOLWENTA Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju Warszawa, kwiecień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Biura karier w dokumentach strategicznych...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT Najczęściej zadawane pytania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2007 SPIS TREŚCI CO TO JEST WOLONTARIAT?... 2

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 4 (48) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo