SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone: w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr BZP z dnia r. na stronie internetowej zamawiającego : i tablicy ogłoszeń zamawiającego Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Zatwierdził:

2 Kierownik zamawiającego ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie jest przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Dane Zamawiającego: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Ścinawa, ul. Jagiełły 2 NIP: , REGON: Telefon: ( 076) , Fax ( 076) Adres strony internetowej: Oznaczenie sprawy: PRZETARG NR 3/MGZZOP/2011. Uwaga! W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELEANIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dostaw, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych-zwanej dalej Pzp. ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie. 2. Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

3 7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w wykonawcą w walucie obcej. ROZDZIAŁ IV. TERMINI MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy tj. od dnia r. do r. 2. Miejscem wykonania zamówienia jest: Ścinawa, budynek przychodni zdrowia przy ul. Jagiełły 2 ROZDZIAŁ V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 1.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp i złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, 1.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą dokumenty to potwierdzające. 1.3 posiadają wiedzę i doświadczenie, 1.4 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 1.5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń i wymaganych załączników. 3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków podmiotowych, mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt. 1.1 do 1.5 określony w rozdziale V, jest zobowiązany przedłożyć:.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp w z art. 22 ust.1 wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3; 1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp w z art. 24 ust.1 i 2 wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4;

4 1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.4 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5 aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.6 aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1.3 w Rozdziale V, jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą - wykaz wykonanych usług na badania laboratoryjne, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia nin. postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1.5 w Rozdziale V, jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale V. 4. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5 5. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI, lub pełnomocnictw, albo złożył oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale VI, zawierające błędy lub złożył wadliwe pełnomocnictwo, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6. Zamawiający może wezwać wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI lub treści złożonej oferty. ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. tzw. korespondencję zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej. W nagłówku korespondencji należy podać oznaczenie sprawy : 3/MGZZOP/ Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu nr ( 076) , przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Dotyczy to m.in. następującej korespondencji: a) Pytań i wyjaśnień dot. treści SIWZ, zmiany treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu, b) Informacji o przedłużeniu terminu składania ofert, c) Wniosku o wyjaśnienie treści oferty, d) Wniosku o wyjaśnienie treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 Pzp, e) Wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa a art. 26 ust. 3 Pzp, f) Informacji o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art.87 ust. 2 pkt 3) Pzp, g) Oświadczenie wykonawcy w sprawie wyrażenia zgodna poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp h) Wniosku zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i zgoda wykonawcy, i) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu wykonawcy z postępowania i zgoda wykonawcy,

6 j) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 3. Protest lub ewentualne przystąpienie do protestu należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. Protesty i ewentualne przystąpienia do protestu przesłane faksem lub e mailem nie będą brane pod uwagę. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIZW. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, które przekaże wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej 6. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże wykonawcom, którzy ją pobrali oraz zamieści na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. ROZDZIAŁ VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w wykonawcami jest Pani Ewa Buras dyrektor MGZZOP, Tel. 076/ , w godzinach od 8:00 do 14:00. ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium. ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dniu. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w Rozdziale XII pkt. 2 nin. SIWZ. ROZDZAIŁA XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. OFERTA. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia, opisany w Rozdziale III SIWZ, sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej. Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do podpisania oferty. 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty, złożone w poniższej kolejności: 2.1 Formularz oferty zgodny ze wzorem podanym w załączniku Nr 1 do SIWZ, 2.2 Oświadczenia lub dokumenty-potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z nin. SIWZ, wymienione w Rozdziale VI SIWZ. 2.3 Wzór umowy parafowany przez osoby uprawnione, o których mowa w Rozdziale XVII, stanowiący załącznik Nr 6.

7 3. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 2 od ppkt 2.1 do ppkt 2.2 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. 4. Wykonawca, osoby uprawnione do jego reprezentacji lub pełnomocnik podpisują ofertę, miejsca w których dokonano zmian lub poprawek, w ofercie. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez wykonawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji. Pełnomocnictwo w formie kserokopii powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji. 5. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.). W sytuacji gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty. 6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 6.1 Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z warunkami SIWZ. W formularzu oferty-załącznik Nr 1 do SIWZ należy zaznaczyć iż jest to oferta wspólna. 6.2 Oświadczenia lub dokumenty wskazane w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 do 1.5 składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy. Pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale VI od pkt 2 do 4 składa wykonawca spełniający warunki w nich zapisane. 6.3 Dokumenty wspólne, np. formularz oferty oraz podpis pod wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 6.4 Do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do zamawiającego z korespondencją i informacjami. 6.5 Przed podpisaniem umowy, wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny) zawierający co najmniej: Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

8 7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców na niżej określonych warunkach: 7.1 Wykonawca wymieni zakres dostaw przewidzianych do wykonania przez podwykonawców, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do SIWZ. Pozostały zakres przedmiotu umowy określony umową w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca wykona siłami własnymi. 7.2 Wykonawca z podwykonawcami podpisze stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą. 7.4 Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 8. Opakowanie i oznakowanie oferty. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego ul. Jagiełły 2, Ścinawa, sekretariat pok. Nr 21. Opakowanie (koperta) powinno być opieczętowane pieczątką wykonawcy i zaadresowane na zamawiającego oraz oznaczone napisem: OFERTA NA: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ul. Jagiełły 2, Ścinawa, sekretariat pok. Nr Termin składania ofert upływa dnia r.o godz. 10:00. Ofert złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie, dla oceny zachowania powyższego terminu, ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego. ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny wraz z podatkiem VAT dla oferowanej usługi. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ( koszty probówek, transportu itp.) 2. Cena podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w walucie PLN. 3. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

9 a) Oczywiste omyłki pisarskie-czyli omyłkę, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek wyjaśnień, którą można stwierdzić bez specjalistycznej wiedzy oraz kiedy jest ona bezsporna np. widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp., b) Omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek czyli omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, w trakcie dokonywania działania matematycznego, która ma charakter oczywisty. Może to być widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty- czyli omyłki o takim charakterze, by czynności ich poprawy mógł dokonać samodzielnie, bez udziału wykonawcy tej czynności. Poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. W przypadku o którym mowa w lit. c), zamawiający poprawi omyłkę niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku gdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zamawiający jego ofertę odrzuci zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3) w zw. Z art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp. 4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofertach zgodnie z poniższymi zasadami: a) Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b) Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c) Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 5. Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w pkt 4 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert.: A. KRYTERIUM CENY sposób przyznania punktów: cena najniższa cena = x 100 pkt x waga 100%

10 cena oferty ocenianej 2. Za ja korzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która przedstawi najniższą cenę. ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 Pzp. 2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do jej podpisania, o ile to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 3. W terminie do dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. ROZDZIAŁ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia. ROZDZIAŁ XVII. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. Każdy z wykonawców jest zobowiązany do parafowania każdej strony wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku oferty wspólnej, wzór umowy podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawców. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, wymagających zmiany treści oferty na podstawie której dokonał wyboru wykonawcy, a jednocześnie korzystnych dla zamawiającego, po spełnieniu następujących warunków: a) Zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, oraz innych danych identyfikacyjnych,

11 b) Zmiana wskazanych przez wykonawcę podwykonawców. 4. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłączenie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku. ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: protest, odwołanie i skarga. ROZDZIAŁ IXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ. 1/ Opis przedmiotu zamówienia wzór załącznik Nr 1 2/ Formularz oferty wzór załącznik Nr 2 3/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór załącznik Nr 3 4/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór załącznik Nr 4 5/ Wykaz wykonanych usług - wzór załącznik Nr 5 6/ Umowa w sprawie zamówienia publicznego - wzór załącznik Nr 6.

12 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania badań laboratoryjnych dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów opieki Podstawowej w Ścinawie, zgodnie z załącznikiem nr Wszystkie badania będą wykonywane przy użyciu odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. Zm.) i zostały zgłoszone do Rejestru wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 3. Wykonawca zapewnia wykonanie badań laboratoryjnych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 4. Wykonawca dostarczy probówki, kody paskowe do ewidencji pobrań. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1) Dbanie o najwyższą jakość wykonywanych badań, 2) Nadzór nad właściwym przekazywaniem i wysyłką badań wykonywanych przez inne laboratoria, nadzór nad rejestracją wysyłanych badań, powrotem i rozdziałem wyników, 3) Wykonywanie badań na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego przez Zamawiającego 4) Zabezpieczenie i przygotowanie próbek do badań (właściwe opisanie materiału -kody kreskowe lub naklejki z numerami), odbiór materiałów do badania z siedziby Zamawiającego do godz 10:30 (pobieranie materiału do badania wykonywane będzie przez Zamawiającego, w godzinach 7:30 do 10:00, codziennie tj od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych) 5) Transport materiału do laboratorium Wykonawcy, 6) Zakończenie badań laboratoryjnych pisemnym wynikiem podpisanym przez osobę/y z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, 7) Wyniki przesyłane będą em do Zamawiającego w tym samym dniu do godz. 14:00. W przypadku badań trwających dłużej dostarczenie wyników nastąpi w dniu zakończenia badania. 8) Dostawa wyników do siedziby Zamawiającego. Dostawa wyników do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie w następnym dniu roboczym po odbiorze materiału do badania najpóźniej do godziny 12:00, w przypadku badań trwających dłużej dostarczenie wyników powinno nastąpić w następnym dniu roboczym po zakończeniu badania

13 9) Prowadzenie dokumentacji wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem należytej staranności, FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy ceny jednostkowe brutto : Lp. Wyszczególnienie Przewidywana ilość badań w czasie trwania zamówienia Cena za badania Przewidywana wartość poszczególnych badań 1. Morfologia Rozmaz ręczny 40

14 3. OB APTT PT ( czas protrombinowy) Fibrynogen Cholesterol LDL bezpośredni Glukoza w surowicy Cholesterol Cholesterol HDL bezpośredni Cholesterol LDL wyliczany Triglicerydy AlAT AspAT Alfa Amylaza w surowicy Fostafaza alkaliczna Gamma GT Białko całkowite Kreatynina Mocznik Kwas moczowy Bilirubina całkowita Bilirubina bezpośrednia Albumina Fosfor nieograniczony Magnez Wapń całkowity Żelazo TIBC Jonogram ( Na, K) Jonogram ( Na, K, Cl) D-Dimery ilościowo 40

15 33. ASO ( ilościowo) RF ( ilościowo) CRP ( ilościowo) Grupa krwi Alloprzeciw.odpornościowe VDRL Mocz analiza ogólna Alfaamylaza w moczu Kał na krew utajoną bez diety Lamblie w kale Kał na posożyty Badanie w kierunku owsików Hemoglobina glikowana HbA1C TSH ft ft P/c anty - TPO FSH LH Prolaktyna (PRL) Estradiol Progesteron Testosteron Ferrytyna Witamina B Kwas foliowy PSA CEA Ca 125 OM-MA Toxoplasma gondii IgG 100

16 63. Toxoplasma gondii IgM Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgM Helicobacter pylori IgG HIV Combo P/c p.jądrowe Ana Hep IgE całkowite HBs antygen P/c anty HBS P/c anty - HCV Posiew moczu Wymaz z nosa Wymaz a rany, czyraków, owrzodzeń Wymaz ze skóry Antybiogram T T Beta HCG OH Vit. D AFP Kwas walproinowy w surowicy Wymaz z gardła, migdałków Kał na posiew w kierunku Salmonelli Proteinogram CK kinaza kreatyniny Mikroalbumina w DZM P/c anty - Tg Kwas moczowy w moczu dobowym C-peptyd Mycoplasma pneumoniae IgG 24

17 93. Mycoplasma pneumoniae IgM Chlamydia pneumoniae IgG Chlamydia pneumoniae IgM DHEA - S Plwocina - posiew Lit w surowicy Ca 19-9 GI-MA Nosicielstwo GBS Insulina Psa - wolny Borelia IgG Euroline WB Borelia IgM Euroline WB Profil pediatryczny Profil pokarmowy Profil wziewny Wymaz w kierunku grzybów drożdżop Białkomocz dobowy P/c cytrulinowe anty-ccp IgG Parathormon ( PTH) Kalcytonina Transglutaminoza IgA Ca 15-3 BR-MA P/c p.jądrowe ANA, AMA, ASMA ANA profil p/c przeciwjądrowe ANA profil USR Fostafaza sterczowa Fostafaza kostna Fostafaza kwaśna Odczyn Waaler-Rosego 50

18 123. Mocz liczba Addisa Odczyn Wasermana (WR) 160 Łączna wartość brutto.. Słownie złotych brutto.. 1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z treścią umowy i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń. 2. Oświadczam, że podana w ofercie cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 3. Akceptuję 21 dniowy termin płatności faktury, licząc od daty doręczenia faktury zamawiającemu. 4. Gwarantuję utrzymanie cen przez okres trwania umowy. 5. Oświadczam, że wszystkie badania będą wykonywane przy użyciu odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) i zostały zgłoszone do Rejestru wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 6. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: od dnia 02 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczmy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. dnia 2011 r. (podpis i pieczęć wykonawcy, osoby uprawnionej do reprezentacji Załącznik Nr 3 do SIWZ

19 OŚWIADCZENIE Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na pn.: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczamy, że: 1/ Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3/ Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. dnia 2011 r. (podpis i pieczęć wykonawcy, osoby uprawnionej do reprezentacji)

20 Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na pn.: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczamy, że: Zgodnie z warunkami ustawy, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisu, który stwierdza, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

21 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w artykule ustawy, który stwierdza, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;... Podpis oferenta...

22 Załącznik Nr 5 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Przedstawiam/y następujące informacje: Lp. Opis wykonanych usług* Miejsce wykonania Nazwa zamawiająceg o Wartość usługi brutto Data wykonania dnia 2011 r. (podpis i pieczęć wykonawcy, osoby uprawnionej do reprezentacji) * warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi będące przedmiotem Nin. Zamówienia, wymienione w Rozdziale III pkt 1SIWZ.

23 Załącznik Nr 6 do SIWZ Umowa Nr /2011 w sprawie zamówienia publicznego - Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie zawarta w dniu 2011 r. w Ścinawie, pomiędzy : Miejsko - Gminnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ścinawie, przy ul. Władysława Jagiełły 2, Ścinawa, NIP: , REGON: reprezentowanym przez : Panią Ewę Buras - Dyrektor Panią Katarzynę Mucha - Głównego księgowego zwanym w treści umowy zamawiającym oraz reprezentowany przez : zwanym w treści umowy wykonawcą o następującej treści: 1 1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty z dnia r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia PRZETARG NR 3/MGZZOP/2011, na wykonanie usługi pn.: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w oparciu o ustawę z

24 dnia r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązuje się do wykonania na rzec Zamawiającego badań laboratoryjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy wykaz badań 4. Ilość badań uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. 5. Zamawiający zapewnia we własnym zakresie pobór materiału laboratoryjnego. 6. Przygotowany przez Zamawiającego do odbioru materiał laboratoryjny będzie opisany i zaewidencjonowany w formie uzgodnionej z Wykonawcą Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych z dostarczonego materiału przy użyciu własnych odczynników, urządzeń i sprzętu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych kodów kreskowych i zleceń, probówek oraz podłoży transportowych do badań. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych zgodnie z wystawionym przez Zamawiającego zleceniem lub zestawieniem, w terminach określonych przez procedury laboratoryjne. 4. Wykonawca odbiera własnym środkiem transportu i na własny koszt materiał do badań laboratoryjnych codziennie tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Dostawa wyników do Zamawiającego odbywać się będzie za pomocą kuriera Wykonawcy w następnym dniu roboczym po odbiorze materiału. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie badań na rzecz Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się poddać każdorazowo kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przez stosowne przepisy. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Prezesa NFZ oraz wyraża zgodę na poddanie się kontroli uprawnionych organów Narodowego Funduszu Zdrowia w razie takiej potrzeby.

25 1. Strony ustalają, że cena za wykonane badania laboratoryjne obliczana będzie na podstawie cennika, stanowiącego załącznik Nr 1 niniejszej umowy. 2. Ceny pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Przedstawiony w materiałach przetargowych oraz w ofercie Wykonawcy wykaz ilości badań traktuje się jako wielkość przybliżoną w całym okresie obowiązywania umowy. 4. Fakturowanie za wykonane badania odbywać się będzie raz w miesiącu. 4. Należności za wykonane badania będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 5. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 6. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowić zestawienie miesięczne wykonanych przez Wykonawcę badań potwierdzone przez upoważnione osoby. 1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zleconego badania stwierdzonego w protokole sporządzonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto należnej za dany miesiąc rozliczeniowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty stanowiącej sumę wartości brutto faktur wystawionych za ostatnie 2 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym została wypowiedziana umowa. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego naliczone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający, nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia badań innych niż wyszczególnione w załączniku nr 1, w przypadkach, których nie był w stanie przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od do r. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu akceptowanego przez upoważnione osoby obu stron.

26 3. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z warunków niniejszej umowy. 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych 9 2. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze mediacji. 3. W przypadkach nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Wykonawca: Zamawiający

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU usługi Nr sprawy : 2014-0143312 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach Adres Ul Dworcowa 3 Miejscowość Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ze zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla MGZZOP w Ścinawie Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo