SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone: w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr BZP z dnia r. na stronie internetowej zamawiającego : i tablicy ogłoszeń zamawiającego Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Zatwierdził:

2 Kierownik zamawiającego ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie jest przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Dane Zamawiającego: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Ścinawa, ul. Jagiełły 2 NIP: , REGON: Telefon: ( 076) , Fax ( 076) Adres strony internetowej: Oznaczenie sprawy: PRZETARG NR 3/MGZZOP/2011. Uwaga! W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELEANIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dostaw, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych-zwanej dalej Pzp. ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie. 2. Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

3 7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w wykonawcą w walucie obcej. ROZDZIAŁ IV. TERMINI MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy tj. od dnia r. do r. 2. Miejscem wykonania zamówienia jest: Ścinawa, budynek przychodni zdrowia przy ul. Jagiełły 2 ROZDZIAŁ V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 1.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp i złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, 1.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą dokumenty to potwierdzające. 1.3 posiadają wiedzę i doświadczenie, 1.4 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 1.5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń i wymaganych załączników. 3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków podmiotowych, mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt. 1.1 do 1.5 określony w rozdziale V, jest zobowiązany przedłożyć:.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp w z art. 22 ust.1 wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3; 1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp w z art. 24 ust.1 i 2 wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4;

4 1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.4 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5 aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.6 aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1.3 w Rozdziale V, jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą - wykaz wykonanych usług na badania laboratoryjne, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia nin. postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1.5 w Rozdziale V, jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale V. 4. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5 5. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI, lub pełnomocnictw, albo złożył oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale VI, zawierające błędy lub złożył wadliwe pełnomocnictwo, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6. Zamawiający może wezwać wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI lub treści złożonej oferty. ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. tzw. korespondencję zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej. W nagłówku korespondencji należy podać oznaczenie sprawy : 3/MGZZOP/ Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu nr ( 076) , przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Dotyczy to m.in. następującej korespondencji: a) Pytań i wyjaśnień dot. treści SIWZ, zmiany treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu, b) Informacji o przedłużeniu terminu składania ofert, c) Wniosku o wyjaśnienie treści oferty, d) Wniosku o wyjaśnienie treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 Pzp, e) Wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa a art. 26 ust. 3 Pzp, f) Informacji o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art.87 ust. 2 pkt 3) Pzp, g) Oświadczenie wykonawcy w sprawie wyrażenia zgodna poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp h) Wniosku zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i zgoda wykonawcy, i) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu wykonawcy z postępowania i zgoda wykonawcy,

6 j) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 3. Protest lub ewentualne przystąpienie do protestu należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. Protesty i ewentualne przystąpienia do protestu przesłane faksem lub e mailem nie będą brane pod uwagę. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIZW. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, które przekaże wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej 6. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże wykonawcom, którzy ją pobrali oraz zamieści na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. ROZDZIAŁ VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w wykonawcami jest Pani Ewa Buras dyrektor MGZZOP, Tel. 076/ , w godzinach od 8:00 do 14:00. ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium. ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dniu. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w Rozdziale XII pkt. 2 nin. SIWZ. ROZDZAIŁA XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. OFERTA. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia, opisany w Rozdziale III SIWZ, sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej. Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do podpisania oferty. 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty, złożone w poniższej kolejności: 2.1 Formularz oferty zgodny ze wzorem podanym w załączniku Nr 1 do SIWZ, 2.2 Oświadczenia lub dokumenty-potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z nin. SIWZ, wymienione w Rozdziale VI SIWZ. 2.3 Wzór umowy parafowany przez osoby uprawnione, o których mowa w Rozdziale XVII, stanowiący załącznik Nr 6.

7 3. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 2 od ppkt 2.1 do ppkt 2.2 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. 4. Wykonawca, osoby uprawnione do jego reprezentacji lub pełnomocnik podpisują ofertę, miejsca w których dokonano zmian lub poprawek, w ofercie. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez wykonawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji. Pełnomocnictwo w formie kserokopii powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji. 5. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.). W sytuacji gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty. 6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 6.1 Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z warunkami SIWZ. W formularzu oferty-załącznik Nr 1 do SIWZ należy zaznaczyć iż jest to oferta wspólna. 6.2 Oświadczenia lub dokumenty wskazane w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 do 1.5 składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy. Pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale VI od pkt 2 do 4 składa wykonawca spełniający warunki w nich zapisane. 6.3 Dokumenty wspólne, np. formularz oferty oraz podpis pod wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 6.4 Do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do zamawiającego z korespondencją i informacjami. 6.5 Przed podpisaniem umowy, wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny) zawierający co najmniej: Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

8 7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców na niżej określonych warunkach: 7.1 Wykonawca wymieni zakres dostaw przewidzianych do wykonania przez podwykonawców, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do SIWZ. Pozostały zakres przedmiotu umowy określony umową w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca wykona siłami własnymi. 7.2 Wykonawca z podwykonawcami podpisze stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą. 7.4 Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 8. Opakowanie i oznakowanie oferty. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego ul. Jagiełły 2, Ścinawa, sekretariat pok. Nr 21. Opakowanie (koperta) powinno być opieczętowane pieczątką wykonawcy i zaadresowane na zamawiającego oraz oznaczone napisem: OFERTA NA: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ul. Jagiełły 2, Ścinawa, sekretariat pok. Nr Termin składania ofert upływa dnia r.o godz. 10:00. Ofert złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie, dla oceny zachowania powyższego terminu, ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego. ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny wraz z podatkiem VAT dla oferowanej usługi. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ( koszty probówek, transportu itp.) 2. Cena podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w walucie PLN. 3. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

9 a) Oczywiste omyłki pisarskie-czyli omyłkę, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek wyjaśnień, którą można stwierdzić bez specjalistycznej wiedzy oraz kiedy jest ona bezsporna np. widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp., b) Omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek czyli omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, w trakcie dokonywania działania matematycznego, która ma charakter oczywisty. Może to być widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty- czyli omyłki o takim charakterze, by czynności ich poprawy mógł dokonać samodzielnie, bez udziału wykonawcy tej czynności. Poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. W przypadku o którym mowa w lit. c), zamawiający poprawi omyłkę niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku gdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zamawiający jego ofertę odrzuci zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3) w zw. Z art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp. 4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofertach zgodnie z poniższymi zasadami: a) Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b) Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c) Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 5. Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w pkt 4 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert.: A. KRYTERIUM CENY sposób przyznania punktów: cena najniższa cena = x 100 pkt x waga 100%

10 cena oferty ocenianej 2. Za ja korzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która przedstawi najniższą cenę. ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 Pzp. 2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do jej podpisania, o ile to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 3. W terminie do dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. ROZDZIAŁ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia. ROZDZIAŁ XVII. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. Każdy z wykonawców jest zobowiązany do parafowania każdej strony wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku oferty wspólnej, wzór umowy podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawców. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, wymagających zmiany treści oferty na podstawie której dokonał wyboru wykonawcy, a jednocześnie korzystnych dla zamawiającego, po spełnieniu następujących warunków: a) Zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, oraz innych danych identyfikacyjnych,

11 b) Zmiana wskazanych przez wykonawcę podwykonawców. 4. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłączenie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku. ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: protest, odwołanie i skarga. ROZDZIAŁ IXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ. 1/ Opis przedmiotu zamówienia wzór załącznik Nr 1 2/ Formularz oferty wzór załącznik Nr 2 3/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór załącznik Nr 3 4/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór załącznik Nr 4 5/ Wykaz wykonanych usług - wzór załącznik Nr 5 6/ Umowa w sprawie zamówienia publicznego - wzór załącznik Nr 6.

12 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania badań laboratoryjnych dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów opieki Podstawowej w Ścinawie, zgodnie z załącznikiem nr Wszystkie badania będą wykonywane przy użyciu odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. Zm.) i zostały zgłoszone do Rejestru wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 3. Wykonawca zapewnia wykonanie badań laboratoryjnych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 4. Wykonawca dostarczy probówki, kody paskowe do ewidencji pobrań. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1) Dbanie o najwyższą jakość wykonywanych badań, 2) Nadzór nad właściwym przekazywaniem i wysyłką badań wykonywanych przez inne laboratoria, nadzór nad rejestracją wysyłanych badań, powrotem i rozdziałem wyników, 3) Wykonywanie badań na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego przez Zamawiającego 4) Zabezpieczenie i przygotowanie próbek do badań (właściwe opisanie materiału -kody kreskowe lub naklejki z numerami), odbiór materiałów do badania z siedziby Zamawiającego do godz 10:30 (pobieranie materiału do badania wykonywane będzie przez Zamawiającego, w godzinach 7:30 do 10:00, codziennie tj od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych) 5) Transport materiału do laboratorium Wykonawcy, 6) Zakończenie badań laboratoryjnych pisemnym wynikiem podpisanym przez osobę/y z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, 7) Wyniki przesyłane będą em do Zamawiającego w tym samym dniu do godz. 14:00. W przypadku badań trwających dłużej dostarczenie wyników nastąpi w dniu zakończenia badania. 8) Dostawa wyników do siedziby Zamawiającego. Dostawa wyników do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie w następnym dniu roboczym po odbiorze materiału do badania najpóźniej do godziny 12:00, w przypadku badań trwających dłużej dostarczenie wyników powinno nastąpić w następnym dniu roboczym po zakończeniu badania

13 9) Prowadzenie dokumentacji wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem należytej staranności, FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy ceny jednostkowe brutto : Lp. Wyszczególnienie Przewidywana ilość badań w czasie trwania zamówienia Cena za badania Przewidywana wartość poszczególnych badań 1. Morfologia Rozmaz ręczny 40

14 3. OB APTT PT ( czas protrombinowy) Fibrynogen Cholesterol LDL bezpośredni Glukoza w surowicy Cholesterol Cholesterol HDL bezpośredni Cholesterol LDL wyliczany Triglicerydy AlAT AspAT Alfa Amylaza w surowicy Fostafaza alkaliczna Gamma GT Białko całkowite Kreatynina Mocznik Kwas moczowy Bilirubina całkowita Bilirubina bezpośrednia Albumina Fosfor nieograniczony Magnez Wapń całkowity Żelazo TIBC Jonogram ( Na, K) Jonogram ( Na, K, Cl) D-Dimery ilościowo 40

15 33. ASO ( ilościowo) RF ( ilościowo) CRP ( ilościowo) Grupa krwi Alloprzeciw.odpornościowe VDRL Mocz analiza ogólna Alfaamylaza w moczu Kał na krew utajoną bez diety Lamblie w kale Kał na posożyty Badanie w kierunku owsików Hemoglobina glikowana HbA1C TSH ft ft P/c anty - TPO FSH LH Prolaktyna (PRL) Estradiol Progesteron Testosteron Ferrytyna Witamina B Kwas foliowy PSA CEA Ca 125 OM-MA Toxoplasma gondii IgG 100

16 63. Toxoplasma gondii IgM Borrelia burgdorferi IgG Borrelia burgdorferi IgM Helicobacter pylori IgG HIV Combo P/c p.jądrowe Ana Hep IgE całkowite HBs antygen P/c anty HBS P/c anty - HCV Posiew moczu Wymaz z nosa Wymaz a rany, czyraków, owrzodzeń Wymaz ze skóry Antybiogram T T Beta HCG OH Vit. D AFP Kwas walproinowy w surowicy Wymaz z gardła, migdałków Kał na posiew w kierunku Salmonelli Proteinogram CK kinaza kreatyniny Mikroalbumina w DZM P/c anty - Tg Kwas moczowy w moczu dobowym C-peptyd Mycoplasma pneumoniae IgG 24

17 93. Mycoplasma pneumoniae IgM Chlamydia pneumoniae IgG Chlamydia pneumoniae IgM DHEA - S Plwocina - posiew Lit w surowicy Ca 19-9 GI-MA Nosicielstwo GBS Insulina Psa - wolny Borelia IgG Euroline WB Borelia IgM Euroline WB Profil pediatryczny Profil pokarmowy Profil wziewny Wymaz w kierunku grzybów drożdżop Białkomocz dobowy P/c cytrulinowe anty-ccp IgG Parathormon ( PTH) Kalcytonina Transglutaminoza IgA Ca 15-3 BR-MA P/c p.jądrowe ANA, AMA, ASMA ANA profil p/c przeciwjądrowe ANA profil USR Fostafaza sterczowa Fostafaza kostna Fostafaza kwaśna Odczyn Waaler-Rosego 50

18 123. Mocz liczba Addisa Odczyn Wasermana (WR) 160 Łączna wartość brutto.. Słownie złotych brutto.. 1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z treścią umowy i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń. 2. Oświadczam, że podana w ofercie cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 3. Akceptuję 21 dniowy termin płatności faktury, licząc od daty doręczenia faktury zamawiającemu. 4. Gwarantuję utrzymanie cen przez okres trwania umowy. 5. Oświadczam, że wszystkie badania będą wykonywane przy użyciu odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) i zostały zgłoszone do Rejestru wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 6. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: od dnia 02 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczmy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. dnia 2011 r. (podpis i pieczęć wykonawcy, osoby uprawnionej do reprezentacji Załącznik Nr 3 do SIWZ

19 OŚWIADCZENIE Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na pn.: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczamy, że: 1/ Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3/ Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. dnia 2011 r. (podpis i pieczęć wykonawcy, osoby uprawnionej do reprezentacji)

20 Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na pn.: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczamy, że: Zgodnie z warunkami ustawy, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisu, który stwierdza, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

21 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w artykule ustawy, który stwierdza, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;... Podpis oferenta...

22 Załącznik Nr 5 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie Przedstawiam/y następujące informacje: Lp. Opis wykonanych usług* Miejsce wykonania Nazwa zamawiająceg o Wartość usługi brutto Data wykonania dnia 2011 r. (podpis i pieczęć wykonawcy, osoby uprawnionej do reprezentacji) * warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi będące przedmiotem Nin. Zamówienia, wymienione w Rozdziale III pkt 1SIWZ.

23 Załącznik Nr 6 do SIWZ Umowa Nr /2011 w sprawie zamówienia publicznego - Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie zawarta w dniu 2011 r. w Ścinawie, pomiędzy : Miejsko - Gminnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ścinawie, przy ul. Władysława Jagiełły 2, Ścinawa, NIP: , REGON: reprezentowanym przez : Panią Ewę Buras - Dyrektor Panią Katarzynę Mucha - Głównego księgowego zwanym w treści umowy zamawiającym oraz reprezentowany przez : zwanym w treści umowy wykonawcą o następującej treści: 1 1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty z dnia r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia PRZETARG NR 3/MGZZOP/2011, na wykonanie usługi pn.: Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MGZZOP w Ścinawie. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w oparciu o ustawę z

24 dnia r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązuje się do wykonania na rzec Zamawiającego badań laboratoryjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy wykaz badań 4. Ilość badań uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. 5. Zamawiający zapewnia we własnym zakresie pobór materiału laboratoryjnego. 6. Przygotowany przez Zamawiającego do odbioru materiał laboratoryjny będzie opisany i zaewidencjonowany w formie uzgodnionej z Wykonawcą Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych z dostarczonego materiału przy użyciu własnych odczynników, urządzeń i sprzętu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych kodów kreskowych i zleceń, probówek oraz podłoży transportowych do badań. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych zgodnie z wystawionym przez Zamawiającego zleceniem lub zestawieniem, w terminach określonych przez procedury laboratoryjne. 4. Wykonawca odbiera własnym środkiem transportu i na własny koszt materiał do badań laboratoryjnych codziennie tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Dostawa wyników do Zamawiającego odbywać się będzie za pomocą kuriera Wykonawcy w następnym dniu roboczym po odbiorze materiału. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie badań na rzecz Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się poddać każdorazowo kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przez stosowne przepisy. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Prezesa NFZ oraz wyraża zgodę na poddanie się kontroli uprawnionych organów Narodowego Funduszu Zdrowia w razie takiej potrzeby.

25 1. Strony ustalają, że cena za wykonane badania laboratoryjne obliczana będzie na podstawie cennika, stanowiącego załącznik Nr 1 niniejszej umowy. 2. Ceny pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Przedstawiony w materiałach przetargowych oraz w ofercie Wykonawcy wykaz ilości badań traktuje się jako wielkość przybliżoną w całym okresie obowiązywania umowy. 4. Fakturowanie za wykonane badania odbywać się będzie raz w miesiącu. 4. Należności za wykonane badania będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 5. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 6. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowić zestawienie miesięczne wykonanych przez Wykonawcę badań potwierdzone przez upoważnione osoby. 1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zleconego badania stwierdzonego w protokole sporządzonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto należnej za dany miesiąc rozliczeniowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty stanowiącej sumę wartości brutto faktur wystawionych za ostatnie 2 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym została wypowiedziana umowa. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego naliczone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający, nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia badań innych niż wyszczególnione w załączniku nr 1, w przypadkach, których nie był w stanie przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od do r. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu akceptowanego przez upoważnione osoby obu stron.

26 3. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z warunków niniejszej umowy. 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych 9 2. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze mediacji. 3. W przypadkach nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Wykonawca: Zamawiający

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 152/2011 ZAMAWIAJĄCY: SPZOZ ul. SPORTOWA 2 05-190 NASIELSK tel. (0-23) 691 26 06 fax. (0-23) 691 26 06 wew. 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: zoz@zoz.nasielsk.pl NIP: 531-15-01-474 REGON: 016457218

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia 15.07.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo