Szczegółowe warunki konkursu ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki konkursu ofert"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzające zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 1 1. Postępowanie konkursowe jest prowadzone na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592), zwanym dalej Rozporządzeniem 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert, zwane dalej szczegółowymi warunkami, określają wymagania stawiane Oferentom, tryb składania ofert, sposób przeprowadzenia konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynnościami 3. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach 4. Organizatorem konkursu ofert poprzedzającego zawierania umów na: Pakiet usług Nr 1 Wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie : I badania biochemiczne surowicy krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. II badania bakteriologiczne. Pakiet usług Nr 2 Świadczenie usług w zakresie badań radiologicznych Pakiet usług Nr 3 Świadczenie usług w zakresie badań toksykologicznych Pakiet usług Nr 4 Badania konsultacyjne w zakresie badań histopatologicznych Badania konsultacyjne w zakresie badań immunohistochemicznych Pakiet usług Nr 5 Badania konsultacyjne w zakresie serologii grup krwi Pakiet usług Nr 6 Badania konsultacyjne w zakresie konsultacji specjalistycznych onkologicznych, endokrynologii, neurologii dziecięcej, chirurgii naczyniowej. Pakiet usług Nr 7 Dostawa krwi i jej składników jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.

2 2 1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest świadczenie usług medycznych wymienionych w Formularzu Nr 3 na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 2. Czas trwania umowy 3 lata 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne pakiety 4. Informacje o przedmiocie konkursu ofert wraz ze wzorami ofert i wzorami umów stanowią integralną część szczegółowych warunków Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Zamawiającemu oferty składającej się z jednej lub kilku ofert częściowych 2. Oferta częściowa to oferta obejmująca wybrane świadczenia zdrowotne określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert Pakiet usług 3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w zakresie poszczególnych części konkursu, zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert 4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. 2. Koperta, o której mowa w pkt.1 winna być opisana drukowanymi literami lub pismem maszynowym (komputerowym) w następujący sposób: - pełna nazwa Oferenta - adres - informacja: Oferta na wykonywanie świadczeń medycznych. Pakiet usług Nr 3. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pokój nr 3/13 ) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 4. Za dotrzymanie terminu uważa się oferty, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt Oferta powinna zawierać: 1) Oświadczenia i wykazy: - dane identyfikacyjne Oferenta Formularz Nr 1 - wykaz pracowników i kwalifikacje personelu medycznego, który będzie wykonywać świadczenia w ramach umowy Formularz Nr 2 - oferta cenowa Formularz Nr 3 - określenie warunków udzielania świadczeń medycznych Formularz Nr 4 - określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Formularz Nr 5 - oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz zaakceptowanie wzoru umowy Formularz Nr 6

3 2) Dokumenty: aktualny odpis z rejestru prowadzonego przez właściwy urząd wojewódzki, wypis odpowiednio z rejestru sądowego, izby lekarskiej albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenie Oferenta zawierające zobowiązanie do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2. Oferent może złożyć inne dokumenty i oświadczenia oraz informacje mogące mieć jego zdaniem, wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty 3. Dopuszcza się złożenie kserokopii dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 2 i ust.2. Kserokopia dla swojej ważności winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub adwokata, radcę prawnego, organ wydający dokument, osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 6 Oferent może wycofać ofertę w celu wprowadzenia zmian lub całkowicie przed upływem końcowego terminu składania ofert. Dokonanie tych czynności może nastąpić przez Oferenta osobiście lub przez osobę pisemnie przez niego upoważnioną. Fakt wycofania oferty winien być odnotowany przez Zamawiającego i potwierdzony przez Oferenta lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający najpóźniej w 5 dniu przed końcowym terminem składania ofert może zmienić lub zmodyfikować zawartość wymaganych oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę. 2. O zmianie, o której mowa w ust.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi każdego uczestnika postępowania konkursowego, który dokonał u Zamawiającego rejestracji pobierając materiały konkursowe. 3. W przypadku, gdy wymagana zmiana dokumentów składających się na Ofertę będzie istotna, Zamawiający może przedłużyć termin końcowy składania ofert. 8 Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu bądź zmiany dokumentów będących częścią oferty. Oferent jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9 10

4 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powołuje Komisję Konkursową w składzie co najmniej 3 osobowym i wyznacza spośród nich przewodniczącego. 2. Po otwarciu ofert przewodniczący oraz każdy członek komisji konkursowej składa oświadczenie, że: a) nie jest Oferentem, nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia oraz, że nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem lub członkiem organów osoby prawnej występującej jako Oferent b) nie pozostaje z Oferentem w stosunku podległości służbowej, ani też jego małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, albo osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli nie pozostaje wobec Oferenta w stosunku podległości służbowej c) nie pozostaje z Oferentem takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności oraz, że w takim stosunku nie pozostaje jego małżonek. 11 Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej konkursu ofert Komisja Konkursowa w obecności Oferentów (obecność nie jest obowiązkowa): 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert 2. otwiera koperty z ofertami 3. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenie zgłoszone przez Oferentów 4. ogłasza Oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w szczegółowych warunkach, warunkach które zostały odrzucone 2. W części niejawnej konkursu ofert Komisja Konkursowa: 1. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu 2. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w szczegółowych warunkach konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie 3. wybiera najkorzystniejszą ofertę lub nie przyjmuje żadnej z ofert 3. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół zgodnie z wymogami 14 pkt.1 Rozporządzenia, o którym mowa w 1 pkt.1 13 Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę

5 2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone 3. Komisja Konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. 4. O wniesieniu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Zamawiającego Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 13 szczegółowych warunków konkursu 2. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy 3. Wniesienie protestu wstrzymuje, aż do rozstrzygnięcia, zawarcie umowy. 4. Zamawiający rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty złożenia 5. O wniesieniu i i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów 6. Oferentów przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający ogłasza nowy konkurs. 16 Zamawiający zawrze umowę zgodną z wybraną przez Komisję Konkursową najkorzystniejszą ofertą, w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

6 Formularz Nr 1 Dane Identyfikacyjne Oferenta Nazwa Oferenta Nazwa skrócona Numer statystyczny GUS (REGON).. Numer Identyfikacji Podatkowej Województwo Powiat Miejscowość. Gmina Kod terytorialny wg GUS Ulica, nr lokalu. Telefon FAX. Kod pocztowy.. Poczta Status Oferenta. Oznaczenie rejestru (KRS, Ewidencja działalności i nr wpisu... Nazwisko oraz funkcje osób reprezentujących Oferenta oraz upoważnionych do podpisania Umowy z Zamawiającym.

7 data pieczęć i podpis Oferenta Formularz Nr 2 Wykaz personelu medycznego, który będzie wykonywać świadczenia w ramach umowy Imię i Nazwisko Pesel Wykształcenie i kwalifikacje W przypadku personelu wyższego stopień i nazwa specjalizacji

8 Formularz Nr 3 OFERTA CENOWA Rodzaj badania Przewidywana ilość Cena zlecanych usług w trakcie obowiązywania umowy I BADANIA BIOCHEMICZNE SUROWICY KRWI I PŁYNU MÓZGOWO- RDZENIOWEGO 1. Przeciwciała ANA 250 ANCA 250 ANTY GMB 10 Czynnik LE_ANA, Czynnik LE 55 APL IgG 15 APL IgM 20 Ema IgA, 50 Ema IgG 15 p. ciała p. transglutaminozie tkankowej Iga 5 p. ciała endomysjum 5 p. ciała p. gliadynie IgM i IgG 5 p. ciała przeciw jądrowe i cytoplazmatyczne ANA 1 i ANA 2 5 Przeciwciała mitochondrialne AMA (II F) 5 - autoprzeciwciała p ANCA 5 c ANCA 5 ASA 30 ASMA 20 APCA 15 ENA, ENA profil 50 LKM 50 SMA 15 p. ciała onkoneuronalne płyn m-rdzeniowy 10 p. ciała onkoneuronalne surowica 5 p. ciała antyfosfolipidowe 30 p. ciała kardiolipidowe 20 p. ciała antykardiolipidowe 5 p. ciała fosfolipidowe 5 p. ciała p/jądrowe 5 p. ciała p/mitochondrium 5 p. ciała w kierunku pierwotnej żółciowej marskości wątroby 10 czynnik reumatoidalnej mat.

9 komplesów immunologicznych 10 anty ENA ELISA IgG 10 anty CCP 30 - immunoglobiny IgA, IgG + indeks, IgM 100 Immunofenotyp 25 PMR + surowica prążki oligoklonalne 150 PMR + surowica indeks IgG Badania wątrobowe Profil wątrobowy 50 Blok 6 tkankowy II F 30 Blok 6 tkankowy lif PBG + AUA Układ krzepnięcia Antykoagulant tocznia 30 Czynnik VIII 25 Czynnik IX 15 Czynnik XI 5 Czynnik Willebranta 5 Czynnik V Leydena 5 Aptt z activem 5 Białko S 50 Białko C 50 Mutacja genu protrombiny 20 Mutacja Laydena Badania wirusologiczne Hbe 330 a Hbe 240 HBV DNA 160 Genotyp HCV 5 HCV RNA 380 HCV RNA ilościowo 100 HLA B 27 5 APCR 5 5. Badania hematologiczne Cytometria przepływowa 150 Szpik syderoblasty 5 Barwienie preparatów szpiku na obecność żelaza Inne Immunoelektroforeza w surowicy 420 Immunoelektroforeza w moczu 250

10 CD 55, CD Peptyd C 30 Odporność w kierunku białka C 5 Dopomina 5 Kwas Wanilinomigdałowy 5 Kwas 5 hydroksyindylooctowy 5 Beta 2 mikroglobulina 5 ACTH 10 Transferyna 10 Aldosteron 10 FAG 25 Miedz 15 Ceruloplazmina 20 DHEA S 5 10 OH Progesteron 5 II BADANIA BAKTERIOLOGICZNE EBV IgM 200 EBV IgG 60 Borelioza IgM w surowicy 240 Borelioza IgG w surowicy 240 Borelioza IgM w p. mózgowo rdzeniowym 200 Borelioza IgG w p. mózgowo rdzeniowym 200 Borelioza DNA 10 Borelioza Western Blot (test potwierdzenia) 20 Toksoplazmoza IgM w surowicy 10 Toksoplazmoza IgG w surowicy 20 Toksoplazmoza IgM w p. mózgowo rdzeniowym 60 Toksoplazmoza IgG w p. mózgowo rdzeniowym 60 Toksoplazmoza awidność 30 Yersinia IgA 10 Yersinia IgM 30 Yersinia IgG 30 HSV IgM 40 Krztusiec IgA 60 Krztusiec IgM 40 Krztusiec IgG 20 Enterowirus IgM 50 Enterowirus IgG 20 Półpasiec IgM 10 Półpasiec IgG 10 Toksocaroza 60 Mycoplasma IgM 20 Mycoplasma IgG 20 Ureaplasma 10 Chlamydia pneumoniae IgM 10 Chlamydia pneumoniae IgG 10 Chlamydia trachomatis IgM

11 Chlamydia trachomatis IgG Pneumocistis IgM 20 Pneumocistis IgG 20 Bąblowica 30 Choroba kociego pazura IgM 10 Choroba kociego pazura IgG 10 FTA IgM 20 FTA IgG 20 Aspergillus antygen w surowicy 10 Aspergillus hodowla + preparat 10 BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY Plwocina 1000 Popłuczyny z oskrzeli 1000 Płyn z jamy opłucnej 300 Mocz 210 Płyn stawowy 30 Płyn z jamy otrzewnowej 40 Płyn z worka osierdziowego 10 Plyn mózgowo rdzeniowy 10 Ropa 15 Tbc test 30 Quantiferon TBC 30 Lekowrażliwość 100 Kryteria oceny ofert: - cena - fachowość personelu - szybkość wykonania i dostarczenia wyniku - odległość - sprzęt - certyfikaty Pakiet usług Nr 2 BADANIA RADIOLOGICZNE Scyntygrafia - kości - dynamiczna nerek systemem Renomic II Termografia kończyn Angiografia Mammografia Flebografia Rezonans magnetyczny 1000

12 Pakiet usług Nr 3 Badania toksykologiczne Alkohol metylowy 15 Glikol 15 Poziom paracetamolu 15 Poziom leków 15 Alkohol etylowy 10 Poziom fenobaritolu 10 Antydepresanty trójcykliczne 10 Etanol 10 Metanol 10 Ocena grzybów 30 Pochodne fonotiazyny 10 Benzodiazepiny 10 Popłuczyny i kał na zarodniki grzybów 10 Pakiet usług Nr 4 Badania konsultacyjne w zakresie badań histopatologicznych Przewidywana ilość zlecanych usług w trakcie obowiązywania umowy Cena 120 Badania konsultacyjne w zakresie badań immunohistochemicznych Przewidywana ilość zlecanych usług w trakcie obowiązywania umowy Cena

13 12 Pakiet uslug Nr 5 Badania konsultacyjne w zakresie serologii grup krwi Przewidywana ilość Zlecanych usług w trakcie Obowiązywania umowy Cena 850 Pakiet usług Nr 6 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych Onkologicznych Endokrynologii Neurologii dziecięcej Chirurgii naczyniowej Pakiet usług Nr 7 Dostawa krwi i jej składników

14 Formularz Nr 4 OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH (Proszę opisać zasady przyjmowania materiału na badanie będące przedmiotem konkursu / lub pacjentów na badanie/, okres oczekiwania na wynik badania, zasady przekazywania wyników badań do WSZ oraz wszelkie inne informacje związane z realizacją badania).

15 Formularz Nr 5 OKREŚLENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH, WYPOSAŻENIA W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY

16 Formularz Nr 6 Oświadczenie 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń medycznych oraz Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Oświadczam, że akceptuję wzór załączonej umowy, właściwej dla zadania wskazanego w ofercie. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert.. data. pieczęć i podpis Oferenta

17 Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu badań... nr... zawarta w dniu...r. w...ul... pomiędzy Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: Dyrektora... a... z siedzibą w... zwany dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi medyczne z zakresu badań... dla pacjentów Badania wykonywane będą w... znajdującej się na terenie Zakres badań diagnostycznych obejmuje załącznik nr 1. 2 Zleceniobiorca oświadcza, że do świadczenia usług, o których mowa w 1 posiada: 1. Przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Aparaturę medyczną w pełni sprawną i dopuszczoną do użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wszystkie kryteria zgodne ze standardami zakładów... wymaganymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że respektuje prawo Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w ustępie Strony umowy zgodnie zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych, w zakresie dostępu do tych danych, zachowania ich w tajemnicy oraz nie wykorzystania w innym celu.

18 4 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia zleconych przez Zleceniodawcę świadczeń medycznych z zakresu badań... w uzgodnionym zakresie i terminie. Rejestrację pacjentów kierowanych przez Zleceniodawcę prowadzić będzie od poniedziałku do piątku od godziny... pod nr tel Świadczenie usług medycznych z zakresu... będą wykonywane od poniedziałku do piątku od godziny...do Pacjenci przyjmowani będą na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego w... zawierającego pieczątkę nagłówkową, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu badania. 2. Skierowania pacjentów do badania będą ewidencjonowanie i stanowić będą podstawę do określenia należności za wykonanie usługi. 6 Za każde wykonane badanie Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę zgodną z załączonym do umowy cennikiem usług ( załącznik nr 1) 7 1. Zapłata za usługi następować będzie miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę zgodnie z rozliczeniem skierowań za dany miesiąc, których wykaz stanowić będzie załącznik do faktury. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za wykonane usługi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto:... 8 W przypadku awarii sprzętu medycznego i niemożności wykonania badań rezonansu magnetycznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 1. Niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia zleceniodawcy o awarii sprzętu oraz przypuszczalnym terminie naprawy Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywanych badań Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość usług. 10 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia... r. do dnia...r Każda ze stron może w formie pisemnej wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

19 2. W przypadku naruszenia istotnych warunków niniejszej umowy w szczególności postanowień 8, strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem natychmiastowym. 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 13 Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego Sądu Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca

20 UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu... pomiędzy- NIP... Regon... nr rej... zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą", a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie - SPZOZ, ul. Szpitalna 45 NIP Regon reprezentowanym przez: Dyrektora Sławomira Matysiaka, zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą", o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych w zakresie :..... Zleceniobiorca oświadcza że posiada odpowiedni sprzęt oraz niezbędne pozwolenia do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 2. Z tytułu wykonania usług wyszczególnionych w pkt 1, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone zgodnie z cennikiem obowiązującym w

21 ... i stanowiący załącznik nr 1 do umowy. W przypadkach uzasadnionych, np. podwyżką wynagrodzeń lub cen materiałów niezbędnych do wykonania usługi, dopuszcza się możliwość renegocjacji cen za wykonywanie badań przez Zleceniobiorcę. 3. Umowa zostaje zawarta na okres od.. r. 2 Należności będą pokrywane przez Zleceniodawcę w terminie dni od otrzymania faktury VAT + wykaz wykonanych usług przez Zleceniobiorcę przelewem na rachunek bankowy nr 3 Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej związanej z wykonywanymi czynnościami wobec osób trzecich. 4 W przypadku niemożności dokonania określonej czynności, w danym czasie, Zleceniobiorca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ w zakresie świadczonych usług na podstawie niniejszej umowy. 5 6 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zleceniobiorcy. 7

22 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin II konkursu na prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz edukacyjnorozwojowych

1. Regulamin II konkursu na prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz edukacyjnorozwojowych Regulamin II konkursu na prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz edukacyjnorozwojowych i terapeutycznych z dziećmi w świetlicach środowiskowoterapeutycznych oraz z grupą samopomocową przy Klubie Integracji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM GMINA STRZEGOM 58-150 Strzegom, Rynek 38 o g ł a s z a na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO )

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO ) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 92-213 - Łódź REGON:472147559 NIP: 728-22-46-128

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 Z DNIA WRZEŚNIA 2012 ROKU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) zwana

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY Realizacji Programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski w latach 2013-2015 1. Oferent (pełna nazwa) 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciw

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r.

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r. Częstochowa, 13.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych dla dzieci, hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. d) Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego stawka za 1 godzinę nie może być większa niż 25zł.

REGULAMIN KONKURSU. d) Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego stawka za 1 godzinę nie może być większa niż 25zł. REGULAMIN KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza Ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

Prezydent Miasta Kalisza Ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2011r. Prezydent Miasta Kalisza Ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych: 1.Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r.

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r. Zarządzenie Nr 17 /2013 Dyrektora w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie fizjoterapeutycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 98.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 98.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 98.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej: Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych.

Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych. WARUNKI KONKURSU OFERT Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych. Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1. załącznik nr 1 - informacje o oferencie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej ul.willowa 2 a Nasz znak: 1207 /2011 Bielsko-Biała, dnia 25.11.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Przedmiot zamówienia

Rozdział II: Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1 96-100 Skierniewice działając na podstawie art 26 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej ( Dziennik Ustaw nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/010/ 1/2012 z dnia 11.01. 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na wyłonienie wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODST. ART 130A PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.7135.2.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO II. III. IV. POWIAT RYCKI UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2016-2018 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 16.05.2014r

Sulechów, 16.05.2014r Sulechów, 16.05.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZSP.PR. 4.2014 dotyczy zamówienia usługi wydruku publikacji opracowanej w ramach projektu Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ.

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ. UMOWA NR... zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J

C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osadzonych w

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1 Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz.654 ) oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONYWANIE BADAŃ nr ASK/UŚM/I/2011/

UMOWA NA WYKONYWANIE BADAŃ nr ASK/UŚM/I/2011/ UMOWA NA WYKONYWANIE BADAŃ nr ASK/UŚM/I/2011/ Zawarta w dniu 04.08.2011 roku pomiędzy:..., ul,.., NIP:., REGON:.., KRS:.., zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą reprezentowanym przez: 1.. a Akademickim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani... Załącznik Nr 1 nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY OFERTA DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 34-424 SZAFLARY W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani przestrzegając ściśle

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

OGŁOSZENIE. Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych OGŁOSZENIE Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż. Długołęka, dnia 07.03.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków Tel. 71/315-20-50; 71/315-20-60 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż. I.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej noworodków

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT DOTYCZĄCE: WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - UZUPEŁNIENIE WARUNKI ZOSTAŁY ZATWIERDZONE:

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ Zawarta w dniu. pomiędzy: Biotech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, NIP 527-267-68-95 reprezentowanym przez Petra Kvapila Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG. POSUM/KO/4/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: RADIODIOLOGII W SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄCEJ DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ ORAZ POMOC DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1 Zasady ogólne 1. Regulamin przeprowadzenia Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy Zamawiający: Publiczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie całodobowo usług transportu sanitarnego środkami transportu lądowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.. 1. Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8 GOPS.271.8.2013 Masłów, dn. 16.12.2013 ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów tel. 41/ 311-08-70

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO KUCHNI SZKOLNEJ I ZAPLECZA KUCHENNEGO WRAZ Z USŁUGĄ ORGANIZACJI ŻYWIENIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 79 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ OGŁOSZENIE Płock, dnia 2011-12-16 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Umowa dotycząca świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2015

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2015 Płock, dnia 3 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2015 NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo