Szczegółowe warunki konkursu ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki konkursu ofert"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzające zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 1 1. Postępowanie konkursowe jest prowadzone na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592), zwanym dalej Rozporządzeniem 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert, zwane dalej szczegółowymi warunkami, określają wymagania stawiane Oferentom, tryb składania ofert, sposób przeprowadzenia konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynnościami 3. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach 4. Organizatorem konkursu ofert poprzedzającego zawierania umów na: Pakiet usług Nr 1 Wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie : I badania biochemiczne surowicy krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. II badania bakteriologiczne. Pakiet usług Nr 2 Świadczenie usług w zakresie badań radiologicznych Pakiet usług Nr 3 Świadczenie usług w zakresie badań toksykologicznych Pakiet usług Nr 4 Badania konsultacyjne w zakresie badań histopatologicznych Badania konsultacyjne w zakresie badań immunohistochemicznych Pakiet usług Nr 5 Badania konsultacyjne w zakresie serologii grup krwi Pakiet usług Nr 6 Badania konsultacyjne w zakresie konsultacji specjalistycznych onkologicznych, endokrynologii, neurologii dziecięcej, chirurgii naczyniowej. Pakiet usług Nr 7 Dostawa krwi i jej składników jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.

2 2 1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest świadczenie usług medycznych wymienionych w Formularzu Nr 3 na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 2. Czas trwania umowy 3 lata 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne pakiety 4. Informacje o przedmiocie konkursu ofert wraz ze wzorami ofert i wzorami umów stanowią integralną część szczegółowych warunków Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Zamawiającemu oferty składającej się z jednej lub kilku ofert częściowych 2. Oferta częściowa to oferta obejmująca wybrane świadczenia zdrowotne określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert Pakiet usług 3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w zakresie poszczególnych części konkursu, zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert 4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. 2. Koperta, o której mowa w pkt.1 winna być opisana drukowanymi literami lub pismem maszynowym (komputerowym) w następujący sposób: - pełna nazwa Oferenta - adres - informacja: Oferta na wykonywanie świadczeń medycznych. Pakiet usług Nr 3. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pokój nr 3/13 ) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 4. Za dotrzymanie terminu uważa się oferty, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt Oferta powinna zawierać: 1) Oświadczenia i wykazy: - dane identyfikacyjne Oferenta Formularz Nr 1 - wykaz pracowników i kwalifikacje personelu medycznego, który będzie wykonywać świadczenia w ramach umowy Formularz Nr 2 - oferta cenowa Formularz Nr 3 - określenie warunków udzielania świadczeń medycznych Formularz Nr 4 - określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Formularz Nr 5 - oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz zaakceptowanie wzoru umowy Formularz Nr 6

3 2) Dokumenty: aktualny odpis z rejestru prowadzonego przez właściwy urząd wojewódzki, wypis odpowiednio z rejestru sądowego, izby lekarskiej albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenie Oferenta zawierające zobowiązanie do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2. Oferent może złożyć inne dokumenty i oświadczenia oraz informacje mogące mieć jego zdaniem, wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty 3. Dopuszcza się złożenie kserokopii dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 2 i ust.2. Kserokopia dla swojej ważności winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub adwokata, radcę prawnego, organ wydający dokument, osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 6 Oferent może wycofać ofertę w celu wprowadzenia zmian lub całkowicie przed upływem końcowego terminu składania ofert. Dokonanie tych czynności może nastąpić przez Oferenta osobiście lub przez osobę pisemnie przez niego upoważnioną. Fakt wycofania oferty winien być odnotowany przez Zamawiającego i potwierdzony przez Oferenta lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający najpóźniej w 5 dniu przed końcowym terminem składania ofert może zmienić lub zmodyfikować zawartość wymaganych oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę. 2. O zmianie, o której mowa w ust.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi każdego uczestnika postępowania konkursowego, który dokonał u Zamawiającego rejestracji pobierając materiały konkursowe. 3. W przypadku, gdy wymagana zmiana dokumentów składających się na Ofertę będzie istotna, Zamawiający może przedłużyć termin końcowy składania ofert. 8 Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu bądź zmiany dokumentów będących częścią oferty. Oferent jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9 10

4 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powołuje Komisję Konkursową w składzie co najmniej 3 osobowym i wyznacza spośród nich przewodniczącego. 2. Po otwarciu ofert przewodniczący oraz każdy członek komisji konkursowej składa oświadczenie, że: a) nie jest Oferentem, nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia oraz, że nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem lub członkiem organów osoby prawnej występującej jako Oferent b) nie pozostaje z Oferentem w stosunku podległości służbowej, ani też jego małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, albo osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli nie pozostaje wobec Oferenta w stosunku podległości służbowej c) nie pozostaje z Oferentem takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności oraz, że w takim stosunku nie pozostaje jego małżonek. 11 Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej konkursu ofert Komisja Konkursowa w obecności Oferentów (obecność nie jest obowiązkowa): 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert 2. otwiera koperty z ofertami 3. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenie zgłoszone przez Oferentów 4. ogłasza Oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w szczegółowych warunkach, warunkach które zostały odrzucone 2. W części niejawnej konkursu ofert Komisja Konkursowa: 1. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu 2. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w szczegółowych warunkach konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie 3. wybiera najkorzystniejszą ofertę lub nie przyjmuje żadnej z ofert 3. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół zgodnie z wymogami 14 pkt.1 Rozporządzenia, o którym mowa w 1 pkt.1 13 Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę

5 2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone 3. Komisja Konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. 4. O wniesieniu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Zamawiającego Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 13 szczegółowych warunków konkursu 2. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy 3. Wniesienie protestu wstrzymuje, aż do rozstrzygnięcia, zawarcie umowy. 4. Zamawiający rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty złożenia 5. O wniesieniu i i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów 6. Oferentów przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający ogłasza nowy konkurs. 16 Zamawiający zawrze umowę zgodną z wybraną przez Komisję Konkursową najkorzystniejszą ofertą, w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

6 Formularz Nr 1 Dane Identyfikacyjne Oferenta Nazwa Oferenta Nazwa skrócona Numer statystyczny GUS (REGON).. Numer Identyfikacji Podatkowej Województwo Powiat Miejscowość. Gmina Kod terytorialny wg GUS Ulica, nr lokalu. Telefon FAX. Kod pocztowy.. Poczta Status Oferenta. Oznaczenie rejestru (KRS, Ewidencja działalności i nr wpisu... Nazwisko oraz funkcje osób reprezentujących Oferenta oraz upoważnionych do podpisania Umowy z Zamawiającym.

7 data pieczęć i podpis Oferenta Formularz Nr 2 Wykaz personelu medycznego, który będzie wykonywać świadczenia w ramach umowy Imię i Nazwisko Pesel Wykształcenie i kwalifikacje W przypadku personelu wyższego stopień i nazwa specjalizacji

8 Formularz Nr 3 OFERTA CENOWA Rodzaj badania Przewidywana ilość Cena zlecanych usług w trakcie obowiązywania umowy I BADANIA BIOCHEMICZNE SUROWICY KRWI I PŁYNU MÓZGOWO- RDZENIOWEGO 1. Przeciwciała ANA 250 ANCA 250 ANTY GMB 10 Czynnik LE_ANA, Czynnik LE 55 APL IgG 15 APL IgM 20 Ema IgA, 50 Ema IgG 15 p. ciała p. transglutaminozie tkankowej Iga 5 p. ciała endomysjum 5 p. ciała p. gliadynie IgM i IgG 5 p. ciała przeciw jądrowe i cytoplazmatyczne ANA 1 i ANA 2 5 Przeciwciała mitochondrialne AMA (II F) 5 - autoprzeciwciała p ANCA 5 c ANCA 5 ASA 30 ASMA 20 APCA 15 ENA, ENA profil 50 LKM 50 SMA 15 p. ciała onkoneuronalne płyn m-rdzeniowy 10 p. ciała onkoneuronalne surowica 5 p. ciała antyfosfolipidowe 30 p. ciała kardiolipidowe 20 p. ciała antykardiolipidowe 5 p. ciała fosfolipidowe 5 p. ciała p/jądrowe 5 p. ciała p/mitochondrium 5 p. ciała w kierunku pierwotnej żółciowej marskości wątroby 10 czynnik reumatoidalnej mat.

9 komplesów immunologicznych 10 anty ENA ELISA IgG 10 anty CCP 30 - immunoglobiny IgA, IgG + indeks, IgM 100 Immunofenotyp 25 PMR + surowica prążki oligoklonalne 150 PMR + surowica indeks IgG Badania wątrobowe Profil wątrobowy 50 Blok 6 tkankowy II F 30 Blok 6 tkankowy lif PBG + AUA Układ krzepnięcia Antykoagulant tocznia 30 Czynnik VIII 25 Czynnik IX 15 Czynnik XI 5 Czynnik Willebranta 5 Czynnik V Leydena 5 Aptt z activem 5 Białko S 50 Białko C 50 Mutacja genu protrombiny 20 Mutacja Laydena Badania wirusologiczne Hbe 330 a Hbe 240 HBV DNA 160 Genotyp HCV 5 HCV RNA 380 HCV RNA ilościowo 100 HLA B 27 5 APCR 5 5. Badania hematologiczne Cytometria przepływowa 150 Szpik syderoblasty 5 Barwienie preparatów szpiku na obecność żelaza Inne Immunoelektroforeza w surowicy 420 Immunoelektroforeza w moczu 250

10 CD 55, CD Peptyd C 30 Odporność w kierunku białka C 5 Dopomina 5 Kwas Wanilinomigdałowy 5 Kwas 5 hydroksyindylooctowy 5 Beta 2 mikroglobulina 5 ACTH 10 Transferyna 10 Aldosteron 10 FAG 25 Miedz 15 Ceruloplazmina 20 DHEA S 5 10 OH Progesteron 5 II BADANIA BAKTERIOLOGICZNE EBV IgM 200 EBV IgG 60 Borelioza IgM w surowicy 240 Borelioza IgG w surowicy 240 Borelioza IgM w p. mózgowo rdzeniowym 200 Borelioza IgG w p. mózgowo rdzeniowym 200 Borelioza DNA 10 Borelioza Western Blot (test potwierdzenia) 20 Toksoplazmoza IgM w surowicy 10 Toksoplazmoza IgG w surowicy 20 Toksoplazmoza IgM w p. mózgowo rdzeniowym 60 Toksoplazmoza IgG w p. mózgowo rdzeniowym 60 Toksoplazmoza awidność 30 Yersinia IgA 10 Yersinia IgM 30 Yersinia IgG 30 HSV IgM 40 Krztusiec IgA 60 Krztusiec IgM 40 Krztusiec IgG 20 Enterowirus IgM 50 Enterowirus IgG 20 Półpasiec IgM 10 Półpasiec IgG 10 Toksocaroza 60 Mycoplasma IgM 20 Mycoplasma IgG 20 Ureaplasma 10 Chlamydia pneumoniae IgM 10 Chlamydia pneumoniae IgG 10 Chlamydia trachomatis IgM

11 Chlamydia trachomatis IgG Pneumocistis IgM 20 Pneumocistis IgG 20 Bąblowica 30 Choroba kociego pazura IgM 10 Choroba kociego pazura IgG 10 FTA IgM 20 FTA IgG 20 Aspergillus antygen w surowicy 10 Aspergillus hodowla + preparat 10 BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY Plwocina 1000 Popłuczyny z oskrzeli 1000 Płyn z jamy opłucnej 300 Mocz 210 Płyn stawowy 30 Płyn z jamy otrzewnowej 40 Płyn z worka osierdziowego 10 Plyn mózgowo rdzeniowy 10 Ropa 15 Tbc test 30 Quantiferon TBC 30 Lekowrażliwość 100 Kryteria oceny ofert: - cena - fachowość personelu - szybkość wykonania i dostarczenia wyniku - odległość - sprzęt - certyfikaty Pakiet usług Nr 2 BADANIA RADIOLOGICZNE Scyntygrafia - kości - dynamiczna nerek systemem Renomic II Termografia kończyn Angiografia Mammografia Flebografia Rezonans magnetyczny 1000

12 Pakiet usług Nr 3 Badania toksykologiczne Alkohol metylowy 15 Glikol 15 Poziom paracetamolu 15 Poziom leków 15 Alkohol etylowy 10 Poziom fenobaritolu 10 Antydepresanty trójcykliczne 10 Etanol 10 Metanol 10 Ocena grzybów 30 Pochodne fonotiazyny 10 Benzodiazepiny 10 Popłuczyny i kał na zarodniki grzybów 10 Pakiet usług Nr 4 Badania konsultacyjne w zakresie badań histopatologicznych Przewidywana ilość zlecanych usług w trakcie obowiązywania umowy Cena 120 Badania konsultacyjne w zakresie badań immunohistochemicznych Przewidywana ilość zlecanych usług w trakcie obowiązywania umowy Cena

13 12 Pakiet uslug Nr 5 Badania konsultacyjne w zakresie serologii grup krwi Przewidywana ilość Zlecanych usług w trakcie Obowiązywania umowy Cena 850 Pakiet usług Nr 6 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych Onkologicznych Endokrynologii Neurologii dziecięcej Chirurgii naczyniowej Pakiet usług Nr 7 Dostawa krwi i jej składników

14 Formularz Nr 4 OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH (Proszę opisać zasady przyjmowania materiału na badanie będące przedmiotem konkursu / lub pacjentów na badanie/, okres oczekiwania na wynik badania, zasady przekazywania wyników badań do WSZ oraz wszelkie inne informacje związane z realizacją badania).

15 Formularz Nr 5 OKREŚLENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH, WYPOSAŻENIA W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY

16 Formularz Nr 6 Oświadczenie 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń medycznych oraz Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Oświadczam, że akceptuję wzór załączonej umowy, właściwej dla zadania wskazanego w ofercie. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert.. data. pieczęć i podpis Oferenta

17 Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu badań... nr... zawarta w dniu...r. w...ul... pomiędzy Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: Dyrektora... a... z siedzibą w... zwany dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi medyczne z zakresu badań... dla pacjentów Badania wykonywane będą w... znajdującej się na terenie Zakres badań diagnostycznych obejmuje załącznik nr 1. 2 Zleceniobiorca oświadcza, że do świadczenia usług, o których mowa w 1 posiada: 1. Przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Aparaturę medyczną w pełni sprawną i dopuszczoną do użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wszystkie kryteria zgodne ze standardami zakładów... wymaganymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że respektuje prawo Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w ustępie Strony umowy zgodnie zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych, w zakresie dostępu do tych danych, zachowania ich w tajemnicy oraz nie wykorzystania w innym celu.

18 4 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia zleconych przez Zleceniodawcę świadczeń medycznych z zakresu badań... w uzgodnionym zakresie i terminie. Rejestrację pacjentów kierowanych przez Zleceniodawcę prowadzić będzie od poniedziałku do piątku od godziny... pod nr tel Świadczenie usług medycznych z zakresu... będą wykonywane od poniedziałku do piątku od godziny...do Pacjenci przyjmowani będą na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego w... zawierającego pieczątkę nagłówkową, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu badania. 2. Skierowania pacjentów do badania będą ewidencjonowanie i stanowić będą podstawę do określenia należności za wykonanie usługi. 6 Za każde wykonane badanie Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę zgodną z załączonym do umowy cennikiem usług ( załącznik nr 1) 7 1. Zapłata za usługi następować będzie miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę zgodnie z rozliczeniem skierowań za dany miesiąc, których wykaz stanowić będzie załącznik do faktury. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za wykonane usługi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto:... 8 W przypadku awarii sprzętu medycznego i niemożności wykonania badań rezonansu magnetycznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 1. Niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia zleceniodawcy o awarii sprzętu oraz przypuszczalnym terminie naprawy Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywanych badań Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość usług. 10 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia... r. do dnia...r Każda ze stron może w formie pisemnej wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

19 2. W przypadku naruszenia istotnych warunków niniejszej umowy w szczególności postanowień 8, strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem natychmiastowym. 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 13 Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego Sądu Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca

20 UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu... pomiędzy- NIP... Regon... nr rej... zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą", a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie - SPZOZ, ul. Szpitalna 45 NIP Regon reprezentowanym przez: Dyrektora Sławomira Matysiaka, zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą", o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych w zakresie :..... Zleceniobiorca oświadcza że posiada odpowiedni sprzęt oraz niezbędne pozwolenia do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 2. Z tytułu wykonania usług wyszczególnionych w pkt 1, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone zgodnie z cennikiem obowiązującym w

21 ... i stanowiący załącznik nr 1 do umowy. W przypadkach uzasadnionych, np. podwyżką wynagrodzeń lub cen materiałów niezbędnych do wykonania usługi, dopuszcza się możliwość renegocjacji cen za wykonywanie badań przez Zleceniobiorcę. 3. Umowa zostaje zawarta na okres od.. r. 2 Należności będą pokrywane przez Zleceniodawcę w terminie dni od otrzymania faktury VAT + wykaz wykonanych usług przez Zleceniobiorcę przelewem na rachunek bankowy nr 3 Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej związanej z wykonywanymi czynnościami wobec osób trzecich. 4 W przypadku niemożności dokonania określonej czynności, w danym czasie, Zleceniobiorca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ w zakresie świadczonych usług na podstawie niniejszej umowy. 5 6 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zleceniobiorcy. 7

22 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia 06.06.2011r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Strona 1 z 14 I. Udzielający Zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE Nr postępowania LD 4320/1/11 1. Uwagi wstępne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych Szpital Kliniczny im. ks. A. Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowa

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia.r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia.r. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia.r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONSULTACJE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE realizowane dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo