Sprawa Nr 2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa Nr 2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska Olsztyn tel./fax. 089/ , tel./fax , Sprawa Nr 2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI ŚWIADCZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH LABORATORYJNYCH DLA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Olsztyn, dnia r. DYREKTOR SzUzP SP ZOZ UWM w Olsztynie Leszek Dudziński 1

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska OLSZTYN tel./fax.: 0-89/ , 0-89/ , Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Art. 39 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzaleŝniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U z 2009 r. Nr 224, poz. 1795). 3. Opis przedmiotu zamówienia. Usługa świadczenia badań diagnostycznych laboratoryjnych dla Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w arkuszu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. Wszystkie badania muszą być wykonywane przy uŝyciu odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.), które zostały zgłoszone do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. CPV usługi świadczone przez laboratoria medyczne 4. Termin wykonania zamówienia. Usługa świadczenia badań diagnostycznych laboratoryjnych będzie się odbywała sukcesywnie na podstawie ilości określonych przez Zamawiającego przez okres 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2

3 W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: a) w przypadku publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, b) inny wypis potwierdzający osobowość prawną, jeŝeli dotyczy, c) aktualne zaświadczenie o wpisie laboratorium do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca złoŝy na Załączniku Nr 2 oświadczenie w powyŝszym zakresie i dołączy dokumenty i oświadczenia zgodnie z wykazem w pkt. 6 SIWZ. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę spełnia/ nie spełnia. Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający Ŝąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów: 1) Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 2) W przypadku publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenia o wpisie laboratorium do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 4) Opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1, 2 i 3 (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, (jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 3

4 odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie, Ŝe oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 8) certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług: - certyfikaty kontroli jakości badań laboratoryjnych krajowe i międzynarodowe, - certyfikaty systemów zarządzania jakością. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 9) Procedury i zasady przygotowania pacjenta do badań, pobierania materiału do badań oraz transportu materiału do badań. 10) Wzór druku zlecenia na badania laboratoryjne. 11) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom (Załącznik Nr 5 do SIWZ). 12) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeŝeli osobą podpisującą nie jest osoba upowaŝniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 7) w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upowaŝniającej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 7) oraz jej podpisem. 13) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania takŝe oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złoŝone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika naleŝy przedstawić w formie oryginału. 14) JeŜeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zaŝąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 15) Formularz oferty (Załącznik Nr 1). 16) Formularz oświadczeń (Załącznik Nr 2). 17) Arkusz asortymentowo cenowy ( Załącznik Nr 3). 18) Projekt Umowy (Załącznik Nr 4). 19) Wykaz części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Załącznik Nr 5). 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Pisemnie Faksem, następnie potwierdzając drogą pocztową. /Zamawiający lub Wykonawca na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia/ Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: a) sprawy merytoryczne Iwona Kowalczyk Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska Olsztyn, telefon

5 b) sprawy formalno-prawne Beata Wachowicz - Zamówienia Publiczne i Zaopatrzenie - Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska Olsztyn, Budynek Administracji tel Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną z tym, Ŝe oryginały pism naleŝy niezwłocznie przesłać pocztą na wyŝej wskazany adres. Zamawiający wymaga, aby korespondencja przekazywana drogą elektroniczną była potwierdzana przez adresata, bezpośrednio po jej otrzymaniu. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. (art. 38 ust.1). Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcą, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją takŝe na tej stronie ( art. 38. ust. 4 i 4a ). Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŝ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŝące przy składaniu ofert. 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą. 30 dni bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Art. 85 ust 1 pkt 1 i ust 5 Prawa zamówień publicznych. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. A) Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej, w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. B) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. C) Ofertę naleŝy złoŝyć na /bądź w formie/ druku oferta Załącznik Nr 1. D) Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań. E) UpowaŜnienie w oryginale do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. F) Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym naleŝy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę. G) Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach naleŝy umieścić w zapieczętowanej kopercie, której brzegi winny być ostemplowane pieczęcią Wykonawcy i oklejone bezbarwną taśmą klejącą opatrzone danymi Wykonawcy oraz napisem Oferta na usługę świadczenia badań diagnostycznych laboratoryjnych Sprawa nr 2/2011. Nie otwierać przed dniem r. godzina

6 H) Dla uzyskania waŝności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę lub przez osobę upowaŝnioną do jego reprezentacji, forma imienna, pieczątka i napis za zgodność. W przypadku nieczytelnej kserokopii, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią. I) Wszystkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. J) Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki: 1. Oferta winna być podpisana przez kaŝdego z wykonawców występujących wspólnie lub upowaŝnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego. 2. UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów naleŝy załączyć do oferty. 3. Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upowaŝniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań. 5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoŝona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie moŝe być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Miejsce i termin składania ofert: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska OLSZTYN Budynek administracji - Sekretariat Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia r. godzina Miejsce i termin otwarcia ofert: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska OLSZTYN Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godzinie (pokój obok sekretariatu) Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Art. 84 ust 2 PZP. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŝe zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŝe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 12. Opis sposobu obliczania ceny Oferowana cena to wartość brutto, obejmująca wszystkie rabaty i upusty, pełen zakres prac, narzędzi, środków itp. niezbędnych do wykonania zamówienia, traktowana jest, jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do 2 miejsc po przecinku, zawierająca: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty transportu, 6

7 koszty ubezpieczenia, 30 dniowy termin płatności, Ceny usługi mogą ulec zmianie w okresie realizacji umowy tylko z dwóch wymienionych poniŝej powodów: obniŝeniu gdy cenę obniŝywykonawca, podwyŝszeniu o oficjalny wskaźnik inflacji opublikowany przez GUS za okres od dnia złoŝenia oferty do dnia realizacji kaŝdej transzy zamówienia. Cena jednostkowa netto winna być wyraŝona w PLN dla 1 sztuki, jednostki miary do 2 miejsc po przecinku. Wartość zamówienia do oceny kryterium, jest to wartość brutto zamówienia. KaŜdy z Wykonawców moŝe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŝe jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. CENA 100 % Cena minimalna Wartość punktowa ceny = x 100 % Cena oferty badanej 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. a) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. b) W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta, zamawiający przewiduje moŝliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niŝ 5 dni ( art. 94 ust. 2 pkt. 1a). c) W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŝona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zaŝąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie Ŝądać wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umów, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. W załączniku Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono wzór umowy. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 7

8 3. Szczegółowe informacje znajdują się w VI dziale ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej. 18. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 22. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się drogą elektroniczna. adres poczty elektronicznej: 23. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN. 24. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 26. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust Zamawiający dopuszcza moŝliwość wykonania części usług będących przedmiotem postępowania przez Podwykonawców o ile spełniają warunki postawione Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy musi wskazać on w ofercie wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy załącznik nr 5 do SIWZ. DYREKTOR SzUzP SP ZOZ UWM w Olsztynie Leszek Dudziński 8

9 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:... Adres:... Telefon/Fax:... Adres poczty elektronicznej:... Oferta dla Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska OLSZTYN Nawiązując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę świadczenia badan diagnostycznych laboratoryjnych dla Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: a) Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, którego rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia zawartym w arkuszu asortymentowo cenowym w cenie: Wartość netto/: Wartość brutto/:.. Słownie: b) Zobowiązujemy się do wykonania usługi w zakresie przedmiotu zamówienia na własny koszt, sukcesywnie przez 11 miesięcy od dnia podpisania umowy na podstawie ilości określonych przez Zamawiającego. c) Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: tel. kontaktowy podpis i pieczęć składającego ofertę 9

10 Załącznik Nr 2 FORMULARZ OŚWIADCZEŃ... / nazwa Wykonawcy / z siedzibą w :... NIP... REGON... Telefon/ fax... Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Ja (imię i nazwisko )... Reprezentując firmę ( nazwa firmy)... Jako upowaŝniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności, czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1) 2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust.1 pkt.2) 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust.1 pkt.3) 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust.1 pkt.4) 5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust. 1,2,3) 6. Oświadczamy, Ŝe znana jest nam specyfikacja istotnych warunków zamówienia i projekt umowy 7. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od dnia składania ofert 8. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić dokumenty i oświadczenie wskazane w specyfikacji i dołączone do oferty) Oświadczamy, Ŝe świadczenia objęte ofertą, będą udzielane w pomieszczeniach, które odpowiadają określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, są wyposaŝone w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do uŝytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonywane przez uprawnione osoby. 10. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i terminie zaproponowanym przez Zamawiającego. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców oświadczenie składa kaŝdy wykonawca oddzielnie. Podpisano... ( upowaŝniony przedstawiciel ) 10

11 Załącznik Nr 3 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: usługa świadczenia badań diagnostycznych laboratoryjnych BADANIA LABORATORYJNE /jedenaście miesięcy/ Lp. NAZWA BADANIA Ilość badań /jedenaście miesięcy/ 1 MOCZNIK KREATYNINA CHOLESTEROL całk CHOLESTEROL HDL CHOLESTEROL LDL oznaczany TRÓJGLICERYDY GLUKOZA GLUKOZA po 1 godŝ GLUKOZA po 2 godŝ KWAS MOCZOWY BIAŁKO całk ALBUMINA PROTEINOGRAM BILIRUBINA całk BILIRUBINA bezp HEMOGLOBINA GLIKOWANA HBA1C MUKOPROTEIDY CHLORKI SÓD POTAS POTAS w moczu MAGNEZ FOSFOR nieorg WAPŃ całk WAPŃ w moczu śelazo UTAJONA ZDOLNOŚĆ 20 WIĄZANIA śelaza 28 LIPAZA CRP ultraczułe ASPAT ALAT LDH CPK CKMB FOSFATAZA ALKALICZNA AMYLAZA 850 Cena jednostkowa netto Wartość netto VAT w % Wartość brutto 11

12 37 AMYLAZA w moczu GGTP ASO ilościowe ALKOHOL ETYLOWY MIKROALBUMINA w moczu ODCZYN WR ODCZYN LATEKSOWY ODCZYN WAALERA-ROSEGO KARBAMAZEPINA KWAS WALPROINOWY WSKAŹNIK PROTROMBINOWY CZAS KAOLINO-KEFALINOWY FIBRYNOGEN D-DIMER ilość OPORNOŚĆ OSMOTYCZNA ERYTROCYTÓW 2 52 MORFOLOGIA KRWI 12 parametrowa MORFOLOGIA KRWI z rozmazem automat ROZMAZ MIKROSKOPOWY OB. po 1 godź RETIKULOCYTY KOMÓRKI LE MIELOGRAM 5 59 BADANIE OG MOCZU BIAŁKO BENCE-JONESA DOBOWY CUKROMOCZ DOBOWY BIAŁKOMOCZ KAŁ NA OBECNOŚC PASOśYTÓW WYMAZ NA OBECNOŚĆ OWSIKÓW 5 65 KAŁ NA OBECNOŚC KRWI UTAJONEJ KAŁ NA OBECNOŚĆ ANTYGENU LAMBLI AMFETAMINA W MOCZU KOKAINA W MOCZU MARIHUANA W MOCZU KOPROPORFIRYNY W MOCZU 5 71 PŁYN MÓZGOWO- 80 RDZENIOWEGO-bad. ogólne 72 BORELIA IgG W płynie mózgowordzeniowym BORELIA IgM W płynie mózgowo-rdzeniowym PŁYNY Z JAM CIAŁA-bad.ogólne TSH 3 gen FT FT ANTY TPO 35 12

13 79 CEA CA IgE całk, PSA całk PROLAKTYNA TESTOSTERON LH FSH ESTRADIOL PROGESTERON HCG-B HbsAg TOXO IgG TOXO IgM WITAMINA B TEST HIV Ag/Ab P-CIAŁA ANTY HCV CA FERRYTYNA KORTYZOL ANTY CCP ALFA FETOPROTEINA PROKALCYTONINA BORELIA IgG w surowicy BORELIA IgM w surowicy BORELIA IgG-M WESTERN- BLOT BORELIA IGM-M WESTERN- BLOT PARATHORMON DHEA-S NT-PRO BNP ANTY TG KWAS FOLIOWY P-CIAŁA P JĄDROWE ANA P-CIAŁA P-JĄDROWE ENA P-CIAŁA ANTY HBs P-CIAŁA ANTY HBc ALDOSTERON RENINA HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY BRUCELOZA IgG BRUCELOZA IgM HELICOBACTER PYLORI Ca LIT RÓśYCZKA w kl. IgG RÓśYCZKA w kl. IgM 4 13

14 125 CYTOMEGALIA w kl. IgG CYTOMEGALIA w kl. IgM MONONUKLEOZA w kl. IgG MONONUKLEOZA w kl. IgM 5 RAZEM WARUNKI GRANICZNE Lp. Warunki graniczne wymagane Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE 1 Dostępność do badan laboratoryjnych przez 24 godz. 7 dni w tygodniu 2 Transport materiałów do badan laboratoryjnych na koszt oferenta/badania pilne z oddziałów szpitalnych oraz z Izby Przyjęć na koszt Zamawiającego/ 3 Transport wyników badań laboratoryjnych na koszt oferenta 4 Dostępność do wyników badań wykonywanych u oferenta drogą elektroniczną 5 Dostępność do wyników badań wykonywanych u oferenta drogą telekomunikacyjną 6 Przygotowanie przez oferenta procedury pobierania materiału do badań laboratoryjnych 7 Przygotowanie przez oferenta druku zlecenia na badania laboratoryjne i zabezpieczenie w druki zlecenia Zamawiającego prze okres obowiązywania umowy 8 Przygotowanie przez oferenta procedury transportu materiału do badań laboratoryjnych 9 Oferent przedstawi tabelę badań diagnostycznych, które będą wykonywane poza jego - siedzibą z podaniem nazwy podwykonawcy - adresu i siedziby podwykonawcy - Nr rejestracyjnego podwykonawcy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych (Załącznik Nr 5 do SIWZ) 10 Oferent przedstawi wymagane certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług: - certyfikaty kontroli jakości badań laboratoryjnych krajowe i międzynarodowe, - certyfikaty systemów zarządzania jakością 11 Dysponowanie potencjałem kadrowym i sprzętowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami 12 Dysponowanie wykwalifikowaną kadrą diagnostów do weryfikacji wyników (min 5 osób) podpis i pieczęć Wykonawcy 14

15 Załącznik nr 4 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu... pomiędzy : Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ul. Warszawska Olsztyn, NIP , REGON , KRS zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora Leszka Dudzińskiego a... zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez: Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa Nr 2/2011), zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu... r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złoŝonej oferty Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego badań diagnostycznych wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącego jej integralną część, zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w ofercie Wykonawcy z dnia Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie przez okres 11 miesięcy od podpisania umowy Badania będą wykonywane w miarę bieŝących potrzeb Zamawiającego na podstawie skierowania/zlecenia podpisanego przez Zamawiającego zawierającego: a. pieczęć Zamawiającego; b. imię i nazwisko oraz PESEL osoby, od której pochodzi materiał do badania/osoby skierowanej na badania; c. rodzaj badań, które mają zostać przeprowadzone; d. wskazanie terminu realizacji badania, jeŝeli ma być on krótszy niŝ termin określony w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. e. pieczątka i podpis lekarza kierującego. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu potrzebne materiały do pobierania materiału biologicznego przeznaczonego do badań. 3. Materiał do badań odbierany będzie przez Wykonawcę z Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie codziennie 7 dni w tygodniu o godzinie

16 Procedury dotyczące przygotowania pacjenta, pobrania materiału oraz transportu stanowią załącznik do niniejszej umowy. 4. Koszty transportu, odbioru materiału i dostarczania wyników od Zamawiającego leŝą po stronie Wykonawca. Koszt transportu materiałów do badań pilnych ponosi Zamawiający. 5. Wykonawca potwierdza odbiór materiału do badań i zapewnia Zamawiającemu moŝliwość kontroli dokumentacji monitorowania temperatury transportu. 6. Wykonawca zapewnia transport w odpowiednich warunkach i czasie od momentu pobrania próbek z Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w zaleŝności od zlecanego parametru tak aby czas i jakość transportu nie wpływała na wynik badania i odzwierciedlała faktyczny stan kliniczny pacjenta. 7. Wyniki badań Wykonawca w formie pisemnej (autoryzowanej), elektronicznej lub telekomunikacyjnej dostarcza do Zamawiającego w czasie niedłuŝszym niŝ podany w warunkach granicznych. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin realizacji badań moŝe być przedłuŝony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym w formie pisemnej lub telefonicznej. 9. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wykonania części usług będących przedmiotem niniejszej umowy przez podwykonawców o ile spełniają warunki postawione Wykonawcy. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca moŝe powierzy podwykonawcom stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 10. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o fakcie zlecenia wykonania badań innemu niŝ wymieniony w załączniku nr 5 podwykonawcy w celu uzyskania pisemnej zgody. 11. W przypadku wystąpienia przerwy w realizacji badań będących przedmiotem umowy, z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację zleconych przez Zamawiającego badań przez podwykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia na swój koszt, przy uwzględnieniu ust Wykonawca wyraŝa zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełnienia wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie od Zamawiającego w wysokości stanowiącej iloczyn wykonanych badań oraz ich cen jednostkowych przedstawionych w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik nr 3 do oferty. 2. Płatność za wykonane badania objęte umową, odbywać się będzie za okresy miesięczne na podstawie wystawionej faktury VAT. 3. Integralną częścią faktury będzie wykaz wykonanych usług, obejmujący przedmiotowe usługi, dane osobowe badanych pacjentów oraz cenę jednostkową wykonanych świadczeń. 4. Zgodnie z ofertą przetargową łączna wartość usługi przez okres obowiązywania umowy wynosi: - netto. zł (słownie złotych: ) - brutto zł (słownie złotych: ) - podatek VAT - zł (słownie złotych:. ) 5. Przedstawiony w materiałach przetargowych oraz w ofercie Wykonawcy wykaz ilości badań traktuje się, jako wielkość przybliŝoną w całym okresie obowiązywania umowy. 6. Wartość wynagrodzenia obliczona będzie przez Wykonawcę wg rzeczywistej ilości świadczonych usług. 16

17 7. Płatność następować będzie przelewem w złotych polskich po wystawieniu przez Wykonawcę faktury za dany miesiąc w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 8. Przelewy będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy: Nr rachunku: 9. Za termin płatności strony przyjmują dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki. 11. Ceny pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości kontraktu brutto wskazanego w 3 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy leŝącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości kontraktu brutto wskazanego w 3 ust.4, chyba, Ŝe odstąpienie nastąpiło na podstawie art.145 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie badania w wysokości 5% wartości danego badania za kaŝdy dzień opóźnienia w terminie szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do umowy. 1.4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie badania i niezagwarantowanie wykonania go przez podwykonawcę w wysokości 500 zł. Przez niewykonanie badania rozumie się kaŝdorazową odmowę wydania wyników badania Zamawiającemu. Kwota ta nie stanowi wyczerpania roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej za zgodą obu stron. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe jedynie Ŝądać wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę: - w przypadku 3 krotnej nieterminowej realizacji badań, - zmiany cen przez Wykonawcę innej niŝ opisana w 3 niniejszej umowy. 6. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 17

18 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. 8. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta złoŝona przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym wraz z arkuszem asortymentowo cenowym oraz SIWZ. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18

19 Załącznik Nr 5 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM Lp. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM Nr poz. Arkusza asortymentowego Czas oczekiwania na wyniki badań Nazwa podwykonawcy, adres i siedziba Nr rej. w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych podpis i pieczęć Wykonawcy 19

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia 12.11.2014r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 152/2011 ZAMAWIAJĄCY: SPZOZ ul. SPORTOWA 2 05-190 NASIELSK tel. (0-23) 691 26 06 fax. (0-23) 691 26 06 wew. 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: zoz@zoz.nasielsk.pl NIP: 531-15-01-474 REGON: 016457218

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 7/2013 sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo