Sprawa Nr 2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa Nr 2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska Olsztyn tel./fax. 089/ , tel./fax , Sprawa Nr 2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI ŚWIADCZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH LABORATORYJNYCH DLA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Olsztyn, dnia r. DYREKTOR SzUzP SP ZOZ UWM w Olsztynie Leszek Dudziński 1

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska OLSZTYN tel./fax.: 0-89/ , 0-89/ , Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Art. 39 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzaleŝniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U z 2009 r. Nr 224, poz. 1795). 3. Opis przedmiotu zamówienia. Usługa świadczenia badań diagnostycznych laboratoryjnych dla Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w arkuszu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. Wszystkie badania muszą być wykonywane przy uŝyciu odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.), które zostały zgłoszone do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. CPV usługi świadczone przez laboratoria medyczne 4. Termin wykonania zamówienia. Usługa świadczenia badań diagnostycznych laboratoryjnych będzie się odbywała sukcesywnie na podstawie ilości określonych przez Zamawiającego przez okres 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2

3 W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: a) w przypadku publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, b) inny wypis potwierdzający osobowość prawną, jeŝeli dotyczy, c) aktualne zaświadczenie o wpisie laboratorium do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca złoŝy na Załączniku Nr 2 oświadczenie w powyŝszym zakresie i dołączy dokumenty i oświadczenia zgodnie z wykazem w pkt. 6 SIWZ. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę spełnia/ nie spełnia. Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający Ŝąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów: 1) Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 2) W przypadku publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenia o wpisie laboratorium do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 4) Opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1, 2 i 3 (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, (jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 3

4 odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie, Ŝe oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 8) certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług: - certyfikaty kontroli jakości badań laboratoryjnych krajowe i międzynarodowe, - certyfikaty systemów zarządzania jakością. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 9) Procedury i zasady przygotowania pacjenta do badań, pobierania materiału do badań oraz transportu materiału do badań. 10) Wzór druku zlecenia na badania laboratoryjne. 11) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom (Załącznik Nr 5 do SIWZ). 12) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeŝeli osobą podpisującą nie jest osoba upowaŝniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 7) w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upowaŝniającej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 7) oraz jej podpisem. 13) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania takŝe oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złoŝone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika naleŝy przedstawić w formie oryginału. 14) JeŜeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zaŝąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 15) Formularz oferty (Załącznik Nr 1). 16) Formularz oświadczeń (Załącznik Nr 2). 17) Arkusz asortymentowo cenowy ( Załącznik Nr 3). 18) Projekt Umowy (Załącznik Nr 4). 19) Wykaz części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Załącznik Nr 5). 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Pisemnie Faksem, następnie potwierdzając drogą pocztową. /Zamawiający lub Wykonawca na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia/ Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: a) sprawy merytoryczne Iwona Kowalczyk Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska Olsztyn, telefon

5 b) sprawy formalno-prawne Beata Wachowicz - Zamówienia Publiczne i Zaopatrzenie - Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska Olsztyn, Budynek Administracji tel Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną z tym, Ŝe oryginały pism naleŝy niezwłocznie przesłać pocztą na wyŝej wskazany adres. Zamawiający wymaga, aby korespondencja przekazywana drogą elektroniczną była potwierdzana przez adresata, bezpośrednio po jej otrzymaniu. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. (art. 38 ust.1). Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcą, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją takŝe na tej stronie ( art. 38. ust. 4 i 4a ). Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŝ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŝące przy składaniu ofert. 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą. 30 dni bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Art. 85 ust 1 pkt 1 i ust 5 Prawa zamówień publicznych. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. A) Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej, w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. B) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. C) Ofertę naleŝy złoŝyć na /bądź w formie/ druku oferta Załącznik Nr 1. D) Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań. E) UpowaŜnienie w oryginale do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. F) Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym naleŝy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę. G) Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach naleŝy umieścić w zapieczętowanej kopercie, której brzegi winny być ostemplowane pieczęcią Wykonawcy i oklejone bezbarwną taśmą klejącą opatrzone danymi Wykonawcy oraz napisem Oferta na usługę świadczenia badań diagnostycznych laboratoryjnych Sprawa nr 2/2011. Nie otwierać przed dniem r. godzina

6 H) Dla uzyskania waŝności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę lub przez osobę upowaŝnioną do jego reprezentacji, forma imienna, pieczątka i napis za zgodność. W przypadku nieczytelnej kserokopii, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią. I) Wszystkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. J) Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki: 1. Oferta winna być podpisana przez kaŝdego z wykonawców występujących wspólnie lub upowaŝnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego. 2. UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów naleŝy załączyć do oferty. 3. Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upowaŝniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań. 5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoŝona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie moŝe być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Miejsce i termin składania ofert: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska OLSZTYN Budynek administracji - Sekretariat Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia r. godzina Miejsce i termin otwarcia ofert: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska OLSZTYN Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godzinie (pokój obok sekretariatu) Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Art. 84 ust 2 PZP. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŝe zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŝe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 12. Opis sposobu obliczania ceny Oferowana cena to wartość brutto, obejmująca wszystkie rabaty i upusty, pełen zakres prac, narzędzi, środków itp. niezbędnych do wykonania zamówienia, traktowana jest, jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do 2 miejsc po przecinku, zawierająca: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty transportu, 6

7 koszty ubezpieczenia, 30 dniowy termin płatności, Ceny usługi mogą ulec zmianie w okresie realizacji umowy tylko z dwóch wymienionych poniŝej powodów: obniŝeniu gdy cenę obniŝywykonawca, podwyŝszeniu o oficjalny wskaźnik inflacji opublikowany przez GUS za okres od dnia złoŝenia oferty do dnia realizacji kaŝdej transzy zamówienia. Cena jednostkowa netto winna być wyraŝona w PLN dla 1 sztuki, jednostki miary do 2 miejsc po przecinku. Wartość zamówienia do oceny kryterium, jest to wartość brutto zamówienia. KaŜdy z Wykonawców moŝe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŝe jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. CENA 100 % Cena minimalna Wartość punktowa ceny = x 100 % Cena oferty badanej 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. a) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. b) W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta, zamawiający przewiduje moŝliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niŝ 5 dni ( art. 94 ust. 2 pkt. 1a). c) W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŝona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zaŝąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie Ŝądać wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umów, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. W załączniku Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono wzór umowy. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 7

8 3. Szczegółowe informacje znajdują się w VI dziale ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej. 18. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 22. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się drogą elektroniczna. adres poczty elektronicznej: 23. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN. 24. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 26. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust Zamawiający dopuszcza moŝliwość wykonania części usług będących przedmiotem postępowania przez Podwykonawców o ile spełniają warunki postawione Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy musi wskazać on w ofercie wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy załącznik nr 5 do SIWZ. DYREKTOR SzUzP SP ZOZ UWM w Olsztynie Leszek Dudziński 8

9 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:... Adres:... Telefon/Fax:... Adres poczty elektronicznej:... Oferta dla Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska OLSZTYN Nawiązując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę świadczenia badan diagnostycznych laboratoryjnych dla Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: a) Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, którego rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia zawartym w arkuszu asortymentowo cenowym w cenie: Wartość netto/: Wartość brutto/:.. Słownie: b) Zobowiązujemy się do wykonania usługi w zakresie przedmiotu zamówienia na własny koszt, sukcesywnie przez 11 miesięcy od dnia podpisania umowy na podstawie ilości określonych przez Zamawiającego. c) Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: tel. kontaktowy podpis i pieczęć składającego ofertę 9

10 Załącznik Nr 2 FORMULARZ OŚWIADCZEŃ... / nazwa Wykonawcy / z siedzibą w :... NIP... REGON... Telefon/ fax... Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Ja (imię i nazwisko )... Reprezentując firmę ( nazwa firmy)... Jako upowaŝniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności, czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1) 2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust.1 pkt.2) 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust.1 pkt.3) 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust.1 pkt.4) 5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust. 1,2,3) 6. Oświadczamy, Ŝe znana jest nam specyfikacja istotnych warunków zamówienia i projekt umowy 7. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od dnia składania ofert 8. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić dokumenty i oświadczenie wskazane w specyfikacji i dołączone do oferty) Oświadczamy, Ŝe świadczenia objęte ofertą, będą udzielane w pomieszczeniach, które odpowiadają określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, są wyposaŝone w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do uŝytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonywane przez uprawnione osoby. 10. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i terminie zaproponowanym przez Zamawiającego. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców oświadczenie składa kaŝdy wykonawca oddzielnie. Podpisano... ( upowaŝniony przedstawiciel ) 10

11 Załącznik Nr 3 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: usługa świadczenia badań diagnostycznych laboratoryjnych BADANIA LABORATORYJNE /jedenaście miesięcy/ Lp. NAZWA BADANIA Ilość badań /jedenaście miesięcy/ 1 MOCZNIK KREATYNINA CHOLESTEROL całk CHOLESTEROL HDL CHOLESTEROL LDL oznaczany TRÓJGLICERYDY GLUKOZA GLUKOZA po 1 godŝ GLUKOZA po 2 godŝ KWAS MOCZOWY BIAŁKO całk ALBUMINA PROTEINOGRAM BILIRUBINA całk BILIRUBINA bezp HEMOGLOBINA GLIKOWANA HBA1C MUKOPROTEIDY CHLORKI SÓD POTAS POTAS w moczu MAGNEZ FOSFOR nieorg WAPŃ całk WAPŃ w moczu śelazo UTAJONA ZDOLNOŚĆ 20 WIĄZANIA śelaza 28 LIPAZA CRP ultraczułe ASPAT ALAT LDH CPK CKMB FOSFATAZA ALKALICZNA AMYLAZA 850 Cena jednostkowa netto Wartość netto VAT w % Wartość brutto 11

12 37 AMYLAZA w moczu GGTP ASO ilościowe ALKOHOL ETYLOWY MIKROALBUMINA w moczu ODCZYN WR ODCZYN LATEKSOWY ODCZYN WAALERA-ROSEGO KARBAMAZEPINA KWAS WALPROINOWY WSKAŹNIK PROTROMBINOWY CZAS KAOLINO-KEFALINOWY FIBRYNOGEN D-DIMER ilość OPORNOŚĆ OSMOTYCZNA ERYTROCYTÓW 2 52 MORFOLOGIA KRWI 12 parametrowa MORFOLOGIA KRWI z rozmazem automat ROZMAZ MIKROSKOPOWY OB. po 1 godź RETIKULOCYTY KOMÓRKI LE MIELOGRAM 5 59 BADANIE OG MOCZU BIAŁKO BENCE-JONESA DOBOWY CUKROMOCZ DOBOWY BIAŁKOMOCZ KAŁ NA OBECNOŚC PASOśYTÓW WYMAZ NA OBECNOŚĆ OWSIKÓW 5 65 KAŁ NA OBECNOŚC KRWI UTAJONEJ KAŁ NA OBECNOŚĆ ANTYGENU LAMBLI AMFETAMINA W MOCZU KOKAINA W MOCZU MARIHUANA W MOCZU KOPROPORFIRYNY W MOCZU 5 71 PŁYN MÓZGOWO- 80 RDZENIOWEGO-bad. ogólne 72 BORELIA IgG W płynie mózgowordzeniowym BORELIA IgM W płynie mózgowo-rdzeniowym PŁYNY Z JAM CIAŁA-bad.ogólne TSH 3 gen FT FT ANTY TPO 35 12

13 79 CEA CA IgE całk, PSA całk PROLAKTYNA TESTOSTERON LH FSH ESTRADIOL PROGESTERON HCG-B HbsAg TOXO IgG TOXO IgM WITAMINA B TEST HIV Ag/Ab P-CIAŁA ANTY HCV CA FERRYTYNA KORTYZOL ANTY CCP ALFA FETOPROTEINA PROKALCYTONINA BORELIA IgG w surowicy BORELIA IgM w surowicy BORELIA IgG-M WESTERN- BLOT BORELIA IGM-M WESTERN- BLOT PARATHORMON DHEA-S NT-PRO BNP ANTY TG KWAS FOLIOWY P-CIAŁA P JĄDROWE ANA P-CIAŁA P-JĄDROWE ENA P-CIAŁA ANTY HBs P-CIAŁA ANTY HBc ALDOSTERON RENINA HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY BRUCELOZA IgG BRUCELOZA IgM HELICOBACTER PYLORI Ca LIT RÓśYCZKA w kl. IgG RÓśYCZKA w kl. IgM 4 13

14 125 CYTOMEGALIA w kl. IgG CYTOMEGALIA w kl. IgM MONONUKLEOZA w kl. IgG MONONUKLEOZA w kl. IgM 5 RAZEM WARUNKI GRANICZNE Lp. Warunki graniczne wymagane Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE 1 Dostępność do badan laboratoryjnych przez 24 godz. 7 dni w tygodniu 2 Transport materiałów do badan laboratoryjnych na koszt oferenta/badania pilne z oddziałów szpitalnych oraz z Izby Przyjęć na koszt Zamawiającego/ 3 Transport wyników badań laboratoryjnych na koszt oferenta 4 Dostępność do wyników badań wykonywanych u oferenta drogą elektroniczną 5 Dostępność do wyników badań wykonywanych u oferenta drogą telekomunikacyjną 6 Przygotowanie przez oferenta procedury pobierania materiału do badań laboratoryjnych 7 Przygotowanie przez oferenta druku zlecenia na badania laboratoryjne i zabezpieczenie w druki zlecenia Zamawiającego prze okres obowiązywania umowy 8 Przygotowanie przez oferenta procedury transportu materiału do badań laboratoryjnych 9 Oferent przedstawi tabelę badań diagnostycznych, które będą wykonywane poza jego - siedzibą z podaniem nazwy podwykonawcy - adresu i siedziby podwykonawcy - Nr rejestracyjnego podwykonawcy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych (Załącznik Nr 5 do SIWZ) 10 Oferent przedstawi wymagane certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług: - certyfikaty kontroli jakości badań laboratoryjnych krajowe i międzynarodowe, - certyfikaty systemów zarządzania jakością 11 Dysponowanie potencjałem kadrowym i sprzętowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami 12 Dysponowanie wykwalifikowaną kadrą diagnostów do weryfikacji wyników (min 5 osób) podpis i pieczęć Wykonawcy 14

15 Załącznik nr 4 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu... pomiędzy : Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ul. Warszawska Olsztyn, NIP , REGON , KRS zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora Leszka Dudzińskiego a... zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez: Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa Nr 2/2011), zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu... r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złoŝonej oferty Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego badań diagnostycznych wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącego jej integralną część, zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w ofercie Wykonawcy z dnia Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie przez okres 11 miesięcy od podpisania umowy Badania będą wykonywane w miarę bieŝących potrzeb Zamawiającego na podstawie skierowania/zlecenia podpisanego przez Zamawiającego zawierającego: a. pieczęć Zamawiającego; b. imię i nazwisko oraz PESEL osoby, od której pochodzi materiał do badania/osoby skierowanej na badania; c. rodzaj badań, które mają zostać przeprowadzone; d. wskazanie terminu realizacji badania, jeŝeli ma być on krótszy niŝ termin określony w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. e. pieczątka i podpis lekarza kierującego. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu potrzebne materiały do pobierania materiału biologicznego przeznaczonego do badań. 3. Materiał do badań odbierany będzie przez Wykonawcę z Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie codziennie 7 dni w tygodniu o godzinie

16 Procedury dotyczące przygotowania pacjenta, pobrania materiału oraz transportu stanowią załącznik do niniejszej umowy. 4. Koszty transportu, odbioru materiału i dostarczania wyników od Zamawiającego leŝą po stronie Wykonawca. Koszt transportu materiałów do badań pilnych ponosi Zamawiający. 5. Wykonawca potwierdza odbiór materiału do badań i zapewnia Zamawiającemu moŝliwość kontroli dokumentacji monitorowania temperatury transportu. 6. Wykonawca zapewnia transport w odpowiednich warunkach i czasie od momentu pobrania próbek z Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w zaleŝności od zlecanego parametru tak aby czas i jakość transportu nie wpływała na wynik badania i odzwierciedlała faktyczny stan kliniczny pacjenta. 7. Wyniki badań Wykonawca w formie pisemnej (autoryzowanej), elektronicznej lub telekomunikacyjnej dostarcza do Zamawiającego w czasie niedłuŝszym niŝ podany w warunkach granicznych. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin realizacji badań moŝe być przedłuŝony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym w formie pisemnej lub telefonicznej. 9. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wykonania części usług będących przedmiotem niniejszej umowy przez podwykonawców o ile spełniają warunki postawione Wykonawcy. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca moŝe powierzy podwykonawcom stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 10. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o fakcie zlecenia wykonania badań innemu niŝ wymieniony w załączniku nr 5 podwykonawcy w celu uzyskania pisemnej zgody. 11. W przypadku wystąpienia przerwy w realizacji badań będących przedmiotem umowy, z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację zleconych przez Zamawiającego badań przez podwykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia na swój koszt, przy uwzględnieniu ust Wykonawca wyraŝa zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełnienia wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie od Zamawiającego w wysokości stanowiącej iloczyn wykonanych badań oraz ich cen jednostkowych przedstawionych w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik nr 3 do oferty. 2. Płatność za wykonane badania objęte umową, odbywać się będzie za okresy miesięczne na podstawie wystawionej faktury VAT. 3. Integralną częścią faktury będzie wykaz wykonanych usług, obejmujący przedmiotowe usługi, dane osobowe badanych pacjentów oraz cenę jednostkową wykonanych świadczeń. 4. Zgodnie z ofertą przetargową łączna wartość usługi przez okres obowiązywania umowy wynosi: - netto. zł (słownie złotych: ) - brutto zł (słownie złotych: ) - podatek VAT - zł (słownie złotych:. ) 5. Przedstawiony w materiałach przetargowych oraz w ofercie Wykonawcy wykaz ilości badań traktuje się, jako wielkość przybliŝoną w całym okresie obowiązywania umowy. 6. Wartość wynagrodzenia obliczona będzie przez Wykonawcę wg rzeczywistej ilości świadczonych usług. 16

17 7. Płatność następować będzie przelewem w złotych polskich po wystawieniu przez Wykonawcę faktury za dany miesiąc w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 8. Przelewy będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy: Nr rachunku: 9. Za termin płatności strony przyjmują dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki. 11. Ceny pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości kontraktu brutto wskazanego w 3 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy leŝącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości kontraktu brutto wskazanego w 3 ust.4, chyba, Ŝe odstąpienie nastąpiło na podstawie art.145 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie badania w wysokości 5% wartości danego badania za kaŝdy dzień opóźnienia w terminie szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do umowy. 1.4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie badania i niezagwarantowanie wykonania go przez podwykonawcę w wysokości 500 zł. Przez niewykonanie badania rozumie się kaŝdorazową odmowę wydania wyników badania Zamawiającemu. Kwota ta nie stanowi wyczerpania roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej za zgodą obu stron. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe jedynie Ŝądać wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę: - w przypadku 3 krotnej nieterminowej realizacji badań, - zmiany cen przez Wykonawcę innej niŝ opisana w 3 niniejszej umowy. 6. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 17

18 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. 8. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta złoŝona przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym wraz z arkuszem asortymentowo cenowym oraz SIWZ. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18

19 Załącznik Nr 5 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM Lp. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM Nr poz. Arkusza asortymentowego Czas oczekiwania na wyniki badań Nazwa podwykonawcy, adres i siedziba Nr rej. w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych podpis i pieczęć Wykonawcy 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa Nr 13/2011 DOSTAWA HELU CIEKŁEGO DO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa Nr 13/2011 DOSTAWA HELU CIEKŁEGO DO REZONANSU MAGNETYCZNEGO Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn tel./fax.: 089/541 30 93, przetargi103@wp.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa Nr 11/2012 DOSTAWA HELU CIEKŁEGO DO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa Nr 11/2012 DOSTAWA HELU CIEKŁEGO DO REZONANSU MAGNETYCZNEGO Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn tel./fax.: 089/541 30 93, przetargi@szpital.uw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk Dom Pomocy Społecznej 07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65 Brańszczyk, dnia 02.07.2010r ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16.10.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 16.10.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl 1 z 7 2012-11-06 13:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa aparatów do znieczulenia Zad.1 - Aparat

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE BADANIA ANALITYCZNE

FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE BADANIA ANALITYCZNE Zał. 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE BADANIA ANALITYCZNE Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Nazwa:...

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Dostawa próżniowego systemu do pobrań krwi do badań laboratoryjnych z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 168678-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl 1 z 5 2014-12-31 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl Łódź: Wynajem kontenera - chłodni na potrzeby magazynowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.jaslo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.jaslo.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.jaslo.pl Jasło: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia zakaźnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Zamawiającego ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego S AMODZIELNY P UBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S ZPITAL SPECJALISTYCZNY M INISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 05-400 OTWOCK ul. BOLESŁAWA PRUSA 1/3 ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa implantów ortopedycznych Zad. 1 - Implanty do endoprotezo

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Czerwonak: wywóz nieczystości stałych w dwóch częściach: część I: świadczenie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy wraz z podstawieniem pojemników. część II: wywóz nieczystości stałych z pojemników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych:- ekspandery tkankowe, - proteza naczyniowa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa systemu implantu ślimakowego Nr postępowania 19/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik Nr 1 do Regulaminu Komisji Konkursowej OGŁASZAJĄCY KONKURS: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią S P ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn, tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn tel./fax. 089/541 30 93, tel./fax. 089

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo