Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:..."

Transkrypt

1 ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres do kontaktów (jeŝeli jest inny niŝ adres Wykonawcy)... osoba do kontaktów:... tel.... fax... NIP... REGON... Nazwa i numer rachunku bankowego (do zwrotu wadium):... Nazwa i nr rachunku bankowego na który Zamawiający będzie kierował wynagrodzenia otrzymywane za realizację przedmiotu umowy:... Do: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ubiegając się o zamówienie publiczne na: Zabrze, ul. 3 Maja Dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, kontroli, materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za kwotę: brutto:... zł (słownie:...) netto:... zł + naleŝny podatek VAT... zł

2 w tym: Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia (odczynniki laboratoryjne, kalibratory, kontrole, materiały zuŝywalne - TABELE 1-4 załącznika nr 4 do SIWZ) brutto: zł słownie: /100) netto:... zł + VAT zł Czynsz dzierŝawy za cały okres trwania umowy obejmujący analizator główny wraz z zastępczymi: brutto: zł słownie: /100) netto:... zł + VAT zł Wysokość czynszu kwartalnie (analizator główny wraz z zastępczymi): brutto: zł słownie: /100 netto:... zł + VAT zł 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą do daty wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 4. Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść Wzoru Umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Znając treść art Kodeksu Karnego Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, poŝyczki pienięŝnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pienięŝnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., oświadczamy, Ŝe dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym

3 6. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki): nazwa i numer dokumentu nr strony w ofercie data i podpis Wykonawcy lub osoby upowaŝnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

4 Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na : Dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, kontroli, materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upowaŝnionego do składania ofert

5 ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na: Dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, kontroli, materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów. Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oświadczamy, Ŝe nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie w/w zamówienia oraz Ŝe nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem w/w postępowania jak równieŝ nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upowaŝnionego do składania ofert

6 FORMULARZE ASORTYMENTOWO CENOWE Załącznik nr 4 do SIWZ TABELA 1 Odczynniki Lp. Przedmiot zamówienia Numer katalogowy Ilość oznaczeń Ilość opakowań Zawartość opakowania Cena netto opakowania zł Wartość netto zł Stawka VAT % Wartość brutto zł 1. ACTH ozn. 2. AFP ozn. 3. anty-hbe ozn. 4. anty-hbs ozn. 5. anty-tpo ozn. 6. Anty-TSH R ozn. 7. anty-hcv ozn. 8. CA ozn. 9. CEA ozn. 10. Hemoglobina glikowana ozn. 11. Alfa-1-Antytrypsyna ozn. 12. Albuminy (BCG) ozn. 13. Albuminy (met. turbidymetr.) mikroalbuminuria ozn. 14. Fosfataza zasadowa ozn. 15. Aminotransferaza alaninowa GPT ozn. 16. alfa- Amylaza ozn. 17. Antystreptolizyna O ozn. 18. Aminotransferaza asparaginianowa GOT ozn. 19. Bilirubina całkowita ozn. 20. Dopełniacz C3c ozn. 21. Dopełniacz C ozn. 22. Wapń ozn. 23. Ceruloplazmina ozn. 24. Cholesterol ozn. 25. Kinaza kreatynowa ozn

7 26. Kreatynina Jaffe ozn. 27. Białko C-reaktywne, wysokoczułe ozn. 28. Alkohol etylowy ozn. 29. gamma- Glutamylotransferaza ozn. 30. Glukoza ozn. 31. Glukoza, z hemolizatu, krwi włośniczkowej ozn. 32. Cholesterol HDL ozn. 33. Immunoglobuliny IgA ozn. 34. Immunoglobuliny IgG ozn. 35. Immunoglobuliny IgM ozn. 36. śelazo ozn. 37. Mleczany ozn. 38. Dehydrogenaza mleczanowa (IFCC) ozn. 39. Cholesterol LDL ozn. 40. Magnez ozn. 41. Amoniak ozn. 42. Fosforany nieorganiczne ozn. 43. Czynnik Reumatoidalny ozn. 44. Białko całkowite ozn. 45. Białko w moczu i PMR ozn. 46. Triglicerydy ozn. 47. Transferyna ozn. 48. Kwas moczowy ozn. 49. Niewysycona zdolność wiązania Ŝelaza ozn. 50. Mocznik ozn. 51. Kortyzol (surowica, mocz) ozn. 52. C Peptyd ozn. 53. DHEA-S ozn. 54. Estradiol ozn. 55. Ferrytyna ozn

8 56. Free PSA ozn. 57. FSH ozn. 58. ft ozn. 59. HBeAg ozn. 60. HBsAg ozn. 61. HCG+b ozn. 62. Hormon wzrostu ozn. 63. HIV Combi ozn. 64. IgE ozn. 65. Insulina ozn. 66. LH ozn. 67. Parathormon (intact) ozn. 68. Prokalcytonina ozn. 69. Prolaktyna ozn. 70. PSA ozn. 71. Parathormon (1-84) ozn. 72. Testosteron ozn. 73. Troponina T hs STAT ozn. 74 TSH 3 gen ozn. 75. Witamina D ozn. 76. Na Ca Cl 8000 Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

9 TABELA 2: Kalibratory, kontrole oraz inne materiały zuŝywalne niezbędne do wykonywania badań wg wskazanej ilości oznaczeń wyszczególnionych w tabeli 1: Odczynniki. Lp. Nazwa handlowa Numer katalogowy Ilość opakowań Cena netto opakowania zł Wartość netto zł Stawka VAT % Wartość brutto zł Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

10 TABELA 3: Materiały zuŝywalne niezbędne do wykonywania badań biochemicznych dla analizatora zastępczego biochemicznego Lp. Nazwa handlowa Numer katalogowy Ilość opakowań Cena netto opakowania zł Wartość netto zł Stawka VAT % Wartość brutto zł Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

11 TABELA 4: Materiały zuŝywalne niezbędne do wykonywania badań immunochemicznych dla analizatora zastępczego immunochemicznego Lp. Nazwa handlowa Numer katalogowy Ilość opakowań Cena netto opakowania zł Wartość netto zł Stawka VAT % Wartość brutto zł Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy Łączna wartość tabele 1 4: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

12 DZIERśAWA ANALIZATORÓW Lp. Nazwa i typ analizatora Jednostka miary Ilość Cena netto za 1 miesiąc zł Wartość netto zł Wartość VAT % Wartość brutto zł 1. Analizator główny miesiąc Analizator zastępczy biochemiczny Analizator zastępczy immunochemiczny miesiąc 12 miesiąc 12 Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

13 Opis przedmiotu zamówienia: System biochemiczno-immunologiczny Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Kraj i rok produkcji Informacje podstawowe Załącznik nr 5 do SIWZ Lp. Parametr wymagany System biochemiczno-immunologiczny cechy wspólne System biochemiczno-immunologiczny (moduł biochemiczny i immunologiczny), wyposaŝony w jeden podajnik próbek umoŝliwiający aspirację 1. materiału do badań biochemicznoimmunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami (rok produkcji 2007 lub młodszy) 2. Stacja wody jako integralna część systemu 3. Zasilacz UPS jako integralna część systemu Komputer zewnętrzny i czytnik kodów Parametry komputera zewnętrznego: - procesor Core i7 lub inny równowaŝny; - matryca min 16 rozdzielczość Full HD - dysk twardy min 750 GB 4. - pamięć RAM min 6 GB - karta graficzna z własną pamięcią min 2048MB - komputer przenośny - system operacyjny współpracujący z dostarczonym oprogramowaniem - pakiet biurowy MS Office 2007 lub równowaŝny Zaciemnienie pracowni w której będzie pracował 5. system biochemiczno-immunologiczny (2 pomieszczenia) WyposaŜenie pracowni w klimatyzator (dostawa + montaŝ). Wydajność 6. Chłodzenie min 8kW Grzanie min 8kW Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej 7. przy aspiracji materiału MoŜliwość ciągłego dostawiania odczynników bez 8. przerywania pracy analizatora MoŜliwość stałego monitorowania poziomu 9. odczynników i materiałów zuŝywalnych 10. Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości 11. Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora 12. MoŜliwość barkodowego identyfikowania próbek Warunek graniczny Parametr oferowany podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru

14 Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości wykonywanych oznaczeń Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody Podłączenie na koszt wykonawcy oferowanego 15. systemu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego InfoMedica firmy Asseco Poland Internetowa aktualizacja on-line bazy danych 16. dotyczących m.in. aplikacji kontroli, kalibratorów. Cechy modułu biochemicznego Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie 17. "pacjent po pacjencie" Łączna wydajność analizatora nie mniejsza niŝ oznaczeń na godzinę Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z 19. moŝliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy Metody pomiaru: fotometryczne, 20. monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne; ISE - minimum: Na, K, Cl 21. Analiza w fazie ciekłej MoŜliwości analityczne: biochemia-enzymy, 22. substraty, ISE, białka, specyficzne monitorowanie leków, środki uzaleŝniające i trucizny 23. MoŜliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej 24. Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" 25. Minimum 55 pozycji odczynnikowych 26. MoŜliwość stałego monitorowania poziomu 27. odczynników i materiałów zuŝywalnych Kuwety pomiarowe wielokrotnego uŝytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator Cechy modułu immunologicznego 28. Chemiluminescencyjna metoda pomiaru 29. Wydajność min. 160 oznaczeń na godzinę 30. MoŜliwość wykonania min. 25 oznaczeń z jednej próbki 31. Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora Jednorazowe końcówki dozujące materiał i odczynniki Wieloparametrowe materiały kontrolne dla hormonów i markerów nowotworowych 35. Czas wykonania oznaczeń STAT poniŝej 20 min. Cechy analizatora zastępczego biochemicznego 36. Analizator nie starszy niŝ 2011 r. Analizator w pełni kompatybilny odczynnikowo z 37. systemem zintegrowanym (te same zestawy odczynnikowe, kalibratory i kontrole 38. Wydajność min. 300 oznaczeń na godzinę 39. Minimum te same moŝliwości analityczne co analizator główny

15 Cechy analizatora zastępczego immunochemicznego 40. Analizator nowy nie starszy niŝ 2011 r. Analizator w pełni kompatybilny odczynnikowo z 41. systemem zintegrowanym (te same zestawy odczynnikowe, kalibratory i kontrole 42. Wydajność min. 85 oznaczeń na godzinę MoŜliwość wykonania min. 18 parametrów z jednej 43. próbki Minimum te same moŝliwości analityczne co 44. analizator główny Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu TAK lub NIE. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. Do oferty naleŝy dołączyć dokumentację techniczną oraz firmowe materiały informacyjne w języku polskim zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych i warunków granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę. Data:.... Podpis Wykonawcy

16 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie. L.p. Wartość brutto w zł. Przedmiot zamówienia Data wykonania Nazwa i adres firmy, która zleciła usługę Strona oferty z dokumentami potwierdzającymi naleŝyte wykonanie dostaw Podpis Wykonawcy

17 Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór) UMOWA NR DZP/.../2012 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zawarta w dniu... w Zabrzu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja wpisanym do KRS Sąd Rejonowy Gliwice NIP: REGON: zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: dr n. med. Dariusz Budziński - Dyrektor Szpitala a... z siedzibą: wpisanym do:.. NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą który reprezentuje: o następującej treści: 1 1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr..., Wykonawca zobowiązuje się 1) sprzedawać i sukcesywnie dostarczać odczynniki laboratoryjne, kalibratory, kontrole oraz inne materiały zuŝywalne, zwane dalej Przedmiotem umowy, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr... do umowy, 2) WydzierŜawić Zamawiającemu analizator do biochemii oraz zastępczy analizator biochemiczny i zastępczy analizator immunochemiczny wraz z przeszkoleniem wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi, których parametry techniczne określone zostały w załączniku nr... do niniejszej umowy, zwane dalej Przedmiotem DzierŜawy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. 3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odbierania odczynników laboratoryjnych i przyjęcia przedmiotu dzierŝawy oraz zapłaty naleŝnego wynagrodzenia Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

18 2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe w trakcie trwania umowy ceny określone w załączniku nr...nie ulegną podwyŝszeniu, oraz Ŝe obniŝki cen i rabaty nie będą mniej korzystne, niŝ dla innych, porównywalnych z Zamawiającym odbiorców. 3. W przypadku obniŝki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu do umowy. 3 1 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy posiadającego certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równowaŝny. 2 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy dopuszczonego do obrotu na terytorium RP i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie warunków określonych w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679). 3. Wykonawca dostarczy Karty Charakterystyki substancji zgodnych z oceną bezpieczeństwa chemicznego (REACH) lub preparatu niebezpiecznego oraz metodyki w języku polskim przy pierwszej dostawie przedmiotu umowy. 4. Okres przydatności do uŝycia dostarczanego przedmiotu umowy nie moŝe być krótszy niŝ 10 miesięcy licząc od dnia dostawy w przypadku kalibratorów i kontroli, natomiast w przypadku pozostałego przedmiotu umowy okres ten nie moŝe być krótszy niŝ 6 miesięcy. 5. W przypadku zaprzestania produkcji danego odczynnika Zamawiający dopuszcza zastąpienie go odczynnikiem o niegorszych parametrach (właściwościach) po cenie zaproponowanej w ofercie dla danego odczynnika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot dzierŝawy, zainstalować w Laboratorium w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zostanie to potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem dzierŝawy instrukcję obsługi w języku polskim. 3. Dostarczony przedmiot dzierŝawy moŝe być rozpakowany wyłącznie przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu. 4. Zamawiający nie moŝe bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać Przedmiotu dzierŝawy do uŝytkowania osobom trzecim ani go poddzierŝawiać. 5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, Ŝe Przedmiot dzierŝawy jest dopuszczony do obrotu i uŝywania, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, wolny od wad, a takŝe gwarantuje bezpieczeństwo personelu i zapewnia wymagany poziom świadczonych badań. 6. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony przedmiot dzierŝawy posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równowaŝne. 7. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot dzierŝawy nie jest obciąŝony prawami osób trzecich, oraz naleŝnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu sprowadzenia go na polski obszar celny. 8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu dzierŝawy Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe oraz za dzierŝawę kalkulowane jest w oparciu o ceny określone w załącznikach nr... do umowy

19 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie moŝe przekroczyć kwoty: brutto:... zł (słownie:.../100) netto:... zł + naleŝny podatek VAT.. zł na powyŝsze składają się: a) łączne wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe: brutto: zł słownie: /100) netto:... zł + VAT zł b) Czynsz dzierŝawy za cały okres trwania umowy obejmujący analizator główny wraz z zastępczymi: brutto: zł słownie: /100) netto:... zł + VAT zł Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kwartalnie czynszu dzierŝawnego w kwocie (analizator główny wraz z zastępczymi): brutto: zł słownie: /100 netto:... zł + VAT zł 6 1. Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie na zamówienie Działu Logistyki Zamawiającego, aŝ do wyczerpania ilości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy. UpowaŜnionymi do składania zamówień na dostawy częściowe są: Pracownicy Działu Logistyki tel/fax nr (32) / Wykonawca upowaŝnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe:...tel/fax nr Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz do nie złoŝenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo cenowego, przy zaznaczeniu, iŝ nie moŝe być przekroczona kwota brutto naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia. 4. Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe do 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia zgodnie z 6 ust Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu dostawy po telefonicznym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika Laboratorium tel.: (32)

20 7. Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę. 8. Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko Dostarczany przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę odpowiednio opakowany i oznakowany (tj. musi posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie waŝności, nazwie producenta, numerze serii, sposobie przechowywania, oznaczenie symbolem oraz inne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, Ŝe dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w 7 ust. 1, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo - cenowym lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nie posiadający wad. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo - cenowym, braku oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy w sposób określony w 7 ust.1 lub innych wad, do dnia usunięcia tych uchybień Zamawiający będzie uwaŝał zamówienie częściowe za niezrealizowane. 4. W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko swoimi środkami transportu. 5. JeŜeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie moŝna było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Laboratorium, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 3 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną w terminie 2 dni roboczych wymieni reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji. 6. W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko swoimi środkami transportu W przypadku wystąpienia awarii przedmiotu dzierŝawy Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 2. W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuŝszy niŝ określony w ust. 1 Wykonawca na czas usunięcia awarii dostarczy na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o co najmniej identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu bieŝącej eksploatacji przez Zamawiającego. 3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić wykonywanie badań innej placówce na koszt Wykonawcy. 4. Konserwacja i przeglądy w okresie dzierŝawy będą realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej. 5. Po zakończeniu terminu dzierŝawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierŝawy w stanie niepogorszonym ponad zuŝycie wynikające z normalnej eksploatacji. 6. Wykonawca na swój koszt, swoimi środkami transportu jest zobowiązany odebrać przedmiot dzierŝawy do 14 dni kalendarzowych od upływu terminu zakończenia dzierŝawy

21 9 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący skrót SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niŝ wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uwaŝał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną. 3. Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Z tym, Ŝe w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyŝsza naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 2. Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy, b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w 7 ust. 5, c) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązku określonego w 4 ust. 1, d) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązku określonego w 8 ust. 1, e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, które leŝą po stronie Wykonawcy. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej obciąŝeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, aŝ do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku moŝliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyŝej, nota księgowa obciąŝeniowa płatna będzie do 14 dni od daty otrzymania jej przez Wykonawcę. 4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn, które leŝą po stronie Wykonawcy. 5. Przyczynami rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, które leŝą po stronie Wykonawcy, są w szczególności: a) pięciokrotne nie dotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych; b) nie zrealizowanie dostawy częściowej w ciągu kolejnych 5 dni roboczych po terminie przewidzianym na realizację dostawy w niniejszej umowie; c) nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w 7 ust. 5 w ciągu kolejnych 5 dni roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację. d) nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w 4 ust. 1 w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych po terminie przewidzianym na ich realizację; e) nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w 8 ust. 1 w ciągu kolejnych 10 dni kalendarzowych po terminie przewidzianym na ich realizację; f) 5-krotna przerwa w wykonywaniu badań spowodowana awarią analizatora. 6. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie. 7. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań

22 8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości wykonywania badań, zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego przedmiotu umowy u innego podmiotu na koszt Wykonawcy lub zlecenie wykonania badań w innej placówce na koszt Wykonawcy albo Ŝądania zapłaty ich wartości, zachowując w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia. 11 W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. Wykonawca ma prawo Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonanej części umowy. 12 Wykonawca nie moŝe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 14 Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załączniki do umowy:.. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r.

PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r. PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r.

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka 49 87-800 WŁOCŁAWEK Dział Inwestycji i Zaopatrzenia tel. (0...54) 412 91 40 fax. (0...54) 412 94 32 NIP: 888 23 34 270 Regon: 910859070 (SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia 12.11.2014r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo... Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiaj cego Regon: 240837054 NIP: 644-337-38-32 Tel. (032) 296-41-50 Fax (032) 263-57-19

I. Nazwa i adres Zamawiaj cego Regon: 240837054 NIP: 644-337-38-32 Tel. (032) 296-41-50 Fax (032) 263-57-19 I. Nazwa i adres Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec Regon: 240837054 NIP: 644-337-38-32 Tel. (032) 296-41-50

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DZP/38/241-44/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro.

Nr sprawy DZP/38/241-44/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Nr sprawy DZP/38/241-44/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.) Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 17 maja 2012 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-4-20/12 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r.

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2...

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2... Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo