Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:..."

Transkrypt

1 ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres do kontaktów (jeŝeli jest inny niŝ adres Wykonawcy)... osoba do kontaktów:... tel.... fax... NIP... REGON... Nazwa i numer rachunku bankowego (do zwrotu wadium):... Nazwa i nr rachunku bankowego na który Zamawiający będzie kierował wynagrodzenia otrzymywane za realizację przedmiotu umowy:... Do: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ubiegając się o zamówienie publiczne na: Zabrze, ul. 3 Maja Dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, kontroli, materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za kwotę: brutto:... zł (słownie:...) netto:... zł + naleŝny podatek VAT... zł

2 w tym: Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia (odczynniki laboratoryjne, kalibratory, kontrole, materiały zuŝywalne - TABELE 1-4 załącznika nr 4 do SIWZ) brutto: zł słownie: /100) netto:... zł + VAT zł Czynsz dzierŝawy za cały okres trwania umowy obejmujący analizator główny wraz z zastępczymi: brutto: zł słownie: /100) netto:... zł + VAT zł Wysokość czynszu kwartalnie (analizator główny wraz z zastępczymi): brutto: zł słownie: /100 netto:... zł + VAT zł 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą do daty wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 4. Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść Wzoru Umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Znając treść art Kodeksu Karnego Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, poŝyczki pienięŝnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pienięŝnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., oświadczamy, Ŝe dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym

3 6. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki): nazwa i numer dokumentu nr strony w ofercie data i podpis Wykonawcy lub osoby upowaŝnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

4 Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na : Dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, kontroli, materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upowaŝnionego do składania ofert

5 ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na: Dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, kontroli, materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów. Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oświadczamy, Ŝe nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie w/w zamówienia oraz Ŝe nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem w/w postępowania jak równieŝ nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upowaŝnionego do składania ofert

6 FORMULARZE ASORTYMENTOWO CENOWE Załącznik nr 4 do SIWZ TABELA 1 Odczynniki Lp. Przedmiot zamówienia Numer katalogowy Ilość oznaczeń Ilość opakowań Zawartość opakowania Cena netto opakowania zł Wartość netto zł Stawka VAT % Wartość brutto zł 1. ACTH ozn. 2. AFP ozn. 3. anty-hbe ozn. 4. anty-hbs ozn. 5. anty-tpo ozn. 6. Anty-TSH R ozn. 7. anty-hcv ozn. 8. CA ozn. 9. CEA ozn. 10. Hemoglobina glikowana ozn. 11. Alfa-1-Antytrypsyna ozn. 12. Albuminy (BCG) ozn. 13. Albuminy (met. turbidymetr.) mikroalbuminuria ozn. 14. Fosfataza zasadowa ozn. 15. Aminotransferaza alaninowa GPT ozn. 16. alfa- Amylaza ozn. 17. Antystreptolizyna O ozn. 18. Aminotransferaza asparaginianowa GOT ozn. 19. Bilirubina całkowita ozn. 20. Dopełniacz C3c ozn. 21. Dopełniacz C ozn. 22. Wapń ozn. 23. Ceruloplazmina ozn. 24. Cholesterol ozn. 25. Kinaza kreatynowa ozn

7 26. Kreatynina Jaffe ozn. 27. Białko C-reaktywne, wysokoczułe ozn. 28. Alkohol etylowy ozn. 29. gamma- Glutamylotransferaza ozn. 30. Glukoza ozn. 31. Glukoza, z hemolizatu, krwi włośniczkowej ozn. 32. Cholesterol HDL ozn. 33. Immunoglobuliny IgA ozn. 34. Immunoglobuliny IgG ozn. 35. Immunoglobuliny IgM ozn. 36. śelazo ozn. 37. Mleczany ozn. 38. Dehydrogenaza mleczanowa (IFCC) ozn. 39. Cholesterol LDL ozn. 40. Magnez ozn. 41. Amoniak ozn. 42. Fosforany nieorganiczne ozn. 43. Czynnik Reumatoidalny ozn. 44. Białko całkowite ozn. 45. Białko w moczu i PMR ozn. 46. Triglicerydy ozn. 47. Transferyna ozn. 48. Kwas moczowy ozn. 49. Niewysycona zdolność wiązania Ŝelaza ozn. 50. Mocznik ozn. 51. Kortyzol (surowica, mocz) ozn. 52. C Peptyd ozn. 53. DHEA-S ozn. 54. Estradiol ozn. 55. Ferrytyna ozn

8 56. Free PSA ozn. 57. FSH ozn. 58. ft ozn. 59. HBeAg ozn. 60. HBsAg ozn. 61. HCG+b ozn. 62. Hormon wzrostu ozn. 63. HIV Combi ozn. 64. IgE ozn. 65. Insulina ozn. 66. LH ozn. 67. Parathormon (intact) ozn. 68. Prokalcytonina ozn. 69. Prolaktyna ozn. 70. PSA ozn. 71. Parathormon (1-84) ozn. 72. Testosteron ozn. 73. Troponina T hs STAT ozn. 74 TSH 3 gen ozn. 75. Witamina D ozn. 76. Na Ca Cl 8000 Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

9 TABELA 2: Kalibratory, kontrole oraz inne materiały zuŝywalne niezbędne do wykonywania badań wg wskazanej ilości oznaczeń wyszczególnionych w tabeli 1: Odczynniki. Lp. Nazwa handlowa Numer katalogowy Ilość opakowań Cena netto opakowania zł Wartość netto zł Stawka VAT % Wartość brutto zł Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

10 TABELA 3: Materiały zuŝywalne niezbędne do wykonywania badań biochemicznych dla analizatora zastępczego biochemicznego Lp. Nazwa handlowa Numer katalogowy Ilość opakowań Cena netto opakowania zł Wartość netto zł Stawka VAT % Wartość brutto zł Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

11 TABELA 4: Materiały zuŝywalne niezbędne do wykonywania badań immunochemicznych dla analizatora zastępczego immunochemicznego Lp. Nazwa handlowa Numer katalogowy Ilość opakowań Cena netto opakowania zł Wartość netto zł Stawka VAT % Wartość brutto zł Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy Łączna wartość tabele 1 4: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

12 DZIERśAWA ANALIZATORÓW Lp. Nazwa i typ analizatora Jednostka miary Ilość Cena netto za 1 miesiąc zł Wartość netto zł Wartość VAT % Wartość brutto zł 1. Analizator główny miesiąc Analizator zastępczy biochemiczny Analizator zastępczy immunochemiczny miesiąc 12 miesiąc 12 Co stanowi łączną wartość: Wartość netto zł Wartość VAT zł Wartość brutto zł Podpis Wykonawcy

13 Opis przedmiotu zamówienia: System biochemiczno-immunologiczny Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Kraj i rok produkcji Informacje podstawowe Załącznik nr 5 do SIWZ Lp. Parametr wymagany System biochemiczno-immunologiczny cechy wspólne System biochemiczno-immunologiczny (moduł biochemiczny i immunologiczny), wyposaŝony w jeden podajnik próbek umoŝliwiający aspirację 1. materiału do badań biochemicznoimmunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami (rok produkcji 2007 lub młodszy) 2. Stacja wody jako integralna część systemu 3. Zasilacz UPS jako integralna część systemu Komputer zewnętrzny i czytnik kodów Parametry komputera zewnętrznego: - procesor Core i7 lub inny równowaŝny; - matryca min 16 rozdzielczość Full HD - dysk twardy min 750 GB 4. - pamięć RAM min 6 GB - karta graficzna z własną pamięcią min 2048MB - komputer przenośny - system operacyjny współpracujący z dostarczonym oprogramowaniem - pakiet biurowy MS Office 2007 lub równowaŝny Zaciemnienie pracowni w której będzie pracował 5. system biochemiczno-immunologiczny (2 pomieszczenia) WyposaŜenie pracowni w klimatyzator (dostawa + montaŝ). Wydajność 6. Chłodzenie min 8kW Grzanie min 8kW Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej 7. przy aspiracji materiału MoŜliwość ciągłego dostawiania odczynników bez 8. przerywania pracy analizatora MoŜliwość stałego monitorowania poziomu 9. odczynników i materiałów zuŝywalnych 10. Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości 11. Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora 12. MoŜliwość barkodowego identyfikowania próbek Warunek graniczny Parametr oferowany podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru

14 Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości wykonywanych oznaczeń Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody Podłączenie na koszt wykonawcy oferowanego 15. systemu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego InfoMedica firmy Asseco Poland Internetowa aktualizacja on-line bazy danych 16. dotyczących m.in. aplikacji kontroli, kalibratorów. Cechy modułu biochemicznego Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie 17. "pacjent po pacjencie" Łączna wydajność analizatora nie mniejsza niŝ oznaczeń na godzinę Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z 19. moŝliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy Metody pomiaru: fotometryczne, 20. monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne; ISE - minimum: Na, K, Cl 21. Analiza w fazie ciekłej MoŜliwości analityczne: biochemia-enzymy, 22. substraty, ISE, białka, specyficzne monitorowanie leków, środki uzaleŝniające i trucizny 23. MoŜliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej 24. Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" 25. Minimum 55 pozycji odczynnikowych 26. MoŜliwość stałego monitorowania poziomu 27. odczynników i materiałów zuŝywalnych Kuwety pomiarowe wielokrotnego uŝytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator Cechy modułu immunologicznego 28. Chemiluminescencyjna metoda pomiaru 29. Wydajność min. 160 oznaczeń na godzinę 30. MoŜliwość wykonania min. 25 oznaczeń z jednej próbki 31. Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora Jednorazowe końcówki dozujące materiał i odczynniki Wieloparametrowe materiały kontrolne dla hormonów i markerów nowotworowych 35. Czas wykonania oznaczeń STAT poniŝej 20 min. Cechy analizatora zastępczego biochemicznego 36. Analizator nie starszy niŝ 2011 r. Analizator w pełni kompatybilny odczynnikowo z 37. systemem zintegrowanym (te same zestawy odczynnikowe, kalibratory i kontrole 38. Wydajność min. 300 oznaczeń na godzinę 39. Minimum te same moŝliwości analityczne co analizator główny

15 Cechy analizatora zastępczego immunochemicznego 40. Analizator nowy nie starszy niŝ 2011 r. Analizator w pełni kompatybilny odczynnikowo z 41. systemem zintegrowanym (te same zestawy odczynnikowe, kalibratory i kontrole 42. Wydajność min. 85 oznaczeń na godzinę MoŜliwość wykonania min. 18 parametrów z jednej 43. próbki Minimum te same moŝliwości analityczne co 44. analizator główny Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu TAK lub NIE. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. Do oferty naleŝy dołączyć dokumentację techniczną oraz firmowe materiały informacyjne w języku polskim zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych i warunków granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę. Data:.... Podpis Wykonawcy

16 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie. L.p. Wartość brutto w zł. Przedmiot zamówienia Data wykonania Nazwa i adres firmy, która zleciła usługę Strona oferty z dokumentami potwierdzającymi naleŝyte wykonanie dostaw Podpis Wykonawcy

17 Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór) UMOWA NR DZP/.../2012 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zawarta w dniu... w Zabrzu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja wpisanym do KRS Sąd Rejonowy Gliwice NIP: REGON: zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: dr n. med. Dariusz Budziński - Dyrektor Szpitala a... z siedzibą: wpisanym do:.. NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą który reprezentuje: o następującej treści: 1 1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr..., Wykonawca zobowiązuje się 1) sprzedawać i sukcesywnie dostarczać odczynniki laboratoryjne, kalibratory, kontrole oraz inne materiały zuŝywalne, zwane dalej Przedmiotem umowy, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr... do umowy, 2) WydzierŜawić Zamawiającemu analizator do biochemii oraz zastępczy analizator biochemiczny i zastępczy analizator immunochemiczny wraz z przeszkoleniem wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi, których parametry techniczne określone zostały w załączniku nr... do niniejszej umowy, zwane dalej Przedmiotem DzierŜawy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. 3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odbierania odczynników laboratoryjnych i przyjęcia przedmiotu dzierŝawy oraz zapłaty naleŝnego wynagrodzenia Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

18 2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe w trakcie trwania umowy ceny określone w załączniku nr...nie ulegną podwyŝszeniu, oraz Ŝe obniŝki cen i rabaty nie będą mniej korzystne, niŝ dla innych, porównywalnych z Zamawiającym odbiorców. 3. W przypadku obniŝki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu do umowy. 3 1 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy posiadającego certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równowaŝny. 2 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy dopuszczonego do obrotu na terytorium RP i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie warunków określonych w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679). 3. Wykonawca dostarczy Karty Charakterystyki substancji zgodnych z oceną bezpieczeństwa chemicznego (REACH) lub preparatu niebezpiecznego oraz metodyki w języku polskim przy pierwszej dostawie przedmiotu umowy. 4. Okres przydatności do uŝycia dostarczanego przedmiotu umowy nie moŝe być krótszy niŝ 10 miesięcy licząc od dnia dostawy w przypadku kalibratorów i kontroli, natomiast w przypadku pozostałego przedmiotu umowy okres ten nie moŝe być krótszy niŝ 6 miesięcy. 5. W przypadku zaprzestania produkcji danego odczynnika Zamawiający dopuszcza zastąpienie go odczynnikiem o niegorszych parametrach (właściwościach) po cenie zaproponowanej w ofercie dla danego odczynnika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot dzierŝawy, zainstalować w Laboratorium w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zostanie to potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem dzierŝawy instrukcję obsługi w języku polskim. 3. Dostarczony przedmiot dzierŝawy moŝe być rozpakowany wyłącznie przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu. 4. Zamawiający nie moŝe bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać Przedmiotu dzierŝawy do uŝytkowania osobom trzecim ani go poddzierŝawiać. 5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, Ŝe Przedmiot dzierŝawy jest dopuszczony do obrotu i uŝywania, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, wolny od wad, a takŝe gwarantuje bezpieczeństwo personelu i zapewnia wymagany poziom świadczonych badań. 6. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony przedmiot dzierŝawy posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równowaŝne. 7. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot dzierŝawy nie jest obciąŝony prawami osób trzecich, oraz naleŝnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu sprowadzenia go na polski obszar celny. 8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu dzierŝawy Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe oraz za dzierŝawę kalkulowane jest w oparciu o ceny określone w załącznikach nr... do umowy

19 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie moŝe przekroczyć kwoty: brutto:... zł (słownie:.../100) netto:... zł + naleŝny podatek VAT.. zł na powyŝsze składają się: a) łączne wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe: brutto: zł słownie: /100) netto:... zł + VAT zł b) Czynsz dzierŝawy za cały okres trwania umowy obejmujący analizator główny wraz z zastępczymi: brutto: zł słownie: /100) netto:... zł + VAT zł Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kwartalnie czynszu dzierŝawnego w kwocie (analizator główny wraz z zastępczymi): brutto: zł słownie: /100 netto:... zł + VAT zł 6 1. Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie na zamówienie Działu Logistyki Zamawiającego, aŝ do wyczerpania ilości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy. UpowaŜnionymi do składania zamówień na dostawy częściowe są: Pracownicy Działu Logistyki tel/fax nr (32) / Wykonawca upowaŝnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe:...tel/fax nr Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz do nie złoŝenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo cenowego, przy zaznaczeniu, iŝ nie moŝe być przekroczona kwota brutto naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia. 4. Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe do 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia zgodnie z 6 ust Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu dostawy po telefonicznym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika Laboratorium tel.: (32)

20 7. Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę. 8. Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko Dostarczany przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę odpowiednio opakowany i oznakowany (tj. musi posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie waŝności, nazwie producenta, numerze serii, sposobie przechowywania, oznaczenie symbolem oraz inne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, Ŝe dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w 7 ust. 1, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo - cenowym lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nie posiadający wad. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo - cenowym, braku oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy w sposób określony w 7 ust.1 lub innych wad, do dnia usunięcia tych uchybień Zamawiający będzie uwaŝał zamówienie częściowe za niezrealizowane. 4. W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko swoimi środkami transportu. 5. JeŜeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie moŝna było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Laboratorium, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 3 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną w terminie 2 dni roboczych wymieni reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji. 6. W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko swoimi środkami transportu W przypadku wystąpienia awarii przedmiotu dzierŝawy Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 2. W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuŝszy niŝ określony w ust. 1 Wykonawca na czas usunięcia awarii dostarczy na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o co najmniej identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu bieŝącej eksploatacji przez Zamawiającego. 3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić wykonywanie badań innej placówce na koszt Wykonawcy. 4. Konserwacja i przeglądy w okresie dzierŝawy będą realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej. 5. Po zakończeniu terminu dzierŝawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierŝawy w stanie niepogorszonym ponad zuŝycie wynikające z normalnej eksploatacji. 6. Wykonawca na swój koszt, swoimi środkami transportu jest zobowiązany odebrać przedmiot dzierŝawy do 14 dni kalendarzowych od upływu terminu zakończenia dzierŝawy

21 9 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący skrót SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niŝ wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uwaŝał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną. 3. Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Z tym, Ŝe w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyŝsza naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 2. Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy, b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w 7 ust. 5, c) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązku określonego w 4 ust. 1, d) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązku określonego w 8 ust. 1, e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, które leŝą po stronie Wykonawcy. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej obciąŝeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, aŝ do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku moŝliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyŝej, nota księgowa obciąŝeniowa płatna będzie do 14 dni od daty otrzymania jej przez Wykonawcę. 4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn, które leŝą po stronie Wykonawcy. 5. Przyczynami rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, które leŝą po stronie Wykonawcy, są w szczególności: a) pięciokrotne nie dotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych; b) nie zrealizowanie dostawy częściowej w ciągu kolejnych 5 dni roboczych po terminie przewidzianym na realizację dostawy w niniejszej umowie; c) nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w 7 ust. 5 w ciągu kolejnych 5 dni roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację. d) nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w 4 ust. 1 w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych po terminie przewidzianym na ich realizację; e) nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w 8 ust. 1 w ciągu kolejnych 10 dni kalendarzowych po terminie przewidzianym na ich realizację; f) 5-krotna przerwa w wykonywaniu badań spowodowana awarią analizatora. 6. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie. 7. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań

22 8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości wykonywania badań, zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego przedmiotu umowy u innego podmiotu na koszt Wykonawcy lub zlecenie wykonania badań w innej placówce na koszt Wykonawcy albo Ŝądania zapłaty ich wartości, zachowując w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia. 11 W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. Wykonawca ma prawo Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonanej części umowy. 12 Wykonawca nie moŝe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 14 Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załączniki do umowy:.. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Ilość opak. niezbędnych do wykonania ilości badań podanych w kolumnie 3. Cena jedn. opak. netto PLN

Ilość opak. niezbędnych do wykonania ilości badań podanych w kolumnie 3. Cena jedn. opak. netto PLN Strona z 5 Załącznik Nr - K do siwz Część - Dostawa odczynników do badań biochemiczno - immunochemicznych wraz z dzierżawą systemu biochemiczno- immunochemicznego składającego się z: sztuki analizatora

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:...... osoba do kontaktów:... tel... fax...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:...... osoba do kontaktów:... tel... fax... ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do Zaproszenia OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... adres do

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WSS/.../2012/ZZP/...

UMOWA NR WSS/.../2012/ZZP/... Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2012/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo... Załącznik nr 1 do Zaproszenia OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo... Załącznik nr 1 do Zaproszenia OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-57/16 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-57/16 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-57/16 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo... OFERTA Załącznik nr 1 Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres do kontaktów (jeŝeli

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO PAKIET NR 1 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Parametry graniczne Lp. Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników 1. Wydajność aparatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz - po zmianach Znak postępowania: DA-ZP /13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do siwz - po zmianach Znak postępowania: DA-ZP /13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do siwz - po zmianach Znak postępowania: DA-ZP-252-19/13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY 1 PAKIET NR 1 Część I L.p. Opis badanego parametru Ilość zamówienia Wielkość op. Ilość op. Cena brutto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianie z dnia r.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianie z dnia r. Załącznik nr 1 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianie z dnia 13.10.2015 r. Pakiet 1 - Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników oraz zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Wszyscy Wykonawcy Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ/3323/117/13 ...

UMOWA DZ/3323/117/13 ... UMOWA DZ/3323/117/13 Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/9/09 z dnia... pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upowaŝnieniem

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ/3323/130/16 ...

UMOWA DZ/3323/130/16 ... UMOWA DZ/3323/130/16 Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Dostawa kostki brukowej betonowej OFERTA

Dostawa kostki brukowej betonowej OFERTA Załącznik Nr 1 OFERTA NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... Do............ /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem Załącznik nr 1A do SIWZ nr DZP.381.91.2014.DW Formularz oferty Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA ODCZYNNIKOWA

Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA ODCZYNNIKOWA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA ODCZYNNIKOWA Pakiet nr I L.p. Rodzaj karty Ilość kart 1. Oznaczenie grup krwi układu AB0/Rh D wraz z badaniem izoaglutynin (A 1, B) (odczynnik A, -B, -D(VI+), -D(VI-)

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2016/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: Toruń, dnia 11.06.2015 r. SSM.DZP.200.41.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczenia parametrów krytycznych wraz z dzierżawą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami Załącznik nr 1A do SIWZ DZP.381.33.2015.DW Oferta Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł. Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E Załącznik nr 3 SPSW-NZ-65-40/PN/0 PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E LP. RODZAJ BADANIA Liczba badań Na rok FT3

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 5 Lp Nazwa asortymentu Ilość na 36 miesięcy 1 ALAT 36000 2 ASPAT 18000 3 Amylaza 2400 4 AP - Fosfataza zasadowa 5400 5 GGTP- gammaglutamylotranspeptydaza 3600 6 CK-kinaza kreatynowa 1200 7

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: posiadającym NIP, REGON. Strony wspólnie ustalają, co następuje:

UMOWA Nr.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: posiadającym NIP, REGON. Strony wspólnie ustalają, co następuje: Załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt - UMOWA Nr.. zawarta w dniu. 2013 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze, z/s 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy UMOWA /projekt/ Załącznik nr.2 zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków 5.

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT / /2015

Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT / /2015 Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT.2511.1/ /2015 zawarta w dniu. 2015 roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..%

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..% ZP/PN/1/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011 zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-33-EF/13 Umowa zawarta w dniu... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OFERTA (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie.) Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron.

OFERTA (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie.) Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. OFERTA (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie.) Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:...kod i miejscowość:... powiat:...województwo... NIP...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł Załącznik Nr 2 Formularz cenowy dla odczynników Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do Zaproszenia Do: Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Termin waŝności od daty dostawy. Cena netto za 1 szt., ml., op. w zł.

Termin waŝności od daty dostawy. Cena netto za 1 szt., ml., op. w zł. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1. Nazwa Wykonawcy... 2. Cena ofertowa brutto (obejmuje wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do siedziby

Bardziej szczegółowo

System pracujący bez stacji uzdatniania wody,o zuŝyciu do 2 l wody na godzinę. Pracujący w oparciu o kody kreskowe.

System pracujący bez stacji uzdatniania wody,o zuŝyciu do 2 l wody na godzinę. Pracujący w oparciu o kody kreskowe. 1 pieczęć firmowa wykonawcy data... Formularz oferty Nazwa i adres oferenta...... tel... W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dzierŝawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do siwz Projekt umowy UMOWA NR. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 10 do siwz Projekt umowy UMOWA NR. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 10 do siwz Projekt umowy UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2009 r. w Warszawie pomiędzy: Samorządem Województwa Mazowieckiego - zwanym dalej Zamawiającym :.... a reprezentowanym przez:... zwanym

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr /2010 dotycząca dostawy sprzętu komputerowego do PPP w Strzelinie, realizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo