WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (048) , REGON: fax.: (048) Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-76/.../ 2012 Radom, dnia Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. Euro na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań manualnych dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców złożone w niniejszym postępowaniu, a mianowicie: Dotyczy: Części nr 1: Chemia kliniczna, immunochemia wraz z dzierżawą analizatorów: 1. Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ze względu na specyfikę konstrukcji dla uzupełniającego analizatora immunochemicznego, praca z różnymi probówkami systemów zamkniętych polegała na przeniesieniu przez operatora materiału z probówek systemu zamkniętego do odpowiedniego dołka w pasku reakcyjnym, a dalsze etapy pomiaru odbywały się już automatycznie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również inne rodzaje podania próbki. 2. Pytanie nr 2: Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-hcg o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-hcg wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zamierza stosować test b-hcg jako test ciążowy i jako marker. 3. Pytanie nr 3: Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, ft4 i ft3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficznych wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga tak szerokiego zakresu wartości określonych przez producenta. 4. Pytanie nr 4: Czy w kontekście zapisu w p. 6: Jeżeli przy wykonywaniu w/w badań niezbędne jest użycie materiałów zużywalnych, kuwet pomiarowych i innych akcesoriów wykonawca ma obowiązek wyszczególnić w osobnej tabeli z podaniem ilości i cen jednostkowych Zamawiający wyrazi zgodę na 1

2 rezygnację z wymogu wliczenia w czynsz dzierżawy wyposażenia zapewniającego ciągłość pracy analizatora tj. płyny myjące, czyszczące i inne materiały eksploatacyjne, i doliczenie tych kosztów do kosztów wynikających z obliczeń w Tabeli 2 formularzu cenowym? Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania jest różnica w stawce VAT dla czynszu dzierżawnego (23%) oraz dla płynów myjących, czyszczących i materiałów eksploatacyjnych (8% i 23%). Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zapewnienia ciągłości pracy analizatora ma na myśli zużywalne części analizatora i te które są wymagane do konserwacji na koszt wykonawcy i te koszty Wykonawca wlicza w czynsz dzierżawny. Oprócz tego dla zapewnienia ciągłości wykonywania badań Wykonawca ma w osobnej tabeli wyszczególnić materiały zużywalne, kuwety pomiarowe i inne akcesoria /dotyczy wykonywania badań/. W przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT-u Wykonawca podaje te stawki w % w formularzu cenowym. Dotyczy: Części nr 3: Odczynniki /paski testowe/ do analizy parametrów fizykochemicznych badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora 5. Pytanie nr 5: Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora kalibrującego się automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego oraz dodatkowo rekalibrowanego za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych, przy zachowaniu warunku nie ponoszenia dodatkowych kosztów? W warunkach pracy rutynowej rekalibracja zalecana jest nie częściej niż raz na 4 tygodnie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na różne formy kalibracji i rekalibracji bez dodatkowych kosztów. Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego (kart charakt): 6. Pytanie nr 6: Dotyczy pakietów 1 i 3:Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego (kart charakt): Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie kart charakterystyki do oferty na płycie CDR? W świetle obowiązujących przepisów karty charakterystyk mogą być dostarczane w formie elektronicznej, jeżeli odbiorca ma możliwość korzystania z nich w tej wersji i nie ma przepisów, które nakazują posiadanie ich w wersji papierowej. Każda karta ma ok stron i są one aktualizowane przynajmniej raz do roku Odpowiedź: Nie, zgodnie z ust SIWZ Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Pytanie nr 7: Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego (deklaracji zgodności ): Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby deklaracje zgodności były oferowanych odczynników oraz dołączone osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie? Odpowiedź: Deklaracje zgodności mogą być osobno dołączone, zbindowane. Natomiast każda strona oferty musi być parafowana lub podpisana przez Wykonawcę - zgodnie z ust SIWZ. Dotyczy wzoru umowy dla pakietów 1 i 3: 8. Pytanie nr 8: Par. 4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w 4 ust. 4 wzoru umowy wyrażenia od dnia otrzymania na od daty wystawienia. Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w 4, ust. 4 zapis od dnia otrzymania zmienia się na od daty wystawienia. 2

3 9. Pytanie nr 9: Par. 4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za dzień zapłaty uważano dzień wpływu środków na rachunek Dostawcy? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Pytanie nr 10: Par. 5 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymaganego terminu ważności odczynników na 3 m- ce? Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości dlatego 12 m-cy ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym. Odpowiedź: Zgodnie z art. 38, ust. 4 Zamawiający we wzorze umowy /dot. dostawy odczynników/ w 5, ust. 7 wykreśla zapis (nie krótszy niż 12 miesięcy). 11. Pytanie nr 11: Par. 6 ust.7: Prosimy o dodanie wyrażenia w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 12. Pytanie nr 12: Par. 7: Prosimy o dodanie wyrażenia W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu. 13. Pytanie nr 13, Par. 8 ust.1 i par. 8 ust. 5: Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast zwłoka zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 8 ust. 1 i par. 8 ust.5 wyrażenia opóźnienie na zwłoka? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy wzoru umowy dzierżawy dla pakietów 1 i 3: 14. Pytanie nr 14: Par. 6 ust. 2: Prosimy o dodanie zapisu: za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania naprawy powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający. Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu. 15. Pytanie nr 15, Par. 6 ust. 6: Prosimy o dodanie wyrażenia W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu. 16. Pytanie nr 16, Par. 8 ust.1.: Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast zwłoka zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia 3

4 świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 8 ust. 1 wyrażenia opóźnienie na zwłoka? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 17. Pytanie nr 17, Par 8 ust. 2 i 3: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy: Części nr 1: Chemia kliniczna, immunochemia wraz z dzierżawą analizatorów: 18. Pytanie nr 18:, Dotyczy Części nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby test Antygen HBS-jakościowy wykrywający mutanty Gly 145 Arg wykonywany był na analizatorze zintegrowanym, zaś analizator zastępczy wykonywałby oznaczenia HBsAg niewykrywające tej mutacji? Z chwilą wprowadzenia na analizator zastępczy testu wykrywającego mutacje Gly 145 Arg aplikacja taka zostałby natychmiast zainstalowana w analizatorze zastępczym; przewidywany czas wprowadzenia to marzec 2013r. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że będzie to odczynnik wprowadzony w marcu 2013r. 19. Pytanie nr 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczeń ACTH możliwe było w laboratorium zewnętrznym, a koszty tych badań i transportu próbek ponosił Wykonawca lub na analizatorze uzupełniającym? Pytanie motywujemy małą ilością wymaganych oznaczeń. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do wykonywania oznaczeń ACTH na analizatorze uzupełniającym, natomiast nie wyraża zgody na transport próbek do innego laboratorium. 20. Pytanie nr 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora uzupełniającego, który wymaga podania materiału badanego w dedykowanych kubeczkach? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza-patrz odpowiedź na pyt. nr Pytanie nr 21: Czy Zamawiający zgodzi się, aby parametr Bilirubina noworodkowa był wykonywany w laboratorium zewnętrznym, a koszty tych badań i transportu próbek ponosił Oferent lub Zamawiający zgodzi się, aby parametr Bilirubina noworodkowa był wykonywany na posiadanym analizatorze RL 1265? Pytanie motywujemy małą ilością wymaganych oznaczeń. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ wiąże się to z dodatkowym narażeniem noworodka na ukłucie piętki i inny rodzaj materiału do badania niż parametry wykonywane jednocześnie z surowicy krwi typu glukoza, CRP inne. 22. Pytanie nr 22: Czy Zamawiający dopuści testy do oznaczania IgM i IgG przeznaczone do oznaczania w surowicy i osoczu? Analizator umożliwia oznaczenia w PMR, natomiast test nie posiada zakresów norm dla oznaczania w PMR. Odpowiedź: Nie, ponieważ Zamawiający wykonuje oznaczenia do Indexu IgG i badania prążków oligoklonalnych. 4

5 23. Pytanie nr 23: Czy Zamawiający zgodzi się, aby badania IgM i IgG zlecone do oznaczania w PMR były wysyłane do laboratorium zewnętrznego, a koszty tych badań i transportu próbek ponosił Wykonawca? W przypadku wyrażenia zgody na takie rozwiązanie prosimy o podanie przewidywanej liczby tego typu oznaczeń. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na transport do innego laboratorium. 24. Pytanie nr 24: Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 500 oznaczeń fotometrycznych na godzinę? Z przedstawionych ilości badań wynika, że Zamawiający będzie wykonywał średnio około 930 oznaczeń biochemicznych dziennie (bez ISE). Taka dzienna ilość badań będzie obciążać analizator o wydajności 500 ozn./godz przez niecałe 2 godziny dziennie, licząc nawet, że wszystkie badania biochemiczne będą wykonywane na analizatorze głównym. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wydajność 600 ozn/godz. Wydajność analizatora zapewnia szybkość uzyskania wyniku. 25. Pytanie nr 25: Czy Zamawiający dopuści analizator zastępczy o wydajności 250 oznaczeń fotometrycznych na godzinę? Wydajność taka jest całkowicie wystarczająca do komfortowej pracy nawet w przypadku, gdyby wszystkie badania biochemiczne były wykonywane na analizatorze zastępczym (ok. 4 godzi pracy dziennie, przy średniej dziennej liczbie testów równej 930). Odpowiedź: TAK. Dotyczy: Części nr 2: Koagulologia wraz z dzierżawą analizatorów, 26. Pytanie nr 26,Dotyczy Części nr 2: Czy zamawiający dopuści automatyczny analizator zapasowy o wydajności 60 ozn PT/godz?. Odpowiedź: TAK. Dotyczy Części nr 3: Odczynniki /paski testowe/ do analizy parametrów fizykochemicznych badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora, 27. Pytanie nr 27 Dotyczy Części nr 3: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis: Zamawiający wymaga materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z możliwością wykonania mikroskopowej oceny osadu moczu Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga minimalnego zakresu obecności krwinek białych w materiale kontrolnym do oceny pracy analizatora i personelu. Na rynku dostępny jest taki materiał kontrolny. Dotyczy: Części nr 2: Koagulologia wraz z dzierżawą analizatorów: zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania dotyczące w.w. postępowania w Części nr 2 - koagulologia: 28. Pytanie nr 28: (Dotyczy Formularza cenowego Część nr 2 koagulologia) Czy Zamawiający mógłby usunąć zapis poniżej tabeli nr 1? "Wykonawca w czynsz dzierżawy powinien wliczyć wyposażenie zapewniające ciągłość pracy analizatora tj. płyny myjące, czyszczące i inne materiały eksploatacyjne zapewniające wykonywanie badań." Żądanie wliczenia w czynsz dzierżawny płynów myjących, czyszczących i innych materiałów zużywalnych jest niemożliwe, gdyż czynsz dzierżawny jest usługą i należny mu podatek VAT to 23%, płyny myjące, czyszczące i inne materiały posiadają stawkę VAT 8%. Z tego też powodu nie ma możliwości wliczenia tych materiałów do czynszu dzierżawnego. Również inne zapisy SIWZ w formularzu ofertowym rozgraniczają dzierżawę analizatora od wartości materiałów zużywalnych (do 5

6 których też należą płyny myjące, czyszczące) kuwet, kalibratorów (a więc innych materiałów eksploatacyjnych). "Ogółem wartość brutto oferty w części nr 2 wynosi: 1) Dzierżawa analizatorów - Tabela nr 1 formularza/.. zł 2) Wartość brutto odczynników /wartość brutto kol. nr 6 - Tabela nr 2 formularza/... zł 3) Wartość brutto materiałów zużywalnych, kuwet pomiarowych, kalibratorów zł Razem wartość brutto części nr 2 - zł /wartość ta będzie podstawą do oceny ofert/" Z powodu odmiennych stawek VAT dzierżawy dla materiałów potrzebnych do pracy analizatora, a także dla zachowania spójności SIWZ prosimy o rezygnację z zapisu mówiącego o konieczności wliczenia "płynów myjących, czyszczących i innych materiałów eksploatacyjnych" analizatora do czynszu dzierżawnego. Odpowiedź. Zamawiający pod tabelą dot. dzierżawy analizatora poprawi zapis w zdaniu pierwszym na Wykonawca w czynsz dzierżawy powinien wliczyć wyposażenie zapewniające ciągłość pracy analizatora tj. płyny myjące, czyszczące i inne materiały eksploatacyjne. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zapewnienia ciągłości pracy analizatora ma na myśli zużywalne części analizatora i te które są wymagane do konserwacji koszty te wlicza Wykonawca w czynsz dzierżawy. Oprócz tego dla zapewnienia ciągłości wykonywania badań Wykonawca ma w osobnej tabeli wyszczególnić materiały zużywalne, kuwety pomiarowe i inne akcesoria /dotyczy wykonywania badań/. W przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT Wykonawca podaje te stawki w % w formularzu cenowym. 29. Pytanie nr 29: (Dotyczy Formularza cenowego Część nr 2 koagulologia) Czy Zamawiający dopuści następujące zmiany w "Formularzu cenowym" Części nr 2, tabela nr 2: a) wprowadzenie do tabeli nr 2 dodatkowej kolumny, w której będzie można podać "ilość opakowań", b) wyliczenie wartości brutto poprzez pomnożenie ceny brutto opakowania poprzez ilość opakowań, c) wyliczenie ceny brutto oznaczenia poprzez podzielenie wartości brutto uzyskanej jak w b) poprzez ilość oznaczeń umieszczonej przez Zamawiającego w kolumnie nr 2? Pozytywna odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytania pozwoli na bezproblematyczne obustronne rozliczanie się z wykonywanych dostaw. Umożliwienie podania ilości opakowań pozwoli również na wiarygodną ocenę ofert, ponieważ będzie wiadomo czy oferent doliczył odpowiednią ilość oznaczeń na wykonanie kontroli, kalibracji i czy uwzględnił trwałość odczynnika. Ponadto Zamawiający wymaga: "1. Wykonawca powinien do podanej ilości badań doliczyć ilość wykonywanych badań w materiale kontrolnym na 2 poziomach N i P, każdego dnia lub ilość badań w materiale kontrolnym zgodną z wymaganiami utrzymania ciągłości pracy analizatora. Wykonawca powinien podać ilości materiału kontrolnego i ceny jednostkowe z uwzględnieniem okresu trwałości po otwarciu odczynnika. Jeżeli do wykonywania w/w badań niezbędne jest użycie materiałów zużywalnych, kuwet pomiarowych, kalibratorów wykonawca powinien podać ich ilości i ceny jednostkowe." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian. 30. Pytanie nr 30, Dotyczy osobnej tabeli: "Wykonawca w osobnej tabeli ma obowiązek wyszczególnić wyposażenie niezbędne do wykonywania badań, tj. płyny myjące, czyszczące, inne materiały eksploatacyjne zapewniające wykonywanie badań, według wzoru: Nazwa odczynnika/nr katalogowy Wielkość opakowania Ilość opakowań Koszt 1 opakowania 6

7 Koszt 1 oznaczenia" Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie tabeli o kolumny, w których będzie można podać stawkę VAT, cenę brutto opakowania, wartość brutto, koszt jednego oznaczenia brutto? Odpowiedź: Tak. 31. Pytanie nr 31: Czy poprzez pracę na próbkach pierwotnych w systemie zamkniętym Zamawiający rozumie wyposażenie analizatora w przebijak korków zamkniętego pobrania? Odpowiedź: Zamawiający w części nr 2 wymaga aby oferowany analizator wykonywał pracę na próbkach pierwotnych (system zamknięty) i to jest warunek graniczny, który musi spełnić oferowany analizator, natomiast jeżeli Wykonawca zaoferuje dodatkowe funkcje, to jego oferta nie będzie odrzucona. 32. Pytanie nr 32: Czy w przypadku badań wykonywanych w większych ilościach (PT, APTT, Fib, D-dimery) Zamawiający wymaga zaproponowania ilości odczynników zapewniających ich trwałość w warunkach przebywania na pokładzie analizatora bez konieczności dzielenia oferowanych opakowań na mniejsze porcje i ich przechowywania w lodówce, bądź w stanie zamrożenia? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaproponowania ilości odczynników zapewniających ich trwałość w warunkach przebywania na pokładzie analizatora. 33. Pytanie nr 33: Czy poprzez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych Zamawiający rozumie czytnik zapewniający jednorazowy odczyt wszystkich wkładanych na statywie materiałów bez konieczności wkładania do aparatu materiałów pojedynczo i kolejnego ich przykładania do okienka czytnika kodów paskowych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator był wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych i to jest parametr graniczny, który musi spełnić oferowany analizator, jeżeli natomiast Wykonawca zaoferuje dodatkowe możliwości to jego oferta nie będzie odrzucona. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy dotyczące wewnętrznego czytnika kodów. Część nr 3: Odczynniki /paski testowe/ do analizy parametrów fizykochemicznych badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora 34. Pytanie nr 34: Czy Zamawiający dopuści materiał kontrolny bez możliwości wykonywania mikroskopowej oceny osadu moczu, ponieważ postępowanie nie dotyczy tego parametru? Odpowiedź: postępowanie dotyczy elementów osadu moczu, Zamawiający wymaga minimalnego zakresu-obecność krwinek białych i nie dopuszcza materiału kontrolnego bez możliwości wykonywania mikroskopowej oceny osadu moczu. Część nr 4: Odczynniki oraz materiały kontrolne wraz z dzierżawą automatycznego lub zautomatyzowanego zestawu do elektroforezy białek 35. Pytanie nr 35: W związku ze specyfiką badań elektroforetycznych i dodatkowymi badaniami kontrolnymi, ilość oferowanych oznaczeń nie będzie się zgadzać z ilością oznaczeń określonych przez Zamawiającego. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie większej ilości oznaczeń (zaokrąglenie do pełnych opakowań)? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ilość oferowanych oznaczeń nie ma związku z badaniami kontrolnymi, ale z ilością ścieżek do proteinogramów. Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma podać koszt wymaganej ilości badań, a nadmiar odebrać, dla możliwości porównania ofert. 7

8 36. Pytanie nr 36: Czy Zamawiający dopuści immunofiksację w surowicy w której oznaczane będą białka monoklonalne w klasach IgG, IgA, IgM, kappa (wolne i związane) i lambda (wolne i związane)? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 37. Pytanie nr 37: Czy Zamawiający dopuści kontrolę jakościową potwierdzającą reaktywności antysurowic w zestawach do immunofiksacji i Bence-Jonesa, która składa się z znanych białek monoklonalnych IgG kappa, IgA lambda oraz IgM? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką kontrolę. 38. Pytanie nr 38: Czy Zamawiający dopuści kontrolę immunofiksacji i B-J co 2 tygodnie? Odpowiedź: NIE. 39. Pytanie nr 39: Czy Zamawiający dopuści kontrolę międzynarodową obejmującą proteinogramy i immunofiksację? Odpowiedź: TAK, Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp zmienia treść SIWZ w części nr 4, w ust. II, pkt. 4 i dopisuje (.) dla parametrów dostępnych 40. Pytanie nr 40: Czy Zamawiający wymaga systemu pobierającego automatycznie próbkę z naczynek? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ wymaga automatycznego lub zautomatyzowanego systemu do elektroforezy białek, w związku z tym wybór należy do Wykonawcy jaki analizator zaoferuje. 41. Pytanie nr 41: Czy Zamawiający dopuści wykonanie proteinogramu, które od pobrania próbki z naczynka do wysuszenia gotowego żelu wynosi 65minut? Odpowiedź: TAK. 42. Pytanie nr 42: Czy Zamawiający wymaga zewnętrznego skanera wysokorozdzielczego do żeli połączonego ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającego skanowanie materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych, za pomocą którego proteinogram zostaje przetworzony w postać cyfrową, a następnie przesłany do dedykowanego programu, w którym następuje analiza i interpretacja? Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania dot. skanowania w SIWZ, w pkt. 6 i to są wymagania graniczne, które musi spełnić oferowany analizator, jeżeli natomiast Wykonawca zaoferuje analizator posiadające dodatkowe możliwości, to jego oferta nie będzie odrzucona. 43. Pytanie nr 43: Czy Zamawiający wymaga aby procesy inkubacji z przeciwciałami w badaniu immunofiksacja i B-J przebiegały bez wyjmowania żelu z pokładu aparatu w którym miał miejsce rozdział? Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił zakres wykonywania badań i to są warunki graniczne, które musi spełnić Wykonawca, Zamawiający natomiast nie określał technik procesu inkubacji, to należy do Wykonawcy. 44. Pytanie nr 44: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku: Płytki do proteinogramów ( 6 frakcji) do 12 pozycji/próbek badanych:1600, jeśli zostaną zaoferowane żele na max 13 ścieżek, z czego 2 ścieżki będą przeznaczone na badania kontrolne, zatem dla pacjentów będzie przeznaczone maks. do 11 pozycji. 8

9 Odpowiedź: Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 zmienia treść SIWZ w części nr 4, pkt. II Wymagania zestawów do wykonywania badań, gdzie poz. nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: Płytki do proteinogramów ( 6 frakcji) do 15 pozycji/próbek badanych 1600 szt. w/w parametr jest parametrem granicznym, natomiast sposób wykonywania badania należy do wykonawcy. 45. Pytanie nr 45: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku: Płytki do proteinogramów (6 frakcji) maks 24 pozycje/próbki badane :5200, jeśli zostaną zaoferowane żele na max 26 ścieżek, z czego 2 ścieżki będą przeznaczone na badania kontrolne, zatem dla pacjentów będzie przeznaczone maks. do 24 pozycji. Odpowiedź: Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 zmienia treść SIWZ w części nr 4, pkt. II Wymagania zestawów do wykonywania badań, gdzie poz. nr 2 otrzymuje nowe brzmienie: Płytki do proteinogramów (6 frakcji) do 30 pozycji/próbki badane 5200 szt, natomiast sposób wykonywania badania należy do wykonawcy. 46. Pytanie nr 46: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego analizatora, max. z 2012 roku? Odpowiedź: TAK. 47. Pytanie nr 47: Prosimy o wyjaśnienie czy w części nr 4 podane przez Zamawiającego ilości dotyczą planowanych oznaczeń w ciągu roku (patrz rozdział II opis przedmiotu zamówienia), czy planowanych oznaczeń w ciągu 4 lat (patrz formularz cenowy część nr 4, tabela II wymagania zestawów do wykonywania badań)? W obu przypadkach podana jest ta sama ilość ale różny czas trwania planowanych zakupów. Prosimy o sprecyzowanie jakiego okresu planowanych zakupów (rok czy 4 lata) dotyczą podane ilości? Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia, w części nr 4, jest błąd, powinno być Ilość planowanych oznaczeń w ciągu 4 lat zamawiający poprawi zaistniałą pomyłkę. 48. Pytanie nr 48: Dotyczy Części nr 4 tabela II, poz. nr 1 (Płytki do proteinogramów (6 frakcji) do 12 pozycji/próbek badanych) - Załącznik nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści odczynniki w poz. nr 1-15 pozycji/próbek badanych? Odpowiedź: TAK. 49. Pytanie nr 49: Dotyczy Części nr 4 tabela II, poz. nr 2 (Płytki do proteinogramów (6 frakcji) maks 24 pozycje/próbki badane) - Załącznik nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści odczynniki w poz. nr 2-30 pozycji/próbek badanych? Odpowiedź: TAK. 50. Pytanie nr 50: Dotyczy Części nr 4. Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki przeznaczone do systemu powinny być dedykowane do jednego typu oznaczenia? Odpowiedź: Nie. 51. Pytanie nr 51: Dotyczy Części nr 4 (Załącznik nr 7a do SIWZ pkt. 2 parametrów granicznych) Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie etapy analizy (rozdział, inkubacja/reakcja antygenprzeciwciało) były wykonywane wewnątrz jednego aparatu/urządzenia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różne formy, pod warunkiem spełnienia warunków granicznych określonych w SIWZ. 9

10 52. Pytanie nr 52: Dotyczy Części nr 4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane odczynniki nie toksyczne (nie posiadały etykiety Toxic )?. Odpowiedź: NIE. 53. Pytanie nr 53: Dotyczy Części nr 4. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki oraz kontrole pochodziły od jednego producenta? W przypadku oferowania kontroli i kalibratorów innego producenta niż odczynniki istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowego metrykowania surowic. Odpowiedź: TAK, z wyjątkiem materiału kontrolnego do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. 54. Pytanie nr 54: Dotyczy Części nr 4: Czy Zamawiający wymaga, aby procedura wykonania immunofiksacji była w formie uproszczonej (pół automatycznej), która zawiera tylko jeden etap blotingu (odsączania nadmiaru nałożonych na żel antysurowic)?. Odpowiedź: NIE Dotyczy : Części nr 5: Odczynniki dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej CMLD /badania manualne/ 55. Pytanie nr 55: W opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział II) w poz. 2 Nazwa odczynnika to Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu ABO zagęszczone 20-30% zaś w Formularzu cenowym w poz. 2 Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu ABO gotowe do użycia 3-4% na ml. Prosimy o podanie jakich krwinek oczekuje Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje krwinek zagęszczonych 20-30%, Zamawiający w SIWZ w formularzu cenowym, w poz. 2 wykreśla zapis gotowe do użycia 3-4% na 1 ml i wpisuje zagęszczone 20-30% 56. Pytanie nr 56: Czy zgodnie z zaleceniami IHiT i Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego ( 5, ust. 1, pkt. 1) Zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek krwinek wzorcowych wraz z aktualnym świadectwem kontroli jakości danej serii próbek? Uzasadnienie: Zaleca się, aby przed podjęciem decyzji o zakupie odczynników diagnostycznych do badania grup krwi, żądać od producenta próbek odczynników, wykonać badania swoistości i aktywności odczynników oraz sprawdzić, czy dane dotyczące kontroli aktywności przedstawione przez producenta są zgodne z wynikami badań własnych i czy odpowiadają normom Normy aktywności, swoistości oraz norm minimalnego miana. Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Wydanie II Warszawa Immunologia transfuzjologiczna krwinek czerwonych w zakresie rozdz Kontrola i walidacja odczynników diagnostycznych do badań grup krwi. Odpowiedź: TAK. Dotyczy: Części nr 6: Testy do krwi utajonej w kale /badania manualne/ 57. Pytanie nr 57: Czy Zamawiający w Części 6 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie formy kontroli dodatniej do oceny zestawów do wykonywania krwi utajonej w kale. 10

11 Dotyczy : Części nr 5: Odczynniki dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej CMLD /badania manualne/ 58. Pytanie nr 58: Czy Zamawiający może określić jakich krwinek wymaga w poz. 2, ponieważ w SIWz (Rozdział II, część 5) podano, że mają być krwinki stężone (20-30%) a w formularzu cenowym że gotowe do użycia (3-4%)? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. nr Pytanie nr 59: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w pozycjach 3 i 9 z krótszym terminem ważności np. 6 m-cy? Odpowiedź: TAK. 60. Pytanie nr 60: Czy Zamawiający może doprecyzować w części 5 (formularz cenowy, punkt 1) że termin ważności krwinek wynosi 4 tygodnie od daty dostawy? Odpowiedź: TAK. 61. Pytanie nr 61: Czy Zamawiający wyrazi zgodę dołączenie próbek odczynników monoklonalnych, Część nr 5, poz w ilości min. 2 ml (buteleczka) dla każdej pozycji? Odpowiedź: TAK. 62. Pytanie nr 62: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację warunku dotyczącego daty ważności i trwałości odczynników (Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Część 5, pkt. 1) uwzględniając okres trwałości krwinek, który wynosi 5 tygodni licząc od daty produkcji? Odpowiedź: TAK. Zamawiający w SIWZ oprócz zamian wprowadzonych w wyniku w/w zapytań, dodatkowo dopisuje: 1. Do część nr 8 Odczynniki dla CMLD pozostałe /badania manualne/ - dopisuje się kolejną pozycję 16 o treści: 16. Cu SO 4 x 5 H 2 O 1200 g. 2. Do wzoru umowy na dostawę odczynników w 3 wprowadza się zapis, o treści: Odbiorca wymaga w przypadku uzyskania wyniku reaktywnego nieokreślonego (wątpliwego) dla testów w kierunku HIV i HCV zapewnienie wykonania testu weryfikacji / potwierdzenia uzyskanego wyniku na koszt Dostawcy ( badanie i transport ) lub nieodpłatne zabezpieczenie ( dostarczenie) laboratorium w testy potwierdzenia oparte na metodzie immunoblotingu bez konieczności dostarczenia do laboratorium oprzyrządowania niezbędnego do wykonania badania. Przewidywana ilość ok. 20 rok dla anty HCV, ok. 10 dla anty HIV-dotyczy części nr 1. Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp zmienia treść SIWZ zamiany w załączeniu pisma. Zamawiający na podst. art. 12a, ust. 1 i 2 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert i wpłaty wadium do dnia r, do godz Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz Sporządziła-Justyna Kapusta Andrzej Pawluczyk... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 11

12 6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) Warunki podmiotowe: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dostawy oferowanego towaru na kwotę, min. : 1) Część nr 1: ,00 zł 2) Część nr 2: ,00 zł 3) Część nr 3: ,00 zł 4) Część nr 4: ,00 zł 5) Część nr 5: ,00 zł 6) Część nr 6: 1.000,00 zł 7) Część nr 7: 1.000,00 zł 8) Część nr 8: 2.000,00 zł W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionych przez wykonawcę rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca ( dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http:// na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, tj Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają łącznie. b. Warunki przedmiotowe: Wykonawca ma obowiązek właściwego dostarczenia, prawidłowego zainstalowania analizatorów określonych w przedmiocie zamówienia, Oferowany towar musi spełniać wymagania jakościowe określone w specyfikacji technicznej, tj: 1) Oferowane analizatory muszą spełniać parametry techniczne określone w specyfikacji technicznej, 2) Zamawiający w części nr 5 odczynniki dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej dla poz. od 4 do 13 wymaga aby aktywność odczynników monoklonalnych wykazywała się aglutynacją po 10 sek i po 3 minutach nasileniem aglutynacji od +3 do +4. 3) W części nr 8- Odczynniki dla CMLD pozostałe /badania manualne/ w poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga, aby odczynniki May-Grunwalda i Giemsy wykazywały się stopniem intensywności zabarwienia struktur komórkowych według skali na 4 lub 5. (..) 12

13 (...) wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takiego zaświadczenia, 7.2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 6.1b /warunki przedmiotowe/, należy przedłożyć: Opisy, katalogi oferowanych analizatorów, Próbki oferowanych odczynników: a) dla części nr 5 - Zamawiający wymaga dostarczenia próbek odczynników monoklonalnych w ilości po 2-5 ml dla poz. od 4 do 13 wraz z aktualnym świadectwem kontroli jakości danej serii próbek w celu sprawdzenia stopnia nasilenia aglutynacji. W przypadku zaoferowania odczynników poniżej wymogów określonych przez Zamawiającego w ust b, pkt. 2 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. b) Dla części nr 8, poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga załączenia próbek w ilości po 10ml dla poz. 1 i 2 w celu oceny stopnia nasilenia (intensywności) zabarwienia struktur krwinek białych barwników w celu sprawdzenia jakości barwionych preparatów. Ocena ta będzie dokonana przez personel zatrudniony w CMLD według poniższej skali: 1 b. słabe wybarwienie struktur krwinek białych uniemożliwiające identyfikację struktur komórki, 2 słabe wybarwienie struktur krwinek białych uniemożliwiające identyfikację struktur komórki, 3 niewystarczające wybarwienie struktur krwinek białych uniemożliwiające identyfikację struktur komórki, 4 dobre wybarwienie struktur komórki, 5 bardzo dobre wybarwienie struktur komórki W przypadku zaoferowania odczynników o stopniu intensywności poniżej wymaganej skali określonej w ust. 6.1.b, ppkt. 3 oferta zostanie odrzucona. Uwaga. Wykonawca ma prawo do ubiegania się (na pisemny wniosek Wykonawcy) o zwrot kosztów za zużyte podczas oceny próbki. Rozliczenie za zużyte próbki będzie się odbywało po cenach jednostkowych brutto określonych w ofercie danego Wykonawcy Dokumenty potwierdzające, że oferowany towar jest dopuszczony do obrotu: deklaracja zgodności CE Karty charakterystyki dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne Pozostałe dokumenty, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty: 1) Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie, 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 3) Wypełniony Formularz Oferty, 4) Wypełniony Formularz cenowy/specyfikacja techniczna zgodnie z oferowaną częścią Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 13

14 NIE 8. WADIUM 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium Zamawiający określa wadium w wysokości: 1) Część 1: ,00 zł /słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote/, 2) Część nr 2: ,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy dwieście czternaście złotych/ 3) Część nr 3: 2.677,00 zł /słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych/ 4) Część nr 4: 1.760,00 zł /słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych/ 5) Część nr 5: 1.527,00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia siedem złotych/ 6) Część nr 6: 64,00 zł /słownie: sześćdziesiąt cztery złote/, 7) Część nr 7: 58,00 zł /słownie: pięćdziesiąt osiem złotych/, 8) Część nr 8: 188,00 zł /słownie: sto osiemdziesiąt osiem złotych/ 8.3. Wadium musi być wniesione do dnia r., do godz. 11: Wadium można wnieść w następujących formach, w: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S. A. I o/radom poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z póź. zm). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium - przetarg nieograniczony powyżej Euro na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań manualnych dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, część nr W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w termie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w pkt wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty te muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy pzp. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną część. 9.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, Ilość części 8: (..) 11.4.Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o Podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z póż. zm.) Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 308 lub 313 /Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia/, III piętro w terminie do r, do godz. 11:00. 14

15 12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane Oferta przetargowa na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań manualnych dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, część nr., nie otwierać przed dniem r. godz.11: Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania., 12.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w dniu r. o godz. 11: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. (..) 15

16 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań manualnych dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Część nr 1 - CHEMIA KLINICZNA, IMMUNOCHEMIA. I. Dzierżawa analizatorów Parametry graniczne platformy analitycznej, zintegrowanego analizatora (systemu) biochemiczno immunochemicznego wykonującego badania z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej wraz dzierżawą zastępczego analizatora do badań biochemicznych i zastępczego analizatora do badań immunochemicznych. W przypadku braku możliwości spełnienia oczekiwań zamawiającego dotyczącego menu (analizatora zintegrowanego, platformy analitycznej, systemu ) istnieje możliwość zaproponowania dodatkowych analizatorów immunochemicznych dla maksymalnie 5 badań innych niż wyszczególnione dla analizatorów zastępczych spośród badań wymienionych w SIWZ. Analizatory zastępcze do badań biochemicznych i immunochemicznych wykonujące wyszczególnione w SIWZ badania w oparciu o te same odczynniki co analizator zintegrowany, platforma analityczna. 1) Zintegrowany analizator (system) biochemiczno-immunochemiczny L.p Parametry graniczne zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego. 1. Producent, model, typ 2. Automatyczny,zintegrowany analizator (system) immuno-biochemiczny (połączenie oferowanego analizatora biochemicznego z oferowanym analizatorem immunochemicznym)umożliwiające aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki, bez konieczności jej ręcznego przenoszenia między analizatorami. Sterowanie zintegrowanym analizatorem z jednego stanowiska operatorskiego. Koszty integracji analizatorów ponosi wykonawca w momencie instalacji analizatorów. 3. Analizator (system) nowy, rok produkcji 2011/ Analizator (system) pracujący w trybie rutynowym i trybie cito bez przerywania ciągłości pracy 5. Pojemność analizatora (systemu) zintegrowanego nie mniej niż 150 próbek badanych. 6. Wbudowany system kontroli jakości 7. Możliwość pracy z różnymi typami próbek ( surowica, osocze, mocz, pmr,) 8. Możliwość pracy z różnymi typami probówek (systemów zamkniętych) 9. Możliwość dostawiania statywów z probówkami w trakcie pracy analizatora (systemu) 10. Identyfikacja odczynników i prób badanych za pomocą wbudowanego czytnika kodów kreskowych. 11. Analizatory wyposażone w pozycję STAT. 12. Detekcja skrzepu oraz informacja o skrzepie dla operatora 13. Rejestracja wykonywanych przeglądów i procedur konserwacyjnych przez analizator. 14. Wyposażenie w modem serwisowy dla celów zdalnej diagnostyki serwisowej. 15. Komputerowa archiwizacja danych. 16. Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki. 17. Możliwość automatycznego wykonywania powtórzeń oznaczeń. 18. Analizator (system) wyposażony w drukarkę zewnętrzną i komputer sterujący. 19. Podtrzymanie pracy analizatorów w przypadku braku zasilania przez UPS przynajmniej przez 20 minut. 20. Bezpłatne szkolenie personelu w obsłudze aparatu. 21. Bezpłatny serwis analizatorów przez cały okres trwania dzierżawy łącznie z przeglądami okresowymi. 22. Instrukcja obsługi w języku polskim 23. Czas przyjazdu serwisanta 12 godzin 16

17 2) Analizator-część biochemiczna systemu zintegrowanego L.p Warunki graniczne, które musi spełniać oferowany analizator-część biochemiczna systemu zintegrowanego. 1. Producent, model, typ 2. W pełni automatyczny analizator, pracujący w trybie pacjent po pacjencie 3. Wykonywanie analiz w fazie ciekłej 4. Wydajność analizatora- minimum 600 ozn/ godz.dla oznaczeń fotometrycznych 5. Możliwość itp. wykonywania analiz w surowicy, osoczu, moczu, pmr itp. 6. Ilość jednocześnie dostępnych odczynników na pokładzie analizatora- minimum Stałe monitorowanie poziomu odczynników 8. Średnie zużycie wody ze stacji uzdatnianie maksymalnie 30 litrów na godzinę. 9. Stacja uzdatniania wody- pokrywająca zapotrzebowanie na wodę- koszty utrzymania, eksploatacyjne i serwis pokrywa Wykonawca 10. Odczynniki do badań płynne lub przygotowywane na pokładzie. 11. Detekcja skrzepu. 3) Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu L.p Warunki graniczne, które musi spełniać analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu 1. Producent, model, typ 2. W pełni zautomatyzowany analizator immunochemiczny wykorzystujący metody nieizotopowe, niemikropłytkowe, oznaczający panel : wirusologiczny, tarczycowy, markerów nowotworowych, kardiologiczny. 3. Wydajność minimum 160 oznaczeń na godzinę 4. Odczyt oparty o technikę chemiluminescencji. 5. Wykonywanie jednocześnie minimum 24 różnych testów 6. Minimum 24 pozycji na odczynniki, pozycje chłodzone. 7. Automatyczne monitorowanie stanu odczynników na pokładzie. 8. Detekcja skrzepu. 4) Uzupełniający analizator immunochemiczny L.p. Warunki graniczne dla Uzupełniającego analizatora immunochemicznego 1. Producent, model, typ 2. Analizator automatyczny 3. Metoda - chemiluminescencja, fluorescencja, enzymoimmunofluorescencyjna. 4. Możliwość pracy z różnymi probówkami systemów zamkniętych lub inny rodzaj podania próbki. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora używanego po kompleksowym przeglądzie technicznym z zapewnieniem serwisu. 5) Zastępczy analizator biochemiczny L.p Warunki graniczne dla zastępczego analizatora biochemicznego: 1. Producent, model, typ 2. Analizator automatyczny 3. Pracujący w trybie pacjent po pacjencie 4. Wykonywanie analiz w fazie ciekłej 5. Chłodzenie odczynników 6. Odczynniki do badań płynne lub automatycznie przygotowywane na pokładzie analizatorów. 7. Pomiar mono i bichromatyczny 8. Wydajność minimum 250 oznaczeń na godzinę dla oznaczeń fotometrycznych. 9. Możliwość pracy z różnymi probówkami systemów zamkniętych. 10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora używanego, po kompleksowym przeglądzie technicznym. 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/08/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy AZP-240/PN-p30/041/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/235/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo