WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (048) , REGON: fax.: (048) Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-76/.../ 2012 Radom, dnia Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. Euro na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań manualnych dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców złożone w niniejszym postępowaniu, a mianowicie: Dotyczy: Części nr 1: Chemia kliniczna, immunochemia wraz z dzierżawą analizatorów: 1. Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ze względu na specyfikę konstrukcji dla uzupełniającego analizatora immunochemicznego, praca z różnymi probówkami systemów zamkniętych polegała na przeniesieniu przez operatora materiału z probówek systemu zamkniętego do odpowiedniego dołka w pasku reakcyjnym, a dalsze etapy pomiaru odbywały się już automatycznie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również inne rodzaje podania próbki. 2. Pytanie nr 2: Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-hcg o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-hcg wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zamierza stosować test b-hcg jako test ciążowy i jako marker. 3. Pytanie nr 3: Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, ft4 i ft3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficznych wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga tak szerokiego zakresu wartości określonych przez producenta. 4. Pytanie nr 4: Czy w kontekście zapisu w p. 6: Jeżeli przy wykonywaniu w/w badań niezbędne jest użycie materiałów zużywalnych, kuwet pomiarowych i innych akcesoriów wykonawca ma obowiązek wyszczególnić w osobnej tabeli z podaniem ilości i cen jednostkowych Zamawiający wyrazi zgodę na 1

2 rezygnację z wymogu wliczenia w czynsz dzierżawy wyposażenia zapewniającego ciągłość pracy analizatora tj. płyny myjące, czyszczące i inne materiały eksploatacyjne, i doliczenie tych kosztów do kosztów wynikających z obliczeń w Tabeli 2 formularzu cenowym? Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania jest różnica w stawce VAT dla czynszu dzierżawnego (23%) oraz dla płynów myjących, czyszczących i materiałów eksploatacyjnych (8% i 23%). Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zapewnienia ciągłości pracy analizatora ma na myśli zużywalne części analizatora i te które są wymagane do konserwacji na koszt wykonawcy i te koszty Wykonawca wlicza w czynsz dzierżawny. Oprócz tego dla zapewnienia ciągłości wykonywania badań Wykonawca ma w osobnej tabeli wyszczególnić materiały zużywalne, kuwety pomiarowe i inne akcesoria /dotyczy wykonywania badań/. W przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT-u Wykonawca podaje te stawki w % w formularzu cenowym. Dotyczy: Części nr 3: Odczynniki /paski testowe/ do analizy parametrów fizykochemicznych badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora 5. Pytanie nr 5: Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora kalibrującego się automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego oraz dodatkowo rekalibrowanego za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych, przy zachowaniu warunku nie ponoszenia dodatkowych kosztów? W warunkach pracy rutynowej rekalibracja zalecana jest nie częściej niż raz na 4 tygodnie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na różne formy kalibracji i rekalibracji bez dodatkowych kosztów. Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego (kart charakt): 6. Pytanie nr 6: Dotyczy pakietów 1 i 3:Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego (kart charakt): Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie kart charakterystyki do oferty na płycie CDR? W świetle obowiązujących przepisów karty charakterystyk mogą być dostarczane w formie elektronicznej, jeżeli odbiorca ma możliwość korzystania z nich w tej wersji i nie ma przepisów, które nakazują posiadanie ich w wersji papierowej. Każda karta ma ok stron i są one aktualizowane przynajmniej raz do roku Odpowiedź: Nie, zgodnie z ust SIWZ Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Pytanie nr 7: Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego (deklaracji zgodności ): Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby deklaracje zgodności były oferowanych odczynników oraz dołączone osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie? Odpowiedź: Deklaracje zgodności mogą być osobno dołączone, zbindowane. Natomiast każda strona oferty musi być parafowana lub podpisana przez Wykonawcę - zgodnie z ust SIWZ. Dotyczy wzoru umowy dla pakietów 1 i 3: 8. Pytanie nr 8: Par. 4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w 4 ust. 4 wzoru umowy wyrażenia od dnia otrzymania na od daty wystawienia. Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w 4, ust. 4 zapis od dnia otrzymania zmienia się na od daty wystawienia. 2

3 9. Pytanie nr 9: Par. 4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za dzień zapłaty uważano dzień wpływu środków na rachunek Dostawcy? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Pytanie nr 10: Par. 5 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymaganego terminu ważności odczynników na 3 m- ce? Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości dlatego 12 m-cy ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym. Odpowiedź: Zgodnie z art. 38, ust. 4 Zamawiający we wzorze umowy /dot. dostawy odczynników/ w 5, ust. 7 wykreśla zapis (nie krótszy niż 12 miesięcy). 11. Pytanie nr 11: Par. 6 ust.7: Prosimy o dodanie wyrażenia w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 12. Pytanie nr 12: Par. 7: Prosimy o dodanie wyrażenia W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu. 13. Pytanie nr 13, Par. 8 ust.1 i par. 8 ust. 5: Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast zwłoka zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 8 ust. 1 i par. 8 ust.5 wyrażenia opóźnienie na zwłoka? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy wzoru umowy dzierżawy dla pakietów 1 i 3: 14. Pytanie nr 14: Par. 6 ust. 2: Prosimy o dodanie zapisu: za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania naprawy powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający. Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu. 15. Pytanie nr 15, Par. 6 ust. 6: Prosimy o dodanie wyrażenia W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu. 16. Pytanie nr 16, Par. 8 ust.1.: Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast zwłoka zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia 3

4 świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 8 ust. 1 wyrażenia opóźnienie na zwłoka? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 17. Pytanie nr 17, Par 8 ust. 2 i 3: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy: Części nr 1: Chemia kliniczna, immunochemia wraz z dzierżawą analizatorów: 18. Pytanie nr 18:, Dotyczy Części nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby test Antygen HBS-jakościowy wykrywający mutanty Gly 145 Arg wykonywany był na analizatorze zintegrowanym, zaś analizator zastępczy wykonywałby oznaczenia HBsAg niewykrywające tej mutacji? Z chwilą wprowadzenia na analizator zastępczy testu wykrywającego mutacje Gly 145 Arg aplikacja taka zostałby natychmiast zainstalowana w analizatorze zastępczym; przewidywany czas wprowadzenia to marzec 2013r. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że będzie to odczynnik wprowadzony w marcu 2013r. 19. Pytanie nr 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczeń ACTH możliwe było w laboratorium zewnętrznym, a koszty tych badań i transportu próbek ponosił Wykonawca lub na analizatorze uzupełniającym? Pytanie motywujemy małą ilością wymaganych oznaczeń. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do wykonywania oznaczeń ACTH na analizatorze uzupełniającym, natomiast nie wyraża zgody na transport próbek do innego laboratorium. 20. Pytanie nr 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora uzupełniającego, który wymaga podania materiału badanego w dedykowanych kubeczkach? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza-patrz odpowiedź na pyt. nr Pytanie nr 21: Czy Zamawiający zgodzi się, aby parametr Bilirubina noworodkowa był wykonywany w laboratorium zewnętrznym, a koszty tych badań i transportu próbek ponosił Oferent lub Zamawiający zgodzi się, aby parametr Bilirubina noworodkowa był wykonywany na posiadanym analizatorze RL 1265? Pytanie motywujemy małą ilością wymaganych oznaczeń. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ wiąże się to z dodatkowym narażeniem noworodka na ukłucie piętki i inny rodzaj materiału do badania niż parametry wykonywane jednocześnie z surowicy krwi typu glukoza, CRP inne. 22. Pytanie nr 22: Czy Zamawiający dopuści testy do oznaczania IgM i IgG przeznaczone do oznaczania w surowicy i osoczu? Analizator umożliwia oznaczenia w PMR, natomiast test nie posiada zakresów norm dla oznaczania w PMR. Odpowiedź: Nie, ponieważ Zamawiający wykonuje oznaczenia do Indexu IgG i badania prążków oligoklonalnych. 4

5 23. Pytanie nr 23: Czy Zamawiający zgodzi się, aby badania IgM i IgG zlecone do oznaczania w PMR były wysyłane do laboratorium zewnętrznego, a koszty tych badań i transportu próbek ponosił Wykonawca? W przypadku wyrażenia zgody na takie rozwiązanie prosimy o podanie przewidywanej liczby tego typu oznaczeń. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na transport do innego laboratorium. 24. Pytanie nr 24: Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 500 oznaczeń fotometrycznych na godzinę? Z przedstawionych ilości badań wynika, że Zamawiający będzie wykonywał średnio około 930 oznaczeń biochemicznych dziennie (bez ISE). Taka dzienna ilość badań będzie obciążać analizator o wydajności 500 ozn./godz przez niecałe 2 godziny dziennie, licząc nawet, że wszystkie badania biochemiczne będą wykonywane na analizatorze głównym. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wydajność 600 ozn/godz. Wydajność analizatora zapewnia szybkość uzyskania wyniku. 25. Pytanie nr 25: Czy Zamawiający dopuści analizator zastępczy o wydajności 250 oznaczeń fotometrycznych na godzinę? Wydajność taka jest całkowicie wystarczająca do komfortowej pracy nawet w przypadku, gdyby wszystkie badania biochemiczne były wykonywane na analizatorze zastępczym (ok. 4 godzi pracy dziennie, przy średniej dziennej liczbie testów równej 930). Odpowiedź: TAK. Dotyczy: Części nr 2: Koagulologia wraz z dzierżawą analizatorów, 26. Pytanie nr 26,Dotyczy Części nr 2: Czy zamawiający dopuści automatyczny analizator zapasowy o wydajności 60 ozn PT/godz?. Odpowiedź: TAK. Dotyczy Części nr 3: Odczynniki /paski testowe/ do analizy parametrów fizykochemicznych badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora, 27. Pytanie nr 27 Dotyczy Części nr 3: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis: Zamawiający wymaga materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z możliwością wykonania mikroskopowej oceny osadu moczu Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga minimalnego zakresu obecności krwinek białych w materiale kontrolnym do oceny pracy analizatora i personelu. Na rynku dostępny jest taki materiał kontrolny. Dotyczy: Części nr 2: Koagulologia wraz z dzierżawą analizatorów: zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania dotyczące w.w. postępowania w Części nr 2 - koagulologia: 28. Pytanie nr 28: (Dotyczy Formularza cenowego Część nr 2 koagulologia) Czy Zamawiający mógłby usunąć zapis poniżej tabeli nr 1? "Wykonawca w czynsz dzierżawy powinien wliczyć wyposażenie zapewniające ciągłość pracy analizatora tj. płyny myjące, czyszczące i inne materiały eksploatacyjne zapewniające wykonywanie badań." Żądanie wliczenia w czynsz dzierżawny płynów myjących, czyszczących i innych materiałów zużywalnych jest niemożliwe, gdyż czynsz dzierżawny jest usługą i należny mu podatek VAT to 23%, płyny myjące, czyszczące i inne materiały posiadają stawkę VAT 8%. Z tego też powodu nie ma możliwości wliczenia tych materiałów do czynszu dzierżawnego. Również inne zapisy SIWZ w formularzu ofertowym rozgraniczają dzierżawę analizatora od wartości materiałów zużywalnych (do 5

6 których też należą płyny myjące, czyszczące) kuwet, kalibratorów (a więc innych materiałów eksploatacyjnych). "Ogółem wartość brutto oferty w części nr 2 wynosi: 1) Dzierżawa analizatorów - Tabela nr 1 formularza/.. zł 2) Wartość brutto odczynników /wartość brutto kol. nr 6 - Tabela nr 2 formularza/... zł 3) Wartość brutto materiałów zużywalnych, kuwet pomiarowych, kalibratorów zł Razem wartość brutto części nr 2 - zł /wartość ta będzie podstawą do oceny ofert/" Z powodu odmiennych stawek VAT dzierżawy dla materiałów potrzebnych do pracy analizatora, a także dla zachowania spójności SIWZ prosimy o rezygnację z zapisu mówiącego o konieczności wliczenia "płynów myjących, czyszczących i innych materiałów eksploatacyjnych" analizatora do czynszu dzierżawnego. Odpowiedź. Zamawiający pod tabelą dot. dzierżawy analizatora poprawi zapis w zdaniu pierwszym na Wykonawca w czynsz dzierżawy powinien wliczyć wyposażenie zapewniające ciągłość pracy analizatora tj. płyny myjące, czyszczące i inne materiały eksploatacyjne. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zapewnienia ciągłości pracy analizatora ma na myśli zużywalne części analizatora i te które są wymagane do konserwacji koszty te wlicza Wykonawca w czynsz dzierżawy. Oprócz tego dla zapewnienia ciągłości wykonywania badań Wykonawca ma w osobnej tabeli wyszczególnić materiały zużywalne, kuwety pomiarowe i inne akcesoria /dotyczy wykonywania badań/. W przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT Wykonawca podaje te stawki w % w formularzu cenowym. 29. Pytanie nr 29: (Dotyczy Formularza cenowego Część nr 2 koagulologia) Czy Zamawiający dopuści następujące zmiany w "Formularzu cenowym" Części nr 2, tabela nr 2: a) wprowadzenie do tabeli nr 2 dodatkowej kolumny, w której będzie można podać "ilość opakowań", b) wyliczenie wartości brutto poprzez pomnożenie ceny brutto opakowania poprzez ilość opakowań, c) wyliczenie ceny brutto oznaczenia poprzez podzielenie wartości brutto uzyskanej jak w b) poprzez ilość oznaczeń umieszczonej przez Zamawiającego w kolumnie nr 2? Pozytywna odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytania pozwoli na bezproblematyczne obustronne rozliczanie się z wykonywanych dostaw. Umożliwienie podania ilości opakowań pozwoli również na wiarygodną ocenę ofert, ponieważ będzie wiadomo czy oferent doliczył odpowiednią ilość oznaczeń na wykonanie kontroli, kalibracji i czy uwzględnił trwałość odczynnika. Ponadto Zamawiający wymaga: "1. Wykonawca powinien do podanej ilości badań doliczyć ilość wykonywanych badań w materiale kontrolnym na 2 poziomach N i P, każdego dnia lub ilość badań w materiale kontrolnym zgodną z wymaganiami utrzymania ciągłości pracy analizatora. Wykonawca powinien podać ilości materiału kontrolnego i ceny jednostkowe z uwzględnieniem okresu trwałości po otwarciu odczynnika. Jeżeli do wykonywania w/w badań niezbędne jest użycie materiałów zużywalnych, kuwet pomiarowych, kalibratorów wykonawca powinien podać ich ilości i ceny jednostkowe." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian. 30. Pytanie nr 30, Dotyczy osobnej tabeli: "Wykonawca w osobnej tabeli ma obowiązek wyszczególnić wyposażenie niezbędne do wykonywania badań, tj. płyny myjące, czyszczące, inne materiały eksploatacyjne zapewniające wykonywanie badań, według wzoru: Nazwa odczynnika/nr katalogowy Wielkość opakowania Ilość opakowań Koszt 1 opakowania 6

7 Koszt 1 oznaczenia" Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie tabeli o kolumny, w których będzie można podać stawkę VAT, cenę brutto opakowania, wartość brutto, koszt jednego oznaczenia brutto? Odpowiedź: Tak. 31. Pytanie nr 31: Czy poprzez pracę na próbkach pierwotnych w systemie zamkniętym Zamawiający rozumie wyposażenie analizatora w przebijak korków zamkniętego pobrania? Odpowiedź: Zamawiający w części nr 2 wymaga aby oferowany analizator wykonywał pracę na próbkach pierwotnych (system zamknięty) i to jest warunek graniczny, który musi spełnić oferowany analizator, natomiast jeżeli Wykonawca zaoferuje dodatkowe funkcje, to jego oferta nie będzie odrzucona. 32. Pytanie nr 32: Czy w przypadku badań wykonywanych w większych ilościach (PT, APTT, Fib, D-dimery) Zamawiający wymaga zaproponowania ilości odczynników zapewniających ich trwałość w warunkach przebywania na pokładzie analizatora bez konieczności dzielenia oferowanych opakowań na mniejsze porcje i ich przechowywania w lodówce, bądź w stanie zamrożenia? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaproponowania ilości odczynników zapewniających ich trwałość w warunkach przebywania na pokładzie analizatora. 33. Pytanie nr 33: Czy poprzez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych Zamawiający rozumie czytnik zapewniający jednorazowy odczyt wszystkich wkładanych na statywie materiałów bez konieczności wkładania do aparatu materiałów pojedynczo i kolejnego ich przykładania do okienka czytnika kodów paskowych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator był wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych i to jest parametr graniczny, który musi spełnić oferowany analizator, jeżeli natomiast Wykonawca zaoferuje dodatkowe możliwości to jego oferta nie będzie odrzucona. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy dotyczące wewnętrznego czytnika kodów. Część nr 3: Odczynniki /paski testowe/ do analizy parametrów fizykochemicznych badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora 34. Pytanie nr 34: Czy Zamawiający dopuści materiał kontrolny bez możliwości wykonywania mikroskopowej oceny osadu moczu, ponieważ postępowanie nie dotyczy tego parametru? Odpowiedź: postępowanie dotyczy elementów osadu moczu, Zamawiający wymaga minimalnego zakresu-obecność krwinek białych i nie dopuszcza materiału kontrolnego bez możliwości wykonywania mikroskopowej oceny osadu moczu. Część nr 4: Odczynniki oraz materiały kontrolne wraz z dzierżawą automatycznego lub zautomatyzowanego zestawu do elektroforezy białek 35. Pytanie nr 35: W związku ze specyfiką badań elektroforetycznych i dodatkowymi badaniami kontrolnymi, ilość oferowanych oznaczeń nie będzie się zgadzać z ilością oznaczeń określonych przez Zamawiającego. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie większej ilości oznaczeń (zaokrąglenie do pełnych opakowań)? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ilość oferowanych oznaczeń nie ma związku z badaniami kontrolnymi, ale z ilością ścieżek do proteinogramów. Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma podać koszt wymaganej ilości badań, a nadmiar odebrać, dla możliwości porównania ofert. 7

8 36. Pytanie nr 36: Czy Zamawiający dopuści immunofiksację w surowicy w której oznaczane będą białka monoklonalne w klasach IgG, IgA, IgM, kappa (wolne i związane) i lambda (wolne i związane)? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 37. Pytanie nr 37: Czy Zamawiający dopuści kontrolę jakościową potwierdzającą reaktywności antysurowic w zestawach do immunofiksacji i Bence-Jonesa, która składa się z znanych białek monoklonalnych IgG kappa, IgA lambda oraz IgM? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką kontrolę. 38. Pytanie nr 38: Czy Zamawiający dopuści kontrolę immunofiksacji i B-J co 2 tygodnie? Odpowiedź: NIE. 39. Pytanie nr 39: Czy Zamawiający dopuści kontrolę międzynarodową obejmującą proteinogramy i immunofiksację? Odpowiedź: TAK, Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp zmienia treść SIWZ w części nr 4, w ust. II, pkt. 4 i dopisuje (.) dla parametrów dostępnych 40. Pytanie nr 40: Czy Zamawiający wymaga systemu pobierającego automatycznie próbkę z naczynek? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ wymaga automatycznego lub zautomatyzowanego systemu do elektroforezy białek, w związku z tym wybór należy do Wykonawcy jaki analizator zaoferuje. 41. Pytanie nr 41: Czy Zamawiający dopuści wykonanie proteinogramu, które od pobrania próbki z naczynka do wysuszenia gotowego żelu wynosi 65minut? Odpowiedź: TAK. 42. Pytanie nr 42: Czy Zamawiający wymaga zewnętrznego skanera wysokorozdzielczego do żeli połączonego ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającego skanowanie materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych, za pomocą którego proteinogram zostaje przetworzony w postać cyfrową, a następnie przesłany do dedykowanego programu, w którym następuje analiza i interpretacja? Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania dot. skanowania w SIWZ, w pkt. 6 i to są wymagania graniczne, które musi spełnić oferowany analizator, jeżeli natomiast Wykonawca zaoferuje analizator posiadające dodatkowe możliwości, to jego oferta nie będzie odrzucona. 43. Pytanie nr 43: Czy Zamawiający wymaga aby procesy inkubacji z przeciwciałami w badaniu immunofiksacja i B-J przebiegały bez wyjmowania żelu z pokładu aparatu w którym miał miejsce rozdział? Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił zakres wykonywania badań i to są warunki graniczne, które musi spełnić Wykonawca, Zamawiający natomiast nie określał technik procesu inkubacji, to należy do Wykonawcy. 44. Pytanie nr 44: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku: Płytki do proteinogramów ( 6 frakcji) do 12 pozycji/próbek badanych:1600, jeśli zostaną zaoferowane żele na max 13 ścieżek, z czego 2 ścieżki będą przeznaczone na badania kontrolne, zatem dla pacjentów będzie przeznaczone maks. do 11 pozycji. 8

9 Odpowiedź: Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 zmienia treść SIWZ w części nr 4, pkt. II Wymagania zestawów do wykonywania badań, gdzie poz. nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: Płytki do proteinogramów ( 6 frakcji) do 15 pozycji/próbek badanych 1600 szt. w/w parametr jest parametrem granicznym, natomiast sposób wykonywania badania należy do wykonawcy. 45. Pytanie nr 45: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku: Płytki do proteinogramów (6 frakcji) maks 24 pozycje/próbki badane :5200, jeśli zostaną zaoferowane żele na max 26 ścieżek, z czego 2 ścieżki będą przeznaczone na badania kontrolne, zatem dla pacjentów będzie przeznaczone maks. do 24 pozycji. Odpowiedź: Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 zmienia treść SIWZ w części nr 4, pkt. II Wymagania zestawów do wykonywania badań, gdzie poz. nr 2 otrzymuje nowe brzmienie: Płytki do proteinogramów (6 frakcji) do 30 pozycji/próbki badane 5200 szt, natomiast sposób wykonywania badania należy do wykonawcy. 46. Pytanie nr 46: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego analizatora, max. z 2012 roku? Odpowiedź: TAK. 47. Pytanie nr 47: Prosimy o wyjaśnienie czy w części nr 4 podane przez Zamawiającego ilości dotyczą planowanych oznaczeń w ciągu roku (patrz rozdział II opis przedmiotu zamówienia), czy planowanych oznaczeń w ciągu 4 lat (patrz formularz cenowy część nr 4, tabela II wymagania zestawów do wykonywania badań)? W obu przypadkach podana jest ta sama ilość ale różny czas trwania planowanych zakupów. Prosimy o sprecyzowanie jakiego okresu planowanych zakupów (rok czy 4 lata) dotyczą podane ilości? Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia, w części nr 4, jest błąd, powinno być Ilość planowanych oznaczeń w ciągu 4 lat zamawiający poprawi zaistniałą pomyłkę. 48. Pytanie nr 48: Dotyczy Części nr 4 tabela II, poz. nr 1 (Płytki do proteinogramów (6 frakcji) do 12 pozycji/próbek badanych) - Załącznik nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści odczynniki w poz. nr 1-15 pozycji/próbek badanych? Odpowiedź: TAK. 49. Pytanie nr 49: Dotyczy Części nr 4 tabela II, poz. nr 2 (Płytki do proteinogramów (6 frakcji) maks 24 pozycje/próbki badane) - Załącznik nr 7 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści odczynniki w poz. nr 2-30 pozycji/próbek badanych? Odpowiedź: TAK. 50. Pytanie nr 50: Dotyczy Części nr 4. Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki przeznaczone do systemu powinny być dedykowane do jednego typu oznaczenia? Odpowiedź: Nie. 51. Pytanie nr 51: Dotyczy Części nr 4 (Załącznik nr 7a do SIWZ pkt. 2 parametrów granicznych) Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie etapy analizy (rozdział, inkubacja/reakcja antygenprzeciwciało) były wykonywane wewnątrz jednego aparatu/urządzenia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różne formy, pod warunkiem spełnienia warunków granicznych określonych w SIWZ. 9

10 52. Pytanie nr 52: Dotyczy Części nr 4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane odczynniki nie toksyczne (nie posiadały etykiety Toxic )?. Odpowiedź: NIE. 53. Pytanie nr 53: Dotyczy Części nr 4. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki oraz kontrole pochodziły od jednego producenta? W przypadku oferowania kontroli i kalibratorów innego producenta niż odczynniki istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowego metrykowania surowic. Odpowiedź: TAK, z wyjątkiem materiału kontrolnego do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. 54. Pytanie nr 54: Dotyczy Części nr 4: Czy Zamawiający wymaga, aby procedura wykonania immunofiksacji była w formie uproszczonej (pół automatycznej), która zawiera tylko jeden etap blotingu (odsączania nadmiaru nałożonych na żel antysurowic)?. Odpowiedź: NIE Dotyczy : Części nr 5: Odczynniki dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej CMLD /badania manualne/ 55. Pytanie nr 55: W opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział II) w poz. 2 Nazwa odczynnika to Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu ABO zagęszczone 20-30% zaś w Formularzu cenowym w poz. 2 Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu ABO gotowe do użycia 3-4% na ml. Prosimy o podanie jakich krwinek oczekuje Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje krwinek zagęszczonych 20-30%, Zamawiający w SIWZ w formularzu cenowym, w poz. 2 wykreśla zapis gotowe do użycia 3-4% na 1 ml i wpisuje zagęszczone 20-30% 56. Pytanie nr 56: Czy zgodnie z zaleceniami IHiT i Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego ( 5, ust. 1, pkt. 1) Zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek krwinek wzorcowych wraz z aktualnym świadectwem kontroli jakości danej serii próbek? Uzasadnienie: Zaleca się, aby przed podjęciem decyzji o zakupie odczynników diagnostycznych do badania grup krwi, żądać od producenta próbek odczynników, wykonać badania swoistości i aktywności odczynników oraz sprawdzić, czy dane dotyczące kontroli aktywności przedstawione przez producenta są zgodne z wynikami badań własnych i czy odpowiadają normom Normy aktywności, swoistości oraz norm minimalnego miana. Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Wydanie II Warszawa Immunologia transfuzjologiczna krwinek czerwonych w zakresie rozdz Kontrola i walidacja odczynników diagnostycznych do badań grup krwi. Odpowiedź: TAK. Dotyczy: Części nr 6: Testy do krwi utajonej w kale /badania manualne/ 57. Pytanie nr 57: Czy Zamawiający w Części 6 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie formy kontroli dodatniej do oceny zestawów do wykonywania krwi utajonej w kale. 10

11 Dotyczy : Części nr 5: Odczynniki dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej CMLD /badania manualne/ 58. Pytanie nr 58: Czy Zamawiający może określić jakich krwinek wymaga w poz. 2, ponieważ w SIWz (Rozdział II, część 5) podano, że mają być krwinki stężone (20-30%) a w formularzu cenowym że gotowe do użycia (3-4%)? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. nr Pytanie nr 59: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w pozycjach 3 i 9 z krótszym terminem ważności np. 6 m-cy? Odpowiedź: TAK. 60. Pytanie nr 60: Czy Zamawiający może doprecyzować w części 5 (formularz cenowy, punkt 1) że termin ważności krwinek wynosi 4 tygodnie od daty dostawy? Odpowiedź: TAK. 61. Pytanie nr 61: Czy Zamawiający wyrazi zgodę dołączenie próbek odczynników monoklonalnych, Część nr 5, poz w ilości min. 2 ml (buteleczka) dla każdej pozycji? Odpowiedź: TAK. 62. Pytanie nr 62: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację warunku dotyczącego daty ważności i trwałości odczynników (Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Część 5, pkt. 1) uwzględniając okres trwałości krwinek, który wynosi 5 tygodni licząc od daty produkcji? Odpowiedź: TAK. Zamawiający w SIWZ oprócz zamian wprowadzonych w wyniku w/w zapytań, dodatkowo dopisuje: 1. Do część nr 8 Odczynniki dla CMLD pozostałe /badania manualne/ - dopisuje się kolejną pozycję 16 o treści: 16. Cu SO 4 x 5 H 2 O 1200 g. 2. Do wzoru umowy na dostawę odczynników w 3 wprowadza się zapis, o treści: Odbiorca wymaga w przypadku uzyskania wyniku reaktywnego nieokreślonego (wątpliwego) dla testów w kierunku HIV i HCV zapewnienie wykonania testu weryfikacji / potwierdzenia uzyskanego wyniku na koszt Dostawcy ( badanie i transport ) lub nieodpłatne zabezpieczenie ( dostarczenie) laboratorium w testy potwierdzenia oparte na metodzie immunoblotingu bez konieczności dostarczenia do laboratorium oprzyrządowania niezbędnego do wykonania badania. Przewidywana ilość ok. 20 rok dla anty HCV, ok. 10 dla anty HIV-dotyczy części nr 1. Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp zmienia treść SIWZ zamiany w załączeniu pisma. Zamawiający na podst. art. 12a, ust. 1 i 2 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert i wpłaty wadium do dnia r, do godz Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz Sporządziła-Justyna Kapusta Andrzej Pawluczyk... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 11

12 6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) Warunki podmiotowe: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dostawy oferowanego towaru na kwotę, min. : 1) Część nr 1: ,00 zł 2) Część nr 2: ,00 zł 3) Część nr 3: ,00 zł 4) Część nr 4: ,00 zł 5) Część nr 5: ,00 zł 6) Część nr 6: 1.000,00 zł 7) Część nr 7: 1.000,00 zł 8) Część nr 8: 2.000,00 zł W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionych przez wykonawcę rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca ( dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http:// na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, tj Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają łącznie. b. Warunki przedmiotowe: Wykonawca ma obowiązek właściwego dostarczenia, prawidłowego zainstalowania analizatorów określonych w przedmiocie zamówienia, Oferowany towar musi spełniać wymagania jakościowe określone w specyfikacji technicznej, tj: 1) Oferowane analizatory muszą spełniać parametry techniczne określone w specyfikacji technicznej, 2) Zamawiający w części nr 5 odczynniki dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej dla poz. od 4 do 13 wymaga aby aktywność odczynników monoklonalnych wykazywała się aglutynacją po 10 sek i po 3 minutach nasileniem aglutynacji od +3 do +4. 3) W części nr 8- Odczynniki dla CMLD pozostałe /badania manualne/ w poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga, aby odczynniki May-Grunwalda i Giemsy wykazywały się stopniem intensywności zabarwienia struktur komórkowych według skali na 4 lub 5. (..) 12

13 (...) wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takiego zaświadczenia, 7.2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 6.1b /warunki przedmiotowe/, należy przedłożyć: Opisy, katalogi oferowanych analizatorów, Próbki oferowanych odczynników: a) dla części nr 5 - Zamawiający wymaga dostarczenia próbek odczynników monoklonalnych w ilości po 2-5 ml dla poz. od 4 do 13 wraz z aktualnym świadectwem kontroli jakości danej serii próbek w celu sprawdzenia stopnia nasilenia aglutynacji. W przypadku zaoferowania odczynników poniżej wymogów określonych przez Zamawiającego w ust b, pkt. 2 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. b) Dla części nr 8, poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga załączenia próbek w ilości po 10ml dla poz. 1 i 2 w celu oceny stopnia nasilenia (intensywności) zabarwienia struktur krwinek białych barwników w celu sprawdzenia jakości barwionych preparatów. Ocena ta będzie dokonana przez personel zatrudniony w CMLD według poniższej skali: 1 b. słabe wybarwienie struktur krwinek białych uniemożliwiające identyfikację struktur komórki, 2 słabe wybarwienie struktur krwinek białych uniemożliwiające identyfikację struktur komórki, 3 niewystarczające wybarwienie struktur krwinek białych uniemożliwiające identyfikację struktur komórki, 4 dobre wybarwienie struktur komórki, 5 bardzo dobre wybarwienie struktur komórki W przypadku zaoferowania odczynników o stopniu intensywności poniżej wymaganej skali określonej w ust. 6.1.b, ppkt. 3 oferta zostanie odrzucona. Uwaga. Wykonawca ma prawo do ubiegania się (na pisemny wniosek Wykonawcy) o zwrot kosztów za zużyte podczas oceny próbki. Rozliczenie za zużyte próbki będzie się odbywało po cenach jednostkowych brutto określonych w ofercie danego Wykonawcy Dokumenty potwierdzające, że oferowany towar jest dopuszczony do obrotu: deklaracja zgodności CE Karty charakterystyki dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne Pozostałe dokumenty, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty: 1) Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie, 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 3) Wypełniony Formularz Oferty, 4) Wypełniony Formularz cenowy/specyfikacja techniczna zgodnie z oferowaną częścią Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 13

14 NIE 8. WADIUM 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium Zamawiający określa wadium w wysokości: 1) Część 1: ,00 zł /słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote/, 2) Część nr 2: ,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy dwieście czternaście złotych/ 3) Część nr 3: 2.677,00 zł /słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych/ 4) Część nr 4: 1.760,00 zł /słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych/ 5) Część nr 5: 1.527,00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia siedem złotych/ 6) Część nr 6: 64,00 zł /słownie: sześćdziesiąt cztery złote/, 7) Część nr 7: 58,00 zł /słownie: pięćdziesiąt osiem złotych/, 8) Część nr 8: 188,00 zł /słownie: sto osiemdziesiąt osiem złotych/ 8.3. Wadium musi być wniesione do dnia r., do godz. 11: Wadium można wnieść w następujących formach, w: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S. A. I o/radom poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z póź. zm). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium - przetarg nieograniczony powyżej Euro na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań manualnych dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, część nr W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w termie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w pkt wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty te muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy pzp. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną część. 9.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, Ilość części 8: (..) 11.4.Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o Podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z póż. zm.) Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 308 lub 313 /Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia/, III piętro w terminie do r, do godz. 11:00. 14

15 12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane Oferta przetargowa na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań manualnych dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, część nr., nie otwierać przed dniem r. godz.11: Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania., 12.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w dniu r. o godz. 11: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. (..) 15

16 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań manualnych dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Część nr 1 - CHEMIA KLINICZNA, IMMUNOCHEMIA. I. Dzierżawa analizatorów Parametry graniczne platformy analitycznej, zintegrowanego analizatora (systemu) biochemiczno immunochemicznego wykonującego badania z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej wraz dzierżawą zastępczego analizatora do badań biochemicznych i zastępczego analizatora do badań immunochemicznych. W przypadku braku możliwości spełnienia oczekiwań zamawiającego dotyczącego menu (analizatora zintegrowanego, platformy analitycznej, systemu ) istnieje możliwość zaproponowania dodatkowych analizatorów immunochemicznych dla maksymalnie 5 badań innych niż wyszczególnione dla analizatorów zastępczych spośród badań wymienionych w SIWZ. Analizatory zastępcze do badań biochemicznych i immunochemicznych wykonujące wyszczególnione w SIWZ badania w oparciu o te same odczynniki co analizator zintegrowany, platforma analityczna. 1) Zintegrowany analizator (system) biochemiczno-immunochemiczny L.p Parametry graniczne zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego. 1. Producent, model, typ 2. Automatyczny,zintegrowany analizator (system) immuno-biochemiczny (połączenie oferowanego analizatora biochemicznego z oferowanym analizatorem immunochemicznym)umożliwiające aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki, bez konieczności jej ręcznego przenoszenia między analizatorami. Sterowanie zintegrowanym analizatorem z jednego stanowiska operatorskiego. Koszty integracji analizatorów ponosi wykonawca w momencie instalacji analizatorów. 3. Analizator (system) nowy, rok produkcji 2011/ Analizator (system) pracujący w trybie rutynowym i trybie cito bez przerywania ciągłości pracy 5. Pojemność analizatora (systemu) zintegrowanego nie mniej niż 150 próbek badanych. 6. Wbudowany system kontroli jakości 7. Możliwość pracy z różnymi typami próbek ( surowica, osocze, mocz, pmr,) 8. Możliwość pracy z różnymi typami probówek (systemów zamkniętych) 9. Możliwość dostawiania statywów z probówkami w trakcie pracy analizatora (systemu) 10. Identyfikacja odczynników i prób badanych za pomocą wbudowanego czytnika kodów kreskowych. 11. Analizatory wyposażone w pozycję STAT. 12. Detekcja skrzepu oraz informacja o skrzepie dla operatora 13. Rejestracja wykonywanych przeglądów i procedur konserwacyjnych przez analizator. 14. Wyposażenie w modem serwisowy dla celów zdalnej diagnostyki serwisowej. 15. Komputerowa archiwizacja danych. 16. Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki. 17. Możliwość automatycznego wykonywania powtórzeń oznaczeń. 18. Analizator (system) wyposażony w drukarkę zewnętrzną i komputer sterujący. 19. Podtrzymanie pracy analizatorów w przypadku braku zasilania przez UPS przynajmniej przez 20 minut. 20. Bezpłatne szkolenie personelu w obsłudze aparatu. 21. Bezpłatny serwis analizatorów przez cały okres trwania dzierżawy łącznie z przeglądami okresowymi. 22. Instrukcja obsługi w języku polskim 23. Czas przyjazdu serwisanta 12 godzin 16

17 2) Analizator-część biochemiczna systemu zintegrowanego L.p Warunki graniczne, które musi spełniać oferowany analizator-część biochemiczna systemu zintegrowanego. 1. Producent, model, typ 2. W pełni automatyczny analizator, pracujący w trybie pacjent po pacjencie 3. Wykonywanie analiz w fazie ciekłej 4. Wydajność analizatora- minimum 600 ozn/ godz.dla oznaczeń fotometrycznych 5. Możliwość itp. wykonywania analiz w surowicy, osoczu, moczu, pmr itp. 6. Ilość jednocześnie dostępnych odczynników na pokładzie analizatora- minimum Stałe monitorowanie poziomu odczynników 8. Średnie zużycie wody ze stacji uzdatnianie maksymalnie 30 litrów na godzinę. 9. Stacja uzdatniania wody- pokrywająca zapotrzebowanie na wodę- koszty utrzymania, eksploatacyjne i serwis pokrywa Wykonawca 10. Odczynniki do badań płynne lub przygotowywane na pokładzie. 11. Detekcja skrzepu. 3) Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu L.p Warunki graniczne, które musi spełniać analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu 1. Producent, model, typ 2. W pełni zautomatyzowany analizator immunochemiczny wykorzystujący metody nieizotopowe, niemikropłytkowe, oznaczający panel : wirusologiczny, tarczycowy, markerów nowotworowych, kardiologiczny. 3. Wydajność minimum 160 oznaczeń na godzinę 4. Odczyt oparty o technikę chemiluminescencji. 5. Wykonywanie jednocześnie minimum 24 różnych testów 6. Minimum 24 pozycji na odczynniki, pozycje chłodzone. 7. Automatyczne monitorowanie stanu odczynników na pokładzie. 8. Detekcja skrzepu. 4) Uzupełniający analizator immunochemiczny L.p. Warunki graniczne dla Uzupełniającego analizatora immunochemicznego 1. Producent, model, typ 2. Analizator automatyczny 3. Metoda - chemiluminescencja, fluorescencja, enzymoimmunofluorescencyjna. 4. Możliwość pracy z różnymi probówkami systemów zamkniętych lub inny rodzaj podania próbki. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora używanego po kompleksowym przeglądzie technicznym z zapewnieniem serwisu. 5) Zastępczy analizator biochemiczny L.p Warunki graniczne dla zastępczego analizatora biochemicznego: 1. Producent, model, typ 2. Analizator automatyczny 3. Pracujący w trybie pacjent po pacjencie 4. Wykonywanie analiz w fazie ciekłej 5. Chłodzenie odczynników 6. Odczynniki do badań płynne lub automatycznie przygotowywane na pokładzie analizatorów. 7. Pomiar mono i bichromatyczny 8. Wydajność minimum 250 oznaczeń na godzinę dla oznaczeń fotometrycznych. 9. Możliwość pracy z różnymi probówkami systemów zamkniętych. 10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora używanego, po kompleksowym przeglądzie technicznym. 17

18 6) Zastępczy analizator immunochemiczny: L.p. Warunki graniczne dla zastępczego analizatora immunochemicznego : 1. Producent, model, typ 2. W pełni zautomatyzowany analizator immunochemiczny wykorzystujący metody nieizotopowe, niemikropłytkowe, oznaczający panel : wirusologiczny, tarczycowy, markerów nowotworowych, kardiologiczny. 3. Wydajność minimum 80 oznaczeń na godzinę 4. Odczyt oparty o technikę chemiluminescencji. 5. Wykonywanie jednocześnie minimum 15 różnych testów 6. Minimum 15 pozycji na odczynniki, pozycje chłodzone 7. Automatyczne monitorowanie stanu odczynników na pokładzie. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora używanego, po kompleksowym przeglądzie technicznym. W przypadku analizatorów wymagających ustawienia na stołach, Zamawiający wymaga wstawienia stołów laboratoryjnych. Wykonawca w czynsz dzierżawy powinien wliczyć wyposażenie zapewniające ciągłość pracy analizatora tj. płyny myjące, czyszczące i inne materiały eksploatacyjne. 1. Minimalny zakres badań,wykonywanych przy użyciu tych samych odczynników na których będzie pracował analizator zintegrowany,( platforma analityczna ) oraz analizatory zastępcze: glukoza, mocznik, kreatynina, TSH, troponina, prokalcytonina CRP, AST, ALT, AMY, wapń, etanol, bilirubina noworodkowa, HCV(Ab), HBs (Ag). 2. Dla oznaczeń prokalcytoniny oferent może zaproponować wykonywanie na odrębnych dwóch automatycznych analizatorach ( analizator podstawowy + zastępczy ) bez spełnienia warunku punktu 1 jw. 3. Wykaz 5 badań, spośród których Zamawiający dopuszcza do wykonywania na analizatorze uzupełniającym : Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, FSH, LH, Progesteron, Estradiol, Testosteron, anty TPO, anty-tg, DHEA-S, Pro-BNP, BNP, Ag/Ab HIV, Dopełniacz C3, Dopełniacz C4, łańcuchy lekkie immunoglobulin kappa w surowicy, łańcuchy lekkie immunoglobulin lambda w surowicy, p-ciała p Helicobacter pylorii IgG, ACTH. 4. Zamawiający wymaga w przypadku uzyskania wyniku reaktywnego nieokreślonego (wątpliwego) dla testów w kierunku HIV i HCV zapewnienie wykonania testu weryfikacji / potwierdzenia uzyskanego wyniku na koszt wykonawcy ( badanie i transport ) lub nieodpłatne zabezpieczenie ( dostarczenie) laboratorium w testy potwierdzenia oparte na metodzie immunoblotingu bez konieczności dostarczenia do laboratorium oprzyrządowania niezbędnego do wykonania badania. Przewidywana ilość ok. 20 rok dla anty HCV, ok. 10 dla anty HIV. 5. Wykonawca ma obowiązek w tabeli wyszczególnić ilości kalibratorów i materiałów do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Oznaczenia w materiale kontrolnym będą wykonywane 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach dla parametrów : ACTH, anty- HAV, anty Hbe, Anty- TG, Anty TPO, Ca 15-3, Ca 19-9, Karbamazepina, C- peptyd, DHEA-S, Estradiol, FSH, HBe Ag, anty Helicobacter pylori, IgA, IgG, IgM, Kortyzol, LH, Progesteron, Testosteron, Estradiol, Kwas walproinowy, Albumina w moczu, Pro BNP, łańcuchy lambda i kappa w surowicy, dopełniacz C3, C4, haptoglobina, karbamazepina, kwas walproinowy, Pro BNP, Cholinesteraza, Transferyna, Lipaza, Ca 125, Ag/Ab HIV, ASO,Cpeptyd. Dla pozostałych parametrów Zamawiający wymaga zapewnienia materiału kontrolnego na dwóch poziomach przez 7 dni tygodnia. 18

19 6. Jeżeli przy wykonywaniu w/w badań niezbędne jest użycie materiałów zużywalnych, kuwet pomiarowych i innych akcesoriów wykonawca ma obowiązek wyszczególnić w osobnej tabeli z podaniem ilości i cen jednostkowych. 7. Podane w tabeli ilości oznaczeń zawierają przybliżoną ilość odczynników przeznaczoną na kalibrację, badania kontrolne, kontrolę wewnątrzlaboratoryjną i kontrolę zewnątrzlaboratoryjną. 8. Wykonawca w cenie oferty ma zapewnić badania kontrolne zewnątrzlaboratoryjne w ośrodku niezależnym, na oferowanych odczynnikach dla parametrów nie objętych kontrolą zewnętrzną przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, 4 razy w roku przez cały okres trwania umowy. II. Odczynniki - orientacyjne zapotrzebowanie na okres 4 lat. L.p Nazwa odczynnika Ilość oznaczeń na okres 4 lat 1. Ca Ca Ca CEA AFP PSA Total PSA Free B-HCG FSH LH Progesteron Prolaktyna Estradiol Testosteron Kortizol Parathormon 3 gen TSH FT FT Anty-TPO Anty-TG DHEA-S Troponina wysokoczuła CK MB mass ProBNP/BNP Antygen HBS- jakościowy wykrywający mutanty Gly 145 Arg, Test potwierdzający HBs-Ag Anty HBs Antygen HBe Anty Hbe Anty-HBc (Total) Anty-HAV-IgM Anty-HCV Ag/Ab HIV IV generacji Toxo IgG Toxo IgM Ferrytyna

20 38. Haptoglobina Transferyna Wit B Prokalcytonina Karbamazepina Kwas walproinowy Amoniak Albumina ASO ALT AST Amylaza Białko całkowite Bilirubina całkowita Bilirubina bezpośrednia Bilirubina noworodkowa Cholesterol całkowity Cholesterol HDL bezp Cholesterol LDL bezp Trójglicerydy Białko C-Reaktywne CRP Cholinesteraza Czynnik Reumatoidalny - RF IgA sur/pmr IgM sur/pmr IgG sur/pmr IgE całk Fosfataza alkaliczna Fosfataza kwaśna Fosfor nieorganiczny GGTP Glukoza CK CKMB aktywność Kreatynina Mocznik Kwas moczowy Magnez Albumina w moczu ( mikroalbuminuria) Elektrolity (Na, K, Cl) LDH Lipaza HBA 1C Etanol Wapń Żelazo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści :

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści : Warszawa, dnia 05.09.2012r. Znak: ZZP/ZP/91/692/12 W Y K O N A W C Y Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w sprawie dostawy testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi tj. testy wirusologiczne

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-57/16 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-57/16 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-57/16 Tarnów, 2016-05- 19 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dzierżawę: zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego wraz analizatorami uzupełniającymi

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 29 wymaga testu o czułości: 0,1 ng/ml ( w tabeli podano wartość 01 ng/ml brak przecinka)? Odp. Tak wymaga

Bardziej szczegółowo

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E Załącznik nr 3 SPSW-NZ-65-40/PN/0 PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E LP. RODZAJ BADANIA Liczba badań Na rok FT3

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-25/2015 Radom, dnia 2015.06.11

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-25/2015 Radom, dnia 2015.06.11 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianie z dnia r.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianie z dnia r. Załącznik nr 1 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianie z dnia 13.10.2015 r. Pakiet 1 - Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników oraz zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 200 000 Euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 200 000 Euro RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1. Wykonawca nr 1

Wyjaśnienie nr 1. Wykonawca nr 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 29.05.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/54/15

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do koagulologii wraz z dzierżawa analizatorów.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do koagulologii wraz z dzierżawa analizatorów. Toruń, dn. 25.10.2013r. L.dz. SSM.DZP.200.170.2013 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do koagulologii wraz z dzierżawa analizatorów.

Bardziej szczegółowo

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r.

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

Zamość: Dostawa odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Zamość: Dostawa odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zamość: Dostawa odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora Numer ogłoszenia: 44237-2011; data zamieszczenia: 08.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Beta HCG 400 RAZEM X X X X X X X X

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Beta HCG 400 RAZEM X X X X X X X X Załącznik Nr 2/1 Pakiet nr 1 - Odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, materiały zużywalne do oznaczania beta HCG w surowicy z wykorzystaniem analizatora immunochemicznego Elecsys 2010.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto zł. Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Razem x x x x x x x x

Cena jedn. netto zł. Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Razem x x x x x x x x Załącznik Nr 2/2 Formularz cenowy dla pasków testowych, materiałów kontrolnych,udziału w kontroli międzynarodowej pasków do moczu, materiałów eksploatacyjnych do czytnika pasków Lab U Reader plus. Nazwa

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy : WIM.BZ.0812.15.2015 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień sektorowych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych,

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł Załącznik Nr 2 Formularz cenowy dla odczynników Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 5 Lp Nazwa asortymentu Ilość na 36 miesięcy 1 ALAT 36000 2 ASPAT 18000 3 Amylaza 2400 4 AP - Fosfataza zasadowa 5400 5 GGTP- gammaglutamylotranspeptydaza 3600 6 CK-kinaza kreatynowa 1200 7

Bardziej szczegółowo

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Wszyscy Wykonawcy Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 27-04-2014r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.12.2016 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na "Dostawę odczynników do

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82238&rok=201...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82238&rok=201... Strona 1 z 5 Katowice: Dzierżawa analizatora do analizy biochemicznej moczu wraz z dostawą odczynników, pasków, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, eksploatacyjnych Numer ogłoszenia: 82238-2011; data

Bardziej szczegółowo

W załączeniu Zamawiający przesyła poprawiony opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy/specyfikację techniczną, które są obowiązujące.

W załączeniu Zamawiający przesyła poprawiony opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy/specyfikację techniczną, które są obowiązujące. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy : - WIM.BZ.0812.21.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień sektorowych przez

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 07.11.2011r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: /2011 Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.22

Centralny nr postępowania: /2011 Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.22 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej w pakietach. Pakiet I - Odczynniki do oznaczeń w zakresie koagulologii metodą optyczną do analizatora

Bardziej szczegółowo

I. Odczynniki i materiały zużywalne

I. Odczynniki i materiały zużywalne Pak Nr 10 Dzierżawa analizatora do badań pilnych wraz z odczynnikami i aparatem zastępczym I. Odczynniki i materiały zużywalne L/ Nazwa odczynnika p Ilość oznaczeń na 3 lata oznacz. netto oznacz. brutto

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: /2012 Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-02/ /2012

Centralny nr postępowania: /2012 Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-02/ /2012 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Poznań, dnia 24 maja 2013 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługi sprzątania Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-55/13 Jastrzębie-Zdrój, r.

DZP/38/382-55/13 Jastrzębie-Zdrój, r. DZP/38/382-55/13 Jastrzębie-Zdrój, 12.12.2013 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji

Bardziej szczegółowo

2/PNP/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego

2/PNP/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego Część nr 1 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz materiałów zuŝywalnych Lp Wartość netto Nazwa asortymentu 1 DzierŜawa analizatora immunochemicznego (parametry graniczne analizatora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: zakup i dostawy testów do oznaczania krwi utajonej w kale, testów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-01/2014 Radom, dnia 2014.02.13

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-01/2014 Radom, dnia 2014.02.13 1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro) Znak sprawy ATZ_02_1W34_2011_EL 5258_2011 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 7 2013-11-29 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-03-06 10:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Zakup i sukcesywną dostawę drobnego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY www.szpital.legnica.pl WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY WSzSL/DOZ/072 / /07 Legnica, 10.01.2007 r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawy odczynników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 2013.11.13.

Radom, dnia 2013.11.13. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 1 - ODCZYNNIKI. Ilość testów z 1 opak.

TABELA NR 1 - ODCZYNNIKI. Ilość testów z 1 opak. zał. nr 1 FORMULARZ OFERTOWY PAKIET NR 1 na zamówienia publiczne przetarg nieograniczony ogłoszony przez Zamawiającego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr J. Dietla w KRYNICY-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy: WIM.BZ.0812.4A.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-51/2014 Radom, dnia 2014.12.11

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-51/2014 Radom, dnia 2014.12.11 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/IX/2011/o.3

SZP V-T/Z/IX/2011/o.3 ul. Wrocławska 46 sekretariat: tel/fax 071 39-203-69 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl 57-100 S t r z e l i n centrala: tel/fax 071 39-212-01 http://www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/IX/2011/o.3 Strzelin,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem oprzyrządowanie ma na myśli program służący do odczytu wyniku. Zamawiający jest w posiadaniu skanera.

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem oprzyrządowanie ma na myśli program służący do odczytu wyniku. Zamawiający jest w posiadaniu skanera. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa tel. i faks: 34/ 367-37-53 Częstochowa, dnia 22 listopad 2012r. Oznaczenie sprawy: W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/096/3480/12

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Paski testowe do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Paski testowe do Załącznik Nr 2/1 dla pasków testowych, materiałów kontrolnych,udziału w kontroli międzynarodowej pasków do moczu, materiałów eksploatacyjnych do czytnika pasków Lab U Reader Nazwa artykułu Ilość Nr kat.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące analizatora

Wymagania dotyczące analizatora 1. 2. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO POSIADANEGO SYSTEMU DO BADAŃ IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ I METODĄ MIKROPŁYTKOWĄ NA OKRES 2 LAT WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BACK- UP Warunki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Płock, dnia 23.01.2013r. SZP-2910-17 (64/ZP/12)- 12( 1) Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-17(64/ZP/12)-12 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I

Bardziej szczegółowo

Nazwa i wielkość opakowania oferowanego Lp. Nazwa badania. Cena jedn.netto w zł. Wartość netto w zł kol.( 6x7)

Nazwa i wielkość opakowania oferowanego Lp. Nazwa badania. Cena jedn.netto w zł. Wartość netto w zł kol.( 6x7) Załącznik nr 2/1 Formularz cenowy dla testów do oznaczania krwi utajonej w kale Pakiet nr 1: Testy do oznaczania krwi utajonej w kale. Nazwa i wielkość opakowania oferowanego Lp. Nazwa badania Ilość oznaczeń

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: Tel.: (0 22) (0 22) Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Warszawa Filia: Warszawa REGON: Tel.: (0 22) (0 22) Ogłasza przetarg nieograniczony na: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. szpital2.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. szpital2.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy odczynników dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-15 07:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro) Znak sprawy ATZ_ZG_ATJ_2013_EL_6284_2013 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Zał nr 1 do SIWZ Nr Sprawy: SLZP-270-15/2016 Specyfikacja techniczna Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ WCELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ WCELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro) Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-98/./2013 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-98/./2013 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Kraków: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z jałowymi zestawami materiałów

Bardziej szczegółowo

M.P. L DN/0717/296 /08. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

M.P. L DN/0717/296 /08. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Łódź dnia 15.12.2008r M.P. L DN/0717/296 /08 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dzierżawę analizatora biochemicznego

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania:./2012 Radom, dnia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Centralny nr postępowania:./2012 Radom, dnia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital P o w i a t o w y

Szpital P o w i a t o w y numery telefonów wewnętrznych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital P o w i a t o w y ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl NIP 969 116 33 23 Regon

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 09.09.2011r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 22/2011

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 09.09.2011r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 22/2011 Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 09.09.2011r. Wysokie Mazowieckie dn. 05.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów 1 z 5 2014-02-12 10:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa najmu

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro) Znak sprawy

Bardziej szczegółowo