SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zatwierdzam: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Marian Pigan Uwaga: Ilekroć w SIWZ jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Skarb Państwa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie , ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, zwana dalej Zamawiającym, na podstawie art. 10 ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zaprasza Państwa do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin, a także dla pracowników Zamawiającego przechodzących na emeryturę lub rentę oraz dla byłych pracowników Zamawiającego, tzn. tych pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy z Zamawiającym w związku z przejściem na emeryturę lub rentę - w ramach miesięcznego abonamentu oraz świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników lub kandydatów na pracowników Zamawiającego - za faktycznie wykonane usługi. Zamawiający pragnie poinformować, że usługi z zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin będą współfinansowane ze środków własnych tych pracowników - za pośrednictwem Zamawiającego. W przypadku pracowników Zamawiającego przechodzących na emeryturę lub rentę oraz byłych pracowników Zamawiającego, tzn. tych pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy z Zamawiającym w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, całkowity koszt usług zdrowotnych będzie ponoszony przez te osoby indywidualnie. 2. Kod zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia własnym staraniem i na własne ryzyko przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 4. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 1a do SIWZ pod nazwą Opis przedmiotu zamówienia Usługi z zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin oraz w Załączniku nr 1b do SIWZ pod nazwą Opis przedmiotu zamówienia - Usługi medycyny pracy dla pracowników bądź kandydatów na pracowników Zamawiającego, które to Załączniki stanowić będą odpowiednio: Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do umowy. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 6. W postępowaniu nie jest wymagane wadium na podstawie art. 5 ustawy. 7. W postępowaniu nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 15. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, dlatego też Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: A1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: jest wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez właściwego wojewodę; jest jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu odrębnych przepisów, uprawnioną do wykonywania zadań medycyny pracy i zatrudniającą osoby stanowiące służbę medycyny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.); jest uprawniony do: a) wystawiania zwolnień lekarskich; b) wystawiania recept ze zniżką zgodnie z obowiązującymi przepisami; c) przeprowadzania badań dla kierowców i kandydatów na kierowców, które wykonywane będą przez lekarzy posiadających uprawnienia określone w stosownych przepisach prawa (w tym, na przykład, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 2, poz. 15 ze zm.). W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, ww. warunek musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.

4 A2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. A3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej 3 przychodniami na terenie Warszawy, co najmniej 1 przychodnią na terenie Krakowa oraz co najmniej 1 szpitalem na terenie Warszawy, w których będzie świadczył usługi zdrowotne stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. A4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki A2), A3) i A4) muszą spełniać łącznie podmioty składające wspólną ofertę. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. A: o Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. A, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. III SIWZ. o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia nie spełnia. B. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 9 ustawy. B1) Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, zgodnie z 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.: o oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; o aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Ponadto: o Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w rozdziale III SIWZ; o Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia - nie wykazał braku

5 podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 9 ustawy. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, brak podstaw/podstawy do wykluczenia z postępowania w stosunku do okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 9 ustawy musi wykazać każdy z podmiotów składających wspólną ofertę. C. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: A1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy, wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2a do SIWZ) oryginał podpisany przez Wykonawcę; Zamawiający nie żąda od Wykonawców - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - złożenia innych dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ponieważ nie ma takiego obowiązku zgodnie z art. 5 ustawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - oryginał dokumentu podpisany przez inny podmiot. B. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert - brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

6 Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy poprzez złożenie wraz z ofertą następujących dokumentów: B.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2b do SIWZ) - oryginał podpisany przez Wykonawcę; B.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; B.3. W stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2c do SIWZ) - oryginał podpisany przez Wykonawcę; Jeśli chodzi o osoby fizyczne, oświadczenie zgodnie z art. 44, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy składają: o Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym przypadku oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie); o Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako: - oddzielne (osobne) oświadczenie (w tym przypadku, każde oddzielne oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie); lub Łączne oświadczenie podpisane: przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie). B.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; B.5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

7 B.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; B.7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B2, B3, B4, B5 i B7 niniejszego rozdziału III SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. D. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B6 niniejszego rozdziału III SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. C i D niniejszego rozdziału III SIWZ Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. E. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. F. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. C i D niniejszego

8 rozdziału III SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Termin wystawienia dokumentu odpowiednio do terminów wystawienia dokumentów określonych w pkt. C i D. G. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia. Dokumenty (w tym oświadczenia) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. H. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy. IV. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym lub na komputerze. 2. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte lub zszyte. Każda strona (kartka) oferty wraz z załącznikami winna być ponumerowana i parafowana. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca podejmuje się realizacji całego przedmiotu zamówienia. 5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany wraz z pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań tzn. przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. 6. Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 7. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i składania w jej imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonego notarialnie za zgodność z oryginałem odpisu. 8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a więc podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tzn.: nazwy (firmy) Wykonawcy oraz adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9 V. Cena oferty 1. Cena oferty to wartość brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Cena oferty brutto będzie podstawą oceny ofert w kryterium Cena. 3. Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca prawidłowy podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 4. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Cenę oferty należy wpisać w formularzu oferty podając ją cyframi i słownie w złotych polskich. Proszę zwrócić uwagę, aby nie było żadnych rozbieżności w cenie podanej cyfrą i słownie. 6. Cena oferty musi stanowić sumę wartości brutto wpisanych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ za wszystkie rodzaje świadczonych usług zdrowotnych składających się na przedmiot zamówienia. 7. Jeśli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. VI. Ocena ofert 1. Kryteria oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami: Kryterium I: Cena (ofertowa brutto) : 60% Kryterium II: Dodatkowy stały rabat od cen za pozostałe zabiegi ambulatoryjne wymienione w pkt Załącznika 1a do SIWZ (ponad obligatoryjne 15% rabatu): 20% Kryterium to dotyczy tych zabiegów ambulatoryjnych świadczonych przez Wykonawcę na rzecz pracowników i rodzin pracowników Zamawiającego, które nie są objęte wykazem zabiegów ambulatoryjnych w cenie abonamentu zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia Usługi z zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin (Załącznik nr 1a do SIWZ); Kryterium III: Dodatkowy stały rabat od cen za hospitalizację w szpitalu będącym w dyspozycji Wykonawcy na terenie Warszawy (ponad obligatoryjne 10% rabatu): 10% Kryterium to dotyczy hospitalizacji (leczenia) w szpitalu będącym w dyspozycji Wykonawcy na terenie Warszawy w przypadku choroby, konieczności postawienia diagnozy, w celu wykonania badań, zabiegów operacji i porodów.

10 Kryterium IV: Liczba przychodni, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Warszawy (ponad obligatoryjne 3 przychodnie): 10% Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. 2. Opis sposobu dokonania oceny ofert W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Kryterium I: Ocena punktowa kryterium Cena (ofertowa brutto) zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem: Ofertowa wartość minimalna Wartość punktowa w zakresie kryterium = x 10 pkt Ofertowa wartość - ponieważ najkorzystniejsza jest tu wartość minimalna. A następnie: wartość punktowa dla kryterium Cena (ofertowa brutto) Wartość punktowa wagi = x Kryterium II: Ocena punktowa kryterium Dodatkowy stały rabat od cen za pozostałe zabiegi ambulatoryjne wymienione w pkt Załącznika 1a do SIWZ (ponad obligatoryjne 15% rabatu) zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem: Ofertowa wartość Wartość punktowa w zakresie kryterium = x 10 pkt Ofertowa wartość maksymalna - ponieważ najkorzystniejsza jest tu wartość maksymalna. A następnie: wartość punktowa dla kryterium Dodatkowy stały rabat od cen za pozostałe zabiegi ambulatoryjne wymienione w pkt Załącznika 1a do SIWZ (ponad obligatoryjne 15% rabatu) Wartość punktowa wagi = x Kryterium III: Ocena punktowa kryterium Dodatkowy stały rabat od cen za hospitalizację w szpitalu będącym w dyspozycji Wykonawcy na terenie Warszawy (ponad obligatoryjne 10% rabatu) zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

11 Ofertowa wartość Wartość punktowa w zakresie kryterium = x 10 pkt Ofertowa wartość maksymalna - ponieważ najkorzystniejsza jest tu wartość maksymalna. A następnie: wartość punktowa dla kryterium Dodatkowy stały rabat od cen za hospitalizację w szpitalu będącym w dyspozycji Wykonawcy na terenie Warszawy (ponad obligatoryjne 10% rabatu) Wartość punktowa wagi = x Kryterium IV: Ocena punktowa kryterium Liczba przychodni, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Warszawy (ponad obligatoryjne 3 przychodnie) zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem: Ofertowa wartość Wartość punktowa w zakresie kryterium = x 10 pkt Ofertowa wartość maksymalna - ponieważ najkorzystniejsza jest tu wartość maksymalna. A następnie: wartość punktowa dla kryterium Liczba przychodni, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Warszawy (ponad obligatoryjne 3 przychodnie) Wartość punktowa wagi = x Wartości punktowe wag zostaną zsumowane. Suma tych wartości stanowić będzie końcową ocenę punktową każdej oferty. VII. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 9 marca 2012 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: a) Skarb Państwa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr Warszawa b) Nazwa i adres Wykonawcy c) "Oferta na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy Nie otwierać przed dniem 10 stycznia 2012 r. godz

12 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie przez osoby nieuprawnione. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Warszawa , ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3 Wydział ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 133 do dnia 10 stycznia 2012 r. do godz. 10:30. Na podstawie art. 5 ustawy, Zamawiający niniejszym skrócił termin składania ofert. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego, nie zaś termin jej wysłania. 3. Zgodnie z art. 84 ustawy, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być oznakowane tak samo, jak koperta oferty - z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. IX. Sposób udzielania wyjaśnień 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień jest: pani Elżbieta Żuchowska, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, Warszawa, pok. 133, pomocniczo nr tel. (0-22) , pon. - czw. w godz , nr fax (0-22) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ kierując swoje zapytania na piśmie, w tym faxem. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faxem uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania mogły zapoznać się z przekazaną faxem wiadomością. 4. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonego powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

13 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 9. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami musi odbywać się pisemnie lub faksem. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. X. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2012 r. o godz w siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, sala nr 130, I piętro. XI. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy. 3. Informacje z otwarcia ofert doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z zasadami określonymi w art. 92 ustawy, czyli, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem albo 15 dni jeśli pocztą, z zastrzeżeniem art. 94 oraz art. 183 ustawy. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Wykonawca, którego oferta w wyniku oceny i badania ofert - została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ po upływie terminu składania ofert nie podlega negocjacjom, a złożenie oferty jest jednoznaczne z pełną akceptacją przez Wykonawcę treści tej umowy. 3. Zamawiający niniejszym przewiduje, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zmianę umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zmiana ta związana jest z możliwą zmianą dotyczącą podatku VAT, w tym wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana umowy polegać będzie na tym, że w przypadku ustawowej zmiany dotyczącej podatku VAT, w tym zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie realizacji przedmiotu umowy, wartość brutto umowy ulegnie zmianie o kwotę wynikającą z tych zmian, w tym ze zmienionych stawek tego podatku - w taki sposób, że do stawek jednostkowych określonych w Załączniku nr 3 do umowy będzie doliczany podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

15 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostało przesłane faxem albo w terminie 15 dni jeżeli zostało przesłane pocztą. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

16 Załącznik nr 1a do SIWZ stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGI Z ZAKRESU OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO I ICH RODZIN Założenia: Z usług z zakresu opieki zdrowotnej będą korzystać pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, o ile pracownicy zadeklarują przystąpienie do korzystania z usług i o ile będą wskazani w wykazie osób uprawnionych. Z usług z zakresu opieki zdrowotnej będą korzystać również pracownicy Zamawiającego przechodzący na emeryturę lub rentę oraz byli pracownicy Zamawiającego, tzn. ci pracownicy, którzy rozwiązali stosunek pracy z Zamawiającym w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, o ile osoby te podpiszą odrębne umowy z Wykonawcą. Wykonawca w ramach opieki zdrowotnej zapewni następujące rodzaje abonamentów: a) Abonament indywidualny dla pracownika; b) Abonament rodzinny I (pracownik + współmałżonek/partner + dzieci do 26 r.ż.); c) Abonament rodzinny II (pracownik + współmałżonek/partner lub jedno dziecko do 26 r.ż.); d) Abonament emerycki (emeryt lub rencista). Zakres usług abonamentów rodzinnych musi być tożsamy z zakresem usług abonamentu indywidualnego dla pracownika; Zakres usług abonamentu emeryckiego musi być tożsamy z zakresem usług abonamentu indywidualnego dla pracownika; Abonament rodzinny I i abonament rodzinny II kierowany jest do najbliższych członków rodziny pracownika Zamawiającego: - partnera życiowego pracownika: współmałżonka/ konkubenta/ konkubiny bez względu na wiek i płeć; - dzieci: własnych, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie dzieci pracownika i/lub współmałżonka/ konkubenta/ konkubiny mieszkających na stałe w gospodarstwie domowym pracownika i będących na jego utrzymaniu do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy się uczą lub studiują w trybie dziennym do 26 roku życia. Zamawiający przekaże Wykonawcy jako Załącznik do umowy wykaz osób uprawnionych do korzystania z usług opieki zdrowotnej z uwzględnieniem poszczególnych abonamentów: indywidualnego, rodzinnego I, rodzinnego II. Zmiany w wykazie osób objętych przedmiotową usługą Zamawiający będzie zgłaszał elektronicznie Wykonawcy pod wskazany adres poczty elektronicznej do 5 dnia każdego miesiąca na dany miesiąc świadczenia usługi. Z tytułu świadczenia usług opieki zdrowotnej Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne abonamentowe wynikające z zaoferowanej stawki za dany abonament (indywidualny, rodzinny I, rodzinny II) pomnożonej przez liczbę abonamentów w danym miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z abonamentu rodzinnego I oraz abonamentu rodzinnego II w przypadku, gdy pracownicy Zamawiającego nie będą w ogóle zainteresowani korzystaniem z usług w ramach ww. abonamentów z

17 uwagi na zbyt wysokie stawki za te abonamenty zaoferowane przez Wykonawcę w jego ofercie. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z korzystania z takiego abonamentu, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym osoba uprawniona złożyła oświadczenie o rezygnacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z abonamentu emeryckiego w przypadku, gdy emeryci/renciści Zamawiającego nie będą w ogóle zainteresowani korzystaniem z usług w ramach ww. abonamentu z uwagi na zbyt wysoką stawkę za ten abonament zaoferowaną przez Wykonawcę w jego ofercie. W ramach usług opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia następujących usług: 1. Kompleksowe konsultacje specjalistyczne. W ramach opieki zdrowotnej osoba uprawniona do korzystania z programu będzie miała nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, leczenia chorób przewlekłych, pomoc w nagłych zachorowaniach, zaostrzenia chorób przewlekłych. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Wykonawca gwarantuje osobom uprawnionym do korzystania z programu dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania: ANESTEZJOLOGIA ALERGOLOGIA CHIRURGIA OGÓLNA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA PLASTYCZNA CHIRURGIA ONKOLOGICZNA DERMATOLOGIA ENDOKRYNOLOGIA GASTROLOGIA NEUROCHIRURGIA DIABETOLOGIA GINEKOLOGIA HEPATOLOGIA INTERNA KARDIOLOGIA LARYNGOLOGIA LECZENIE NADCIŚNIENIA LECZENIE BÓLU NEFROLOGIA NEUROLOGIA OKULISTYKA ONKOLOGIA ORTOPEDIA PEDIATRIA PROKTOLOGIA REUMATOLOGIA UROLOGIA

18 Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza Wykonawcy. Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do samodzielnego pracownika naukowego (dr. hab., prof. nazw., prof. zw.) danej specjalności. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności. 2. Konsultacje psychologa i psychiatry. Uprawnieni do korzystania z programu opieki zdrowotnej mogą w ramach programu korzystać z konsultacji specjalistycznych psychologa i lekarza psychiatry (w tym seksuologa). Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje psychologa i lekarza psychiatry obejmują 3 porady w roku u każdego z tych specjalistów w cenie abonamentu Nielimitowane zabiegi ambulatoryjne: a) zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne: elektrokoagulacja, nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy, pobranie wycinków skóry, resekcja klinowa wrastającego paznokcia, usunięcie ciała obcego, usunięcie paznokcia, założenie/zmiana opatrunku (w tym opatrunku dużego, oparzeniowego), zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej, zdjęcie szwów, zeszycie rany (do 3 cm., powyżej 3 cm., wielokrotność), założenie szwów; b) zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne: kardiotokografia, leczenie nadżerki szyjki macicy elektrokoagulacja, krioterapia, laser; c) zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne: opatrunek uszny, płukanie ucha, płukanie zatok metodą Proetza, pobranie wycinka do badania histopatologicznego z jamy nosa, punkcja zatoki szczękowej, tamponada nosa przednia, tamponada tylna, usunięcie ciała obcego z nosa/ucha; d) zabiegi ambulatoryjne okulistyczne: aplikacja zatyczek hydrożelowych do kanalików łzowych, dobór okularów pryzmatycznych; e) zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne: opatrunek usztywniający gipsowy (biodrowy, podudzie, przedramieniowo-ramienny, ręka i przedramię, udowo-podudziowy, unieruchamiający kolano, punkcja stawu/torbieli, wstrzyknięcie leku do stawu (lek pacjenta); f) zabiegi ambulatoryjne urologiczne: cewnikowanie pęcherza moczowego, nakłucie wodniaka jądra (u dorosłych), usunięcie cewnika z moczowodu; g) zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie: Test actim CRP, Strep a test, EKG spoczynkowe, iniekcja domięśniowa / podskórna, iniekcja dożylna, kroplówka, zdjęcie szwów, założenie / zmiana opatrunku dużego, założenie/zmiana opatrunku, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar wagi, pomiar wzrostu, usunięcie ciała obcego, glukoza we krwi włośniczkowej oznaczona glukometrem, inhalacje, szybki test przesiewowy na wykrywanie chlamydii, pobranie krwi, zabieg pielęgniarski; z wyłączeniem:

19 - zabiegów z zakresu medycyny estetycznej (za wyjątkiem zabiegów ze wskazaniami medycznymi, które będą realizowane w ramach abonamentu na zlecenie lekarza); - chirurgii plastycznej (za wyjątkiem zabiegów ze wskazaniami medycznymi, które będą realizowane w ramach abonamentu na zlecenie lekarza); - założenia i usunięcia wkładki domacicznej; - zabiegów typu CELON; - gipsu plastikowego; - stabilizatorów, kul i innych materiałów ortopedycznych (za wyjątkiem gipsu standardowego, który będzie zakładany w ramach abonamentu); - leków (tzn. np. szczepionek z wyjątkiem szczepionek przeciwko grypie, płynów); - operacji zaćmy Pozostałe zabiegi ambulatoryjne, na które przewidziane jest co najmniej 15% rabatu, z zastrzeżeniem zapisów umowy przez cały okres jej trwania: - medycyna estetyczna; - chirurgia plastyczna; - założenie i usunięcie wkładki domacicznej; - założenie i usunięcie gipsu plastikowego; - wymaz na obecność wirusa HPV; - pozostałe zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne świadczone przez Wykonawcę nie wymienione w pkt. 3.1.; - kolposkopia ginekologiczna; - pozostałe zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne świadczone przez Wykonawcę nie wymienione w pkt. 3.1.; - pozostałe zabiegi ambulatoryjne okulistyczne świadczone przez Wykonawcę (w tym na przykład: usunięcie skrzydlika, usunięcie zmiany na powiece, wycięcie gradówki) nie wymienione w pkt. 3.1.; - pozostałe zabiegi ambulatoryjne urologiczne świadczone przez Wykonawcę nie wymienione w pkt Inne zabiegi ambulatoryjne, na które przewidziane jest 10% rabatu: - zabiegi typu CELON; - zabiegi operacji zaćmy. 4. Prowadzenie ciąży i Szkoły Rodzenia Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu. 5. Szczepienia przeciwko grypie Usługa obejmuje konsultację lekarską przed szczepieniem, szczepionkę, wykonanie usługi w postaci iniekcji. 6. Nielimitowane badania diagnostyczne oraz laboratoryjne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Wykonawcy: Diagnostyka laboratoryjna: - alergologia: pełny zakres; - badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa nosa;

20 - badania moczu: badanie ogólne, białko, białko Bence-Jonesa metodą immunofiksacji, glukoza, liczba Addisa, mikroalbuminuria, mocz dobowy - białko, mocz dobowy glukoza, mocz dobowy poziom miedzi Cu, mocz dobowy mikroalbuminuria; - badania stolca: badanie w kierunku owsików, kał ( w tym: badanie ogólne, krew utajona, Lamblie metodą Elisa), nosicielstwo salmonella shigella, pasożyty (jedno badanie); - badania biochemiczne, hormonalne oraz markery nowotworowe: albuminy-surowica, glukoza pełny zakres, krzywa glikemiczna (cukrowa) z obciążeniem trzech oznaczeń, mocznik (krew, mocz, mocz dobowy), kreatynina (krew, mocz, mocz dobowy), klirens kreatyniny (wyliczony), kwas moczowy (krew, mocz, mocz dobowy), białko całkowite - surowica, białko ostrej fazy (CRP ilościowo), proteinogram + białko całkowite, bilirubina całkowita (TBIL), bilirubina bezpośrednia, aminotransferaza asparaginowa, aminotransferaza alaninowa (GOT, AspAT, GPT ALAT), fosfataza alkaiczna (ALP), fosfataza alkaliczna frakcja B ALP-B, fosfataza kwaśna (ACP) całkowita, fosfataza sterczowa (frakcja), diastaza - a-amylaza (krew, mocz), lipaza, dehydrogeneza mleczanowa (LDH), GGTP y glutamynotranspetylaza, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, choresterol LDL, cholesterol LDL metodą bezpośrednią, trójglicerydy, lipidogram (chol., HDL, LDL, TG, lipidy), fosfor (P) (krew, mocz, mocz dobowy), magnez (Mg) (krew, mocz, mocz dobowy), żelazo (Fe) w pełnym zakresie, TIBC (zdolność wiązania żelaza), elektrolity (Na, K) (krew, mocz, mocz dobowy), kinaza keratynowa-ck, kinaza keratynowa frakcja sercowa-ckmb, kinaza keratynowa frakcja sercowa-ckmb-mass, troponina T, tymol,, chlor/chlorki, ferrytyna, Hb glikozylowana A1 C, krzywa wchłaniania żelaza (5 oznaczeń), próby wątrobowe (Asp AT., ALAT, BIL, GGTP), witamina B12, monitorowanie leku, transaminazy ASPAT, ALAT, kwas foliowy, kaproporfiryny (mocz), wapń (Ca) (krew, mocz), frakcje cholesterolu (LHL, HDL), cholesterol - poradnie profilaktyki, kreatynina poradnie profilaktyki, lipidogram - poradnie profilaktyki, magnez poradnie profilaktyki, fosfor poradnia profilaktyki, fasfataza alk. poradnia profilaktyki, DZM Ca, Mg, P, kreatynina poradnia profilaktyki, glukoza poradnia profilaktyki, RKZ gazometria, RCRP, sód (Na), potas (K), wapń (Ca), 17-ketosterydy (17-KS) i 17-hydroksysterydy (17-OHKS), adrenalina, noradrenalina, dopamina, c-peptyd, antytrypsyna-alfa 1, Beta-2-mikroglobulina (surowica), ceruloplazmina, cholinoesteraza-che, Cu-surowica, cynk (mocz, surowica), elektroforeza białek (mocz, surowica), gazometria krew włośniczkowa, hemoglobina glikowana, homocysteina, immunoglobulina (A-IgA, G-IgG, M-IgM), koproporfiryny (mocz), kwas delta-aminolewulinowy (mocz), kwas foliowy, kwas trójchlorooctowy TCA w moczu, lipoproteina a (LPA), mioglobina, osteokalcyna, prokalcytonina, transferryna, uroporfiryny mocz dobowy, witamina D-1,25 (OH)2D, witamina D-25 (OH)D, fruktozamina (surowica), amoniak, wapń zjonizowana (krew), ołów osocze, apolpoproteina (AL.-ApoAI, B-ApoB), lipoproteina X (LPX), Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu - G6PDH, Witamina A+E, Haptoglobina, Osmolarność mocz, Osmolarność surowica, Pyrylinks, Mukoproteidy, Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach, Ołów mocz, Rozpuszczalny receptor transferyny (rtrf), Seromukoid, Kwas mlekowy (osocze), Kwasy żółciowe (surowica), Wolna hemoglobina w surowicy, Glukoza 30 min po posiłku, Glukoza 90 minut po posiłku, Galaktoza w surowicy, Urydylotransferaza galaktozo P (UDPG), Fenol w moczu, Kwas Hipurowy w moczu, Galaktoza w moczu, Wolna hemoglobina w moczu, hs CRP, Krioglobuliny, Poziom enzymu konwertującego angiotensyny, Rtęć w moczu, Aktywność reninowa osocza (ARO), Porfiryny całkowite mocz, Białko monoklonalne metodą immunofiksacji, Beta crosslaps, Enolaza neuronowa swoista NSE, Transferyna desialowana CDT, 17 - hydroksykortykosterydy 17-OHKS mocz, 17 - ketosterydy 17-KS

21 mocz, 17 - OH Progesteron, Aldosteron, Aldosteron w moczu, Androstendion, Białko wiążące hormony płciowe SHBG, DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica, Estradiol - E2, Estriol, Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG, Hormon adrenokortykotropowy ACTH, Hormon folikulotropowy FSH, Hormon luteinotropowy LH, Hormon tyreotropowy TSH, Hormon wzrostu hgh, Hormon wzrostu hgh po obciążeniu glukozą 75g po 120 min, Hormon wzrostu hgh po obciążeniu glukozą 75g po 60 min, Hormon wzrostu hgh po stymulacji glukagonem w 120 min, Hormon wzrostu hgh po stymulacji glukagonem w 150 min, Hormon wzrostu hgh po stymulacji glukagonem w 180 min, Hormon wzrostu hgh po stymulacji glukagonem w 90 min, Insulina, insulina 30 minut po posiłku, Insulina 90 minut po posiłku, Insulina po 1 godz., Insulina po 2 godz., Kalcytonina, Kortyzol mocz dobowy, Kortyzol surowica, Kortyzol (mocz), Parathormon PTH, Peptyd C, Progesteron P, Prolaktyna PRL, Prolaktyna po teście z metoclopramidem - 1 h, Prolaktyna po teście z metoclopramidem - 2 h, Próba ciążowa mocz, Siarczan dehydroepiandosteronu - DHEA-S, Testosteron T, Testosteron wolny (FTST), Trójjodotyronina całkowita - T3, Trójjodotyronina wolna - ft3, Tyreoglobulina, Tyroksyna całkowita - T4, Tyroksyna wolna - ft4, Wolne katecholaminy mocz, 5-HIAA, Adrenalina surowica, Adrenalina mocz, Erytropoetyna EPO, IGF1 Somatomedyna (surowica), Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych, Hormon wzrostu hgh po stymulacji L-Dopa - 30min, Hormon wzrostu hgh po stymulacji L-Dopa - 60min, Hormon wzrostu hgh po stymulacji L-Dopa - 90min, Hormon wzrostu hgh po stymulacji L-Dopa - 120min, Metoksykatecholaminy mocz, Kwas wanilinomigdałowy VMA, Profil steroidowy w moczu z dobowej zbiórki, TSH w teście z tyreoliberyną - 30 min, TSH w teście z tyreoliberyną - 60 min, Proinsulina, AFP (alfa-fetoproteina, CEA, PSA całkowite, PSA wolne + frakcje, PSA wolne, CA 125 (antygen raka jajnika), CA 125 (antygen raka jajnika), CA 15-3 (antygen raka piersi), CA 19-9 (antygen raka żołądka, trzustki, okrężnicy), PSA (wolne i całkowite) poradnia profilaktyki; - badania hematologiczne: Mielogram, Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian lub heparyna), Morfologia pełna - analizator krew, Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy krew, Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy krew 1h po Hydrocortisonie, Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy krew 2h po Hydrocortisonie, Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy krew 3h po Hydrocortisonie, Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy krew 4h po Hydrocortisonie, Odczyn Biernackiego - OB krew, Płytki krwi metodą manualną, Retikulocyty krew, Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej, Erytrocyty - oporność osmotyczna krew, Leukocyty - fosfataza zasadowa krew, Hemoglobina płodowa, Subpopulacja limfocytów CD4/CD8, Subpopulacja limfocytów CD3/CD19, Subpopulacje limfocytów T, B, NK - test IMK, Badanie diagnostyczne w kierunku talasemii beta, Retikulocyty - krew włośniczkowa; - badania serologiczne: Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-rh i inne), Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne), Odczyn Coombsa bezpośredni (ATM), Odczyn Coombsa pośredni; - diagnostyka infekcji: Adenowirus antygen kał, ASO, Awidność CMV IgG, Chlamydia trachomatis - wymaz z kanału szyjki, Clostridium difficile - toksyna A i B, Hbe-antygen, HBs-antygen, Helicobacter pylori - antygen w kale, Mononukleoza (test przesiewowy), P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO, P.ciała przeciw - CMV IgG, P.ciała przeciw - CMV IgM, P.ciała przeciw - HAV IgM, P.ciała przeciw - HBc IgM, P.ciała przeciw - HBc total, P.ciała przeciw Hbe, P.ciała przeciw - HBs całkowite, P.ciała przeciw HCV, P.ciała przeciw - HIV 1 / HIV 2, P.ciała przeciw Bordetella Pertussis Iga, P.ciała przeciw

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff)

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff) CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB HEMATOLOGIA Morfologia (3 diff) 12,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Ocena rozmazu 6,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Morfologia (3 diff) + CRP ilościowe 25,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Retikulocyty 6,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 3.

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 49/2016 CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA A. HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia krwi 22 parametrowa 10,00 1 dzień Rozmaz krwi ( preparat barwiony ) 10,00 1 dzień Retikulocyty 7,00 1 dzień OB. 5,00 1 dzień APTT 10,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Toruń: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90217-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi leasingu finansowego 2016/S 054-090217 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kraszewskiego 37 33-380 Krynica-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Lp Rodzaj badania proponowana cena szacunkowa ilość wartość 1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) 9000 2 OB (ICD-9: C9) 600 3 Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C) 200 4 Morfologia

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103909-2012:text:pl:html PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S 64-103909 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena Załącznik Nr 1do Aneksu Nr 1/15 z dnia 02.04/15 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24 lutego 2015 r. CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Pobranie

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Produkty farmaceutyczne 2015/S 101-183989 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Polska-Toruń: Produkty farmaceutyczne 2015/S 101-183989 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy 28/05/2015 S101 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330768-2011:text:pl:html PL-Kraków: Usługi drukowania i dostawy 2011/S 203-330768 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Zestawienie badań formularz cenowy

Zestawienie badań formularz cenowy Załącznik nr 2 L.p. Nazwa badania Zestawienie badań formularz cenowy Ilość badań w ujęciu dwuletnim 1 Mocz - badanie ogólne 4 536 2 OB 3 083 3 Morfologia krwi (pełna) 5 079 4 Rozmaz krwi (manualnie) 109

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dz.U./S S146 02/08/2011 242738-2011-PL Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/ud?uri=ted:notice: 242738-2011: TEXT:PL:HTML PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo