Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprz enia zwrotnego w procesie kszta towania umiej tno ci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprz enia zwrotnego w procesie kszta towania umiej tno ci"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI El bieta KORNACKA-SKWARA Andrzej SKWARA Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprz enia zwrotnego w procesie kszta towania umiej tno ci Wprowadzenie Poj cie sprz enia zwrotnego znane jest w wielu dziedzinach nauki. Pocz wszy od nauk cis ych, poprzez biologiczne, medyczne, a do nauk spo ecznych zastosowanie sprz enia zwrotnego ani nie budzi zdziwienia, ani nie jest kwestionowana jego zasadno. Generalnie, mechanizm sprz enia zwrotnego oznacza oddzia ywanie elementów (sygna ów) wyj ciowych na elementy (sygna y) wej ciowe. Innymi s owy, system otrzymuje dzi ki mechanizmowi sprz e zwrotnych natychmiastow informacj o stanie swojego funkcjonowania. W dziedzinie psychologii jako pierwsi wk ad w budowanie poj cia spr enia zwrotnego mieli behawiory ci 1, obecnie jest ju ono szeroko wykorzystywane 2, szczególnie w dziedzinach psychologii stosowanej. Sprz enia zwrotne mog by pozytywne lub negatywne i maj zwi zek z zachowaniami symetrycznymi i komplementarnymi 3. Zachowania symetryczne to zachowania, w których reakcja drugiej osoby nasila zachowanie pierwszej. Zachodzi tu sprz enie zwrotne pozytywne. Zachowania komplementarne, czyli uzupe niaj ce, obj te s dzia aniem negatywnego sprz enia zwrotnego. W pier Wspó czesny behawioryzm postuluje, e zachowanie jest kszta towane i utrwalane przez w asne skutki. W teorii systemowej jest to podstawowe poj cie, zwi zane z mechanizmem homeostazy; g ównie kojarzone z zasadami cyrkularno ci, ca o ciowo ci, ekwipotencjalno ci i ekwifinalizmem. Najwi ksze zastosowanie biofeedback znalaz w psychologii klinicznej, terapii, w psychologii uczenia, sportu, biznesu. Cyt. za: B. de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1999, s

2 254 El bieta KORNACKA-SKWARA, Andrzej SKWARA wszym przypadku mo e doj do zmiany w obr bie systemu, w drugim do utrzymania jego homeostazy 4. Biologiczne sprz enie zwrotne definicja i rodzaje Biofeedback, czyli biologiczne sprz enie zwrotne, jest wszechstronnym systemem treningu, który wywo uje zmiany w funkcjonowaniu wielu uk adów organizmu; pozwala uzyska informacj zwrotn o zachowaniu danego narz du. Jest to wi c dostarczanie cz owiekowi informacji zwrotnej ( feedback ) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane s przez odpowiednie urz dzenie, np. pomiarowy system komputerowy. Do metod opartych na zjawisku biofeedback zaliczamy 5 : 1. Biofeedback GSR/BSR najbardziej czu y rodzaj biofeedbacku, odnosi si do mo liwo ci pomiaru reakcji skórno-galwanicznych. Trening s u y nauczeniu si kontrolowania temperatury i oporno ci skóry bez wzgl du na stan uk adu wegetatywnego. 2. Biofeedback EEG, inaczej: neurofeedback. Zak ada mo liwo treningu, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania mózgu poprzez osi ganie odpowiedniej, prawid owej dla danych warunków, jako ci fal mózgowych. Bazuje on na mo liwo ciach zwi zanych z plastyczno ci mózgu. 3. Biofeedback EMG zwany miofeedbackiem. Jest to mo liwo samokontroluj cego wiczenia mi ni u pacjentów z zaburzeniami ich funkcjonowania 6. Stosowany jest zarówno do uaktywniania, jak i zmniejszania aktywno- ci mi niowej (st d mówimy o kontroli mi niowej samokontroluj ce wiczenie mi ni). 4. Biofeedback oddechowy to nauka kontrolowania oddechu w celu usprawnienia swojego funkcjonowania. Opiera si na za o eniu, e niekorzystne stany emocjonalne wp ywaj na jako oddychania, co powoduje jego zak ócenie. Kontrolowanie rytmu i czasu oddechu ma wi c bezpo redni zwi zek z kontrol emocji. 5. Biofeedback dla kontroli temperatury to trening podwy szania ciep oty cia a. Zwi zany jest z zaburzeniami gospodarki cieplnej na skutek przed u- aj cej si sytuacji stresowej. W du ej mierze trening wykorzystuje za o enia technik relaksacyjnych. 6. Biofeedback HemoEncephaloGrafii (HEG) jest to mo liwo sterowania obiegiem krwi w okre lonych obszarach mózgu, w celu ich stymulacji Tam e. M. Herbart, Zastosowanie terapii biofeedback w pracy z m odzie, stan z: J. Grossman, Fizjoterapia XXI wieku, Olsztyn 2004, s

3 Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprz enia zwrotnego 255 Dzi ki mo liwo ci obrazowania stopnia utlenowania krwi w mózgu, trening ma wp yw na lepsze ukrwienie i od ywienie struktur mózgowych. 7. Biofeedback zmian polaryzacji kory (SCP Slow Cortical Potentials) oznacza wolne potencja y korowe, czyli zmiany polaryzacji b ony. Je li uzyska si negatywn polaryzacj, doprowadzi to neurony do wi kszej gotowo ci do pracy. Aby uzyska taki efekt, trenuje si poni ej cz stotliwo ci 1 2 Hz (fale delta). Charakterystyka fal mózgowych Zosta y wyodr bnione i opisane nast puj ce rodzaje fal mózgowych 7 : a) fale beta to fale charakterystyczne dla stanu czuwania w zwyk ej, normalnej sytuacji, o cz stotliwo ci Hz (cykli na sekund ) i potencjale od 10 do ok mikrowoltów. Kiedy ze stanu czuwania przechodzimy do stanu braku uwagi, fala beta zaczyna zbli a si do dolnej granicy strefy, gdzie potencja staje si s abszy, a cz stotliwo podwy szona; zakres fal beta dzielimy na nisk (ok Hz), zwan SMR, czyli falami sensomotorycznymi 8, rodkow beta (ok HZ), zwan beta 1, i wysok beta (powy ej 18 Hz). Ka de z tych pasm ma odpowiednik w stanie funkcjonowania mózgu (naszym zachowaniu) i sposobie treningu; b) fale alfa to fale charakterystyczne dla stanu mi dzy snem a czuwaniem, stanu relaksacji (pojawiaj si równie wówczas, gdy w stanie czuwania zamykamy oczy), o cz stotliwo ci 8 13 Hz (cykli na sekund ) o potencjale ok mikrowoltów. S podstawow prawid owo ci w EEG u zdrowej osoby doros ej; w obszarze tej aktywno ci mózgowej mo liwy jest przep yw materia u wiadomego i nie wiadomego. Uwa any jest za stan twórczy, stan inspiracji i wyobra ni. Zakres alfa dzielimy na niskie alfa (8 10 Hz) i wysokie alfa (10 13 Hz); c) fale theta to fale charakterystyczne dla snu, równie snu paroksalnego z faz REM, transu w hipnozie, tre ci nie wiadomych, ale te g bokiej medytacji i marze, o cz stotliwo ci 4 7 Hz i potencjale nawet do ok. 100 mikrowoltów. Zwane s falami wolnymi; d) fale delta to fale o cz stotliwo ci od 0,5 4 Hz i potencjale powy ej 100 mikrowoltów. S mocno zsynchronizowane i najwolniejsze ze wszystkich fal mózgowych, dlatego te towarzysz g bokiemu snowi, kiedy nic si nie ni i pi cy znajduje si w pe nej nie wiadomo ci. W tym w a nie czasie orga- 7 8 Charakterystyka i interpretacja psychologiczna fal mózgowych dokonana zosta a na podstawie M. Pecyna, Instrumentalizacja bada psychologicznych technik Cap/Scan EEG/EMG, Warszawa 1999, s Odkryte zosta y przez Sterna, podczas jego eksperymentów na kotach; udowodni wówczas, e wzmacniaj c fale SMR, agodzi si objawy padaczkowe i przyczynia do homeostazy organizmu.

4 256 El bieta KORNACKA-SKWARA, Andrzej SKWARA nizm regeneruje si i uwalnia do krwi hormon wzrostu (GH), hormon sterydowy DHEA (prawdopodobnie odpowiedzialny za spowalnianie procesów starzenia si ) oraz melatonin odpowiedzialn za regulacj dobowego cyklu snu i czuwania oraz zegara biologicznego, zmniejsza si poziom kortyzolu hormonu kory nadnerczy popularnie nazywanego hormonem stresu. Fale delta s te obrazem patologicznym, charakteryzuj cym uszkodzenia mózgu (np. guzy). Pojawiaj si równie przy np. intensywnym wysi ku umys owym. Procedura kszta towania umiej tno ci z zastosowaniem Biofeedback EEG Neurofeedback to technika oparta na mechanizmie sprz e zwrotnych z wykorzystaniem metody elektroencefalografii. Sam zapis EEG polega na rejestrowaniu czynno ci bioelektrycznej mózgu. Dzieje si to za pomoc elektrod, umieszczanych na skórze g owy w ci le okre lonym schemacie 9. Rys. 1. Lokalizacja elektrod na jednowymiarowym rzucie g owy ( ród o: edu.pl, stan z: ) 9 Od 1958 r. najcz stszym i zalecanym przez Mi dzynarodow Federacj Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej jest schemat rozmieszczenia i oznakowania elektrod wg uk adu

5 Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprz enia zwrotnego 257 Komórki nerwowe w mózgu wytwarzaj sygna y elektromagnetyczne, które s przekazywane przez synapsy. Wywo ane przez aktywno mózgu ró nice potencja ów mi dzy dwoma punktami s niewielkie i musz by silnie wzmocnione zanim zareaguje na nie (zarejestruje je) urz dzenie odbieraj ce informacj. Zapis potencja ów mózgowych ma posta fal o cz stotliwo ci Hz i amplitudzie od ok. 5 do kilkuset mikrowoltów 10. Elektrody s rozmieszczane na skórze g owy, a czynno bioelektryczna mi dzy ka d par elektrod rejestrowana jest jako jeden kana. Analiza w a ciwo ci fal (np. cz stotliwo ci, amplitudy, kszta tu lub rozk adu), polegaj ca na porównaniu czynno ci bioelektrycznej ró nych obszarów, mo e by dokonana dla ca ej powierzchni mózgu lub dla okre- lonych jego cz ci. Tak wi c podstawowy zapis EEG stanowi fala definiowana jako przej ciowa zmiana ró nicy potencja ów czynno ci mózgu. Mo na równie okre li rytmy badanych czynno ci 11, które s zró nicowane pod wzgl dem poziomu aktywno ci motorycznej i aktywno ci bioelektrycznej mózgu. Ka de wzbudzenie komórek nerwowych charakteryzuje si dyschronizacj zapisu EEG, która wyra a si falami o niskim wolta u i wysokiej cz stotliwo ci, podczas kiedy sen objawia si synchronizacj zapisu EEG, tj. falami o wysokim wolta u i ma ej cz stotliwo ci 12. Podczas badania EEG elektrody s umieszczane w wielu z góry ustalonych miejscach na skórze g owy; dane odbierane z tych miejsc poddawane s analizie komputerowej i na ich podstawie powstaje specyficzna mapa naszego mózgu. Rodzaje dost pnych wyników konwencjonalnego badania EEG i QEEG obejmuj lecz nie s ograniczone do cz stotliwo ci podzia ów elektrycznych w ró nych regionach mózgu, amplitud i symetrii cz stotliwo ci, amplitud i kszta tów fali dla analogicznych miejsc na ka dej pó kuli. Przyrównuj c te rednie do baz normatywnych, naukowcy s w stanie zidentyfikowa wzorce fal mózgowych, które s charakterystyczne dla ró nych populacji klinicznych 13. Wszystkie sk adowe fal mózgowych s zawsze produkowane, ale przewag pewnych po danych fal mózgowych mo na uzyska wysi kiem woli i systematycznym treningiem. Produkcja pewnych po danych fal i redukcja innych, niepo danych, jest istot treningu EEG biofeedback. Najwa niejszym wydarzeniem w historii neurofeedbacku by o doprowadzenie do rozwoju teorii w praktyce klinicznej. Odkrycia Stermana 14 spowodowa y, e inaczej spojrzano na leczenie epilepsji, a neuroterapia (dzi ki badaniom Kamiya) zosta a uznana za skuteczn metod leczenia uzale nie, skutków urazów i jako trening maksymalnej wydajno ci. 10 K. Walsh, Neurologia kliniczna, Warszawa 1998, s Rytm mo emy okre li wówczas, gdy fale sk adaj ce si na czynno pojawiaj si z okre lon cz stotliwo ci i s o tym samym kszta cie. 12 M.B. Pecyna, dz. cyt., s F. Masterpasqua, K. Healer, Neurofeedback In Psychological Practice, Professional Psychology: Research and Practice 2003, Vol. 34, No. 6, p J. Demos, Getting started with neurofeedback, New York 2005.

6 258 El bieta KORNACKA-SKWARA, Andrzej SKWARA W zwi zku z diagnozowaniem coraz wi kszej liczby dzieci z ADHD, zacz to prowadzi szeroko zakrojone badania, w czasie których okaza o si, e osoby z ADHD ró ni si od nieklinicznych przypadków obrazem QEEG 15. Badania konsekwentnie pokazuj, e podniesienie redniej amplitudy wolnych cz stotliwo ci fal mózgowych (4 7 lub 11/08 Hz) z odpowiednim zmniejszeniem amplitudy wy szych cz stotliwo ci (12 15 lub Hz), zw aszcza na przedczo owej lub przy rodkowej centralnej korze, jest charakterystyczne dla osób z ADHD. Badania te wykazuj jeszcze wi ksz wzgl dn wysoko w zwolnionej aktywno ci fal mózgowych w porównaniu do szybszego dzia ania. W QEEG badania wykazuj ce wolniejsze dzia anie mózgu u chorych z ADHD s potwierdzone przez badania obrazowania mózgu 16. Trening EEG Biofeedback Trening Biofeedback najcz ciej opiera si na grach, które trwaj oko o 2 3 minut; w zale no ci od mo liwo ci wicz cego terapeuta decyduje o czasie trwania ca ego treningu. Za ka dym razem trenuj cy gra w 6 do 12 ró nych gier. Gry te nie maj skomplikowanej fabu y, skonstruowane s tak, aby da trenuj cemu jak najprostszy sygna o pracy jego mózgu. Na przyk ad jad cy samochód przyspiesza, gdy spe nione s warunki zadane przez terapeut. Niezale nie od choroby, procedura neurologicznego sprz enia zwrotnego w badaniach jest stosunkowo spójna. Aktywno elektryczna neuronów jest wykrywana za pomoc elektrod powierzchniowych, aktywno ta jest nast pnie wzmacniana i przetwarzana przez programy komputerowe, które za po rednictwem symulacji gry na monitorze komputera wywo uj u pacjenta warunkow reakcj s uchow, dotykow i/lub wizualn. Na przyk ad, gra zr czno ciowa Pac-Man emituje sygna d wi kowy, gdy gracz utrzymuje fale w zakresie Hz powy ej pewnego progu amplitudy oraz zachowuj c fale w zakresie 7 4 Hz poni ej pewnego progu. Progi amplitudy s ustalane dla ka dej osoby tak, aby zoptymalizowa motywacj i stopnie trudno ci. Nie wyst puj w przypadku, gdy gracz utrzymuje fale w zakresie Hz, powy ej okre lonej amplitudy w 70% czasu, utrzymuj c cz stotliwo 4 7 Hz powy ej ponownie ustalonej amplitudy tylko 20% w czasie 17. Dzieci z trudno ciami w koncentracji ju na drugim spotkaniu prze ywaj cz sto rozczarowanie tym, i gry powtarzaj si. Aby dziecko nie straci o ch ci do podejmowania wysi ku, rozmawiaj c o terapii, lepiej podkre la osi gni cia, 15 Badania na ten temat prowadzili m.in.: Chabot i Serfontein; Janzen, Graap, Stephenson, Marshall i Fitzsimmons; Monastra, Lubar oraz Linden; za: F. Masterpasqua, K. Healer, dz. cyt., p F. Masterpasqua, K. Healer, dz. cyt. 17 Tam e, s. 653.

7 Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprz enia zwrotnego 259 zdobyte punkty, poziom koncentracji i rozlu nienia, zwracaj c w ten sposób uwag dziecka na cel terapii, a nie na zabaw, jak by oby zwyk e granie na komputerze. Celem terapii jest nauczenie bez wzgl du na wiek dzieci, m odzie y czy doros ych korzystnego funkcjonowania w yciu codziennym, pracy mimo znudzenia, koncentracji uwagi na rzeczach powtarzalnych, wydajno ci pod presj czasu i zewn trznej oceny. Zatem biofeedback to te trening systematyczno ci, cierpliwo ci, motywacji i woli 18. Zapis fal mózgowych daje nam informacje na temat jako ci procesów umys owych, ale nie na temat ich tre ci. Obserwuj c zapis fal mózgowych, terapeuta jest w stanie powiedzie, czy pacjent jest skoncentrowany (ale nie to, na czym si koncentruje), albo czy pacjent jest zdenerwowany (ale nie z jakiego powodu) 19. Rys. 2. Pozytywny przebieg jednej z gier Negatywny przebieg jednej z gier ród o: M. Zió kowska, EEG Biofeedback. Co warto wiedzie?, [w:] Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci, Biuletyn Promyk S o ca 2009, nr 9, s. 3. Biofeedback w analizie i terapii specyficznych trudno ci Metoda biofeedbacku wykorzystywana jest do analizy zaburze, w perspektywie diagnozy i terapii. Pocz tkowo stosowana w odniesieniu do zaburze neurologicznych (g ównie padaczki), znalaz a zastosowanie w analizie i terapii ADD, ADHD oraz leczeniu zaburze l kowych. Dzi ki niej mo na by o dokona precyzyjnych opisów zaburze i poda adekwatne wskazówki do szeroko rozumianej terapii. Wed ug neurolog dr Aditi Shankardass 20, oko o 1 Ú 6 dzieci cierpi na zaburzenia rozwoju. Mog one hamowa lub upo ledza rozwój funkcji poznawczych, 18 M. Zió kowska, EEG Biofeedback. Co warto wiedzie?, [w:] Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci, Biuletyn Promyk S o ca 2009, nr 9, s Tam e. 20 Aditi Shankardass jest neurologiem w zakresie trzech dyscyplin: dziedzinie neurofizjologii, neuroanatomii i neuropsychologii. Obecnie prowadzi ona Pracowni Neurofizjologii Zak adu

8 260 El bieta KORNACKA-SKWARA, Andrzej SKWARA emocjonalnych, spo ecznych, jak te rozwój funkcji fizycznych. Mimo tego, e ka de z tych schorze ma swoje ród o w mózgu, wi kszo z nich jest diagnozowana tylko na podstawie zachowa. Diagnozowanie schorze mózgu bez zagl dania do mózgu jest jak leczenie chorób serca na podstawie objawów, bez EKG czy rentgenu klatki, by obejrze serce. Program do mapowania aktywno ci elektrycznej pozwala wykry ród o nieprawid owo ci. Program prawdopodobie stwa statystycznego pozwala matematycznie obliczy, czy nieprawid owo ci s klinicznie istotne, pozwalaj c stawia dok adniejsze diagnozy neurologiczne objawów u dzieci. Badania pokazuj, e prawie po owa autystycznych dzieci tak naprawd cierpi na napady padaczki (a by y to dzieci pierwotnie z diagnoz autyzmu, deficytu uwagi, niedorozwoju i problemów j zykowych). Skany EEG ujawni y problemy ukryte w ich mózgach, których nie ujawni aby obserwacja zachowania. EEG pozwoli o na dok adniejsze diagnozy neurologiczne i zastosowanie ukierunkowanego leczenia. Zbyt d ugo dzieci z zaburzeniami rozwoju by y le diagnozowane, a ich prawdziwe problemy nierozpoznane i nieleczone. Zbyt d ugo dzieci i rodziców dr czy y rozpacz i frustracja. Ale wkroczyli my w now er neurologii, w której wreszcie mo emy ogl da mózg bezpo rednio, w czasie rzeczywistym, bezinwazyjnie i bez skutków ubocznych, by znale prawdziwe ród o upo ledze u dzieci 21. Analiza ponad 200 bada dokonana w 1999 r. przez Hughesa i Johna 22 potwierdzi a, e QEEG mo e by narz dziem do oceny chorób naczy mózgowych, demencji, zaburze nastroju, zespo ów powypadkowych, schizofrenii i uzale nie. Pozwoli a te na wysuni cie wniosków, e uszkodzenie cz ci czo- owej lewego p ata cz ciej prowadzi do objawów depresji, natomiast uszkodzenie w prawym p acie cz ciej prowadzi do wyst pienia objawów manii. Terapia tych zaburze pokazuje, e neurofeedback przynosi korzy ci w agodzeniu objawów depresji, natomiast wst pne badania sugeruj, e mo e mie zastosowanie w terapii schizofrenii i zaburze l kowych 23. Treningi biofeedback proponowane s pacjentom, którzy zmagaj si równie z innymi zaburzeniami, takimi jak: autyzm, natr ctwa, zaburzenia snu, zespó chronicznego zm czenia, zaburzenia od ywiania, a tak e trudno ciami w zakresie roz adowywania napi cia wewn trznego, tremy czy agresji. W odniesieniu do dzieci i m odzie y w wieku szkolnym treningi cz sto dotycz radzenia sobie z trudno ciami szkolnymi (manifestuj cymi si niskimi osi gni ciami szkolnymi wynikaj cymi z napi, zaburze uwagi, nadpobudliwo ci), dysleksji lub usprawniania wad wymowy. Zaburze w California State University. ród o: A. Shankardass, A second opinion on developmental disorders, stan z: Tam e. 22 F. Masterpasqua, K. Healer, dz. cyt. 23 Tam e.

9 Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprz enia zwrotnego 261 Dla osób zdrowych stosowane s sesje treningowe maj ce na celu popraw sprawno ci funkcjonowania w sytuacjach obarczonych nadmiernym stresem (sytuacje wymagaj ce szybkich, odwa nych decyzji, presja czasu, odpowiedzialno- ci, presja oczekiwa ), w celu usprawnienia procesów poznawczych, takich jak: pami, koncentracja, uczenie si (w tym j zyków obcych), dla uzyskania lepszych wyników w uprawianej dziedzinie zawodowej, dyscyplinie sporu b d w sportach wyczynowych. Podstaw do treningów s badania, które mówi o nieprawid owo ciach w zakresie fal mózgowych. Mimo uzyskiwania zadowalaj cych wyników w testach badaj cych procesy intelektualne, osoby doros e lub dzieci funkcjonuj poni ej swoich mo liwo ci. Zaburzenia pami ci i koncentracji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, nadpobudliwo psychoruchowa, rozchwiana sfera emocjonalna, niska wytrzyma o poznawcza nie sprzyjaj osi ganiu dobrych wyników w szkole, a to odbiera motywacj, rodzi frustracj i zniech ca do pracy. Dziecko stale porównuje si z innymi i je li to porównanie nie wypada dla niego korzystnie, tworzy w nim negatywny obraz siebie, os abia wiar we w asne mo liwo ci i wyzwala poczucie odrzucenia (jestem beznadziejny w nauce, wi c nikt si ze mn nie chce przyja ni, rodzice pewnie maj mnie ju do, bez przerwy ich rozczarowuj itp.) 24. Treningi EEG Biofeedback powoduj polepszenie si zapisu EEG mózgu, co skutkuje tym, e poprawia si sprawno intelektualna, ale te maleje impulsywno, napady agresji i wybuchy z o ci, nast puje lepsza kontrola emocji, podnosi si refleksyjno i spokojne zastanawianie si np. przed odpowiedzi. W efekcie poprawia si zachowanie dziecka, wzrasta jego samoocena oraz wiara w siebie i w swoje mo liwo ci 25. Zako czenie Trening biofeedback jest alternatywn form terapii w stosunku do innych, stosowanych do tej pory, w tym do farmakoterapii. W niektórych zaburzeniach b d trudno ciach jest w stanie zast pi farmakoterapi, w innych pe ni funkcj pomocnicz. Niew tpliw zalet biofeedbacku jest to, e jest to metoda ca kowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Warunkiem skuteczno ci terapii jest silna wola, motywacja pacjenta i ch do wspó pracy z lekarzem/terapeut. Daje to pacjentowi (klientowi) poczucie odpowiedzialno ci za wynik w asnego leczenia, mo liwo kontrolowanego wp ywu na uzyskiwane efekty. Dodatkowym wzmocnieniem jest bie ca informacja zwrotna (istota biofeedbacku), która nie tylko wp ywa na motywacj oraz potwierdzenie kompetencji osoby poddanej treningowi, ale przede wszystkim daje mo liwo wgl du w siebie, poznania 24 E. Zaborowska, EEG Biofeedback: wskazania, planowanie terapii, przebieg treningu, stan z: Tam e.

10 262 El bieta KORNACKA-SKWARA, Andrzej SKWARA swoich aktualnych zasobów i mo liwo ci. Biofeedback jest technik, która intensywnie rozwija si 26, wspó tworz c coraz lepsze metody diagnozowania funkcji organizmu, rozpoznawania mo liwo ci mózgu, sterowania nim i usprawniania jego pracy. Summary Biological feedbacks in the process of acquiring skills Biofeedback is a comprehensive system training, which changes the functioning of many systems of the body, giving feedback on the behavior of the area of human functioning. The paper shows the types of biofeedback, the characteristic of the training procedure and its base (description of the brain waves). The author provides information about situations you can use biofeedback training, and identifies the areas of disorders which are found effectiveness of this type of training. This method is used among others in psychology, physiology, rehabilitation, medicine, but also in sport and business. 26 Np. Biofeedback Zmienno ci Rytmu Serca jest now technik treningu naszego cia a, której celem jest zmiana ró norodno ci rytmu serca oraz zmiana rytmu serca dominuj cego u danej osoby. Pierwszy trening HRV biofeedbacku zastosowano w Rosji do leczenia astmy i wielu innych stanów chorobowych. Obecnie badania prowadzone s w odniesieniu do takich zaburze, jak: napady z o ci, zaburzenia l kowe, astma, choroby uk adu kr enia, zespó jelita dra liwego, zespó przewlek ego zm czenia, zespól bólu przewlek ego, fibromialgia, daj c nadziej chorym na popraw jako ci ich ycia stan z:

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 1 (6) 73 86 ISSN 1896-1800 Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Izabela Krejtz 1 Krzysztof Krejtz 2 Maksymilian Bielecki 3 1 Instytut Psychologii PAN

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Joanna SNOPKO Urz d Miasta w Legnicy Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców Synopsis: W

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Agnieszka MIKLEWSKA Agata WO NIAK-KRAKOWIAN Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych Wst

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2012, nr 1 Anna PIERZCHA A Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Psychologia Spo eczna 2014 tom 9 4 (31) 378 395 ISSN 1896-1800 doi: 10.7366/1896180020143101 Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Agata B achnio 1, Aneta Przepiórka 1, Tomasz Rowi ski

Bardziej szczegółowo

Terapia osób uzale nionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych

Terapia osób uzale nionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika t. XVII, 2008 Beata ZAJ CKA Terapia osób uzale nionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych Wprowadzenie Z raportu ekspertów

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane

Bardziej szczegółowo

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 210 230 ISSN 1896-1800 O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Monika Wróbel Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Potrzeby Poznania konstrukcja i wery kacja empiryczna narz dzia mierz cego motywacj poznawcz

Kwestionariusz Potrzeby Poznania konstrukcja i wery kacja empiryczna narz dzia mierz cego motywacj poznawcz Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 2 (17) 113 128 ISSN 1896-1800 Kwestionariusz Potrzeby Poznania konstrukcja i wery kacja empiryczna narz dzia mierz cego motywacj poznawcz Pawe J. Matusz 1, Jakub Traczyk

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo