Pomorze na dobrej drodze O telewizji na fotografiach Kobiety zas³u one i podziwiane. Nr 3/628 6 II 2009 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomorze na dobrej drodze O telewizji na fotografiach Kobiety zas³u one i podziwiane. www.twojwieczor.pl Nr 3/628 6 II 2009 ISSN 1640-9035"

Transkrypt

1 Nr 3/628 6 II 2009 ISSN Fot. PIA Impresario Gdañsk Pomorze na dobrej drodze O telewizji na fotografiach Kobiety zas³u one i podziwiane

2 W Numerze Komisariat z widokiem... 4 Biskup przeprowadza siê... 5 Dla twórcy oceanografii... 6 Oczyszczalnia Wschód... 7 Zastrzyk m³odoœci... 8 Wydawnictwa...9 Op³atek wodoci¹gowy W imieniu konwentu starostów gratulacje przewodnicz¹cemu Synakowi z³o y³a starosta kartuska Janina Kwiecieñ. Gor¹ce, co widaæ Od lewej: wicewojewoda pomorski Micha³ Owczarczak, pose³ Witold Namyœlak, marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz i pose³ Jan Kulas Wojewoda Roman Zaborowski wrêcza Medal Sint sua praemia laudi marsza³kowi Janowi Koz³owskiemu Patronuje im Heweliusz Jubileusz mały, ale znaczny Wierzyczanki po raz Zaœlubiny z Kaczyñskim W Sali Okr¹g³ej Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku obchodzono jubileusz samorz¹du wojewódzkiego - okr¹g³y, bo dziesiêciolecie. - Ostatni raz w tej zgrzebnej sali - stwierdzi³ przewodnicz¹cy sejmiku Brunon Synak - bo idzie ona do remontu, a kiedy ju bêdzie piêkna i odnowiona, nazwiemy j¹ imieniem Lecha B¹dkowskiego, twórcy koncepcji samorz¹dnoœci, co po raz pierwszy og³aszam i to w obecnoœci córki tego wielkiego bojownika Solidarnoœci. Wszelako z przeróbkami sali nie bêdzie moþna za bardzo poszaleć, poniewaþ trzyma na niej rêkê konserwator wojewódzki, który wpisa³ j¹ na listê zabytków. - Ogólne przekonanie jest takie, e reforma samorz¹dowa jest najbardziej udan¹ reform¹ III RP - skonstatowa³ w referacie podsumowuj¹cym dziesiêciolecie Grzegorz Grzelak, pierwszy przewodnicz¹cy sejmiku. Zmiany wypunktowa³ marsza³ek Jan Koz³owski. S¹ one szokuj¹co korzystne. Wysokoœć budþetu samorz¹du zwiêkszy³a siê ze 130 mln z³ w roku 1999 do ponad miliarda w Jeœli z³oœliwi twierdz¹, Þe duþo z tego to pieni¹dze z Unii Europejskiej, nie zmienia to faktu, Þe s¹. W dziedzinie umiejêtnoœci ich zdobywania pomorskie by³o krajowym liderem - w funduszach regionalnych , maj¹c nadwykonanie planu, czyli 106 proc. wykorzystania. Zanosi siê, Þe takþe w rozdaniu nie bêdzie gorzej, Regionalny Program Operacyjny Pomorza zosta³ uznany przez w³adze centralne za najlepszy w Polsce i wzorcowy dla innych województw. Marsza³ek wymieni³ szczególne wydarzenia i osi¹gniêcia minionej dekady, które by³y rezultatem dzia³ania indywidualnie samorz¹du, oraz te moþliwe dziêki wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami. W ich liczbie: oddanie do uþytku odcinka autostrady A-1 do Nowych Marz oraz inwestycje drogowe przez ni¹ sprowokowane, przejêcie PKP Przewozy Regionalne (w planie jest przejêcie SKM), powo³anie Ba³tyckiego Centrum Biotechnologii (na zasadzie wspó³pracy trzech uczelni wyþszych), powstanie Centrum Kongresowego na O³owiance, uruchomienie Narodowego Centrum eglarstwa w Górkach Zachodnich, tworzenie korzystnych warunków do rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, poprzez tworzenie parków naukowo-technologicznych (prócz istniej¹cych, w planie s¹ w S³upsku, Kwidzynie i Sztumie). W uznaniu dla osi¹gniêć samorz¹dowców, przedstawiciel rz¹du w terenie Roman Zaborowski nada³ Medale Wojewody Sint sua praemia laudi (Niech czyny bêd¹ nagrodzone) czo³owym samorz¹dowcom: pierwszemu przewodnicz¹cemu sejmiku Grzegorzowi Grzelakowi i pierwszemu marsza³kowi Janowi Zarêbskiemu, oraz aktualnym - przewodnicz¹cemu Brunonowi Synakowi i marsza³kowi Janowi Koz³owskiemu. Honorowe, najwyþsze wyróþnienia samorz¹du wojewódzkiego Za zas³ugi dla województwa pomorskiego otrzymali za rok 2008 sportowcy: Leszek Blanik i Adam Korol - z³oci medaliœci z Pekinu, oraz Tomasz Tomiak - prezes Klubu Sportowego AZS z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku Oliwie. Pos³owie Marek Biernacki i Zdzis³aw Czucha. Z lewej (na drugim planie) starosta bytowski Jacek muda-trzebiatowski Na pierwszym planie dyrektor Departamentu Œrodowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Kazimierz Sumis³awski. Za nim wójt gminy Cedry Wielkie Janusz Goliñski. Pierwszy z lewej wójt gminy Tr¹bki Wielkie B³a ej Konkol W pierwszym rzêdzie: wicemarsza³kowie Leszek Czarnobaj i Wies³aw Byczkowski. W drugim rzêdzie radne Maria Labuda i Barbara B³aszkowska ak Kazio nie gorszy W salonach Gdañskiej Impreza tygodnia Twój plebiscyt Psycholog radzi Medycyna naturalna Kochane zdrowie Turystyka w prawie i Seks sekrety Sezam ró noœci Region na dobrej drodze Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na ok³adce: Agata Kry a Fot. PIA Impresario Gdañsk Redaguje zespół: dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny HANNA MALISZEWSKA - redaktor prowadzący BARTOSZ BARTOSZEWSKI - grafik/operator DTP EWA GRABOWSKA - fotoreporter MICHAŁ WODZIŃSKI - korekta REDAKCJA: tel/fax: tel kom ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. Druk: Drukarnia WL - Gdańsk Samorz¹dowcy z terenu: burmistrz Pucka Marek Rintz, za nim wójt gminy Gniewino Zbigniew Walczak i wójt gminy Liniewo Miros³aw Warczak Od lewej: wójt gminy Somonino Mieczys³aw Flisikowski, burmistrz Kartuz Miros³awa Lehman, radny sejmiku Dariusz Mêczykowski, pose³ Stanis³aw Lamczyk, starosta koœcierski Wies³aw Bary³a i burmistrz ukowa Albin Bychowski Zdjêcia: Anna K³os Myśl pożyczona Latawiec jest jak człowiek, może się wznosić tylko na sznurku. Michał Choromański Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

3 aktualnoœci Komisariat z widokiem na najdłuższy falowiec - To trzeci porz¹dny komisariat gdañski w III RP - tak prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz podsumowa³ swe wyst¹pienie podczas inauguracji dzia³alnoœci nowej policyjnej placówki na Przymorzu. Trzykondygnacyjny, nowoczeœnie wyposaþony budynek zosta³ postawiony przy ul. Obroñców WybrzeÞa w trzynaœcie miesiêcy. Kosztowa³ 10,5 mln z³, z czego sponsoring w³adz miasta wyniós³ prawie 6 mln. Prezydent Adamowicz przekaza³ na potrzeby policji atrakcyjnie po³oþon¹ dzia³kê o powierzchni 3,5 tys. m kw., oraz do³oþy³ 2,7 mln z³ z miejskiej kasy. Wszystko to dobrowolnie, w trosce o bezpieczeñstwo gdañszczan, jako Þe finansowanie policji nie naleþy do obowi¹zków gminnego samorz¹du. Poprzednio miasto do³oþy³o siê w sposób istotny do kosztów powstania komisariatów na Oruni Górnej i przy ul. Kartuskiej. W planie ma wsparcie nowego komisariatu w Osowej. - Nasi funkcjonariusze dobrze sobie radzili z obowi¹zkami, nawet w dotychczasowych trudnych warunkach, wiêc zas³u yli na nowoczesne, przestronne miejsca pracy - stwierdzi³ komendant przymorskiego komisariatu Waldemar Szulc. Rzeczywiœcie Arcybiskup przeprowadza się ciąg dalszy Jako pierwsi podaliœmy informacjê, Þe metropolita gdañski ks. abp S³awoj Leszek G³ódź w niedalekiej przysz³oœci przeprowadzi siê z pa³acu w Oliwie do budynków parafialnych koœcio³a p.w. Œw. Ignacego Loyoli na Oruni. Tê sensacyjn¹ wieœć - ustami najprzystojniejszego prezentera S³awka Siezieniewskiego - ujê³a teþ w przegl¹dzie prasy Telewizja Gdañsk (dla niezorientowanych - w przegl¹dzie jesteœmy obecni jako jedyne czasopismo na WybrzeÞu). Potem informacjê w poszerzonej formie zamieœci³ niemiecki Dziennik Ba³tycki, nie racz¹c podać źród³a. ywcem zerþn¹³ od nas pomys³ i przy zrzy- aktualnoœci Inauguracja, czyli przeciêcie wstêgi. Od lewej: komendant wojewódzki policji - Krzysztof Starañczak, komendant komisariatu Przymorze - Waldemar Szulc i komendant miejski - Mariusz Barabasz Komendant Waldemar Szulc przyj¹³ gratulacje i yczenia od prezesa najwiêkszej na Pomorzu Spó³dzielni Mieszkaniowej Przymorze Adolfa Zackiewicza Bernard Pisarski. Zamyœlony o zmiennych kolejach historii? Fot. Anna K³os Fot. Anna K³os Doczekał się pracy tej mog¹ mieć sporo. Podlega im rejon Przymorza, Zaspy i abianki zamieszka³y przez oko³o 120 tys. ludzi. A bêdzie jeszcze wiêcej, jeœli zostan¹ zrealizowane plany wybudowania 200-metrowego wysokoœciowca o nazwie Big Boy. Dostojnicy, którzy zaszczycili uroczystoœć, pamiêtali o prezentach. Komendant wojewódzki policji przydzieli³ placówce nowy radiowóz. Komendant miejski dorzuci³ dwa komputery i laptop. Prezydent Adamowicz doda³ jeszcze szeœć alkotestów. ak Zmienia siê klimat - nie tylko meteorologiczny, ale teþ ten dotycz¹cy partnerstwa publiczno-prywatnego. Podczas konferencji, która odby³a siê 28 stycznia w Gdañskim Parku Naukowo -Technologicznym ubolewano, Þe w Polsce, w przeciwieñstwie do reszty Europy, w ma³ym stopniu ten rodzaj inwestowania siê wykorzystuje ze wzglêdu na ryzyko pomówieñ i oskarþeñ, co sk³ania stronê publiczn¹ do przesadnej ostroþnoœci. - Tymczasem - stwierdzi³ wicemarsza³ek Mieczys³aw Struk - mamy przyk³ady jak dobrze siê ta forma sprawdza. Gdyby nie zastosowanie zasady PPP, nie mielibyœmy dziœ autostrady A-1 do Nowych Marz, a nied³ugo do Torunia, tylko dalej byœmy dyskutowali o niemo noœci jej wybudowania. S³ucha³ tego obecny na sali Bernard Pisarski, ongiœ cz³onek Zarz¹du Gdañsk Transport Company, obecnie pracownik NDI, który prawie przez dziesiêć lat musia³ przekonywać kolejnych ministrów transportu czy infrastruktury o s³usznoœci tej metody i obrywać ciêgi ze wszystkich moþliwych stron. No cóþ, historia ko³em siê toczy Szczególnie na autostradzie. ak W budynku mieœci³o siê kolegium jezuickie, do którego uczêszcza³ sam Józef Wybicki Ponad 200 tysięcy w błoto O Maximie napisano kilka piosenek, nakrêcono w nim kilka filmów, m.in. serial Czterdziestolatek w re yserii Jerzego Gruzy, z Ann¹ Seniuk, Andrzejem Kopiczyñskim i Stefanem Friedmannem Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek (kuluarowo zwany Liskiem) bezskutecznie próbuje sprzedać najpiêkniejsz¹ miejsk¹ dzia³kê, po³oþon¹ w Or³owie blisko morza i mola. Za 8 tys. m kw. Þ¹da 35 mln z³. Na grudniowy przetarg nie zg³osi³ siê jednak Þaden inwestor, mimo Þe miasto W³aœnie w tym budynku ma zamieszkaæ metropolita G³ódŸ. Budynek niemal przylega do zakrystii i koœcio³a Œw. Ignacego wyda³o na reklamê nieruchomoœci 220 tys. z³! Przetarg by³ reklamowany w ogólnopolskiej prasie codziennej i branþowej, 20-sekundowe spoty nadawa³y cztery stacje telewizyjne, m.in. TVN i TV Gdañsk. Poza tym miasto wydrukowa³o tysi¹c egzemplarzy specjalnego folderu, który trafi³ do deweloperów, poœredników obrotu nieruchomoœciami i inwestorów hotelowych. Na dzia³ce stoi zbudowany na prze³omie XIX i XX wieku, wpisany do rejestru zabytków, pensjonat Czerwony Dwór oraz ciesz¹cy siê najwiêkszym zainteresowaniem budynek po legendarnym lokalu Maxim. Choć lokal ten zajmuje zaledwie 15 proc. powierzchni dzia³ki, mia³ stanowić g³ówny wabik oferty. Prezydent Szczurek chêtnie wykorzysta³ go w reklamie, mimo Þe nie ma prawa do pos³ugiwania siê mark¹ Maxima. Przede wszystkim moralnego, bo to on pod koniec lat 90. tak mocno wywindowa³ ceny za dzierþawê gruntu, Þe lokal zacz¹³ popadać w d³ugi. Zniszczy³ legendê, a teraz przy jej pomocy próbuje zrobić dobry interes. naniu pope³ni³ jeszcze b³¹d - opublikowa³ zdjêcie budynku, w którym ma zamieszkać biskup. Ale to nie ten budynek! Chodzi o inny, który znajduje siê z drugiej strony koœcio³a. Ostatni obudzi³ siê dyrektor programowy Radia Gdañsk, intelektualista z Samoobrony, Jacek Naliwajek. Kaza³ powtórzyć wiadomoœć na antenie bazuj¹c na Dzienniku Ba³tyckim, choć egzemplarz naszego czasopisma otrzyma³ tydzieñ wczeœniej i juþ wówczas móg³ zaznajomić radios³uchaczy z mieszkaniowymi planami metropolity. I to jest dziennikarska rzetelnoœć i brak uprzedzeñ. Maxim by³ najbardziej ekskluzywnym i najpopularniejszym lokalem w PRL. Tutaj bawili siê najwa niejsi i najbogatsi. Goœciem by³ tak e Jerzy Urban Zdaje siê, Þe cena za nieruchomoœć jest zbyt wygórowana i nie szybko znajdzie siê inwestor. Kolejny przetarg ma zostać og³oszony na wiosnê. Czy znowu prezydent wyda na promocyjn¹ kampaniê ponad 200 tysiêcy? W sumie by³oby to prawie pó³ miliona z³otych - wyrzuconych w b³oto, zmarnowanych. Czy ktoœ rozliczy w³adzê za tê rozrzutnoœć? j.kostro 4 5

4 aktualnoœci Dla twórcy polskiej oceanografii Uroczystoœæ poprowadzi³ i honorowy tytu³ nada³ rektor Uniwersytetu Gdañskiego - prof. Bernard Lammek Pod koniec stycznia odby³a siê uroczystoœć nadania tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Gdañskiego œwiatowej s³awy uczonemu prof. Czes³awowi Druetowi. Senat UG nada³ tytu³ za wybitne odkrycia w dziedzinie dynamiki morza i oryginalny wk³ad w rozwój wiedzy o procesach przenoszenia masy i energii w morzu, a takþe za donios³y udzia³ w stworzeniu nowoczesnego modelu kszta³cenia oceanografów w Polsce na poziomie uniwersyteckim. Laudacjê wyg³osi³a prof. Lucyna Falkowska, która zaznaczy³a, Þe Czes³aw Druet jest jednym z nielicznych, którzy wywarli tak silne piêtno na wizerunku polskiej oceanografii. Sam uhonorowany wyg³osi³ podczas uroczystoœci wyk³ad na temat reakcji oceanu na zmianê klimatu. Wskaza³ na zagroþenia wynikaj¹ce z ocieplenia i podkreœli³ niezaprzeczalny wk³ad polskich oceanografów w badania nad zmianami klimatycznymi. M³odzieÞowy zespó³ Kanaan ze Skarszew podbi³ wschodnie wybrzeþe Stanów Zjednoczonych. Na zaproszenie ks. Przemys³awa Lepaka pochodz¹cego ze Skarszew, goœci³ w stanie Rhode Island u amerykañskich rodzin. Wbrew powiedzeniu œpiewem Ameryki nie podbijesz, m³odzieþ - wykonuj¹ca g³ównie pieœni religijne - oczarowa³a miejscowych, by³a nagradzana rzêsistymi oklaskami, a p³yty z jej nagraniami rozesz³y siê jak ciep³e bu³eczki. Sama zaœ najbardziej zachwyci³a siê wodospadem Niagara, Nowym Jorkiem (zw³aszcza noc¹) i ground zero, czyli miejscem, w którym sta³y wieþe WTC. Zespó³ dziêkuje wszystkim osobom, instytucjom i firmom, dziêki którym móg³ godnie reprezentować skarszewsk¹ ziemiê za wielk¹ wod¹. Profesor Druet jest twórc¹ Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie i pionierem polskiej oceanografii. Z jego udzia³em powstawa³ na Uniwersytecie Gdañskim nowoczesny program nauczania z zakresu oceanografii. UG do dzisiaj jako jedyna uczelnia wyþsza w Polsce prowadzi unikatowy kierunek studiów - oceanografiê. Profesor wykszta³ci³ liczne pokolenia studentów i doktorantów. Wyk³ada³ w prestiþowych zagranicznych oœrodkach naukowych, m.in. w Szwecji, Norwegii, Rosji i Australii. Przez wiele lat by³ zwi¹zany z Miêdzyrz¹dow¹ Komisj¹ Oceanograficzn¹ UNESCO (pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego rady programowej i by³ polskim pe³nomocnikiem ds. kontaktów roboczych). Obecnie jest cz³onkiem licznych miêdzynarodowych gremiów, m.in. Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego EGS, Komitetu Badañ Morza PAN i Krajowego Komitetu ds. Miêdzynarodowego Programu IGBP - Global Change. Rhode Island polskim śpiewem podbite Zespó³ Kanaan z opiekunk¹ Miros³aw¹ Warczyñsk¹ nad wodospadem Niagara Zdjêcia: UG Gdańskie ścieki popłynęły na Wschód Likwidacja zak³adu zwykle kojarzy siê przykro, szczególnie w ostatnich czasach. Tym razem wszyscy byli zadowoleni. 23 stycznia przesta³a dzia³ać Oczyszczalnia Œcieków Zaspa w Gdañsku Wrzeszczu przy ul. Hallera 201. Wszystkie œcieki uk³adu kanalizacyjnego Sopotu, Gdañska i terenów przyleg³ych skierowano na wielk¹, nowoczesn¹, uruchomion¹ w 1976 roku Oczyszczalniê Wschód. - Dziêki temu miasto odzyska³o 8 ha gruntu, w bezpoœredniej bliskoœci maj¹cej wkrótce siê rozpocz¹æ budowy stadionu Baltic Arena - cieszy³ siê podczas uroczystoœci prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz. - które bêd¹ przeznaczone na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe i prawdopodobnie na parking dla karawaningu - doda³ prezes miejskiej spó³ki Gdañska Infrastruktura Wodoci¹gowo-Kanalizacyjna Jacek Skarbek Nie bêdzie zwolnieñ pracowników, wszyscy przechodz¹ do pracy w Oczyszczalni Wschód. Kiedy wybudowano oczyszczalniê, by³a ona zlokalizowana za miastem, po wojnie po pewnym czasie znalaz³a siê poœrodku terenów o intensywnej zabudowie. Jej s¹siedztwo, g³ównie ze wzglêdu na przykre zapachy, sta³o siê uci¹þliwe dla okolicznych mieszkañców. - Niemniej i po wojnie spe³nia³a bardzo wa ne zadania. Dziêki zastosowanym w niej nowym technologiom, w 1996 roku nast¹pi³o otwarcie dla k¹pieli gdañskich pla w rejonie od Nowego Portu do Jelitkowa. By³y zamkniête od 16 lat - wspomina³ Zbigniew Maksymiuk, prezes spó³ki Saur Neptun Gdañsk, której od roku 1991 podlega³a ta oczyszczalnia. Teraz przysz³oœć naleþy do Wschodu. Oczyszczalnia Wschód zosta³a uruchomiona w 1976 roku. Niektórzy uwaþali, Þe zosta³a zaplanowana ze zbyt duþym rozmachem, teraz okazuje siê, Þe bêdzie w sam raz. Musi przyj¹ć œcieki z ca³ego Gdañska, Sopotu, Pruszcza Gdañskiego i pobliskich mniejszych miejscowoœci: Straszyna, Kolbud oraz skanalizowanych wiosek z gminy Pruszcz Gdañski i ukowo. Kontrakt nr I, prócz wy³¹czenia z uþytkowania Oczyszczalni Zaspa, zawiera inne inwestycje, bêd¹ce konsekwencj¹ tego: odwrócenie kierunku przep³ywu œcieków w najwaþniejszym kolektorze (w ul. Hallera) z grawitacyjnego w kierunku Zaspy w t³oczny w stronê Wschodu, przebudowê sieci kanalizacyjnej w najbliþszym rejonie tego kolektora, trzy nowe przepompownie œcieków. ak aktualnoœci Osoby, których wspólnym osi¹gniêciem jest opisywana inwestycja. Od lewej: Jacek Skarbek prezes Gdañskiej Infrastruktury Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnej, Pawe³ Adamowicz prezydent Gdañska, Zbigniew Maksymiuk prezes Saur Neptun Gdañsk i And elika Cieœlowska prezes firmy Doraco, g³ównego wykonawcy inwestycji Uczestnicy historycznej uroczystoœci. Od prawej: Andrzej Chudziak wicedyrektor przedsiêbiorstwa Melioracje Gdañskie i S³awomir Bautenbach wiceprezes Doraco Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku Danuta Grodzicka-Kozak te jest zadowolona z likwidacji Zaspy, bo dziêki temu w wodach przy gdañskich pla ach bêdzie mniej sinic Prezydent Adamowicz wyró ni³ m.in. Andrzeja Króla wieloletniego pracownika Oczyszczalni Zaspa Zdjêcia: Anna K³os 6 7

5 twój konkurs Zastrzyk młodości Vitalaser-anti-aging-system to rewolucyjny zabieg przeciwzmarszczkowy i liftinguj¹cy bez zastrzyków. Zabieg polega na wprowadzeniu w skórê, za pomoc¹ relaksuj¹cego masaþu, Þelu hialuronowego, który nie zawiera Þadnych chemicznych œrodków konserwuj¹cych. Jest ca³kowicie bezpieczny, gdyþ kwas hialuronowy wystêpuje naturalnie w organizmie. Nastêpnie naœwietlamy skórê Vitalaserem, który jest biostymuluj¹cym tzw. zimnym laserem, co oznacza, Þe temperatura skóry nie podnosi siê (oparzenia s¹ wykluczone). Zabieg jest ca³kowicie bezbolesny, a w czasie naœwietlania czujemy tylko sam dotyk urz¹dzenia. Procedura ta jest powtarzana jeszcze raz. Efektem zabiegu s¹ wyraźnie sp³ycone zmarszczki, odm³odzona oraz ujêdrniona skóra. JuÞ po pierwszym zabiegu s¹ widoczne efekty i utrzymuj¹ siê oko³o miesi¹ca. Wiele pañ przychodzi na zabieg dzieñ przed tzw. wielkim wyjœciem, traktuj¹c go jako zastrzyk m³odoœci. Najlepsze jednak rezultaty uzyskuje siê po serii 8 lub 10 zabiegów, a efekt utrzymuje siê ok. 6 miesiêcy. Vitalaser jest doskona³¹ alternatyw¹ dla stosowanych do tej pory zastrzyków z kwasu hialuronowego i umoþliwia odm³odzenie takþe skóry szyi, co do tej pory by³o niemoþliwe ze wzglêdu na umiejscowion¹ tam tarczycê. Vitalaser moþna takþe wykorzystywać do leczniczego naœwietlania skóry, np. do zmniejszenia duþych porów czy zaczerwienienia skóry. Szczególnie dobre efekty daje leczenie blizn oparzeniowych, egzemy, bielactwa i zapalnych zmian tr¹dzikowych. Zapraszamy do salonu: BEAUTIFUL LADY, Gdañsk Wrzeszcz, ul. Klonowa 1/10 (MAK Studio Fryzjersko-Kosmetyczne), tel , , tel.kom Ceny zabiegów: twarz 300 z³, w promocji karnawa³owej 270 z³, szyja 190 z³, w promocji 170 z³ Uwaga konkurs!!! Spoœród Czytelników, którzy odpowiedz¹ prawid³owo na pytanie, zostanie wylosowana nagroda w postaci zabiegu na szyjê o wartoœci 190 z³. KUPON KONKURSOWY Czytelnicy piszą Temat bez końca? Temat ambulatoryjnej s³uþby zdrowia w Trójmieœcie poruszyliœmy ponad dwa miesi¹ce temu i od tamtej chwili, mimo up³ywu czasu, nie moþe on ucichn¹ć. Otrzymujemy od Czytelników listy, uwagi, i mnóstwo telefonów. Najwyraźniej dotknêliœmy waþnego problemu, z którym borykaj¹ siê pacjenci. Niestety, nie wszystkie listy - ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê - moþemy opublikować. PoniÞej kolejny g³os Czytelnika. Droga Redakcjo, z przykroœci¹ stwierdzam, e ani NFZ, ani Urzêdy Skarbowe nie wypowiedzia³y siê na temat poruszany przez cztery ostatnie wydania Waszego pisma. I to jest najbardziej niepokoj¹ce. Tak ju na marginesie Waszego tematu, w miêdzyczasie odby³a siê na Œl¹sku akcja kontroli dzia³alnoœci placówek medycznych. I co siê okaza³o? NFZ œl¹ski wykaza³ wiele nieprawid³owoœci w pracy lekarzy, do tego stopnia, e udowodniono licznym, e w tym samym czasie, zg³oszonym do NFZ, pracowali oni jednoczeœnie w trzech ró nych placówkach medycznych. Podsumowano równie czas pracy lekarzy wynikaj¹cy z liczby wykonanych punktów i standardów czasu przyjmowania jednego pacjenta. I tu te stwierdzono, e niektórzy lekarze pracuj¹ wiêcej ni 24 godziny na dobê. Bardzo mnie interesuj¹ takie dane z Trójmiasta. Posiada je NFZ i mam nadziejê, e przeprowadzi analizê tych danych, a nie bêdzie p³aci³, tak jak to zrobiono w grudniu, nadwykonania w zale noœci od przekroczeñ punktów. Czy s³uszne jest takie p³acenie? pozostawiam do oceny innych Czytelników. Eugeniusz Kropidłowski O gdańskiej telewizji na fotografiach Pierwsza prezenterka Telewizji Gdañsk Danuta Domañska z aktorami Ig¹ Cembrzyñsk¹ i Zbigniewem Cybulskim Pierwszy materia³ z corocznej kartuskiej imprezy Truskawkobranie wydawnictwa Pó³ wieku temu na ekranach czarno-bia³ych odbiorników po raz pierwszy zagoœci³a Telewizja Gdañsk. By³a zupe³nie inna - ma³e pomieszczenia, skromny sprzêt, a liczba odbiorców nie przekracza³a stu osób. Jak wygl¹da³y pocz¹tki wybrzeþowej telewizji i jak ogromn¹ metamorfozê przeþy³a w ci¹gu pó³wiecza? Zobaczyć moþna w specjalnie wydanym, jubileuszowym albumie 50 lat Telewizji Polskiej Gdañsk. Ten album to fotograficzna historia telewizji, a telewizjê tworz¹ ludzie - postaci zapisane w pamiêci innych i na zakurzonych taœmach archiwum. Przegl¹daj¹c kolejne strony albumu, widzimy pierwsze kroki gdañskiej trójki ; pierwszych prowadz¹cych, redaktorów, producentów, dyrektorów i wszystkich tych, którzy wspó³tworzyli telewizjê od pocz¹tku, bez których po prostu by jej nie by³o. Mamy wspomnienia tak istotnych wydarzeñ, jak emisja pierwszych lokalnych programów ( Kalejdoskopu WybrzeÞa albo k¹cika naukowego Sezam ), otwarcie pierwszego studia spikerskiego, a takþe inauguracja gdañskiego oœrodka na antenie ogólnopolskiej. Album to takþe odwo³ania do historii ca³ego WybrzeÞa. Wizyta prezydenta Francji genera³a Charlesa de Gaulle a - jako pierwsze bezpoœrednio transmitowane wydarzenie polityczne, wizyta naczelnego wodza Kuby Fidela Castro (któremu wpad³o w oko kilka sopocianek), albo wizyta prezydenta Jugos³awii Josipa Broz Tito, którego oprowadza³ po D³ugim Targu Józef Cyrankiewicz... S¹ teþ postaci niezwykle waþne dla historii naszego regionu. Na jednej z fotografii widzimy kadr z programu Bulwar nad Mot³aw¹ i jego g³ównego bohatera, znawcê dziejów Gdañska, m³odego Andrzeja Januszajtisa. Na innej - podczas pracy Jerzego Afanasjewa, wieloletniego reþysera gdañskiego oœrodka, wspó³twórcê Teatru Bim-Bom. S¹ teþ gwiazdy: Kalina Jêdrusik, Zbigniew Cybulski, Czerwone Gitary, Bogumi³ Kobiela, Marlena Dietrich, Irena Jarocka, Daniel Olbrychski... Ostatnia czêœć albumu kaþe nam wracać do teraźniejszoœci - wydarzeñ, programów, sytuacji i twarzy znanych i chêtnie ogl¹danych na gdañskim pó³wiecznym ekranie. ep PYTANIE: Jak dugo utrzymuj¹ siê efekty juþ po pierwszym zabiegu Vitalaserem? ODPOWIEDŹ: adres bądź telefon kontaktowy Czytelnika: Przed zabiegiem Po zabiegu Zdjêcia: album 50 lat Telewizji Polskiej Gdañsk Program Przy kominku, realizowany na gdañskiej Morenie w 1972 roku. Dziewczêta w bia³ych podkolanówkach to by³ czêsty widok na ulicach socjalizmu Redaktor Barbara Jakubiec w charakterystycznym kraciastym fotelu. Taki wystrój studia obowi¹zywa³ jeszcze w latach

6 Opłatek wodociągowy Jak co roku, w gdañskiej siedzibie Saur Neptun Gdañsk spotkali siê pracownicy i w³adze spó³ki, by podzieliæ siê op³atkiem i z³o yæ najlepsze yczenia. Tegoroczny op³atek, ju trzynasty z kolei, odby³ siê w œrodê, 21 stycznia. œmietanka towarzyska Wœród goœci dostrzegliœmy marsza³ka Jana Koz³owskiego, gdañskich radnych z przewodnicz¹cym rady Bogdanem Oleszkiem, przewodnicz¹cym Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Piotrem Dzikiem i przewodnicz¹cym Komisji Kultury i Sportu Markiem Bumblisem. W imieniu prezydenta Gdañska przyby³a Helena Chmielowiec, szefowa prezydenckiej kancelarii. Metropolitê gdañskiego, ksiêdza arcybiskupa reprezentowa³ i poprowadzi³ ca³¹ uroczystoœć ksi¹dz kanonik Bernard Zieliñski, duszpasterz wodoci¹gowców. By³ to teþ op³atek prawdziwie miêdzynarodowy, z udzia³em nowego dyrektora ds. rozwoju handlowego Grupy Saur, Michela Fourre. Francuski goœć z przyjemnoœci¹ uczestniczy³ w tym tradycyjnym polskim spotkaniu i przyzna³, Þe niestety we Francji nie organizuje siê podobnych uroczystoœci. Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia metropolitê gdañskiego reprezentowa³ ks. kanonik Bernard Zieliñski Od lewej: Zbigniew Maksymiuk prezes Zarz¹du SNG, Jan Kozlowski marsza³ek województwa pomorskiego, Bogdan Oleszek przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska i radny Marek Bumblis. W g³êbi sali (z lewej) Jacek Skarbek prezes spó³ki GIWK Na op³atek przyby³o teþ szefostwo powiatowego i wojewódzkiego Sanepidu: Halina Bona - powiatowy inspektor sanitarny i ElÞbieta Charytoniuk - wojewódzki inspektor sanitarny. Nie zawiedli teþ przedstawiciele spó³ki Gdañska Infrastruktura Wodoci¹gowo-Kanalizacyjna: prezes Jacek Skarbek i cz³onek zarz¹du Peteris Gailitis. Op³atkowi towarzyszy³ program artystyczny, przygotowany przez pracowników, a Zbigniew Maksymiuk, prezes SNG, posumowa³ miniony rok. Do najwaþniejszych sukcesów zaliczy³ uzyskanie pierwszego w kraju certyfikatu zgodnoœci z normami z grupy ISO i rozpoczêcie dzia³añ przez nowo powo³ane Centrum Dzia³añ Operacyjnych. Czego sobie yczyæ na ten Nowy Rok? zastanawiaj¹ siê Bogdan Oleszek, Marek Bumblis i Piotr Dzik radni Gdañska Wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku ycz¹ sobie Zbigniew Maksymiuk prezes Zarz¹du SNG i Jan Kozlowski marsza³ek województwa pomorskiego yczenia sk³adaj¹ Monika Tarnowska - konsul honorowy Francji i goœæ z Francji Michel Fourre - dyrektor ds. Rozwoju Handlowego Grupy Saur Bodan Oleszek przewodnicz¹cy gdañskich radnych i Helena Chmielowiec szefowa Kancelarii Prezydenta Miasta Gdañska W spotkaniu uczestniczy³y (od lewej) Monika Tarnowska konsul honorowy Francji i Helena Chmielowiec dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdañska Licznie przybyli goœcie i pracownicy SNG. Pierwszy od lewej Józef Iwaniuk dyrektor Rozwoju SNG Andrzej Osiñski dyrektor Dystrybucji SNG (z lewej) i Dimitris Skuras dyrektor Wydzia³u Gospodarki Komunalnej UM Gdañsk. W nastêpnym rzêdzie (od prawej) El bieta Charytoniuk wojewódzki inspektor sanitarny, Halina Bona powiatowy inspektor sanitarny i Ma³gorzata Prêdota z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej 10 11

7 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska Wierzyczanki po raz dziesiąty Zdjêcia: Anna K³os W jednej z bryczek zasiedli prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz i przewodnicz¹cy Rady Miasta Bogdan Oleszek Zdjêcia: Anna K³os Laureaci ze statuetkami: prof. Ryszard Horodecki (z prawej) i prof. Marek Latoszek Poœrodku ze statuetk¹ Zbigniew Miryn cz³onek Zarz¹du Polpharmy, po jego lewej Mariusz Pop³awski prezes Powszechnej Spó³dzielni Spo ywców i prezydent Edmund Stachowicz. Z prawej (ze statuetk¹) Zbigniew Domachowski, z kwiatem Janina Domachowska. Pozostali to nominowani do Wierzyczanek Patronuje im Heweliusz Super uroczyœcie, w Dworze Artusa, prezydent Pawe³ Adamowicz wrêczy³ Naukowe Nagrody Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza. Odby³o siê to 28 stycznia, w dniu bêd¹cym rocznic¹ urodzin i œmierci s³ynnego astronoma. W dziedzinie nauk œcis³ych i przyrodniczych nagrodê otrzyma³ prof. Ryszard Horodecki z Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdañskiego (o którym pisaliœmy w poprzednim numerze). Laureatem w dziedzinie humanistyki zosta³ prof. Marek Latoszek z Akademii Medycznej, którego doceniono za badania dotycz¹ce ruchu spo³ecznego Solidarnoœć i regionalizmów. Po uroczystoœciach w Dworze Artusa barwny orszak paradny, w którym bryczkami powieziono samego Heweliusza (w jego rolê wcieli³ siê aktor Florian Staniewski), laureatów nagrody i miejskie w³adze, uda³ siê pod pomnik s³ynnego astronoma przy Ratuszu Staromiejskim. Tam Heweliusz udziela³ siê jako rajca, a obok - przy ul. Korzennej sta³a kamieniczka, z dachu której patrzy³ w gwiazdy, gdy jego Þona Katarzyna warzy³a s³ynne gdañskie piwo, aby mu na badania dostarczyć grosiwo. Sprintem do Dnia Kobiet Aktor Teatru Wybrze e Florian Staniewski w roli Jana Heweliusza udziela wywiadu Telewizji Gdañsk ak Co roku goœciem Dnia Kobiet w Restauracji Gdañskiej jest prezydentowa Danuta Wa³êsa. Tutaj w rozmowie z podró niczk¹ Murk¹ Sykor¹ Jeszcze nie skoñczy³ siê karnawa³ i trwaj¹ zimowe bale (najwiêkszy z nich bal absolwentów Uniwersytetu Gdañskiego - odbêdzie siê 13 lutego w Hotelu Hevelius), a juþ rozpoczê³y siê przygotowania do najwaþniejszej kobiecej uroczystoœci na WybrzeÞu - Damskich ploteczek. Impreza odbywa siê co roku 8 marca w Restauracji Gdañskiej Marii Lewandowskiej i gromadzi najwaþniejsze i najbardziej znane nam damy, z prezydentow¹ Danut¹ Wa³ês¹. Jak co roku, na panie bêdzie czekać mnóstwo atrakcji, m.in. pokaz mody autorstwa Agnieszki Gruszki i podarunki od Justyny Kalety, królowej kwiatów i ogrodów. Nic wiêc dziwnego, Þe prace organizacyjne juþ wystartowa³y. 12 Kto tak piêknie gra jak ja? Móg³by zapytaæ retorycznie by³y prezydent Stanis³aw Karbowski Królewskie miasto, Starogard Gdañski ma od 10 lat Nagrodê Prezydenta Miasta - Wierzyczanki. Przyznawana jest ona zas³uþonym dla tego grodu obywatelom, instytucjom i przedsiêbiorstwom. Statuetki wzorowane s¹ na rzeźbie pomnika Wierzycy, stoj¹cej w miejskim parku. Nie by³o zaskoczeniem, gdy w kategorii gospodarka jubileuszowym laureatem zosta³y Zak³ady Farmaceutyczne Polpharma, które daj¹ zatrudnienie wielu mieszkañcom i maj¹ kierownictwo myœl¹ce w sposób prawdziwie biznesowy, co siê wyraþa m.in. w mocnym wejœciu na rynki wschodnie. Ponadto firma sponsoruje wystawy w Starogardzkim Centrum Kultury i mêsk¹ druþynê koszykówki. W kategorii kultura statuetkê otrzymali Janina i Zbigniew Domachowscy, niestrudzeni popularyzatorzy jazzu, twórcy Stowarzyszenia Jazz Fan Club, które w ci¹gu roku zorganizowa³o aþ 120 koncertów. W kategorii inicjatyw spo³ecznych jury zgodzi³o siê, Þe wygrać powinien Mariusz Pop³awski, prezes Powszechnej Spó³dzielni SpoÞywców, na którego moþna liczyć w³aœciwie zawsze, gdy waþn¹ akcjê trzeba wesprzeć. Uroczystoœć, która odby³a siê w kinie Sokó³, uœwietni³ wystêpem mistrz s³owa i fortepianu Waldemar Malicki. By³ jak zawsze doskona³y, ale nie jego publicznoœć nagrodzi³a oklaskami na stoj¹co. Aplauz taki uzyska³ by³y prezydent Stanis³aw Karbowski, który da³ popis gry na saksofonie. Wszelako na fotelu prezydenta starogardzianie woleli jednak Edmunda Stachowicza. ak Była córka, teraz mama Pamiêtamy jak najm³odsza córka szefowej Partii Regionów Danuty Hojarskiej, 18-letnia Paulina startowa³a w wyborach miss. I to z sukcesami, bo najpierw w konkursie Miss Ziemi Kociewskiej zdoby³a tytu³ miss gracji, a potem na szczeblu wojewódzkim zosta³a drug¹ wicemiss i zakwalifikowa³a siê do ogólnopolskiego fina³u. Danuta Hojarska wiernie towarzyszy³a jej w tych zmaganiach - zawsze mogliœmy j¹ dostrzec na sali wœród publicznoœci. Teraz, kiedy przygoda Pauliny z konkursami dobieg³a koñca (bo postanowi³a wrócić do solidnej nauki), organizatorzy zapraszaj¹ mamê. Nie jako kandydatkê, ale do jury. Chc¹, by ocenia³a urodê dziewcz¹t jako przedstawicielka œwiata polityki i rolniczych zwi¹zków zawodowych. NajbliÞszy wyjazd 21 lutego do Torunia, gdzie Hojarska do³¹czy do jurorów Miss Ziemi Toruñsko-W³oc³awskiej. 13

8 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska I już po czterdziestce Zdjêcia: Krystyna Czapczyk 41 lat skoñczy³ Daniel Czapiewski. W³aœciciel firmy Danmar, za³oþyciel Centrum Edukacji i Promocji Regionu, budowniczy domu stoj¹cego na g³owie, pomys³odawca wielu inicjatyw i imprez. To dziêki niemu co roku odbywa siê we wrzeœniu miêdzynarodowy kongres Sybiraków, w maju - wielka biesiada dla przedsiêbiorców, w czerwcu - mistrzostwa œwiata w ciêciu drzewa, w grudniu - ogólnopolski zjazd Miko³ajów... I to wszystko w Szymbarku na Kaszubach. Zatem urodziny jubilat teþ wyprawi³ w tym miejscu, ale goœci³ tylko rodzinê i przyjació³. Być moþe dlatego, Þe czterdziestka stuknê³a mu rok temu i wtedy przyjêcie urodzinowe by³o huczniejsze. Wiêc czekamy na piêćdziesi¹tkê. Ojciec jubilata, nestor rodu Czapiewskich, w³aœciciel firmy Radbur, b. pose³ Jan Czapiewski Lidia i Daniel Czapiewscy przy urodzinowym torcie Przy takiej dziewczynie ka dy mê czyzna chcia³by choæ postaæ Dyrektor gdañskiego zespo³u muzyki dawnej Cappelli Gedanensis Marek Wiêc³awek jest sta³ym goœciem rodziny Czapiewskich Premier Tusk uwielbia pi³kê no n¹ i nie wyobra a sobie sytuacji, w której nie móg³by zagraæ z ukochanym wnuczkiem Młoda, piękna i bogata Zaślubiny z Kaczyńskim Dziadkiem w kwietniu ZbliÞa siê dzieñ, kiedy premier Donald Tusk zostanie dziadkiem. Jego wnuczek - wiadomo, Þe bêdzie to ch³opiec - ma siê urodzić w kwietniu. Dziadek juþ ogl¹da³ zdjêcia z badañ USG i by³ bardzo szczêœliwy. Doda³, Þe nie moþe siê doczekać, kiedy za parê lat zagra z wnukiem w pi³kê noþn¹. Razem czy przypadek? Na salonach coraz czêœciej widujemy radnego Gdañska Kazimierza Koralewskiego, a u jego boku urodziw¹ pannê Laurê (pasierbicê b. wiceprezydenta Gdañska, dzia³acza PiS Mariana Szajny). Nie wiemy tylko czy to przypadek, czy rzeczywista rokuj¹ca znajomoœć? Czy dziewczyna darzy radnego sympati¹, czy teþ on spogl¹da na ni¹ ciekawskim okiem? Fakt, Koralewski jest cz³owiekiem niezwykle Þyczliwym, mi³ym i pomocnym, ale ma teþ Þonê i dwie córki. I martwimy siê o wianek Laury. oo Fot. WCK Kazio nie gorszy od Mietka W Wejherowskim Centrum Kultury w ramach cyklu Biesiada literacka odby³o siê spotkanie z GraÞyn¹ Wolszczak, aktork¹ i autork¹ ksi¹þki Jak być zawsze m³od¹, piêkn¹ i bogat¹. Promocja zgromadzi³a t³umy mieszkañców chc¹cych zobaczyć bohaterkê na Þywo i zakupić jej dzie³o. Jest ono swoistym poradnikiem, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach Þyciowych oraz jak pielêgnować zdrowie i urodê. Nie brakuje oryginalnych przepisów kulinarnych, ciekawych anegdot z Þycia kobiet i samej autorki. S¹ radoœci, smutki, trochê ³ez i duþo zwierzeñ. Jak oceniaj¹ literaturoznawcy, ksi¹þka jest bezpretensjonalna, napisana z temperamentem i warto po ni¹ siêgn¹ć. ozz 14 Jaros³aw Kaczyñski by³ na Kaszubach w paÿdzierniku 2007 roku jeszcze jako premier. Towarzyszy³a mu Jolanta Szczypiñska i ówczesny wojewoda Piotr Karczewski 10 lutego w Pucku goœciem zaœlubin Polski z morzem bêdzie Jaros³aw Kaczyñski. Jako szef Prawa i Sprawiedliwoœci przyjedzie na tê uroczystoœć po raz pierwszy. Na pewno bêdzie mu towarzyszyć pos³anka Jolanta Szczypiñska. W ubieg³ym roku w ceremonii upamiêtniaj¹cej patriotyczny akt z 1920 roku uczestniczy³ marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski. Kazimierz Plocke Marek Rintz Mieczys³aw Struk Swego czasu napisaliœmy, Þe wicemarsza³ek pomorski Mieczys³aw Struk jest niesprawiedliwy w rozdzielaniu kasy na inwestycje, bo zapomina o Pucku. Tymczasem okazuje siê, Þe to niesprawiedliwa nieprawda (nawet marsza³ek Jan Koz³owski oburzy³ siê na tê krzywdz¹c¹ uwagê). Wystarczy podać, Þe Struk - jako jedyny po 30 latach bezowocnych starañ innych w³odarzy - za³atwi³ 1,7 mln z³ na remont ulicy Swarzewskiej, jednej z g³ównych dróg Pucka. Cieszy siê z tego niezmiernie burmistrz miasta, Marek Rintz. Jego radoœć jest zreszt¹ podwójna, bo zaraz potem otrzyma³ 1,6 mln z³ na remont stadionu. Ta druga pula pieniêdzy znalaz³a siê jednak dziêki wiceministrowi rolnictwa Kazimierzowi Plocke. Minister nie chcia³ być gorszy od marsza³ka i choćby pêk³, ale musia³ mu dorównać. 15

9 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska B. senator, mama Jacka i Jarka Anna Kurska i Stanis³aw Szczerbic Pose³ Jacek Kurski Ks. pra³at Henryk Jankowski, szef ko³a PiS Wrzeszcz Morena Marian Szajna, szef Ba³tyckiego Centrum Promocji Zdrowia dr Krzysztof Andruszkiewicz i radny sejmiku Andrzej Jaworski Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk niczym gwiazda filmowa, w mokrej w³oszce. Za ni¹ Danuta Makowska Wiceprzewodnicz¹cy sejmiku Waldemar Bonkowski Radny sejmiku Jan Klawiter (z prawej) i radny Gdañska Krzysztof Wiecki Radny Gdañska, niedosz³y senator Stefan Grabski daje wyk³ad klubowemu koledze Wies³awowi Kamiñskiemu Spotkanie świąteczne w salonach Gdańskiej Radne Gdañska Anna Po³etek i Maryla Krzaklewska ( ona Mariana). Na drugim planie Anna i Andrzej Mróz ozm Zdjêcia: Karolina Borgosz Radny sejmiku Piotr Zwara Parlamentarzyœci, radni i sympatycy Prawa i Sprawiedliwoœci zebrali siê w salach Restauracji Gdañskiej, by podzielić siê op³atkiem i z³oþyć noworoczne Þyczenia. Spotkanie opóźnione, ale przebiega³o w mi³ej, prawdziwie œwi¹tecznej, atmosferze. Przyjechali prawie wszyscy najwaþniejsi z pos³ami Jackiem Kurskim, Tadeuszem Cymañskim i senator Dorot¹ Arciszewsk¹-Mielewczyk. Radni wojewódzcy stawili siê w po³owie (co drugi obecny), a radni Gdañska w komplecie. Po raz kolejny spotkanie dosz³o do skutku dziêki Marianowi Szajnie, który pe³ni funkcjê szefa PiS we Wrzeszczu i na Morenie. Pomorskie struktury partii nie organizuj¹ uroczystoœci op³atkowej, a przewodnicz¹cego Kurskiego eksploatuje wielka polityka w Warszawie. Pose³ Tadeusz Cymañski jak zwykle z gestem (patrz d³oñ). Naprzeciw niego Wacek Baliñski 16 Radny sejmiku Patryk Demski i radny Gdañska Kazimierz Koralewski Do niedawna szef Ochotniczych Hufców Pracy Bogdan Wiszowaty i pose³ drugiej kadencji Ryszard Olszewski ona Mariana Szajny - Danuta i patrz¹ca na ni¹ z zazdroœci¹ El bieta Grabarek -Bartoszewicz. Ciekawe tylko czego zazdroœci: urody czy mê a? 17

10 impreza tygodnia Znów rozbłysły Skry Ormuzdowe KtóÞ na Pomorzu nie s³ysza³ o Aleksandrze Majkowskim i jego alegorycznej powieœci ycie i przygody Remusa? To sztandarowa ksi¹þka kaszubszczyzny. Nic dziwnego, Þe nagroda przyznawana corocznie przez miesiêcznik Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Pomerania, nazywa siê w³aœnie Skra Ormuzdowa. Tytu³owa skra jest symbolem zwyciêstwa dobra nad z³em i wszelkimi przeciwnoœciami. Nawet po œmierci bohatera powieœci rozprzestrzenia siê po œwiecie i powoduje pojawianie siê kontynuatorów jego dzie³a. Tych w³aœnie ludzi, czyni¹cych coœ dobrego dla pomorskich œrodowisk, uhonorowano 30 stycznia w Ratuszu Staromiejskim, wrêczeniem nagrody Skra Ormuzdowa. Wœród siedmiu laureatów tylko dwoje nie reprezentowa³o Kaszub. ElÞbieta i Daniel Kuflowie - on artysta malarz, ona polonistka. W latach 80. kupili zaniedbany, ale przeœliczny barokowy dom podcieniowy w Trutnowach, wyszykowali go jak cacko i za³oþyli Stowarzyszenie u³awy Gdañskie. S¹ jego animatorami, a ich ide¹ jest stworzenie skansenu modeli najpiêkniejszych budowli tego regionu. Kociewskie œrodowisko reprezentowa³o spo³eczne Radio Fabryka, nadaj¹ce w Tczewie i w jego okolicach. Zespó³, którego spirytus movens jest Barbara Jackiewicz, sk³ada siê z samych pasjonatów i trzyma rêkê na pulsie najwaþniejszych spraw regionu. Spoœród laureatów kaszubskich na szczególn¹ uwagê zas³uþy³a Powiatowa i Miejska Biblioteka w Wejherowie im. A. Majkowskiego, której dyrektor Danuta Balcerowicz umiejêtnie ³¹czy nowoczesnoœć - bibliotekê cyfrow¹ - z regionalizmem. Wielkie zadania w tym roku stoj¹ przed kolejnymi zdobywcami Skry - Oddzia³em Bytowskim Zrzeszenia Kaszubsko -Pomorskiego. To Dzieñ Jednoœci Kaszubów 22 marca, a przede wszystkim XI Œwiatowy Zjazd Kaszubów 4 lipca. Niemniej prezes Liliana Grosz i wiceprezes Ryszard Sylka, którzy odbierali nagrodê, nie wydaj¹ siê przeraþeni zadaniami. W komitecie organizacyjnym œwiatowego zjazdu maj¹ nawet wojewodê Romana Zaborowskiego, a jego brat - dyrektor szko³y w Ko³czyg³owach, juþ doprowadzi³ do powstania œwietnego zespo³u pieœni i tañca Zieleni eczka. ak Zakochani w u³awach: El bieta i Daniel Kuflowie oraz dr Kazimierz Cebulak meliorant, który po wojnie ratowa³ ten teren zatopiony przez wycofuj¹ce siê wojska niemieckie Pose³ Jan Kulas gratulowa³ Barbarze Jackiewicz z Radia Fabryka Zdjêcia: Anna K³os Kobiety Sukcesu podziwiane i zasłużone Regina Szutenberg Beata Kulwikowska Sylwia Grucha³a Aurelia Wekezer twój plebiscyt Siódma edycja plebiscytu Kobieta Sukcesu trwa. W plebiscycie tym Czytelnicy oddaj¹ g³osy na panie, które wyróþniaj¹ siê sukcesami w róþnych dziedzinach Þycia: gospodarce, kulturze, nauce sporcie, czy teþ dzia³alnoœci spo³ecznej. Plebiscyt koñczy siê wielk¹ uroczyst¹ gal¹ z udzia³em waþnych osobistoœci i mediów, podczas której dziesiêć najbardziej zas³uþonych pañ otrzymuje specjalnie zaprojektowane statuetki. W poprzednim numerze podaliœmy nazwiska juþ dziewiêciu pañ, które ciesz¹ siê wœród Czytelników najwiêkszym poparciem i podziwem. Ale w ci¹gu niespe³na dziesiêciu dni nadesz³y kolejne plebiscytowe kupony, które wskazuj¹ na kolejne Kobiety Sukcesu. S¹ nimi: senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes zarz¹du Gedaaneum w Gdañsku Beata Kulwikowska, polska florecistka, medalistka olimpijska Sylwia Grucha³a, w³aœcicielka Hotelu Podewils Gdañsk i Kr¹g Aurelia Wekezer, dyrektor firmy Krzywy Domek w Sopocie Urszula Wielochowska, w³aœcicielka Base-Promotion w Gdañsku Barbara Sergot-Golêdzinowska, dyrektor zarz¹dzaj¹cy WyÞszej Szko³y Administracji i Biznesu w Gdyni Regina Szutenberg i dyrektor Oœrodka Ba³tyk w Jastrzêbiej Górze Danuta Lis. KaÞdy z Czytelników moþe oddać g³os na swoj¹ Kobietê Sukcesu. Wystarczy wype³nić kupon i przes³ać na adres redakcji: ul. D³ugi Targ 39/40, Gdañsk, skrytka pocztowa 601. KUPON PLEBISCYTOWY KOBIETA SUKCESU 2008 Zgłaszam do plebiscytu KOBIETA SUKCESU 2008 Danuta Lis Dorota Arciszewska-Mielewczyk kandydaturę pani: (imię i nazwisko) (nazwa i adres firmy, instytucji, organizacji itp. kandydatki) Zgłaszający: (imię i nazwisko) Prezes bytowskiego oddzia³u zrzeszenia Liliana Grosz i wiceprezes Ryszard Sylka ju planuj¹ Œwiatowy Zjazd Kaszubów Wiceprezydent Wejherowa Edmund Tok³owicz dziêkuje dyrektor Danucie Balcerowicz za pracê na rzecz regionu Urszula Wielochowska Barbara Sergot-Golêdzinowska (adres) 18 19

11 psycholog radzi Mój mąż nie kocha córki, bo chciał syna Drogi Psychologu - za m¹ wysz³am z wielkiej mi³oœci. Mia³am wtedy 26 lat, m¹ 28. Byliœmy bardzo szczêœliwi. Dope³nieniem szczêœcia by³a wiadomoœæ o uzyskaniu mieszkania, i to umeblowanego. Kole anki nazywa³y mnie szczêœciar¹. I ja tak siê czu- ³am. Zaraz po œlubie zasz³am w ci¹ ê, któr¹ wprawdzie nie najlepiej znosi³am, ale córkê urodzi³am zdrow¹ i œliczn¹. Niestety nie obesz³o siê bez pewnych komplikacji, w wyniku których wiem, e nie mogê ju wiêcej mieæ dzieci. Ze smutkiem muszê stwierdziæ, e zaraz po urodzeniu dziecka zaczê³y siê problemy w moim ma³ eñstwie. M¹ by³ bardzo rozczarowany tym, e nie ma syna, na co bardzo liczy³ (przez ca³¹ moj¹ ci¹ ê powtarza³ wszystkim, e noszê pod sercem jego potomka, kontynuatora rodu). Nigdy w nocy nie wsta³ do p³acz¹cego dziecka, nigdy nie upra³ ubranek, nawet nie poszed³ z córeczk¹ na spacer. Nie zmuszam go do opieki nad dzieckiem, gdy ³udzi- ³am siê, e w miarê up³ywu czasu m¹ siê przyzwyczai siê do niej i j¹ pokocha. Ale tak siê nie sta³o. Milenka nied³ugo skoñczy dwa latka, a m¹ traktuje j¹ jak powietrze. Nie zwraca na ni¹ adnej uwagi. Wygas³a w nim do mnie dawna czu³oœæ i mi³oœæ. Jak tylko wypije, to od razu zaczyna mówiæ na temat mojej bezp³odnoœci i braku dziecka. Grozi, e znajdzie sobie dziewczynê, która urodzi mu nie jednego, a kilku synów... Nie jestem g³upia i zdajê sobie doskonale sprawê, e rzeczywiœcie mo e staæ siê tak, jak m¹ mi grozi. Cierpiê z tego powodu niezmiernie. A wstyd siê przyznaæ, e zdarza³o mi siê, e na widok kobiet z ma³ymi ch³opczykami mia³am ochotê porwaæ maleñstwo, aby tylko dogodziæ mê owi i spe³niæ jego wielkie marzenie o potomku. Ostatnio moja szkolna kole anka zaproponowa³a mi, abyœmy razem poprowadzi³y niewielki sklepik, zgodzi³am siê w³aœciwie bez wahania. Jednak m¹ z tego powodu by³ bardzo niezadowolony. Uwa a, e wystarczaj¹co du o zarabia, eby utrzymaæ mnie i moje (tak moje, a nie nasze) dziecko. Powiedzia³am wiêc, e bojê siê, e kiedyœ spe³ni swoje obietnice i zostawi mnie dla tej, która bêdzie mu rodziæ ch³opców. A wtedy bêdê musia³a iœæ do opieki spo³ecznej po pieni¹dze na chleb dla siebie i dziecka, a do takiej sytuacji nigdy nie dopuszczê. Dlatego zaczê³am pracowaæ. Podczas mojej nieobecnoœci córeczk¹ opiekowa³a siê babcia - matka mê a, kobieta jeszcze sprawna, pe³na optymizmu i werwy. Jednak nie ma dnia, aby na temat mojej pracy nie dochodzi³o do przykrych uwag ze strony mê a. Nie zamierzam wcale ust¹piæ, gdy bojê siê pozostania na lodzie. Ale moja mama uwa a, e rozpoczêciem pracy i materialnym uniezale nieniem siê od mê a jeszcze bardziej pogarszam nasze stosunki. Namawia mnie do porzucenia pracy. Uwa a, e m¹ nigdy nas nie porzuci, e jego gadanie nie zostanie zrealizowane. Mama nie mo e zrozumieæ, e kiedy zaczê³am pracowaæ, nie czujê siê ju gorsza, nie myœlê tyle o mê u, nie mam na to czasu. Czy zdaniem Pana postêpujê s³usznie? Dorota Droga Doroto, ca³kowicie pochwalam Twoj¹ decyzjê. UwaÞam, Þe post¹pi³aœ s³usznie podejmuj¹c pracê, która nie tylko poprawi Twój byt pod wzglêdem materialnym, ale przede wszystkim poprawi Twoje samopoczucie psychiczne. Po³¹czenie zajêć zawodowych z obowi¹zkami domowymi, wychowywaniem ma³ego dziecka, spowoduj¹ iþ Twoja obsesja zwi¹zana z niemoþnoœci¹ urodzenia drugiego dziecka, a œciœlej upragnionego przez mêþa syna, zejdzie na dalszy plan. Podejrzewam, Þe od momentu kiedy Ty posz³aœ do pracy, m¹þ ma wiêcej domowych obowi¹zków, a jeœli jakimœ cudem ich nie ma, to powinnaœ zrobić tak, abyœcie oboje, razem, zajmowali siê domem. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawê, Þe sta³aœ siê bardziej atrakcyjna dla mêþa i być moþe nawet go odzyskasz. Tak, piszê odzyskasz, gdyþ w moim przekonaniu straci³aœ go. Nie jestem ca³kiem pewien, czy jedynym powodem by³o urodzenie córki. S¹dzê, Þe przyczyn tego stanu jest wiêcej, ale Ty po prostu nie masz takiej œwiadomoœci. MoÞe w³aœnie Ty - oddaj¹c siê macierzyñstwu - przesta³aœ dbać o mêþa i siebie. MoÞe poch³oniêta pieluchami, karmieniem, sta³aœ siê nieciekaw¹, zaniedban¹ kur¹ domow¹. Dobrze bêdzie, gdy przestaniesz wdawać siê w dyskusje z mêþem na temat pracy i jego ewentualnego odejœcia, rozwodu, staraj siê ucinać te tematy stanowczo. Taka postawa spowoduje, iþ m¹þ po prostu przestanie je poruszać. Doroto, jeœli uþyjesz pewnych sztuczek kobiecych, zdobêdziesz siê na wiêksz¹ tajemniczoœć, raz i drugi wrócisz do domu z bukiecikiem fio³ków czy wi¹zank¹ czerwonych róþ - to teþ nie zaszkodzi, raczej odwrotnie... Wiêcej tajemniczoœci, a mniej mówienia! Mimo pesymistycznego tonu Twojego listu, jestem jednak dobrej myœli. S¹dzê - a tak podpowiada mi wieloletnia obserwacja ojców bez pamiêci zakochanych w swoich córkach - Þe Twój m¹þ teþ pokocha Milenkê. I jeszcze jedno! Nie wiem, dlaczego w tak kategorycznym tonie piszesz, Þe nie bêdziesz juþ nigdy mia³a dziecka. Medycyna robi tak wielkie postêpy, Þe nawet beznadziejne przypadki owocuj¹ ci¹þ¹ i to mnog¹. B¹dź dobrej myœli. dr Michał Antoniszyn Drodzy Czytelnicy, piszcie na adres: Redakcja Twój Wieczór ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 Rozmowa z gdañskim psychotronikiem i bioenergoterapeut¹ Lechem Okuniewskim Nale y Pan do osób, które zgadzaj¹ siê z teori¹ dr Huldy Clark. Ta wybitna kanadyjska biolog uwa a, e istniej¹ tylko dwie przyczyny chorób: paso yty i ska enia. Tak, uwaþam, Þe przyczyn¹ wszelkich dolegliwoœci s¹ pasoþyty, wirusy, bakterie, grzyby i roztocza, np. ptasie. MoÞemy je z³apać z powietrza, poprzez pokarm, od zwierz¹t, z wody, z r¹k, przez uk¹szenie komara... S¹ wszechobecne. Prosty przyk³ad: pas¹ca siê na ³¹ce krowa niejednokrotnie razem z traw¹ zjada œlimaka, a ten jest nosicielem przywry. Ten najgorszy pasoþyt dostaje siê do organizmu krowy i rozwija siê w jej miêsie, które potem trafia na nasz stó³. Podobnie jest z mlekiem. PasoÞyty gnieþdþ¹ siê w strykach wymion i razem z mlekiem trafiaj¹ do nas. Wymycie wymion to jest stanowczo za ma³o, a proces sterylizacji w niektórych mleczarniach teþ pozostawia wiele do Þyczenia. PasoÞyty zamieszkuj¹ zakamarki naszego cia³a i źle wp³ywaj¹ na nasze samopoczucie i zdrowie. Choroby wywo³ane przez pasoþytnicze robaki (helminty) nazywaj¹ siê helmintozami. Chcê podkreœlić, Þe pasoþyty s¹ równieþ nosicielami wirusów i bakterii, co powoduje dalsze ich mutacje. Mog¹ teþ wystêpować w hormonach. Wszyscy jesteœmy nosicielami paso ytów? Mo e problem ten dotyczy tylko krajów s³abo rozwiniêtych? Statystyki mówi¹, Þe na dziesiêć osób aþ dziewiêć moþe zarazić siê pasoþytami. Najnowsze badania naukowców wskazuj¹, Þe w organizmach 95 proc. doros³ych ludzi wystêpuje od jednego do piêciu gatunków pasoþytów. Zdarza siê, Þe w jednym ludzkim ciele przebywa ponad 300 gatunków pasoþytów. Stopieñ rozwoju kraju nie ma tu nic do rzeczy. Epidemiolodzy podaj¹, Þe w najbardziej rozwiniêtych krajach zaraþony jest co trzeci mieszkaniec. Nie jesteœmy w stanie uchronić siê przed pasoþytami. Wiêkszoœć z nas jest ich nosicielami. Oczywiœcie s¹ róþnego rodzaju robaki. Niektóre z nich s¹ widoczne go³ym okiem (np. dziesiêciometrowy tasiemiec), a niektóre tylko pod mikroskopem. Doktor Clark dzieli robaki na p³aziñce i obleñce. Do pierwszej grupy naleþ¹ tasiemce i przywry, do drugiej nicienie, owsiki i têgoryjce. I nie wiemy, e w naszym ciele yj¹ paso yty? Nie czujemy ich? Od zarania wieków pasoþyty Þyj¹ we wnêtrzu ludzkiego organizmu. Przystosowa³y siê na tyle dobrze, Þe nasz organizm nie ma szans ich rozpoznawać i likwidować. Po prostu ludziom wydaje siê, Þe s¹ zdrowi. Nie dostrzegaj¹ teþ objawów zaraþenia siê pasoþytami. Jakie to objawy? Na przyk³ad zwiêkszona iloœć piegów albo róþne znamiona na skórze. Bóle g³owy, ³amliwe paznokcie, zak³ócenia snu, czêste przeziêbienia, zaparcia, luźny stolec, gazy, wzdêcia, alergia, anemia, przemêczenie. U kobiet teþ zapalenie jajników, bolesne miesi¹czkowanie, torbiele macicy, zapalenie nadnerczy, pêcherza moczowego. Tymczasem u mêþczyzn zapalenie prostaty, impotencja, piasek i kamienie w nerkach i pêcherzu moczowym. Objawy te przypominaj¹ symptomy dolegliwoœci i schorzeñ najczêœciej wystêpuj¹cych. Jeœli mamy wzdêcia, s¹dzimy Þe to wina odþywiania. Nie podejrzewamy, Þe mog¹ to być pasoþyty. Jelito grube to doskona³e warunki dla rozwoju paso ytów. Nie tylko. Wbrew powszechnej opinii, pasoþyty Þyj¹ takþe w innych czêœciach cia³a. Mog¹ być w p³ucach, w¹trobie, prze³yku, miêœniach, stawach, krwi, oczach i mózgu. To co robiæ, aby je wykryæ? Najpopularniejsz¹ metod¹ jest badanie ka³u. Ale niestety, ono nie zawsze jest wiarygodne. Jeœli pasoþyt nie z³oþy³ jajeczek w okresie, kiedy pobierano próbkê ka³u, laborant nie zauwaþy ich i w rezultacie stwierdzi nieobecnoœć robaków. Takie badanie jest efektywne tylko w 15 proc. Nieco solidniejsza (ok. 60 proc.) jest metoda serologiczna, która wskazuje, b¹dź teþ nie, na obecnoœć we krwi antycia³ helminty. Najnowsz¹ technik¹ i najbardziej wiarygodn¹ (95 proc.) jest testowanie wegetatywno-rezonansowe, które rejestruje fale elektromagnetyczne emitowane przez kaþdego pasoþyta. A mo e niektóre paso yty nie s¹ groźne, mo e powinniœmy z nimi tworzyæ swoist¹ symbiozê? PasoÞyty mog¹ wywo³ywać róþne schorzenia - od bezobjawowych do œmiertelnych. Doktor Clark uwaþa, Þe powoduj¹ alergie, guzy, miêœniaki, infekcje, ataki serca, schorzenia skórne, AIDS... Przebieg tych chorób zaleþy od gatunku robaków, ich iloœci i pozosta³ych czynników zewnêtrznych typu: przemêczenie, stres, od- Þywianie (w tym spoþywanie konserwantów i cukru), przyjmowanie chemicznych lekarstw, zw³aszcza antybiotyków. W po³¹czeniu powoduje to obniþenie odpornoœci immunologicznej, medycyna naturalna W organizmach 95 proc. dorosłych ludzi występuje od 1 do 5 gatunków pasożytów Robaki toczą nas! nastêpnie upoœledzenie funkcjonowania wewnêtrznych narz¹dów i uk³adów. A jeœli ju siê uda zdiagnozowaæ paso yty Wtedy trzeba przyst¹pić do leczenia. W niektórych przypadkach pomocna okazuje siê tylko chemioterapia lub zabieg chirurgiczny, na przyk³ad gdy kolonia okreœlonych robaków tworzy naroœl b¹dź guza na jakiejœ wewnêtrznej tkance. Dobr¹ metod¹ jest lewatywa, ale trzeba pamiêtać, Þe dzia³a tylko na jelito i jest metod¹ mechaniczn¹. Œrodki farmaceutyczne teþ nie przynosz¹ stuprocentowych rezultatów. Zreszt¹ nikt nie jest w stanie zagwarantować nam nietykalnoœci - moþna wyleczyć siê, a za kilka dni znowu zarazić. To znaczy, e jesteœmy bezsilni? Niekoniecznie. W sprzedaþy jest wiele naturalnych produktów o dzia³aniu przeciwpasoþytniczym i przeciwgrzybicznym. G³ównie chodzi o zio³a, przy pomoc¹ których naleþy wzmacniać uk³ad odpornoœciowy i oczyszczać organizm z robaków co najmniej cztery razy w roku. Poza tym waþna jest codzienna higiena (przede wszystkim czêste mycie r¹k) i dieta. Robaki uwielbiaj¹ cukier, bia³ko-wêglowodany, a takþe konserwanty, witaminy i mikroelementy w tabletkach. WaÞne, by nasze poþywienie by³o naturalne. No i chyba wa ne jest, by to po ywienie poddaæ odpowiedniej obróbce termicznej. Owszem, ale nigdy nie mamy pewnoœci, czy owa obróbka ca³kowicie zlikwidowa³a larwy pasoþytów. Gotuj¹c czy smaþ¹c miêso, nie mo- Þemy być pewni swego bezpieczeñstwa w stu procentach. Zdarza siê, Þe i tak olbrzymia iloœć larw dostaje siê do naszego organizmu. Wtedy pozostaje nam tylko oczyszczenie i dbanie o wysok¹ odpornoœć. Zachêcam wszystkich do przeczytania ksi¹þki dr Clark Kuracja Þycia albo do obejrzenia filmu dokumentalnego PasoÞyty wewn¹trz nas. Rozmawiała: J. Kostro Lech Jan Okuniewski, Oœrodek Terapii Naturalnych ANAHATA, Gdañsk Wrzeszcz, ul. Mjr Hubala 22, tel. (058)

12 kochane zdrowie Lambda i jasne jak słońce Weszliœmy w okres bardzo trudny w naszym klimacie - schy- ³ek zimy (której w³aœciwie nie by³o) i pocz¹tek przedwioœnia. Grypy, przeziêbienia, spadek formy zarówno psychicznej, jak fizycznej, apatia a nawet depresje. Jak sobie z tym radziæ? Malina na przeziębienia kochane zdrowie Lepsze samopoczucie Lek. med. Janusz Andruszkiewicz, dyrektor Ba³tyckiego Centrum Promocji Zdrowia, poleca korzystanie z urz¹dzenia nazywaj¹cego siê Unittron Lambda, które zastêpuje s³oñce. Jest ono uzupe³nieniem oddzia³ywania pola magnetycznego aparatu Unittron, o którym by³a mowa w poprzednim numerze TW. Œwiat³o to najwaþniejsze źród³o energii w przyrodzie, bez niego nie istnia³oby Þycie na ziemi. W sezonie wiosenno-letnim nie mamy problemu jego braku, inaczej w miesi¹cach zimowych. Ma³o kto wie, Þe oko³o 80 proc. potrzebnej nam energii s³onecznej wnika do mózgu przez źrenice. Tam s¹ receptory zamieniaj¹ce j¹ w inn¹, która potem rozchodzi siê kana³ami energetycznymi (meridianami) po ciele, docieraj¹c przede wszystkim do miejsc o najwiêkszym deficycie energii, czyli chorych. Tylko 20 proc. energii s³onecznej wnika do organizmu przez skórê. SmaÞenie siê godzinami na s³oñcu nie tylko nie jest korzystne, ale moþe być wrêcz szkodliwe. Bezpieczna jest tylko ta energia, która dociera do naszych oczu z odbicia od trawy, liœci, budynków itd. Niekorzystne jest noszenie w lecie bez przerwy okularów przeciws³onecznych i stosowanie kremów z mocnym filtrem. Jedno i drugie uniemoþliwia wnikanie do organizmu energii s³onecznej. Przy jej niedoborze rozwijaj¹ siê choroby, szczególnie przewlek³e, w tym tzw. cywilizacyjne. Najwczeœniej daj¹ znać o sobie nerwice i depresje. Proszê zwrócić uwagê, Þe Skandynawowie uchodz¹ za nacje ponure i sk³onne do nerwic, choć obiektywnie rzecz bior¹c Þyj¹ w krajach zamoþnych i o wysokim poziomie opieki spo³ecznej. Polacy w takich porach roku, jak obecna, teþ cierpi¹ z powodu braku chêci do dzia³ania, ogólnego zniechêcenia oraz róþnorakich stanów chorobowych. CóÞ jednak robić, skoro s³oñca nie ma? Prof. Ulrich Warnke z Niemiec, bior¹c pod uwagê dobrodziejstwa s³oñca dla organizmu cz³owieka, skonstruowa³ urz¹dzenie komputerowe Unittron Lambda, które wytwarza promieniowanie Janusz Andruszkiewicz prezentuje aparat Unittron Lambda z zakresu wszystkich frakcji œwiat³a s³onecznego, oprócz ultrafioletu, który moþe wywo³ać raka skóry. Niemniej trwa³e niedobory œwiat³a powoduj¹ wiêcej schorzeñ. Unittron Lambda automatycznie dozuje dawkê œwiat³a w zaleþnoœci od odleg³oœci i pigmentacji skóry. Dobiera temperaturê barwy œwiat³a w zaleþnoœci od pory dnia. Poddaj¹c siê zabiegowi, którego czas trwania wynosi do pó³ godziny, doznajemy wiele korzyœci, takich jak: wytworzenie siê odpowiedniej dawki witaminy D3, chroni¹cej przed osteoporoz¹, poprawa ukrwienia, obniþenie ciœnienia krwi i lepsza praca serca, obniþenie poziomu cholesterolu i ochrona przed arterioskleroz¹, redukcja zagêszczenia krwi i lepsze doprowadzenie tlenu do tkanek, organizm zostaje pobudzony do usuwania substancji toksycznych, wiêkszej produkcji hormonów, nawet do naprawy uszkodzeñ materia³u genetycznego i tworzenia substancji antyrakowych i antywirusowych. Urz¹dzenie daje najszybsze do zauwaþenia efekty przy leczeniu stanów zapalnych, obrzêków, urazów, kontuzji, wszelkiego typu bólów, bliznowców, chorób skóry (w tym ³uszczycy), dolegliwoœci reumatycznych i chorób koœćca. Poprawa stanu skóry, w³osów, ogólnie m³odszy i zdrowszy wygl¹d to teþ efekty dzia³ania Lambdy. Zabiegi przy pomocy aparatury komputerowej Unittron Lambda s¹ najskuteczniejsz¹ metod¹ leczenia depresji i nerwicy lêkowej, równolegle z przyjmowaniem leków psychotropowych. Proszê jednak nie myœleć, Þe wystarczy pó³ godziny siedzenia przed aparatem i wszystko to osi¹gniemy. Leczenie œwiat³em to tylko jeden z elementów kompleksowego przyczynowego leczenia chorób i zapobiegania im wed³ug metody dr. Janusza Andruszkiewicza, opracowanej z uwzglêdnieniem zaleceñ WHO. Elementy te dobiera on w zaleþnoœci od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta w 64 chorobach cywilizacyjnych. Najlepiej przekonać siê osobiœcie, przychodz¹c do Ba³tyckiego Centrum Promocji Zdrowia we Wrzeszczu, ul. Matejki 22/2, tel. (058) , kom , od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach od 10 do 18, Anna Kłos Owoc maliny jest od dawna uznany za cenny lek. Jest nie tylko smaczny, orzeźwiaj¹cy i lekkostrawny. Dodatkowo zawiera kwas salicylowy, dziêki któremu dzia³a aseptycznie, obniþa temperaturê i wywo³uje poty. Malina ma teþ sterole, które przeciwdzia³aj¹ zmianom miaþdþycowym. Sok z malin stosuje siê w przeziêbieniach, grypie, zapaleniu gard³a i w nadciœnieniu. Przeciwdzia³a anemii. Łagodzi niepokój i lęk Mêczennica to wysokie pn¹cze pochodz¹ce z Ameryki Po³udniowej. U nas roœnie w szklarniach. Surowcem zielarskim mêczennicy cielistej jest jej ziele, Herba Passoflorae. Zawiera alkaloidy karbolinowe, zwi¹zki falonoidowe, wapñ, magnez i kwas askorbinowy. Wyci¹g z ziela mêczennicy zaleca siê teþ w stanach ogólnego niepokoju, lêku, zaburzeniach pracy serca na tle nerwowym, bezsennoœci, wywo³anej napiêciem uk³adu nerwowego, zaburzeniach klimakteryjnych. Pomaga równieþ w depresji, za³amaniu psychicznym i obniþeniu nastroju. Dehydroepiandrosteron (DHEA) to naturalny hormon sterydowy, produkowany z cholesterolu przez nadnercza, a konkretnie przez warstwê siateczkowat¹ kory nadnerczy. Dehydroepiandrosteron jest chemicznie podobny do testosteronu i estradiolu, i moþe ³atwo być w nie przekszta³cony. Produkcja tego hormonu osi¹ga szczyt we wczesnym wieku doros³ym, a potem zaczyna spadać. DHEA w tabletkach, stosowany u osób z niedoborem DHEA w odpowiedniej dawce, po up³ywie oko³o 1-2 miesiêcy stabilizuje niedobór androgenów, g³ównie nadnerczowych u kobiet i mêþczyzn po 40. roku Þycia. Dlatego organizm cz³owieka funkcjonuje sprawniej. Stosowanie DHEA u kobiet ³agodzi dokuczliwe objawy menopauzy, a u mêþczyzn andropauzy. Niedobór DHEA powoduje przyœpieszenie procesów starzenia. Pojawiaj¹ siê zaburzenia libido, czêste wahania nastroju, uderzenia gor¹ca, szybkiego mêczenia siê, zaburzenia snu. Organizm staje siê podatny na choroby. Osoby z niskim poziomem naturalnego DHEA cierpi¹ czêsto na depresjê i brak chêci do Þycia, wykazuj¹ sk³onnoœć do oty³oœci. Wyniki badañ klinicznych potwierdzaj¹, Þe uzupe³nienie niedoborów preparatami w tabletkach przyczynia siê do istotnej poprawy stanu zdrowia pacjentów po okresie 4-6 tygodni leczenia. U osób z przewlek³ym zmêczeniem DHEA poprawia nastrój i nie dopuszcza do rozwoju choroby. Dzia³a teþ w przypadku depresji endogennej, czyli pochodz¹cej z wnêtrza cz³owieka, jako leczenie wspomagaj¹ce. DHEA musi być stosowany systematycznie i we w³aœciwej dawce. Lek dobiera siê indywidualnie do wieku i p³ci pacjenta. Zalecana dawka dobowa dla kobiet wynosi do 25 mg, dla mêþczyzn do 50 mg. Kminek na wzdęcia Wysuszone owoce kminku zawieraj¹ olejek lotny, któremu zawdziêczaj¹ charakterystyczny zapach i ostry korzenny smak. Kminek zapobiega wzdêciom wzmacnia Þo³¹dek, pobudza trawienie i dzia³a przeciwskurczowo. Owoce kminku, czêsto w mieszance z rumiankiem, stosuje siê u dzieci we wzdêciach, skurczach Þo³¹dka, w braku apetytu. Kminek jest równieþ œrodkiem zwiêkszaj¹cym iloœć mleka u karmi¹cych matek oraz dzia³aj¹cym wykrztuœnie w kaszlu

13 turystyka w prawie i obyczajach Największe karnawały Styczeñ to miesi¹c radoœci i czas karnawa³u - z Carnaval Rio z rytmami samby i atrakcyjn¹ kolorow¹ parad¹. W hotelu Palace - najwiêksza dyskoteka, rezerwacje przyjmuje siê pó³ roku wczeœniej. Atrakcji nie brakuje - wszêdzie przechadzaj¹ siê piêkne brazylijskie dziewczêta, od których trudno oderwać wzrok. Ich piêkne kszta³ty i pe³ne erotyzmu rytmy samby rozpalaj¹ bodaj kaþdego turystê. Piêknoœci z Rio s¹ niesamowite i pozostawiaj¹ niezapomniane wspomnienia z turystycznej karnawa- ³owej wyprawy. Szukamy towarzystwa, by razem wêdrować, bawić siê, a takþe odpoczywać. Dlatego tak lubimy wspólne zabawy, podczas których wtapiamy siê w wielotysiêczny t³um, co daje nam poczucie anonimowoœci i sprawia, Þe stajemy siê bardziej spontaniczni. KtóÞ nie chcia³by uczestniczyć w karnawale pe³nym kolorów, piêknych dziewcz¹t, kiedy Europa œpi g³êbokim zimowym snem? Dwunastogodzinny lot z Europy przenosi nas z zimowych ch³odów w sam œrodek karnawa³owego lata do Rio de Janeiro. Jest oko³o 35 stopni Celsjusza i turyœci wygl¹daj¹ œmiesznie na lotnisku w ciep³ych swetrach i efektownych futrach. Hotele s¹ juþ wype³nione turystami z ca³ego œwiata, którzy przyjechali zobaczyć najwiêkszy spektakl na œwiecie. Pierwszy wieczór, mimo zmêczenia i zmiany czasu, rozpoczyna siê atrakcjami kulinarno-rozrywkowymi, czyli wizyt¹ w Churrascarii, a potem w kabarecie rewiowym Platforma. Przedstawienie rewiowe, które rozpoczyna siê o godzinie 22., odbywa siê w olbrzymiej sali, gdzie zasiadaj¹ wygodnie liczne grupy turystów. Orkiestra oraz pióropusze, samba i piêkne Brazylijki wprowadzaj¹ nas w rytm latynoski z minuty na minutê atmosfera staje siê coraz bardziej gor¹ca. Pokaz umiejêtnoœci tanecznych koñczy siê wspólnym tañcem zgrabnych Cariocas i Þa³oœnie pl¹taj¹cych siê turystów. Karnawa³ to równieþ fantastyczny produkt turystyczny. Ceny biletów wstêpu na Sambodromo siêgaj¹ kilkuset dolarów. Oprócz tego na ulicach odbywaj¹ siê pochody szkó³ samby i kaþdy przebywaj¹cy w tym czasie w Rio de Janeiro moþe uczestniczyć w tej zabawie. Turystom, którzy po raz pierwszy bêd¹ w Brazylii polecamy wzgórze Corcorada z dominuj¹cym 30 - metrowym pos¹giem Chrystusa oraz wjazd kolejk¹ linow¹ na G³owê Cukru o wysokoœci 394 m. Najs³ynniejsza plaþa œwiata Copacabana o d³ugoœci 4 km, pe³na brazylijskich piêknoœci dope³ni uroków karnawa³u. Innym ciekawym i godnym zobaczenia miejscem w Brazylii jest stan Bahia - a szczególnie jego stolica Salvador, gdzie organizowany jest karnawa³, co prawda mniej wystawny niþ w Rio, za to przepe³niony barwn¹ kultur¹ afrobrazylijsk¹. Charakterystyczne dla tego karnawa³u - zmys³owa bossa nova, samba, lambada to zmodyfikowane tañce afrykañskie. Jeœli wyczerpie Was gor¹cy rytm karnawa³u, wyjdźcie rano na plaþe Itapoa - na przedmieœciach brazylijskiego Salvadoru - aby zobaczyć walki ch³opców, a w³aœciwie ich taniec Capoeiristas i poznać prawdziwych Brazylijczyków. W lutym natomiast organizowany jest karnawa³ w Hiszpanii. Szczególnie zaœ polecam wyspê Grand Canaria i Playa del Ingles, gdzie w centrum Yumbo z butików i kafejek o 22. na ulice wychodz¹ ludzie i moþemy podziwiać wielki karnawa³ hiszpañskich piêknoœci. Barmani przebieraj¹ siê za dziewczyny, kelnerki za ch³opaków. Wszystko to dzieje siê ku uciesze turystów zarówno tych, którzy znaleźli siê po raz pierwszy, jak i sta³ych bywalców oraz hiszpañskich rodzin, które wraz z dziećmi chêtnie uczestnicz¹ w tej zabawie. Musimy sobie jednakþe uœwiadomić, iþ kolebk¹ karnawa³u jest gor¹ca Kuba. Oryginalny karnawa³ Nowego Œwiata to ten z Santiago de Cuba - po raz pierwszy ogl¹dany w 1645 roku, gdy niewolnicy wyszli na ulice œpiewaj¹c i tañcz¹c w czasie Wielkiego Postu. Osadnicy hiszpañscy œwiêtowali karnawa³, jako swój w³asny obrzêd od czasu za³oþenia miasta w 1514 roku, ale dopiero oko³o 130 lat później rozwin¹³ siê on w znany dzisiaj wszystkim festiwal. Przyjmuje siê, Þe pierwszy karnawa³ w Hawanie by³ obchodzony w 1650 roku. Pocz¹tkowo parady nazywano comprasas i tradycyjnie by³y zarezerwowane dla czarnych i mulatów. Warto równieþ odwiedzić Muzeum Karnawa³u przy Calle Heredia. Obok muzeum w neoklasycznej rezydencji z 1899 roku mieœci siê Museo Emilio Bacardi Moreau, gdzie producent s³ynnego trunku zebra³ dzie³a przyprawiaj¹ce o zawrót g³owy i to nie tylko za przyczyn¹ rumu. Noc¹ proponujê odwiedzić klub Tropicana Santiaga w Las Americas z 800 miejscami dla ogl¹daj¹cych przepiêkne tancerki jiineteros gdzie rum aquadiente (pal¹ca woda) smakuje zupe³nie odmiennie niþ na ca³ym œwiecie. Poźniej polecam Tropicanê raj pod gwiazdami o widowni oko³o 1000 osób - najwiêkszy klub kabaretowy na œwiecie z udzia³em 200 tancerzy i goszcz¹cych s³aw œwiatowych musicali. W tym czasie w Indiach odbywa siê Wielkie Œwiêto Dzbana od 9 stycznia do 21 lutego podczas którego w wodach Gangesu zanurza siê ponad 30 mln nagich Hindusów, by zmyć grzechy. Pierwszy festiwal, który odby³ siê w 2008 roku zgromadzi³ tylko 15 mln osób, a i tak zosta³ wpisany do Ksiêgi Rekordów Guinnessa. RównieÞ w tym samym czasie nieprzebrane rzesze muzu³manów ci¹gn¹ do Mekki, gdzie na centralnym placu znajduje siê œwi¹tynia Kabba, w której we wschodnim naroþniku wbudowany jest Czarny Kamieñ, który naleþy okr¹þyć siedem razy, w jednym rytmie. W czasie tej wêdrówki wiele osób ginie zadeptanych prze t³um. A my w tym roku polecamy sympatyczny bal jubileuszowy Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdañskiego 13 lutego w goœcinnych salach Hotelu Hevelius w Gdañsku. dr Henryk J. Lewandowski DATA r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza w lutym WYDARZENIE WernisaÞ wystawy grafiki Ma³gorzaty Etber-Walikowskiej z wroc³awskiej Lataj¹cej Galerii Kino feryjne: film WINX Club Tajemnica Zaginionego Królestwa produkcja: Francja, Holandia, USA, W³ochy, gatunek: film animowany, fantasy, reþyseria Iginio Straffi, Agnieszka Zwoliñska, scenariusz: Iginio Straffi, Sean Molyneaux Spektakl walentynkowy Zazdroœć, komedia w reþyserii Moniki Powalisz. W rolach g³ównych: Joanna ó³kowska, Katarzyna Taraciñska-Badura, Anna Kózka BILETY 25 z³ Kino studyjne: film Ma³a Moskwa, nagroda g³ówna Gdañskie Lwy FPFF Gdynia 2008, produkcja: Polska, gatunek: dramat, reþyseria: Waldemar Krzystek, scenariusz: Waldemar Krzystek, zdjêcia: Tomasz Dobrowolski Turniej gry w baœkê 10-lecie Teatru Eksperyment - prezentacja spektaklu, wystawa Kino studyjne: film Cztery noce z Ann¹ produkcja: Francja, Polska, gatunek: dramat, psychologiczny, reþyseria: Jerzy Skolimowski, scenariusz: Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska, zdjêcia: Adam Sikora Plac J. Wejhera Uroczyste obchody 352 rocznicy œmierci Jakuba Wejhera r. Konkurs fotograficzny dla gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, kó³ fotograficznych rozstrzygniêcie i wystawa r. godz r. godz WernisaÞ wystawy malarstwa rosyjskiego - Wspó³czeœni malarze rosyjscy Kino studyjne: film 33 sceny z ycia, produkcja: Niemcy, Polska, gatunek: dramat, reþyseria i scenariusz: Ma³gorzata Szumowska, zdjêcia: Micha³ Englert WCK, ul. Sobieskiego 255, Wejherowo tel. (058) lub , fax: Stworzeni do życia w czystości Stworzeni przez Boga ludzie byli nadzy i nie odczuwali wstydu, aþ do czasu pope³nienia grzechu pierworodnego. Kiedy po z³amaniu boskiego zakazu Bóg wypêdza³ ich z raju, oœwiadczy³ kobiecie, Þe obdarzy j¹ niezmiernie ciêþkim trudem jej brzemiennoœci, Þe w bólu bêdzie rodzić dzieci, Þe ku mêþowi kierować bêdzie swe pragnienia i Þe podda siê jego panowaniu. Jak zatem widać, Stwórca by³ zdecydowanym zwolennikiem systemu patriarchalnego. Seks w Biblii rozpoczyna siê w momencie, w którym Adam zbliþy³ siê do swej Þony Ewy, a ona poczê³a i urodzi³a Kaina. Pierworodny Kain reprezentuje z³o i rzecz charakterystyczna, iþ to z jego pokolenia pochodzić bêd¹ kobiety, z którymi Þenili siê później wybrani przez Boga potomkowie Seta. W kobietach pochodz¹cych z pokolenia Kaina by³o wiele nieprawoœci, która doprowadzi³a do moralnego zepsucia ludzkoœci. Odpowiedzi¹ Boga na to zepsucie sta³ siê potop, po którym œwiat znalaz³ siê znów w punkcie wyjœcia. Zaludnianie ziemi zaleþa³o bowiem wy³¹cznie od synów Noego, którzy wraz ze swymi Þonami uratowali siê przed zag³ad¹. W³aœciwe dzieje Semitów rozpoczynaj¹ siê od Abrahama, który by³ potomkiem Sema w dziewi¹tym pokoleniu i urodzi³ siê 290 lat po potopie. Abraham Þy³ w spo³eczeñstwie sumeryjskim i reprezentowa³ obyczaje tego spo³eczeñstwa. U Sumerów panowa³ monogamiczny model rodziny, ale mêþczyźni szeroko korzystali z us³ug seksualnych niewolnic i prostytutek œwi¹tynnych. Ma³Þeñstwa zawierano na zasadzie kontraktu, poniewaþ prawo przewidywa³o, Þe jeþeli mêþczyzna poj¹³ Þonê, lecz nie zawar³ z ni¹ kontraktu - kobieta Þon¹ nie jest. Kontrakt sprowadza³ siê przede wszystkim do ustalenia ceny nabycia kobiety, która po transakcji stawa³a siê wy³¹cznie w³asnoœci¹ mêþa. Cudzo³óstwa nie traktowano zatem jako wykroczenia moralnego, lecz jako naruszenie prawa w³asnoœci. Za uwiedzenie cudzej Þony karano œmierci¹, za uwiedzenie zaœ cudzej niewolnicy - kar¹ grzywny. W spo³eczeñstwie sumeryjskim rozwody by³y dozwolone, kiedy kobieta na przyk³ad by³a bezp³odna lub kiedy mêþczyzna pozostawi³ j¹ bez œrodków do Þycia. W kulturze sumeryjskiej zakazywano kazirodztwa i zoofilii, chociaþ inne zboczenia, takie jak fetyszyzm, mi³oœć lesbijska i homoseksualizm, nie by³y œcigane prawem. Seks s³uþy³ przede wszystkim celom rozrodczym, chociaþ traktowano go takþe jako źród³o przyjemnoœci. Akceptowano teþ szeroki wachlarz pozycji seksualnych. Ale najbardziej rozpowszechniona by³a pozycja twarzowa. Panuj¹cy u Sumerów kult bogini p³odnoœci Astarte prowadzi³ do seksualizmu orgiastycznego i prostytucji seksualnej. Przybiera³a ona formy heteroseksualne, homoseksualne, oralne i zoofilne. Wœród prostytutek œwi¹tynnych zgrupowanych w specjalnych domach, zwanych Gagum by³y zarówno prostytutki zawodowe, jak i amatorki, poniewaþ kaþda kobieta raz w Þyciu musia³a oddać siê w œwi¹tyni obcemu mêþczyźnie. Gwarantować to jej mia³o późniejsze szczêœliwe ma³þeñstwo. Prostytucja œwi¹tynna pozwala³a takþe biedniejszym panom na zgromadzenie odpowiedniego posagu. Dzieje Abrahama i jego potomków opisane w Ksiêdze Rodzaju odzwierciedlaj¹ najstarsz¹ kulturê Semitów, podczas kiedy ksiêgi nastêpne, a zw³aszcza Wyjœcia, Kap³añska, Liczb seks sekrety i Powtórzonego Prawa, zaczynaj¹ juþ przeczyć tej kulturze. Bibliê spisywano stosunkowo późno, bo od VI do IV w p.n.e., kiedy to zaostrzy³ siê rygoryzm seksualny ydów i prawa, które dyktowa³ Bóg MojÞeszowi, nie odpowiada³y juþ absolutnie mentalnoœci Semitów sprzed ponad oœmiuset lat. Prawa boskie przewidywa³y bowiem karê œmierci za uwiedzenie Þony, narzeczonej, macochy, synowej, matki, córki lub siostry, za gwa³t, za obcowanie p³ciowe ze zwierzêtami, za homoseksualizm. Obciêciem rêki karano dotkniêcie przez kobietê w miejscu publicznym narz¹dów p³ciowych mêþczyzny, grzywn¹ - pozbawienie panny dziewictwa, natomiast stosunek p³ciowy z bratow¹ lub ciotk¹ mia³ prowadzić do ubezp³odnienia. W prawach zapisano takþe, iþ nieczysty charakter ma równieþ wydzielina ludzka. Zakazywano wiêc stosunków p³ciowych w okresie menstruacji, stosunków przerywanych, seksu oralnego. Po kaþdym obcowaniu p³ciowym narzucano obowi¹zek ablucji, a ma³þonkowie pozostawali nieczyœci przez ca³y dzieñ, aþ do wieczora. W spo³eczeñstwie Þydowskim obowi¹zywa³ poligamiczny model rodziny. Lemek mia³ na przyk³ad Þonê Adê i Sillê, Nachor - Milkê i Raumê, Ezaw - Adê, Okolobamê i Basmat. Model ten utrzymywa³ siê bardzo d³ugo, poniewaþ ojciec Samuela Elkana by³ oþeniony z Ann¹ i Fenenn¹, a Dawid - z Michol, Achinoam i Haggit¹. Ma³Þeñstwa zawierano takþe wbrew przykazaniom boskim w obrêbie w³asnej rodziny, na przyk³ad z bratanicami (Nachor) i kuzynkami (Jakub). W obrêbie w³asnej rodziny odbywa³y siê takþe pozama³þeñskie stosunki p³ciowe. Amnon Þy³ ze swoj¹ przyrodni¹ siostr¹ Tamar, a córki Lota zasz³y w ci¹þê ze swym ojcem i urodzi³y mu synów Ammona i Maoba. Najwiêksz¹ hañb¹ dla kobiety Þydowskiej by³a bezp³odnoœć. W takim przypadku m¹þ móg³ uznać za prawowite dzieci zrodzone z niewolnicy, która wszakþe musia³a rodzić na kolanach œlubnej Þony. Semici wprowadzili takþe interesuj¹ce prawo lewiratu, które obowi¹zywa³o do I w. p.n.e. Przewidywa³o ono: JeÞeli m¹þ umar³ bez potomstwa, Þona winna poœlubić jego brata, a pierworodne dziecko nazwać imieniem zmar³ego. Wskrzesza³o siê w ten sposób nowo wymieraj¹ce linie genealogiczne. W kulturze Þydowskiej rozwód stanowi³ wy³¹cznie prawo mêþczyzny. Gdy jednak m¹þ oskarþy³ Þonê, iþ ta przed œlubem postrada- ³a dziewictwo, a Þona mog³a dowieœć swej niewinnoœci, p³aci³ grzywnê i na zawsze traci³ prawo do rozwodu. Biblia jest niezwykle szerok¹ panoram¹ stosunków obyczajowych Semitów i sprawom seksualnym poœwiêca w niej wiele miejsca. Seks Þydowski by³ zorientowany przede wszystkim na mêþczyznê i chociaþ akceptowano w nim w ca³ej rozci¹g³oœci seksualizm, celibat traktuj¹c jako patologiê, ujmowano go wszakþe w normy moralne. Dziewictwo by³o cenione w ma³- Þeñstwie bardzo wysoko. W obawie przed seksualizmem kobiecym, który wywodzi³ siê przecieþ z pokolenia zbrodniczego Kaina, zakazywano wdowom kupowania niewolników. Symbolem p³odnoœci Þydowskiej by³ fallus, chociaþ nigdzie nie spotykamy siê z przejawami jego kultu. Biblijna kultura Þydowska obejmuje okres dwóch tysiêcy lat. Nic przeto dziwnego, iþ nastêpowa³y w niej przeróþne transformacje, w³aœciwe dla zmian zachodz¹cych w stosunkach politycznych i spo³ecznych

14 sezam ró noœci A to znacie? Wieczorem pod domem bacy s³ychać g³os: - Baco! Potrzebujecie drzewa! - Nie! Nie potsebuja! Baca wy³azi rano na podwórze - patrzy drzewa ni ma... Pyta kolega kolegê: - Czy widzisz tego mêþczyznê? Ja go postawi³em na nogi. - Nie widzia³em, Þe taki z ciebie dobroczyñca! - Wprost przeciwnie. Zanim zosta³ moim d³uþnikiem rozbija³ siê luksusowym autem. A teraz chodzi pieszo. Wyk³adowca uniwersytetu wiedeñskiego, profesor anatomii poruszy³ podczas wyk³adu kwestiê mêskoœci i zaznaczy³, Þe pod tym wzglêdem szczególnie sprawni s¹ Murzyni. Doda³ na koniec Þartobliwie: - To by³oby coœ dla was, szanowne s³uchaczki! Na te s³owa siedz¹ca najbliþej katedry studentka, wielce oburzona, zerwa³a siê z miejsca i ostentacyjnie ruszy³a ku drzwiom. Na co profesor odpar³: - AleÞ koleþanko, najbliþszy statek do Afryki odchodzi dopiero za dziesiêć dni! ona przypomina mêþowi: - W czerwcu up³ywa dwadzieœcia piêć lat od dnia naszego œlubu. Powinniœmy obchodzić srebrne gody. M¹Þ odpowiada swej œlubnej sekutnicy: - Zaczekaj jeszcze piêć lat, a bêdziemy œwiêcić wojnê trzydziestoletni¹. Dwóch znajomych spotyka siê na ulicy. - MoÞesz mi pogratulować. Zarêczy³em córkê. - Szczêœć ci BoÞe! A kim jest twój ziêć? - Ty nawet nie pytaj! To doktor, to chirurg, on ma z³ote rêce... - Nie mogê tego poj¹ć! PrzecieÞ twoj¹ córkê zaliczano raczej do starych panien bez posagu, wiêc sk¹d u ciebie taki ziêć? - Œmiesz w¹tpić w moje s³owa? To pos³uchaj! Mia³em taki ogromny garb - starzej¹c¹ siê córkê, a ten cz³owiek zdj¹³ mi go z pleców. Czy nie mam prawa nazywać go specjalist¹, znakomitoœci¹ lekarsk¹, profesorem... Pozwany i powód staj¹ przed s¹dem: Powód: - On jest mi winien tysi¹c z³otych i nie Czy wiesz, że... Adaks - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krêtorogich - naleþy do najrzadszych antylop. Przebywa wy³¹cznie w œrodowisku pustynnym Sahary, a najwiêksze zainteresowanie budz¹ jego d³ugie, œrubowato skrêcone i wygiête ku ty³owi rogi. Ich przeciêtna d³ugoœć wynosi od 70 do 85 cm, ale odnotowano teþ rekord cm! Ratel to ssak zaliczany do rodziny ³asicowatych, rzêdu drapieþnych, zamieszkuj¹cy g³ównie lasy, zaroœla, stepy i sawanny Afryki na zachód, wschód i po³udnie od Sahary. Ratel nazywany jest miodoþerem, bo uwielbia miód. Potrafi dobrze wspinać siê na drzewa, gdzie wydobywa miód spod kory i zag³êbieñ w pniach. A pomaga mu w tym ptak miodowód, Þywi¹cy siê resztkami pozosta³ymi po jego Þerowaniu. Najobrzydliwszym gryzoniem jest golec, Þyj¹cy na pustynnych obszarach Afryki Wschodniej. Jest œlepy i prawie zupe³nie pozbawiony ow³osienia. Ma potêþne siekacze s³uþ¹ce m.in. do kopania w ziemi. W jego skórze brakuje kluczowego dla przewodzenia bólu neurotransmitera. W zwi¹zku z tym nie odczuwa on bólu, (zadraœniêć, otarć). Jeœli jednak wstrzykn¹ć mu brakuj¹cy neurotransmiter, odczuwa ból tak samo jak inne ssaki. oddaje! Pozwany: - W tym miesi¹cu nie mogê mu zap³acić ani grosza. Powód: - To samo powiedzia³ mi przed miesi¹cem! Pozwany: - No i co, moþe nie dotrzyma³em s³owa? MêÞczyzna ze sporym workiem na plecach przekracza granicê. - Co macie w worku? pyta urzêdnik celny - Jedzenie dla kanarka. Celnik otwiera worek : - PrzecieÞ to tytoñ! Czy kanarek je tytoñ? - Moje zmartwienie? Niech je! Rozmowa przed gmachem gie³dy: - Halo, Marianie! Jak ci siê wiedzie? - Spekulujê w minach. - To jakieœ bardzo wysoko notowane akcje? Sk¹d masz na to pieni¹dze? - Ach, źle mnie zrozumia³eœ! Stojê tu obok portalu, a gdy ktoœ wychodzi z weso³¹ min¹, proszê o poþyczkê... Na dworze panuje straszliwy upa³. Do sklepu wchodzi kolejarz. - AleÞ dziœ gor¹co! - Nad morzem jest jeszcze gorêcej - zauwaþa kupiec. - A czy by³ pan kiedyœ na wybrzeþu? - Nie. - To co pan ma wspólnego z morzem? - Jak to co? PrzecieÞ handlujê œledziami! Dwaj mêþczyźni, którzy pope³nili grube oszustwo, odbywaj¹ karê w tej samej celi wiêziennej. Pewnego dnia jeden z nich, jak zawsze, odmawia porann¹ modlitwê, a drugi co chwila zrywa siê ze sto³ka i szybkimi krokami przemierza przestrzeñ od zakratowanego okienka do opancerzonych drzwi. Modl¹cy siê ze z³oœci¹ zamyka modlitewnik i mówi: - S³uchaj no bratku! Czy ty myœlisz, Þe gdy tak chodzisz, to nie siedzisz? Nauczyciel plastyki przyniós³ do klasy duþe zdjêcie Wenus z Milo i d³ugo rozwodzi³ siê nad piêknem tej rzeźby. Nazajutrz przepytuje uczniów: - Kowalski, co jest najpiêkniejsze w tym pos¹gu? Uczeñ uœmiecha siê g³upawo. - Uda, proszê pana profesora. - Siadaj, ty b³aźnie! Jutro przyjdź z ojcem! - Paw³owski! Co jest najpiêkniejsze w tym pos¹gu? Uczeñ wytrzeszcza oczy: - Piersi, proszê pana profesora. - Siadaj, jutro przyjdź z ojcem. - Czapla, moþe ty mi powiesz co jest najpiêkniejsze w tej rzeźbie?! Czapla podnosi siê powolutku i oœwiadcza: - Proszê pana profesora, to moþe ja od razu jurto przyjdê z ca³¹ rodzin¹... Wybudowana przy wsparciu samorz¹du województwa filharmonia na O³owiance sta³a siê kulturaln¹ wizytówk¹ nie tylko Pomorza, ale ca³ej Polski. To tu odby³y siê uroczystoœci 25-lecia Nobla Lecha Wa³êsy, a w tym roku planowane s¹ m.in. g³ówne obchody 20-lecia upadku komunizmu Region na dobrej drodze Po dziesiêciu latach istnienia województwo pomorskie mo e pochwaliæ siê m.in. najwiêkszym w kraju spadkiem bezrobocia, stawianym za wzór innym regionom wykorzystaniem funduszy unijnych i najbardziej w Polsce zadowolonymi z ycia mieszkañcami! Z opublikowanego we wrzeœniu 2008 r. raportu CBOS wynika, Þe aþ 74 procent mieszkañców województwa pomorskiego jest zadowolonych ze swojego Þycia. To wynik lepszy od innych województw i œredniej krajowej. CóÞ takiego jest w naszym regionie, Þe ludziom Þyje siê tu lepiej niþ gdzie indziej w Polsce? Przede wszystkim województwo pomorskie i jego mieszkañcy staj¹ siê coraz zamoþniejsi. Dane statystyczne jednoznacznie pokazuj¹, Þe zarobki na Pomorzu naleþ¹ do najwyþszych w kraju, zaraz po województwie mazowieckim. Dowodzi to bardzo dobrej kondycji firm dzia³aj¹cych w naszym regionie, które same zarabiaj¹c wiêcej, daj¹ wiêcej zarobić swym pracownikom i odprowadzaj¹ teþ wyþsze podatki. Od wp³ywów z tych podatków w³aœnie m.in. zaleþy wysokoœć budþetu województwa - a ten z roku na rok by³ coraz wyþszy. W pierwszym roku istnienia (1999) województwo pomorskie uzyska³o dochód w wysokoœci 130 mln z³. Dziêki m.in. umiejêtnie prowadzonej polityce gospodarczej, nastawionej na wsparcie rozwoju ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci, w ci¹gu 10 lat w³adzom wojewódzkim uda³o siê tak rozwin¹ć region, Þe w 2008 roku budþet województwa wynosi juþ ponad miliard z³otych! Oczywiœcie w kwocie tej s¹ takþe inne niþ podatki źród³a dochodu, m.in. dotacje z Unii Europejskiej. W ich pozyskiwaniu Pomorze jest krajowym liderem, chwalonym nie tylko przez polski rz¹d, ale równieþ przez Komisjê Europejsk¹. Nasz plan wydatków œrodków unijnych na lata , czyli Regionalny Program Operacyjny, zosta³ uznany za najlepszy w Polsce i wzorcowy dla innych województw! Dziêki œrodkom unijnym niemal w kaþdej gminie i powiecie Pomorza realizowane s¹ dziœ liczne inwestycje. Te ma³e, w postaci np. rewitalizacji wsi, czy budowy œwietlic oraz te duþe, jak np. budowa dróg lub oczyszczalni. Najwiêksze z inwestycji realizowane s¹ naturalnie w Trójmieœcie, które jest lokomotyw¹ rozwoju ca³ego regionu. NaleÞ¹ do nich m.in.: budowa Trasy Kwiatkowskiego i Drogi RóÞowej w Gdyni oraz trasa W-Z, przebudowa ul. Marynarki Polskiej i Podwala Grodzkiego w Gdañsku. A przygotowywane s¹ juþ projekty kolejnych, jak np. obwodnicy po³udniowej i pó³nocnej Trójmiasta, które poprawi¹ dostêpnoœć do trójmiejskich portów i po³¹cz¹ je z budowan¹ obecnie autostrad¹ A-1. Oprócz tego ca³kowicie odnowiona i przebudowana zosta³a strategiczna droga nr 216, biegn¹ca na Hel, a takþe wiele innych, niemniej waþnych dróg lokalnych. - Za unijne pieni¹dze remontujemy nie tylko drogi, chocia to w³aœnie one dla wiêkszoœci mieszkañców s¹ najwa niejsze, co s³yszeliœmy wielokrotnie podczas konsultacji spo³ecznych przygotowywanych przez nas strategicznych projektów - mówi wicemarsza³ek województwa Mieczys³aw Struk. - Dziêki dotacjom unijnym i wojewódzkim zbudowaliœmy na gdañskiej O³owiance, w miejscu dawnej elektrociep³owni, nowoczesne centrum muzyczno -kongresowe, z sal¹ na 1000 osób, w którym now¹ siedzibê znalaz³a filharmonia. To obecnie jeden z najnowoczeœniejszych i najatrakcyjniejszych tego typu obiektów w Polsce i Europie, i najlepsza kulturalna wizytówka Pomorza. Dumni moþemy być teþ z Narodowego Centrum eglarstwa w Górkach Zachodnich, budowanej w³aœnie hali widowiskowo-sportowej na granicy Gdañska i Sopotu (najwiêkszej w Polsce!), czy przygotowywanego w³aœnie stadionu Baltic Arena, na którym rozegrane zostanie jedno ze spotkañ pi³karskich Euro Lista realizowanych i planowanych inwestycji jest bardzo d³uga. Wystarczy wspomnieć Kolej Metropolitaln¹, która juþ za kilka lat zrewolucjonizuje transport publiczny w regionie, czy teþ plany pod- ³¹czenia do szerokopasmowego Internetu wszystkich gmin w województwie. Pojawi³y siê teþ plany budowy nowoczesnej elektrowni atomowej na Pomorzu, dziêki której bêdziemy samowystarczalni energetycznie. Wszystko to dowodzi, Þe województwo pomorskie znajduje siê na dobrej drodze do stania siê juþ wkrótce w pe³ni europejskim i œwiatowym regionem. WIDOCZNE ZMIANY Jan Koz³owski - marsza³ek województwa pomorskiego RóÞnicê pomiêdzy województwem pomorskim sprzed 10 lat, a obecnie najlepiej widać na drogach, z których wiêkszoœć albo juþ jest nowoczesna, wyremontowana, albo w najbliþszych latach taka siê stanie. Te inwestycje maj¹ kolosalne znaczenie dla gospodarczego rozwoju naszego województwa w przysz³oœci. Parafrazuj¹c znane powiedzenie o królu Kazimierzu Wielkim moþna powiedzieć, Þe zastaliœmy Pomorze brukowane, a zostawimy wyasfaltowane

15 Galeria Wieczoru Musica Tadeusz Ciesiulewicz urodzi³ siê w Wilnie w 1936 roku, zmar³ w Sopocie w WyÞsz¹ Szko³ê Sztuk Plastycznych w Gdañsku ukoñczy³ w 1963 roku. W latach by³ nauczycielem w Liceum Plastycznym w Gdyni Or³owie. Uczestniczy³ w ponad dwustu wystawach malarstwa w kraju i za granic¹. Mia³ w dorobku siedem wystaw indywidualnych w róþnych stronach œwiata, m. in. w Kanadzie, Republice Federalnej Niemiec i Danii. Otrzyma³ liczne nagrody i wyróþnienia za malarstwo, ale takþe za ceramikê, grafikê i plakat. Jego prace znajduj¹ siê w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w prywatnych kolekcjach europejskich i amerykañskich. Jak kupić obraz? Skontaktuj się: galeria tel. (58) Galeria Zeidler rezyduje w Pałacu Chojnata pod Warszawą Wola Chojnata 59, Biała Rawska tel. (046) , Tadeusz Ciesiulewicz Musica, rok 1965 olej na płótnie, 105 x 125 cm cena: 4000 euro pln Fot. Jacek Zdybel

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r.

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 007 r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r.

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r. W dniach Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Helsinkach zorganizował stoisko informacyjne i seminarium pod tytułem "Let`s create a Polish-Finnish Maritime Business Bridge" podczas targów NaviGate w

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz.432) Załącznik nr 1 (pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) numer identyfikacyjny KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê.

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. Str. 1 Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. (prof. Bogdan Suchodolski) Na nudê nie ma lepszego leku ni Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo