Pomorze na dobrej drodze O telewizji na fotografiach Kobiety zas³u one i podziwiane. Nr 3/628 6 II 2009 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomorze na dobrej drodze O telewizji na fotografiach Kobiety zas³u one i podziwiane. www.twojwieczor.pl Nr 3/628 6 II 2009 ISSN 1640-9035"

Transkrypt

1 Nr 3/628 6 II 2009 ISSN Fot. PIA Impresario Gdañsk Pomorze na dobrej drodze O telewizji na fotografiach Kobiety zas³u one i podziwiane

2 W Numerze Komisariat z widokiem... 4 Biskup przeprowadza siê... 5 Dla twórcy oceanografii... 6 Oczyszczalnia Wschód... 7 Zastrzyk m³odoœci... 8 Wydawnictwa...9 Op³atek wodoci¹gowy W imieniu konwentu starostów gratulacje przewodnicz¹cemu Synakowi z³o y³a starosta kartuska Janina Kwiecieñ. Gor¹ce, co widaæ Od lewej: wicewojewoda pomorski Micha³ Owczarczak, pose³ Witold Namyœlak, marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz i pose³ Jan Kulas Wojewoda Roman Zaborowski wrêcza Medal Sint sua praemia laudi marsza³kowi Janowi Koz³owskiemu Patronuje im Heweliusz Jubileusz mały, ale znaczny Wierzyczanki po raz Zaœlubiny z Kaczyñskim W Sali Okr¹g³ej Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku obchodzono jubileusz samorz¹du wojewódzkiego - okr¹g³y, bo dziesiêciolecie. - Ostatni raz w tej zgrzebnej sali - stwierdzi³ przewodnicz¹cy sejmiku Brunon Synak - bo idzie ona do remontu, a kiedy ju bêdzie piêkna i odnowiona, nazwiemy j¹ imieniem Lecha B¹dkowskiego, twórcy koncepcji samorz¹dnoœci, co po raz pierwszy og³aszam i to w obecnoœci córki tego wielkiego bojownika Solidarnoœci. Wszelako z przeróbkami sali nie bêdzie moþna za bardzo poszaleć, poniewaþ trzyma na niej rêkê konserwator wojewódzki, który wpisa³ j¹ na listê zabytków. - Ogólne przekonanie jest takie, e reforma samorz¹dowa jest najbardziej udan¹ reform¹ III RP - skonstatowa³ w referacie podsumowuj¹cym dziesiêciolecie Grzegorz Grzelak, pierwszy przewodnicz¹cy sejmiku. Zmiany wypunktowa³ marsza³ek Jan Koz³owski. S¹ one szokuj¹co korzystne. Wysokoœć budþetu samorz¹du zwiêkszy³a siê ze 130 mln z³ w roku 1999 do ponad miliarda w Jeœli z³oœliwi twierdz¹, Þe duþo z tego to pieni¹dze z Unii Europejskiej, nie zmienia to faktu, Þe s¹. W dziedzinie umiejêtnoœci ich zdobywania pomorskie by³o krajowym liderem - w funduszach regionalnych , maj¹c nadwykonanie planu, czyli 106 proc. wykorzystania. Zanosi siê, Þe takþe w rozdaniu nie bêdzie gorzej, Regionalny Program Operacyjny Pomorza zosta³ uznany przez w³adze centralne za najlepszy w Polsce i wzorcowy dla innych województw. Marsza³ek wymieni³ szczególne wydarzenia i osi¹gniêcia minionej dekady, które by³y rezultatem dzia³ania indywidualnie samorz¹du, oraz te moþliwe dziêki wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami. W ich liczbie: oddanie do uþytku odcinka autostrady A-1 do Nowych Marz oraz inwestycje drogowe przez ni¹ sprowokowane, przejêcie PKP Przewozy Regionalne (w planie jest przejêcie SKM), powo³anie Ba³tyckiego Centrum Biotechnologii (na zasadzie wspó³pracy trzech uczelni wyþszych), powstanie Centrum Kongresowego na O³owiance, uruchomienie Narodowego Centrum eglarstwa w Górkach Zachodnich, tworzenie korzystnych warunków do rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, poprzez tworzenie parków naukowo-technologicznych (prócz istniej¹cych, w planie s¹ w S³upsku, Kwidzynie i Sztumie). W uznaniu dla osi¹gniêć samorz¹dowców, przedstawiciel rz¹du w terenie Roman Zaborowski nada³ Medale Wojewody Sint sua praemia laudi (Niech czyny bêd¹ nagrodzone) czo³owym samorz¹dowcom: pierwszemu przewodnicz¹cemu sejmiku Grzegorzowi Grzelakowi i pierwszemu marsza³kowi Janowi Zarêbskiemu, oraz aktualnym - przewodnicz¹cemu Brunonowi Synakowi i marsza³kowi Janowi Koz³owskiemu. Honorowe, najwyþsze wyróþnienia samorz¹du wojewódzkiego Za zas³ugi dla województwa pomorskiego otrzymali za rok 2008 sportowcy: Leszek Blanik i Adam Korol - z³oci medaliœci z Pekinu, oraz Tomasz Tomiak - prezes Klubu Sportowego AZS z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku Oliwie. Pos³owie Marek Biernacki i Zdzis³aw Czucha. Z lewej (na drugim planie) starosta bytowski Jacek muda-trzebiatowski Na pierwszym planie dyrektor Departamentu Œrodowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Kazimierz Sumis³awski. Za nim wójt gminy Cedry Wielkie Janusz Goliñski. Pierwszy z lewej wójt gminy Tr¹bki Wielkie B³a ej Konkol W pierwszym rzêdzie: wicemarsza³kowie Leszek Czarnobaj i Wies³aw Byczkowski. W drugim rzêdzie radne Maria Labuda i Barbara B³aszkowska ak Kazio nie gorszy W salonach Gdañskiej Impreza tygodnia Twój plebiscyt Psycholog radzi Medycyna naturalna Kochane zdrowie Turystyka w prawie i Seks sekrety Sezam ró noœci Region na dobrej drodze Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na ok³adce: Agata Kry a Fot. PIA Impresario Gdañsk Redaguje zespół: dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny HANNA MALISZEWSKA - redaktor prowadzący BARTOSZ BARTOSZEWSKI - grafik/operator DTP EWA GRABOWSKA - fotoreporter MICHAŁ WODZIŃSKI - korekta REDAKCJA: tel/fax: tel kom ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. Druk: Drukarnia WL - Gdańsk Samorz¹dowcy z terenu: burmistrz Pucka Marek Rintz, za nim wójt gminy Gniewino Zbigniew Walczak i wójt gminy Liniewo Miros³aw Warczak Od lewej: wójt gminy Somonino Mieczys³aw Flisikowski, burmistrz Kartuz Miros³awa Lehman, radny sejmiku Dariusz Mêczykowski, pose³ Stanis³aw Lamczyk, starosta koœcierski Wies³aw Bary³a i burmistrz ukowa Albin Bychowski Zdjêcia: Anna K³os Myśl pożyczona Latawiec jest jak człowiek, może się wznosić tylko na sznurku. Michał Choromański Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

3 aktualnoœci Komisariat z widokiem na najdłuższy falowiec - To trzeci porz¹dny komisariat gdañski w III RP - tak prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz podsumowa³ swe wyst¹pienie podczas inauguracji dzia³alnoœci nowej policyjnej placówki na Przymorzu. Trzykondygnacyjny, nowoczeœnie wyposaþony budynek zosta³ postawiony przy ul. Obroñców WybrzeÞa w trzynaœcie miesiêcy. Kosztowa³ 10,5 mln z³, z czego sponsoring w³adz miasta wyniós³ prawie 6 mln. Prezydent Adamowicz przekaza³ na potrzeby policji atrakcyjnie po³oþon¹ dzia³kê o powierzchni 3,5 tys. m kw., oraz do³oþy³ 2,7 mln z³ z miejskiej kasy. Wszystko to dobrowolnie, w trosce o bezpieczeñstwo gdañszczan, jako Þe finansowanie policji nie naleþy do obowi¹zków gminnego samorz¹du. Poprzednio miasto do³oþy³o siê w sposób istotny do kosztów powstania komisariatów na Oruni Górnej i przy ul. Kartuskiej. W planie ma wsparcie nowego komisariatu w Osowej. - Nasi funkcjonariusze dobrze sobie radzili z obowi¹zkami, nawet w dotychczasowych trudnych warunkach, wiêc zas³u yli na nowoczesne, przestronne miejsca pracy - stwierdzi³ komendant przymorskiego komisariatu Waldemar Szulc. Rzeczywiœcie Arcybiskup przeprowadza się ciąg dalszy Jako pierwsi podaliœmy informacjê, Þe metropolita gdañski ks. abp S³awoj Leszek G³ódź w niedalekiej przysz³oœci przeprowadzi siê z pa³acu w Oliwie do budynków parafialnych koœcio³a p.w. Œw. Ignacego Loyoli na Oruni. Tê sensacyjn¹ wieœć - ustami najprzystojniejszego prezentera S³awka Siezieniewskiego - ujê³a teþ w przegl¹dzie prasy Telewizja Gdañsk (dla niezorientowanych - w przegl¹dzie jesteœmy obecni jako jedyne czasopismo na WybrzeÞu). Potem informacjê w poszerzonej formie zamieœci³ niemiecki Dziennik Ba³tycki, nie racz¹c podać źród³a. ywcem zerþn¹³ od nas pomys³ i przy zrzy- aktualnoœci Inauguracja, czyli przeciêcie wstêgi. Od lewej: komendant wojewódzki policji - Krzysztof Starañczak, komendant komisariatu Przymorze - Waldemar Szulc i komendant miejski - Mariusz Barabasz Komendant Waldemar Szulc przyj¹³ gratulacje i yczenia od prezesa najwiêkszej na Pomorzu Spó³dzielni Mieszkaniowej Przymorze Adolfa Zackiewicza Bernard Pisarski. Zamyœlony o zmiennych kolejach historii? Fot. Anna K³os Fot. Anna K³os Doczekał się pracy tej mog¹ mieć sporo. Podlega im rejon Przymorza, Zaspy i abianki zamieszka³y przez oko³o 120 tys. ludzi. A bêdzie jeszcze wiêcej, jeœli zostan¹ zrealizowane plany wybudowania 200-metrowego wysokoœciowca o nazwie Big Boy. Dostojnicy, którzy zaszczycili uroczystoœć, pamiêtali o prezentach. Komendant wojewódzki policji przydzieli³ placówce nowy radiowóz. Komendant miejski dorzuci³ dwa komputery i laptop. Prezydent Adamowicz doda³ jeszcze szeœć alkotestów. ak Zmienia siê klimat - nie tylko meteorologiczny, ale teþ ten dotycz¹cy partnerstwa publiczno-prywatnego. Podczas konferencji, która odby³a siê 28 stycznia w Gdañskim Parku Naukowo -Technologicznym ubolewano, Þe w Polsce, w przeciwieñstwie do reszty Europy, w ma³ym stopniu ten rodzaj inwestowania siê wykorzystuje ze wzglêdu na ryzyko pomówieñ i oskarþeñ, co sk³ania stronê publiczn¹ do przesadnej ostroþnoœci. - Tymczasem - stwierdzi³ wicemarsza³ek Mieczys³aw Struk - mamy przyk³ady jak dobrze siê ta forma sprawdza. Gdyby nie zastosowanie zasady PPP, nie mielibyœmy dziœ autostrady A-1 do Nowych Marz, a nied³ugo do Torunia, tylko dalej byœmy dyskutowali o niemo noœci jej wybudowania. S³ucha³ tego obecny na sali Bernard Pisarski, ongiœ cz³onek Zarz¹du Gdañsk Transport Company, obecnie pracownik NDI, który prawie przez dziesiêć lat musia³ przekonywać kolejnych ministrów transportu czy infrastruktury o s³usznoœci tej metody i obrywać ciêgi ze wszystkich moþliwych stron. No cóþ, historia ko³em siê toczy Szczególnie na autostradzie. ak W budynku mieœci³o siê kolegium jezuickie, do którego uczêszcza³ sam Józef Wybicki Ponad 200 tysięcy w błoto O Maximie napisano kilka piosenek, nakrêcono w nim kilka filmów, m.in. serial Czterdziestolatek w re yserii Jerzego Gruzy, z Ann¹ Seniuk, Andrzejem Kopiczyñskim i Stefanem Friedmannem Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek (kuluarowo zwany Liskiem) bezskutecznie próbuje sprzedać najpiêkniejsz¹ miejsk¹ dzia³kê, po³oþon¹ w Or³owie blisko morza i mola. Za 8 tys. m kw. Þ¹da 35 mln z³. Na grudniowy przetarg nie zg³osi³ siê jednak Þaden inwestor, mimo Þe miasto W³aœnie w tym budynku ma zamieszkaæ metropolita G³ódŸ. Budynek niemal przylega do zakrystii i koœcio³a Œw. Ignacego wyda³o na reklamê nieruchomoœci 220 tys. z³! Przetarg by³ reklamowany w ogólnopolskiej prasie codziennej i branþowej, 20-sekundowe spoty nadawa³y cztery stacje telewizyjne, m.in. TVN i TV Gdañsk. Poza tym miasto wydrukowa³o tysi¹c egzemplarzy specjalnego folderu, który trafi³ do deweloperów, poœredników obrotu nieruchomoœciami i inwestorów hotelowych. Na dzia³ce stoi zbudowany na prze³omie XIX i XX wieku, wpisany do rejestru zabytków, pensjonat Czerwony Dwór oraz ciesz¹cy siê najwiêkszym zainteresowaniem budynek po legendarnym lokalu Maxim. Choć lokal ten zajmuje zaledwie 15 proc. powierzchni dzia³ki, mia³ stanowić g³ówny wabik oferty. Prezydent Szczurek chêtnie wykorzysta³ go w reklamie, mimo Þe nie ma prawa do pos³ugiwania siê mark¹ Maxima. Przede wszystkim moralnego, bo to on pod koniec lat 90. tak mocno wywindowa³ ceny za dzierþawê gruntu, Þe lokal zacz¹³ popadać w d³ugi. Zniszczy³ legendê, a teraz przy jej pomocy próbuje zrobić dobry interes. naniu pope³ni³ jeszcze b³¹d - opublikowa³ zdjêcie budynku, w którym ma zamieszkać biskup. Ale to nie ten budynek! Chodzi o inny, który znajduje siê z drugiej strony koœcio³a. Ostatni obudzi³ siê dyrektor programowy Radia Gdañsk, intelektualista z Samoobrony, Jacek Naliwajek. Kaza³ powtórzyć wiadomoœć na antenie bazuj¹c na Dzienniku Ba³tyckim, choć egzemplarz naszego czasopisma otrzyma³ tydzieñ wczeœniej i juþ wówczas móg³ zaznajomić radios³uchaczy z mieszkaniowymi planami metropolity. I to jest dziennikarska rzetelnoœć i brak uprzedzeñ. Maxim by³ najbardziej ekskluzywnym i najpopularniejszym lokalem w PRL. Tutaj bawili siê najwa niejsi i najbogatsi. Goœciem by³ tak e Jerzy Urban Zdaje siê, Þe cena za nieruchomoœć jest zbyt wygórowana i nie szybko znajdzie siê inwestor. Kolejny przetarg ma zostać og³oszony na wiosnê. Czy znowu prezydent wyda na promocyjn¹ kampaniê ponad 200 tysiêcy? W sumie by³oby to prawie pó³ miliona z³otych - wyrzuconych w b³oto, zmarnowanych. Czy ktoœ rozliczy w³adzê za tê rozrzutnoœć? j.kostro 4 5

4 aktualnoœci Dla twórcy polskiej oceanografii Uroczystoœæ poprowadzi³ i honorowy tytu³ nada³ rektor Uniwersytetu Gdañskiego - prof. Bernard Lammek Pod koniec stycznia odby³a siê uroczystoœć nadania tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Gdañskiego œwiatowej s³awy uczonemu prof. Czes³awowi Druetowi. Senat UG nada³ tytu³ za wybitne odkrycia w dziedzinie dynamiki morza i oryginalny wk³ad w rozwój wiedzy o procesach przenoszenia masy i energii w morzu, a takþe za donios³y udzia³ w stworzeniu nowoczesnego modelu kszta³cenia oceanografów w Polsce na poziomie uniwersyteckim. Laudacjê wyg³osi³a prof. Lucyna Falkowska, która zaznaczy³a, Þe Czes³aw Druet jest jednym z nielicznych, którzy wywarli tak silne piêtno na wizerunku polskiej oceanografii. Sam uhonorowany wyg³osi³ podczas uroczystoœci wyk³ad na temat reakcji oceanu na zmianê klimatu. Wskaza³ na zagroþenia wynikaj¹ce z ocieplenia i podkreœli³ niezaprzeczalny wk³ad polskich oceanografów w badania nad zmianami klimatycznymi. M³odzieÞowy zespó³ Kanaan ze Skarszew podbi³ wschodnie wybrzeþe Stanów Zjednoczonych. Na zaproszenie ks. Przemys³awa Lepaka pochodz¹cego ze Skarszew, goœci³ w stanie Rhode Island u amerykañskich rodzin. Wbrew powiedzeniu œpiewem Ameryki nie podbijesz, m³odzieþ - wykonuj¹ca g³ównie pieœni religijne - oczarowa³a miejscowych, by³a nagradzana rzêsistymi oklaskami, a p³yty z jej nagraniami rozesz³y siê jak ciep³e bu³eczki. Sama zaœ najbardziej zachwyci³a siê wodospadem Niagara, Nowym Jorkiem (zw³aszcza noc¹) i ground zero, czyli miejscem, w którym sta³y wieþe WTC. Zespó³ dziêkuje wszystkim osobom, instytucjom i firmom, dziêki którym móg³ godnie reprezentować skarszewsk¹ ziemiê za wielk¹ wod¹. Profesor Druet jest twórc¹ Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie i pionierem polskiej oceanografii. Z jego udzia³em powstawa³ na Uniwersytecie Gdañskim nowoczesny program nauczania z zakresu oceanografii. UG do dzisiaj jako jedyna uczelnia wyþsza w Polsce prowadzi unikatowy kierunek studiów - oceanografiê. Profesor wykszta³ci³ liczne pokolenia studentów i doktorantów. Wyk³ada³ w prestiþowych zagranicznych oœrodkach naukowych, m.in. w Szwecji, Norwegii, Rosji i Australii. Przez wiele lat by³ zwi¹zany z Miêdzyrz¹dow¹ Komisj¹ Oceanograficzn¹ UNESCO (pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego rady programowej i by³ polskim pe³nomocnikiem ds. kontaktów roboczych). Obecnie jest cz³onkiem licznych miêdzynarodowych gremiów, m.in. Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego EGS, Komitetu Badañ Morza PAN i Krajowego Komitetu ds. Miêdzynarodowego Programu IGBP - Global Change. Rhode Island polskim śpiewem podbite Zespó³ Kanaan z opiekunk¹ Miros³aw¹ Warczyñsk¹ nad wodospadem Niagara Zdjêcia: UG Gdańskie ścieki popłynęły na Wschód Likwidacja zak³adu zwykle kojarzy siê przykro, szczególnie w ostatnich czasach. Tym razem wszyscy byli zadowoleni. 23 stycznia przesta³a dzia³ać Oczyszczalnia Œcieków Zaspa w Gdañsku Wrzeszczu przy ul. Hallera 201. Wszystkie œcieki uk³adu kanalizacyjnego Sopotu, Gdañska i terenów przyleg³ych skierowano na wielk¹, nowoczesn¹, uruchomion¹ w 1976 roku Oczyszczalniê Wschód. - Dziêki temu miasto odzyska³o 8 ha gruntu, w bezpoœredniej bliskoœci maj¹cej wkrótce siê rozpocz¹æ budowy stadionu Baltic Arena - cieszy³ siê podczas uroczystoœci prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz. - które bêd¹ przeznaczone na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe i prawdopodobnie na parking dla karawaningu - doda³ prezes miejskiej spó³ki Gdañska Infrastruktura Wodoci¹gowo-Kanalizacyjna Jacek Skarbek Nie bêdzie zwolnieñ pracowników, wszyscy przechodz¹ do pracy w Oczyszczalni Wschód. Kiedy wybudowano oczyszczalniê, by³a ona zlokalizowana za miastem, po wojnie po pewnym czasie znalaz³a siê poœrodku terenów o intensywnej zabudowie. Jej s¹siedztwo, g³ównie ze wzglêdu na przykre zapachy, sta³o siê uci¹þliwe dla okolicznych mieszkañców. - Niemniej i po wojnie spe³nia³a bardzo wa ne zadania. Dziêki zastosowanym w niej nowym technologiom, w 1996 roku nast¹pi³o otwarcie dla k¹pieli gdañskich pla w rejonie od Nowego Portu do Jelitkowa. By³y zamkniête od 16 lat - wspomina³ Zbigniew Maksymiuk, prezes spó³ki Saur Neptun Gdañsk, której od roku 1991 podlega³a ta oczyszczalnia. Teraz przysz³oœć naleþy do Wschodu. Oczyszczalnia Wschód zosta³a uruchomiona w 1976 roku. Niektórzy uwaþali, Þe zosta³a zaplanowana ze zbyt duþym rozmachem, teraz okazuje siê, Þe bêdzie w sam raz. Musi przyj¹ć œcieki z ca³ego Gdañska, Sopotu, Pruszcza Gdañskiego i pobliskich mniejszych miejscowoœci: Straszyna, Kolbud oraz skanalizowanych wiosek z gminy Pruszcz Gdañski i ukowo. Kontrakt nr I, prócz wy³¹czenia z uþytkowania Oczyszczalni Zaspa, zawiera inne inwestycje, bêd¹ce konsekwencj¹ tego: odwrócenie kierunku przep³ywu œcieków w najwaþniejszym kolektorze (w ul. Hallera) z grawitacyjnego w kierunku Zaspy w t³oczny w stronê Wschodu, przebudowê sieci kanalizacyjnej w najbliþszym rejonie tego kolektora, trzy nowe przepompownie œcieków. ak aktualnoœci Osoby, których wspólnym osi¹gniêciem jest opisywana inwestycja. Od lewej: Jacek Skarbek prezes Gdañskiej Infrastruktury Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnej, Pawe³ Adamowicz prezydent Gdañska, Zbigniew Maksymiuk prezes Saur Neptun Gdañsk i And elika Cieœlowska prezes firmy Doraco, g³ównego wykonawcy inwestycji Uczestnicy historycznej uroczystoœci. Od prawej: Andrzej Chudziak wicedyrektor przedsiêbiorstwa Melioracje Gdañskie i S³awomir Bautenbach wiceprezes Doraco Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku Danuta Grodzicka-Kozak te jest zadowolona z likwidacji Zaspy, bo dziêki temu w wodach przy gdañskich pla ach bêdzie mniej sinic Prezydent Adamowicz wyró ni³ m.in. Andrzeja Króla wieloletniego pracownika Oczyszczalni Zaspa Zdjêcia: Anna K³os 6 7

5 twój konkurs Zastrzyk młodości Vitalaser-anti-aging-system to rewolucyjny zabieg przeciwzmarszczkowy i liftinguj¹cy bez zastrzyków. Zabieg polega na wprowadzeniu w skórê, za pomoc¹ relaksuj¹cego masaþu, Þelu hialuronowego, który nie zawiera Þadnych chemicznych œrodków konserwuj¹cych. Jest ca³kowicie bezpieczny, gdyþ kwas hialuronowy wystêpuje naturalnie w organizmie. Nastêpnie naœwietlamy skórê Vitalaserem, który jest biostymuluj¹cym tzw. zimnym laserem, co oznacza, Þe temperatura skóry nie podnosi siê (oparzenia s¹ wykluczone). Zabieg jest ca³kowicie bezbolesny, a w czasie naœwietlania czujemy tylko sam dotyk urz¹dzenia. Procedura ta jest powtarzana jeszcze raz. Efektem zabiegu s¹ wyraźnie sp³ycone zmarszczki, odm³odzona oraz ujêdrniona skóra. JuÞ po pierwszym zabiegu s¹ widoczne efekty i utrzymuj¹ siê oko³o miesi¹ca. Wiele pañ przychodzi na zabieg dzieñ przed tzw. wielkim wyjœciem, traktuj¹c go jako zastrzyk m³odoœci. Najlepsze jednak rezultaty uzyskuje siê po serii 8 lub 10 zabiegów, a efekt utrzymuje siê ok. 6 miesiêcy. Vitalaser jest doskona³¹ alternatyw¹ dla stosowanych do tej pory zastrzyków z kwasu hialuronowego i umoþliwia odm³odzenie takþe skóry szyi, co do tej pory by³o niemoþliwe ze wzglêdu na umiejscowion¹ tam tarczycê. Vitalaser moþna takþe wykorzystywać do leczniczego naœwietlania skóry, np. do zmniejszenia duþych porów czy zaczerwienienia skóry. Szczególnie dobre efekty daje leczenie blizn oparzeniowych, egzemy, bielactwa i zapalnych zmian tr¹dzikowych. Zapraszamy do salonu: BEAUTIFUL LADY, Gdañsk Wrzeszcz, ul. Klonowa 1/10 (MAK Studio Fryzjersko-Kosmetyczne), tel , , tel.kom Ceny zabiegów: twarz 300 z³, w promocji karnawa³owej 270 z³, szyja 190 z³, w promocji 170 z³ Uwaga konkurs!!! Spoœród Czytelników, którzy odpowiedz¹ prawid³owo na pytanie, zostanie wylosowana nagroda w postaci zabiegu na szyjê o wartoœci 190 z³. KUPON KONKURSOWY Czytelnicy piszą Temat bez końca? Temat ambulatoryjnej s³uþby zdrowia w Trójmieœcie poruszyliœmy ponad dwa miesi¹ce temu i od tamtej chwili, mimo up³ywu czasu, nie moþe on ucichn¹ć. Otrzymujemy od Czytelników listy, uwagi, i mnóstwo telefonów. Najwyraźniej dotknêliœmy waþnego problemu, z którym borykaj¹ siê pacjenci. Niestety, nie wszystkie listy - ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê - moþemy opublikować. PoniÞej kolejny g³os Czytelnika. Droga Redakcjo, z przykroœci¹ stwierdzam, e ani NFZ, ani Urzêdy Skarbowe nie wypowiedzia³y siê na temat poruszany przez cztery ostatnie wydania Waszego pisma. I to jest najbardziej niepokoj¹ce. Tak ju na marginesie Waszego tematu, w miêdzyczasie odby³a siê na Œl¹sku akcja kontroli dzia³alnoœci placówek medycznych. I co siê okaza³o? NFZ œl¹ski wykaza³ wiele nieprawid³owoœci w pracy lekarzy, do tego stopnia, e udowodniono licznym, e w tym samym czasie, zg³oszonym do NFZ, pracowali oni jednoczeœnie w trzech ró nych placówkach medycznych. Podsumowano równie czas pracy lekarzy wynikaj¹cy z liczby wykonanych punktów i standardów czasu przyjmowania jednego pacjenta. I tu te stwierdzono, e niektórzy lekarze pracuj¹ wiêcej ni 24 godziny na dobê. Bardzo mnie interesuj¹ takie dane z Trójmiasta. Posiada je NFZ i mam nadziejê, e przeprowadzi analizê tych danych, a nie bêdzie p³aci³, tak jak to zrobiono w grudniu, nadwykonania w zale noœci od przekroczeñ punktów. Czy s³uszne jest takie p³acenie? pozostawiam do oceny innych Czytelników. Eugeniusz Kropidłowski O gdańskiej telewizji na fotografiach Pierwsza prezenterka Telewizji Gdañsk Danuta Domañska z aktorami Ig¹ Cembrzyñsk¹ i Zbigniewem Cybulskim Pierwszy materia³ z corocznej kartuskiej imprezy Truskawkobranie wydawnictwa Pó³ wieku temu na ekranach czarno-bia³ych odbiorników po raz pierwszy zagoœci³a Telewizja Gdañsk. By³a zupe³nie inna - ma³e pomieszczenia, skromny sprzêt, a liczba odbiorców nie przekracza³a stu osób. Jak wygl¹da³y pocz¹tki wybrzeþowej telewizji i jak ogromn¹ metamorfozê przeþy³a w ci¹gu pó³wiecza? Zobaczyć moþna w specjalnie wydanym, jubileuszowym albumie 50 lat Telewizji Polskiej Gdañsk. Ten album to fotograficzna historia telewizji, a telewizjê tworz¹ ludzie - postaci zapisane w pamiêci innych i na zakurzonych taœmach archiwum. Przegl¹daj¹c kolejne strony albumu, widzimy pierwsze kroki gdañskiej trójki ; pierwszych prowadz¹cych, redaktorów, producentów, dyrektorów i wszystkich tych, którzy wspó³tworzyli telewizjê od pocz¹tku, bez których po prostu by jej nie by³o. Mamy wspomnienia tak istotnych wydarzeñ, jak emisja pierwszych lokalnych programów ( Kalejdoskopu WybrzeÞa albo k¹cika naukowego Sezam ), otwarcie pierwszego studia spikerskiego, a takþe inauguracja gdañskiego oœrodka na antenie ogólnopolskiej. Album to takþe odwo³ania do historii ca³ego WybrzeÞa. Wizyta prezydenta Francji genera³a Charlesa de Gaulle a - jako pierwsze bezpoœrednio transmitowane wydarzenie polityczne, wizyta naczelnego wodza Kuby Fidela Castro (któremu wpad³o w oko kilka sopocianek), albo wizyta prezydenta Jugos³awii Josipa Broz Tito, którego oprowadza³ po D³ugim Targu Józef Cyrankiewicz... S¹ teþ postaci niezwykle waþne dla historii naszego regionu. Na jednej z fotografii widzimy kadr z programu Bulwar nad Mot³aw¹ i jego g³ównego bohatera, znawcê dziejów Gdañska, m³odego Andrzeja Januszajtisa. Na innej - podczas pracy Jerzego Afanasjewa, wieloletniego reþysera gdañskiego oœrodka, wspó³twórcê Teatru Bim-Bom. S¹ teþ gwiazdy: Kalina Jêdrusik, Zbigniew Cybulski, Czerwone Gitary, Bogumi³ Kobiela, Marlena Dietrich, Irena Jarocka, Daniel Olbrychski... Ostatnia czêœć albumu kaþe nam wracać do teraźniejszoœci - wydarzeñ, programów, sytuacji i twarzy znanych i chêtnie ogl¹danych na gdañskim pó³wiecznym ekranie. ep PYTANIE: Jak dugo utrzymuj¹ siê efekty juþ po pierwszym zabiegu Vitalaserem? ODPOWIEDŹ: adres bądź telefon kontaktowy Czytelnika: Przed zabiegiem Po zabiegu Zdjêcia: album 50 lat Telewizji Polskiej Gdañsk Program Przy kominku, realizowany na gdañskiej Morenie w 1972 roku. Dziewczêta w bia³ych podkolanówkach to by³ czêsty widok na ulicach socjalizmu Redaktor Barbara Jakubiec w charakterystycznym kraciastym fotelu. Taki wystrój studia obowi¹zywa³ jeszcze w latach

6 Opłatek wodociągowy Jak co roku, w gdañskiej siedzibie Saur Neptun Gdañsk spotkali siê pracownicy i w³adze spó³ki, by podzieliæ siê op³atkiem i z³o yæ najlepsze yczenia. Tegoroczny op³atek, ju trzynasty z kolei, odby³ siê w œrodê, 21 stycznia. œmietanka towarzyska Wœród goœci dostrzegliœmy marsza³ka Jana Koz³owskiego, gdañskich radnych z przewodnicz¹cym rady Bogdanem Oleszkiem, przewodnicz¹cym Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Piotrem Dzikiem i przewodnicz¹cym Komisji Kultury i Sportu Markiem Bumblisem. W imieniu prezydenta Gdañska przyby³a Helena Chmielowiec, szefowa prezydenckiej kancelarii. Metropolitê gdañskiego, ksiêdza arcybiskupa reprezentowa³ i poprowadzi³ ca³¹ uroczystoœć ksi¹dz kanonik Bernard Zieliñski, duszpasterz wodoci¹gowców. By³ to teþ op³atek prawdziwie miêdzynarodowy, z udzia³em nowego dyrektora ds. rozwoju handlowego Grupy Saur, Michela Fourre. Francuski goœć z przyjemnoœci¹ uczestniczy³ w tym tradycyjnym polskim spotkaniu i przyzna³, Þe niestety we Francji nie organizuje siê podobnych uroczystoœci. Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia metropolitê gdañskiego reprezentowa³ ks. kanonik Bernard Zieliñski Od lewej: Zbigniew Maksymiuk prezes Zarz¹du SNG, Jan Kozlowski marsza³ek województwa pomorskiego, Bogdan Oleszek przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska i radny Marek Bumblis. W g³êbi sali (z lewej) Jacek Skarbek prezes spó³ki GIWK Na op³atek przyby³o teþ szefostwo powiatowego i wojewódzkiego Sanepidu: Halina Bona - powiatowy inspektor sanitarny i ElÞbieta Charytoniuk - wojewódzki inspektor sanitarny. Nie zawiedli teþ przedstawiciele spó³ki Gdañska Infrastruktura Wodoci¹gowo-Kanalizacyjna: prezes Jacek Skarbek i cz³onek zarz¹du Peteris Gailitis. Op³atkowi towarzyszy³ program artystyczny, przygotowany przez pracowników, a Zbigniew Maksymiuk, prezes SNG, posumowa³ miniony rok. Do najwaþniejszych sukcesów zaliczy³ uzyskanie pierwszego w kraju certyfikatu zgodnoœci z normami z grupy ISO i rozpoczêcie dzia³añ przez nowo powo³ane Centrum Dzia³añ Operacyjnych. Czego sobie yczyæ na ten Nowy Rok? zastanawiaj¹ siê Bogdan Oleszek, Marek Bumblis i Piotr Dzik radni Gdañska Wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku ycz¹ sobie Zbigniew Maksymiuk prezes Zarz¹du SNG i Jan Kozlowski marsza³ek województwa pomorskiego yczenia sk³adaj¹ Monika Tarnowska - konsul honorowy Francji i goœæ z Francji Michel Fourre - dyrektor ds. Rozwoju Handlowego Grupy Saur Bodan Oleszek przewodnicz¹cy gdañskich radnych i Helena Chmielowiec szefowa Kancelarii Prezydenta Miasta Gdañska W spotkaniu uczestniczy³y (od lewej) Monika Tarnowska konsul honorowy Francji i Helena Chmielowiec dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdañska Licznie przybyli goœcie i pracownicy SNG. Pierwszy od lewej Józef Iwaniuk dyrektor Rozwoju SNG Andrzej Osiñski dyrektor Dystrybucji SNG (z lewej) i Dimitris Skuras dyrektor Wydzia³u Gospodarki Komunalnej UM Gdañsk. W nastêpnym rzêdzie (od prawej) El bieta Charytoniuk wojewódzki inspektor sanitarny, Halina Bona powiatowy inspektor sanitarny i Ma³gorzata Prêdota z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej 10 11

7 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska Wierzyczanki po raz dziesiąty Zdjêcia: Anna K³os W jednej z bryczek zasiedli prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz i przewodnicz¹cy Rady Miasta Bogdan Oleszek Zdjêcia: Anna K³os Laureaci ze statuetkami: prof. Ryszard Horodecki (z prawej) i prof. Marek Latoszek Poœrodku ze statuetk¹ Zbigniew Miryn cz³onek Zarz¹du Polpharmy, po jego lewej Mariusz Pop³awski prezes Powszechnej Spó³dzielni Spo ywców i prezydent Edmund Stachowicz. Z prawej (ze statuetk¹) Zbigniew Domachowski, z kwiatem Janina Domachowska. Pozostali to nominowani do Wierzyczanek Patronuje im Heweliusz Super uroczyœcie, w Dworze Artusa, prezydent Pawe³ Adamowicz wrêczy³ Naukowe Nagrody Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza. Odby³o siê to 28 stycznia, w dniu bêd¹cym rocznic¹ urodzin i œmierci s³ynnego astronoma. W dziedzinie nauk œcis³ych i przyrodniczych nagrodê otrzyma³ prof. Ryszard Horodecki z Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdañskiego (o którym pisaliœmy w poprzednim numerze). Laureatem w dziedzinie humanistyki zosta³ prof. Marek Latoszek z Akademii Medycznej, którego doceniono za badania dotycz¹ce ruchu spo³ecznego Solidarnoœć i regionalizmów. Po uroczystoœciach w Dworze Artusa barwny orszak paradny, w którym bryczkami powieziono samego Heweliusza (w jego rolê wcieli³ siê aktor Florian Staniewski), laureatów nagrody i miejskie w³adze, uda³ siê pod pomnik s³ynnego astronoma przy Ratuszu Staromiejskim. Tam Heweliusz udziela³ siê jako rajca, a obok - przy ul. Korzennej sta³a kamieniczka, z dachu której patrzy³ w gwiazdy, gdy jego Þona Katarzyna warzy³a s³ynne gdañskie piwo, aby mu na badania dostarczyć grosiwo. Sprintem do Dnia Kobiet Aktor Teatru Wybrze e Florian Staniewski w roli Jana Heweliusza udziela wywiadu Telewizji Gdañsk ak Co roku goœciem Dnia Kobiet w Restauracji Gdañskiej jest prezydentowa Danuta Wa³êsa. Tutaj w rozmowie z podró niczk¹ Murk¹ Sykor¹ Jeszcze nie skoñczy³ siê karnawa³ i trwaj¹ zimowe bale (najwiêkszy z nich bal absolwentów Uniwersytetu Gdañskiego - odbêdzie siê 13 lutego w Hotelu Hevelius), a juþ rozpoczê³y siê przygotowania do najwaþniejszej kobiecej uroczystoœci na WybrzeÞu - Damskich ploteczek. Impreza odbywa siê co roku 8 marca w Restauracji Gdañskiej Marii Lewandowskiej i gromadzi najwaþniejsze i najbardziej znane nam damy, z prezydentow¹ Danut¹ Wa³ês¹. Jak co roku, na panie bêdzie czekać mnóstwo atrakcji, m.in. pokaz mody autorstwa Agnieszki Gruszki i podarunki od Justyny Kalety, królowej kwiatów i ogrodów. Nic wiêc dziwnego, Þe prace organizacyjne juþ wystartowa³y. 12 Kto tak piêknie gra jak ja? Móg³by zapytaæ retorycznie by³y prezydent Stanis³aw Karbowski Królewskie miasto, Starogard Gdañski ma od 10 lat Nagrodê Prezydenta Miasta - Wierzyczanki. Przyznawana jest ona zas³uþonym dla tego grodu obywatelom, instytucjom i przedsiêbiorstwom. Statuetki wzorowane s¹ na rzeźbie pomnika Wierzycy, stoj¹cej w miejskim parku. Nie by³o zaskoczeniem, gdy w kategorii gospodarka jubileuszowym laureatem zosta³y Zak³ady Farmaceutyczne Polpharma, które daj¹ zatrudnienie wielu mieszkañcom i maj¹ kierownictwo myœl¹ce w sposób prawdziwie biznesowy, co siê wyraþa m.in. w mocnym wejœciu na rynki wschodnie. Ponadto firma sponsoruje wystawy w Starogardzkim Centrum Kultury i mêsk¹ druþynê koszykówki. W kategorii kultura statuetkê otrzymali Janina i Zbigniew Domachowscy, niestrudzeni popularyzatorzy jazzu, twórcy Stowarzyszenia Jazz Fan Club, które w ci¹gu roku zorganizowa³o aþ 120 koncertów. W kategorii inicjatyw spo³ecznych jury zgodzi³o siê, Þe wygrać powinien Mariusz Pop³awski, prezes Powszechnej Spó³dzielni SpoÞywców, na którego moþna liczyć w³aœciwie zawsze, gdy waþn¹ akcjê trzeba wesprzeć. Uroczystoœć, która odby³a siê w kinie Sokó³, uœwietni³ wystêpem mistrz s³owa i fortepianu Waldemar Malicki. By³ jak zawsze doskona³y, ale nie jego publicznoœć nagrodzi³a oklaskami na stoj¹co. Aplauz taki uzyska³ by³y prezydent Stanis³aw Karbowski, który da³ popis gry na saksofonie. Wszelako na fotelu prezydenta starogardzianie woleli jednak Edmunda Stachowicza. ak Była córka, teraz mama Pamiêtamy jak najm³odsza córka szefowej Partii Regionów Danuty Hojarskiej, 18-letnia Paulina startowa³a w wyborach miss. I to z sukcesami, bo najpierw w konkursie Miss Ziemi Kociewskiej zdoby³a tytu³ miss gracji, a potem na szczeblu wojewódzkim zosta³a drug¹ wicemiss i zakwalifikowa³a siê do ogólnopolskiego fina³u. Danuta Hojarska wiernie towarzyszy³a jej w tych zmaganiach - zawsze mogliœmy j¹ dostrzec na sali wœród publicznoœci. Teraz, kiedy przygoda Pauliny z konkursami dobieg³a koñca (bo postanowi³a wrócić do solidnej nauki), organizatorzy zapraszaj¹ mamê. Nie jako kandydatkê, ale do jury. Chc¹, by ocenia³a urodê dziewcz¹t jako przedstawicielka œwiata polityki i rolniczych zwi¹zków zawodowych. NajbliÞszy wyjazd 21 lutego do Torunia, gdzie Hojarska do³¹czy do jurorów Miss Ziemi Toruñsko-W³oc³awskiej. 13

8 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska I już po czterdziestce Zdjêcia: Krystyna Czapczyk 41 lat skoñczy³ Daniel Czapiewski. W³aœciciel firmy Danmar, za³oþyciel Centrum Edukacji i Promocji Regionu, budowniczy domu stoj¹cego na g³owie, pomys³odawca wielu inicjatyw i imprez. To dziêki niemu co roku odbywa siê we wrzeœniu miêdzynarodowy kongres Sybiraków, w maju - wielka biesiada dla przedsiêbiorców, w czerwcu - mistrzostwa œwiata w ciêciu drzewa, w grudniu - ogólnopolski zjazd Miko³ajów... I to wszystko w Szymbarku na Kaszubach. Zatem urodziny jubilat teþ wyprawi³ w tym miejscu, ale goœci³ tylko rodzinê i przyjació³. Być moþe dlatego, Þe czterdziestka stuknê³a mu rok temu i wtedy przyjêcie urodzinowe by³o huczniejsze. Wiêc czekamy na piêćdziesi¹tkê. Ojciec jubilata, nestor rodu Czapiewskich, w³aœciciel firmy Radbur, b. pose³ Jan Czapiewski Lidia i Daniel Czapiewscy przy urodzinowym torcie Przy takiej dziewczynie ka dy mê czyzna chcia³by choæ postaæ Dyrektor gdañskiego zespo³u muzyki dawnej Cappelli Gedanensis Marek Wiêc³awek jest sta³ym goœciem rodziny Czapiewskich Premier Tusk uwielbia pi³kê no n¹ i nie wyobra a sobie sytuacji, w której nie móg³by zagraæ z ukochanym wnuczkiem Młoda, piękna i bogata Zaślubiny z Kaczyńskim Dziadkiem w kwietniu ZbliÞa siê dzieñ, kiedy premier Donald Tusk zostanie dziadkiem. Jego wnuczek - wiadomo, Þe bêdzie to ch³opiec - ma siê urodzić w kwietniu. Dziadek juþ ogl¹da³ zdjêcia z badañ USG i by³ bardzo szczêœliwy. Doda³, Þe nie moþe siê doczekać, kiedy za parê lat zagra z wnukiem w pi³kê noþn¹. Razem czy przypadek? Na salonach coraz czêœciej widujemy radnego Gdañska Kazimierza Koralewskiego, a u jego boku urodziw¹ pannê Laurê (pasierbicê b. wiceprezydenta Gdañska, dzia³acza PiS Mariana Szajny). Nie wiemy tylko czy to przypadek, czy rzeczywista rokuj¹ca znajomoœć? Czy dziewczyna darzy radnego sympati¹, czy teþ on spogl¹da na ni¹ ciekawskim okiem? Fakt, Koralewski jest cz³owiekiem niezwykle Þyczliwym, mi³ym i pomocnym, ale ma teþ Þonê i dwie córki. I martwimy siê o wianek Laury. oo Fot. WCK Kazio nie gorszy od Mietka W Wejherowskim Centrum Kultury w ramach cyklu Biesiada literacka odby³o siê spotkanie z GraÞyn¹ Wolszczak, aktork¹ i autork¹ ksi¹þki Jak być zawsze m³od¹, piêkn¹ i bogat¹. Promocja zgromadzi³a t³umy mieszkañców chc¹cych zobaczyć bohaterkê na Þywo i zakupić jej dzie³o. Jest ono swoistym poradnikiem, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach Þyciowych oraz jak pielêgnować zdrowie i urodê. Nie brakuje oryginalnych przepisów kulinarnych, ciekawych anegdot z Þycia kobiet i samej autorki. S¹ radoœci, smutki, trochê ³ez i duþo zwierzeñ. Jak oceniaj¹ literaturoznawcy, ksi¹þka jest bezpretensjonalna, napisana z temperamentem i warto po ni¹ siêgn¹ć. ozz 14 Jaros³aw Kaczyñski by³ na Kaszubach w paÿdzierniku 2007 roku jeszcze jako premier. Towarzyszy³a mu Jolanta Szczypiñska i ówczesny wojewoda Piotr Karczewski 10 lutego w Pucku goœciem zaœlubin Polski z morzem bêdzie Jaros³aw Kaczyñski. Jako szef Prawa i Sprawiedliwoœci przyjedzie na tê uroczystoœć po raz pierwszy. Na pewno bêdzie mu towarzyszyć pos³anka Jolanta Szczypiñska. W ubieg³ym roku w ceremonii upamiêtniaj¹cej patriotyczny akt z 1920 roku uczestniczy³ marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski. Kazimierz Plocke Marek Rintz Mieczys³aw Struk Swego czasu napisaliœmy, Þe wicemarsza³ek pomorski Mieczys³aw Struk jest niesprawiedliwy w rozdzielaniu kasy na inwestycje, bo zapomina o Pucku. Tymczasem okazuje siê, Þe to niesprawiedliwa nieprawda (nawet marsza³ek Jan Koz³owski oburzy³ siê na tê krzywdz¹c¹ uwagê). Wystarczy podać, Þe Struk - jako jedyny po 30 latach bezowocnych starañ innych w³odarzy - za³atwi³ 1,7 mln z³ na remont ulicy Swarzewskiej, jednej z g³ównych dróg Pucka. Cieszy siê z tego niezmiernie burmistrz miasta, Marek Rintz. Jego radoœć jest zreszt¹ podwójna, bo zaraz potem otrzyma³ 1,6 mln z³ na remont stadionu. Ta druga pula pieniêdzy znalaz³a siê jednak dziêki wiceministrowi rolnictwa Kazimierzowi Plocke. Minister nie chcia³ być gorszy od marsza³ka i choćby pêk³, ale musia³ mu dorównać. 15

9 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska B. senator, mama Jacka i Jarka Anna Kurska i Stanis³aw Szczerbic Pose³ Jacek Kurski Ks. pra³at Henryk Jankowski, szef ko³a PiS Wrzeszcz Morena Marian Szajna, szef Ba³tyckiego Centrum Promocji Zdrowia dr Krzysztof Andruszkiewicz i radny sejmiku Andrzej Jaworski Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk niczym gwiazda filmowa, w mokrej w³oszce. Za ni¹ Danuta Makowska Wiceprzewodnicz¹cy sejmiku Waldemar Bonkowski Radny sejmiku Jan Klawiter (z prawej) i radny Gdañska Krzysztof Wiecki Radny Gdañska, niedosz³y senator Stefan Grabski daje wyk³ad klubowemu koledze Wies³awowi Kamiñskiemu Spotkanie świąteczne w salonach Gdańskiej Radne Gdañska Anna Po³etek i Maryla Krzaklewska ( ona Mariana). Na drugim planie Anna i Andrzej Mróz ozm Zdjêcia: Karolina Borgosz Radny sejmiku Piotr Zwara Parlamentarzyœci, radni i sympatycy Prawa i Sprawiedliwoœci zebrali siê w salach Restauracji Gdañskiej, by podzielić siê op³atkiem i z³oþyć noworoczne Þyczenia. Spotkanie opóźnione, ale przebiega³o w mi³ej, prawdziwie œwi¹tecznej, atmosferze. Przyjechali prawie wszyscy najwaþniejsi z pos³ami Jackiem Kurskim, Tadeuszem Cymañskim i senator Dorot¹ Arciszewsk¹-Mielewczyk. Radni wojewódzcy stawili siê w po³owie (co drugi obecny), a radni Gdañska w komplecie. Po raz kolejny spotkanie dosz³o do skutku dziêki Marianowi Szajnie, który pe³ni funkcjê szefa PiS we Wrzeszczu i na Morenie. Pomorskie struktury partii nie organizuj¹ uroczystoœci op³atkowej, a przewodnicz¹cego Kurskiego eksploatuje wielka polityka w Warszawie. Pose³ Tadeusz Cymañski jak zwykle z gestem (patrz d³oñ). Naprzeciw niego Wacek Baliñski 16 Radny sejmiku Patryk Demski i radny Gdañska Kazimierz Koralewski Do niedawna szef Ochotniczych Hufców Pracy Bogdan Wiszowaty i pose³ drugiej kadencji Ryszard Olszewski ona Mariana Szajny - Danuta i patrz¹ca na ni¹ z zazdroœci¹ El bieta Grabarek -Bartoszewicz. Ciekawe tylko czego zazdroœci: urody czy mê a? 17

10 impreza tygodnia Znów rozbłysły Skry Ormuzdowe KtóÞ na Pomorzu nie s³ysza³ o Aleksandrze Majkowskim i jego alegorycznej powieœci ycie i przygody Remusa? To sztandarowa ksi¹þka kaszubszczyzny. Nic dziwnego, Þe nagroda przyznawana corocznie przez miesiêcznik Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Pomerania, nazywa siê w³aœnie Skra Ormuzdowa. Tytu³owa skra jest symbolem zwyciêstwa dobra nad z³em i wszelkimi przeciwnoœciami. Nawet po œmierci bohatera powieœci rozprzestrzenia siê po œwiecie i powoduje pojawianie siê kontynuatorów jego dzie³a. Tych w³aœnie ludzi, czyni¹cych coœ dobrego dla pomorskich œrodowisk, uhonorowano 30 stycznia w Ratuszu Staromiejskim, wrêczeniem nagrody Skra Ormuzdowa. Wœród siedmiu laureatów tylko dwoje nie reprezentowa³o Kaszub. ElÞbieta i Daniel Kuflowie - on artysta malarz, ona polonistka. W latach 80. kupili zaniedbany, ale przeœliczny barokowy dom podcieniowy w Trutnowach, wyszykowali go jak cacko i za³oþyli Stowarzyszenie u³awy Gdañskie. S¹ jego animatorami, a ich ide¹ jest stworzenie skansenu modeli najpiêkniejszych budowli tego regionu. Kociewskie œrodowisko reprezentowa³o spo³eczne Radio Fabryka, nadaj¹ce w Tczewie i w jego okolicach. Zespó³, którego spirytus movens jest Barbara Jackiewicz, sk³ada siê z samych pasjonatów i trzyma rêkê na pulsie najwaþniejszych spraw regionu. Spoœród laureatów kaszubskich na szczególn¹ uwagê zas³uþy³a Powiatowa i Miejska Biblioteka w Wejherowie im. A. Majkowskiego, której dyrektor Danuta Balcerowicz umiejêtnie ³¹czy nowoczesnoœć - bibliotekê cyfrow¹ - z regionalizmem. Wielkie zadania w tym roku stoj¹ przed kolejnymi zdobywcami Skry - Oddzia³em Bytowskim Zrzeszenia Kaszubsko -Pomorskiego. To Dzieñ Jednoœci Kaszubów 22 marca, a przede wszystkim XI Œwiatowy Zjazd Kaszubów 4 lipca. Niemniej prezes Liliana Grosz i wiceprezes Ryszard Sylka, którzy odbierali nagrodê, nie wydaj¹ siê przeraþeni zadaniami. W komitecie organizacyjnym œwiatowego zjazdu maj¹ nawet wojewodê Romana Zaborowskiego, a jego brat - dyrektor szko³y w Ko³czyg³owach, juþ doprowadzi³ do powstania œwietnego zespo³u pieœni i tañca Zieleni eczka. ak Zakochani w u³awach: El bieta i Daniel Kuflowie oraz dr Kazimierz Cebulak meliorant, który po wojnie ratowa³ ten teren zatopiony przez wycofuj¹ce siê wojska niemieckie Pose³ Jan Kulas gratulowa³ Barbarze Jackiewicz z Radia Fabryka Zdjêcia: Anna K³os Kobiety Sukcesu podziwiane i zasłużone Regina Szutenberg Beata Kulwikowska Sylwia Grucha³a Aurelia Wekezer twój plebiscyt Siódma edycja plebiscytu Kobieta Sukcesu trwa. W plebiscycie tym Czytelnicy oddaj¹ g³osy na panie, które wyróþniaj¹ siê sukcesami w róþnych dziedzinach Þycia: gospodarce, kulturze, nauce sporcie, czy teþ dzia³alnoœci spo³ecznej. Plebiscyt koñczy siê wielk¹ uroczyst¹ gal¹ z udzia³em waþnych osobistoœci i mediów, podczas której dziesiêć najbardziej zas³uþonych pañ otrzymuje specjalnie zaprojektowane statuetki. W poprzednim numerze podaliœmy nazwiska juþ dziewiêciu pañ, które ciesz¹ siê wœród Czytelników najwiêkszym poparciem i podziwem. Ale w ci¹gu niespe³na dziesiêciu dni nadesz³y kolejne plebiscytowe kupony, które wskazuj¹ na kolejne Kobiety Sukcesu. S¹ nimi: senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes zarz¹du Gedaaneum w Gdañsku Beata Kulwikowska, polska florecistka, medalistka olimpijska Sylwia Grucha³a, w³aœcicielka Hotelu Podewils Gdañsk i Kr¹g Aurelia Wekezer, dyrektor firmy Krzywy Domek w Sopocie Urszula Wielochowska, w³aœcicielka Base-Promotion w Gdañsku Barbara Sergot-Golêdzinowska, dyrektor zarz¹dzaj¹cy WyÞszej Szko³y Administracji i Biznesu w Gdyni Regina Szutenberg i dyrektor Oœrodka Ba³tyk w Jastrzêbiej Górze Danuta Lis. KaÞdy z Czytelników moþe oddać g³os na swoj¹ Kobietê Sukcesu. Wystarczy wype³nić kupon i przes³ać na adres redakcji: ul. D³ugi Targ 39/40, Gdañsk, skrytka pocztowa 601. KUPON PLEBISCYTOWY KOBIETA SUKCESU 2008 Zgłaszam do plebiscytu KOBIETA SUKCESU 2008 Danuta Lis Dorota Arciszewska-Mielewczyk kandydaturę pani: (imię i nazwisko) (nazwa i adres firmy, instytucji, organizacji itp. kandydatki) Zgłaszający: (imię i nazwisko) Prezes bytowskiego oddzia³u zrzeszenia Liliana Grosz i wiceprezes Ryszard Sylka ju planuj¹ Œwiatowy Zjazd Kaszubów Wiceprezydent Wejherowa Edmund Tok³owicz dziêkuje dyrektor Danucie Balcerowicz za pracê na rzecz regionu Urszula Wielochowska Barbara Sergot-Golêdzinowska (adres) 18 19

11 psycholog radzi Mój mąż nie kocha córki, bo chciał syna Drogi Psychologu - za m¹ wysz³am z wielkiej mi³oœci. Mia³am wtedy 26 lat, m¹ 28. Byliœmy bardzo szczêœliwi. Dope³nieniem szczêœcia by³a wiadomoœæ o uzyskaniu mieszkania, i to umeblowanego. Kole anki nazywa³y mnie szczêœciar¹. I ja tak siê czu- ³am. Zaraz po œlubie zasz³am w ci¹ ê, któr¹ wprawdzie nie najlepiej znosi³am, ale córkê urodzi³am zdrow¹ i œliczn¹. Niestety nie obesz³o siê bez pewnych komplikacji, w wyniku których wiem, e nie mogê ju wiêcej mieæ dzieci. Ze smutkiem muszê stwierdziæ, e zaraz po urodzeniu dziecka zaczê³y siê problemy w moim ma³ eñstwie. M¹ by³ bardzo rozczarowany tym, e nie ma syna, na co bardzo liczy³ (przez ca³¹ moj¹ ci¹ ê powtarza³ wszystkim, e noszê pod sercem jego potomka, kontynuatora rodu). Nigdy w nocy nie wsta³ do p³acz¹cego dziecka, nigdy nie upra³ ubranek, nawet nie poszed³ z córeczk¹ na spacer. Nie zmuszam go do opieki nad dzieckiem, gdy ³udzi- ³am siê, e w miarê up³ywu czasu m¹ siê przyzwyczai siê do niej i j¹ pokocha. Ale tak siê nie sta³o. Milenka nied³ugo skoñczy dwa latka, a m¹ traktuje j¹ jak powietrze. Nie zwraca na ni¹ adnej uwagi. Wygas³a w nim do mnie dawna czu³oœæ i mi³oœæ. Jak tylko wypije, to od razu zaczyna mówiæ na temat mojej bezp³odnoœci i braku dziecka. Grozi, e znajdzie sobie dziewczynê, która urodzi mu nie jednego, a kilku synów... Nie jestem g³upia i zdajê sobie doskonale sprawê, e rzeczywiœcie mo e staæ siê tak, jak m¹ mi grozi. Cierpiê z tego powodu niezmiernie. A wstyd siê przyznaæ, e zdarza³o mi siê, e na widok kobiet z ma³ymi ch³opczykami mia³am ochotê porwaæ maleñstwo, aby tylko dogodziæ mê owi i spe³niæ jego wielkie marzenie o potomku. Ostatnio moja szkolna kole anka zaproponowa³a mi, abyœmy razem poprowadzi³y niewielki sklepik, zgodzi³am siê w³aœciwie bez wahania. Jednak m¹ z tego powodu by³ bardzo niezadowolony. Uwa a, e wystarczaj¹co du o zarabia, eby utrzymaæ mnie i moje (tak moje, a nie nasze) dziecko. Powiedzia³am wiêc, e bojê siê, e kiedyœ spe³ni swoje obietnice i zostawi mnie dla tej, która bêdzie mu rodziæ ch³opców. A wtedy bêdê musia³a iœæ do opieki spo³ecznej po pieni¹dze na chleb dla siebie i dziecka, a do takiej sytuacji nigdy nie dopuszczê. Dlatego zaczê³am pracowaæ. Podczas mojej nieobecnoœci córeczk¹ opiekowa³a siê babcia - matka mê a, kobieta jeszcze sprawna, pe³na optymizmu i werwy. Jednak nie ma dnia, aby na temat mojej pracy nie dochodzi³o do przykrych uwag ze strony mê a. Nie zamierzam wcale ust¹piæ, gdy bojê siê pozostania na lodzie. Ale moja mama uwa a, e rozpoczêciem pracy i materialnym uniezale nieniem siê od mê a jeszcze bardziej pogarszam nasze stosunki. Namawia mnie do porzucenia pracy. Uwa a, e m¹ nigdy nas nie porzuci, e jego gadanie nie zostanie zrealizowane. Mama nie mo e zrozumieæ, e kiedy zaczê³am pracowaæ, nie czujê siê ju gorsza, nie myœlê tyle o mê u, nie mam na to czasu. Czy zdaniem Pana postêpujê s³usznie? Dorota Droga Doroto, ca³kowicie pochwalam Twoj¹ decyzjê. UwaÞam, Þe post¹pi³aœ s³usznie podejmuj¹c pracê, która nie tylko poprawi Twój byt pod wzglêdem materialnym, ale przede wszystkim poprawi Twoje samopoczucie psychiczne. Po³¹czenie zajêć zawodowych z obowi¹zkami domowymi, wychowywaniem ma³ego dziecka, spowoduj¹ iþ Twoja obsesja zwi¹zana z niemoþnoœci¹ urodzenia drugiego dziecka, a œciœlej upragnionego przez mêþa syna, zejdzie na dalszy plan. Podejrzewam, Þe od momentu kiedy Ty posz³aœ do pracy, m¹þ ma wiêcej domowych obowi¹zków, a jeœli jakimœ cudem ich nie ma, to powinnaœ zrobić tak, abyœcie oboje, razem, zajmowali siê domem. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawê, Þe sta³aœ siê bardziej atrakcyjna dla mêþa i być moþe nawet go odzyskasz. Tak, piszê odzyskasz, gdyþ w moim przekonaniu straci³aœ go. Nie jestem ca³kiem pewien, czy jedynym powodem by³o urodzenie córki. S¹dzê, Þe przyczyn tego stanu jest wiêcej, ale Ty po prostu nie masz takiej œwiadomoœci. MoÞe w³aœnie Ty - oddaj¹c siê macierzyñstwu - przesta³aœ dbać o mêþa i siebie. MoÞe poch³oniêta pieluchami, karmieniem, sta³aœ siê nieciekaw¹, zaniedban¹ kur¹ domow¹. Dobrze bêdzie, gdy przestaniesz wdawać siê w dyskusje z mêþem na temat pracy i jego ewentualnego odejœcia, rozwodu, staraj siê ucinać te tematy stanowczo. Taka postawa spowoduje, iþ m¹þ po prostu przestanie je poruszać. Doroto, jeœli uþyjesz pewnych sztuczek kobiecych, zdobêdziesz siê na wiêksz¹ tajemniczoœć, raz i drugi wrócisz do domu z bukiecikiem fio³ków czy wi¹zank¹ czerwonych róþ - to teþ nie zaszkodzi, raczej odwrotnie... Wiêcej tajemniczoœci, a mniej mówienia! Mimo pesymistycznego tonu Twojego listu, jestem jednak dobrej myœli. S¹dzê - a tak podpowiada mi wieloletnia obserwacja ojców bez pamiêci zakochanych w swoich córkach - Þe Twój m¹þ teþ pokocha Milenkê. I jeszcze jedno! Nie wiem, dlaczego w tak kategorycznym tonie piszesz, Þe nie bêdziesz juþ nigdy mia³a dziecka. Medycyna robi tak wielkie postêpy, Þe nawet beznadziejne przypadki owocuj¹ ci¹þ¹ i to mnog¹. B¹dź dobrej myœli. dr Michał Antoniszyn Drodzy Czytelnicy, piszcie na adres: Redakcja Twój Wieczór ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 Rozmowa z gdañskim psychotronikiem i bioenergoterapeut¹ Lechem Okuniewskim Nale y Pan do osób, które zgadzaj¹ siê z teori¹ dr Huldy Clark. Ta wybitna kanadyjska biolog uwa a, e istniej¹ tylko dwie przyczyny chorób: paso yty i ska enia. Tak, uwaþam, Þe przyczyn¹ wszelkich dolegliwoœci s¹ pasoþyty, wirusy, bakterie, grzyby i roztocza, np. ptasie. MoÞemy je z³apać z powietrza, poprzez pokarm, od zwierz¹t, z wody, z r¹k, przez uk¹szenie komara... S¹ wszechobecne. Prosty przyk³ad: pas¹ca siê na ³¹ce krowa niejednokrotnie razem z traw¹ zjada œlimaka, a ten jest nosicielem przywry. Ten najgorszy pasoþyt dostaje siê do organizmu krowy i rozwija siê w jej miêsie, które potem trafia na nasz stó³. Podobnie jest z mlekiem. PasoÞyty gnieþdþ¹ siê w strykach wymion i razem z mlekiem trafiaj¹ do nas. Wymycie wymion to jest stanowczo za ma³o, a proces sterylizacji w niektórych mleczarniach teþ pozostawia wiele do Þyczenia. PasoÞyty zamieszkuj¹ zakamarki naszego cia³a i źle wp³ywaj¹ na nasze samopoczucie i zdrowie. Choroby wywo³ane przez pasoþytnicze robaki (helminty) nazywaj¹ siê helmintozami. Chcê podkreœlić, Þe pasoþyty s¹ równieþ nosicielami wirusów i bakterii, co powoduje dalsze ich mutacje. Mog¹ teþ wystêpować w hormonach. Wszyscy jesteœmy nosicielami paso ytów? Mo e problem ten dotyczy tylko krajów s³abo rozwiniêtych? Statystyki mówi¹, Þe na dziesiêć osób aþ dziewiêć moþe zarazić siê pasoþytami. Najnowsze badania naukowców wskazuj¹, Þe w organizmach 95 proc. doros³ych ludzi wystêpuje od jednego do piêciu gatunków pasoþytów. Zdarza siê, Þe w jednym ludzkim ciele przebywa ponad 300 gatunków pasoþytów. Stopieñ rozwoju kraju nie ma tu nic do rzeczy. Epidemiolodzy podaj¹, Þe w najbardziej rozwiniêtych krajach zaraþony jest co trzeci mieszkaniec. Nie jesteœmy w stanie uchronić siê przed pasoþytami. Wiêkszoœć z nas jest ich nosicielami. Oczywiœcie s¹ róþnego rodzaju robaki. Niektóre z nich s¹ widoczne go³ym okiem (np. dziesiêciometrowy tasiemiec), a niektóre tylko pod mikroskopem. Doktor Clark dzieli robaki na p³aziñce i obleñce. Do pierwszej grupy naleþ¹ tasiemce i przywry, do drugiej nicienie, owsiki i têgoryjce. I nie wiemy, e w naszym ciele yj¹ paso yty? Nie czujemy ich? Od zarania wieków pasoþyty Þyj¹ we wnêtrzu ludzkiego organizmu. Przystosowa³y siê na tyle dobrze, Þe nasz organizm nie ma szans ich rozpoznawać i likwidować. Po prostu ludziom wydaje siê, Þe s¹ zdrowi. Nie dostrzegaj¹ teþ objawów zaraþenia siê pasoþytami. Jakie to objawy? Na przyk³ad zwiêkszona iloœć piegów albo róþne znamiona na skórze. Bóle g³owy, ³amliwe paznokcie, zak³ócenia snu, czêste przeziêbienia, zaparcia, luźny stolec, gazy, wzdêcia, alergia, anemia, przemêczenie. U kobiet teþ zapalenie jajników, bolesne miesi¹czkowanie, torbiele macicy, zapalenie nadnerczy, pêcherza moczowego. Tymczasem u mêþczyzn zapalenie prostaty, impotencja, piasek i kamienie w nerkach i pêcherzu moczowym. Objawy te przypominaj¹ symptomy dolegliwoœci i schorzeñ najczêœciej wystêpuj¹cych. Jeœli mamy wzdêcia, s¹dzimy Þe to wina odþywiania. Nie podejrzewamy, Þe mog¹ to być pasoþyty. Jelito grube to doskona³e warunki dla rozwoju paso ytów. Nie tylko. Wbrew powszechnej opinii, pasoþyty Þyj¹ takþe w innych czêœciach cia³a. Mog¹ być w p³ucach, w¹trobie, prze³yku, miêœniach, stawach, krwi, oczach i mózgu. To co robiæ, aby je wykryæ? Najpopularniejsz¹ metod¹ jest badanie ka³u. Ale niestety, ono nie zawsze jest wiarygodne. Jeœli pasoþyt nie z³oþy³ jajeczek w okresie, kiedy pobierano próbkê ka³u, laborant nie zauwaþy ich i w rezultacie stwierdzi nieobecnoœć robaków. Takie badanie jest efektywne tylko w 15 proc. Nieco solidniejsza (ok. 60 proc.) jest metoda serologiczna, która wskazuje, b¹dź teþ nie, na obecnoœć we krwi antycia³ helminty. Najnowsz¹ technik¹ i najbardziej wiarygodn¹ (95 proc.) jest testowanie wegetatywno-rezonansowe, które rejestruje fale elektromagnetyczne emitowane przez kaþdego pasoþyta. A mo e niektóre paso yty nie s¹ groźne, mo e powinniœmy z nimi tworzyæ swoist¹ symbiozê? PasoÞyty mog¹ wywo³ywać róþne schorzenia - od bezobjawowych do œmiertelnych. Doktor Clark uwaþa, Þe powoduj¹ alergie, guzy, miêœniaki, infekcje, ataki serca, schorzenia skórne, AIDS... Przebieg tych chorób zaleþy od gatunku robaków, ich iloœci i pozosta³ych czynników zewnêtrznych typu: przemêczenie, stres, od- Þywianie (w tym spoþywanie konserwantów i cukru), przyjmowanie chemicznych lekarstw, zw³aszcza antybiotyków. W po³¹czeniu powoduje to obniþenie odpornoœci immunologicznej, medycyna naturalna W organizmach 95 proc. dorosłych ludzi występuje od 1 do 5 gatunków pasożytów Robaki toczą nas! nastêpnie upoœledzenie funkcjonowania wewnêtrznych narz¹dów i uk³adów. A jeœli ju siê uda zdiagnozowaæ paso yty Wtedy trzeba przyst¹pić do leczenia. W niektórych przypadkach pomocna okazuje siê tylko chemioterapia lub zabieg chirurgiczny, na przyk³ad gdy kolonia okreœlonych robaków tworzy naroœl b¹dź guza na jakiejœ wewnêtrznej tkance. Dobr¹ metod¹ jest lewatywa, ale trzeba pamiêtać, Þe dzia³a tylko na jelito i jest metod¹ mechaniczn¹. Œrodki farmaceutyczne teþ nie przynosz¹ stuprocentowych rezultatów. Zreszt¹ nikt nie jest w stanie zagwarantować nam nietykalnoœci - moþna wyleczyć siê, a za kilka dni znowu zarazić. To znaczy, e jesteœmy bezsilni? Niekoniecznie. W sprzedaþy jest wiele naturalnych produktów o dzia³aniu przeciwpasoþytniczym i przeciwgrzybicznym. G³ównie chodzi o zio³a, przy pomoc¹ których naleþy wzmacniać uk³ad odpornoœciowy i oczyszczać organizm z robaków co najmniej cztery razy w roku. Poza tym waþna jest codzienna higiena (przede wszystkim czêste mycie r¹k) i dieta. Robaki uwielbiaj¹ cukier, bia³ko-wêglowodany, a takþe konserwanty, witaminy i mikroelementy w tabletkach. WaÞne, by nasze poþywienie by³o naturalne. No i chyba wa ne jest, by to po ywienie poddaæ odpowiedniej obróbce termicznej. Owszem, ale nigdy nie mamy pewnoœci, czy owa obróbka ca³kowicie zlikwidowa³a larwy pasoþytów. Gotuj¹c czy smaþ¹c miêso, nie mo- Þemy być pewni swego bezpieczeñstwa w stu procentach. Zdarza siê, Þe i tak olbrzymia iloœć larw dostaje siê do naszego organizmu. Wtedy pozostaje nam tylko oczyszczenie i dbanie o wysok¹ odpornoœć. Zachêcam wszystkich do przeczytania ksi¹þki dr Clark Kuracja Þycia albo do obejrzenia filmu dokumentalnego PasoÞyty wewn¹trz nas. Rozmawiała: J. Kostro Lech Jan Okuniewski, Oœrodek Terapii Naturalnych ANAHATA, Gdañsk Wrzeszcz, ul. Mjr Hubala 22, tel. (058)

12 kochane zdrowie Lambda i jasne jak słońce Weszliœmy w okres bardzo trudny w naszym klimacie - schy- ³ek zimy (której w³aœciwie nie by³o) i pocz¹tek przedwioœnia. Grypy, przeziêbienia, spadek formy zarówno psychicznej, jak fizycznej, apatia a nawet depresje. Jak sobie z tym radziæ? Malina na przeziębienia kochane zdrowie Lepsze samopoczucie Lek. med. Janusz Andruszkiewicz, dyrektor Ba³tyckiego Centrum Promocji Zdrowia, poleca korzystanie z urz¹dzenia nazywaj¹cego siê Unittron Lambda, które zastêpuje s³oñce. Jest ono uzupe³nieniem oddzia³ywania pola magnetycznego aparatu Unittron, o którym by³a mowa w poprzednim numerze TW. Œwiat³o to najwaþniejsze źród³o energii w przyrodzie, bez niego nie istnia³oby Þycie na ziemi. W sezonie wiosenno-letnim nie mamy problemu jego braku, inaczej w miesi¹cach zimowych. Ma³o kto wie, Þe oko³o 80 proc. potrzebnej nam energii s³onecznej wnika do mózgu przez źrenice. Tam s¹ receptory zamieniaj¹ce j¹ w inn¹, która potem rozchodzi siê kana³ami energetycznymi (meridianami) po ciele, docieraj¹c przede wszystkim do miejsc o najwiêkszym deficycie energii, czyli chorych. Tylko 20 proc. energii s³onecznej wnika do organizmu przez skórê. SmaÞenie siê godzinami na s³oñcu nie tylko nie jest korzystne, ale moþe być wrêcz szkodliwe. Bezpieczna jest tylko ta energia, która dociera do naszych oczu z odbicia od trawy, liœci, budynków itd. Niekorzystne jest noszenie w lecie bez przerwy okularów przeciws³onecznych i stosowanie kremów z mocnym filtrem. Jedno i drugie uniemoþliwia wnikanie do organizmu energii s³onecznej. Przy jej niedoborze rozwijaj¹ siê choroby, szczególnie przewlek³e, w tym tzw. cywilizacyjne. Najwczeœniej daj¹ znać o sobie nerwice i depresje. Proszê zwrócić uwagê, Þe Skandynawowie uchodz¹ za nacje ponure i sk³onne do nerwic, choć obiektywnie rzecz bior¹c Þyj¹ w krajach zamoþnych i o wysokim poziomie opieki spo³ecznej. Polacy w takich porach roku, jak obecna, teþ cierpi¹ z powodu braku chêci do dzia³ania, ogólnego zniechêcenia oraz róþnorakich stanów chorobowych. CóÞ jednak robić, skoro s³oñca nie ma? Prof. Ulrich Warnke z Niemiec, bior¹c pod uwagê dobrodziejstwa s³oñca dla organizmu cz³owieka, skonstruowa³ urz¹dzenie komputerowe Unittron Lambda, które wytwarza promieniowanie Janusz Andruszkiewicz prezentuje aparat Unittron Lambda z zakresu wszystkich frakcji œwiat³a s³onecznego, oprócz ultrafioletu, który moþe wywo³ać raka skóry. Niemniej trwa³e niedobory œwiat³a powoduj¹ wiêcej schorzeñ. Unittron Lambda automatycznie dozuje dawkê œwiat³a w zaleþnoœci od odleg³oœci i pigmentacji skóry. Dobiera temperaturê barwy œwiat³a w zaleþnoœci od pory dnia. Poddaj¹c siê zabiegowi, którego czas trwania wynosi do pó³ godziny, doznajemy wiele korzyœci, takich jak: wytworzenie siê odpowiedniej dawki witaminy D3, chroni¹cej przed osteoporoz¹, poprawa ukrwienia, obniþenie ciœnienia krwi i lepsza praca serca, obniþenie poziomu cholesterolu i ochrona przed arterioskleroz¹, redukcja zagêszczenia krwi i lepsze doprowadzenie tlenu do tkanek, organizm zostaje pobudzony do usuwania substancji toksycznych, wiêkszej produkcji hormonów, nawet do naprawy uszkodzeñ materia³u genetycznego i tworzenia substancji antyrakowych i antywirusowych. Urz¹dzenie daje najszybsze do zauwaþenia efekty przy leczeniu stanów zapalnych, obrzêków, urazów, kontuzji, wszelkiego typu bólów, bliznowców, chorób skóry (w tym ³uszczycy), dolegliwoœci reumatycznych i chorób koœćca. Poprawa stanu skóry, w³osów, ogólnie m³odszy i zdrowszy wygl¹d to teþ efekty dzia³ania Lambdy. Zabiegi przy pomocy aparatury komputerowej Unittron Lambda s¹ najskuteczniejsz¹ metod¹ leczenia depresji i nerwicy lêkowej, równolegle z przyjmowaniem leków psychotropowych. Proszê jednak nie myœleć, Þe wystarczy pó³ godziny siedzenia przed aparatem i wszystko to osi¹gniemy. Leczenie œwiat³em to tylko jeden z elementów kompleksowego przyczynowego leczenia chorób i zapobiegania im wed³ug metody dr. Janusza Andruszkiewicza, opracowanej z uwzglêdnieniem zaleceñ WHO. Elementy te dobiera on w zaleþnoœci od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta w 64 chorobach cywilizacyjnych. Najlepiej przekonać siê osobiœcie, przychodz¹c do Ba³tyckiego Centrum Promocji Zdrowia we Wrzeszczu, ul. Matejki 22/2, tel. (058) , kom , od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach od 10 do 18, Anna Kłos Owoc maliny jest od dawna uznany za cenny lek. Jest nie tylko smaczny, orzeźwiaj¹cy i lekkostrawny. Dodatkowo zawiera kwas salicylowy, dziêki któremu dzia³a aseptycznie, obniþa temperaturê i wywo³uje poty. Malina ma teþ sterole, które przeciwdzia³aj¹ zmianom miaþdþycowym. Sok z malin stosuje siê w przeziêbieniach, grypie, zapaleniu gard³a i w nadciœnieniu. Przeciwdzia³a anemii. Łagodzi niepokój i lęk Mêczennica to wysokie pn¹cze pochodz¹ce z Ameryki Po³udniowej. U nas roœnie w szklarniach. Surowcem zielarskim mêczennicy cielistej jest jej ziele, Herba Passoflorae. Zawiera alkaloidy karbolinowe, zwi¹zki falonoidowe, wapñ, magnez i kwas askorbinowy. Wyci¹g z ziela mêczennicy zaleca siê teþ w stanach ogólnego niepokoju, lêku, zaburzeniach pracy serca na tle nerwowym, bezsennoœci, wywo³anej napiêciem uk³adu nerwowego, zaburzeniach klimakteryjnych. Pomaga równieþ w depresji, za³amaniu psychicznym i obniþeniu nastroju. Dehydroepiandrosteron (DHEA) to naturalny hormon sterydowy, produkowany z cholesterolu przez nadnercza, a konkretnie przez warstwê siateczkowat¹ kory nadnerczy. Dehydroepiandrosteron jest chemicznie podobny do testosteronu i estradiolu, i moþe ³atwo być w nie przekszta³cony. Produkcja tego hormonu osi¹ga szczyt we wczesnym wieku doros³ym, a potem zaczyna spadać. DHEA w tabletkach, stosowany u osób z niedoborem DHEA w odpowiedniej dawce, po up³ywie oko³o 1-2 miesiêcy stabilizuje niedobór androgenów, g³ównie nadnerczowych u kobiet i mêþczyzn po 40. roku Þycia. Dlatego organizm cz³owieka funkcjonuje sprawniej. Stosowanie DHEA u kobiet ³agodzi dokuczliwe objawy menopauzy, a u mêþczyzn andropauzy. Niedobór DHEA powoduje przyœpieszenie procesów starzenia. Pojawiaj¹ siê zaburzenia libido, czêste wahania nastroju, uderzenia gor¹ca, szybkiego mêczenia siê, zaburzenia snu. Organizm staje siê podatny na choroby. Osoby z niskim poziomem naturalnego DHEA cierpi¹ czêsto na depresjê i brak chêci do Þycia, wykazuj¹ sk³onnoœć do oty³oœci. Wyniki badañ klinicznych potwierdzaj¹, Þe uzupe³nienie niedoborów preparatami w tabletkach przyczynia siê do istotnej poprawy stanu zdrowia pacjentów po okresie 4-6 tygodni leczenia. U osób z przewlek³ym zmêczeniem DHEA poprawia nastrój i nie dopuszcza do rozwoju choroby. Dzia³a teþ w przypadku depresji endogennej, czyli pochodz¹cej z wnêtrza cz³owieka, jako leczenie wspomagaj¹ce. DHEA musi być stosowany systematycznie i we w³aœciwej dawce. Lek dobiera siê indywidualnie do wieku i p³ci pacjenta. Zalecana dawka dobowa dla kobiet wynosi do 25 mg, dla mêþczyzn do 50 mg. Kminek na wzdęcia Wysuszone owoce kminku zawieraj¹ olejek lotny, któremu zawdziêczaj¹ charakterystyczny zapach i ostry korzenny smak. Kminek zapobiega wzdêciom wzmacnia Þo³¹dek, pobudza trawienie i dzia³a przeciwskurczowo. Owoce kminku, czêsto w mieszance z rumiankiem, stosuje siê u dzieci we wzdêciach, skurczach Þo³¹dka, w braku apetytu. Kminek jest równieþ œrodkiem zwiêkszaj¹cym iloœć mleka u karmi¹cych matek oraz dzia³aj¹cym wykrztuœnie w kaszlu

13 turystyka w prawie i obyczajach Największe karnawały Styczeñ to miesi¹c radoœci i czas karnawa³u - z Carnaval Rio z rytmami samby i atrakcyjn¹ kolorow¹ parad¹. W hotelu Palace - najwiêksza dyskoteka, rezerwacje przyjmuje siê pó³ roku wczeœniej. Atrakcji nie brakuje - wszêdzie przechadzaj¹ siê piêkne brazylijskie dziewczêta, od których trudno oderwać wzrok. Ich piêkne kszta³ty i pe³ne erotyzmu rytmy samby rozpalaj¹ bodaj kaþdego turystê. Piêknoœci z Rio s¹ niesamowite i pozostawiaj¹ niezapomniane wspomnienia z turystycznej karnawa- ³owej wyprawy. Szukamy towarzystwa, by razem wêdrować, bawić siê, a takþe odpoczywać. Dlatego tak lubimy wspólne zabawy, podczas których wtapiamy siê w wielotysiêczny t³um, co daje nam poczucie anonimowoœci i sprawia, Þe stajemy siê bardziej spontaniczni. KtóÞ nie chcia³by uczestniczyć w karnawale pe³nym kolorów, piêknych dziewcz¹t, kiedy Europa œpi g³êbokim zimowym snem? Dwunastogodzinny lot z Europy przenosi nas z zimowych ch³odów w sam œrodek karnawa³owego lata do Rio de Janeiro. Jest oko³o 35 stopni Celsjusza i turyœci wygl¹daj¹ œmiesznie na lotnisku w ciep³ych swetrach i efektownych futrach. Hotele s¹ juþ wype³nione turystami z ca³ego œwiata, którzy przyjechali zobaczyć najwiêkszy spektakl na œwiecie. Pierwszy wieczór, mimo zmêczenia i zmiany czasu, rozpoczyna siê atrakcjami kulinarno-rozrywkowymi, czyli wizyt¹ w Churrascarii, a potem w kabarecie rewiowym Platforma. Przedstawienie rewiowe, które rozpoczyna siê o godzinie 22., odbywa siê w olbrzymiej sali, gdzie zasiadaj¹ wygodnie liczne grupy turystów. Orkiestra oraz pióropusze, samba i piêkne Brazylijki wprowadzaj¹ nas w rytm latynoski z minuty na minutê atmosfera staje siê coraz bardziej gor¹ca. Pokaz umiejêtnoœci tanecznych koñczy siê wspólnym tañcem zgrabnych Cariocas i Þa³oœnie pl¹taj¹cych siê turystów. Karnawa³ to równieþ fantastyczny produkt turystyczny. Ceny biletów wstêpu na Sambodromo siêgaj¹ kilkuset dolarów. Oprócz tego na ulicach odbywaj¹ siê pochody szkó³ samby i kaþdy przebywaj¹cy w tym czasie w Rio de Janeiro moþe uczestniczyć w tej zabawie. Turystom, którzy po raz pierwszy bêd¹ w Brazylii polecamy wzgórze Corcorada z dominuj¹cym 30 - metrowym pos¹giem Chrystusa oraz wjazd kolejk¹ linow¹ na G³owê Cukru o wysokoœci 394 m. Najs³ynniejsza plaþa œwiata Copacabana o d³ugoœci 4 km, pe³na brazylijskich piêknoœci dope³ni uroków karnawa³u. Innym ciekawym i godnym zobaczenia miejscem w Brazylii jest stan Bahia - a szczególnie jego stolica Salvador, gdzie organizowany jest karnawa³, co prawda mniej wystawny niþ w Rio, za to przepe³niony barwn¹ kultur¹ afrobrazylijsk¹. Charakterystyczne dla tego karnawa³u - zmys³owa bossa nova, samba, lambada to zmodyfikowane tañce afrykañskie. Jeœli wyczerpie Was gor¹cy rytm karnawa³u, wyjdźcie rano na plaþe Itapoa - na przedmieœciach brazylijskiego Salvadoru - aby zobaczyć walki ch³opców, a w³aœciwie ich taniec Capoeiristas i poznać prawdziwych Brazylijczyków. W lutym natomiast organizowany jest karnawa³ w Hiszpanii. Szczególnie zaœ polecam wyspê Grand Canaria i Playa del Ingles, gdzie w centrum Yumbo z butików i kafejek o 22. na ulice wychodz¹ ludzie i moþemy podziwiać wielki karnawa³ hiszpañskich piêknoœci. Barmani przebieraj¹ siê za dziewczyny, kelnerki za ch³opaków. Wszystko to dzieje siê ku uciesze turystów zarówno tych, którzy znaleźli siê po raz pierwszy, jak i sta³ych bywalców oraz hiszpañskich rodzin, które wraz z dziećmi chêtnie uczestnicz¹ w tej zabawie. Musimy sobie jednakþe uœwiadomić, iþ kolebk¹ karnawa³u jest gor¹ca Kuba. Oryginalny karnawa³ Nowego Œwiata to ten z Santiago de Cuba - po raz pierwszy ogl¹dany w 1645 roku, gdy niewolnicy wyszli na ulice œpiewaj¹c i tañcz¹c w czasie Wielkiego Postu. Osadnicy hiszpañscy œwiêtowali karnawa³, jako swój w³asny obrzêd od czasu za³oþenia miasta w 1514 roku, ale dopiero oko³o 130 lat później rozwin¹³ siê on w znany dzisiaj wszystkim festiwal. Przyjmuje siê, Þe pierwszy karnawa³ w Hawanie by³ obchodzony w 1650 roku. Pocz¹tkowo parady nazywano comprasas i tradycyjnie by³y zarezerwowane dla czarnych i mulatów. Warto równieþ odwiedzić Muzeum Karnawa³u przy Calle Heredia. Obok muzeum w neoklasycznej rezydencji z 1899 roku mieœci siê Museo Emilio Bacardi Moreau, gdzie producent s³ynnego trunku zebra³ dzie³a przyprawiaj¹ce o zawrót g³owy i to nie tylko za przyczyn¹ rumu. Noc¹ proponujê odwiedzić klub Tropicana Santiaga w Las Americas z 800 miejscami dla ogl¹daj¹cych przepiêkne tancerki jiineteros gdzie rum aquadiente (pal¹ca woda) smakuje zupe³nie odmiennie niþ na ca³ym œwiecie. Poźniej polecam Tropicanê raj pod gwiazdami o widowni oko³o 1000 osób - najwiêkszy klub kabaretowy na œwiecie z udzia³em 200 tancerzy i goszcz¹cych s³aw œwiatowych musicali. W tym czasie w Indiach odbywa siê Wielkie Œwiêto Dzbana od 9 stycznia do 21 lutego podczas którego w wodach Gangesu zanurza siê ponad 30 mln nagich Hindusów, by zmyć grzechy. Pierwszy festiwal, który odby³ siê w 2008 roku zgromadzi³ tylko 15 mln osób, a i tak zosta³ wpisany do Ksiêgi Rekordów Guinnessa. RównieÞ w tym samym czasie nieprzebrane rzesze muzu³manów ci¹gn¹ do Mekki, gdzie na centralnym placu znajduje siê œwi¹tynia Kabba, w której we wschodnim naroþniku wbudowany jest Czarny Kamieñ, który naleþy okr¹þyć siedem razy, w jednym rytmie. W czasie tej wêdrówki wiele osób ginie zadeptanych prze t³um. A my w tym roku polecamy sympatyczny bal jubileuszowy Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdañskiego 13 lutego w goœcinnych salach Hotelu Hevelius w Gdañsku. dr Henryk J. Lewandowski DATA r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza w lutym WYDARZENIE WernisaÞ wystawy grafiki Ma³gorzaty Etber-Walikowskiej z wroc³awskiej Lataj¹cej Galerii Kino feryjne: film WINX Club Tajemnica Zaginionego Królestwa produkcja: Francja, Holandia, USA, W³ochy, gatunek: film animowany, fantasy, reþyseria Iginio Straffi, Agnieszka Zwoliñska, scenariusz: Iginio Straffi, Sean Molyneaux Spektakl walentynkowy Zazdroœć, komedia w reþyserii Moniki Powalisz. W rolach g³ównych: Joanna ó³kowska, Katarzyna Taraciñska-Badura, Anna Kózka BILETY 25 z³ Kino studyjne: film Ma³a Moskwa, nagroda g³ówna Gdañskie Lwy FPFF Gdynia 2008, produkcja: Polska, gatunek: dramat, reþyseria: Waldemar Krzystek, scenariusz: Waldemar Krzystek, zdjêcia: Tomasz Dobrowolski Turniej gry w baœkê 10-lecie Teatru Eksperyment - prezentacja spektaklu, wystawa Kino studyjne: film Cztery noce z Ann¹ produkcja: Francja, Polska, gatunek: dramat, psychologiczny, reþyseria: Jerzy Skolimowski, scenariusz: Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska, zdjêcia: Adam Sikora Plac J. Wejhera Uroczyste obchody 352 rocznicy œmierci Jakuba Wejhera r. Konkurs fotograficzny dla gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, kó³ fotograficznych rozstrzygniêcie i wystawa r. godz r. godz WernisaÞ wystawy malarstwa rosyjskiego - Wspó³czeœni malarze rosyjscy Kino studyjne: film 33 sceny z ycia, produkcja: Niemcy, Polska, gatunek: dramat, reþyseria i scenariusz: Ma³gorzata Szumowska, zdjêcia: Micha³ Englert WCK, ul. Sobieskiego 255, Wejherowo tel. (058) lub , fax: Stworzeni do życia w czystości Stworzeni przez Boga ludzie byli nadzy i nie odczuwali wstydu, aþ do czasu pope³nienia grzechu pierworodnego. Kiedy po z³amaniu boskiego zakazu Bóg wypêdza³ ich z raju, oœwiadczy³ kobiecie, Þe obdarzy j¹ niezmiernie ciêþkim trudem jej brzemiennoœci, Þe w bólu bêdzie rodzić dzieci, Þe ku mêþowi kierować bêdzie swe pragnienia i Þe podda siê jego panowaniu. Jak zatem widać, Stwórca by³ zdecydowanym zwolennikiem systemu patriarchalnego. Seks w Biblii rozpoczyna siê w momencie, w którym Adam zbliþy³ siê do swej Þony Ewy, a ona poczê³a i urodzi³a Kaina. Pierworodny Kain reprezentuje z³o i rzecz charakterystyczna, iþ to z jego pokolenia pochodzić bêd¹ kobiety, z którymi Þenili siê później wybrani przez Boga potomkowie Seta. W kobietach pochodz¹cych z pokolenia Kaina by³o wiele nieprawoœci, która doprowadzi³a do moralnego zepsucia ludzkoœci. Odpowiedzi¹ Boga na to zepsucie sta³ siê potop, po którym œwiat znalaz³ siê znów w punkcie wyjœcia. Zaludnianie ziemi zaleþa³o bowiem wy³¹cznie od synów Noego, którzy wraz ze swymi Þonami uratowali siê przed zag³ad¹. W³aœciwe dzieje Semitów rozpoczynaj¹ siê od Abrahama, który by³ potomkiem Sema w dziewi¹tym pokoleniu i urodzi³ siê 290 lat po potopie. Abraham Þy³ w spo³eczeñstwie sumeryjskim i reprezentowa³ obyczaje tego spo³eczeñstwa. U Sumerów panowa³ monogamiczny model rodziny, ale mêþczyźni szeroko korzystali z us³ug seksualnych niewolnic i prostytutek œwi¹tynnych. Ma³Þeñstwa zawierano na zasadzie kontraktu, poniewaþ prawo przewidywa³o, Þe jeþeli mêþczyzna poj¹³ Þonê, lecz nie zawar³ z ni¹ kontraktu - kobieta Þon¹ nie jest. Kontrakt sprowadza³ siê przede wszystkim do ustalenia ceny nabycia kobiety, która po transakcji stawa³a siê wy³¹cznie w³asnoœci¹ mêþa. Cudzo³óstwa nie traktowano zatem jako wykroczenia moralnego, lecz jako naruszenie prawa w³asnoœci. Za uwiedzenie cudzej Þony karano œmierci¹, za uwiedzenie zaœ cudzej niewolnicy - kar¹ grzywny. W spo³eczeñstwie sumeryjskim rozwody by³y dozwolone, kiedy kobieta na przyk³ad by³a bezp³odna lub kiedy mêþczyzna pozostawi³ j¹ bez œrodków do Þycia. W kulturze sumeryjskiej zakazywano kazirodztwa i zoofilii, chociaþ inne zboczenia, takie jak fetyszyzm, mi³oœć lesbijska i homoseksualizm, nie by³y œcigane prawem. Seks s³uþy³ przede wszystkim celom rozrodczym, chociaþ traktowano go takþe jako źród³o przyjemnoœci. Akceptowano teþ szeroki wachlarz pozycji seksualnych. Ale najbardziej rozpowszechniona by³a pozycja twarzowa. Panuj¹cy u Sumerów kult bogini p³odnoœci Astarte prowadzi³ do seksualizmu orgiastycznego i prostytucji seksualnej. Przybiera³a ona formy heteroseksualne, homoseksualne, oralne i zoofilne. Wœród prostytutek œwi¹tynnych zgrupowanych w specjalnych domach, zwanych Gagum by³y zarówno prostytutki zawodowe, jak i amatorki, poniewaþ kaþda kobieta raz w Þyciu musia³a oddać siê w œwi¹tyni obcemu mêþczyźnie. Gwarantować to jej mia³o późniejsze szczêœliwe ma³þeñstwo. Prostytucja œwi¹tynna pozwala³a takþe biedniejszym panom na zgromadzenie odpowiedniego posagu. Dzieje Abrahama i jego potomków opisane w Ksiêdze Rodzaju odzwierciedlaj¹ najstarsz¹ kulturê Semitów, podczas kiedy ksiêgi nastêpne, a zw³aszcza Wyjœcia, Kap³añska, Liczb seks sekrety i Powtórzonego Prawa, zaczynaj¹ juþ przeczyć tej kulturze. Bibliê spisywano stosunkowo późno, bo od VI do IV w p.n.e., kiedy to zaostrzy³ siê rygoryzm seksualny ydów i prawa, które dyktowa³ Bóg MojÞeszowi, nie odpowiada³y juþ absolutnie mentalnoœci Semitów sprzed ponad oœmiuset lat. Prawa boskie przewidywa³y bowiem karê œmierci za uwiedzenie Þony, narzeczonej, macochy, synowej, matki, córki lub siostry, za gwa³t, za obcowanie p³ciowe ze zwierzêtami, za homoseksualizm. Obciêciem rêki karano dotkniêcie przez kobietê w miejscu publicznym narz¹dów p³ciowych mêþczyzny, grzywn¹ - pozbawienie panny dziewictwa, natomiast stosunek p³ciowy z bratow¹ lub ciotk¹ mia³ prowadzić do ubezp³odnienia. W prawach zapisano takþe, iþ nieczysty charakter ma równieþ wydzielina ludzka. Zakazywano wiêc stosunków p³ciowych w okresie menstruacji, stosunków przerywanych, seksu oralnego. Po kaþdym obcowaniu p³ciowym narzucano obowi¹zek ablucji, a ma³þonkowie pozostawali nieczyœci przez ca³y dzieñ, aþ do wieczora. W spo³eczeñstwie Þydowskim obowi¹zywa³ poligamiczny model rodziny. Lemek mia³ na przyk³ad Þonê Adê i Sillê, Nachor - Milkê i Raumê, Ezaw - Adê, Okolobamê i Basmat. Model ten utrzymywa³ siê bardzo d³ugo, poniewaþ ojciec Samuela Elkana by³ oþeniony z Ann¹ i Fenenn¹, a Dawid - z Michol, Achinoam i Haggit¹. Ma³Þeñstwa zawierano takþe wbrew przykazaniom boskim w obrêbie w³asnej rodziny, na przyk³ad z bratanicami (Nachor) i kuzynkami (Jakub). W obrêbie w³asnej rodziny odbywa³y siê takþe pozama³þeñskie stosunki p³ciowe. Amnon Þy³ ze swoj¹ przyrodni¹ siostr¹ Tamar, a córki Lota zasz³y w ci¹þê ze swym ojcem i urodzi³y mu synów Ammona i Maoba. Najwiêksz¹ hañb¹ dla kobiety Þydowskiej by³a bezp³odnoœć. W takim przypadku m¹þ móg³ uznać za prawowite dzieci zrodzone z niewolnicy, która wszakþe musia³a rodzić na kolanach œlubnej Þony. Semici wprowadzili takþe interesuj¹ce prawo lewiratu, które obowi¹zywa³o do I w. p.n.e. Przewidywa³o ono: JeÞeli m¹þ umar³ bez potomstwa, Þona winna poœlubić jego brata, a pierworodne dziecko nazwać imieniem zmar³ego. Wskrzesza³o siê w ten sposób nowo wymieraj¹ce linie genealogiczne. W kulturze Þydowskiej rozwód stanowi³ wy³¹cznie prawo mêþczyzny. Gdy jednak m¹þ oskarþy³ Þonê, iþ ta przed œlubem postrada- ³a dziewictwo, a Þona mog³a dowieœć swej niewinnoœci, p³aci³ grzywnê i na zawsze traci³ prawo do rozwodu. Biblia jest niezwykle szerok¹ panoram¹ stosunków obyczajowych Semitów i sprawom seksualnym poœwiêca w niej wiele miejsca. Seks Þydowski by³ zorientowany przede wszystkim na mêþczyznê i chociaþ akceptowano w nim w ca³ej rozci¹g³oœci seksualizm, celibat traktuj¹c jako patologiê, ujmowano go wszakþe w normy moralne. Dziewictwo by³o cenione w ma³- Þeñstwie bardzo wysoko. W obawie przed seksualizmem kobiecym, który wywodzi³ siê przecieþ z pokolenia zbrodniczego Kaina, zakazywano wdowom kupowania niewolników. Symbolem p³odnoœci Þydowskiej by³ fallus, chociaþ nigdzie nie spotykamy siê z przejawami jego kultu. Biblijna kultura Þydowska obejmuje okres dwóch tysiêcy lat. Nic przeto dziwnego, iþ nastêpowa³y w niej przeróþne transformacje, w³aœciwe dla zmian zachodz¹cych w stosunkach politycznych i spo³ecznych

14 sezam ró noœci A to znacie? Wieczorem pod domem bacy s³ychać g³os: - Baco! Potrzebujecie drzewa! - Nie! Nie potsebuja! Baca wy³azi rano na podwórze - patrzy drzewa ni ma... Pyta kolega kolegê: - Czy widzisz tego mêþczyznê? Ja go postawi³em na nogi. - Nie widzia³em, Þe taki z ciebie dobroczyñca! - Wprost przeciwnie. Zanim zosta³ moim d³uþnikiem rozbija³ siê luksusowym autem. A teraz chodzi pieszo. Wyk³adowca uniwersytetu wiedeñskiego, profesor anatomii poruszy³ podczas wyk³adu kwestiê mêskoœci i zaznaczy³, Þe pod tym wzglêdem szczególnie sprawni s¹ Murzyni. Doda³ na koniec Þartobliwie: - To by³oby coœ dla was, szanowne s³uchaczki! Na te s³owa siedz¹ca najbliþej katedry studentka, wielce oburzona, zerwa³a siê z miejsca i ostentacyjnie ruszy³a ku drzwiom. Na co profesor odpar³: - AleÞ koleþanko, najbliþszy statek do Afryki odchodzi dopiero za dziesiêć dni! ona przypomina mêþowi: - W czerwcu up³ywa dwadzieœcia piêć lat od dnia naszego œlubu. Powinniœmy obchodzić srebrne gody. M¹Þ odpowiada swej œlubnej sekutnicy: - Zaczekaj jeszcze piêć lat, a bêdziemy œwiêcić wojnê trzydziestoletni¹. Dwóch znajomych spotyka siê na ulicy. - MoÞesz mi pogratulować. Zarêczy³em córkê. - Szczêœć ci BoÞe! A kim jest twój ziêć? - Ty nawet nie pytaj! To doktor, to chirurg, on ma z³ote rêce... - Nie mogê tego poj¹ć! PrzecieÞ twoj¹ córkê zaliczano raczej do starych panien bez posagu, wiêc sk¹d u ciebie taki ziêć? - Œmiesz w¹tpić w moje s³owa? To pos³uchaj! Mia³em taki ogromny garb - starzej¹c¹ siê córkê, a ten cz³owiek zdj¹³ mi go z pleców. Czy nie mam prawa nazywać go specjalist¹, znakomitoœci¹ lekarsk¹, profesorem... Pozwany i powód staj¹ przed s¹dem: Powód: - On jest mi winien tysi¹c z³otych i nie Czy wiesz, że... Adaks - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krêtorogich - naleþy do najrzadszych antylop. Przebywa wy³¹cznie w œrodowisku pustynnym Sahary, a najwiêksze zainteresowanie budz¹ jego d³ugie, œrubowato skrêcone i wygiête ku ty³owi rogi. Ich przeciêtna d³ugoœć wynosi od 70 do 85 cm, ale odnotowano teþ rekord cm! Ratel to ssak zaliczany do rodziny ³asicowatych, rzêdu drapieþnych, zamieszkuj¹cy g³ównie lasy, zaroœla, stepy i sawanny Afryki na zachód, wschód i po³udnie od Sahary. Ratel nazywany jest miodoþerem, bo uwielbia miód. Potrafi dobrze wspinać siê na drzewa, gdzie wydobywa miód spod kory i zag³êbieñ w pniach. A pomaga mu w tym ptak miodowód, Þywi¹cy siê resztkami pozosta³ymi po jego Þerowaniu. Najobrzydliwszym gryzoniem jest golec, Þyj¹cy na pustynnych obszarach Afryki Wschodniej. Jest œlepy i prawie zupe³nie pozbawiony ow³osienia. Ma potêþne siekacze s³uþ¹ce m.in. do kopania w ziemi. W jego skórze brakuje kluczowego dla przewodzenia bólu neurotransmitera. W zwi¹zku z tym nie odczuwa on bólu, (zadraœniêć, otarć). Jeœli jednak wstrzykn¹ć mu brakuj¹cy neurotransmiter, odczuwa ból tak samo jak inne ssaki. oddaje! Pozwany: - W tym miesi¹cu nie mogê mu zap³acić ani grosza. Powód: - To samo powiedzia³ mi przed miesi¹cem! Pozwany: - No i co, moþe nie dotrzyma³em s³owa? MêÞczyzna ze sporym workiem na plecach przekracza granicê. - Co macie w worku? pyta urzêdnik celny - Jedzenie dla kanarka. Celnik otwiera worek : - PrzecieÞ to tytoñ! Czy kanarek je tytoñ? - Moje zmartwienie? Niech je! Rozmowa przed gmachem gie³dy: - Halo, Marianie! Jak ci siê wiedzie? - Spekulujê w minach. - To jakieœ bardzo wysoko notowane akcje? Sk¹d masz na to pieni¹dze? - Ach, źle mnie zrozumia³eœ! Stojê tu obok portalu, a gdy ktoœ wychodzi z weso³¹ min¹, proszê o poþyczkê... Na dworze panuje straszliwy upa³. Do sklepu wchodzi kolejarz. - AleÞ dziœ gor¹co! - Nad morzem jest jeszcze gorêcej - zauwaþa kupiec. - A czy by³ pan kiedyœ na wybrzeþu? - Nie. - To co pan ma wspólnego z morzem? - Jak to co? PrzecieÞ handlujê œledziami! Dwaj mêþczyźni, którzy pope³nili grube oszustwo, odbywaj¹ karê w tej samej celi wiêziennej. Pewnego dnia jeden z nich, jak zawsze, odmawia porann¹ modlitwê, a drugi co chwila zrywa siê ze sto³ka i szybkimi krokami przemierza przestrzeñ od zakratowanego okienka do opancerzonych drzwi. Modl¹cy siê ze z³oœci¹ zamyka modlitewnik i mówi: - S³uchaj no bratku! Czy ty myœlisz, Þe gdy tak chodzisz, to nie siedzisz? Nauczyciel plastyki przyniós³ do klasy duþe zdjêcie Wenus z Milo i d³ugo rozwodzi³ siê nad piêknem tej rzeźby. Nazajutrz przepytuje uczniów: - Kowalski, co jest najpiêkniejsze w tym pos¹gu? Uczeñ uœmiecha siê g³upawo. - Uda, proszê pana profesora. - Siadaj, ty b³aźnie! Jutro przyjdź z ojcem! - Paw³owski! Co jest najpiêkniejsze w tym pos¹gu? Uczeñ wytrzeszcza oczy: - Piersi, proszê pana profesora. - Siadaj, jutro przyjdź z ojcem. - Czapla, moþe ty mi powiesz co jest najpiêkniejsze w tej rzeźbie?! Czapla podnosi siê powolutku i oœwiadcza: - Proszê pana profesora, to moþe ja od razu jurto przyjdê z ca³¹ rodzin¹... Wybudowana przy wsparciu samorz¹du województwa filharmonia na O³owiance sta³a siê kulturaln¹ wizytówk¹ nie tylko Pomorza, ale ca³ej Polski. To tu odby³y siê uroczystoœci 25-lecia Nobla Lecha Wa³êsy, a w tym roku planowane s¹ m.in. g³ówne obchody 20-lecia upadku komunizmu Region na dobrej drodze Po dziesiêciu latach istnienia województwo pomorskie mo e pochwaliæ siê m.in. najwiêkszym w kraju spadkiem bezrobocia, stawianym za wzór innym regionom wykorzystaniem funduszy unijnych i najbardziej w Polsce zadowolonymi z ycia mieszkañcami! Z opublikowanego we wrzeœniu 2008 r. raportu CBOS wynika, Þe aþ 74 procent mieszkañców województwa pomorskiego jest zadowolonych ze swojego Þycia. To wynik lepszy od innych województw i œredniej krajowej. CóÞ takiego jest w naszym regionie, Þe ludziom Þyje siê tu lepiej niþ gdzie indziej w Polsce? Przede wszystkim województwo pomorskie i jego mieszkañcy staj¹ siê coraz zamoþniejsi. Dane statystyczne jednoznacznie pokazuj¹, Þe zarobki na Pomorzu naleþ¹ do najwyþszych w kraju, zaraz po województwie mazowieckim. Dowodzi to bardzo dobrej kondycji firm dzia³aj¹cych w naszym regionie, które same zarabiaj¹c wiêcej, daj¹ wiêcej zarobić swym pracownikom i odprowadzaj¹ teþ wyþsze podatki. Od wp³ywów z tych podatków w³aœnie m.in. zaleþy wysokoœć budþetu województwa - a ten z roku na rok by³ coraz wyþszy. W pierwszym roku istnienia (1999) województwo pomorskie uzyska³o dochód w wysokoœci 130 mln z³. Dziêki m.in. umiejêtnie prowadzonej polityce gospodarczej, nastawionej na wsparcie rozwoju ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci, w ci¹gu 10 lat w³adzom wojewódzkim uda³o siê tak rozwin¹ć region, Þe w 2008 roku budþet województwa wynosi juþ ponad miliard z³otych! Oczywiœcie w kwocie tej s¹ takþe inne niþ podatki źród³a dochodu, m.in. dotacje z Unii Europejskiej. W ich pozyskiwaniu Pomorze jest krajowym liderem, chwalonym nie tylko przez polski rz¹d, ale równieþ przez Komisjê Europejsk¹. Nasz plan wydatków œrodków unijnych na lata , czyli Regionalny Program Operacyjny, zosta³ uznany za najlepszy w Polsce i wzorcowy dla innych województw! Dziêki œrodkom unijnym niemal w kaþdej gminie i powiecie Pomorza realizowane s¹ dziœ liczne inwestycje. Te ma³e, w postaci np. rewitalizacji wsi, czy budowy œwietlic oraz te duþe, jak np. budowa dróg lub oczyszczalni. Najwiêksze z inwestycji realizowane s¹ naturalnie w Trójmieœcie, które jest lokomotyw¹ rozwoju ca³ego regionu. NaleÞ¹ do nich m.in.: budowa Trasy Kwiatkowskiego i Drogi RóÞowej w Gdyni oraz trasa W-Z, przebudowa ul. Marynarki Polskiej i Podwala Grodzkiego w Gdañsku. A przygotowywane s¹ juþ projekty kolejnych, jak np. obwodnicy po³udniowej i pó³nocnej Trójmiasta, które poprawi¹ dostêpnoœć do trójmiejskich portów i po³¹cz¹ je z budowan¹ obecnie autostrad¹ A-1. Oprócz tego ca³kowicie odnowiona i przebudowana zosta³a strategiczna droga nr 216, biegn¹ca na Hel, a takþe wiele innych, niemniej waþnych dróg lokalnych. - Za unijne pieni¹dze remontujemy nie tylko drogi, chocia to w³aœnie one dla wiêkszoœci mieszkañców s¹ najwa niejsze, co s³yszeliœmy wielokrotnie podczas konsultacji spo³ecznych przygotowywanych przez nas strategicznych projektów - mówi wicemarsza³ek województwa Mieczys³aw Struk. - Dziêki dotacjom unijnym i wojewódzkim zbudowaliœmy na gdañskiej O³owiance, w miejscu dawnej elektrociep³owni, nowoczesne centrum muzyczno -kongresowe, z sal¹ na 1000 osób, w którym now¹ siedzibê znalaz³a filharmonia. To obecnie jeden z najnowoczeœniejszych i najatrakcyjniejszych tego typu obiektów w Polsce i Europie, i najlepsza kulturalna wizytówka Pomorza. Dumni moþemy być teþ z Narodowego Centrum eglarstwa w Górkach Zachodnich, budowanej w³aœnie hali widowiskowo-sportowej na granicy Gdañska i Sopotu (najwiêkszej w Polsce!), czy przygotowywanego w³aœnie stadionu Baltic Arena, na którym rozegrane zostanie jedno ze spotkañ pi³karskich Euro Lista realizowanych i planowanych inwestycji jest bardzo d³uga. Wystarczy wspomnieć Kolej Metropolitaln¹, która juþ za kilka lat zrewolucjonizuje transport publiczny w regionie, czy teþ plany pod- ³¹czenia do szerokopasmowego Internetu wszystkich gmin w województwie. Pojawi³y siê teþ plany budowy nowoczesnej elektrowni atomowej na Pomorzu, dziêki której bêdziemy samowystarczalni energetycznie. Wszystko to dowodzi, Þe województwo pomorskie znajduje siê na dobrej drodze do stania siê juþ wkrótce w pe³ni europejskim i œwiatowym regionem. WIDOCZNE ZMIANY Jan Koz³owski - marsza³ek województwa pomorskiego RóÞnicê pomiêdzy województwem pomorskim sprzed 10 lat, a obecnie najlepiej widać na drogach, z których wiêkszoœć albo juþ jest nowoczesna, wyremontowana, albo w najbliþszych latach taka siê stanie. Te inwestycje maj¹ kolosalne znaczenie dla gospodarczego rozwoju naszego województwa w przysz³oœci. Parafrazuj¹c znane powiedzenie o królu Kazimierzu Wielkim moþna powiedzieć, Þe zastaliœmy Pomorze brukowane, a zostawimy wyasfaltowane

15 Galeria Wieczoru Musica Tadeusz Ciesiulewicz urodzi³ siê w Wilnie w 1936 roku, zmar³ w Sopocie w WyÞsz¹ Szko³ê Sztuk Plastycznych w Gdañsku ukoñczy³ w 1963 roku. W latach by³ nauczycielem w Liceum Plastycznym w Gdyni Or³owie. Uczestniczy³ w ponad dwustu wystawach malarstwa w kraju i za granic¹. Mia³ w dorobku siedem wystaw indywidualnych w róþnych stronach œwiata, m. in. w Kanadzie, Republice Federalnej Niemiec i Danii. Otrzyma³ liczne nagrody i wyróþnienia za malarstwo, ale takþe za ceramikê, grafikê i plakat. Jego prace znajduj¹ siê w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w prywatnych kolekcjach europejskich i amerykañskich. Jak kupić obraz? Skontaktuj się: galeria tel. (58) Galeria Zeidler rezyduje w Pałacu Chojnata pod Warszawą Wola Chojnata 59, Biała Rawska tel. (046) , Tadeusz Ciesiulewicz Musica, rok 1965 olej na płótnie, 105 x 125 cm cena: 4000 euro pln Fot. Jacek Zdybel

Zjazd Miko³ajów Kochajmy marsza³ka! Motylem jestem i Batycki

Zjazd Miko³ajów Kochajmy marsza³ka! Motylem jestem i Batycki www.twojwieczor.pl Nr 25/599 14 XII 2007 ISSN 1640-9035 Zjazd Miko³ajów Kochajmy marsza³ka! Motylem jestem i Batycki W Numerze ucja Œwietlista...... 4 Dwuw³adza w Samoobronie?... 5 Zdjêcia: Karolina Wikariusz

Bardziej szczegółowo

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035 Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? W Numerze Aktualnoœci...4-9 Œmietanka towarzyska... 10-11 Donald Tusk, prezydent Gdañska

Bardziej szczegółowo

Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035

Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035 Fot. Daniel Zaworski (Pol-Art.) Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna W Numerze Siedem wieków......4

Bardziej szczegółowo

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 Fot. Andrzej Wrzesiñski Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em Rektor Uniwersytetu Gdañskiego prof. Bernard

Bardziej szczegółowo

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 Fot. Tom Porter Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza W Numerze Strumyki pieniêdzy...4 Zlot gwiazd...5

Bardziej szczegółowo

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA W œrodê 23 kwietnia 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony Stowarzyszenie Nasz Gdañsk i Nadba³tyckie Centrum Kultury serdecznie zapraszaj¹ w dniu 23 kwietnia o godz.

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Oby y³o nam siê jak najlepiej str. 4 Rozmowa miesi¹ca Gatunek na wymarciu str. 5 Wró ¹c z ustaw zdrowotnych str. 8 Korespondencja z Bethesdy Szkolenie z przyzwoitoœci str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY

PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY Nieregularnik Polanicki Nr 2 (26) 2014 Rok XIII PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to miasto - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie tylko mo esz. www.tmpolanicy.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo