NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna 1

2 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 Przedmiot zamówienia został określony zgodnie z nazwą i kodem określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych Dz.U. WE L 340 z / oraz art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.nr 210 poz.2135/ Usługi ambulatoryjne Specjalistyczne usługi medyczne 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w ramach poradni specjalistycznych (jednej formy organizacyjnej) bądź w domu chorego, przez lekarza specjalistę albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów, do udzielania porad specjalistycznych, obejmujące niżej wymienione elementy: 1. przeprowadzenie badania lekarskiego: podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy lub podejrzenia 2. wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną 3. zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 4. wystawianie niezbędnych skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację 5. wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie 6. niezbędną edukację i promocję zachowań pro zdrowotnych 7. inne niezbędne procedury wchodzące w skład danej specjalności 8. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach postępowania dotyczącego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kontraktowane są świadczenia specjalistyczne wykonywane w poradniach specjalistycznych (zakresach świadczeń) określone liczbą punktów 2

3 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 zakontraktowanych w poszczególnych poradniach II. Świadczenia realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej ujęte są w następujące katalogi: 1. katalog typów porad (I,II,III) z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (załącznik nr 1) 2. katalog świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych (porada typu IV) (załącznik nr 2). 3. katalog ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (ASDW) (załącznik nr 3) W ramach porad oferent zobowiązany jest realizować świadczenia zawarte w Katalogu typów porad z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. 2. ZAKRES ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA - z uwzględnieniem współczynników korygujących określony jest w Katalogu zakresów świadczeń (załącznik nr 6). 3. SYSTEM FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ 1. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przewidziano system finansowania świadczeń ustalony w oparciu o cenę jednostkową. 2. Jednostką rozliczeniową dla kontraktowanych przez Fundusz ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych jest punkt rozliczeniowy. 3. Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane oraz poszczególne typy porad z uwzględnieniem współczynników korygujących wycenione są punktowo. 4. Ustala się następujące wartości wyceny punktowej dla poszczególnych typów porad: a) porada I typu 2 punkty b) porada II typu 4 punkty c) porada III typu 7 punktów d) porada IV typu wyceniona punktowo zgodnie z katalogiem świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych e) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane - wycenione punktowo zgodnie z Katalogiem ambulatoryjnych świadczeń 3

4 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 diagnostycznych współfinansowanych; 5. Liczba punktów będących przedmiotem umowy określona jest odrębnie dla poradni specjalistycznej każdej specjalności (każdego zakresu świadczeń) 6. Liczba punktów określona w umowie z danym świadczeniodawcą obejmuje punkty na realizację 3-ch typów porad specjalistycznych, a w przypadku podmiotów spełniających kryteria dodatkowo uwzględnia świadczenia zabiegowe wykonywane w warunkach ambulatoryjnych (porada typu IV). 7. W ramach puli punktów wymienionych w ust.6 świadczeniodawca realizuje ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane na warunkach opisanych poniżej. 8. Kwota zobowiązania w umowie stanowi sumę kwot wynikających z iloczynu cen jednostkowych i liczby punktów w poradniach poszczególnych specjalności z uwzględnieniem współczynników korygujących. 9. Rozliczenie następuje narastająco w okresie rocznym, przy założeniu, że okresem sprawozdawczym jest 1 miesiąc. 10. Dopuszcza się możliwość przesunięć pomiędzy zakresami na zasadach określonych w umowie. 11. Finansowanie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (katalog nr 3) realizowane jest w określonej części przez kierującego, a w pozostałej części przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odrębnej umowy. 12. W przypadku wykonania badań z Katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych następuje zakwalifikowanie do określonego typu porady ( II lub III) zgodnie z kolumną 5 załącznika nr Rozliczenie ze świadczeniodawcą wykonującym świadczenie ASDW odbywa się w następujący sposób: a) kierujący refunduje koszt wykonanego badania zgodnie z wartością punktową określoną w kolumnie 7 Katalogu ASDW, oraz zgodnie z wynegocjowaną przez siebie wartością punktu; b) pozostałą - w stosunku do ceny badania różnicę zgodnie z wartością punktową określoną w kolumnie 8 Katalogu ASDW - pokrywa Fundusz w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych ze świadczeniodawcą, który wykonuje świadczenie ASDW. 4

5 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/ CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZEŃ W AMBULATORYJNEJ OPIECE SPECJALISTYCZNEJ Porada I typu: świadczenie związane z ciągłością leczenia (kolejna wizyta u lekarza specjalisty), obejmujące: - badanie podmiotowe, - badanie przedmiotowe, - ordynację leków, - zlecanie zabiegów diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych, - wykonanie1-2 badań diagnostycznych z kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pkt 1-5 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U ), których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne - kierowanie na konsultacje, do szpitala i na leczenie uzdrowiskowe, - udzielanie pisemnej odpowiedzi lekarzom kierującym na konsultacje, - wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta. Porada typu II: świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty z wykonanymi badaniami diagnostycznymi z kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pkt 6-9 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U ), których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, i/lub określonymi w Katalogu typów porad z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypisanymi do porady typu II i/lub zawartymi w katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych, których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, wraz z leczeniem i udzielaniem wskazówek co do dalszego sposobu postępowania. Przez II typ porady rozumie się także poradę w ramach której wykonano 3 lub więcej badań z kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pkt 1-5 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie 5

6 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U ), których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne. Ten typ porady uwzględnia także świadczenie obejmujące pierwszorazowe w danej poradni badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty. Porada typu III: świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty z wykonanymi badaniami diagnostycznymi, których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, określonymi w Katalogu typów porad z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypisanymi do porady III typu, i/lub zawartymi w katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych, wraz z leczeniem i udzielaniem wskazówek co do dalszego sposobu postępowania. Do tego typu porady zalicza się także wizytę domową lekarza specjalisty. Porada IV typu: świadczenie obejmujące procedurę zabiegową określoną dla tego typu porady w Katalogu świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych, jak również badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty z wykonanymi badaniami diagnostycznymi, których powtórzenie lub wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, wraz z leczeniem i udzielaniem wskazówek co do dalszego sposobu postępowania. Ambulatoryjne świadczenie diagnostyczne współfinansowane świadczenie obejmujące wykonanie kosztochłonnego świadczenia diagnostycznego z Katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych, zrealizowane na podstawie skierowania lekarza specjalisty posiadającego kontrakt z NFZ na świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i wykonane w placówkach mających umowę z NFZ na realizację ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych. 6

7 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/ OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W RAMACH AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ 1. Kwalifikacja do określonego typu porady następuje w trakcie porady przy zarejestrowaniu w dokumentacji medycznej dowodów wykonania badań i/lub zabiegów. 2. W przypadku gdy badanie wykonywane jest przez lekarza specjalistę który jednocześnie udziela porady, dowodem zrealizowanego badania jest wpis w dokumentacji medycznej pacjenta 3. Dowodem wykonania świadczenia diagnostycznego jest kserokopia wyniku badania lub jego odpis/opis zawarty w dokumentacji medycznej chorego oraz faktura lub rachunek pozostający w dokumentacji świadczeniodawcy ze szczegółową specyfikacją sfinansowanych badań. Dowodem wykonania świadczenia terapeutycznego lub zabiegowego jest opis zrealizowanego zabiegu w dokumentacji medycznej pacjenta i/lub w księdze zabiegowej. W przypadku, gdy świadczenie diagnostyczne i/lub terapeutyczne wykonywane jest przez lekarza specjalistę, który jednocześnie udziela porady, dowodem zrealizowanego świadczenia jest wpis w dokumentacji medycznej pacjenta. 4. Wydanie skierowania na badanie i/lub zabieg bez potwierdzenia ich wykonania kwalifikuje do rozliczenia porady jako porady I typu 5. W przypadku udzielenia w trakcie jednej wizyty pacjenta świadczeń objętych zakresami porad różnych typów, świadczeniodawca dokonuje kwalifikacji do typu porady w celu rozliczenia z NFZ - w oparciu o świadczenie o wyższej wycenie punktowej. 6. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE DLA OFERENTÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA W AMBULATORYJNEJ OPIECE SPECJALISTYCZNEJ. Standard poradni specjalistycznej Oferent przystępujący do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinien spełniać określone warunki składające się na tzw. standard poradni specjalistycznej. Jeżeli oferent udziela świadczeń w kilku miejscach, każda z filii musi spełniać określone warunki (standard poradni) uwzględniające: 7

8 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 1) dostępność określoną: harmonogramem pracy poradni z uwzględnieniem dziennego oraz tygodniowego czasu pracy poradni - poradnia specjalistyczna winna być czynna minimum trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (rozumie się przez to godziny między godz ), chyba, że w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej strony ustalą indywidualny harmonogram pracy poradni, odpowiednio do planowanej liczby świadczeń. - W sytuacji gdy w poradni świadczeń udziela dwóch lub więcej lekarzy, należy dążyć do zapewnienia dostępności do świadczeń przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 8 do 18. czasem przyjęcia jednego pacjenta/średnią ilością porad udzielonych w ciągu godziny - przyjmuje się średni czas trwania porady specjalistycznej się na min. średnim czasem oczekiwania na poradę specjalistyczną W przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia świadczenie winno być zrealizowane w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym (w dniu zgłoszenia) podejmuje lekarz. 2) kwalifikacje osób udzielających porad specjalistycznych z uwzględnieniem: rodzaju specjalności i stopnia specjalizacji lekarza rodzaju i kwalifikacji innego personelu medycznego 3) zakres procedur medycznych i badań diagnostycznych zabezpieczanych w ramach udzielanej porady specjalistycznej, wykonywanych przez oferenta oraz ich kompleksowość, W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczeniodawca zapewnia wykonanie w trakcie porady iniekcji środka leczniczego. 4) wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni specjalistycznej wg ICD-10 8

9 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 5) warunki techniczno-lokalowe z uwzględnieniem wymagań dla: indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254) w odniesieniu do praktyk lekarskich; zakładów opieki zdrowotnej, ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74, poz. 366), ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostępności dla pacjentów niepełnosprawnych lub po urazach. Rejestracja do poradni specjalistycznych może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Świadczeniodawca zobowiązany jest określić datę oraz godzinę realizacji świadczenia. 6) wyposażenie/dostęp do aparatury i sprzętu z uwzględnieniem potrzeb wynikających z konieczności: udzielenia pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia zapewnienia zasad aseptyki i antyseptyki zapewnienia wykonania diagnostyki i leczenia w warunkach ambulatoryjnych jednostek chorobowych leczonych w poradni specjalistycznej Sprzęt w każdej poradni powinien posiadać odpowiednie i aktualne atesty. Szczegółowe kryteria dotyczące kwalifikacji personelu, dostępności do świadczeń i wyposażenia aparaturowego oraz leczonych jednostek chorobowych, jakie spełniać muszą poszczególne poradnie specjalistyczne określone są załączniku nr 5 i 5a Kryteria dla poradni specjalistycznych. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia świadczeń na danym terenie przez świadczeniodawców w pełni spełniających opisane kryteria, komisja konkursowa może (po uzyskaniu opinii Konsultanta Wojewódzkiego) warunkowo dopuścić do realizacji świadczeniodawców, którzy nie spełniają w pełnym zakresie 9

10 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 wszystkich z kryteriów. W przypadku ubiegania się o warunkowe dopuszczenie do wykonywania świadczeń, oferta winna zawierać oświadczenie świadczeniodawcy w jakim terminie uzupełni braki. 10

11 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH TIBC USG moszny / jąder, najądrzy / Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH GGTP AFP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego EMG Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH CEA ( antygen karcinoembrionalny ) Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Porfiryny Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH LDH USG sutków Pomiary antropometryczne Echokardiografia EEG Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH Badania hormonalne Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Scyntygrafia tarczycy Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH Badanie w kierunku Toxoplazmozy USG szyi ( tarczycy,przytarczyc,ślinianek, układu chłonnego szyi ) Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH Ceruloplazmina Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1009 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH kwas mlekowy Choroby wewnętrzne/ Pediatria Choroby wewnętrzne/ Pediatria PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH CPK gospodarka lipidowa,białkowa,weglowodanowa,wap niowo-fosforanowa, inne pierwiastki Helicobacter pylori- przeciwciała Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH Przeciwciała HCV Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Spirometria Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi- zestaw Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Eozynofilia w wymazach i indukowanej plwocinie Testy prowokacji wziewnej oskrzeli (np. Test histaminowy, metacholinowy lub wysiłkowy) Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Kompleksy immunologiczne Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Pletyzmografia Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Badanie w kierunku Toxoplazmozy Rynoskopia, rynomanometria Immunoglobuliny IgE swoiste Pneumocystis carini w wydzielinie z drzewa oskrzelowego Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA test w kierunku lambliozy Laryngoskopia bezpośrednia Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Krioglobuliny Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Diagnostyka mykologiczna śróskórne testy z alergenami Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Przeciwciała przeciwjądrowe kontaktowe testy skórne Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Badanie składowych dopełniacza C3, C4 Próba tuberkulinowa Testy prowokacji donosowej Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Chlorki w pocie Spirometria z próbą rozkurczową Badanie obecności paraprotein Wykonanie cyklu przynajmniej 10 inhalacji / gimnastyka oddechowa Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Równowaga kwasowo - zasadowa Badanie cytologiczne Markery nowotworowe Nebulizacja w napadzie duszności Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Kortyzol w surowicy / moczu Immunoglobuliny ige swoiste Rtg warstwowe Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Limfocyty T Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Indywidualne dostosowanie metody leczenia aerozolami z oceną depozycji aerozolu w drzewie oskrzelowym Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Limfocyty B Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Alfa Antytrypsyna Rynomanometria ze środkiem obkurczającym Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA HIV Ag + przeciwciała (metoda enzymatyczna) Badanie innych składowych dopełniacza Strona 1 z 46

12 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. Alergologia (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY PORADNIA ALERGOLOGICZNA Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Test NBT badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Badanie wirusologiczne w kierunku CMV( CMV- IgG,CMV-IgM) Autoprzeciwciała dla rozpuszczalnych antygenów (nici DNA, białka jądrowe, Scl-70, Jo-1, antygeny komórki wątrobowej, mitochondrialne) Wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda Ocena ekspresji markerów: HLA-DR,CD 11, CD 18, klasyczna - badanie, ustalenie dawki, CD 40, CD 40 L wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu)- Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi- zestaw Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Immunoglobuliny IgE swoiste Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Kompleksy immunologiczne Pletyzmografia Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH test w kierunku lambliozy Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Diagnostyka mykologiczna Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Chlorki w pocie Próba tuberkulinowa Eozynofilia w wymazach i indukowanej plwocinie Testy prowokacji donosowej Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Badanie składowych dopełniacza C3, C4 Spirometria z próbą rozkurczową kontaktowe testy skórne Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Kortyzol w surowicy / moczu Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Równowaga kwasowo - zasadowa Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Limfocyty T Wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda klasyczna - badanie, ustalenie dawki, wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu)- Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Limfocyty B Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Alfa Antytrypsyna Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Spirometria Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Testy prowokacji wziewnej oskrzeli (np. Test histaminowy, metacholinowy lub wysiłkowy) Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Kompleksy immunologiczne Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Pletyzmografia Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Immunoglobuliny IgE swoiste Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Rtg warstwowe Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Diagnostyka mykologiczna śróskórne testy z alergenami Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Badanie składowych dopełniacza C3, C4 Próba tuberkulinowa Eozynofilia w wymazach i indukowanej plwocinie Testy prowokacji donosowej Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Równowaga kwasowo - zasadowa Spirometria z próbą rozkurczową Wykonanie cyklu przynajmniej 10 inhalacji / gimnastyka oddechowa Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Chlorki w pocie Wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda klasyczna - badanie, ustalenie dawki, wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu)- Nebulizacja w napadzie duszności Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Kortyzol w surowicy / moczu Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Limfocyty T Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Limfocyty B Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Alfa Antytrypsyna Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH test w kierunku lambliozy Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi- zestaw Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Spirometria Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi- zestaw Strona 2 z 46

13 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Kompleksy immunologiczne Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Testy prowokacji wziewnej oskrzeli (np. Test histaminowy, metacholinowy lub wysiłkowy) 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Immunoglobuliny IgE swoiste Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Kortyzol w surowicy / moczu Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Diagnostyka mykologiczna śróskórne testy z alergenami Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH test w kierunku lambliozy Próba tuberkulinowa Eozynofilia w wymazach i indukowanej plwocinie Testy prowokacji donosowej Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Chlorki w pocie spirometria z próbą rozkurczową kontaktowe testy skórne Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Badanie składowych dopełniacza C3, C4 Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Równowaga kwasowo - zasadowa Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Alfa Antytrypsyna Wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda klasyczna - badanie, ustalenie dawki, wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu)- Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Fruktozamina Badanie dna oka Badania immunologiczne (np. przeciwciała przeciwwyspowe, przeciwinsulinowe, anty GAD) Echokardiografia Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Badania mikrobiologiczne i posiewy z antybiogramem EKG wysiłkowe z opisem Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Hemoglobina glikowana (HbA1, HBA1C) USG met. Dopplera Pedobarografia Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Peptyd C Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Diagnostyka mykologiczna Bad.przewodnictwa nerwowo-mięśniowego Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Glukozuria dobowa Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Badania serologiczne - inne Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Insulina w surowicy Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Mikroalbuminuria Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA TIBC USG sutków Badanie antropometryczne Markery nowotworowe Oznaczanie płci chromosomalnej Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA FT3, FT4 USG moszny / jąder, najądrzy / Badanie wydalania aldosteronu z moczem Scyntygrafia tarczycy Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Posiew nasienia USG transwaginalne Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Tyreoglobulina USG met. Dopplera Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA M-AB USG szyi ( tarczycy,przytarczyc,ślinianek, układu chłonnego szyi ) Mammografia Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kwas wanilinomigdałowy Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA TG-AB RTG czaszki celowane na siodło tureckie Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA TRH Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Wolne kortykoidy Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Test obciążenia TRH ( TSH po TRH ) Strona 3 z 46

14 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Test hamowania deksametazonem Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Test z tiazydami Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Test z biogonadylem Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Metoksykatecholaminy całkowite Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kortyzol w surowicy / moczu Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Renina Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEAS) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 11 - Dezoksykortyzol Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 17 - Hydroksykortykoidy Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 17 - Ketosterydy Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Estrogeny (estriol, estradiol) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Progesteron Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 17 - Hydroksyprogesteron Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Testosteron Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Prolaktyna Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Pregnandiol Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Katecholaminy w moczu / surowicy całkowite Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Noradrenalina Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Dopamina Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Serotonina Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Aldosteron Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Gonadotropina kosmówkowa (HCG) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA ACTH Strona 4 z 46

15 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA LH Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Hormon FSH Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA IGF-1 Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA TIBC USG sutków Kolposkopia Markery nowotworowe Oznaczanie płci chromosomalnej Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Posiew nasienia USG macicy i przydatków Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA FT3, FT4 Badanie cytohormonalne Badanie wydalania aldosteronu z moczem USG transwaginalne Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Badanie cytologiczne Tyreoglobulina USG met. Dopplera Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA M-AB Mammografia Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Kwas wanilinomigdałowy Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA TG-AB Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA TRH Wolne kortykoidy Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Metoksykatecholaminy całkowite Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Kortyzol w surowicy / moczu Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Test hamowania deksametazonem Renina Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEAS) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA 11 - Dezoksykortyzol Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA 17 - Hydroksykortykoidy Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA 17 - Ketosterydy Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Estrogeny (estriol, estradiol) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Progesteron Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA 17 - Hydroksyprogesteron Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Testosteron Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Prolaktyna Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Pregnandiol Strona 5 z 46

16 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Katecholaminy w moczu / surowicy całkowite Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Noradrenalina Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Dopamina Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Serotonina Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Aldosteron Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Gonadotropina kosmówkowa (HCG) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA ACTH Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA LH Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Hormon FSH Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA IGF-1 Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA TIBC USG moszny / jąder, najądrzy / Markery nowotworowe Oznaczanie płci chromosomalnej Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA FT3, FT4 Badanie wydalania aldosteronu z moczem Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Posiew nasienia Tyreoglobulina USG met. Dopplera Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA M-AB Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Kwas wanilinomigdałowy Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA TG-AB Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA TRH Wolne kortykoidy Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Metoksykatecholaminy całkowite Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Kortyzol w surowicy / moczu Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEAS) Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA 11 - Dezoksykortyzol Strona 6 z 46

17 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA 17 - Hydroksykortykoidy Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA 17 - Ketosterydy Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Estrogeny (estriol, estradiol) Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Progesteron Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA 17 - Hydroksyprogesteron Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Testosteron Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Prolaktyna Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Pregnandiol Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Katecholaminy w moczu / surowicy całkowite Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Noradrenalina Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Dopamina Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Serotonina Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Aldosteron Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA ACTH Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA LH Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Hormon FSH Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA IGF-1 Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI TIBC USG sutków Kolposkopia Markery nowotworowe Oznaczanie płci chromosomalnej Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Posiew nasienia Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI FT3, FT4 USG moszny / jąder, najądrzy / Badanie cytologiczne Badanie wydalania aldosteronu z moczem Mammografia Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI USG transwaginalne Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Tyreoglobulina USG met. Dopplera Strona 7 z 46

18 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI M-AB Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Kwas wanilinomigdałowy Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI TG-AB Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI TRH Wolne kortykoidy Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Metoksykatecholaminy całkowite Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Kortyzol w surowicy / moczu Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEAS) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 11 - Dezoksykortyzol Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 17 - Hydroksykortykoidy Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 17 - Ketosterydy Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Estrogeny (estriol, estradiol) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Progesteron Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 17 - Hydroksyprogesteron Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Testosteron Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Prolaktyna Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Pregnandiol Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Katecholaminy w moczu / surowicy całkowite Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Noradrenalina Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Dopamina Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Serotonina Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Aldosteron Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Gonadotropina kosmówkowa (HCG) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI ACTH Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI LH Strona 8 z 46

19 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Hormon FSH Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI IGF-1 Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY TIBC USG szyi ( tarczycy,przytarczyc,ślinianek, układu chłonnego szyi ) Markery nowotworowe Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY FT3, FT4 Scyntygrafia tarczycy Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY Tyreoglobulina USG met. Dopplera Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY TRH Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY ACTH Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY TG-AB Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY TIBC USG narządu ruchu / stawów biodrowych, kolanowych / Markery nowotworowe Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY FT3, FT4 Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Badanie wydalania aldosteronu z moczem Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Tyreoglobulina USG met. Dopplera Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY TRH Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Estrogeny (estriol, estradiol) Wolne kortykoidy Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Kortyzol w surowicy / moczu Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA TIBC Rektoskopia/ anoskopia Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera Ezofagofiberoskopia Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA GGTP Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej AFP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA CEA ( antygen karcinoembrionalny ) Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA LDH Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Izoenzymy kinazy kreatynowej :CK- BB,CK - MB, CK - MM Diagnostyka mykologiczna Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Chlorki w pocie Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) Strona 9 z 46

20 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Helicobacter pylori- przeciwciała Przeciwciała przeciwko endomysium Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Alfa Antytrypsyna Badanie kału na obecność niestrawionych resztek pokarmowych Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA p/c p/ transglutaminazie tk. Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA TIBC Rektoskopia/ anoskopia Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera Badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA GGTP Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej AFP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA CEA ( antygen karcinoembrionalny ) Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA LDH Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Test NBT Immunoglobuliny IgE swoiste Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Komórki LE Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Izoenzymy kinazy kreatynowej :CK- BB,CK - MB, CK - MM Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Helicobacter pylori- przeciwciała Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH TIBC Rektoskopia/ anoskopia Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera Badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH GGTP Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej AFP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH CEA ( antygen karcinoembrionalny ) Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH LDH Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH Izoenzymy kinazy kreatynowej :CK- BB,CK - MB, CK - MM Diagnostyka mykologiczna Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH Helicobacter pylori- przeciwciała Przeciwciała przeciwko endomysium Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH p/c p/ transglutaminazie tk. Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA TIBC Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej AFP USG met. Dopplera Ezofagofiberoskopia Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Immunoglobuliny IgE swoiste Strona 10 z 46

21 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Komórki LE Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Testy z barwnikami egzogennymi (BSP) Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Ferrytyna Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA UDP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała HCV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA GGTP Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Antygen HBe Porfiryny Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Lipopreteina a Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Lipoproteiny,rozdział Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Haptoglobina Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Ceruloplazmina Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Cholinesteraza Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA LCAT Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Izoenzymy LDH Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA 5 - Nukleotydaza Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Apolipoproteiny Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Alfa Antytrypsyna Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała anty - HAV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała HBs Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Kwasy żółciowe Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA FAG Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Miedź (Cu) we krwi / moczu Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Odczyn Coombsa Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Oporność osmotyczna erytrocytów Strona 11 z 46

22 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała HBe Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała HBc-IgM, Total Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała anty - HDV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Badanie wirusologiczne w kierunku EBV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała anty - HEV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Badanie wirusologiczne w kierunku CMV( CMV- IgG,CMV-IgM) Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Witamina B12 Badanie neuropsychologiczne Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA TIBC Rektoskopia/ anoskopia USG transrektalne Tilt test Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Inne witaminy Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej USG transwaginalne Pneumocystis carini w wydzielinie z drzewa oskrzelowego Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA EKG wysiłkowe z opisem Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Markery nowotworowe Echokardiografia czynnościowa (wysiłkowa, próba dobutaminowa) Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Mikroalbuminuria Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera 24 - godz. Holter - EKG, RR Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Kwas foliowy Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Hemoglobina glikowana (HbA1, HBA1C) Echokardiografia Cystoskopia Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Fruktozamina Diagnostyka mykologiczna Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Peptyd C Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA GGTP Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Amoniak Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Cholinesteraza Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Ceruloplazmina Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Klirens endogennej kreatyniny Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Izoenzymy kinazy kreatynowej :CK- BB,CK - MB, CK - MM Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Przeciwciała HCV Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA BK posiew Strona 12 z 46

na świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR

na świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 13.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2013-03-26

Warszawa dn. 2013-03-26 Warszawa dn. 2013-03-26 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH Lp. Wyszczególnienie kwalifikacja do typu porady ANALITYKA 1. badanie kału w kierunku jaj pasożytów I 2. badanie ogólne kału I 3. badanie w kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH 2013 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK NR! I. Firma podmiotu... II. Cele i zadania podmiotu... III. Struktura organizacyjna podmiotu... IV.

Bardziej szczegółowo

SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (zakres i warianty ubezpieczenia)

SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (zakres i warianty ubezpieczenia) SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby: I. 1. Rezerwacja terminów usług medycznych, na konkretny, określony dzień i godzinę,

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych - Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia

Katalog Świadczeń Gwarantowanych - Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia Katalog Świadczeń Gwarantowanych - Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia świadczeń medycznych określa zakres świadczeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową jaką SIGNAL IDUNA udziela danemu Ubezpieczonemu.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

OG ÓLNE W AR UNKI UB EZP IEC ZENIA K OSZ TÓW L EC Z ENIA ZDR OW IE C OMP L EX

OG ÓLNE W AR UNKI UB EZP IEC ZENIA K OSZ TÓW L EC Z ENIA ZDR OW IE C OMP L EX OG ÓLNE W AR UNKI UB EZP IEC ZENIA K OSZ TÓW L EC Z ENIA ZDR OW IE C OMP L EX SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE...2 DEFINICJE...2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA...4 ZAKRES UBEZPIECZENIA...4 WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie usług zdrowotnych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Zapewnienie usług zdrowotnych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Zapewnienie usług zdrowotnych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące)* * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące)* * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia antidotum PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE. Opieka Medyczna PZU Zakres Świadczeń Zdrowotnych OPTIMUM. Rezerwacja świadczeń medycznych

PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE. Opieka Medyczna PZU Zakres Świadczeń Zdrowotnych OPTIMUM. Rezerwacja świadczeń medycznych PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE Opieka Medyczna PZU Zakres Świadczeń Zdrowotnych OPTIMUM Rezerwacja świadczeń medycznych Całodobowo, bez limitu Dostęp do całodobowej infolinii umawianie

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OG ÓLNE W ARUN KI UB EZ P IEC Z ENIA KOSZTÓW LEC ZENIA AN TIDOTUM P LU S SPIS TREŚCI

OG ÓLNE W ARUN KI UB EZ P IEC Z ENIA KOSZTÓW LEC ZENIA AN TIDOTUM P LU S SPIS TREŚCI OG ÓLNE W ARUN KI UB EZ P IEC Z ENIA KOSZTÓW LEC ZENIA AN TIDOTUM P LU S SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych do Produktu Pełnia Zdrowia Pakiety Indywidualne Mój Pakiet 1-3

Katalog Świadczeń Gwarantowanych do Produktu Pełnia Zdrowia Pakiety Indywidualne Mój Pakiet 1-3 SPIS TREŚCI: P Z I P KI Z K G SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH MÓJ PAKIET (OFERTA INDYWIDUALNA I RODZINNA) I eczenie a ulatoryjne Kon ultacje lekar kie adania diagno tyczne 3 Za iegi a ulatoryjne

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Praktyczny

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Praktyczny Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Praktyczny SPIS TREŚCI: A. WPROWADZENIE str 1 B. ZAKRES PAKIETU PRAKTYCZNEGO str 1 I. Usługi ambulatoryjne str 1

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO SIECI WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK ZDROWIA. Pakietowa oferta grupowego ubezpieczenia Compensa Zdrowie z refundacją

DOSTĘP DO SIECI WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK ZDROWIA. Pakietowa oferta grupowego ubezpieczenia Compensa Zdrowie z refundacją DOSTĘP DO SIECI WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK ZDROWIA Pakietowa oferta grupowego ubezpieczenia Compensa Zdrowie z refundacją 22.03.2013 Szanowni Państwo! Motywowanie pracowników świadczeniami pozafinansowymi

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Opieka zdrowotna według Allianz Dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kod SWU: SWU/G/004/2013 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kod SWU: SWU/G/004/2013 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kod SWU: SWU/G/004/2013 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. DEFINICJE 3 III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne czerwiec 2007 Opracowanie: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Podstawowa opieka zdrowotna Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny SPIS TREŚCI: A. WPROWADZENIE str 1 B. ZAKRES PAKIETU OPTYMALNEGO str 1 I. Usługi ambulatoryjne str 1 1.

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo