NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna 1

2 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 Przedmiot zamówienia został określony zgodnie z nazwą i kodem określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych Dz.U. WE L 340 z / oraz art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.nr 210 poz.2135/ Usługi ambulatoryjne Specjalistyczne usługi medyczne 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w ramach poradni specjalistycznych (jednej formy organizacyjnej) bądź w domu chorego, przez lekarza specjalistę albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów, do udzielania porad specjalistycznych, obejmujące niżej wymienione elementy: 1. przeprowadzenie badania lekarskiego: podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy lub podejrzenia 2. wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną 3. zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 4. wystawianie niezbędnych skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację 5. wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie 6. niezbędną edukację i promocję zachowań pro zdrowotnych 7. inne niezbędne procedury wchodzące w skład danej specjalności 8. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach postępowania dotyczącego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kontraktowane są świadczenia specjalistyczne wykonywane w poradniach specjalistycznych (zakresach świadczeń) określone liczbą punktów 2

3 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 zakontraktowanych w poszczególnych poradniach II. Świadczenia realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej ujęte są w następujące katalogi: 1. katalog typów porad (I,II,III) z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (załącznik nr 1) 2. katalog świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych (porada typu IV) (załącznik nr 2). 3. katalog ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (ASDW) (załącznik nr 3) W ramach porad oferent zobowiązany jest realizować świadczenia zawarte w Katalogu typów porad z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. 2. ZAKRES ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA - z uwzględnieniem współczynników korygujących określony jest w Katalogu zakresów świadczeń (załącznik nr 6). 3. SYSTEM FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ 1. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przewidziano system finansowania świadczeń ustalony w oparciu o cenę jednostkową. 2. Jednostką rozliczeniową dla kontraktowanych przez Fundusz ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych jest punkt rozliczeniowy. 3. Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane oraz poszczególne typy porad z uwzględnieniem współczynników korygujących wycenione są punktowo. 4. Ustala się następujące wartości wyceny punktowej dla poszczególnych typów porad: a) porada I typu 2 punkty b) porada II typu 4 punkty c) porada III typu 7 punktów d) porada IV typu wyceniona punktowo zgodnie z katalogiem świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych e) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane - wycenione punktowo zgodnie z Katalogiem ambulatoryjnych świadczeń 3

4 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 diagnostycznych współfinansowanych; 5. Liczba punktów będących przedmiotem umowy określona jest odrębnie dla poradni specjalistycznej każdej specjalności (każdego zakresu świadczeń) 6. Liczba punktów określona w umowie z danym świadczeniodawcą obejmuje punkty na realizację 3-ch typów porad specjalistycznych, a w przypadku podmiotów spełniających kryteria dodatkowo uwzględnia świadczenia zabiegowe wykonywane w warunkach ambulatoryjnych (porada typu IV). 7. W ramach puli punktów wymienionych w ust.6 świadczeniodawca realizuje ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane na warunkach opisanych poniżej. 8. Kwota zobowiązania w umowie stanowi sumę kwot wynikających z iloczynu cen jednostkowych i liczby punktów w poradniach poszczególnych specjalności z uwzględnieniem współczynników korygujących. 9. Rozliczenie następuje narastająco w okresie rocznym, przy założeniu, że okresem sprawozdawczym jest 1 miesiąc. 10. Dopuszcza się możliwość przesunięć pomiędzy zakresami na zasadach określonych w umowie. 11. Finansowanie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (katalog nr 3) realizowane jest w określonej części przez kierującego, a w pozostałej części przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odrębnej umowy. 12. W przypadku wykonania badań z Katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych następuje zakwalifikowanie do określonego typu porady ( II lub III) zgodnie z kolumną 5 załącznika nr Rozliczenie ze świadczeniodawcą wykonującym świadczenie ASDW odbywa się w następujący sposób: a) kierujący refunduje koszt wykonanego badania zgodnie z wartością punktową określoną w kolumnie 7 Katalogu ASDW, oraz zgodnie z wynegocjowaną przez siebie wartością punktu; b) pozostałą - w stosunku do ceny badania różnicę zgodnie z wartością punktową określoną w kolumnie 8 Katalogu ASDW - pokrywa Fundusz w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych ze świadczeniodawcą, który wykonuje świadczenie ASDW. 4

5 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/ CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZEŃ W AMBULATORYJNEJ OPIECE SPECJALISTYCZNEJ Porada I typu: świadczenie związane z ciągłością leczenia (kolejna wizyta u lekarza specjalisty), obejmujące: - badanie podmiotowe, - badanie przedmiotowe, - ordynację leków, - zlecanie zabiegów diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych, - wykonanie1-2 badań diagnostycznych z kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pkt 1-5 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U ), których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne - kierowanie na konsultacje, do szpitala i na leczenie uzdrowiskowe, - udzielanie pisemnej odpowiedzi lekarzom kierującym na konsultacje, - wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta. Porada typu II: świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty z wykonanymi badaniami diagnostycznymi z kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pkt 6-9 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U ), których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, i/lub określonymi w Katalogu typów porad z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypisanymi do porady typu II i/lub zawartymi w katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych, których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, wraz z leczeniem i udzielaniem wskazówek co do dalszego sposobu postępowania. Przez II typ porady rozumie się także poradę w ramach której wykonano 3 lub więcej badań z kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pkt 1-5 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie 5

6 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U ), których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne. Ten typ porady uwzględnia także świadczenie obejmujące pierwszorazowe w danej poradni badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty. Porada typu III: świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty z wykonanymi badaniami diagnostycznymi, których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, określonymi w Katalogu typów porad z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypisanymi do porady III typu, i/lub zawartymi w katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych, wraz z leczeniem i udzielaniem wskazówek co do dalszego sposobu postępowania. Do tego typu porady zalicza się także wizytę domową lekarza specjalisty. Porada IV typu: świadczenie obejmujące procedurę zabiegową określoną dla tego typu porady w Katalogu świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych, jak również badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty z wykonanymi badaniami diagnostycznymi, których powtórzenie lub wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, wraz z leczeniem i udzielaniem wskazówek co do dalszego sposobu postępowania. Ambulatoryjne świadczenie diagnostyczne współfinansowane świadczenie obejmujące wykonanie kosztochłonnego świadczenia diagnostycznego z Katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych, zrealizowane na podstawie skierowania lekarza specjalisty posiadającego kontrakt z NFZ na świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i wykonane w placówkach mających umowę z NFZ na realizację ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych. 6

7 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/ OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W RAMACH AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ 1. Kwalifikacja do określonego typu porady następuje w trakcie porady przy zarejestrowaniu w dokumentacji medycznej dowodów wykonania badań i/lub zabiegów. 2. W przypadku gdy badanie wykonywane jest przez lekarza specjalistę który jednocześnie udziela porady, dowodem zrealizowanego badania jest wpis w dokumentacji medycznej pacjenta 3. Dowodem wykonania świadczenia diagnostycznego jest kserokopia wyniku badania lub jego odpis/opis zawarty w dokumentacji medycznej chorego oraz faktura lub rachunek pozostający w dokumentacji świadczeniodawcy ze szczegółową specyfikacją sfinansowanych badań. Dowodem wykonania świadczenia terapeutycznego lub zabiegowego jest opis zrealizowanego zabiegu w dokumentacji medycznej pacjenta i/lub w księdze zabiegowej. W przypadku, gdy świadczenie diagnostyczne i/lub terapeutyczne wykonywane jest przez lekarza specjalistę, który jednocześnie udziela porady, dowodem zrealizowanego świadczenia jest wpis w dokumentacji medycznej pacjenta. 4. Wydanie skierowania na badanie i/lub zabieg bez potwierdzenia ich wykonania kwalifikuje do rozliczenia porady jako porady I typu 5. W przypadku udzielenia w trakcie jednej wizyty pacjenta świadczeń objętych zakresami porad różnych typów, świadczeniodawca dokonuje kwalifikacji do typu porady w celu rozliczenia z NFZ - w oparciu o świadczenie o wyższej wycenie punktowej. 6. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE DLA OFERENTÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA W AMBULATORYJNEJ OPIECE SPECJALISTYCZNEJ. Standard poradni specjalistycznej Oferent przystępujący do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinien spełniać określone warunki składające się na tzw. standard poradni specjalistycznej. Jeżeli oferent udziela świadczeń w kilku miejscach, każda z filii musi spełniać określone warunki (standard poradni) uwzględniające: 7

8 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 1) dostępność określoną: harmonogramem pracy poradni z uwzględnieniem dziennego oraz tygodniowego czasu pracy poradni - poradnia specjalistyczna winna być czynna minimum trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (rozumie się przez to godziny między godz ), chyba, że w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej strony ustalą indywidualny harmonogram pracy poradni, odpowiednio do planowanej liczby świadczeń. - W sytuacji gdy w poradni świadczeń udziela dwóch lub więcej lekarzy, należy dążyć do zapewnienia dostępności do świadczeń przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 8 do 18. czasem przyjęcia jednego pacjenta/średnią ilością porad udzielonych w ciągu godziny - przyjmuje się średni czas trwania porady specjalistycznej się na min. średnim czasem oczekiwania na poradę specjalistyczną W przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia świadczenie winno być zrealizowane w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym (w dniu zgłoszenia) podejmuje lekarz. 2) kwalifikacje osób udzielających porad specjalistycznych z uwzględnieniem: rodzaju specjalności i stopnia specjalizacji lekarza rodzaju i kwalifikacji innego personelu medycznego 3) zakres procedur medycznych i badań diagnostycznych zabezpieczanych w ramach udzielanej porady specjalistycznej, wykonywanych przez oferenta oraz ich kompleksowość, W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczeniodawca zapewnia wykonanie w trakcie porady iniekcji środka leczniczego. 4) wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni specjalistycznej wg ICD-10 8

9 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 5) warunki techniczno-lokalowe z uwzględnieniem wymagań dla: indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254) w odniesieniu do praktyk lekarskich; zakładów opieki zdrowotnej, ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74, poz. 366), ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostępności dla pacjentów niepełnosprawnych lub po urazach. Rejestracja do poradni specjalistycznych może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Świadczeniodawca zobowiązany jest określić datę oraz godzinę realizacji świadczenia. 6) wyposażenie/dostęp do aparatury i sprzętu z uwzględnieniem potrzeb wynikających z konieczności: udzielenia pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia zapewnienia zasad aseptyki i antyseptyki zapewnienia wykonania diagnostyki i leczenia w warunkach ambulatoryjnych jednostek chorobowych leczonych w poradni specjalistycznej Sprzęt w każdej poradni powinien posiadać odpowiednie i aktualne atesty. Szczegółowe kryteria dotyczące kwalifikacji personelu, dostępności do świadczeń i wyposażenia aparaturowego oraz leczonych jednostek chorobowych, jakie spełniać muszą poszczególne poradnie specjalistyczne określone są załączniku nr 5 i 5a Kryteria dla poradni specjalistycznych. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia świadczeń na danym terenie przez świadczeniodawców w pełni spełniających opisane kryteria, komisja konkursowa może (po uzyskaniu opinii Konsultanta Wojewódzkiego) warunkowo dopuścić do realizacji świadczeniodawców, którzy nie spełniają w pełnym zakresie 9

10 Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 6/2004 wszystkich z kryteriów. W przypadku ubiegania się o warunkowe dopuszczenie do wykonywania świadczeń, oferta winna zawierać oświadczenie świadczeniodawcy w jakim terminie uzupełni braki. 10

11 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH TIBC USG moszny / jąder, najądrzy / Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH GGTP AFP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego EMG Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH CEA ( antygen karcinoembrionalny ) Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Porfiryny Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH LDH USG sutków Pomiary antropometryczne Echokardiografia EEG Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH Badania hormonalne Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Scyntygrafia tarczycy Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH Badanie w kierunku Toxoplazmozy USG szyi ( tarczycy,przytarczyc,ślinianek, układu chłonnego szyi ) Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH Ceruloplazmina Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1009 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH kwas mlekowy Choroby wewnętrzne/ Pediatria Choroby wewnętrzne/ Pediatria PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH CPK gospodarka lipidowa,białkowa,weglowodanowa,wap niowo-fosforanowa, inne pierwiastki Helicobacter pylori- przeciwciała Choroby wewnętrzne/ Pediatria 1008 PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH Przeciwciała HCV Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Spirometria Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi- zestaw Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Eozynofilia w wymazach i indukowanej plwocinie Testy prowokacji wziewnej oskrzeli (np. Test histaminowy, metacholinowy lub wysiłkowy) Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Kompleksy immunologiczne Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Pletyzmografia Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Badanie w kierunku Toxoplazmozy Rynoskopia, rynomanometria Immunoglobuliny IgE swoiste Pneumocystis carini w wydzielinie z drzewa oskrzelowego Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA test w kierunku lambliozy Laryngoskopia bezpośrednia Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Krioglobuliny Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Diagnostyka mykologiczna śróskórne testy z alergenami Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Przeciwciała przeciwjądrowe kontaktowe testy skórne Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Badanie składowych dopełniacza C3, C4 Próba tuberkulinowa Testy prowokacji donosowej Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Chlorki w pocie Spirometria z próbą rozkurczową Badanie obecności paraprotein Wykonanie cyklu przynajmniej 10 inhalacji / gimnastyka oddechowa Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Równowaga kwasowo - zasadowa Badanie cytologiczne Markery nowotworowe Nebulizacja w napadzie duszności Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Kortyzol w surowicy / moczu Immunoglobuliny ige swoiste Rtg warstwowe Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Limfocyty T Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Indywidualne dostosowanie metody leczenia aerozolami z oceną depozycji aerozolu w drzewie oskrzelowym Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Limfocyty B Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Alfa Antytrypsyna Rynomanometria ze środkiem obkurczającym Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA HIV Ag + przeciwciała (metoda enzymatyczna) Badanie innych składowych dopełniacza Strona 1 z 46

12 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. Alergologia (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY PORADNIA ALERGOLOGICZNA Alergologia 1010 PORADNIA ALERGOLOGICZNA Test NBT badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Badanie wirusologiczne w kierunku CMV( CMV- IgG,CMV-IgM) Autoprzeciwciała dla rozpuszczalnych antygenów (nici DNA, białka jądrowe, Scl-70, Jo-1, antygeny komórki wątrobowej, mitochondrialne) Wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda Ocena ekspresji markerów: HLA-DR,CD 11, CD 18, klasyczna - badanie, ustalenie dawki, CD 40, CD 40 L wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu)- Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi- zestaw Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Immunoglobuliny IgE swoiste Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Kompleksy immunologiczne Pletyzmografia Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH test w kierunku lambliozy Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Diagnostyka mykologiczna Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Chlorki w pocie Próba tuberkulinowa Eozynofilia w wymazach i indukowanej plwocinie Testy prowokacji donosowej Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Badanie składowych dopełniacza C3, C4 Spirometria z próbą rozkurczową kontaktowe testy skórne Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Kortyzol w surowicy / moczu Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Równowaga kwasowo - zasadowa Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Limfocyty T Wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda klasyczna - badanie, ustalenie dawki, wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu)- Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Limfocyty B Alergologia 1012 PORADNIA ALERGII POKARMOWYCH Alfa Antytrypsyna Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Spirometria Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Testy prowokacji wziewnej oskrzeli (np. Test histaminowy, metacholinowy lub wysiłkowy) Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Kompleksy immunologiczne Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Pletyzmografia Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Immunoglobuliny IgE swoiste Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Rtg warstwowe Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Diagnostyka mykologiczna śróskórne testy z alergenami Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Badanie składowych dopełniacza C3, C4 Próba tuberkulinowa Eozynofilia w wymazach i indukowanej plwocinie Testy prowokacji donosowej Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Równowaga kwasowo - zasadowa Spirometria z próbą rozkurczową Wykonanie cyklu przynajmniej 10 inhalacji / gimnastyka oddechowa Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Chlorki w pocie Wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda klasyczna - badanie, ustalenie dawki, wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu)- Nebulizacja w napadzie duszności Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Kortyzol w surowicy / moczu Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Limfocyty T Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Limfocyty B Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH Alfa Antytrypsyna Alergologia 1014 PORADNIA ALERGII ODDECHOWYCH test w kierunku lambliozy Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi- zestaw Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Spirometria Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi- zestaw Strona 2 z 46

13 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Kompleksy immunologiczne Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Testy prowokacji wziewnej oskrzeli (np. Test histaminowy, metacholinowy lub wysiłkowy) 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Immunoglobuliny IgE swoiste Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Kortyzol w surowicy / moczu Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Diagnostyka mykologiczna śróskórne testy z alergenami Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH test w kierunku lambliozy Próba tuberkulinowa Eozynofilia w wymazach i indukowanej plwocinie Testy prowokacji donosowej Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Chlorki w pocie spirometria z próbą rozkurczową kontaktowe testy skórne Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Badanie składowych dopełniacza C3, C4 Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Równowaga kwasowo - zasadowa Alergologia 1016 PORADNIA ALERGII SKÓRNYCH Alfa Antytrypsyna Wstrzyknięcie szczepionki odczulającej (metoda klasyczna - badanie, ustalenie dawki, wstrzyknięcie, obserwacja, ocena odczynu)- Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Fruktozamina Badanie dna oka Badania immunologiczne (np. przeciwciała przeciwwyspowe, przeciwinsulinowe, anty GAD) Echokardiografia Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Badania mikrobiologiczne i posiewy z antybiogramem EKG wysiłkowe z opisem Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Hemoglobina glikowana (HbA1, HBA1C) USG met. Dopplera Pedobarografia Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Peptyd C Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej Diagnostyka mykologiczna Bad.przewodnictwa nerwowo-mięśniowego Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Glukozuria dobowa Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Badania serologiczne - inne Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Insulina w surowicy Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Diabetologia 1020 PORADNIA DIABETOLOGICZNA Mikroalbuminuria Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA TIBC USG sutków Badanie antropometryczne Markery nowotworowe Oznaczanie płci chromosomalnej Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA FT3, FT4 USG moszny / jąder, najądrzy / Badanie wydalania aldosteronu z moczem Scyntygrafia tarczycy Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Posiew nasienia USG transwaginalne Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Tyreoglobulina USG met. Dopplera Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA M-AB USG szyi ( tarczycy,przytarczyc,ślinianek, układu chłonnego szyi ) Mammografia Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kwas wanilinomigdałowy Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA TG-AB RTG czaszki celowane na siodło tureckie Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA TRH Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Wolne kortykoidy Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Test obciążenia TRH ( TSH po TRH ) Strona 3 z 46

14 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Test hamowania deksametazonem Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Test z tiazydami Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Test z biogonadylem Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Metoksykatecholaminy całkowite Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kortyzol w surowicy / moczu Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Renina Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEAS) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 11 - Dezoksykortyzol Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 17 - Hydroksykortykoidy Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 17 - Ketosterydy Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Estrogeny (estriol, estradiol) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Progesteron Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 17 - Hydroksyprogesteron Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Testosteron Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Prolaktyna Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Pregnandiol Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Katecholaminy w moczu / surowicy całkowite Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Noradrenalina Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Dopamina Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Serotonina Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Aldosteron Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Gonadotropina kosmówkowa (HCG) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA ACTH Strona 4 z 46

15 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA LH Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Hormon FSH Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1030 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA IGF-1 Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA TIBC USG sutków Kolposkopia Markery nowotworowe Oznaczanie płci chromosomalnej Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Posiew nasienia USG macicy i przydatków Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA FT3, FT4 Badanie cytohormonalne Badanie wydalania aldosteronu z moczem USG transwaginalne Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Badanie cytologiczne Tyreoglobulina USG met. Dopplera Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA M-AB Mammografia Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Kwas wanilinomigdałowy Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA TG-AB Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA TRH Wolne kortykoidy Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Metoksykatecholaminy całkowite Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Kortyzol w surowicy / moczu Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Test hamowania deksametazonem Renina Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEAS) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA 11 - Dezoksykortyzol Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA 17 - Hydroksykortykoidy Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA 17 - Ketosterydy Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Estrogeny (estriol, estradiol) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Progesteron Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA 17 - Hydroksyprogesteron Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Testosteron Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Prolaktyna Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Pregnandiol Strona 5 z 46

16 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Katecholaminy w moczu / surowicy całkowite Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Noradrenalina Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Dopamina Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Serotonina Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Aldosteron Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Gonadotropina kosmówkowa (HCG) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA ACTH Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA LH Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Hormon FSH Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1032 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO - GINEKOLOGICZNA IGF-1 Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA TIBC USG moszny / jąder, najądrzy / Markery nowotworowe Oznaczanie płci chromosomalnej Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA FT3, FT4 Badanie wydalania aldosteronu z moczem Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Posiew nasienia Tyreoglobulina USG met. Dopplera Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA M-AB Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Kwas wanilinomigdałowy Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA TG-AB Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA TRH Wolne kortykoidy Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Metoksykatecholaminy całkowite Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Kortyzol w surowicy / moczu Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEAS) Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA 11 - Dezoksykortyzol Strona 6 z 46

17 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA 17 - Hydroksykortykoidy Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA 17 - Ketosterydy Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Estrogeny (estriol, estradiol) Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Progesteron Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA 17 - Hydroksyprogesteron Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Testosteron Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Prolaktyna Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Pregnandiol Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Katecholaminy w moczu / surowicy całkowite Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Noradrenalina Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Dopamina Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Serotonina Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Aldosteron Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA ACTH Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA LH Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Hormon FSH Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1034 PORADNIA ANDROLOGICZNA IGF-1 Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI TIBC USG sutków Kolposkopia Markery nowotworowe Oznaczanie płci chromosomalnej Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Posiew nasienia Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI FT3, FT4 USG moszny / jąder, najądrzy / Badanie cytologiczne Badanie wydalania aldosteronu z moczem Mammografia Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI USG transwaginalne Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Tyreoglobulina USG met. Dopplera Strona 7 z 46

18 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI M-AB Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Kwas wanilinomigdałowy Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI TG-AB Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI TRH Wolne kortykoidy Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Metoksykatecholaminy całkowite Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Kortyzol w surowicy / moczu Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Dehydroepiandrosteron (DHEA lub DHEAS) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 11 - Dezoksykortyzol Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 17 - Hydroksykortykoidy Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 17 - Ketosterydy Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Estrogeny (estriol, estradiol) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Progesteron Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 17 - Hydroksyprogesteron Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Testosteron Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Prolaktyna Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Pregnandiol Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Katecholaminy w moczu / surowicy całkowite Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Noradrenalina Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Dopamina Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Serotonina Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Aldosteron Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Gonadotropina kosmówkowa (HCG) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI ACTH Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI LH Strona 8 z 46

19 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Hormon FSH Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1036 PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI IGF-1 Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY TIBC USG szyi ( tarczycy,przytarczyc,ślinianek, układu chłonnego szyi ) Markery nowotworowe Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY FT3, FT4 Scyntygrafia tarczycy Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY Tyreoglobulina USG met. Dopplera Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY TRH Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY ACTH Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY Hormon wzrostu (GH) Endokrynologia 1038 PORADNIA SCHORZEŃ TARCZYCY TG-AB Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY TIBC USG narządu ruchu / stawów biodrowych, kolanowych / Markery nowotworowe Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY FT3, FT4 Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Badanie wydalania aldosteronu z moczem Densytometria kręgosłupa/szyjki kości udowej Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Tyreoglobulina USG met. Dopplera Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY TRH Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Estrogeny (estriol, estradiol) Wolne kortykoidy Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Kalcytonina w osoczu Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Parathormon ( PTH ) Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Endokrynologia 1040 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY Kortyzol w surowicy / moczu Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA TIBC Rektoskopia/ anoskopia Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera Ezofagofiberoskopia Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA GGTP Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej AFP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA CEA ( antygen karcinoembrionalny ) Iniekcja środka farmakologicznego ze wskazań nagłych Badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA LDH Przetoczenie płynow/lekow nie uwzględnione w innych katalogach Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Izoenzymy kinazy kreatynowej :CK- BB,CK - MB, CK - MM Diagnostyka mykologiczna Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Chlorki w pocie Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) Strona 9 z 46

20 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Helicobacter pylori- przeciwciała Przeciwciała przeciwko endomysium Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Alfa Antytrypsyna Badanie kału na obecność niestrawionych resztek pokarmowych Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Gastroenterologia 1050 PORADNIA GASTR0ENTEROLOGICZNA p/c p/ transglutaminazie tk. Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA TIBC Rektoskopia/ anoskopia Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera Badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA GGTP Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej AFP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA CEA ( antygen karcinoembrionalny ) Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA LDH Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Test NBT Immunoglobuliny IgE swoiste Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Komórki LE Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Izoenzymy kinazy kreatynowej :CK- BB,CK - MB, CK - MM Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Helicobacter pylori- przeciwciała Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Gastroenterologia 1052 PORADNIA GASTROLOGICZNA Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH TIBC Rektoskopia/ anoskopia Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera Badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH GGTP Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej AFP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH CEA ( antygen karcinoembrionalny ) Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH LDH Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH Izoenzymy kinazy kreatynowej :CK- BB,CK - MB, CK - MM Diagnostyka mykologiczna Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH Helicobacter pylori- przeciwciała Przeciwciała przeciwko endomysium Gastroenterologia 1054 PORADNIA CHORÓB JELITOWYCH p/c p/ transglutaminazie tk. Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA TIBC Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej AFP USG met. Dopplera Ezofagofiberoskopia Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Immunoglobuliny IgE swoiste Strona 10 z 46

21 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Komórki LE Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Testy z barwnikami egzogennymi (BSP) Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Ferrytyna Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA UDP RTG kontrastowe przewodu pokarmowego Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Immunoglobuliny (A, D, E, G, M) Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała HCV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA GGTP Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Antygen HBe Porfiryny Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Lipopreteina a Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Lipoproteiny,rozdział Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Haptoglobina Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Ceruloplazmina Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Cholinesteraza Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA LCAT Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Izoenzymy LDH Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA 5 - Nukleotydaza Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Apolipoproteiny Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Alfa Antytrypsyna Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała anty - HAV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała HBs Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Kwasy żółciowe Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA FAG Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Miedź (Cu) we krwi / moczu Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Odczyn Coombsa Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Oporność osmotyczna erytrocytów Strona 11 z 46

22 Narodowy Fundusz Zdrowia AOS ZAŁĄCZNIK NR 1 Uwaga: Badania z kompetencji lekarza POZ rozliczane będą zgodnie z zapisami w materiałach szczegółowych porada I typu porada II typu - wartość punktowa 4 pkt porada III typu - wartośc punktowa 7 pkt. (KODY RESORTO WE DLA PORADNIA DOROSŁY CH - SPECJALISTYCZNA (ZAKRES PARZYST E, DLA ŚWIADCZEŃ) DZIECI - NIEPARZY badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania i procedury Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała HBe Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała HBc-IgM, Total Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała anty - HDV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Badanie wirusologiczne w kierunku EBV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Przeciwciała anty - HEV Gastroenterologia 1056 PORADNIA HEPATOLOGICZNA Badanie wirusologiczne w kierunku CMV( CMV- IgG,CMV-IgM) Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Witamina B12 Badanie neuropsychologiczne Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA TIBC Rektoskopia/ anoskopia USG transrektalne Tilt test Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Inne witaminy Edukacja i opracowanie diety diagnostycznoleczniczej USG transwaginalne Pneumocystis carini w wydzielinie z drzewa oskrzelowego Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA EKG wysiłkowe z opisem Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Markery nowotworowe Echokardiografia czynnościowa (wysiłkowa, próba dobutaminowa) Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Mikroalbuminuria Densytometria nasady kości przedramienia/kości piętowej Autoprzeciwciała dla antygenów narządowych USG met. Dopplera 24 - godz. Holter - EKG, RR Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Kwas foliowy Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Hemoglobina glikowana (HbA1, HBA1C) Echokardiografia Cystoskopia Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Fruktozamina Diagnostyka mykologiczna Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Peptyd C Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA GGTP Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Amoniak Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Cholinesteraza Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Ceruloplazmina Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Klirens endogennej kreatyniny Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Izoenzymy kinazy kreatynowej :CK- BB,CK - MB, CK - MM Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Przeciwciała HCV Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA Geriatria 1060 PORADNIA GERIATRYCZNA BK posiew Strona 12 z 46

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 3/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 81/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff)

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff) CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB HEMATOLOGIA Morfologia (3 diff) 12,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Ocena rozmazu 6,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Morfologia (3 diff) + CRP ilościowe 25,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Retikulocyty 6,00

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA A. HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia krwi 22 parametrowa 10,00 1 dzień Rozmaz krwi ( preparat barwiony ) 10,00 1 dzień Retikulocyty 7,00 1 dzień OB. 5,00 1 dzień APTT 10,00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015 Załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkurs Ofert Nr 5/2015 Nazwa i adres Zamawiającego: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 49/2016 CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ Charakterystyka problemu zdrowotnego Alergia uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XX wieku. W wielu obserwacjach

Bardziej szczegółowo

Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie w 2017 roku.

Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie w 2017 roku. ZATWIERDZAM DYREKTOR 6 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SPZOZ w DĘBLINIE mgr inż. Wojciech ZOMER Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...;

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...; FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr /2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu z dnia. Zawiercie, dnia... NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ( wpisać zakres zgodnie z treścią ogłoszenia)......

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena Załącznik Nr 1do Aneksu Nr 1/15 z dnia 02.04/15 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24 lutego 2015 r. CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Pobranie

Bardziej szczegółowo

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00 Cennik ZUM M-P-K Mocz - badanie ogólne 10,00 OB 6,00 Morfologia krwi (pełna) 14,00 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 PT (INR) 12,00 APTT 12,00 Fibrynogen 14,00 D-dimer- ilościowo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2010 na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2010 na świadczenia zdrowotne OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2010 na świadczenia zdrowotne Uprzejmie informuję, że wybrano następujące oferty: Lp. Nazwa świadczenia Nazwa oferenta Zadanie nr 1 badania radiologiczne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium diagnostyki medycznej.

Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium diagnostyki medycznej. Kierownik mgr Hanna Czeszko-Paprocka, tel. (22) 33 55 314 e-mail hpaprocka@zakazny.pl Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK NAZWA BADANIA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ( dni ) Hematologia CENA BADANIA 1 Morfologia 5 diff 1 8,00 zł 2 Rozmaz krwi obwodowej 1 8,00 zł 3 Retikulocyty 1 7,00 zł 4 OB

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 3.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU Lp. Badanie Cena (PLN) 1. Alergeny wziewne i pokarmowe (27) profil pediatryczny

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

Cennik badań. 2 Białko w moczu 1 7.00 zł. 3 Białko w dobowej zbiórce moczu 1 6.00 zł. 4 Glukoza w moczu 1 6.00 zł

Cennik badań. 2 Białko w moczu 1 7.00 zł. 3 Białko w dobowej zbiórce moczu 1 6.00 zł. 4 Glukoza w moczu 1 6.00 zł Cennik badań 1. Analityka lekarska 2. Hematologia - serologia - koagulologia 3. Biochemia kliniczna enzymy, witaminy 4. Hormony markery nowotworowe 5. Przeciwciała autoprzeciwciała 6. Immunoserologia chorób

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974 .. Pieczęć oferenta Załącznik nr 1 do SIWKO nr ZP/01/12/KO Szczegółowy wykaz badań, terminy i szacunkowa ilość badań będących przedmiotem konkursu FORMULARZ OFERTOWY - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Wartość

Bardziej szczegółowo

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/12/2007 Kontraktowanie i wydatkowanie środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie badań formularz cenowy

Zestawienie badań formularz cenowy Załącznik nr 2 L.p. Nazwa badania Zestawienie badań formularz cenowy Ilość badań w ujęciu dwuletnim 1 Mocz - badanie ogólne 4 536 2 OB 3 083 3 Morfologia krwi (pełna) 5 079 4 Rozmaz krwi (manualnie) 109

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku

Przewidywana ilo w cigu roku 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE roku Cena badania 1 2 3 1 Mocz - posiew jałowy 150 2 Mocz - posiew + antybiogram 120 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 200 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO L.p. Nazwa badania laboratoryjnego Ilość badań w roku (w sztukach) Hematologia 1 Leukocyty z rozmazem 35 2 Retikulocyty 2 3 Płytki (metoda manualna) 25

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA W 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych inne niż finansowane ze środków publicznych CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych inne niż finansowane ze środków publicznych CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego Prowadzącego GRUPĘ ZDROWIE Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych inne niż finansowane ze środków publicznych CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu)

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) InviMed Poznań In vitro Pakiet IVF ICSI 6.700 PLN II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) Punkcja jajników (ze znieczuleniem) Zapłodnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia:

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia: Nadarzyn, dnia 14.12.2009r SPGZOZ 1/2009 INFORMACJA NR 1 Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełnienia ankiety:

Zasady wypełnienia ankiety: Zasady wypełnienia ankiety: Ankietę wypełnia osoba uprawniona do składania oświadczeń w imieniu świadczeniodawcy lub upoważniona przez świadczeniodawcę do składania oświadczeń i wypełnienia ankiety. Ankietę

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Nazwa badania OFERTA BADAŃ 2014 Materiał do badania Czas oczekiwania na wynik I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Kamienie moczowe kamień moczowy Kał badanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH Obowiązujący od 03.03.2014 Lp. Nazwa analizy Cena/zł HEMATOLOGIA 1 OB 6,50 zł 2 Leukocytoza 8,00 zł 3 Morfologia krwi z płytkami ( 16

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Rodzaj badania wynik w dniach 1. 17-OH Progesteron 7 25 2. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 7 30 3. AFP (alfa-fetoproteina) 5 30 4. AMH 7 30 5. Aldosteron 7 5 6. Alfa1

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym Lp. Nazwa badania 1. 25-OH witamina D3 2. α-fetoproteina (AFP) 3. albumina 1 / 31 4. ALAT (aminotransferaza alaninowa) 5. alkohol etylowy (tylko na zlecenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Wskazane w formularzu ofertowym ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia innej ilości badań w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa Cena VAT. zw DZMStężCukruWmoczu 10,00 zł - DZM - oznaczenie stężenia białka w

KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa Cena VAT. zw DZMStężCukruWmoczu 10,00 zł - DZM - oznaczenie stężenia białka w CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH KOD Opis świadczenia Naa systemowa Cena VAT ANALITYKA 1101 - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 10,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w 1102 moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia Compensa Zdrowie Compensa Zdrowie to dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w około 1000 placówkach Centrum Medycznego Lux Med (dawnych CM LIM) w całej Polsce. Wykupując

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 206 12175 Poz. 1225 1225 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. ilość badań x. Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania

ZAŁĄCZNIK NR 3. ilość badań x. Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania 2 mc badania 1 17-OHPRG 4 2 ACTH 4 3 AFP 12 4 ALAT 6576 5 ALBUMINA 73 6 AMFETAMINA 1 7 AMYLAZA w sur 330 8 AMYLAZA w moczu 109 9 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. Wazów, piętro II Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania na potrzeby Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Czas oczekiwania na wynik (dni)

Czas oczekiwania na wynik (dni) Zał. Nr 2 do konkursu Formularz asortymentowo-cenowy Lp Czas oczekiwania na wynik (dni) Szacunkowa ilość badań w okresie umowy Nazwa badania (kod ICD) ACTH - hormon adrenokortykotropowy (L63) 6 1. 2. Albumina

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 6/005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Opieka Medyczna PZU STANDARD

Opieka Medyczna PZU STANDARD Opieka Medyczna PZU STANDARD Rezerwacja świadczeń zdrowotnych Dostęp do całodobowej infolinii - umawianie terminu realizacji świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem dedykowanej infolinii PZU. Infolinia

Bardziej szczegółowo

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery}

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery} Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy {gallery}lab2{/gallery} Pełny zakres usług diagnostyki laboratoryjnej Ze względu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego Informacja o wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz za dokumentację medyczną

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ MATERIAŁU HEMATOLOGIA C55.083.02 MORFOLOGIA KRWI (PROFIL) 8,70 zł krew EDTA C59.082.22 OB. ODCZYN BIERNACKIEGO 5,00 zł krew na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo