REGULAMIN OFERTY HANDLOWEJ LEKAM PREMIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OFERTY HANDLOWEJ LEKAM PREMIUM"

Transkrypt

1 REGULAMIN OFERTY HANDLOWEJ LEKAM PREMIUM POJĘCIA I DEFINICJE W niniejszym regulaminie o ile kontekst nie wymaga jasno inaczej, poniższe słowa i wyrażenia posiadają następujące znaczenia: Regulamin Oferta handlowa Rabat" Premie rzeczowe Produkty Przedstawiciel LEKAM Organizator lub LEKAM oznacza Regulamin oferty handlowej Lekam Premium oznacza ofertę handlową Lekam Premium organizowaną przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. oznacza rabat handlowy udzielony przy danej wartości zamówienia. oznaczają nagrody o charakterze niepieniężnym wymienione w punkcie 3.3 Regulaminu, przyznawane w zamian za zamówienia w ramach Oferty handlowej na zasadach określonych w Regulaminie. oznaczają produkty lecznicze wydawane bez recepty oraz suplementy diety wyprodukowane przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o, wymienione w Załączniku 1 do Regulaminu, będące przedmiotem Oferty handlowej. oznacza pracownika lub przedstawiciela LEK-AM uprawnionego do realizacji zamówień w ramach Oferty handlowej, oznacza Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. z siedzibą w Zakroczmiu przy ul. Ostrzykowizna 14A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: ; NIP: działająca za pośrednictwem spółki So What Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wandy 6/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: ; NIP: Uczestnik oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną będącą właścicielem apteki ogólnodostępnej, która przystąpiła do Oferty handlowej. Strona internetowa oznacza stronę internetową Organizatora dostępną pod adresem

2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Oferty handlowej. 1.2 Oferta handlowa trwa od 20 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. 1.3 Oferta handlowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. UCZESTNICTWO W OFERCIE HANDLOWEJ 2.1 Oferta handlowa skierowana jest do podmiotów będących właścicielami Aptek ogólnodostępnych w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.2 Uczestnik przystępuje do Oferty handlowej zgłaszając Przedstawicielowi LEKAM chęć uczestnictwa w Ofercie. 2.3 Uczestnik przystępując do Oferty handlowej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 2.4 Uczestnictwo w Ofercie handlowej jest dobrowolne. 3. ZASADY OFERTY HANDLOWEJ 3.1 Każdy Uczestnik dokonujący zakupu Produktów w czasie trwania Oferty handlowej uprawniony jest do otrzymania Rabatu oraz Premii rzeczowej na zasadach określonych poniżej. 3.2 Ofertą handlową objęte są zakupy, których jednorazowa wartość wynosi co najmniej PLN netto, dokonane u dystrybutora hurtowego Produktów biorących udział w Ofercie handlowej. 3.3 Premie rzeczowe i Rabaty, przyznawane są w przypadku złożenia w czasie trwania Oferty handlowej jednorazowego zamówienia o wartości PLN netto ( Zamówienie ), dokonanego za pośrednictwem Przedstawiciela LEKAM u dystrybutora hurtowego Produktów biorących udział w Ofercie handlowej, z zastrzeżeniem ograniczenia ilościowego wskazanego w punkcie 3.4 poniżej. W przypadku realizacji zamówienia na zasadzie opisanej w poprzednim zdaniu, Uczestnik ma prawo do wyboru następującego: 1) 7% rabatu liczonego od wartości Zamówienia łącznie z premią rzeczową w postaci Telewizora Samsung Smart TV 46, 2) 9% rabatu liczonego od wartości Zamówienia łącznie z premią rzeczową w postaci Smartfone Samsung Galaxy S III, 3) 11% rabatu liczonego od wartości Zamówienia łącznie z premią rzeczową w postaci Tabletu Samsung Galaxy Prawo do Premii Rzeczowej oraz Rabatu przyznawanego zgodnie z punktem 3.3 przysługuje 80 pierwszym Uczestnikom, którzy dokonają oraz zrealizują Zamówienie (patrz punkt 3.7) zgodnie z punktem 3.3 powyżej.. W przypadku, w którym Zamówienie zostanie złożone poza powyższym limitem Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Uczestnika, któremu nie będzie przysługiwać Rabat lub Premie rzeczowe. W takiej sytuacji Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do anulowania dokonanego Zamówienia. 3.5 Informację o hurtowniach objętych Ofertą handlową przekazywać będą Przedstawiciele LEKAM realizujący zamówienia w ramach Oferty handlowej.

3 3.6 Niezależnie od zasad przyznawania Premii rzeczowych i Rabatów określonych w pkt 3.3 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo rozszerzenia Oferty handlowej na produkty niewymienione w Załączniku 1 lub objęcia wybranych grup produktów dodatkowym Rabatem lub Premiami Rzeczowymi, na zasadach określonych odrębnie w formie stosownego ogłoszenia. 3.7 W czasie trwania Oferty handlowej Przedstawiciele LEKAM, będą zbierać, a następnie przesyłać informacje o zapotrzebowaniu Uczestników na Produkty za pośrednictwem platformy Farmaprom do hurtowni farmaceutycznych biorących udział w Ofercie handlowej. Na podstawie tych informacji hurtownie potwierdzają z apteką warunki Zamówienia i przyjmują Zamówienie do realizacji. Przedstawiciel LEKAM weryfikuje realizację Zamówień, i decyduje o przyznaniu Premii Rzeczowej Uczestnikowi. Rabat oraz Premie rzeczowe zostaną przydzielone wyłącznie za zamówienia zrealizowane. Premie rzeczowe oraz Rabaty przyznane za zamówienia nie zrealizowane w ciągu 30 dni od daty zakończenia obowiązywania Oferty handlowej zostaną anulowane 3.8 Na zasadach określonych w pkt 3.3 powyżej, Uczestnik otrzyma Rabat od hurtowni biorącej udział w Ofercie handlowej, w wysokości w pkt 3.3 powyżej. Powyższe uprawnia hurtownię do otrzymania od Organizatora refundacji kwoty udzielonego rabatu na zasadach określonych odrębnie. 3.9 Premie rzeczowe oraz Rabaty przyznawane są na podstawie każdego zrealizowanego w ramach Oferty handlowej Zamówienia, niezależnie od innych wcześniejszych lub późniejszych zamówień Skorzystanie przy danym zakupie z oferty rabatowej oferowanej przez dystrybutorów hurtowych dotyczących Produktów lub z innej oferty promocyjnej Organizatora dotyczącej Produktów, wyłącza możliwość zgłoszenia danego Zamówienia do Oferty handlowej i otrzymania Rabatu oraz Premii rzeczowej na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 4. PREMIE RZECZOWE 4.1 Premie rzeczowe są przyznawane po złożeniu i realizacji przez Uczestnika Zamówienia, na zasadach określonych w punkcie 3 Regulaminu Premie rzeczowe będą przekazywane Uczestnikom poprzez ich doręczenie za pośrednictwem Przedstawiciela LEKAM albo pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Koszty związane z dostarczeniem premii rzeczowej pod adres wskazany przez Uczestnika ponosi Organizator. Premie rzeczowe będą przekazywane w terminie 60 dni od dnia realizacji Zamówienia zweryfikowanego przez Przedstawiciela LEKAM zgodnie z punktem 3.7 powyżej. 4.3 Dowodem odbioru Premii rzeczowej doręczonej przez Przedstawiciela LEKAM jest Protokół odbioru premii rzeczowej. Wzór protokołu stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu. 4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak odebrania Premii rzeczowej przez Uczestnika, jeżeli przekaże Premię rzeczową na adres podany przez Uczestnika. W przypadku nieodebrania Premii rzeczowej przekazanej na adres podany przez Uczestnika, pomimo dwukrotnego awiza, Uczestnik traci prawo do tej Premii rzeczowej. 4.5 W żadnym przypadku Uczestnikowi nie będzie przysługiwać ekwiwalent pieniężny w zamian za Premię rzeczową. 4.6 W przypadku wyczerpania Premii rzeczowych określonego rodzaju, Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. O kolejności przyznawania Premii rzeczowych decyduje kolejność zamówień. 4.7 Zamówionej Premii rzeczowej nie można zwrócić ani wymienić na inną.

4 4.8 Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do zapewnienia dostawy Premii rzeczowych. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady towarów przekazanych, jako Premie rzeczowe. 5. REZYGNACJA 5.1 Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Ofercie handlowej. W tym celu powinien skontaktować się z Organizatorem. Po dokonaniu rezygnacji ewentualne Premie rzeczowe lub Rabaty są umarzane, zaś Uczestnik traci status Uczestnika. Nie oznacza to utraty praw do zamówionych już Premii rzeczowych. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Ofercie handlowej lub realizację praw do Rabatu lub Premii rzeczowych, z zastrzeżeniem odpowiedzialności za przekazanie przez hurtownię objętą Ofertą handlową Rabatu na zasadach określonych w Regulaminie. Wyłączenie to obejmuje w szczególności odpowiedzialność za opóźnione doręczenie Uczestnikowi Premii rzeczowych, jeżeli opóźnienie było spowodowane okolicznościami po stronie operatora pocztowego bądź kuriera. 6.3 Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 6.4 Uczestnik nie jest w jakikolwiek sposób zobowiązany do zakupu produktów leczniczych i dysponuje nieograniczoną swobodą umowną, co do wyboru produktów bez względu na producenta. 6.5 Celem Oferty handlowej nie jest reklama Produktów ani przekazywanie daru czy wsparcie sponsorskie Uczestnika Oferty handlowej, ale udzielenie Premii zakupowych, wynikających z ilości Produktów zakupionych przez Uczestnika. Udzielenie Premii rzeczowej stanowi dozwoloną praktykę handlową (trade practice). 6.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Oferty handlowej, określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnicy będą informowani na Stronie internetowej lub przez Przedstawiciela LEKAM. Zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników.

5 Załącznik 1 Wykaz Produktów będących przedmiotem Oferty handlowej "Lekam Premium" PRODUKT DAWKA/OPAKOWANIE PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Alerzina Bioluteina Bioluteina Bioluteina Total Bioluteina Total Contix ZRD Contix ZRD M.A.G. B6 M.A.G. B6 Maglek B6 Maglek B6 Ocumax Ocumax Orton Orton Orton Flex Ostowap D3 Ostowap D3 10x10 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 30 tabl. powl. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 60 tabl. powl. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 30 kaps. miękkich Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 60 kaps. miękkich Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 5x30 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 5x60 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 10x30 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 10x60 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 20x7 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 20x14 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 30 tabl. powl. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 60 tabl. powl. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 500x50 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 500x60 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 1x90 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 3x14 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 3x60 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 5x30 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 0,2% x 10 ml Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 0,4% x 10 ml Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 30 tabl. powl. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 60 tabl. powl. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 30 sasz. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 250x30 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 250x60 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

6 Załącznik 2 Protokół odbioru Premii rzeczowej Potwierdzam otrzymanie od Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. Premii rzeczowej zgodnie z Regulaminem Oferty handlowej Lekam Premium" oraz poniższym wykazem. Wykaz środków rzeczowych stanowiących przedmiot Premii rzeczowej LP Nazwa Ilość Data: Pieczęć Apteki: Podpis osoby upoważnionej do odbioru Premii rzeczowej: Podpis osoby upoważnionej do przekazania Premii rzeczowej:

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska sp. z o.o., Organizator Promocji Pełna ochrona z podwójną korzyścią, działając na podstawie 8 ust. 2 regulaminu Promocji, zmienia jej regulamin w ten sposób, iż włącza do Promocji, jako Produkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja

REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja Niniejszy Regulamin Programu CLUB BELMEB (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady funkcjonowania Programu CLUB BELMEB, w szczególności określa prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO

Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO I. Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w IV Etapie programu promocyjnego pod nazwą Moje Vichy Pro (dalej: Program ). 2. Program jest ogłaszany,

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka

Bardziej szczegółowo