DEHYDROEPIANDROSTERON W LECZENIU DYSFUNKCJI SEKSUALNYCH W PRZEBIEGU CHOROBY AFEKTYWNEJ DWUBIEGUNOWEJ OPIS PRZYPADKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEHYDROEPIANDROSTERON W LECZENIU DYSFUNKCJI SEKSUALNYCH W PRZEBIEGU CHOROBY AFEKTYWNEJ DWUBIEGUNOWEJ OPIS PRZYPADKU"

Transkrypt

1 DEHYDROEPIANDROSTERON W LECZENIU DYSFUNKCJI SEKSUALNYCH W PRZEBIEGU CHOROBY AFEKTYWNEJ DWUBIEGUNOWEJ OPIS PRZYPADKU dr med. Justyna Holka-Pokorska, lek. med. Agnieszka Piróg-Balcerzak Streszczenie W artykule skupiono si na szczególnej formie zaburzeƒ seksualnych jakimi sà objawy dysfunkcji seksualnych wprzebiegu chorób afektywnych. Omówiono istotne badania dotyczàce rodzaju i cz stoêci dysfunkcji seksualnych w przebiegu chorób afektywnych oraz rodzajów podejmowanych interwencji terapeutycznych majàcych na celu popraw funkcjonowania seksualnego w tej grupie chorych. Jako jednà ze strategii proponowanych, w celu poprawy libido oraz leczenia zaburzeƒ erekcji, mo e byç stosowanie androgenów (w tym androgenu nadnerczowego-dehydroepiandrosteronu). W pracy zaprezentowano opis terapii pacjenta cierpiàcego na chorob afektywnà dwubiegunowà, u którego w celu terapii zaburzeƒ erekcji oraz os abienia libido podawano dehydroepiandrosteron w dawce 100 mg przez okres 12 miesi cy. S owa kluczowe: zaburzenia seksualne, choróby afektywne, dehydroepiandrosteron DEHYDROEPIANDROSTERONE IN THE TREATMENT OF SEXUAL DYSFUNCTION IN BIPOLAR DISORDER PAPIENT CASE REPORT This article focuses on a peculiar form of sexual disorder, namely on sexual dysfunction symptoms observed in bipolar disorders. Crucial research concerned with the type and frequency of sexual dysfunctions observed in bipolar disorders has been described, along with the selection of therapeutic interventions aimed at augmenting the sexual functions in this group of the diseased. One of the strategies suggested to increase libido and to treat erection disorders is to apply androgens (including an adrenal androgen dehydroepiandrosterone). The paper contains a description of a therapy of a patient suffering from the affective bipolar disease, who was receiving, over a period of 12 months, a 100 mg dose of dehydroepiandrosterone in order to treat his reduced libido and erection disorders. dr med. Justyna Holka- -Pokorska III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii wwarszawie lek. med. Agnieszka Piróg-Balcerzak Oddzia Leczenia Zespo ów Abstynencyjnych, Instytut Psychiatrii i Neurologii wwarszawie Key words: Sexual dysfunctions, bipolar disorder, dehydroepiandrosterone PRACA RECENZOWANA WPROWADZENIE W obraz kliniczny oraz przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej wpisane sà objawy zwiàzane z zaburzeniami sfery seksualnej. Wed ug Dziesiàtej Rewizji Mi dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) w trakcie epizodów hypomaniakalnych i maniakalnych, obok zwi kszonej energii i aktywnoêci, obserwuje si wzmo enie pop du seksualnego 10 Przeglàd Seksuologiczny, lipiec/wrzesieƒ 2012, nr 31

2 oraz zmniejszonà potrzeb snu. Natomiast w przebiegu zaostrzeƒ depresyjnych obni- eniu nastroju podstawowego towarzyszy spadek energii i zmiejszone libido (ICD-10). W literaturze przedmiotu istnieje szereg opisów zaburzeƒ seksualnych towarzyszàcych zarówno chorobie afektywnej dwubiegunowej jak i zaburzeniom depresyjnym nawracajàcym. W badaniu Dell Osso i wspó pracowników opartym na analizie funkcjonowania seksualnego 142 chorych (60 z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz 82 z chorobà afektywnà jednobiegunowà w porównaniu do 101 chorych z grupy kontrolnej) wykazano, e u osób z chorobami afektywnymi d ugoterminowe zaburzenia cyklu reakcji seksualnej w àczajàc w to poziom libido, zaburzenia podniecenia jak i orgazmu wyst pujà istotnie cz Êciej, ni u osób z grupy kontrolnej (Dell Osso 2009). Uwa a si, e zaburzenia seksualne wyst pujàce w przebiegu zaburzeƒ afektywnych zazwyczaj przemijajà wraz z ustàpieniem lub skutecznym leczeniem epizodów zaburzeƒ nastroju (Lew-Starowicz 1992). Odr bnà kwesti stanowià objawy dysfunkcji seksualnych towarzyszàcych ró nym strategiom farmakologicznym stosowanym w terapii zaburzeƒ afektywnych. W opisywanym powy ej badaniu Dell Osso i wsp. nie uwzgl dniono wp ywu rodzaju terapii farmakologicznej stosowanej w celu zapobiegania nawrotom choroby jedno- lub dwubiegunowej na przejawiane przez chorych objawy zaburzeƒ seksualnych, koncentrujàc si jedynie na rodzaju wyst pujàcych w badanym okresie zaburzeƒ (Dell Osso 2009). Natomiast w badaniu Zuncheddnu i Carpiniello wykazano, e a 18% spoêród 51 osobowej grupy chorych obojga p ci, cierpiàcych na chorob afektywnà dwubiegunowà typu I i typu II, raportowa o pogorszenie funkcjonowania seksualnego nak adajàce si u nich na poczàtek zaburzeƒ afektywnych, bez zwiàzku ze stosowanymi w leczeniu tego schorzenia preparatami normotymicznymi (Zuncheddnu i Carpiniello 2006). W opisywanym badaniu 30% osób, spoêród badanej grupy, wiàza o pogorszenie funkcjonowania seksualnego nie tyle z samym przebiegiem zaburzeƒ psychicznych, co kuracjà normotymicznà przy u yciu litu. Ponad 37% z grupy badanej w porównaniu do 9,5% z grupy kontrolnej raportowa o, e nigdy lub prawie nigdy nie odczuwa po àdania seksualnego, natomiast jedynie 57% z grupy chorych z CHAD w porównaniu do 83% chorych z grupy kontrolnej, odczuwa satysfakcj w przebiegu stosunku seksualngo. Z wyników francuskiego badania ELIXIR, którym obj to populacj 4557 chorych z depresjà nawracajàcà wynika, e a u 65% chorych obojga p ci nieleczonych farmakologicznie wyst pujà zaburzenia funkcjonowania seksualnego. Odsetek ten by jedynie nieznacznie wy szy (wynosi 71%) wêród podgrupy chorych, którzy byli z powodu depresji leczeni farmakologicznie (Bonierbale 2003). Mimo, e rozpowszechnienie zaburzeƒ seksualnych w przebiegu chorób afektywnych jest tak wysokie, nie opracowano szczegó owych standardów dotyczàcych post powania terapeutycznego w leczeniu tej szczególnie uwarunkowej etiologicznie grupy dysfunkcji seksualnych. Z wyników przytoczonego ju wczeêniej badania ELIXIR wynika, e wobec chorych z depresjà nawracajacà, a w 39% przypadków lekarze próbowali diagnozowaç poziom nasilenia dysfunkcji seksualnych oraz wdro yç ró nego rodzaju post powanie terapeutyczne wobec takich dysfunkcji. Jednak, mimo podejmowanych ze strony lekarzy prób poprawy funkcjonowania seksualnego u chorych z depresjà, najcz Êciej stosowanà strategià (w 42% przypadków) by o oczekiwanie na spontanicznà remisj. Takie metody jak przerwy w przyjmowaniu leku mogàcego powodowaç lub nasilaç dysfunkcj tzw. drug holidays lub proponowanie terapii korygujàcej wobec konkretnych dysfunkcji seksualnych proponowane by y niezmiernie rzadko (Bonierbale 2003). DEHYDROEPIANDROSTERON Dehydroepiandrosteron jest hormonem wytwarzanym w warstwie siatkowatej kory nadnerczy o s abo androgennym fizjologicznym efekcie klinicznym. Nadal stosunkowo niewiele wiadomo na temat biologicznej funkcji oraz sekrecji dehydroepiandrosteronu w organiêmie cz owieka, mimo, e w porównaniu do innych substancji steroidowych, st enie dehydroepiandrosteronu (w postaci sulfonowanej DHEA-S) jest Przeglàd Seksuologiczny, lipiec/wrzesieƒ 2012, nr 31 11

3 spoêród nich najwy sze. I tak w porównaniu do DHEA-S, st enie testosteronu jest 1000 krotnie ni sze, natomiast wartoêci st eƒ estradiolu sà ni sze o (Labrie 2004). DHEA stanowi prekursor steroidów p ciowych i w organiêmie cz owieka jest przekszta cany do androstendionu, a nast pnie do testosteronu lub estradiolu, w oparciu o procesy intrakrynne tzn. konwersj w obr bie tej samej komórki (Arlt & Hewison 2004, cyt. za Bancroft 2009). Uwa a si, e wi kszoêç tkanek obwodowych efektywnie przekszta ca DHEA i DHEA-S do aktywnych androgenów lub estrogenów, które z kolei zwrotnie nie sà uwalniane do krwioobiegu (Labrie 2004). Wed ug Bancrofta nadal nie ustalono w jakich proporcjach prohormony DHEA i DHEA-S przekszta cane sà do aktywnych estrogenów i androgenów u m czyzn, a w jakich u kobiet, oraz czy DHEA posiada w organiêmie odmiennà pierwotnà funkcj fizjologicznà ni prekursory innych aktywnych hormonów steroidowych (Bancroft 2009). Z badaƒ innych autorów wynika, e 30% wszystkich androgenów u m czyzn oraz 90% u kobiet po menopauzie pochodzi z konwersji z DHEA/DHEA-S, (Yen 2001 cyt. za Krysiak 2008). Proporcje te zmieniajà si w zakresie ró nych narzàdów docelowych. Dla przyk adu dla gruczo u krokowego przyjmuje si, e jedynie 50% testosteronu dociera do prostaty z krwià obwodowà, a druga po owa pochodzi z miejscowej konwersji z DHEA/DHEA-S (Labrie 2004). Do odczuwania subiektywnie zadowalajàcego poziomu po àdania seksualnego oraz wyst powania prawid owego cyklu reakcji seksualnych u ludzi, konieczne jest wystarczajàco wysokie st enie testosteronu przy udziale innych zwiàzków neurochemicznych tj. oksytocyny, dopaminy, acetylocholiny oraz tlenku azotu (Steers 2000, Swann 2003). U zwierzàt hypogonadyzm objawia si znacznym zmniejszeniem poziomu libido i zmianami dotyczàcymi mi Êni g adkich cia jamistych, przejawiajàcych si zaburzeniami erekcji, które mogà byç odwracalne przy pomocy suplementacji testosteronu. Testosteron stosowany jest w terapii zaburzeƒ seksualnych (g ównie zaburzeƒ erekcji) zwiàzanymi z obni onym poziomem tego hormonu i traktowany bywa jako substytucja hormonalna u m czyzn po 50 roku ycia z objawami potweirdzonego klinicznie i biochemicznie hypogonadyzmu (Lew-Starowicz 2004). Wiele badaƒ wykaza o przewag korzyêci nad niebezpieczeƒstwami testosteronowej terapii zastepczej (TTZ) u starzejàcych si m czyzn, chocia nie potwierdzono jednoznacznie ca kowitego bezpieczeƒstwa onkologicznego takiej kuracji (Nieschlag 2005). Z tego wzgl du nadal bardzo atrakcyjne klinicznie mo e byç rozwa anie suplementacji androgenów nadnerczowych w przypadku niedoboru andgrogenów oraz objawów hypogonadyzmu, zw aszcza w sytuacji zwi kszonego ryzyka onkologicznego lub wtedy gdy istnieje ryzyko destabilizacji stanu psychicznego i zwi kszenia poziomu dra liwoêci przy suplementacji testosteronu u chorych z zaburzeniami afektywnymi. Istniejà teoretyczne podstawy, eby podejrzewaç, i niskie lub niewystarczajàce st enie DHEA/DHEA-S jest stanem niekorzystnym dla organizmu cz owieka. Dotychczas nie opisano ani nie wyodr bniono konkretnego zespo u syndromologicznego niedoboru androgenów nadnerczowych u cz owieka. Model zespo u niedoboru androgenów nadnerczowych mogà natomiast stanowiç objawy obserwowane u chorych z niedoczynnoêcià nadnerczy, u których nawet po wyrównaniu poziomu glikokortykoidów oraz mineralokortykoidów obserwuje si syndromy przewlek ego zm czenia oraz zmniejszone libido (Labrie 2004). Natomiast po wyrównaniu poziomu DHEA/DHEA-S u chorych z niewydolnoêcià nadnerczy obserwowano popraw ogólnego samopoczucia, nastroju oraz obni onego poziomu libido (Achermann i Sliverman 2001). Z badaƒ dotyczacych suplementacji DHEA u m czyzn i kobiet z depresjà wynika, e podawanie egzogennego dehydroepiandrosteronu w monoterapii, wp ywa na popraw nastroju oraz funkcjonowania seksualnego zarówno u kobiet jak i u m czyzn (Schmidt 2005). W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu Schmidt a i wsp. obserwowano 17% wzrost st enia wolnego testosteronu u badanych m czyzn oraz ponad pi ciokrotny wzrost st enia tego hormonu u kobiet. Nie wiadomo jednak, czy poprawa funkcjonowania seksualnego by a wtórna wobec pierwotnej poprawy nastroju 12 Przeglàd Seksuologiczny, lipiec/wrzesieƒ 2012, nr 31

4 podstawowego, czy stanowi a efekt ca kowicie niezale ny. Przeprowadzono dotychczas nieliczne badania randomizowane dotyczàce wp ywu egzogennego dehydroepiandrosteronu na objawy zaburzeƒ erekcji u m czyzn. W sze- Êciomiesi cznym, randomizowanym badaniu Wernera i wsp., przeprowadzonym na grupie 40 m czyzn z zaburzeniami erekcji przy prawid owym st eniu testosteronu, dihydrotestosteronu, prolaktyny i PSA, oraz obni onym poziomem dehydroepiandrosteronu wykazano korzystny wp yw suplementacji 50 mg dehydroepiandrosteronu wobec objawów zaburzeƒ erekcji ju od 8 tygodnia obserwacji (Werner 1999). Natomiast w 16- tygodniowym badaniu Moralesa z 2009 r., w którym uczestniczy o 86 m czyzn w wieku lat z obni onym st eniem testosteronu oraz/lub DHEA oceniano skutecznoêç dehydroepiandrosteronu w dawce 100 mg/dob w porównaniu do testosteronu i placebo wobec objawów zaburzeƒ erekcji przy jednoczesnym niedoborze androgenów (Morales 2009). Wyniki powy szego badania nie wykaza y korzystnego efektu stosowania DHEA, ani testosteronu u m czyzn z zaburzeniami erekcji oraz wspó istniejàcym hypogonadyzmem. Nadal niewiele wiadomo na temat wp ywu suplementacji dehydroepiandrosteronu na objawy zaburzeƒ erekcji zarówno w przypadku stosowania DHEA w monoterapii lub jako ewentualnego preparatu uwra liwiajàcego na dzia anie inhibitorów 5-fosfodiesterazy. Poni ej zaprezentowano prób terapii zaburzeƒ seksualnych pod postacià obni onego libido oraz zaburzeƒ erekcji u pacjenta z chorobà afektywnà dwubiegunowà. OPIS PRZYPADKU Pacjent A.Z. lat 30, kawaler, wykszta cenie Êrednie, mieszkajàcy z rodzicami, pracujàcy w warunkach chronionych. Wywiad rodzinny obcià ony chorobà afektywnà u ciotecznej siostry pacjenta. Bez istotnych odchyleƒ w badaniu fizykalnym, z prawid owymi wartoêciami ciênienia t tniczego oraz bez objawów zespo u metabolicznego. Od oko o 10 lat poprzedzajàcych opisywany okres by leczony z powodu zaburzeƒ psychicznych, gdzie rozpoznawano u niego poczàtkowo zaburzenia urojeniowe, schizofreni, depresj poschizofrenicznà, zaburzenia schizoafektywne. W ostatnich latach w obrazie klinicznym choroby obserwowano natomiast wyraênà biegunowoêç nastroju, przerywanà okresami bardzo dobrej remisji objawów psychopatologicznych, co skutkowa o ostatecznie postawieniem diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej. W latach poprzedzajàcych rozwój objawów zaburzeƒ psychicznych kilkunastomiesi czny okres palenia marihuany 1 2x w tygodniu. W przebiegu terapii choroby afektywnej dwubiegunowej by leczony normotymicznie kwasem walproinowym, okresowo preparatami przeciwdepresyjnymi (g ównie wenlafaksynà) oraz lekami przeciwpsychotycznymi spo- Êród których najbardziej efektywna i najd u ej stosowana by a olanzapina. W ciàgu kilku ostatnich lat poprzedzajàcych opisywany okres, chory zaczà obserwowaç u siebie dysfunkcje seksualne pod postacià obni enia libido oraz zaburzeƒ erekcji. Objawy te utrzymywa y si bez wzgl du na aktualne wyst powanie u niego objawów zaostrzeƒ choroby afektywnej dwubiegunowej lub okresów remisji zaburzeƒ (w przebiegu terapii farmakologicznej lub spontanicznych remisji choroby). Objawy obni onego libido obecne by y nawet w okresach podwy szonej aktywnoêci i wzmo onego nap du w przebiegu epizodów hypomaniakalnych lub maniakalnych. W tych okresach powraca do przejawianych wczeêniej w trakcie epizodów maniakalnych zachowaƒ promiskuitywnych, pod postacià wizyt w agencjach towarzyskich, ale z powodu dysfunkcji seksualnych nie podejmowa tam e aktywnoêci seksualnej. W ostatnich kilku latach chory poszukiwa pomocy seksuologicznej i endokrynologicznej. W trakcie pierwszej konsultacji endokrynologicznej nie ujawniono ewidentnego pod o a endokrynologicznego zaburzeƒ seksualnych prezentowanych przez chorego. W wykonanych oznaczeniach laboratoryjnych ujawniono doêç niski, w stosunku do wieku, poziom testosteronu, ale nie przekraczajàcy dolnej granicy normy laboratoryjnej. Nie oznaczano wtedy poziomu dehydroepiandrosteronu ani siarczanu dehydroepiandrosteronu (Tab. I). Przeglàd Seksuologiczny, lipiec/wrzesieƒ 2012, nr 31 13

5 Tabela I. Badany Wyniki Norma hormon laboratoryjna Estradiol 39,6 pg/ml 0 5 pg/ml LH 2,69 IU/L 0,8 7,6 IU/L FSH 2,28 IU/L 0,7 11,1 IU/L Prolaktyna 16,4 ng/ml 2,5 17,0 ng/ml TSH 2,58 0,27 4,20 mikrog/ml mikrog/ml Testosteron 329,2 ng/dl ng/dl Ze wzgl du na to, e nie obserwowano u chorego ewidentnych odchyleƒ w zakresie podstawowych oznaczeƒ hormonalnych, w trakcie konsultacji endokrynologicznej nie podj to adnej interwencji farmakologicznej. U chorego jednak ukszta towa o si przekonanie racjonalizujàce obecne u niego dysfunkcje seksualne, jako jednoznacznie zwiàzane z niskim poziomem testosteronu. W trakcie kolejnych konsultacji seksuologicznych w ramach prywatnej praktyki ambulatoryjnej zlecono choremu iniekcje z gonadotropiny kosmówkowej w dawce 1500 j w odst pach tygodniowych przez kilkanaêcie tygodni, co spowodowa o wzrost st enia testosteronu do górnej granicy normy (32,3 nmol/l, przy normie laboratoryjnej 10,2 41,2 nmol/l), przy obni onym do 14 nmol/l poziomie SHBG (N nmol/l) oraz prawid owych wartoêciach oznaczeƒ estradiolu oraz hormonu luteotropowego. Chory obserwowa w tym okresie nieznaczny wzrost libido oraz popraw jakoêci erekcji do poziomu wystarczajàcego do penetracji, ale nie w pe ni zadowalajàcego. Zaprzesta leczenia seksuologicznego ze wzgl du na wysoki koszt terapii gonadotropinà kosmówkowà. Próbowa stosowaç bli ej nieokreêlone substancje o charakterze afrodyzjaków, które nabywa w sex-shopach lub za poêrednictwem internetu. W okresie mojego pierwszego kontaku z chorym, pozostawa on w stanie psychicznym bliskim wyrównanego po przebytym zaostrzeniu choroby afektywnej dwubiegunowej pod postacià epizodu maniakalnego. By leczony olanzapinà i kwasem walproinowym. Jego podstawowe badania laboratoryjne, PSA oraz profil lipidowy pozostawa y prawid owe. WartoÊç BMI wynosi a 27,4. Zg asza os abienie libido oraz zaburzenia erekcji na poziomie 2 punktów w Skali twardoêci wzwodu (Erection Hardness Grading Scale). W pomiarze Skalà DoÊwiadczeƒ Seksualnych ASEX uzyska 15 punktów (przy normie 5 punktów, a maksymalnym nasileniu zaburzeƒ dla wartoêci 30 punktów). W wykonanych oznaczeniach hormonalnych ujawniono podwy szony poziom estradiolu, stosunkowo niski poziom testosteronu oraz relatywnie wysoki poziom androgenu nadnerczowego siarczanu dehydroepiandrosteronu (Tab. II). Tabela II. Badany Wyniki Norma hormon laboratoryjna Estradiol 51,50 pg/ml 11,6 41,2 pg/ml LH 5,3 IU/L 1,50 9,30 IU/L FSH 1,44 IU/L 1,40 18,10 IU/L Prolaktyna 4,29ng/ml 2,10 17,70 ng/ml TSH 1,193 0,550 4,780 mikrog/ml mikrog/ml Testosteron 403,0 ng/dl ng/dl DHEA-S 568 mikrog/dl mikrogramów/dl dla m czyzn w przedziale wiekowym lat Podejrzewano, e zaburzenia seksualne mogà wspó towarzyszyç u chorego innym objawom choroby afektywnej dwubiegunowej, a z drugiej strony àczyç si z dysregulacjà proporcji hormonów androgennych do estrogenów (przy wyraênie podwy szonym poziomie estradiolu). Chory zdecydowanie odmawia wprowadzenia do leczenia inhibitorów 5-fosfodiesterazy. Suplementacja testosteronu mog a u chorego spowodowaç pogorszenie stanu psychicznego z uwagi na ryzyko zwi kszenia poziomu dra liwoêci, czy nawet indukcj objawów epizodu maniakalnego (Weiss 1999). Z tego wzgl du podj to prób zmiany równowagi hormonalnej w kierunku androgenów przy u yciu suplementacji dehydroepiandrosteronu. Chory przez 3 miesiàce otrzymywa dehydroepiandrosteron w dawce poczàtkowej 50 mg, a po 2 tygodniach zwi kszonej do 100 mg. Po 12 tygodniach terapii relacjonowa jedynie nieznacznà subiektywnà popraw poziomu libido oraz popraw erekcji z 2 do 3 punktów w Skali twardoêci wzwodu. W oznaczeniach poziomu hormonów ujawniono narmalizacj ste enia estradiolu, utrzymywanie si doêç niskiego poziomu testosteronu oraz dalsze podwy sze- 14 Przeglàd Seksuologiczny, lipiec/wrzesieƒ 2012, nr 31

6 nie st enia siarczanu dehydroepiandrosteronu (Tab. III). Tabela III. Badany Wyniki Norma hormon laboratoryjna Estradiol 29,50 pg/ml 11,6 41,2 pg/ml LH 3,07 IU/L 1,50 9,30 IU/L FSH 1,76 IU/L 1,40 18,10 IU/L Prolaktyna 8,35ng/ml 2,10 17,70 ng/ml TSH 1,259 0,550 4,780 mikrog/ml mikrog/ml Testosteron 370,0 ng/dl ng/dl DHEA-S 857, mikrog/dl mikrog/dl dla m czyzn w przedziale wiekowym lat W ocenie skalà ASEX chory ponownie uzyska 15 punktów, co odpowiada o Êredniemu nasileniu dysfunkcji seksualnej i oznacza o, e subiektywna sumaryczna ocena poziomu funkcjonowania seksualnego pacjenta nie uleg a istotnej zmianie, mimo deklarowania niewielkiej poprawy parametrów erekcji. Chory kontynuowa terapi dehydroepiandrosteronem przez kolejne 9 miesi cy, bez istotnych zmian w zakresie objawów klinicznych, parametrów hormonalnych lub subiektywnej oceny funkcjonowania seksualnego. Pacjent nadal àczy swojà dysfunkcj seksualnà z doêç niskim poziomem testosteronu i nie wyra a zgody na terapi inhibitorami 5-fosfodiesterazy, gdy taka terapia w jego subiektywnej ocenie wiàza aby si z ca kowità utratà m skoêci. PODSUMOWANIE Przedstawiony opis kliniczny ilustruje prób terapii obni onego libido oraz zaburzeƒ erekcji wyst pujàcych u m czyzny w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, z powodu której by leczony olanzapnà i kwasem walproinowym. Przebieg terapii komplikowa fakt utrwalonej przez pacjenta racjonalizacji swojej dysfunkcji seksualnej przez po àczenie jej z doêç niskim (ale nieprzekraczajàcym dolnej granicy normy) poziomem testosteronu oraz niech ç chorego do przyjmowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy. Ze wzgl du na ryzyko pogorszenia stanu psychicznego zmiana podstawowej kuracji normotymicznej, w celu oceny jej ewentualnego zwiàzku z prezentowanà przez chorego dysfunkcjà seksualnà, nie by a na etapie obserwacji mo liwa. Przy wprowadzeniu suplementacji testosteronu u pacjenta z zaburzeniami psychicznymi istnia o równie ryzyko destabilizacji stanu psychicznego. Z tego wzgl du zdecydowano o suplementacji androgenu nadnerczowego dehydroepiandrosteronu, aby przez zmian proporcji estrogenów do androgenów (przy podwy szonym poziomie estradiolu) osiàgnàç efekt poprawy libido. Z uwagi na istniejàce przes anki teoretyczne oraz pozytywny efekt randomizowanego prospektywnego badania klinicznego, które ujawni o korzystny wp yw suplementacji dehydroepiandrosteronu w dawce 50 mg u m czyzn z zaburzeniami erekcji ju od 8 tygodnia terapii (Reiter 1999), mo na by o przewidywaç tak e wystàpienie korzystnego efektu takiego leczenia wobec obecnych u pacjenta zaburzeƒ erekcji. Badania farmakodynamiki i biodost pno- Êci wykaza y dimorficzny model konwersji egzogennego dehydroepiandrosteronu (Allolio i Arlt 2002), z których wynika, e u m czyzn konwersja ta przebiega w kierunku estradiolu, mimo ostatecznego klinicznego efektu s abo androgennego. Natomiast w prezentowanym przypadku obserwowano obni enie wyjêciowego podwy szonego poziomu estradiolu do wartoêci fizjologicznych. Mimo tego laboratoryjny efekt wyrównania proporcji estrogenów do androgenów oraz podwy szenie poziomu siarczanu dehydroepiandrosteronu w surowicy, nie wp yn o na istotnà popraw w zakresie dysfunkcji seksualnych u prezentowanego pacjenta. Nie obserwowano adnych objawów ubocznych stosowanej terapii, ani destabilizujàcego wp ywu wobec objawów zaburzeƒ psychicznych. Z badaƒ eksperymentalnych i klinicznych wynika, e st enie siarczanu dehydroepiandrosteronu w surowicy nie odzwierciedla ostatecznego zró nicowanego tkankowo intrakrynnego dzia ania dehydroepiandrosteronu. Oddzielanà kwesti stanowi rola dehydroepiandrosteronu jako neurosteroidu, który mo e byç syntetyzowany w OUN i wywiera dzia anie modulujàce wobec receptorów dla neuroprzekaêników (Allolio & Arlt 2002). Natomiast coraz wi cej danych wskazuje na to, e do prawid owego cyklu reakcji seksualnych konieczne jest odpowiednie st enie Przeglàd Seksuologiczny, lipiec/wrzesieƒ 2012, nr 31 15

7 substancji steroidowych (w tym steroidów p ciowych), które prawdopodobnie oddzia- ywujà w odpowiednich rejonach mózgu tworzàcych sieç neuronalnà z projekcjami do bocznej cz Êci Êrodkowego obszaru przedwzrokowego, co powoduje przenoszenie sygna ów do obszarów odpowiedzialnych za kontrol nad mi Êniami, prowadzàc do pe nej reakcji seksualnej (w tym erekcji) (Swann 2003). Zarówno prezentowany opis przypadku jak i przeprowadzone dotychczas badania randomizowane (Reiter 1999, Schmidt 2005, Morales 2009), nie pozwalajà jednoznacznie odpowiedzieç, czy mo na stosowaç dehydroepiandrosteron w leczeniu dysfunkcji seksualnych w przebiegu chorób afektywnych, jak i u osób bez zaburzeƒ psychicznych. Z uwagi na to, e istniejà teoretyczne podstawy uzasadniajàce ewentualny korzystny wp yw dehydroepiandrosteronu w terapii lub wspomaganiu terapii zaburzeƒ erekcji przy pomocy inhibitorów 5-fosfodiesterazy u m czyzn z dysfunkcjami seksualnymi, prowadzenie dalszych badaƒ z tego zakresu wydaje si byç kwestià uzasadnionà klinicznie i wartà dalszej naukowej eksploracji. PiÊmiennictwo: Achermann J.C., Silverman B.L. (2001) Dehydroepiandrosterone replacement for patients with adrenal insufficiency. Lancet. 357, Allolio B., Arlt W. (2002) DHEA treatment: myth or reality? Trends Endocrinol. Metab. 12, Arlt W., Hewison M. (2009) Hormones and immune function: implication of aging. Aging Cell 3, cyt. za Bancroft J. Human sexuality and its problems. Churchill Livingstone Elsevier. Third Edition. 23. Bonierbale M., Lancon C., Tignol J. (2003) The ELIXIR study: evaluation of sexual dysfunction in 4557 depressd patients in France. Curr. Med. Res. Opin. 19 (2), Dell Osso L., Carmassi C., Carlini M., Rucci P., Torri P., Cesari D., Landi P., Ciapparelli A., Maggi M. (2009) Sexual dysfunctions and suicidality in patients with bipolar disorders and unipolar depression. J. Sex. Med. 6 (11), Labrie F. (2004) Adrenal androgens and intracrinology. Semin. Reprod. Med. 22, Lew-Starowicz Z. (1992) Zaburzenia seksualne w psychiatrii. W: Problemy seksualne w ró nych specjalnoêciach lekarskich. PZWL Lew Starowicz Z. (2004) Zaburzenia seksualne w praktyce ogólnolekarskiej. Termedia. 59. Mi dzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiàta. Klasyfikacja zaburzeƒ psychicznych i zaburzeƒ zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków Warszawa Morales A., Black A., Emerson L., Barkin J., Kuzmarov I., Day A. (2009) Androgens and sexual function: a placebo controlled, randomized, double-blind study of testosterone vs. dehydroepiandrosterone in men with sexual dysfunction and androgen deficiency. The Aging Male. December. 12 (4, Nieschlag E., Swerldoff R., Behre H.R., Hellstrom W.J., Gooren L.J. i wsp. (2009) Investigation, treatment and monitoring of late-onset hypogonadism in males. Eur. Urol. 55, Reiter W.J., Pycha A., Schatzl G., Pokorny A., Gruber D.M., Huber J.C., Marberger M. (1999) Dehydroepiandrosterone in the treatment of erectile dysfunction: a prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Urology. 53, Schmidt P.J., Daly R.C., Bloch M., Smith M.J., Danaceau M.A., Simpson St. Clair L., Murphy J.H., Haq N., Rubinow D.R. (2005) Dehydroepiandrosterone monotherapy in midlife-onset major and minor depression. Archives of General Psychiatry. 62, Steers W.D. (2000) Neural pathways and central sites involved in penile erection: neuroanatomy and clinical implications. Neurosci. Biobehav. Rev. 24 (5), Swann J.M., Wang J. i wsp. (2003) The MNP mag: introducing a critical area mediating pheromonal and hormonal regulation of male sexual behavior. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1007, Weiss E.L., Bowers M.B. Jr., Mazure C.M. (1999) Testosterone- patch induced psychotic mania. Am. J. Psychiatry. 156 (6), 969. Yen S.S. (2008) Dehydroepiandrosterone-sulfate and longevity new clues for an old friend. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2001, 98, Cyt. za Krysiak R., Frysz-Naglak D., Okopieƒ B. Wspó czesne poglàdy na temat roli dehydroepiandrosteronu w fizjologii, patologii i terapii. Pol. Merk. Lek. XXIV, 139, 66. Zuncheddu C., Carpiniello B. (2006) Sexual dysfunctions and bipolar disorders: a study of patients submitted to a long-term lithum treatment. Clin. Ter. 157 (5), Przeglàd Seksuologiczny, lipiec/wrzesieƒ 2012, nr 31

Korelacje pomi dzy twardoêcià i jakoêcià erekcji a domenà funkcji erekcyjnej, poczuciem w asnej wartoêci oraz satysfakcji z leczenia

Korelacje pomi dzy twardoêcià i jakoêcià erekcji a domenà funkcji erekcyjnej, poczuciem w asnej wartoêci oraz satysfakcji z leczenia ISSN 1734-1280 WYDANIE SPECJALNE STYCZE 2007 NR 7 Korelacje pomi dzy twardoêcià i jakoêcià erekcji a domenà funkcji erekcyjnej, poczuciem w asnej wartoêci oraz satysfakcji z leczenia Prowadzone Metodà

Bardziej szczegółowo

SEN I SEKS: CO MAJÑ ZE SOBÑ WSPÓLNEGO?

SEN I SEKS: CO MAJÑ ZE SOBÑ WSPÓLNEGO? SEN I SEKS: CO MAJÑ ZE SOBÑ WSPÓLNEGO? prof. dr hab. med. Zygmunt Zdrojewicz, stud. Katarzyna Ko uch Streszczenie Pierwsze doniesienia naukowe sugerujàce, e zachowania seksualne w czasie snu mogà byç nowym

Bardziej szczegółowo

Znaczenie homocysteiny

Znaczenie homocysteiny Nr 1 (15) Kwiecieƒ 2007 ISSN 1895-5924 Znaczenie homocysteiny jako czynnika ryzyka choroby wieƒcowej i wskaênika predykcyjnego incydentów sercowych Markery sercowe w stratyfikacji ryzyka w ostrych zespołach

Bardziej szczegółowo

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl ROK XV, NR 9, z.3 (200), WRZESIE 2007 OSTEOPOROZA ISSN 1230-3917 cena 9,50 z Informacja o leku na str. 42 www.terapia.com.pl XIX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne 17 maja 2008, Warszawa Instytut

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

Niedobór witaminy B 12 i jego konsekwencje u chorych na cukrzyc typu 2 (T2DM) leczonych metforminà powik anie niedoceniane czy przeceniane?

Niedobór witaminy B 12 i jego konsekwencje u chorych na cukrzyc typu 2 (T2DM) leczonych metforminà powik anie niedoceniane czy przeceniane? REPRINT Z NR. 12 z. 2 (315), GRUDZIE 2014 Prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski Niedobór witaminy B 12 i jego konsekwencje u chorych na cukrzyc typu 2 (T2DM) leczonych metforminà powik anie niedoceniane

Bardziej szczegółowo

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy PRACE ORYGINALNE Marta FICHNA 1, Maria GRYCZYÑSKA 1 Anna SOWIÑSKA 3 Jerzy SOWIÑSKI 1 Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy Metabolic

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA REFERATÓW MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ: GENETYKA PSYCHIATRYCZNA UZALE NIENIA: PODWÓJNA DIAGNOZA PSYCHOFARMAKOTERAPIA

STRESZCZENIA REFERATÓW MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ: GENETYKA PSYCHIATRYCZNA UZALE NIENIA: PODWÓJNA DIAGNOZA PSYCHOFARMAKOTERAPIA Alkoholizm i Narkomania 2005, Tom 18: nr 1-2, 105-130 STRESZCZENIA REFERATÓW MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ: GENETYKA PSYCHIATRYCZNA UZALE NIENIA: PODWÓJNA DIAGNOZA PSYCHOFARMAKOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

Redukcja picia i szkód spowodowanych u ywaniem alkoholu jako cel terapeutyczny: pozycja nalmefenu

Redukcja picia i szkód spowodowanych u ywaniem alkoholu jako cel terapeutyczny: pozycja nalmefenu NUMER SPECJALNY, STYCZE 2013 PSYCHIATRIA Prof. dr hab. n. med. Przemys aw Bieƒkowski Redukcja picia i szkód spowodowanych u ywaniem alkoholu jako cel terapeutyczny: pozycja nalmefenu www.terapia.com.pl

Bardziej szczegółowo

Post powanie wspomagajàce w onkologii

Post powanie wspomagajàce w onkologii Redakcja: Maria Podolak-Dawidziak Zespó autorski: Maria Podolak-Dawidziak, Emilia Filipczyk-Cisar, Andrzej Kiejna, Marek Kie biƒski, Maciej Krzakowski, Andrzej Kübler, Kazimierz Kuliczkowski, Donata Urbaniak-Kujda

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym przez ROZTOCZA SKÑ SZKO ULTRASONOGRAFII Adres redakcji: Zak ad Diagnostyki Obrazowej II Wydzia

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001 issn 1506-7378 nr (10) kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Szczepienia ochronne Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: PEDIATRIA Szanowni Paƒstwo! Skoƒczy y si emocje milenijne, min a nast pna

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce*

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* 4 Makroekonomia BANK I KREDYT marzec 2004 Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* Jacek Socha, Wiktor Wojciechowski Celem niniejszego artyku u jest analiza sytuacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT SPIS TREÂCI 1. WPROWADZENIE 5 1. Abc kwasów tłuszczowych 6 1.1. Dobre i złe tłuszcze

Bardziej szczegółowo

Ocena wp ywu wybranych technik dermatologii estetycznej na jakoêç ycia badanych

Ocena wp ywu wybranych technik dermatologii estetycznej na jakoêç ycia badanych P SYCHODERMATOLOGIA Ocena wp ywu wybranych technik dermatologii estetycznej na jakoêç ycia badanych dr n. med. Joanna Magdziarz-Orlitz*, dr hab. n. med. Bo ena Dziankowska-Bartkowiak** *Solmed Centrum

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 353 362 Praca pogl¹dowa Review Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Clinical characteristics of various forms of tremor AGNIESZKA MACHOWSKA-MAJCHRZAK,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004

ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004 ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004 ULTRASONOGRAFIA Nr 18, 2004 ISSN 1429-7930 Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek przegl¹d literatury

Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek przegl¹d literatury Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 57 61 Praca pogl¹dowa Review Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek przegl¹d literatury Prevalence of depressive

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo