RECENZJA Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RECENZJA Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet"

Transkrypt

1 RECENZJA rozprawy doktorskiej lek. med. Bertranda Janoty pt.: Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet. Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska pt.: Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet liczy 202 strony maszynopisu, a jej bibliografia zawiera 282 pozycje dobrane poprawnie, głównie najnowsze publikacje dotyczące omawianego zagadnienia. W pracy zamieszczono 7 rycin i 34 tabele. Dodatkowo dołączono do niej formularze 11 kwestionariuszy, stanowiących narzędzia badawcze zastosowane w badaniu, pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy IPiN o projekcie planowanego eksperymentu medycznego oraz formularze informujące badane osoby o celu i sposobie prowadzenia badań wraz ze zgodą na ich przeprowadzenie. Temat pracy obejmuje niezmiernie ważne z punktu ogólnospołecznego problemy zdrowotne, jakimi są: zaburzenia depresyjne dotykające ponad 10% populacji oraz choroby sercowo naczyniowe będące główną przyczyną zgonów. Z licznych obserwacji klinicznych i epidemiologicznych wynika, że u osób z miażdżycą i chorobami sercowo naczyniowymi częściej występuje depresja. Z drugiej strony wiadomo również, że u osób z depresją miażdżyca i związane z nią choroby sercowo naczyniowe występują częściej i przebiegają mniej pomyślnie. Rodzi się pytanie o istnienie wspólnego dla obu chorób mechanizmu patogenetycznego. Elementem łączącym oba procesy chorobowe depresję i miażdżycę mogą być zaburzenia lipidowe pojawiające się w depresji jako metaboliczny efekt hiperkortyzolemii zależnej od występującego w niej stresu. Wydaje się, że właśnie stres odgrywa istotną rolę w patogenezie zaburzeń metabolicznych występujących zarówno w depresji jak i miażdżycy, prowadząc do aktywacji osi limbicznopodwzgórzowo przysadkowo nadnerczowej (LPPN) i długotrwałej hiperkortyzolemii, aktywacji układu immunologicznego prowadzącej m.in. do zwiększonej produkcji mediatorów reakcji zapalnej oraz indukcji zmian w syntezie lipidów. Tytuł recenzowanej pracy co wynika z dołączonych na wstępie dokumentów, na której projekt uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej IPiN w 2006 roku, uległ dużej modyfikacji. Obecnie jest bardziej zrozumiały, ale i tak nie odzwierciedla całości prowadzonych badań.

2 Autor sygnalizuje w nim jedynie ocenę stężenia kortyzolu, DHEA i lipidogramu podczas leczenia depresji u kobiet, a badał w pracy również ACTH i S DHEA. Przy publikacji wyników badania proponuję rozważyć zmianę tytułu, np. na Ocena czynności układu przysadkowonadnerczowego i stężenia lipidów w surowicy krwi podczas leczenia depresji u kobiet. Autor swoją rozprawę rozpoczyna od jednostronicowego Wstępu, zamieszczając następnie na kolejnych 49 ciu stronach Przegląd piśmiennictwa na temat epidemiologii, rysu historycznego, klasyfikacji, etiopatogenezy i leczenia depresji oraz jej powiązań z chorobami układu sercowo naczyniowego z zaburzeniami lipidowymi włącznie i czynnością układu limbiczno podwzgórzowo przysadkowo nadnerczowego. Jest to poprawnie zredagowana część pracy, dobrze uzasadniająca podjęcie badań mogących wyjaśnić znaczenie dehydroepiandrostendionu u kobiet z depresją. Dla recenzenta reprezentującego specjalność nie związaną z psychiatrią szczególnie cennym jest szczegółowe omówienie przez Autora niekorzystnych działań niektórych leków przeciwdepresyjnych na układ sercowonaczyniowy oraz w zakresie nasilenia objawów zespołu metabolicznego z predyspozycją do przyrostu masy ciała i zaburzeń lipidowych. W części przeglądu piśmiennictwa dotyczącej powiązań psychiatrii z endokrynologią Doktorant porusza m.in. często występujący w endokrynologii ginekologicznej i ważny z klinicznego punktu widzenia problem zespołu napięcia przedmiesiączkowego, który Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD 10 zalicza do działu schorzeń układu moczowo płciowego, natomiast klasyfikacja amerykańska (DSM IV) do zaburzeń nastroju jako przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne. Autor słusznie wskazuje na znaczenie niedoboru serotoniny jako jednej z przyczyn etiopatogenetycznych tego zespołu, co potwierdza skuteczność zastosowania fluoksetyny leku przeciwdepresyjnego o działaniu serotoninergicznym. W rozdziale Cele pracy Autor poza wyszczególnieniem celów poznawczych i praktycznych przedstawia 3 hipotezy badawcze i dodatkowo 6 pytań badawczych. Logicznym jest, że po sformułowaniu dwóch prostych celów poznawczych: oceny czynności osi przysadkowo nadnerczowej i oceny lipidogramu u kobiet z depresją przed i po leczeniu farmakologicznym oraz oceny w tych samych warunkach związku pomiędzy stężeniami poszczególnych hormonów osi przysadkowo nadnerczowej a stężeniem odpowiednich frakcji lipidowych można przedstawić cel praktyczny, mający określić wskazania do suplementacji DHEA jako leczenia wspomagającego terapię depresji. Dlatego też wydaje się, że nie ma potrzeby stawiać dodatkowo hipotez badawczych czy zadawać szczegółowe pytania 2

3 badawcze dotyczące np. badania I i badania II, o których dowiadujemy się dopiero w kolejnych rozdziałach pracy. Rozdział Metoda badań Doktorant dzieli na 7 podrozdziałów, gdzie niepotrzebnie podrozdział 1. Sposób przeprowadzenia badań pokrywa się z podrozdziałem 6. Harmonogram badania. Materiał pracy stanowiący 28 kobiet z depresją podzielony dodatkowo na dwie podgrupy obejmujące 18 kobiet leczonych wenlafaksyną i 10 fluwoksaminą wydaje się być dość skromny. Zaletą materiału jest jednak grupa kontrolna (którą Autor niezręcznie nazywa kobietami kontrolnymi ) 20 zdrowych kobiet odpowiednio dobranych pod względem wieku, u których przeprowadzono poza odpowiednimi badaniami hormonalnymi badania kwestionariuszowe (m.in. zmian życiowych, dostosowania społecznego, czynników stresu) oraz psychometryczne (skala depresji Hamiltona, skala lęku Hamiltona, inwentarz samooceny Becka). W podrozdziale 3. Narzędzia badawcze Doktorant poprawnie wymienia używane w psychiatrii i wspomniane wyżej badania kwestionariuszowe i psychometryczne, natomiast błędnie opisuje metody badan hormonalnych. ACTH oznacza się metodą immunoradiometryczną (w skrócie IRMA pisane dużymi literami), a nie jak Autor twierdzi metodą izotopową Irma pisane z dużej litery. Kortyzol i DHEA S oznacza się nie metodą immunolate a chemiluminescencyjną na analizatorze Immulite. Podobnie mało precyzyjnie w podrozdziale 4. Opis niektórych metod Doktorant opisuje cele prowadzenia testu z deksametazonem powołując się zapewne na literaturę psychiatryczną. Stwierdza m.in. że obniżenie kortyzolu po deksametazonie nie występuje u osób z dysfunkcją osi PPN. Dysfunkcja, inaczej zaburzenie czynności osi PPN ma miejsce m.in. u chorych z niedoczynnością kory nadnerczy, z wrodzonym przerostem nadnerczy, w których to sytuacjach klinicznych można wykazać hamowanie odpowiednich hormonów deksametazonem. Tak wiec odpowiednie hamowanie wydzielania kortyzolu po deksametazonie świadczy o zachowanym mechanizmie sprzężenia zwrotnego między ACTH i kortyzolem, a brak takiego hamowania o autonomicznym wydzielaniu kortyzolu zespole Cushinga. Doktorant słusznie stwierdza, że wynik testu z deksametazonem nie jest swoisty dla zaburzeń depresyjnych, więc może zrodzić się przewrotne pytanie, dlaczego użyto tego narzędzia w badaniu? W podrozdziale 6. Harmonogram badania Autor opisuje min. okres 3 tygodniowego leczenia farmakologicznego depresji i tym samym odstęp czasu między badaniami 3

4 wyjściowymi ( Badanie I ), a oceniającymi wyniki tego leczenia ( Badanie II ). Wydaje się, że okres ten mógł być zbyt krótki dla uzyskania jednoznacznych i pozytywnych wyników. W praktyce klinicznej kontrolne badanie lipidogramu zalecane jest po co najmniej miesięcznym stosowaniu diety lub leków obniżających cholesterol. Zapewne podobnie postępuje się w przypadku oceny efektów stosowania większości leków w psychiatrii. Na wstępie przedstawienia Wyników Autor przy charakterystyce badanych osób słusznie dzieli je na 2 grupy kobiety przed i po 40 tym roku życia. Niestety podziału tego nie utrzymuje dalej przy interpretacji wyników, głównie DHEA S, którego wydzielanie w sposób zasadniczy zależy od wieku, o czym wyraźnie wspomina na wstępie pracy. Dlatego też nie można dziwić się dużemu rozrzutowi wartości stężeń DHEA S uzyskanych u chorych z depresją. Autor interpretując uzyskane dane słusznie wylicza w tej sytuacji wartość miediany. Ten zastosowany manewr można uzasadnić niewielką liczbą badanych kobiet, która w grupie chorych przed i po 40 tym roku życia wynosi po 14 osób. Przy dodatkowym dalszym podziale na dwie grupy, w których zastosowano różne leki przeciwdepresyjne, grupy te byłyby jeszcze mniejsze. Mimo to w recenzowanej pracy u chorych na depresję udało się wykazać istotnie wyższe stężenia ACTH i kortyzolu, oraz na granicy istotności statystycznej wyższe stenie DHEA w porównaniu z grupą kontrolną. Po 3 tygodniowym leczeniu przeciwdepresyjnym utrzymywało się nadal wyższe stężenie kortyzolu, co może być związane ze zbyt krótkim okresem obserwacji. Analizując wyniki testu hamowania deksametazonem ACTH, kortyzolu, DHEA i DHEA S przed i po leczeniu przeciwdepresyjnym nie wykazano różnic między chorymi a grupą kontrolną. Wyniki te nie zaskakują endokrynologa gdyż, jak już wcześniej wspomniano, nie jest to test swoisty dla zaburzeń depresyjnych. Ponadto Doktorant nie wymienia norm hamowania dawką 1 mg deksametazonu dla ACTH, DHEA i DHEA S. W endokrynologii klinicznej takie normy ustalono jedynie dla kortyzolu. W zakresie oceny zaburzeń lipidowych Autor wykazał obniżenie miażdżyco ochronnej frakcji HDL cholesterolu u chorych na depresję. Wydaje się, że brak wpływu leczenia depresji na parametry lipidowe w tym przypadku może być związany ze zbyt krótkim okresem terapii. Autor w rozdziale Omówienie i dyskusja wyników w sposób dojrzały, z dużą znajomością tematu, omawia uzyskane wyniki. Nie tłumaczy w nim jednak głównych ograniczeń swojej pracy, do których zaliczyć należy niewielki materiał i krótki czas obserwacji podczas leczenia przeciwdepresyjnego. 4

5 Wymienione ograniczenia powodują, że Wnioski w recenzowanej rozprawie nie potwierdzają w pełni wszystkich założonych hipotez badawczych pracy. Odzwierciedlają one jednak uzyskane wyniki i, jak formułuje na koniec Autor, wymagają dalszych badań. Zakres badanych zagadnień w recenzowanej pracy stanowi istotny problem nie tylko z punktu naukowego i klinicznego, ale również społecznego. Uzyskane wyniki nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o celowości zastosowania DHEA jako środka terapeutycznego wspomagającego farmakologiczne leczenie depresji, stanowią jednak inspirację do dalszych badań. Recenzowana praca napisana jest poprawnym językiem, starannie zredagowana, zawiera jednak nieliczne błędy i niedociągnięcia, m.in.: lek przeciwdepresyjny używany w badaniu to fluwoksamina, a nie fluwoksyamina (błąd powtarzany na wielu stronach pracy); autorem ważnego doniesienia na temat pozytywnego działania DHEA na parametry metaboliczne u mężczyzn nie jest Rabijewska (str. 48) a dr Michał Rabijewski, pracujący w tym samym szpitalu co Doktorant; w obszernym piśmiennictwie w przypadku 9 ciu pozycji brak roku wydania publikacji; w załącznikach nr 12 i 14 dotyczących informacji dla osób badanych istnieje nieścisłość co do adresu siedziby IV Kliniki Psychiatrii Ośrodka prowadzącego badanie w Szpitalu Bielańskim, który zlokalizowany jest przy ulicy Marymonckiej, ale jego właściwy adres to ul. Cegłowska 80. Niezależnie od tych licznych uwag krytycznych, przedstawioną do recenzji pracę należy uznać za wartościową, a wymienione w recenzji uwagi winny stać się inspiracją do kontynuowania i poszerzenia tych ciekawych badań. Doktorant wykazał się w niej dużą wiedzą teoretyczną w zakresie problemów obejmujących nie tylko obszar psychiatrii. Dość dobrze zaprojektował i prawidłowo przeprowadził eksperyment kliniczny. Poprawnie przeanalizował uzyskane wyniki badań, wyciągając z nich odpowiednie wnioski. Dlatego też uważam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa lek. med. Bertranda Janoty pt.: Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet spełnia kryteria pracy na stopień doktora nauk medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dn r. o tytule naukowym i stopniach naukowych i uzasadnia do przedstawienia Radzie Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii wniosku o dopuszczenie Kandydata do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński Kierownik Kliniki Endokrynologii CMKP 5

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01)

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01) 24.9.2008 C 243/1 II (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące formatu i treści wniosków o zatwierdzenie lub modyfikację planu badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego Adam Glema Poznań, 18 marca 2015 r. Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań t: 61 665 2104 m: 600 807089 e: adam.glema@put.poznan.pl w: www.adam.glema.pl Opinia

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI Prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Poznań, 20 maja 2014r. Katedra Logistyki Międzynarodowej Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE

DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE XXXI Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN Kraków 2014 STRESZCZENIA WYKŁADÓW pod redakcją Mariusza Papp DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE XXXI ZIMOWA SZKOŁA INSTYTUTU

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Redaktor naukowy dr n. ekon. michał jakubczyk dr n. med. maciej niewada Elementy oceny organizacji

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY nr 03(08)/2005 ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE Wykraczając poza aktualne standardy II JESIENNA SPIS TREŚCI Wstęp Prof. Stanisław Pużyński Leczenie zaburzeń afektywnych w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY Strona internetowa Dokument ten będzie dostępny na stronie www.idf.org. Korespondencja i literatura związana z IDF Korespondencję kierować do:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 101/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie oceny leku Gazyvaro (obinutuzumab),

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Alfred Czermiński Kazimierz Dendura Bogdan Nogalski Gdynia 1996 1. SEMINARIUM DYPLOMOWE 7 1.1. Cel seminarium dyplomowego 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok

Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - 1 - SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PRAC KWALIFIKACYJNYCH 1.1. Istota prac kwalifikacyjnych... 1.2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych.. 2. PODSTAWY DOCIEKAŃ BADAWCZYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.9.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 338/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Zarządzania Międzynarodowego Joanna Sokołowska-Więcek Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK 2. AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT SAMODZIELNA PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Janusz Rybakowski Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe 14 Roman Mikuła, Semko Lipiec Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe Selected aspects of psychological and psychiatric care of patients with neoplastic

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo