Przegląd d innych rozwiąza. zań szkieletowych dla J2EE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd d innych rozwiąza. zań szkieletowych dla J2EE"

Transkrypt

1 420 Przegląd d innych rozwiąza zań szkieletowych dla J2EE

2 Plan prezentacji 421 WebWork Tapestry Turbine AppFuse

3 WebWork 422

4 WebWork 423 Technologia szkieletowa ułatwiająca konstrukcję aplikacji J2EE zgodnych z Model-View-Controller Konkurencja dla Struts Swoboda wyboru technologii dla komponentów View WebWork nie jest bezwzględnie uzależnione od J2EE

5 Architektura WebWork 424 odbiera żądania przeglądarki (element gotowy) przekazuje odpowiedź do przeglądarki ServletDispatcher Result View WebWork2 przechwytuje żądanie i odpowiedź Interceptor1 obsługuje żądanie, generuje odpowiedź Interceptor2 Action XWork xwork.xml plik konfiguracyjny, opis ścieżek nawigacyjnych

6 Architektura WebWork: Action 425 Klasa Java implementowana przez programistę Implementuje reakcję na żądanie przeglądarki Koordynuje obsługę żądania (Controller) Odbiera parametry wywołania i przekazuje je do komponentów modelu

7 Architektura WebWork: Action 426 Implementacja: klasa Java implementująca interfejs Action zawiera metodę execute() zawiera metody set/get dla parametrów wywołania import com.opensymphony.xwork.action; public class HelloWorldAction implements Action{ dane modelu dostęp do danych modelu metoda obsługi żądania } String greeting; public String getgreeting() { return greeting; } public String execute() throws Exception { greeting = "Hello World!"; return SUCCESS; } sygnał nawigacyjny

8 Architektura WebWork: Action 427 Reprezentacja modelu: model zintegrowany z klasą Action model implementowany przez oddzielną klasę public class Akcja1 implements Action { public String getfirstname(){} } public setfirstname(...){} public String getlastname(){} public setlastname(...){} public class Akcja1 implements Action { public Pracownik getpracownik(){} public setpracownik(...){} } public class Pracownik { public String getfirstname(){} public setfirstname(...){} public String getlastname(){} public setlastname(...){} }

9 Architektura WebWork: Result View 428 Komponent prezentacyjny implementowany przez programistę Dostępne technologie: JavaServer Pages, Velocity, XML, Free Marker, JasperReports Posiada dostęp do danych modelu taglib prefix="ww" uri="webwork" %> <html> <head> <title>webwork Example</title> </head> <body> <p><ww:property value="greeting"/></p> </body> </html> biblioteka znaczników WebWork do użycia w JSP greetings.jsp wyświetla dane modelu powiązanego z obsługą żądania

10 Architektura WebWork: Result View 429 Biblioteka znaczników JSP Przykładowe znaczniki: <textfield label="nazwa użytkownika" name="username"/> <password label="hasło" name="password"/> <property value="atrybut"/> <submit value="login"/> <if test="warunek"></if> <iterator value="elementy"></iterator> itd.

11 Architektura WebWork: Interceptor 430 Klasa Java implementowana przez programistę Wywoływana przed/po obsłudze żądania przez klasę Action Umożliwia filtrowanie, modyfikację, rejestrację, transformację żądań i odpowiedzi Przykłady zastosowań: nawiązywanie połączenia z bazą danych ochrona dostępu do aplikacji Implementacja: klasa Java implementująca interfejs Interceptor zawiera metody intercept(), before(), after()

12 Architektura WebWork: Interceptor 431 Interceptor implementujący metodę intercept() przechwytuje każde żądanie, jawnie wykonuje kod Action (lub kod kolejnego Interceptora): public class TimerInterceptor implements Interceptor {... public String intercept(actioninvocation dispatcher)...{ long starttime = System.currentTimeMillis(); String result = dispatcher.invoke(); long extime = System.currentTimeMillis() - starttime; log.info("czas wykonania:" + extime + "ms."); return result; } } przechwytuje żądanie wywołuje następny element w łańcuchu przepływu sterowania

13 Architektura WebWork: Interceptor 432 Interceptor implementujący metody before()/after() jest uruchamiany przed/po wykonaniem kodu Action (lub kolejnego Interceptora). public class LoggingInterceptor extends AbstractInterceptor {... protected void before(actioninvocation invocation)... { log.info("rozpoczęcie obsługi żądania"); } } protected void after(actioninvocation invocation, String result)...{ log.info("zakończenie obsługi żądania); } wywoływane przed przekazaniem żądania do kolejnego elementu w łańcuchu wywoływane po zakończeniu obsługi żądania przez kolejny element w łańcuchu

14 Architektura WebWork: : plik xwork.xml xml 433 Definiuje strukturę całej aplikacji Zawiera deklaracje klas Action, klas Interceptor, modułów Result View Opisuje ścieżki nawigacyjne <interceptor name="int0" class="logginginterceptor"/> <action name="hello" class="helloworldaction"> <result name="success" type="dispatcher"> <param name="location">/greetings.jsp</param> </result> <interceptor-ref name="debugstack"/> <interceptor-ref name="defaultstack"/> <interceptor-ref name="int0"/> </action> deklaracja klasy Interceptora stos Interceptorów deklaracja klasy Action na sygnał "success" skocz do greetings.jsp

15 Przykładowa aplikacja: przebieg sterowania 434 ServletDispatcher xwork.xml LoggingInterceptor.before() HelloWorldAction.execute() success HelloWorldAction.getGreetings() LoggingInterceptor.after() success greetings.jsp

16 Walidacja parametrów w wywołania 435 Deklaratywna RequiredString - pole ma wartość o niezerowej długości IntRange - liczba całkowita w zadanym przedziale DateRange - data w zadanym przedziale - adres o poprawnej strukturze URL - adres URL o poprawnej strukturze Expression/FieldExpression - wyrażenie OGNL zwraca true Implementowana za pomocą klas walidatorów Implementowana za pomocą klas Interceptor

17 Walidacja parametrów w wywołania 436 Deklaratywna walidacja parametrów wywołania <validators> <field name="username"> <field-validator type="requiredstring"> <message>podaj nazwę użytkownika!</message> </field-validator> </field> <field name="confirm"> <field-validator type="fieldexpression"> <param name="expression"> confirm == password.equals(confirm) </param> <message>niepoprawne hasło!</message> </field-validator> </field> </validators> <nazwa_klasy_action>-validation.xml nazwa parametru wywołania reguła walidacji komunikat wyświetlany w przypadku naruszenia reguły walidacji

18 Język wyrażeń OGNL 437 OGNL: Object Graph Navigation Language Język wyrażeń opracowywany w ramach projektu Open Source - Przykłady: Wyrażenie OGNL employee.name name.tostring employee.categories[0] name in {null, "abc"} categories.{name} getname().tostring() Wynik getemployee().getname() Pierwszy element kolekcji categories stanowiącej atrybut obiektu employee name ma warość nul lub "abc" na każdym elemencie kolekcji categories wywołuje metodę getname(), zwraca nową kolekcję wyników

19 Tapestry 438

20 Tapestry 439 Komponentowe środowisko szkieletowe służące do konstrukcji aplikacji J2EE Rozpowszechniane na zasadach open-source Stara się upodobnić proces tworzenia aplikacji internetowych do procesu tworzenia tradycyjnych aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika Wspiera architekturę Model-View-Controller Oparte bezpośrednio na Servlet API

21 Elementy Model-View View-Controller 440 Komponenty Model: samodzielne klasy Java możliwość integracji z komponentami Controller Komponenty View: szablony HTML wyposażone w specjalne markery służące do osadzania komponentów nie korzysta z JSP Komponenty Controller: specyfikacja strony (XML) - wiąże markery z pozostałymi komponentami (w katalogu WEB-INF) klasa Java implementująca interfejs org.apache.tapestry.ipage - zawiera właściwości strony/modelu (w katalogu WEB-INF/classes)

22 Strona formularza Przykładowa aplikacja Strona wyników 441

23 Przykładowa aplikacja 442 V strona formularza specyfikacja strony V strona wyniku specyfikacja strony C M C M klasa obsługi strony formularza zintegrowana z modelem klasa obsługi strony wyniku klasa modelu dla strony wyniku

24 Kod źródłowy strony formularza <html> <body> Przykładowa aplikacja <h1>notowania giełdowe</h1> <div condition="ognl:error"> <font color="red"> <span class="error" value="ognl:error"> Błąd!</span> Java Web Component ID: wskazuje <br></font> wzorzec komponentu </div> <form listener="ognl:listeners.formsubmit"> Symbol waloru: <input value="ognl:symbol" size="8"/> <input type="submit" value="szukaj"/> </form> </body> </html> Wyrażenie warunkowe w języku OGNL Nazwy typów komponentów wbudowanych Nazwa właściwości strony skojarzonej z polem 443

25 Przykładowa aplikacja 444 Plik specyfikacji strony formularza <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE page-specification PUBLIC "-//Apache Software Foundation//Tapestry Specification 3.0//EN" "http://jakarta.apache.org/tapestry/dtd/tapestry_3_0.dtd"> <page-specification class="mypackage.gielda"> <property-specification name="error" type="java.lang.string"/> <property-specification name="symbol" type="java.lang.string"/> </page-specification> Nazwa klasy obsługi strony Nazwa właściwości strony (atrybut klasy obsługi strony)

26 Klasa obsługi strony formularza Przykładowa aplikacja public abstract class Gielda extends BasePage { public abstract String geterror(); Metody dostępowe dla właściwości public abstract void seterror(string error); strony (abstract - public abstract String getsymbol(); wygeneruje je public abstract void setsymbol(string symbol); Tapestry) public void formsubmit(irequestcycle cycle) { String symbol = getsymbol(); if (symbol == null symbol.trim().length() == 0) { seterror("wprowadź symbol waloru"); return; } <form try { listener="ognl:listeners.formsubmit"> Walor quote =...; PokazWalor pokazwalor = (PokazWalor) cycle.getpage("pokazwalor"); pokazwalor.setquote(quote); Przygotowanie i skok do strony cycle.activate(pokazwalor); wyświetlającej wyniki } catch (Exception e) {seterror("niepoprawny kod waloru");} } 445

27 Przykładowa aplikacja 446 Kod źródłowy strony wyniku <html> <body> <h1> <span value="ognl:quote.spolka">walor</span> </h1> Kurs aktualny: <span value="ognl:quote.kurs"> kurs</span><br> Obrót (tys.zł): <span value="ognl:quote.obrot"> obrót</span><br>... <br> Atrybut klasy obsługi strony wyniku <span page="gielda">powrót do formularza</span> </body> </html>

28 Przykładowa aplikacja 447 Plik specyfikacji strony wyniku <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE page-specification PUBLIC "-//Apache Software Foundation//Tapestry Specification 3.0//EN" "http://jakarta.apache.org/tapestry/dtd/tapestry_3_0.dtd"> <page-specification class="mypackage.pokazwalor"> <property-specification name="quote" type="mypackage.walor"/> </page-specification> Klasa obsługi strony wyniku public abstract class pokazwalor extends BasePage { public abstract Walor getquote(); public abstract void setquote(walor quote); }

29 Tapestry - pozostałe e własnow asności 448 Walidacja parametrów wywołania, zarówno po stronie serwera, jak i po stronie klienta Internacjonalizacja Narzędzia wspomagające programistę Spindle - plug-in dla Eclipse (http://spindle.sourceforge.net)

30 Jakarta Turbine 449

31 Jakarta Turbine Web Application Framework Szkielet aplikacji oparty o technologię serwletów Java W pełni zgodny z J2EE Oparty o model MVC Rozpowszechniany na zasadach Apache Software License Platforma do tworzenia aplikacji, a nie tylko ich uruchamiania Zalety (wg dokumentacji): Łatwa personalizacja stron internetowych Łatwa kontrola dostępu do fragmentów aplikacji Dobry wybór dla aplikacji opartych o architekturę zorientowaną na usługi Usługi implementowane wg wzorca projektowego singleton Jedna instancja usługi w systemie Zbiór predefiniowanych, gotowych do użycia usług, m.in. Zarządzanie użytkownikami i przywilejami File upload Transformacje XSLT 450

32 Technologie składowe Turbine 451 Velocity dla warstwy prezentacji Podstawowa technologia w Turbine, ale wspierane również JSP Velocity jest jedną z technologii szablonów dla serwletów Java Zapewnia separację kodu Java (serwlet) od kodu HTML (szablon) Torque do obsługi komunikacji z bazą danych Torque powstał jako część projektu Turbine i dalej stanowi naturalny wybór, ale wspierane inne rozwiązania np. Hibernate Torque jest technologią odwzorowania obiektowo-relacyjnego W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań, nie korzysta z mechanizmu Java reflection Generuje klasy Java w oparciu o opis schematu bazy danych w formie XML

33 Model MVC w Turbine 452 Kontroler aplikacji Turbine: serwlet TurbineServlet + Action Event Handlers Akcje uruchamiane są w odpowiedzi na wprowadzenie przez użytkownika danych, które wymagają interakcji z modelem Widok stanowi warstwa prezentacji oparta o Velocity lub JSP Model 2+1 Ulepszony (wg jego twórców) Model 2 Kontroler i widok ściślej ze sobą związane niż w innych implementacjach MVC

34 Środowiska do tworzenia aplikacji Turbine Typowe środowisko to Apache Maven + Maven Environment for Turbine Applications (M.E.T.A.) Maven = Ant na sterydach, Maven wykorzystuje wtyczki (plug-ins), jedną z nich jest M.E.T.A. Maven oparty o koncepcję repozytoriów archiwów JAR Archiwa zdalne (www.ibiblio.com & mirrors) i lokalne Przy pierwszej kompilacji biblioteki pobierane ze zdalnego repozytorium Konieczność ręcznego ściągnięcia bibliotek SUN-a (względy licencyjne) Istnieje możliwość korzystania z IDE Rozwiązanie testowane na Eclipse Maven generuje projekt dla Eclipse! 453

35 Tworzenie aplikacji startowej (1/3) Instalacja środowiska projektanckiego Instalacja Apache Maven Pobranie wtyczki M.E.T.A. dla narzędzia Maven maven-turbine-plugin-1.2.jar Biblioteki (JAR) Turbine i pomocnicze zostaną pobrane z sieci przy pierwszej kompilacji aplikacji Turbine Weryfikacja poprawności instalacji 454 maven -g \/ Apache \/ / _` \ V / -_) ' \ ~ intelligent projects ~ _ _\,_ \_/\ _ _ v Available [Plugins] / Goals ===========================... [turbine] ( NO DEFAULT GOAL ) deploy... Deploys the Application... install-libs... updates the libraries... setup... Setup a new Turbine web application sql... Build the SQL files... war... Generate a Turbine based Web application (war)

36 Tworzenie aplikacji startowej (2/3) 455 Utworzenie aplikacji startowej: maven -Dturbine.app.name=helloworld turbine:setup Drzewo katalogów aplikacji: Klasy Java przygotowujące Dane do prezentacji w szablonach Szablony Velocity dla stron aplikacji

37 Tworzenie aplikacji startowej (3/3) 456 Instalacja aplikacji na serwerze maven turbine:deploy (powoduje wcześniejszą kompilację, co za pierwszym razem może wiązać się ze ściąganiem bibliotek z sieci)

38 Rozbudowa aplikacji - Przykład 457 Dodanie nowego dynamicznego ekranu do aplikacji Klasa Java helloworld/src/java/org/apache/turbineapp/helloworld/modules/screens/witaj.java public class witaj extends VelocityScreen { public void dobuildtemplate( RunData data, Context context ) { try { context.put( "imie", "Marek" ); } catch( Exception e ) {} } } Szablon Velocity helloworld/src/templates/screens/witaj.vm <h1>witaj $imie!!!</h1> Dodanie linku do nowego ekranu na stronie powitalnej helloworld/src/templates/screens/index.vm <a href="$link.setpage( 'witaj.vm' )">Powitanie</a>

39 AppFuse 458

40 AppFuse 459 Zbiór szkieletów aplikacji J2EE opartych na różnych zestawach technologii Struts + Spring + Hibernate JSF + Spring + Hibernate Spring + Hibernate Tapestry + Spring + Hibernate WebWork + Spring + Hibernate Wykorzystanie AppFuse polega na pobraniu aplikacji "startowej" z a następnie jej rozbudowa poprzez implementację własnego kodu Alternatywa dla narzędzi typu "wizard" Skrócenie czasu prototypowania Uproszczenie kompilacji i testowania aplikacji "Lekka" wersja: Equinox = Struts + Spring + Hibernate

41 460 Piątkowy wyjazd na ćwiczenia! Autokar o godz. 8:30 sprzed budynku ON PAN

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SZABLONÓW DLA APLIKACJI INTERNETOWYCH

PORÓWNANIE SZABLONÓW DLA APLIKACJI INTERNETOWYCH STUDIA INFORMATICA 2009 Volume 30 Number 4 (87) Krzysztof DOBOSZ, Arkadiusz LENART Politechnika Śląska, Instytut Informatyki PORÓWNANIE SZABLONÓW DLA APLIKACJI INTERNETOWYCH Streszczenie. Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu.

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 30 maja 2011 V1.0 1/ 43 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu Narzędzia ASP.NET Już za tydzień na wykładzie V1.0

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF JSP Cykl życia strony JSP Strony JSP są przetwarzane jako servlety, więc dziedziczą po nich wiele cech Kiedy następuje odwołanie do strony JSP, jest

Bardziej szczegółowo

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl (1.1 RC2 build 03.01.2005) Dokumentacja Proces tworzenia niniejszego dokumentu zrealizowano przy użyciu darmowego oprogramowania OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu Model widok i kontroler Model widok i kontroler Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 listopada 2011 V1.1 1/ 40 Model widok i kontroler Spis treści

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Serwlety i JSP. Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl

Serwlety i JSP. Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl Serwlety i JSP Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl Plan prezentacji Wstęp CGI i inne wcześniejsze rozwiązania Serwlety ulepszenia klasa HTTPServlet obsługa sesji wielowątkowość JSP czym się różni od

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle

Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo