DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)"

Transkrypt

1 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR ( ) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia i dalsze postępowanie... 2 Interpretacje indywidualne prawa podatkowego... 8 Czy dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wycieczki krajoznawczej dla osób uprawnionych zwolnione będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako wartość nieodpłatnie otrzymanego świadczenia?... 8 Czy wartość zorganizowanej przez Wnioskodawcę imprezy sportowo-rekreacyjnej, o charakterze otwartym dla pracowników, w całości sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, będzie przychodem dla pracowników w sytuacji, gdy nie można dokładnie ustalić uczestników tej imprezy? E-PORADNIKI Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku TK Nie wszystkie nieodpłatne świadczenia, które pracodawca przekazuje pracownikom, powodują powstanie opodatkowanego przychodu z tego tytułu. Znaczenie ma bowiem, czy taki bonus został m.in. przyznany za zgodą pracownika i spowodował zaoszczędzenie przez niego wydatku....

2 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia i dalsze postępowanie 039cbf b4c-8c07-b2960de73a07 Zagadnienia związane z możliwością rozwiązania umowy o pracę z chorym pracownikiem zostały szczegółowo omówione w dodatku Kadry i płace w sferze budżetowej do Rachunkowości Budżetowej nr 4/2015. Artykuł ten szczegółowo omawiał zasady rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym: ustalenie okresu ochronnego przed zwolnieniem, zakres ochrony w związku z przyznaniem świadczenia rehabilitacyjnego, oraz warunki ponownego zatrudnienia. Nieobecność pracownika w pracy może spowodować dezorganizację pracy i konieczność zapewnienia zastępstwa. W przypadku długotrwałej choroby pracownika pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.). Nawet w przypadku znajdowania się pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej (art. 39 k.p.) można rozstać się z pracownikiem, wypowiadając umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Niewątpliwie znalezienie się pracownika w takiej sytuacji jest bardzo trudne. Nasuwają się pytania, czy po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik nadal będzie podlegał ubezpieczeniu, czy w ogóle pomimo braku zdolności do pracy uzyska rentę, czy też okaże się, że po rozwiązaniu umowy zgodnie z decyzją lekarza orzecznika ZUS otrzyma orzeczenie o zdolności do pracy i czy w takiej sytuacji będzie mógł do tej pracy wrócić. Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie Stosunek pracy można rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową (art pkt 1b k.p.). Jeśli pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 dni lub 270 dni, gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo przypada na okres ciąży) jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a stan jego zdrowia wskazuje, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności, wówczas może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne (przyznawane maksymalnie na okres do 12 miesięcy, tj. 360 dni). Jeśli świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane pracownikowi na okres dłuższy niż 3 miesiące, wówczas pracodawca może zastosować tryb zwolnienia z art. 53 k.p. już w 91 dniu pobierania tego świadczenia. Przykład Dnia 10 maja 2015 r. pracownik zatrudniony w zakładzie pracy od 5 lat wyczerpał 182-dniowy okres zasiłkowy. Pracownik nie występował o świadczenie rehabilitacyjne i od razu złożył wniosek o rentę, ponieważ lekarz prowadzący wskazywał na brak rokowań na odzyskanie zdolności do pracy. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę w trybie art lipca 2015 roku

3 k.p. nie będzie możliwe, ponieważ aby dokonać wypowiedzenia, musiałby minąć jeszcze 3-miesięczny okres świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli okaże się, że ZUS nie przyzna pracownikowi renty, a zamiast tego świadczenie rehabilitacyjne, wówczas po 3 miesiącach i co najmniej jednym dniu pobierania tego świadczenia możliwe będzie wypowiedzenie zgodnie z art. 53 k.p. Z orzecznictwa Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie między wyczerpaniem przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego a rozstrzygnięciem ostateczną decyzją organu rentowego w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodne z prawem, chyba że z decyzji tej wynika, iż w tym okresie pracownik miał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego (art pkt 1 lit. b k.p.). Sąd pracy, rozpoznając w takiej sytuacji powództwo pracownika o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy, powinien rozważyć zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania przed organem rentowym ostateczną decyzją w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego (art pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego). Przykład Wyrok SN z 26 marca 2009 r., sygn. akt II PK 245/08 Wieloletnia pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim od 16 grudnia 2013 r. do 7 czerwca 2014 r. (choroba nowotworowa). Następnie przyznano jej świadczenie rehabilitacyjne do 3 kwietnia 2015 r. Pracownica dostała w dniu 27 lutego 2015 r. zaświadczenie od lekarza prowadzącego z centrum onkologii, że może przystąpić do pracy, i dostarczyła je do pracodawcy. Dnia 16 marca 2015 r. miała zgłosić się do pracodawcy po skierowanie do lekarza medycyny pracy, ale już była w szpitalu, gdzie 20 marca 2015 r. w centrum onkologii przeszła operację usunięcia guza mózgu. W trakcie świadczenia rehabilitacyjnego tj. do 3 kwietnia 2015 r. przebywała w szpitalu. Do pracodawcy dostarczono zaświadczenie lekarskie z 25 marca 2015 r., że przebywa ona w klinice nowotworów w centrum onkologii. Przed operacją podpisała stosowne dokumenty o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, które zostały złożone w ZUS w dniu 26 marca 2015 r. (m.in. Rp-7 i ZUS Rp-1R), kopie dokumentów złożyła u pracodawcy. Czy należy rozwiązać umowę o pracę po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, czy też uznać, że jest to nieobecność usprawiedliwiona w pracy i poczekać na decyzję ZUS? Czy rozwiązanie umowy o pracę skutkować będzie wyrejestrowaniem z ubezpieczenia? Istnieje możliwość, aby pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem dopiero po uzyskaniu decyzji ZUS o przyznaniu pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy. Wówczas okres nieobecności byłby traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. W związku z długotrwałą nieobecnością spowodowaną chorobą pracodawca może również rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 53 k.p. bez zachowania okresu wypowiedzenia. W ciągu 7 dni od rozwiązania umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczenia (na druku ZUS ZWUA). W okresie pozostawania bez pracy, a już od momentu złożenia wniosku o rentę do ZUS, były pracownik ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania postępowania o przyznanie świadczenia (renty). Jeśli nadal podlegałby leczeniu szpitalnemu, powinien zgłosić się do ZUS po zaświadczenie potwierdzające fakt ubezpieczenia zdrowotnego, które zachowuje ważność do 30 dni. Zaświadczenie służy jako potwierdzenie ubezpieczenia i warto o nie wystąpić, zwłaszcza w razie gdyby w systemie e-wuś nie był odnotowany fakt posiadania uprawnień do świadczeń zdrowotnych. W przypadku rozwiązania stosunku pracy należy pamiętać również o obowiązku wypłaty odprawy rentowej, o której mowa w art k.p. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową (art pkt 1b k.p.). O takiej sytuacji można mówić w opisanym pytaniu. Zasadne jest zatem rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art pkt 1b k.p. Ponadto należy pamiętać o wyroku Sądu Najwyższego z 21 września 2006 r. (sygn. akt II PK 6/06), w którym Sąd stwierdził, że zanim pracodawca zwolni pracownika z powodu jego długotrwałej RB nr 13 14/2015 3

4 choroby, powinien sprawdzić, czy jest on nadal niezdolny do pracy. W uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku Sąd wskazuje, że: Pracodawca przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy powinien sprawdzić, czy powód w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy; pracodawca w przypadku braku informacji od lekarza prowadzącego leczenie powinien skierować zapytanie do pracownika, czy pracownik w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy. Pomimo złożonego wniosku o rentę lekarz orzecznik ZUS może przyznać świadczenie rehabilitacyjne (o ile dotychczas przyznane świadczenie nie wyczerpuje maksymalnego okresu 12 miesięcy), jak również nie przyznać renty pomimo złożonego wniosku o jej przyznanie. Rodzaj przyznanego świadczenia może zależeć od stanu zdrowia pracownika i okresu, jaki umożliwiłby mu odzyskanie zdolności do pracy. Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, niezbędnej do wydania tej decyzji. Zasada ta wynika z art. 118 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trzydziestodniowy termin na wydanie przez organ rentowy decyzji nie biegnie więc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie. Kolejne decyzje powinny być wydawane zgodnie z przepisami ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Co do zasady, organ rentowy ma obowiązek załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak w praktyce wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w razie spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 k.p. stanowi jedynie możliwość, z której pracodawca nie musi skorzystać. W okresie oczekiwania na decyzję ZUS w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy stosunek pracy może trwać nadal. W związku z wyczerpaniem okresu zasiłkowego pracownik nie może dalej korzystać ze zwolnienia lekarskiego. Niektórzy praktycy wskazują wówczas na możliwość wystąpienia z wnioskiem o urlop, jednak powstaje wątpliwość, czy przed jego udzieleniem pracownik powinien być zdolny do pracy (czyli posiadać orzeczenie o odzyskaniu zdolności do pracy od lekarza medycyny pracy na podstawie kontrolnych badań lekarskich). Ta idea kłóciłaby się z faktem złożenia wniosku o rentę w przypadku braku rokowań co do odzyskania zdolności do pracy. Pozostaje zatem uznanie okresu nieobecności w pracy w związku z przebywaniem pracownika w szpitalu jako okresu nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej. Należy pamiętać, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art k.p.). Prawo do odprawy rentowej przysługuje, jeżeli pracownik spełniał warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy w chwili ustania stosunku pracy, bądź istnieje związek między rozwiązaniem umowy o pracę a przejściem na rentę, tzn. po rozwiązaniu umowy o pracę, a jeszcze przed uzyskaniem prawa do renty trwała przerwa spowodowana niezdolnością do pracy. Skuteczność wypowiedzenia i ustalenie terminu rozwiązania umowy Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno nastąpić w odpowiedniej formie, aby zachowało ono skuteczność. Co do zasady, następuje ono w dniu, w którym pracownik otrzymał pisemne wypowiedzenie. Nawet jeżeli pracownik podczas wręczania takiego pisma odmówi jego przyjęcia, a miał możliwość zapoznania się z nim, wypowiedzenie jest skuteczne. Dla ustalenia daty rozwiązania umowy o pracę zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Oświadczenie może zostać złożone innej osobie z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c.). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy adresat rzeczywiście zapoznał się z treścią pisma wypowiadającego umowę o pracę. Liczy się sam fakt, że miał taką możliwość. A zatem odmowa przyjęcia przez pracownika pisma wypowiadającego umowę albo niezgłoszenie się po jego odbiór na pocztę pozostaje bez znaczenia. ZAPAMIĘTAJ! Dla rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia konieczne jest zachowanie formy pisemnej. Decydujące znaczenie będzie miała data doręczenia przesyłki lub pisma do pracownika, a nie data jego sporządzenia lub nadania w placówce pocztowej. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.), zatem w razie sporu pracodawca będzie musiał wykazać, że pisemne wypowiedzenie umowy wysłał do pracownika 4 5 lipca 2015 roku

5 i ten zapoznał się z jego treścią, bądź miał taką możliwość, o czym mowa w art. 61 k.c. Jeżeli w związku z niezdolnością do pracy pracownik jest nieobecny w pracy, wówczas pismo wypowiadające umowę o pracę należy mu wysłać pocztą, najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla celów dowodowych. Pismo wysyłamy na adres zaznaczony przez pracownika jako adres do korespondencji, jaki wskazał np. w składanym w momencie zatrudnienia kwestionariuszu osobowym. Jeżeli zaś pracownik odmówi przyjęcia listu bądź przesyłka będzie awizowana, należy uznać, że miał możliwość zapoznania się z pismem, odbierając przesyłkę pocztową. W tej kwestii Sąd Najwyższy orzekł, że: Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy (wyrok z 5 października 2005 r., sygn. akt I PK 37/05). Przykład Dnia 9 czerwca 2015 r. pracodawca wysłał listem poleconym za zwrotnym poleceniem odbioru na adres pracownika pisemne wypowiedzenie umowy o pracę. Listonosz nie zastał adresata i 11 czerwca 2015 r. wystawił pierwsze awizo. Ponieważ list nie został odebrany, po 7 dniach, 19 czerwca, listonosz wystawił powtórne awizo z kolejnym 7-dniowym terminem na odebranie przesyłki, który upłynął 26 czerwca 2015 r. Termin ten był ostatnim dniem, kiedy pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią przesyłki, a jednocześnie stał się terminem rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie art. 53 k.p. Jeśli zdarzy się, że list wysłany na adres pracownika zostanie odebrany przez domownika, a adresat pisma z jakichś przyczyn de facto nie otrzyma tego listu, wówczas o fakcie, czy miał możliwość zapoznania się z treścią pisma wypowiadającego umowę o pracę, będzie rozstrzygał sąd pracy. Istnieje także możliwość, aby pracodawca oddelegował pracownice kadr, aby wybrały się pod adres pracownika i wręczyły mu osobiście pismo wypowiadające. Jeśli pracownik odmówi odebrania przesyłki, doręczenie uznaje się za skuteczne, ponieważ miał możliwość zapoznać się z jego treścią. Do celów dowodowych pracownice kadr powinny sporządzić notatkę ze zdarzenia i umieścić w aktach osobowych pracownika. W przedstawionej sytuacji dzień, w którym pracownik odmówi odbioru pisma, będzie jednocześnie terminem rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W związku z rozwojem nowych technologii, pracodawcy coraz częściej decydują się na wypowiedzenie umowy za pośrednictwem wiadomości: , sms, mms czy faksu. Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy w postaci elektronicznej uważa się za złożone z chwilą, kiedy zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby zgodnie z art k.c., osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Co do zasady, złożone w taki sposób oświadczenie nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej, chyba że byłoby opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym (art k.c.), jednak orzecznictwo wskazuje, że wypowiedzenie złożone w tej formie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 2 października 2002 r., sygn. akt III PZP 17/02: Doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art Kodeksu pracy, ale stanowi naruszenie art Kodeksu pracy. Mimo że wypowiedzenie będzie skuteczne, to ze względu na niezachowanie wymaganej formy pisemnej pracownik będzie mógł zakwestionować takie wypowiedzenie przed sądem pracy. Istnieje możliwość, że w razie wygranej pracownika (uznania wypowiedzenia za bezzasadne) sąd nakaże przywrócenie pracownika do pracy lub przyznanie odszkodowania. Ponowne zatrudnienie pracownika Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w art i 2 k.p., zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn (art k.p.). Jak stwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z 23 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I PK 255/13): Zgodnie z art k.p., pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w 1 i 2 (niezawinionych przez pracownika), zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. ( ) Określenie pracodawca powinien w miarę możliwości oznacza obowiązek zatrudnienia byłego pracownika, jeżeli pracodawca RB nr 13 14/2015 5

6 dysponuje wolnymi miejscami pracy, a pracownik ma kwalifikacje Z orzecznictwa niezbędne do podjęcia wolnej pracy. Nie musi to być praca na poprzednich warunkach, jaka na podstawie art. 45 i 56 k.p. przysługuje pracownikowi przywróconemu do pracy. Jednakże, gdy pracodawca dysponuje większą liczbą wolnych miejsc pracy, powinien zatrudnić pracownika na stanowisku odpowiadającym posiadanym przez niego kwalifikacjom (uchwała Sądu Najwyższego z 10 września 1976 r., sygn. akt I PZP 48/76). Pracodawca nie ma więc obowiązku zatrudnienia pracownika na poprzednich warunkach, w szczególności na tym samym stanowisku i za nie mniejszym wynagrodzeniem. Jak wskazuje dalej Sąd w uzasadnieniu tego wyroku, ponowne nawiązanie stosunku pracy następuje na innych zasadach niż przywrócenie do pracy. Strony zawierają nową umowę o pracę. ( ) Sam fakt likwidacji poprzedniego stanowiska pracy nie zwalnia pracodawcy z rozważanego obowiązku. Z obowiązku tego pracodawcę zwalnia jedynie brak odpowiedniego stanowiska pracy, a więc stanowiska, jakie może w miarę możliwości zaoferować, lub odrzucenie przez pracownika oferty takiej pracy. Jeżeli pracodawca nie spełnił wynikającego z art k.p. obowiązku nawiązania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. roszczenie o odszkodowanie (zob. powołaną wyżej uchwałę Sądu Najwyższego z 10 września 1976 r., I PZP 48/76). Rozwiązanie umowy w trybie art. 53 k.p. daje zatem pracownikowi szczególne uprawnienie, o którym mowa w 5 tego przepisu. Pracownik ten może zgłosić powrót do pracy po ustaniu przyczyn, z powodu których doszło do rozwiązania umowy. Ma na to 6 miesięcy od rozwiązania umowy (w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego po jego ustaniu). Natomiast pracodawca powinien ponownie zatrudnić takiego pracownika, jeżeli dysponuje odpowiednim dla niego miejscem pracy. Zgodnie z powołanym wyrokiem Sądu Najwyższego, zatrudnianie kolejnych osób przy wykonywaniu pracy, którą pracodawca mógł zaoferować takiemu pracownikowi, świadczy o istnieniu takiego zapotrzebowania, bez względu na to, na jakiej podstawie prawnej osoby te świadczyły pracę na rzecz pracodawcy (umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, umowa z agencją pracy tymczasowej). Pracownik samorządowy, który w trybie art k.p. zgłosił swój powrót do pracy po ustaniu niezdolności do pracy wskutek choroby i po wykorzystaniu prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, już po ogłoszeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, może być ponownie zatrudniony tylko w ramach tej procedury. Wyrok SN z 8 grudnia 2009 r., sygn. akt I PK 120/09 Pracownikowi, który po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art pkt 1 k.p. jest nadal niezdolny do pracy i z tego tytułu pobiera świadczenia rehabilitacyjne, nie przysługuje roszczenie o ponowne zatrudnienie (art k.p.). Warunkiem zastosowania art k.p. jest nie tylko zgłoszenie w ciągu sześciu miesięcy powrotu do pracy (wniosku o ponowne zatrudnienie), ale i ustanie w tym czasie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. Wyrok SN z 28 lipca 1999 r., sygn. akt I PKN 166/99 Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika Istnieje możliwość, aby lekarz orzecznik ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne mimo złożenia wniosku o rentę. W razie decyzji niekorzystnej dla pracownika, od wydanego orzeczenia przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS. Należy dodać, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zastosowanie mają przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przed wydaniem decyzji ZUS prowadzi postępowanie według tych przepisów i na ich podstawie wydaje decyzję. Uzasadnienie decyzji powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej jej wydania ze wskazaniem przepisów prawa. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Podstawą takiego odwołania może być fakt, że w decyzji nie została wskazana podstawa prawna, tj. konkretny przepis ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa o emeryturach i rentach), który miałby w danej konkretnej sprawie zastosowanie. Od takiej decyzji ubezpieczony może wnieść odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w ustawie z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Powstaje pytanie, jaki sąd będzie właściwy do wniesienia odwołania. Co do zasady, do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw 6 5 lipca 2015 roku

7 zastrzeżonych dla sądów rejonowych. I tak, w zakresie spraw dotyczących świadczenia rehabilitacyjnego właściwy będzie sąd rejonowy. Jeśli ZUS wyda decyzję odmowną, wówczas można złożyć odwołanie od decyzji za pośrednictwem ZUS do właściwego sądu rejonowego. Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych po złożeniu wniosku o emeryturę lub rentę Osoba ubiegająca się o przyznanie renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń (art. 67 ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Uprawnieni do świadczeń zdrowotnych są także członkowie rodziny osoby ubiegającej się o rentę. Jednak trzeba wykazać, że postępowanie rzeczywiście się toczy. Można to uczynić poprzez uzyskanie zaświadczenia organu rentowego o ubieganiu się przez tę osobę o dane świadczenie lub wystarczy kopia wniosku o określone świadczenie złożonego w organie rentowym i zawierająca potwierdzenie jego wniesienia. W razie choroby po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik może skorzystać z bezpłatnego leczenia szpitalnego, nawet gdy ustał tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, np. wynikający z pobierania renty, ponieważ skończył się okres, na który renta została przyznana. Jeśli toczy się postępowanie o przyznanie renty na dalszy okres, wówczas należy zwrócić się do organu rentowego o wydanie zaświadczenia, że takie postępowanie rzeczywiście się toczy, będzie ono stanowiło dowód dla uzyskania uprawnień zdrowotnych w razie dalszego leczenia. Możliwość zarobkowania podczas pobierania renty W przypadku przyznania byłemu pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy powstaje zasadnicze pytanie, czy może on podjąć pracę zarobkową. Co do zasady, istnieje taka możliwość, jednak renciści muszą liczyć się z tym, że osiągane przez nich przychody mogą mieć wpływ na zmniejszenie, a nawet zawieszenie prawa do renty. Renciści co kwartał muszą śledzić, jaka jest wysokość granicznych kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zawieszenie albo zmniejszenie prawa do renty. Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów to: kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wynoszące od 1 czerwca 2015 r. 2838,50 zł; kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wynoszące od 1 czerwca 2015 r. 5271,40 zł. Jeśli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia emerytura czy renta z tytułu niezdolności do pracy ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj. od 1 marca 2015 r.: 561,70 zł w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 421,31 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń. Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia. Na wysokość renty (zmniejszenie lub zawieszenie) nie wpływają przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi osiąganymi np. z tytułu umów o dzieło zawartych z innym podmiotem niż własny pracodawca (o ile nie są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy), honorariów z tytułu działalności twórczej lub artystycznej. PODSTAWY PRAWNE art. 118 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 748) art. 53, art. 92 1, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662) art. 6, art. 61, art. 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 539) art. 67 ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581) ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211) RB nr 13 14/2015 7

8 Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 52445ce6-a7ee-4445-a6e9-e486593afc9d Czy dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wycieczki krajoznawczej dla osób uprawnionych zwolnione będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako wartość nieodpłatnie otrzymanego świadczenia? Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygnatura IBPBII/1/ /15/MD z 15 maja 2015 r. Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 marca 2015 r. (data wpływu do Biura 10 marca 2015 r.), uzupełnionym 11 maja 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów wycieczki jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sfinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów wycieczki. Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 27 kwietnia 2015 r., znak: IBPB II/1/ /15/MD, wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 11 maja 2015 r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe: Pracodawca jest szkołą i zamierza zorganizować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych m.in. wycieczkę krajoznawczą dla wszystkich uprawnionych pracowników, którzy mogą w niej uczestniczyć dobrowolnie, potwierdzając chęć uczestnictwa na liście. Wycieczka ma na celu integrację załogi i poprawienie relacji służbowych. Pracodawca w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych posiada zapis o powszechnej dostępności na równych zasadach dla wszystkich uprawnionych w przypadku organizacji wycieczek oraz imprez integracyjnych. Całkowity koszt wycieczki zostanie pokryty w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bez stosowania kryterium socjalnego. Koszt jednostkowy da się ustalić poprzez podzielenie sumy kosztów wycieczki przez liczbę uczestników, lecz pracodawca proponując pracownikom dobrowolne uczestnictwo w imprezie, nie może przypisać indywidualnemu pracownikowi z tego tytułu ani przychodu, ani korzyści materialnej. W uzupełnieniu z 11 maja 2015 r. (data wpływu do Biura) Wnioskodawca wskazał: organizowana wycieczka będzie traktowana jako spotkanie, wyjazd integracyjny o charakterze rekreacyjno-sportowym, zorganizowanie wycieczki jest w interesie pracodawcy, ponieważ integracja załogi wpływa na efektywność pracy pracowników oraz wzajemne relacje służbowe, brak uczestnictwa w wycieczce integracyjnej nie wiąże się z konsekwencjami pracowniczymi, brak finansowania kosztów wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spowodowałby rezygnację pracowników z wyjazdu na wycieczkę lub sami dobrowolnie pokryliby jej koszt, pracodawca organizuje wycieczkę dla wszystkich uprawnionych na zasadzie powszechnej dostęp- 8 5 lipca 2015 roku

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Długa nieobecność chorego pracownika a możliwość zwolnienia go z art. 53 kp

Długa nieobecność chorego pracownika a możliwość zwolnienia go z art. 53 kp Długa nieobecność chorego pracownika a możliwość zwolnienia go z art. 53 kp Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, jeżeli jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-105/10-3/MK Data 2010.05.12 Referencje IPPB4/415-665/10-2/SP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-100/11-2/MS Data 2011.04.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-229/12-3/PM Data 2012.08.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych -->

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/443-883/09-6/AW Data 2009.11.26 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/325306,wydatkina-stolowke-pracownicza-kosztem-uzyskania-przychodow.html Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów W

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB4/415-826/10-4/JK Data 2011.01.25 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01 Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01 Odprawa emerytalna podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy. Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/4511-994/15/MU Data 2016.01.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak: Fn.I.3120.1.3.2012 Kluczewsko, dnia 21 maja 2012r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Kluczewsko działając na podstawie art. 14j 1 i 3 w związku z art. 14b i 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Zasady skracania urlopu dla poratowania zdrowia określone w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

II FSK 3401/14 Wyrok NSA

II FSK 3401/14 Wyrok NSA II FSK 3401/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 10 14 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-248/10-3/AO Data 2010.06.10 Referencje IBPB1/415-772/08/ZK, interpretacja indywidualna ILPB1/415-46/08-2/IM, interpretacja indywidualna Autor

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 54/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 października 2008 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Przewodniczący SSN Maria Tyszel, (przewodnicząca), Sędziowie SN: Beata Gudowska, Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ IPPP1-443-278/07-2/JF INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPP3/443-286/11/DG Data 2011.06.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) --> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności wykonywanej osobiście Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna Sygnatura: IPPB4/415-486/10-2/JK Data: 2010.09.03 Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12- /I/ / /2015 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12- /I/ / /2015 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego znak: Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Katowice, dnia września 2015 r. Decyzja Nr 12- /I/

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB2/415-3/11-2/MP Data 2011.06.03 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Słowa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Pismo z dnia 14 lutego 2012 r, sygn. IPPP2/443-1243/11-6/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Usługa w zakresie opieki medycznej nabyta przez podatnika we własnym

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Gorący posiłek. Podstawa prawna

Gorący posiłek. Podstawa prawna Gorący posiłek Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-325/10-2/KS Data 2010.06.30 Referencje ILPB1/415-419/10-4/TW, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 91/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 października 2006 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY JOANNA SILUK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SILUK UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/3 85-054 BYDGOSZCZ TEL. 530 633 600 JOANNA SILUK 0 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Kto nie musi się bać, że pracodawca go zwolni... 3 Jakie zachowanie pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę... 24 Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień... 40 Kiedy

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Zasiłek celowy, okresowy na zasadach zwrotnych

Zasiłek celowy, okresowy na zasadach zwrotnych Zasiłek celowy, okresowy na zasadach zwrotnych Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura Sygn. akt I UK 223/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 marca 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Jolanta

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB4/4511-340/15/AS Data 2015.11.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Zasiłek okresowy. Podstawa prawna

Zasiłek okresowy. Podstawa prawna Zasiłek okresowy Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Okres jednego roku podlegania ubezpieczeniu społecznemu, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 87/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Co i jak robić, kiedy straci się pracę?

Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Szef właśnie dał ci wypowiedzenie? A może jakiś czas temu straciłeś pracę i nie wiesz, jak odnaleźć się w tej sytuacji? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wnioskodawca...... ( imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres i numer telefonu ) Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek celowy. Podstawa prawna

Zasiłek celowy. Podstawa prawna Zasiłek celowy Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 13/R/14 z dnia 13.03.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 310/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu ILPB1/415-833/11-2/AMN Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Poznaniu

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu ILPB1/415-833/11-2/AMN Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Poznaniu Page 1 of 5 Powrót Drukuj Wyszukiwarka interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu ILPB1/415-833/11-2/AMN Sygnatura 2011.09.26 Data Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Poznaniu Podatek dochodowy Temat od osób

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS Wzór odwołania Podstawą wszczęcia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest odwołanie od decyzji wydanej przez organ rentowy lub odwołanie w razie niewydania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.09.97.800 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie niezwłoczne jest bezprawne we wszystkich wypadkach, gdy nastąpiło to z naruszeniem przepisów

Bardziej szczegółowo