Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania"

Transkrypt

1 Strona 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Wspólny słownik zamówień (CPV) pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne serwery

2 Strona 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE OPIS ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY OPIS TECHNICZNY WYMAGANYCH ELEMENTÓW SPRZĘTOWO-PROGRAMOWYCH SERWERY KASETOWE TYPU BLADE 6 SZTUK ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ ŚRODOWISKO WIRTUALIZACYJNE SYSTEMY OPERACYJNE DLA SERWERÓW BLADE 6 SZTUK USŁUGI WDROŻENIOWE INSTRUKTAŻ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA WYMAGANIA ODNOŚNIE ZAKRESU ORAZ WARUNKU SERWISU... 14

3 Strona 3 1. O g ó l n e z a ł o ż e n i a p r o j e k t ow e Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, oraz wsparcie techniczne przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wybranych elementów środowiska infrastrukturalnego służącego do uruchamiania usług informatycznych związanych z działalnością Zamawiającego. Celem niniejszego zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy technologicznej, zdolnej do funkcjonowania co najmniej w okresie najbliższych 10 lat. W ramach platformy jest uruchomiony nowoczesny, zintegrowany system informatyczny mogący obsługiwać wszystkie Jednostki Organizacyjne Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zamówienia przygotował kompletny projekt rozbudowy który po akceptacji ze strony Zamawiającego, będzie wdrożony przez Wykonawcę. Wykonawca ma dostarczyć, zainstalować określone w projekcie elementy, skonfigurować je do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem oraz wykonać instruktarz pracowników Zamawiającego. Wszystkie elementy proponowanego rozwiązania dostarczone przez Wykonawcę powinny być objęte gwarancją świadczoną przez jeden podmiot z pojedynczym punktem kontaktu w przypadku awarii. Zgłoszenia muszą być przyjmowane 5 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz drogą telefoniczną, poprzez lub stronę www. Każde przyjęcie zgłoszenia awarii musi być potwierdzone przez Wykonawcę. O ile nie sprecyzowano inaczej poziom gwarancji powinien zapewniać czas reakcji na awarię w przypadku jej wystąpienia nie dłuższy niż 4h od momentu zgłoszenia/przekazania przez Zamawiającego informacji o awarii), czas usunięcia awarii, liczony od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia (przywrócenia pełnej sprawności urządzenia), nie może być dłuższy niż 2 dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji wszystkich dostarczanych licencji i sprzętu w sposób zgodny z zasadami sztuki przez certyfikowanych inżynierów sprzętu i oprogramowania. Sprzęt powinien zostać zainstalowany i skonfigurowany. Proces instalacji obejmuje w szczególności: 1. montaż i instalację serwerów blade w obudowie blade; 2. konfigurację obudów blade w celu zapewnienia poprawnej pracy dostarczonych serwerów blade 3. konfigurację istniejącej sieci SAN oraz LAN do współpracy z dostarczonymi serwerami blade 4. przetestowanie wykonanej instalacji; 5. instalację i konfigurację systemów operacyjnych środowiska wirtualnego oraz oprogramowania do zarządzania środowiskiem fizycznym i wirtualnym, 6. oznaczenie zainstalowanego sprzętu oraz połączeń kablowych w widocznym miejscu (w sposób ustalony z Zamawiającym); Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym: 1. kolejność ułożenia poszczególnych komponentów w szafach (serwery, switche, itd.); 2. sposób instalacji i konfiguracji poszczególnego oprogramowania; Wszystkie urządzenie dostarczane w ramach przetargu muszą być nowe, nie używane i wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed podpisaniem umowy. Wykonawca przeprowadzi instruktaż osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach przetargu. Po instruktażu każdy z uczestników musi posiadać umiejętność swobodnego konfigurowania i zarządzania zainstalowaną infrastrukturą oraz oprogramowaniem. Wymagania ogólne w zakresie licencji:

4 Strona 4 1. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie oprogramowania pomiędzy urządzeniami, (np. w przypadku wymiany urządzenia na nowe) 2. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień, poprawek krytycznych, opcjonalnych oraz nowych wersji firmwareu i oprogramowania. Wymóg dostarczania nowych wersji oprogramowania nie dotyczy systemów operacyjnych i bazodanowych. 3. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych. Pozostałe wymagania infrastrukturalne oraz istniejące zasoby sprzętowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: 1. Wszystkie fizyczne elementy wchodzące w skład instalacji muszą zostać zainstalowane w ramach istniejących szaf teleinformatycznych 19''. 2. W istniejących szafach teleinformatycznych 19'' będących w posiadaniu Zamawiającego należy dostarczyć i zainstalować wszystkie elementy infrastruktury, niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwerów, tj. patchcordy światłowodowe i miedziane umożliwiające pracę sieci z prędkością 10Gb/s, kable zasilające, połączeniowe, szyny montażowe itp. 3. W budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 Zamawiający dysponuje na potrzeby realizacji niniejszego zadania 8 szafami Saifor Arctic 19 42U, ustawionymi w dwóch rzędach zorganizowanych w tzw. kiosk. Szafy wolne w ok. 50%. W każdym z rzędów znajduje się jedna szafa krosownicza oraz dwie szafy serwerowe. Okablowanie miedziane zgodne z ANSI/TIA/EIA-568 w kategorii 6A z kablami kategorii7. Na każdą z szaf serwerowych przypada 40 portów miedzianych oraz 8 portów światłowodowych E2000 APC, umożliwiających transmisję 10GBASE-T, łączących ją z szafą krosowniczą. Obie szafy krosownicze połączone są dodatkowo 32 połączeniami miedzianymi i 16 połączeniami światłowodowymi SM ze złączami E2000/APC. Szafy wyposażone są w czujniki temperatury, listwy PDU typu zero U, przednie i tylne drzwi perforowane. Obciążalność szaf min kg. Szafy krosownicze połączone są drabinkami dedykowanymi do prowadzenia okablowania. Wszystkie szafy wyposażone są w elementy do prowadzenia okablowania na dachu kiosku. W dalszej części dokumentu zebrane zostały minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia. Gdziekolwiek w dokumencie została użyta nazwa własna, zastrzeżona lub handlowa charakterystyczna dla jednego produktu lub rozwiązania Zamawiający dopuści rozwiązanie równorzędne lub lepsze innych producentów. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę zintegrowanego rozwiązania, składającego się z elementów składowych różnych producentów, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności dostarczonych elementów z istniejącą infrastrukturą programowo-sprzętową.

5 Strona 5 2. O p i s i s t n i e j ą c e j i n f r a s t r u k t u r y Zamawiający posiada nowo wybudowaną serwerownię przy ul. Świętokrzyskiej 22 wraz z niezbędnymi systemami chłodzenia, monitoringu i bezpieczeństwa. W skład posiadanego przez Zamawiającego środowiska infrastrukturalnego, służącego do uruchamiania różnych usług informatycznych, wchodzą następujące elementy sprzętowe i programowe w następującej konfiguracji: Lp. HP Product number Opis Ilość (szt.) 1. Obudowy serwerowe blade C B21 HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure B21 HP BLc VC-FC 8Gb 24-Port Opt Kit B21 HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt AJ716B HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack B21 HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt B21 HP 6X 2400W Gold Ht Plg FIO Pwr Sply Kit B21 HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option B21 HP BLc PH FIO Power Module Opt B21 HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC HA114A1 HP Installation and Startup Service B21 HP BLc SFP+ 5m 10GbE Copper Cable HA124A1 HP Technical Installation Startup SVC 2 2. Serwery blade B21 HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade L21 HP BL460c Gen8 E FIO Kit B21 HP BL460c Gen8 E Kit B21 HP 8GB 2Rx4 PC R-11 Kit B21 HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD B21 HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr B21 HP Fibre Channel 8Gb QMH2572 Adptr C6N36AAE HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC Serwery DL360 GEN B21 HP DL360p Gen8 10-SFF CTO Server L21 HP DL360 Gen8 E FIO Kit B21 HP DL360 Gen8 E Kit B21 HP 8GB 2Rx4 PC R-11 Kit B21 HP 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT SC HDD B21 HP 1GbE 4-port 331FLR Adapter FIO Kit B21 HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array B21 HP 1U SFF BB Gen8 Rail Kit AJ764A HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA B21 HP NC552SFP 10GbE 2P Flex-10 Svr Adapter B21 HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC HA114A1 HP Installation and Startup Service C6N36AAE HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC 1

6 Strona B21 HP 1U CMA for BB Gen8 Rail Kit B21 HP BLc SFP+ 5m 10GbE Copper Cable MS WS12 Std ROK en/ru/pl/cs SW A2U57AA HP Mobile USB nls DVDRW Drive 1 4. Oprogramowanie Data Protector 4.1. B6961AAE HP Data Prot Start Pk Win emedia/eltu B6953AAE HP Data Prt drive ext UNIX/NAS/SAN E-LTU B7038AAE HP DP Advanced Backup to Disk 1TB E-LTU B6965BAE HP DP On-line Backup for Windows E-LTU TB737AAE HP DP Granular Recovery Extens. SW E-LTU HA107A3 HP 3y 24x7 SW Support 1 5. Oprogramowanie VMWare 5.1. BD713AAE VMw vsphere Ent 1P 3yr E-LTU BD725AAE VMw vcntr Srv Std 3yr E-LTU H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC 1 6. Przełączniki sieciowe SAN 6.1. AM868B HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC HA113A1 HP Installation Service AJ716B HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack Przełączniki sieciowe LAN 7.1. JC105A HP G Switch JC091A HP port 10GbE SFP+ Module JC680A HP A58x0AF 650W AC Power Supply JC772A HP 5900AF-48XG-4QSFP+ Switch H1K92A3 HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC HA113A1 HP Installation Service JD092B HP X130 10G SFP+ LC SR Transceiver JD097C HP X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable JG326A HP X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m DAC Cable JG552A HP X711 Frt(prt)-Bck(pwr) HV Fan Tray 4 8. Biblioteka taśmowa MSL BL543B HP MSL LTO FC Tape Lbry H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC HA114A1 HP Installation and Startup Service AH220A HP MSL Redundant Power Supply Kit C7978A HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge Q2011A HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack C7975A HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape Macierz dyskowa 3PAR QR485A HP 3PAR StoreServ N Storage Base QR486A HP 3PAR pt 8Gb/s FC Adapter HA114A1 HP Installation and Startup Service QR496A HP M GB 6G SAS 10K 2.5in HDD BC773AAE HP 3PAR 7400 OS Suite Base E-LTU BC774AAE HP 3PAR 7400 OS Suite Drive E-LTU BC775AAE HP 3PAR 7400 Replication Ste Base E-LTU BC776AAE HP 3PAR 7400 Replication Ste Drive E-LTU BC785AAE HP 3PAR 7400 Dynamic Opt Base E-LTU BC786AAE HP 3PAR 7400 Dynamic Opt Drive E-LTU BC791AAE HP 3PAR 7400 Virtual Domains Base E-LTU 1

7 Strona BC792AAE HP 3PAR 7400 Virt Domains Drive E-LTU BC795AAE HP 3PAR 7400 Reporting Suite E-LTU H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC QK734A HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl AG475A HP Inside/Datacenter XLarge Logistic SVC 1 Całość dokumentacji posiadanego przez Zamawiającego środowiska infrastrukturalnego zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

8 Strona 8 3. O p i s T e c h n i c z n y W ym a g a n y c h E l e m e n t ów S p r z ę t ow o - P r o g r a m ow yc h 3.1 Serwery kasetowe typu blade 6 sztuk W ramach zamówienia należy dostarczyć minimum 6 serwerów kasetowych w pełni zgodnych z istniejącą infrastrukturą typu Blade. Każdy dostarczony serwer musi spełniać poniższe minimalne wymagania: 1. Procesor klasy x86-64-bit zapewniający uzyskanie wyniku min 572 pkt w teście SPECint_rate_base2006 (Results Base) dla oferowanego serwera w konfiguracji co najmniej dwuprocesorowej. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie 2. Liczba zainstalowanych procesorów w każdym serwerze: 2 3. Zainstalowane 48 GB RAM DDR3- Registred DIMMs, minimum 1600MHz z korekcją błędów ECC 4. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 512GB 5. Sterownik dysków wewnętrznych: RAID 0,1 6. Zainstalowane 2 dyski SAS min. 300GB 10k typu Hot-plug lub równoważne minimum dwa dyski SSD o pojemności sumarycznej minimum 600GB 7. Minimum 2 Interfejsy sieciowe 10GbE z możliwością podzielenia każdego interfejsu na 4 karty sieciowe (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej. 8. Minimum 2 interfejsy Fibre Channel, każdy port o szybkości 8Gb/s 9. Wspierane systemy operacyjne: MS Windows 2012, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware. 10. Sewer musi być w pełni kompatybilny z istniejącą infrastrukturą typu Blade. 3.2 Rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej Wykonawca, przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji dostarczonych serwerów jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, nie później niż 1 tydzień po podpisaniu umowy, projekt rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. Zamawiający niezwłocznie dokona oceny przedstawionego projektu i na piśmie przekaże Wykonawcy akceptację projektu lub swoje zastrzeżenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy przestawionym przez Wykonawcę projektem a specyfikacją. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, opierając się na przedstawionym projekcie, Wykonawca musi w ramach niniejszego zadania, wykonać odpowiednią ilość dodatkowych połączeń sieciowych pomiędzy istniejącymi oraz dostarczonymi elementami aktywnymi, zakupić i dostarczyć Zamawiającemu, jeśli będą wymagane w projekcie - dodatkowe patchcordy, kable połączeniowe, wkładki SFP, adaptery, karty i moduły

9 Strona 9 sieciowe itp. elementy tak, żeby uzyskać w pełni funkcjonalną infrastrukturę (z zachowaniem redundancji) opisaną w projekcie zatwierdzonym przez Zamawiającego. Ponadto, wykonawca musi dostarczyć i zainstalować adapter sieciowy (CVR-X2-SFP10G - OneX Adapter, lub odpowiednik dla supervisora 2T) wraz z niezbędnymi elementami (wkładka SFP+ 10G), dla istniejącego switcha Cisco Catalyst 6504E, stanowiącego punkt centralny miejskiej sieci światłowodowej, znajdującego się w serwerowni Urzędu Miasta przy ul. Głogowskiego 3/5. Switch Cisco Catalyst 6504E wyposażony posiadany przez Zamawiającego zawiera moduł Supervisor 2T with integrated switch fabric /PFC4. Ponadto Wykonawca dostarczy dwie wkładki SFP+ dla istniejących switchy HP 5900AF-48XG-4QSFP+, zlokalizowanych w serwerowni przy ul. Świętokrzyskiej 22, w celu uzyskania dwóch redundantnych połączeń pomiędzy oboma serwerowniami o przepustowości 10Gb/s każde. Pomiędzy oboma serwerowniami wykonane jest połączenie światłowodowe, o długości ok. 4 km, kablem 64J (jednomodowym). Wkładki dostarczone dla switcha Cisco Catalyst 6504E oraz do switchy HP 5900AF mają być kompatybilne ze sobą i umożliwiać nawiązanie połączenia z prędkością 10G/s. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników oryginalnych wkładek pod warunkiem zachowania przez dostarczony sprzęt pełnej kompatybilności z posiadanymi przez /Zamawiającego urządzeniami. Po fizycznym zestawieniu połączeń, Zamawiający jest zobowiązany do wykonania konfiguracji przełącznika Cisco Catalyst 6504E zlokalizowanego w serwerowni przy ul. Głogowskiego 3/5 oraz przełączników HP 5900AF-48XG-4QSFP+ zlokalizowanych w serwerowni przy ul. Świętokrzyskiej 22. Prace konfiguracyjne powinny obejmować co najmniej: konfigurację interfejsów sieciowych, konfigurację VLAN-ów, konfigurację automatycznego przełączania transmisji pomiędzy łączami w przypadku awarii na jednej z linii, konfigurację adresacji. 3.3 Środowisko wirtualizacyjne systemy operacyjne dla serwerów blade 6 sztuk W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć odpowiednią ilość licencji dla systemów operacyjnych na 6 serwerów blade (minimum 6 licencji w przypadku licencjonowania per serwer lub co najmniej 12 licencji w przypadku licencjonowania per procesor, lecz nie mniej niż łączna liczba procesorów w dostarczonych serwerach blade) na środowisko wirtualne, zgodne z poniższymi wymaganiami. Środowisko wirtualne musi zostać uruchomione na wszystkich serwerach kasetowych dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia należy dostarczyć odpowiednią liczbę licencji wymaganych do wykorzystania pełnej mocy obliczeniowej (CPU, RAM, HDD, sieć) wszystkich zaoferowanych serwerów kasetowych. 1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. 2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 3. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycznej RAM. 4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 8 procesorowych. 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM.

10 Strona Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 7. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 8. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 9. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM, w którym oprogramowanie może być uruchamiane tylko na serwerach jednego producenta. 10. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Ubuntu Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 12. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 13. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności, lub umożliwiać wykorzystanie posiadanej przez Zamawiającego centralnej konsoli graficznej do zarządzania maszynami wirtualnymi. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. 14. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. 15. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 16. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 17. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 18. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. 19. Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany mechanizm do bezpiecznej automatycznej archiwizacji i odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. 20. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. 21. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. 22. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi. 23. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm wysokiej dostępności aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione

11 Strona 11 na nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 24. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny które na nim pracowały były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 25. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. 26. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 27. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). 28. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z kilku dostępnych ścieżek. 29. Rozwiązanie musi mieć możliwość automatycznego równoważenia obciążenia serwerów fizycznych poprzez przenoszenie pracujących wirtualnych maszyn pomiędzy nimi. Mechanizm ten musi być wyposażony w możliwość definiowania reguł przenoszenia np. przeniesienie maszyny wirtualnej wymusza przeniesienie innej lub równoważenie następuje w obrębie zdefiniowanych grup wirtualnych maszyn pomiędzy wybranymi serwerami fizycznymi. 30. Rozwiązanie musi mieć możliwość oszczędzania energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie wskazanych serwerów fizycznych w przypadku braku obciążenia generowanego przez wirtualne maszyny i automatycznego ich włączenia w sytuacji wzrostu obciążenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po dostarczeniu, zainstalowaniu i skonfigurowaniu środowiska wirtualizacyjnego, wykorzystując posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Windows Server 2012 Data Center, utworzył w celu przeprowadzenia testów przez Zamawiającego, co najmniej po jednej maszynie wirtualnej z systemem Windows 2012 Server Data Center na każdym z dostarczonych serwerów blade, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przydziału zasobów przekazanymi przez Zamawiającego. Na testowych maszynach wirtualnych Wykonawca ma obowiązek skonfigurować oprogramowanie do zarządzania, monitoringu i backupu posiadane przez Zamawiającego. 4. U s ł u g i w d r o ż e n i ow e. W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić usługi instalacji i konfiguracji towarzyszące dostawie, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi: 1. Usługa instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzeń i oprogramowania będących przedmiotem dostawy: 1.1. Przygotowanie projektu technicznego, instalacja oraz konfiguracja dostarczonego sprzętu Przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego projektu technicznego w zakresie konfiguracji dostarczanej infrastruktury i oprogramowania. Instalacja fizyczna sprzętu we wskazanych miejscach. Podłączenie do sieci zasilającej i logicznej. Aktualizacja firmware dostarczonego sprzętu. Podłączenie dostarczonego sprzętu do istniejącej sieci SAN zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi

12 Strona Instalacja i konfiguracja, dedykowanych do obsługi oprogramowania wirtualizacyjnego, serwerów wraz z konfiguracją funkcjonalności umożliwiającej: Przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez konieczności zatrzymywania maszyn wirtualnych. Automatyczne uruchomienie maszyn wirtualnych działających na serwerze fizycznym, który uległ awarii sprzętowej, na innym dostępnym w środowisku blade serwerze. Podział zasobów fizycznych serwerów blade na pule umożliwiające przydzielanie różnych części tych zasobów różnym serwerom wirtualnym. Centralne zarządzanie i monitorowanie stanu środowiska serwerów fizycznych i wirtualnych Konfiguracja posiadanego przez Wykonawcę oprogramowania monitorowania infrastruktury IT: Identyfikacja nowo dostarczonych urządzeń w ramach infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego i zaimportowanie ich do systemu monitoringu Konfiguracja monitorowania dostępności urządzeń oraz usług z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Konfiguracja monitorowania wydajności wraz z konfiguracją źródeł danych 1.4. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych - walidacji rozwiązania (audyt konfiguracji względem opracowanego projektu technicznego) Opracowanie dokumentacji powykonawczej (w formie aktualizacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji) i zaleceń powdrożeniowych obejmujące: Szczegółowy opis konfiguracji urządzeń i oprogramowania. Szczegółowy schemat połączeń pomiędzy urządzeniami (w formie graficznej i opisowej). Procedury operacyjne dla administratorów. Procedury awaryjnego odtwarzania danych i konfiguracji systemu po awarii. 2. Dostarczane w ramach realizacji dokumenty, opracowania i inne materiały muszą zawierać co najmniej: 2.1. Projekt techniczny zawierający minimalnie: Zestawienie dostarczonych elementów sprzętowych Rysunki logiczne rozwiązania, Rysunki połączeń fizycznych ze wskazaniem odpowiednich portów w odpowiednich urządzeniach, Oznaczenia połączeń fizycznych Zestawienie wymaganych wersji oprogramowania podstawowego i rozszerzeń (o ile ma to zastosowanie), Zestawienie wymaganych łat systemu operacyjnego (ang. Patch Management), 2.2.Opis testów zawierający minimalnie: Zestawienie stosowanej nomenklatury, Weryfikację zgodności konfiguracji poszczególnych elementów z projektem technicznym, Weryfikację zgodności konfiguracji klastra, pakietów i rozszerzeń z projektem technicznym (o ile ma to zastosowanie),

13 Strona 13 Weryfikację zgodności przyjętych oznaczeń połączeń fizycznych z projektem technicznym, Weryfikację odporności na awarie pojedynczych komponentów sprzętowych Dokumentacja powykonawcza i zalecenia powdrożeniowe zawierający minimalnie: Zestawienie stosowanej nomenklatury, Rysunki logiczne rozwiązania, Zestawienie nazewnictwa poszczególnych elementów systemu, Rysunki połączeń fizycznych ze wskazaniem odpowiednich portów w odpowiednich urządzeniach, Zestawienie oznaczeń połączeń fizycznych, Zestawienie zainstalowanych wersji oprogramowania podstawowego i rozszerzeń (o ile ma to zastosowanie), 5. I n s t r u k t a ż Po zakończeniu testów rozbudowanego środowiska, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktarzu dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego. Instruktarz powinien obejmować co najmniej: - przedstawienie funkcjonalności, parametrów, konfiguracji dostarczonych serwerów blade - omówienie wykonanej konfiguracji połączeń sieciowych - omówienie instalacji systemów operacyjnych środowiska wirtualizatora i funkcjonalności środowiska wirtualizatora - omówienie konfiguracji maszyn wirtualnych, sposobu skonfigurowania systemu backupu oraz systemu monitoringu. 6. D o k u m e n t a c j a p r o j e k t ow a i p ow yk o n a w c z a Wykonawca, przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji dostarczonych serwerów jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, nie później niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy, projekt rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w formie papierowej oraz na nośniku cyfrowym. Zamawiający niezwłocznie dokona oceny przedstawionego projektu i na piśmie przekaże Wykonawcy akceptację projektu lub swoje zastrzeżenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy przestawionym przez Wykonawcę projektem a specyfikacją. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca nie później niż w ciągu 1 tygodnia przedstawia Zamawiającemu do ponownej akceptacji poprawiony projekt uwzględniający zgłoszone zastrzeżenia. Po zakończeniu dostaw sprzętu opisanego w niniejszej specyfikacji oraz prac instalacyjnych i konfiguracyjnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w trzech kopiach (w formie wydruku papierowego i na cyfrowym nośniku danych) dokumentację powykonawczą obejmującą całość wykonanych prac. Dokumentacja powykonawcza ma zostać wykonana jako aktualizacja dokumentacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy posiadaną przez siebie dokumentację istniejącej infrastruktury w formie elektronicznej.

14 Strona W ym a g a n i a o d n o ś n i e z a k r e s u o r a z w a r u n k ów s e r w i s u W ramach serwisu Wykonawca świadczył będzie usługi polegające na wsparciu w utrzymaniu dostarczonego systemu przez okres minimum 5 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W ramach serwisu Wykonawca świadczył będzie usługi polegające na wsparciu w utrzymaniu dostarczonego systemu przez okres minimum 1 roku od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Warunki świadczenia umowy serwisowej Warunki świadczenia wsparcia serwisowego 1. Wykonawca zapewni centrum obsługi, które będzie odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń serwisowych związanych z eksploatacją, zarządzaniem i utrzymaniem sprzętu w trybie 5 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz , gwarantowany czas naprawy lub przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu w ciągu 48h od zgłoszenia. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do 4 h. Centrum obsługi musi umożliwiać rejestrację zgłoszeń za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, faksu, zgodnie z danymi kontaktowymi przedstawionymi przed podpisaniem umowy. 2. W okresie serwisu Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego oraz funkcjonalnego dla oferowanego systemu, minimum w zakresie wszystkich elementów infrastruktury sprzętowej: serwery, biblioteka taśmowa, sieć SAN oraz LAN, system dyskowy oraz infrastruktury programowej: system wirtualizacji serwerów oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych. W okresie obowiązywania wsparcia i gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego oraz firmware dla wszystkich urządzeń oraz oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem. 3. W ramach serwisu Wykonawca będzie usuwał awarie (Awaria utrata osiągniętej funkcjonalności, uszkodzenie dostarczonych urządzeń), wykonywał naprawy urządzeń oraz świadczył wsparcie dla Zamawiającego zgodnie z zakresem i poniższymi wymaganiami. Wymagania w zakresie usuwania awarii: przyjmowanie zgłoszeń awarii pod jednym numerem zgłoszeniowym (telefonicznie), pocztą elektroniczną oraz faksem przez 8 godzin dziennie w godzinach pracy Zamawiającego (pn.- pt. 7:30-15:30) w dni robocze. zdalna pomoc w zakresie diagnozy awarii we współpracy z Zamawiającym. analiza awarii usuwanie awarii w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym od rejestracji zgłoszenia, przy czym zgłoszenia zgłoszone poza zdefiniowanymi godzinami pracy Zamawiającego (pn.- pt. 7:00-16:00) uznaje się za zarejestrowane w następującym dniu roboczym. usuwanie awarii w miejscu instalacji w ciągu dwóch dni roboczych od rejestracji zgłoszenia, przy czym zgłoszenia zgłoszone poza zdefiniowanymi godzinami pracy Zamawiającego (pn.- pt. 7:00-16:00) uznaje się za zarejestrowane w następującym dniu roboczym naprawa bądź wymiana części będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego.

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP.2420.39.2011.BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa producenta:... Typ produktu, model: Lp. Komponent Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) Parametry

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/132/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego serwera, sprzętu pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści Parametry wymagane... 2 Redundantne przełączniki rdzeniowe 2 sztuki... 2 Redundantne przełączniki agregujące - 2 sztuki... 4 Obudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc 1. Serwer Obudowa 1.1. Typ 1.2. procesora Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Procesory

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Zamówienia

1. Przedmiot Zamówienia Rozbudowa platformy sprzętowo-programowej systemu telefonii IP. Przedmiot Zamówienia Zamawiający posiada aktualnie system telefonii IP Cisco Systems w wersji 7.x wraz z Centralnym Procesorem Połączeń (Unified

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu

Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 6.1.1 do siwz Specyfikacja techniczna I. System rejestracji rozmów Liczba sztuk: 1 1. System rejestracji rozmów 1. Nagrywanie rozmów z: a. 2 radiotelefonów (kompatybilnych z: Motorola MC2100,

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo