Zakup modularnego systemu serwerowego (Blade a) CPV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup modularnego systemu serwerowego (Blade a) CPV 32420000-3"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, Warszawa tel , fax działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zapraszają do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: Zakup modularnego systemu serwerowego (Blade a) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ CPV Informacje ogólne 1. Adres strony internetowej zamawiającego 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Pzp (Dz. U. z 2010r. nr 113 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieznajomość wyżej wymienionych aktów prawnych przez wykonawców. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp prowadzone jest w języku polskim. 4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 5. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki zawarte w SIWZ zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 6. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 7. Każdy wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 15. W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżone przez wykonawcę, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 16. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z listu intencyjnego lub umowy regulującej współpracę wykonawców (umowa konsorcjum). 17. Ministerstwo Środowiska wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z Rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym zaleca się aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie EMAS w MŚ. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup modularnego systemu serwerowego (Blade a). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne wymaganego sprzętu zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli w niniejszej SIWZ zostaną użyte jakiekolwiek znaki towarowe lub nazwy producentów, należy traktować, że każdorazowo takiemu określeniu towarzyszy sformułowanie lub równoważny.

2 II. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy III. Warunki udziału w postępowaniu Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące.: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie serwerów, o wartości nie mniejszej niż zł brutto, z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączy dokument potwierdzający, że dostawa ta została wykonana należycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy; Ocena czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca załączy: 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, Wykonawca załączy: 4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, polegającego na dostawie serwerów, o wartości nie mniejszej niż zł brutto - z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawa ta została wykonana należycie. IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie 1. Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 2 do niniejszego SIWZ. 2. Wypełniony Załącznik nr 3, potwierdzający określone przez Zamawiającego parametry oferowanego sprzętu. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego SIWZ. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 5 5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres

3 prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w punkcie 4, składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem, przy czym każdorazowo, niezwłocznie faks lub musi zostać potwierdzony pismem oraz każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1. Andrzej Smoliński - - Główny Specjalista w Wydziale Informatyki Biura Dyrektora Generalnego, fax , . w sprawie opisu przedmiotu zamówienia 2. Pani Dorota Liwarska Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego, fax , - w sprawach formalnych VI. Wymagania dotyczące wadium. Dla oferty nie jest wymagane wadium. VII. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Ponadto należy załączyć Opis oferowanego sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr Oferta powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego postępowania. 4. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt. IV SIWZ. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 6. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści za zgodność z oryginałem na każdej stronie kserokopii oraz podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną, z wyłączeniem ppkt Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej.

4 10. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego Ministerstwo Środowiska z napisem: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa, ul. Wawelska 52/54, pokój nr 32 Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup modularnego systemu serwerowego (Blade a) Nie otwierać przed dniem roku do godz. 12:15 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer faxu 12. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe zaadresowanie koperty lub dostarczenie jej na adres inny niż wskazany powyżej. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w punkcie 11 dodatkowo oznaczonej symbolem ZMIANA lub WYCOFANIE. 14. Wykonawca nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert. 15. Wykonawca wskaże w ofercie te części, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Środowiska w Sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego, Warszawa, ul. Wawelska 52/54, w pokoju nr 32 (parter) 2. Termin składania ofert upływa dnia roku, o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 31, w dniu r., o godz. 12:15 X. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia go do siedziby zamawiającego, na warunkach określonych w SIWZ. IX. Poprawianie omyłek rachunkowych W przypadku, gdy w formularzu oferty wystąpią omyłki rachunkowe, Zamawiający dokona ich poprawienia zgodnie z poniższymi zasadami: 1. w przypadku gdy cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. XI. Kryteria wyboru oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą: - cena oferty brutto: 100%. Oferty, które nie zostaną odrzucone poddane zostaną procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert, według następującego wzoru.: Ilość punktów badanej oferty = Cena brutto oferty najtańszej (PLN) / Cena brutto oferty badanej (PLN) * 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. XII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania banku i numeru rachunku, na który będą przekazywane świadczenia pieniężne. XIII. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy 1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

5 XIV. Środki ochrony prawnej Do niniejszego postępowania maja zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakie mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN. Warszawa, dnia r. Zatwierdzam Załączniki do specyfikacji: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 2. Formularz oferty Załącznik nr Opis oferowanego sprzętu Załącznik nr 3 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 do ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Załącznik nr 5 6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat Załącznik nr 6 7. Wzór umowy Załącznik nr 7

6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna 1. Modularny system serwerowy (blade a) oparty o: a. Obudowę serwerową (blade chassis) zawierającą gniazda rozszerzenia przewidziane do instalacji modułów serwerowych (blade a) b. moduły przełączające przeznaczone do realizacji dostępu do sieci LAN/SAN. c. Moduły serwerowe 2. Obudowa blade (blade chassis) 1 sztuka a. Możliwość zainstalowania przynajmniej 8 modułów serwerowych zgodnych z opisem w punkcie 5 niniejszego dokumentu b. Zintegrowane w ramach chassis moduły wentylatorów i zasilaczy, umożliwiających poprawną pracę w pełni obsadzonej obudowy serwerami w wymaganej konfiguracji, pracujących w trybie redundantnym typu Grid lub redundancja N+1 3. Urządzenia przełączające - 2 sztuki a. Modularny system serwerowy musi umożliwić podłączenie do posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury za pomocą następujących portów: - 10Gb Data Center Ethernet dwa redundantne urządzenia, każde udostępniające minimum 20 portów umożliwiających podłączenie oferowanych serwerów blade a zarówno w technologii LAN jak i poprzez sieć SAN (FCoE zgodnie z ANSI T11). Realizowane połączenia LAN i SAN do serwerów muszą być w pełni redundantne (urządzenia, ścieżki) - FC 8Gb dwa redundantne urządzenia udostępniające minimum 6 portów FC każde do podłączenia do sieci SAN zamawiającego (porty te mogą być realizowane za pomocą modułu zintegrowanego z przełącznikiem 10Gb Data Center Ethernet - Zamawiający wymaga takiego obsadzenia portów oraz okablowania, aby zapewnić redundantne połączenie Ethernet do chassis z przepustowością minimum 40Gb (2x20Gb) oraz redundantne połączenie SAN do chassis. Wymagane jest także zrealizowanie redundantnego połączenia linków (8 linków/4 na StorageProcessor) 8Gb FC do posiadanej przez zamawiającego macierzy EMC VNX Zarządzanie modularnym systemem serwerowym a. Możliwość scentralizowanego, spójnego zarządzania co najmniej 200 serwerami jako pojedynczym środowiskiem. Oprogramowanie musi monitorować oraz raportować stan urządzeń. Musi być możliwość definiowania blade a typu spare. Jeśli funkcjonalność zarządzania środowiskiem serwerowym wymaga licencji, taka licencja musi zostać dostarczona. b. Oprogramowanie zarządzające dostarczone wraz z modularnym systemem serwerowym musi umożliwiać zarządzanie konfiguracją sieci LAN oraz SAN c. Konfiguracja środowiska w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie sieci LAN i SAN wraz z mobilnością w zakresie migracji. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: adres MAC, adres WWNN/WWPN, identyfikator UUID, sekwencja bootowania systemu, sposób użycia lokalnych dysków HDD, sposób konfiguracji adapterów NIC i HBA 5. Moduł serwerowy - 6 sztuk a. Moduł serwerowy (server blade) typu half-slot oparty o standardową architekturę x b. Dwa gniazda dla wielordzeniowych procesorów Intel Xeon 5500/5600 lub równoważny pod względem wydajność. Zamawiający wymaga dostarczenia w każdym module serwerowym 2 procesorów (min 8 rdzeni każdy, o częstotliwości taktowania rdzenia min. 2,4 Ghz i wielkości pamięci cahce min 12MB).

7 c. Możliwość instalacji co najmniej 192 GB pamięci DRAM w oparciu o minimum 12 gniazd DIMM przeznaczonych do instalacji modułów pamięci DDR3. d. Zamawiający wymaga dostarczenia 48GB pamięci DRAM na każdy serwer. Oferowana Pamięć RAM musi pracować w serwerze z częstotliwością taktowania nie mniejszą niż 1333MHz. e. Możliwość instalacji 2 dysków HDD SAS o wielkości 73 GB (prędkość obrotowa 15,000), 146 GB (prędkość obrotowa 10,000 lub 15,000), 300 GB (prędkość obrotowa 10,000), 600 GB (prędkość obrotowa 10,000) lub SATA II o wielkość 500GB, 1TB, 2TB. Z możliwością implementacji RAID 0+1 f. Możliwość instalacji 2 dysków SATA SSD o wielkości minimum 64 GB - Zamawiający wymaga dostarczenia 2 dysków HDD SAT o wielkości min. 500GB 7200Rpm g. Możliwość instalacji dwuportowego adaptera sieciowego 10 GE typu CNA (Converged Network Adapter) integrującego dostęp LAN oraz do sieci SAN. Dostęp do sieci SAN musi być zrealizowany w oparciu o FCoE (FibreChannel over Ethernet) zgodnie ze specyfikacją ANSI T11. h. Możliwość instalacji dwuportowego adaptera sieciowego 10 GE typu CNA (Converged Network Adapter) integrującego dostęp LAN oraz do sieci SAN (w oparciu o FCoE zgodnie z ANSI T11) oraz zapewniającego sprzętową wirtualizację interfejsów zarówno Ethernet (vnic) jak i FC (vhba) w liczbie co najmniej 4. - Zamawiający wymaga dostarczenia 1 dwuportowego adaptera CNA zapewniającego sprzętową wirtualizację interfejsów na każdy serwer - Możliwość instalacji następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2008 w wersji Standard i Enterprise, RedHat Linux w wersji standardowej oraz Advanced Platform, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vsphere

8 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Zakup modularnego systemu serwerowego (Blade a) w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na zaproszenie Ministerstwa Środowiska My, niżej podpisani:... działając w imieniu i na rzecz:... Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na poniższych warunkach: 1. CENA: CENA BRUTTO:...PLN Słownie PLN: Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: a) b) c). (* niepotrzebne skreślić) Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnioną przez zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9 Do oferty załączamy następujące dokumenty: Dane Wykonawcy: Nazwa:... Adres... Tel./fax.... Adres ..., dnia (podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

10 nazwa i typ produktu Opis oferowanego sprzętu.. Parametry techniczne oferowanego sprzętu potwierdzenie opisu minimalnych wymagań Załącznik nr 3 1. Modularny system serwerowy (blade) oparty o: a. Obudowę serwerową (blade chassis) zawierającą gniazda rozszerzenia przewidziane do instalacji modułów serwerowych (blade) b. moduły przełączające przeznaczone do realizacji dostępu do sieci LAN/SAN. c. Moduły serwerowe 2. Obudowa blade (blade chassis) 1 sztuka a. Możliwość zainstalowania przynajmniej 8 modułów serwerowych zgodnych ze specyfikacją SIWZ `b. Zintegrowane w ramach chassis moduły wentylatorów i zasilaczy, umożliwiających poprawną pracę w pełni obsadzonej obudowy serwerami w wymaganej konfiguracji, pracujących w trybie redundantnym typu Grid lub redundancja N+1 3. Urządzenia przełączające - 2 sztuki a. Modularny system serwerowy musi umożliwić podłączenie do posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury za pomocą następujących portów: - 10Gb Data Center Ethernet dwa redundantne urządzenia, każde udostępniające minimum 20 portów umożlwiających podłączenie oferowanych serwerów blade zarówno w technologii LAN jak i poprzez sieć SAN (FCoE zgodnie z ANSI T11). Realizowane połączenia LAN i SAN do serwerów muszą być w pełni redundantne (urządzenia, ścieżki) - FC 8Gb dwa redundantne urządzenia udostępniające minimum 6 portów FC każde do podłączenia do sieci SAN zamawiającego (porty te mogą być realizowane za pomocą modułu zintegrowanego z przełącznikiem 10Gb Data Center Ethernet - Zamawiający wymaga takiego obsadzenia portów oraz okablowania, aby zapewnić redundantne połączenie Ethernet do chassis z przepustowością minimum 40Gb (2x20Gb) oraz redundantne połączenie SAN do chassis. Wymagane jest także zrealizowanie redundantnego połączenia linków (8 linków/4 na StorageProcessor) 8Gb FC do posiadanej przez zamawiającego macierzy EMC VNX Zarządzanie modularnym systemem serwerowym a. Możliwość scentralizowanego, spójnego zarządzania co najmniej 200 serwerami jako pojedynczym środowiskiem. Oprogramowanie musi monitorować oraz raportować stan urządzeń. Musi być możliwość definiowania blade typu spare. Jeśli funkcjonalność zarządzania środowiskiem serwerowym wymaga licencji, taka licencja musi zostać dostarczona. b. Oprogramowanie zarządzające dostarczone wraz z modularnym systemem serwerowym musi umożliwiać zarządzanie konfiguracją sieci LAN oraz SAN

11 c. Konfiguracja środowiska w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie sieci LAN i SAN wraz z mobilnością w zakresie migracji. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: adres MAC, adres WWNN/WWPN, identyfikator UUID, sekwencja bootowania systemu, sposób użycia lokalnych dysków HDD, sposób konfiguracji adapterów NIC i HBA 5. Moduł serwerowy - 6 sztuk a. Moduł serwerowy (server blade) typu half-slot oparty o architekturę Intel x86-64 b. Dwa gniazda dla wielordzeniowych procesorów Intel Xeon 5500/5600 lub równoważny pod względem wydajność. Zamawiający wymaga dostarczenia w każdym module serwerowym 2 procesorów (min 8 rdzeni każdy, o częstotliwości taktowania rdzenia min. 2,4 Ghz i wielkości pamięci cahce min 12MB). c. Możliwość instalacji co najmniej 192 GB pamięci DRAM w oparciu o minimum 12 gniazd DIMM przeznaczonych do instalacji modułów pamięci DDR3. d. Zamawiający wymaga dostarczenia 48GB pamięci DRAM na każdy serwer. Oferowana Pamięć RAM musi pracować w serwerze z częstotliwością taktowania nie mniejszą niż 1333MHz. e. Możliwość instalacji 2 dysków HDD SAS o wielkości 73 GB (prędkość obrotowa 15,000), 146 GB (prędkość obrotowa 10,000 lub 15,000), 300 GB (prędkość obrotowa 10,000), 600 GB (prędkość obrotowa 10,000) lub SATA II o wielkość 500GB, 1TB, 2TB. Z możliwością implementacji RAID 0+1 f. Możliwość instalacji 2 dysków SATA SSD o wielkości minimum 64 GB - Zamawiający wymaga dostarczenia 2 dysków HDD SAT o wielkości min. 500GB 7200Rpm g. Możliwość instalacji dwuportowego adaptera sieciowego 10 GE typu CNA (Converged Network Adapter) integrującego dostęp LAN oraz do sieci SAN. Dostęp do sieci SAN musi być zrealizowany w oparciu o FCoE (FibreChannel over Ethernet) zgodnie ze specyfikacją ANSI T11. h. Możliwość instalacji dwuportowego adaptera sieciowego 10 GE typu CNA (Converged Network Adapter) integrującego dostęp LAN oraz do sieci SAN (w oparciu o FCoE zgodnie z ANSI T11) oraz zapewniającego sprzętową wirtualizację interfejsów zarówno Ethernet (vnic) jak i FC (vhba) w liczbie co najmniej 4. - Zamawiający wymaga dostarczenia 1 dwuportowego adaptera CNA zapewniającego sprzętową wirtualizację interfejsów na każdy serwer - Możliwość instalacji następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2008 w wersji Standard i Enterprise, RedHat Linux w wersji standardowej oraz Advanced Platform, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vsphere 6. Gwarancja i instruktarz techniczny

12 a. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. b. Sprzęt powinien być objęty gwarancją producenta na sprzęt i oprogramowanie przynajmniej na jeden rok. Gwarancja powinna być świadczona w trybie 24x7, z 24 godzinnym czasem reakcji. c. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. d. Wykonawca przeprowadzi minimum jednodniowy instruktarz techniczny z oferowanego sprzętu dla dwóch administratorów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego...., dnia (podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

13 Załącznik nr 4... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Zakup modularnego systemu serwerowego (Blade a) (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) MY, NIŻEJ PODPISANI.. działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres firmy):.... oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.., dnia... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną)

14 Załącznik nr 5.. (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Zakup modularnego systemu serwerowego (Blade a) w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy): Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dnia (podpis Wykonawcy)

15 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. ( w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych Dz.U z 2010 r. nr 113 z późn.zm.) Składając ofertę, w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup modularnego systemu serwerowego (Blade a) reprezentowana przez nas firma wykonała następujące zamówienia: L.p. Nazwa zamówienia Data wykonania zamówienia Wartość zamówienia brutto (PLN) Odbiorca zamówienia, dn..... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

16 Załącznik nr 7 UMOWA BDGi /2012 zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie (00-922), przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska Pani Moniki Dziadkowiec z dnia 15 maja 2012 r. Pani Małgorzata Sołtyszewska Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, zwanym dalej Kupującym, a., adres:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla.,.. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., którą reprezentuje:. zwaną dalej Sprzedawcą Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa modularny system serwerowy (blade) oparty o: 1) obudowę serwerową (blade chassis) zawierającą gniazda rozszerzenia przewidziane do instalacji modułów serwerowych (blade); 2) dwa moduły przełączające przeznaczone do realizacji dostępu do sieci LAN/SAN; 3) sześć modułów serwerowych wraz z oprogramowaniem zarządzającym do monitorowania i raportowania stanu urządzeń oraz niezbędnymi licencjami, zwany dalej sprzętem", o parametrach określonych w załączniku do umowy. 2. Sprzedawca zapewni Kupującemu w okresie gwarancji na sprzęt opcje serwisowe dla sprzętu świadczone przez organizację serwisową producenta, mającą placówkę na terenie Polski w trybie 24x7 z 4- godzinnym czasem reakcji. 3. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia usług instruktażu technicznego z obsługi sprzętu dla trzech administratorów Kupującego w terminie i w sposób wskazany przez Kupującego. Kupujący wskaże termin i sposób zapewnienia usług z 2-dniowym wyprzedzeniem, a Sprzedawca jest obowiązany go uwzględnić. 4. Sprzedawca dostarczy sprzęt do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Kupującego własnym transportem. 2. Sprzedawca oświadcza, że ma prawo do sprzedaży sprzętu. 3. Dostarczenie sprzętu nastąpi w terminie sześciu tygodni od dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Sprzęt zostanie dostarczony Kupującemu w opakowaniu firmowym. 2. Koszt opakowania zawiera się w cenie określonej w 5 ust Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę sprzętu podczas pakowania, załadunku, transportu, rozładunku i przekazania Kupującemu Kupujący zapłaci Sprzedawcy za sprzęt oraz zapewnienie usług, o których mowa w 1 ust. 2 i 3, cenę brutto zł. (słownie złotych:../100).

17 2. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi po dostarczeniu sprzętu oraz zapewnieniu usług, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie umowy w terminie i bez wad, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Kupującego faktury wystawionej przez Sprzedawcę na rachunek bankowy wskazany na fakturze Sprzedawca udziela gwarancji na sprzęt w okresie.. miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego. 2. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady i uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie jego poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 3. Sprzedawca, na własny koszt odbierze sprzęt w celu usunięcia usterek, wad i uszkodzeń sprzętu, o których mowa w ust W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Kupujący może: 1) odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny, o której mowa w 5 ust. 1 albo 2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania umowy i żądać kary umownej w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, a w razie niedotrzymania przez Sprzedawcą wyznaczonego przez Kupującego dodatkowego terminu, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny, o której mowa w 5 ust W przypadku, gdyby powstała szkoda nie została zrekompensowana zapłaconą karą umowną, Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Ministerstwa Środowiska zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego. 10. Strony zgodnie oświadczają, że przy zawieraniu niniejszej umowy został zachowany tryb przetargu nieograniczonego określony przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 12. Spory powstałe w związku z realizacją umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 13. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedawcy. KUPUJĄCY SPRZEDAWCA

18 Załącznik do umowy BDGi /2012 z dnia r. Szczegółowy wykaz sprzętu KUPUJĄCY SPRZEDAWCA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel.: 022 57 92 691, faks: 022 57 92 712 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu.

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. ZATWIERDZAM: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-04/2015 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-90/TH/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo