Regulamin cyklu BIKE ATELIER MTB MARATON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin cyklu BIKE ATELIER MTB MARATON"

Transkrypt

1 Regulamin cyklu BIKE ATELIER MTB MARATON 1. Cele cyklu Bike Atelier MTB Maraton kontynuacja idei cyklu maratonów MTB zlokalizowanych w całości w południowej Polsce popularyzacja kolarstwa w Polsce południowej promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu, promowanie regionalnych tras turystycznych 2. Organizator FHU Rower Serwis Dariusz Leśniewski Al. Piłsudskiego 34/643, Dąbrowa Górnicza tel strona internetowa cyklu: numer konta: ING BANK ŚLĄSKI: Kalendarz imprez 7 czerwca 2015 Katowice 26 lipca 2015 Dąbrowa Górnicza/Błędów 23 sierpnia 2015 Psary k. Będzina 27 września 2015 Tychy 4. Warunki uczestnictwa Bike Atelier MTB Maraton to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych rozgrywanych we wskazanych terminach. Uczestnikiem Bike Atelier MTB Maraton będzie osoba spełniająca następujące warunki. a) dokona rejestracji: dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej (do czwartku poprzedzającego imprezę włącznie) oraz dopełnienia formalności w biurze zawodów (w dniu zawodów) lub dokona zgłoszenia bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnieni odpowiednie formalności (w dniu zawodów) b) dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być dokonana:

2 w formie gotówkowej w Kasie Biura Zawodów w dniu zawodów lub w formie przelewu na konto w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę danej edycji (np. Bike Atelier MTB Maraton, Tychy) Przelewów należy dokonywać do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego imprezę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższy maraton w cyklu. W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie umieszczony w wynikach. 5. Opłaty a) dystans PRO 40 zł koszt uczestnictwa w zawodach dotyczy opłaty przelewem dokonanej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego imprezę; 60 zł w dniu startu do godz , opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów; b) dystans HOBBY start indywidualny: 30 zł koszt uczestnictwa w zawodach dotyczy opłaty przelewem dokonanej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego imprezę; 35 zł w dniu startu do godz , opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów; start rodzinny (osoba niepełnoletnia + opiekun): 40 zł koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie głównym; 45 zł w dniu startu do godz , opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów; c) numer startowy 10 zł numer startowy razem z czipem, przechodzi na własność uczestnika; d) opłata za zgubiony numer startowy jednorazowa opłata za zgubiony numer startowy: 20 zł.

3 Zestaw startowy obowiązuje na wszystkich edycjach Bike Atelier MTB Maraton 2015 i musi być zamontowany w widocznym sposób na kierownicy roweru. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 7 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona. e) faktury Faktury VAT do opłat wystawiane nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty. f) odwołanie imprezy W przypadku odwołania danej edycji maratonu z przyczyn niezależnych od organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie maratonu, kataklizmy, itp.) dana edycja maratonu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej. 6. Oświadczenie uczestnika Każdy uczestnik Bike Atelier MTB Maraton 2015 ma obowiązek podpisania oświadczenia. Oświadczenie obowiązuje na wszystkie edycje cyklu Bike Atelier MTB Maraton Wzór Oświadczenia: Bike Atelier MTB Maraton 2015 Zapoznałem się z regulaminem cyklu Bike Atelier MTB Maraton na sezon 2015, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych: Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Przez akceptację niniejszej deklaracji jako uczestnik maratonu zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.

4 Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FHU Rower Serwis Dariusz Leśniewski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach tegorocznego cyklu. Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Numer startowy zawodnika (wypełnia pracownik biura) Data i podpis (czytelny podpis zawodnika) W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat (rok urodzenia 2000 i młodsi) dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów i podpisać stosowne oświadczenie. Oświadczenie dla zawodnika niepełnoletniego: Bike Atelier MTB Maraton 2015 Przedstawiciel ustawowego rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zawodnika poniżej 18 roku życia. Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) legitymujący/a się dowodem tożsamości nr

5 wydanym przez zamieszkały/a w niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym (imię i nazwisko osoby nieletniej) urodzonego/ej dnia roku i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w wyścigu rowerowym w cyklu Bike Atelier MTB Maraton w 2015 r. Oświadczam także, że mój/ja podopieczny/a nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach MTB. Jednocześnie oświadczam, że mój/ja podopieczny/na startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 7. Obowiązki uczestnika Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika. Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym. Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego maratonu. Na dystansie PRO osoby poniżej 16 roku życia (rok urodzenia 2000 i młodsi) nie będą klasyfikowane. Na dystansie HOBBY osoby poniżej 10 roku życia (rok urodzenie 2006 i młodsi) nie będą klasyfikowane. Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat (rok urodzenia 2000 i młodsi) dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów i podpisać stosowne Oświadczenie. Opiekunowie zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonym sektorze Opiekunów. Opiekun jedzie za zawodnikiem dystansu Hobby po jego torze jazdy gęsiego. Opiekunom zabrania się popychania, pchania zawodników dystansu Hobby. Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie innym zawodnikom z dystansu Hobby, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy. 8. Świadczenia dla zawodników

6 a) W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: przejazd oznakowaną trasą, elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki, doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem, ubezpieczenie NNW, bufety na trasie, ciepły posiłek regeneracyjny, możliwość umycia roweru, zabezpieczenie medyczne. W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora. 9. Program zawodów Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu. W dniu maratonu: godz zapisy w Biurze Zawodów (zapisy na dystans Hobby do godz ) godz ustawianie zawodników w sektorach startowych, godz start maratonu, dystanse Hobby i Pro. Przewidywane godziny dekoracji poszczególnych dystansów godz dekoracja dystansu Hobby, godz dekoracja dystansu Pro. 10. Dystanse Pro: km (oznakowanie na trasie czerwone strzałki). Hobby: km (oznakowanie na trasie zielone strzałki). 11. Maraton a) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora. Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego. Start sektorowy odbywa się co minutę. W wyjątkowych sytuacjach może być skrócony, o czym uczestnicy maratonu zostaną poinformowani przed startem. b) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów. c) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po

7 otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Numer alarmowy w czasie maratonów to d) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 12. Zasady Fair Play Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy najszybsi zawodnicy z dłuższych dystansów będą doganiać zawodników krótszego dystansu). Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych). 13. Kategorie Kategorie wiekowe na dystansach: PRO Mężczyźni: M lat (roczniki ) M lat (roczniki ) M lat (roczniki ) M lat (roczniki ) M lat (roczniki ) M60 powyżej 60 lat (roczniki 1955 wzwyż) PRO Kobiety: K lat (roczniki ) K lat (roczniki ) K lat (roczniki ) K lat (roczniki ) K50 powyżej 50 lat (roczniki 1965 wzwyż) HOBBY Mężczyźni MH1- od 16 do 35 lat (roczniki 1980 i młodsze) MH2- od 36 do 49 lat (roczniki ) MH3 powyżej 50 (roczniki 1965 wzwyż) HOBBY Kobiety

8 KH1- od 16 do 35 lat (roczniki 1980 i młodsze) KH2- od 36 do 49 lat (roczniki ) KH3 powyżej 50 (roczniki 1965 wzwyż) HOBBY Rodzinnie Dziewczęta: HRD1- od 10 do 11 lat (roczniki ) HRD2 od 12 do 13 lat (roczniki ) HRD3 od 14 do 15 lat (roczniki ) HOBBY Rodzinnie Chłopcy: HRC1- od 10 do 11 lat (roczniki ) HRC2 od 12 do 13 lat (roczniki ) HRC3 od 14 do 15 lat (roczniki ) 14. Klasyfikacja a) Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja cyklu Bike Atelier MTB Maraton będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach Pro i Hobby w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę. Punktacja: 1. miejsce 100 pkt. 2. miejsce 80 pkt. 3. miejsce 60 pkt. 4. miejsce 50 pkt. 5. miejsce 45 pkt. 6. miejsce 40 pkt. 7. miejsce 36 pkt. 8. miejsce 32 pkt. 9. miejsce 30 pkt. 10. miejsce 28 pkt. 11. miejsce 26 pkt. 12. miejsce 24 pkt. 13. miejsce 22 pkt. 14. miejsce 20 pkt. 15. miejsce 18 pkt. 16. miejsce 16 pkt. 17. miejsce 15 pkt. 18. miejsce 14 pkt. 19. miejsce 13 pkt. 20. miejsce 12 pkt. 21. miejsce 11 pkt. 22. miejsce 10 pkt. 23. miejsce 9 pkt. 24. miejsce 8 pkt.

9 25. miejsce 7 pkt. 26. miejsce 6 pkt. 27. miejsce 5 pkt. 28. miejsce 3 pkt. 29. miejsce 2 pkt. 30 i kolejne 1 pkt. Do klasyfikacji generalnej będą wliczone punkty z trzech najlepszych startów. Warunkiem bycia sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej jest start w nie mniej niż 3 edycjach Bike Atelier MTB Maraton b) Klasyfikacja drużynowa Klasyfikacja drużynowa cyklu Bike Atelier MTB Maraton będzie prowadzona tylko na dystansie PRO. Jej podsumowanie zostanie przedstawione po zakończeniu całej edycji Bike Atelier MTB Maraton (4 wyścigi). Punktacja będzie obliczana na podstawie wyników pięciu najlepszych zawodników reprezentujących daną drużynę. 15. Sektory startowe Na każdej edycji na dystansie PRO obowiązuje start sektorowy, który polega na podniesieniu bezpieczeństwa rozpoczęcia maratonu przez zawodników w odstępach czasowych co minutę. Zawodnik, który wystartuje z wyższego sektora niż mu przysługującego, otrzymuje przewidzianą w regulaminie karę czasową (20 minut). Na dystansie HOBBY obowiązuje start wspólny. Na dystansie Pro pierwszego Bike Atelier MTB Maratonu obowiązywać będzie klasyfikacja zgodnie z podziałem wiekowym. Na kolejnych Bike Atelier MTB Maratonach przydział sektorowy uzależniony będzie od punktacji zdobytej w klasyfikacji wiekowej. Klasyfikacja sektorowa liczona jest bez podziału na płeć. Punktowy podział na sektory ogłaszany będzie każdorazowo po każdej edycji. Organizacja sektorów 1 edycja: Sektor 1: M0, K0, K20, M20 Sektor 2: M30, K30 Sektor 3: M40, K40 Sektor 4: M50, K50 Sektor 5: M60 Organizacja sektorów 2, 3, 4 edycja Sektor 1: pierwsze 20 osób z danej kategorii wiekowej Sektor 2: osoby zajmujące miejsca w danej kategorii wiekowej Sektor 3: osoby zajmujące miejsca w danej kategorii wiekowej Sektor 4: osoby zajmujące miejsca w danej kategorii wiekowej Sektor 5: osoby zajmujące miejsca w danej kategorii wiekowej Zawodnikowi, któremu z przyczyn losowych (kontuzja, awaria sprzętu itp.) wynik z danego maratonu w sposób znaczny zaniża punktację w klasyfikacji sektorowej, przysługuje prawo

10 zwrócenia się z prośbą do Organizatora o nie branie takiego wyniku pod uwagę przy wyliczaniu klasyfikacji sektorowej. W szczególnych przypadkach zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora. Powyższe prośby należy przesyłać mailem na adres najpóźniej na 7 dni przed terminem maratonu. 16. Ruch drogowy a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 17. Trofea i nagrody a) Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej na dystansach zostaną wręczone trofea sportowe. b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum d) W klasyfikacji generalnej cyklu na każdym z dystansów zostaną także wręczone nagrody rzeczowe (miejsca 1-3) e) W klasyfikacji generalnej cyklu dekorowanych będzie 5 osób z każdej kategorii wiekowej. f) W klasyfikacji generalnej na odpowiednich dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych nagradzane będą wyłącznie osoby, które przejechały minimum 3 maratony na danym dystansie. g) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum i nagrody. h) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 18. Kary a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary: Upomnienie. Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.

11 Dyskwalifikacja. b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym Bike Atelier MTB Maratonu 19. Ochrona środowiska naturalnego Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 20. Protesty a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 30 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. b) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest. c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora. Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą. 21. Informacje dodatkowe Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów). Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie siły wyższej.

ŻTC BIKE RACE 2014. Wyścigi kolarskie dla wszystkich

ŻTC BIKE RACE 2014. Wyścigi kolarskie dla wszystkich ŻTC BIKE RACE 2014 Wyścigi kolarskie dla wszystkich Regulamin cyklu wyścigów kolarskiego 1. Nazwa cyklu wyścigów : 2. Cel zawodów: Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację Rozwój sportu

Bardziej szczegółowo

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24 84-250 Gniewino

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24 84-250 Gniewino REGULAMIN 1. Cel zawodów - Wyłonienie najlepszych zawodników w maratonie MTB na Pomorzu. - Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. - Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO 1. Cel zawodów 1. Promowanie szlaku Orła Białego. 2. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w rejonie Augustowa 3. Wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 1. CEL IMPREZY Akcja prospołeczna - wsparcie i pomoc finansowa dla Fundacji. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników startujących w poszczególnych kategoriach startowych, popularyzację

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów DIVERSE DOWNHILL CONTEST

Regulamin zawodów DIVERSE DOWNHILL CONTEST Regulamin zawodów DIVERSE DOWNHILL CONTEST I. Cel imprezy Popularyzacja downhill u jako dyscypliny sportu Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia Promowanie walorów miejscowości turystycznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy REGULAMIN II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gminie Gniewino 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów oraz Mistrzostwa Polski Państwowej Straży Pożarnej Zawonia 13.07.2014

REGULAMIN. KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów oraz Mistrzostwa Polski Państwowej Straży Pożarnej Zawonia 13.07.2014 REGULAMIN KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów oraz Mistrzostwa Polski Państwowej Straży Pożarnej Zawonia 13.07.2014 1. CEL WYŚCIGU popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywne uprawianie sportu, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat)

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015 FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) DZIECI STARSZE 300m - 2000m - 1000m (10-13 lat) MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja sportowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 2. Promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla osób uprawiających sport.

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Podkowiańska Dycha

Regulamin III Podkowiańska Dycha I CEL IMPREZY Regulamin III Podkowiańska Dycha 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywności fizycznej. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic. 3. Promowanie

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r.

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. CEL Promocja Triathlonu Popularyzacja aktywności ruchowej wśród branży informatycznej ORGANIZATOR ZAWODÓW Triathlon Pro Team Miłosz Sowiński

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!!

Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!! Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!! 1. ORGANIZATOR Organizatorem III MISTRZOSTW NORDIC WALKING NA WULKAN! MARSZ!!! jest Stowarzyszenie MKS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA. Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych LGW Partyzant - członek zwyczajny PZMot 2. TERMIN, LOKALIZACJA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki"

REGULAMIN IMPREZY Bitwa na marki 1. Terminologia i definicje REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki" Bitwa na marki: Impreza o charakterze turystyczno- sportowym w formie zlotu samochodów terenowych, z elementami rywalizacji zespołowej. Impreza

Bardziej szczegółowo

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU:

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW 8:00 10:30 Rejestracja zawodników 5, 10 km 8:00 9:30 Rejestracja zawodników półmaraton 10:00 start półmaratonu 10:30 11:00 szkółka nordic walking /nauka poprawnej techniki/

Bardziej szczegółowo

ActiveSports REGULAMIN GRAND PRIX WARSZAWY 2015

ActiveSports REGULAMIN GRAND PRIX WARSZAWY 2015 ActiveSports REGULAMIN GRAND PRIX WARSZAWY 2015 CEL IMPREZY: Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów

Regulamin III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów Regulamin III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów 1. ORGANIZATOR Organizatorem III BIEGU SZLAKIEM WYGASŁYCH WULKANÓW jest Stowarzyszenie: Międzyszkolny Klub Sportowy AURUM KOBUD ZŁOTORYJA. Z siedzibą w Złotoryi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK

REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków. II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: 28 maja Inowrocław Puchar Polski NW Rozpoczęcie cie Pucharu

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych Regulamin 1. CEL IMPREZY Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych 2. ORGANIZATOR TEAM 2008 Michał

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo