Uchwała Nr XLIX/364/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 11 grudnia 1997 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XLIX/364/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 11 grudnia 1997 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIX/364/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 1998 r. Na podstawie art. 5, ust. 1, art. 7, ust. 2, art. 10, ust. 1 i 2, art. 12, ust. 4, art. 14, 15, 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r., Dz.U. Nr 101, poz. 444 z 1991 r.; Dz.U. Nr 21, poz. 86, Dz.U. Nr 123, poz. 600 z 1994 r. oraz z 1996 r. Dz.U. Nr 91, poz. 409 zmienionej ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. w brzmieniu nadanym art. 1 pkt. 2 Dz.U. Nr 149 poz. 704, Dz.U. Nr 5, poz. 24 z 1997 roku, Dz.U. Nr 107, poz. 689, Dz.U. Nr 121, poz. 770, Dz.U. Nr 123, poz. 780, z 1997 roku) art. 7 pkt 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123 poz. 780) oraz art. 8 ust. 2, pkt 8, art. 40, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74, Dz.U. Nr 58, poz. 261, Dz.U. Nr 106, poz. 496, Dz.U. Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 Dz.U. Nr 9, poz. 43, Dz.U. Nr 106, poz. 679, Dz.U. Nr 107, poz. 686, Dz.U. Nr 113, poz. 734, Dz.U. Nr 123, poz. 775) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i opłatach skarbowych (Dz.U. Nr 143, poz. 956) Rada Miejska uchwala co następuje: Par. 1 Ustala się wysokość podatku od nieruchomości w 1998 roku: 1. od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m 2 0,30 zł 2. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m 2 zł 11,00 zł 3. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m 2 zł 5,50 zł 4. od powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, o których mowa w pkt 2 będących własnością lub będących w posiadaniu jednostek użyteczności publicznej za 1 m 2 9,00 zł 5. od powierzchni użytkowej pozostałych budynków za 1 m 2 : 1) budynków gospodarczych i wiat z wyjątkiem zajętych na cele dizałalności gospodarczej 2,50 zł 2) garaży 3,50 zł. 3) budynków lub ich części będących własnością lub w posiadaniu przedsiębiorstw oraz innych jednostek użyteczności publicznej wykorzystywanych na działalność statutową inną niż działalność gospodarczą 3,70 zł. 4) inne niż w/w nie wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej 3,90 zł. 6. od budowli 2% od ich wartości określanej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 2 oraz art. 4, ust. 46 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. 7. od gruntów 8. związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna za 1 m 2 0,40 zł 9. będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r Nr 1 poz. 3) wykorzystywanych na cele rolnicze za 1 m 2 powierzchni 0,02 zł 10.pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 2,00 zł

2 11.stanowiących własność Gminy Miejskiej wydzierżawionych pod obiekty nietrwale związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m 2 zł 0,04 zł. 12.związanych z budynkami mieszkalnymi i pozostałych za 1 m 2 powierzchni 0,05 zł Par Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) cmentarze, 2) muzea i biblioteki publiczne, 3) budynki lub ich części oraz grunty organizacji społecznych, związkowych prowadzących działalność charytatywną i wychowawczą, 4) grunty i budynki oraz obiekty budowlne nie złączone trwale z gruntem zarządzane w imieniu gminy przez Zarząd Budynkami Mieszkalnymi z wyjątkiem nieruchomości i obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych oraz budynków i lokali, od których najemcy opłacają czynsz wolny, 5) grunty i budynki lub ich części stanowiące własność Gminy Miejskiej będących w posiadaniu jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia dzialalności gospodarczej o innym charakterze niż statutowa, 6) grunty i budynki mieszkalne lub ich części będące własnością lub w posiadaniu osób fizycznych rodzin lub osób samotnych posiadających na utrzymaniu więcej niż trzy osoby, których dochód na członka rodziny jest niższy od najniższego wynagrodzenia opublikowanego w Zarządzeniu Ministra Finansów w momencie składania wniosku z wyjątkiem tych części gruntów i budynków wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, 7) grunty i budynki mieszkalne lub ich części będące własnością osób samotnych, których dochód jest niższy od 150% najniższego wynagrodzenia opublikowanego w Zarządzeniu Ministra Finansów w momencie składania wniosku, z wyjątkiem tych części gruntów i budynków wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. 2. Jeżeli podatnikiem podatku jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Budynkami Mieszkalnymi) ma on obowiązek uwzględnienia postanowień ust.1 dotyczących zwolnień od podatku i wykazania w/w zwolnień w deklaracji podatkowej. Par Wprowadza się podatek od środków transportowych na 1998 r. zgodnie z wykazem środków transportowych wyszczególnionych w załączniku Nr. 1. 1) dla pojazdów, które posiadają udokumentowanie o wmontowanym katalizatorze spalin lub certyfikat ekologiczny, stosuje się stawki podatkowe określone w kolumnie nr 5, w załączniku nr 1, 2) dla pojazdów stosujących propanbutan, posiadających zaświadczenie upoważnionego Zakładu Gazyfikacji Bezprzewodowej, stosuje się stawki podatkowe określone w kolumnie nr 4, w załączniku nr 1, 2. Ustala się ulgę w wysokości 10% w podatku od środków transportowych w przypadku zapłaty tego podatku jednorazowo w terminie do 15go lutego 1998 r., wg załączonego wykazu. 3. Ustala się ulgę dla autobusów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 10% wymiaru podatku. Par. 4

3 Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 1) środki transportowe stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim, jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych finansowanych z budżetu miasta, 2) środki transportowe stanowiące własność lub będące w posiadaniu osób prawnych, które w 1998 r. zarejestrują siedzibę firmy na terenie gminy miejskiej Starogard Gdański. Par. 5 Ustala się podatek od posiadania psów w następującej wysokości: 1. Od pierwszego psa w wysokości 19,00 zł 2. Od drugiego i każdego następnego w wysokości za każdego psa 23,00 zł 3. Podatek o którym mowa w ustępie 1 i 2 wpłaca się w dwóch równych ratach: 1) do 15 lutego 2) do 15 sierpnia Par Zwalnia się z podatku od posiadania psów szczenięta do 1go roku życia. 2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów Punkt Przetrzymywania Zwierząt, przy ul. Hermanowskiej 24. Par. 7 Zobowiązani do poboru w formie inkasa i prowadzenia dziennika wpłat są następujący inkasenci: 1. Zarząd Budynkami Mieszkalnymi z siedzibą przy ul. Tczewskiej Spółdzielnia Mieszkaniowa KOCIEWIE z siedzibą przy ul. Sobieskiego Spółdzielnia Mieszkaniowa EUFORYSTA z siedzibą przy ul. Jacobsonów Stado Ogierów Skarbu Państwa z siedzibą przy ul. Mickiewicza POLPHARMA S.A. z siedzibą przy ul. Pelplińskiej Szpital Rejonowy z siedzibą przy ul. Ks. Ściegiennego Państwowy Szpital dla Nerowow i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana z siedzibą przy ul. Skarszewskiej Przedsiębiorstwo Państwowe POLMOS z siedzibą przy ul. Skarszewskiej Zakład Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tczewskiej 22. Par. 8 Za pobór i dokonywanie wpłat na rachunek Urzedu inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% pobranego podatku. 9 Ustala się wysokośc dziennej opłaty targowej na targowisku przy al. Niepodległości 2 w Starogardzie Gd. w poszczególne dni tygodnia: 1. Przy sprzedaży ze środków transportu: 1) o ładowności do 2,5 t pobiera się opłątę jednorazową w wysokości 2) o ładowności od 2,5 t do 4 t pobiera się opłatę jednorazową w wysokości 3) o łądowności powyżej 4 t pobiera się opłątę jednorazową w wysokości 2. Przy sprzedaży ze stołów i wiat stanowiących wtorek piątek 15,00 30,00 60,00 sobota 10,00 25,00 50,00 pozostałe dni 5,00 20,00 30,00 opłaty targowe miesięczne 150,00 zł 300,00 zł 398,00 zł

4 wyposażenie targowiska, od jednego stanowiska: 1) zadaszonego 2) niezadaszonego 3. Przy kategoriach sprzedaży nie wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz z ziemii, od m 2 powierzchni: 1) do 5 m 2 15,00 10,00 2,00 2) powyżej 5 m 2 3,00 4. Przy sprzedaży z namiotów, od m 2 powierzchni: 1) do 5 m 2 10,00 2) powyżej 5 m 2 15,00 5. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra, itp. 10,00 7,00 1,50 2,00 7,50 5,00 1,00 1,50 390,00 zł 270,00 zł 30,00 zł 45,00 zł 7,00 5,00 145,00 zł 10,00 7,50 215,00 zł 1,60 1,30 0,80 25,00 zł 6. Opłata za działalność obwoźną w zakresie małej gastronomii za m 2 zajętej powierzchni: 1) do 5 m 2 10,00 zł. 2) pow. 5 m 2 20,00 zł. Par Rezerwacja obowiązuje w sezonie letnim do godz. 7:30, zimowym do godz. 8: Należność z tytułu rererwacji płatna jest do dnia 5go każdego miesiąca, za miesiąc następny. 3. Zwalnia się od opłąty targowej młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych w okresie wakacyjnym (czerwiec, lipiec i sierpień) z tytułu sprzedaży używanych książek szkolnych. 4. Opłatę targową pobiera w postaci inkasa dyrektor Zarządu Budynkami Mieszkalnymi lub upoważnione w formie pisemnej przez niego osoby. Pobierający opłatę wystawia dowód wpłaty. Inkasentom pobierającym opłatę targową przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% pobranej opłaty. Par. 11 Ustala się wysokość dziennych i miesięcznych opłat targowych na innych targowiskach niż targowiska położone przy al. Niepodległości 2 oraz ul. Zielonej w wysokości: jednodniowa miesięczna 1. Sprzedaż warzyw, owoców, kwiatów i art. spożywczych 10,00 zł 200,00 zł 2. Mała gastronomia z przyczepy 12,00 zł 240,00 zł 3. Sprzedaż art. przemysłowych 9,00 zł 180,00 zł 4. Sprzedaż ze straganów przed sklepami 8,00 zł 160,00 zł 5. W przypadku handlu więcej niż jednym asortymentem wyszczególnionym w ust. 14, zastosowana będzie stawka dla artykułu podlegająca wyższej opłacie. Par Opłatę targową w postaci inkasa pobierają funkcjonariusze Straży Miejskiej. 2. Pobierający opłatę wystawia dowód wpłaty. Inkasentowi pobierającemu opłatę targową przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% pobranej opłaty. Par. 13 Ustala się wysokość stawek dziennych opłaty targowej na targowisku zwierzęcym przy ul. Zielonej jak następuje: wtorek piątek opłata targowa miesięczna 1. Za oferowaną sprzedaż koni za każdą sztukę: (ogiery, wałachy) 30,00 zł. 398,00 zł.

5 (klacze, źrebięta) 20,00 zł. 300,00 zł. 2. Za oferowaną sprzedaż bydła za każdą sztukę: (woły, byki) (krowy, jałówki, cielęta) 20,00 zł. 15,00 zł. 300,00 zł. 200,00 zł. 3. Za oferowaną sprzedaż za każdą sztukę: knury, tryki, kozły, lochy, owce, kozy za każdą parę: prosiąt, warchlaków, jagniąt, kózek 4. Za oferowaną sprzedaż drobiu do 20 sztuk powyżej 20 sztuk 5. Za oferowaną sprzedaż pozostałych zwierząt nie wymienionych w pkt. 14 do 5 sztuk powyżej 5 sztuk 6. Za oferowaną sprzedaż pładów rolnych oraz pozostałych artykułów związanych z rolnictwem ze środkó transportu: o ładowności do 2,5 t pobiera się opłatę jednorazową w wysokości o ładowności od 2,5 t do 4 t pobiera się opłątę jednorazową w wysokości o ładowności powyżej 4 t pobiera się opłatę jednorazową w wysokości 7. Opłata za działalność obwoźną w zakresie małej gastronomii za m 2 zajętej powierzchni do 5 m 2 powyżej 5 m 2 10,00 zł. 5,00 zł. 5,00 zł. 10,00 zł. 7,00 zł. 10,00 zł. 12,00 zł. 20,00 zł. 25,00 zł. 10,00 zł. 20,00 zł. 150,00 zł. 75,00 zł. 75,00 zł. 150,00 zł. 100,00 zł. 150,00 zł. 200,00 zł. 300,00 zł. 398,00 zł. Par Opłatę targową w postaci inkasa pobiera dyrektor ZBM lub upoważnione w formie pisemnej przez niego osoby. Pobierający opłatę wystawia dowód wpłaty. 2. Inkasentowi pobierającemu opłatę targową przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% pobieranej opłaty. 3. Rezerwacja obowiązuje w sezonie letnim do godz. 7:30, zimowym do godz. 8: Należność z tytułu rezerwacji płatna jest do dnia 5go każdego miesiąca za miesiąc następny. Par. 15 Ustala się wmieście Starogard Gdański opłatę administracyjną za: 1. Przeprowadzenie przez pracownika Urzędu Miesjkiego w Starogardzie Gdańskim oględzin (wizji lokalnej) oraz pomiarów na wniosek strony w kwocie 100 zł. 2. Sporządzenie testamentu zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego w kwocie 70 zł. 3. Uzgodnienie dokumentacji technicznych przez zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim w kwocie: 1) 30, zł od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 2) 50, zł od osób prawnych. 4. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w handlu okrężnym w określonym miejscu, o którym mowa w par. 11 niniejszej uchwały w psrawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Starogardu Gd. i ustalenia ich regulaminów oraz ustanowienia opłaty targowej w wysokości 50 zł. 5. Wydanie zaświadczeń w przedmiocie postępowania w zakresie dodatków mieszkaniowych zgodnie z par. 4, ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 119, poz. 570) w wysokości: 1) 60, zł w przypadku dokonania oględzin, 2) 14, zł za wydanie zaświadczenia bez dokonania oględzin. 6. Za wydanie wypisów lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od każdej pełnej strony formatu A4, przy czym zaczętą stronę uważa się za pełną dla celów budownictwa innego niż mieszkaniowego: 1) jednobarwnych 20,00 zł 2) kolorowych 45,00 zł

6 7. Obowiązanym do uiszczenia opłaty administracyjnej jest wnoszący o wykonanie czynności określonej w ust Opłatę administracyjną uiszcza się w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim za odpowiednim pokwitowaniem. Par. 16 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu oraz Prezydentowi Miasta w zakresie ich właściwości. 11 Tracą moc: 1) Par. 1, 3, 4, 5, 6 oprócz par. 2 i 7 Uchwały XLI/356/93 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 1993 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Starogardu Gdańskiego i ustalenia ich regulaminów oraz ustanowienia opłaty targowej. 2) Uchwała XXX/217/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 maja 1996 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/356/93 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Starogardu Gdańskiego i ustalenia ich regulaminów oraz ustanowienia opłaty targowej. 3) Uchwała XXXI/225/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia opłat targowych na prowadzenie handlu poza targowiskami. 4) Uchwała XXXVI/268/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie podatkó i opłat lokalnych. 5) Uchwała XXXVII/277/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 stycznia 1997 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/268/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych za 1997 r. 6) Par. 2, 3, 5 ust. 1, par. 6, 7, 8 i par. 4, ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, oprócz par. 4, ust. 1, 8, 9, 10, 11 oraz par. 5 ust. 2 Uchwały XLIII/326/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie podwyższenia opłat za korzystanie z parkingu i targowiska Miejskiego. Par. 18 Uchwała wchodzi w życie z dniam 1 stycznia 1998 roku. Par. 19 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz Targowiska Miejskiego przez okres 20tu dni oraz opublikowanie w biuletynie informacyjnym Urzędu Miejskiego Goniec dwukrotnie w 1997 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Roman Klin

7 Załącznik nr 1 Ustala się wysokość podatku od środkó transportu w 1998 roku: I II III IV V Stawka Na paliwo Napęd roczna płynne gazowy Środek transportu Śr. transportu z katalizatorem lub certyfikatem ekologicznym 1. Od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy: a) do 15 miejsc włącznie b) powyżej 15 do 30 miejsc włącznie c) powyżej 30 miejsc 1100,00 zł. 1150,00 zł. 1100,00 zł 1150,00 zł. 770,00 zł. 804,00 zł. 936,00 zł. 2. Od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o łądowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika: a) od 2 t do 4 t włacznie b) powyżej 4 t do 6 t włącznie c) powyżej 6 t do 8 t włącznie d) powyżej 8 t do 10 t włacznie e) powyżej 12 t 1000,00 zł. 1100,00 zł. 1200,00 zł. 1732,00 zł. 1000,00 zł. 1100,00 zł. 1200,00 zł. 1732,00 zł. 700,00 zł. 770,00 zł. 840,00 zł. 936,00 zł. 1212,00 zł. 880,00 zł. 920,00 zł. 1070,00 zł. 800,00 zł. 880,00 zł. 960,00 zł. 1070,00 zł. 1386,00 zł. 3. Od ciągników balastrowych: 1732,00 zł. 1732,00 zł. 1212,00 zł. 1386,.00 zł. 4. Od przyczep i naczep: a) o ładowności powyżej 5 t do 20 t włacznie b) o ładowności powyżej 20 t 182,00 zł. 324,00 zł.

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/326/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 1997 r.

Uchwała Nr XLIII/326/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 1997 r. Uchwała Nr XLIII/326/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie podwyższenia opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego. Na podstawie art. 15 i 19 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/327/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 1996 r.

UCHWAŁA NR XXXV/327/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 1996 r. UCHWAŁA NR XXXV/327/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 1996 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola. Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podatek od nieruchomości

Rozdział I Podatek od nieruchomości UCHWAŁA Nr XXII/200/95 R a d y M i a s t a O p o l a z dnia 28 grudnia 1995 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola. Na podstawie art. 40, ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/59/94. R a d y M i a s t a O p o l a. z dnia 15 grudnia 1994 r.

UCHWAŁA Nr VI/59/94. R a d y M i a s t a O p o l a. z dnia 15 grudnia 1994 r. UCHWAŁA Nr VI/59/94 R a d y M i a s t a O p o l a z dnia 15 grudnia 1994 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola. Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 2, art. 14,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok Na podstawie art.5, art.10, art.15 ust 1 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/365/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r.

U c h w a ł a Nr XXXVII/365/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. U c h w a ł a Nr XXXVII/365/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,51 zł. od 1 ha powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,51 zł. od 1 ha powierzchni, UCHWAŁA NR XXII /44 / 2004 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku Wersja archiwalna Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.1.003 roku W sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08 grudnia 003

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/224/05 Rady Gminy S I E D L E C z dnia 22 listopada 2005 r.

Uchwała Nr XXX/224/05 Rady Gminy S I E D L E C z dnia 22 listopada 2005 r. 1 Uchwała Nr XXX/224/05 Rady Gminy S I E D L E C z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH 1 Nr II/17/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115 Dziennik Urzędowy - 9108 - poz. 2082, 2083 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Marszałek ===================================================================================

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Uchwała Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 13 grudnia 2005 r. Nr 250. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 13 grudnia 2005 r. Nr 250. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 grudnia 2005 r. Nr 250 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4065 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty w Gminie Brzeszcze w 2013 roku oraz projekt podatków i opłat w 2014 roku

Podatki i opłaty w Gminie Brzeszcze w 2013 roku oraz projekt podatków i opłat w 2014 roku Listopad 2013 r Podatki i opłaty w Gminie Brzeszcze w 2013 roku oraz projekt podatków i opłat w 2014 roku Informacja w sprawie: podatku od środków transportowych podatku rolnego podatku leśnego podatku

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117 Dziennik Urzędowy - 8188 - poz. 1682, 1683 e) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, przewody sieci rozdzielczej wody wykorzystywane do zadań własnych gminy. 3. 1. Zarządza się pobór

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 116

Szczecin, dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 116 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 116 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2013 Nr XIV/96/2003 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych...

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 grudnia 2005 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2016 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej Projekt z dnia 14 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2017 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/182/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/182/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/182/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XVIII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej UCHWAŁA NR XVIII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art.18 ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 252. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 252. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 252 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4171 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku PODATEK OD MERUCHOMOŚCI l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku 1 Grunty - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8, art.40, ust.1,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 3557 OBWIESZCZENIE NR 1/2012 RADY GMINY TUCZĘPY. z dnia 30 października 2012 r.

Kielce, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 3557 OBWIESZCZENIE NR 1/2012 RADY GMINY TUCZĘPY. z dnia 30 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 3557 OBWIESZCZENIE NR 1/2012 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 3193 OBWIESZCZENIE NR XXXVII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 3193 OBWIESZCZENIE NR XXXVII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 3193 OBWIESZCZENIE NR XXXVII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH

PODATEK ROLNY PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH PODATEK ROLNY 1. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 r. 58,29 zł 2. Równoważnik 2,5 q żyta 145,73 zł 3. Równoważnik 5 q żyta 291,45 zł PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 31 grudnia 2004 r. Nr 211 *

Białystok, dnia 31 grudnia 2004 r. Nr 211 * DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 grudnia 2004 r. Nr 211 * TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 3049 Nr XXII/97/04 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 219 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 2383 - Nr XXXIII/291/05 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 316/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych.

Uchwała Nr 316/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych. Uchwała Nr 316/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych. Na podstawie art.19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX /542 /2010

Uchwała Nr XLIX /542 /2010 Uchwała Nr XLIX /542 /2010 R a d y M i a s t a G n i e z n a z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie : opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Projekt Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 137 / 2011 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 29 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 137 / 2011 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 29 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 137 / 2011 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2018 roku i w latach poprzednich

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2018 roku i w latach poprzednich STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2018 roku i w latach poprzednich PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: Wysokość stawek określona

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/163/03 w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Uchwała Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Uchwała Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18.ust.2.pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: Wysokość stawek określona została w uchwale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 grudnia 2010 r. Nr 196 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2488 Nr XXX/252/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 26/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 12 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 26/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 12 maja 2016 r. OBWIESZCZENIE NR 26/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów terenie miasta Torunia. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 16 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2012 ROK

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2012 ROK WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2012 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/330/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.

Uchwała Nr XXIII/330/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. Uchwała Nr XXIII/330/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9880 UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/395/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/395/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/395/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2004 roku Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. Projekt z dnia 2 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 stycznia 2010 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Nr XXX/245/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 października 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 11001 UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok na terenie Gminy Żurawica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. W zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

I N F O R M A C J A. W zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: I N F O R M A C J A 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), w ustawie z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 roku Uchwała Nr 9/II/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnień w tym podatku na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne:

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne: INFORMACJA O TERMINACH I SPOSOBIE UISZCZANIA PODATKÓW ORAZ OPŁAT 1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne: a. DEKLARACJE na podatek od nieruchomości DN-1 - do 31 stycznia każdego roku podatkowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2010 ROK

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2010 ROK WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2010 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 5115 UCHWAŁA NR XXXVII/963/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/335/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/335/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5362 UCHWAŁA NR XVIII/335/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/268/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/268/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/268/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacje Urzędu Gminy w Gorzycach o terminach i sposobie opłacania w 2015 roku podatków i opłat lokalnych

Informacje Urzędu Gminy w Gorzycach o terminach i sposobie opłacania w 2015 roku podatków i opłat lokalnych Informacje Urzędu Gminy w Gorzycach o terminach i sposobie opłacania w 2015 roku podatków i opłat lokalnych Terminy płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku: - podatek od nieruchomości, rolny i

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH. z dnia 25 listopada 2015 r.

Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 3488 UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/8/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 3 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR VII/8/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 3 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR VII/8/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 2652 UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/249/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 13 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/249/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 13 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/249/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 5981 UCHWAŁA NR XV/191/15 RADY MIASTA KNURÓW w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2016 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/204/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/204/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/204/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r.

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r. Uchwała Nr 1177/XLV/2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/499/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/499/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/499/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru

Bardziej szczegółowo

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Bez zmian stawki w podatku od nieruchomości. Nowe zwolnienie. Stawki w podatku od nieruchomości pozostają w Gminie Gierałtowice właściwie na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014 RADY GMINY WALCE. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014 RADY GMINY WALCE. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014 RADY GMINY WALCE w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo