Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10"

Transkrypt

1 Geosembler Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.10

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość instrukcji 1. Wstęp Wymagania programu Instalacja programu Instalacja pliku z kluczem Przegląd interfejsu Wprowadzanie danych Praca na kartach Wspomaganie wyznaczania warstw Tworzenie nowych warstw Sortowanie gruntów i warstw Wyznaczanie parametrów dla warstwy Kolumny użytkownika Współczynnik materiałowy m Podgląd i druk tabeli Zapis i odczyt plików *.grt Ustawienia programu Deinstalacja programu Aktualizacja programu Pomoc i wsparcie GEOSEMBLER.PL

3 INSTALACJA PROGRAMU 1. Wstęp Program Geosembler służy wspomaganiu wyznaczania warstw geotechnicznych. Automatyczne obliczenia parametrów geotechnicznych są dokonywane za pomocą metody B zgodnie z używaną normą PN-B Wszystkie obliczenia można dowolnie edytować względem własnych potrzeb. Poniższa instrukcja zawiera opis wszystkich funkcji programu. 2. Wymagania programu Minimalne wymagania programu: System operacyjny Windows XP, Vista, 7, 8 lub 8.1 Procesor 500 MHz 256 MB pamięci RAM 50 MB miejsca dostępnego na dysku twardym Stacja dysków CD-ROM lub DVD Mysz lub inne urządzenie wskazujące Monitor o rozdzielczości 1024x768 Dostęp do Internetu (do pobrania aktualizacji) 3. Instalacja programu 1. Po włożeniu płyty do napędu instalator programu uruchomi się automatycznie. Można także uruchomić instalator ręcznie. W tym celu należy kliknąć Mój komputer, wybrać odpowiednią stację dysku, a następnie kliknąć GeosemblerSetup.exe. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

4 INSTALACJA PLIKU Z KLUCZEM 2. Na etapie instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 3. Po instalacji będzie można uruchomić program z Menu Start. Informacja dla użytkowników Windows 8 i Windows 8.1 Podczas uruchomienia instalatora może wyświetlić się poniższe okno: Aby móc kontynuować instalacje należy kliknąć Więcej informacji, a następnie Uruchom. 4. Instalacja pliku z kluczem 1. Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się komunikat o błędzie pliku z kluczem. Należy kliknąć OK. 2. Po uruchomieniu programu w oknie głównym należy z menu Pomoc wybrać opcję Wczytaj klucz produktu: 3. Z okna dialogowego należy wybrać lokalizację pliku z kluczem. Klucz produktu dołączony jest do programu i znajduje się na płycie w katalogu Klucz produktu. 4. Od tego momentu program jest aktywny. GEOSEMBLER.PL 3

5 PRZEGLĄD INTERFEJSU W przypadku zakupu programu na kilka stanowisk należy wprowadzić na każdym komputerze osobny plik z kluczem. Standardowo każdy plik z kluczem posiada sufiks z kolejną literą alfabetu. 5. Przegląd interfejsu A B C D E F Menu kontekstowe Ikony narzędziowe (Patrz niżej) Temat opis tekstowy tematu wyświetlany w tabeli wynikowej. Załącznik numer załącznika wyświetlany w tabeli wynikowej. Data data wyświetlana w tabeli wynikowej. Opcje współczynnika materiałowego γ m opcja Dodaj ym do tabeli powoduje wyświetlenie kolumn ze współczynnikiem materiałowym, natomiast przycisk Wartości ym otwiera okno opcji więcej na stronie 13 w rozdziale Współczynnik materiałowy γ m. G Pokaż duplikaty wyświetla duplikaty gruntów więcej na stronie 8 w rozdziale Wspomaganie wyznaczania warstw. H Kolorystyka wg stanu gruntu opis funkcji na stronie 8 w rozdziale Wspomaganie wyznaczania warstw. I Wyświetl różnice między gruntami opis funkcji na stronie 8 w rozdziale Wspomaganie wyznaczania warstw. J Karty przyciski do zarządzania kartami więcej o kartach na stronie 6 w rozdziale Praca na kartach. K Sortowanie opcje sortowania więcej o sortowaniu na stronie 10 w rozdziale Sortowanie gruntów i warstw. L Arkusz danych obszar do zarządzania gruntami i warstwami. 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

6 WPROWADZANIE DANYCH Przyciski ikon narzędziowych 1 Nowy plik tworzy nowy plik 2 Otwórz otwiera zapisany plik 3 Zapisz zapisuje plik 4 Zapisz jako zapisuje plik jako kopię 5 Tabela wynikowa wyświetla tabelę wynikową 6 Dodaj grunt wstawia nowy grunt do tabeli 7 Usuń grunt usuwa zaznaczony grunt z tabeli 8 Dodaj warstwę wstawia nową warstwę geotechniczną 9 Usuń warstwę usuwa zaznaczoną warstwę geotechniczną 10 Dodaj kartę dodaje nową kartę do tabeli 11 Usuń kartę usuwa bieżącą kartę 12 Zarządzanie kartami otwiera okno Zarządzanie kartami 13 Kolumny Użytkownika otwiera okno Kolumny Użytkownika 6. Wprowadzanie danych Aby wprowadzić dane do programu należy wykonać poniższe kroki dla każdego rozpatrywanego gruntu. 1. Kliknąć przycisk Dodaj grunt (lub użyć skrótu na klawiaturze Ctrl + Q). 2. W arkuszu danych wyświetli się nowy wiersz: GEOSEMBLER.PL 5

7 PRACA NA KARTACH 3. W menu rozwijanym Symbol gruntu należy wybrać odpowiedni symbol gruntu zgodnie z normą PN-B Na tej podstawie będą dokonywane automatyczne obliczenia parametrów. 4. W polu Opis gruntu należy wpisać dokładny opis gruntu ten opis będzie znajdował się w gotowej tabeli właściwości fizyko-mechanicznych gruntów. Wskazówka W przypadku pyłów ( ) lub piasków pylastych (Pπ) symbol litery należy zastąpić literami Pi a dla symbolu π pi. 5. Pole Miąższość jest opcjonalne. Wartość ta jest używana do obliczania średniej ważonej parametrów. 6. Następnie należy w kolumnie Wilgotność wybrać odpowiedni opis. 7. W zależności od tego czy w kolumnie Symbol gruntu została wybrana opcja dla gruntu spoistego czy niespoistego należy wprowadzić I L lub I D. 8. Wszystkie pozostałe parametry (wilgotność, gęstość, spoistość, kąt tarcia wewnętrznego, moduł pierwotnego odkształcenia gruntu oraz edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej) zostaną obliczone automatycznie. Usuwanie gruntu W celu usunięcia gruntu z arkusza danych należy zaznaczyć odpowiedni wiersz, kliknąć ikonę Usuń grunt (Ctrl + Shift + Q), w oknie które się wyświetli potwierdzić chęć usunięcia. 7. Praca na kartach Karty służą łatwemu i szybkiemu grupowaniu gruntów np. w pakiety geotechniczne (lub inne grupy zgodne z preferencjami Użytkownika). Nazwy kart są wyświetlane w tabeli wynikowej. Dlatego istotna jest ich kolejność. W tabeli wynikowej wyświetlane są karty z gruntami od góry do dołu, przy czym karty od strony lewej w oknie głównym programu są wyświetlane jako pierwsze. Do zarządzania kartami służą trzy przyciski znajdujące się w oknie głównym programu: Dodaj kartę, Usuń kartę, Zarządzanie kartami. Po kliknięciu przycisku Zarządzanie kartami (Ctrl + K) uruchomione zostanie okno: 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI

8 PRACA NA KARTACH W tym oknie można także dodawać i usuwać karty, ponadto można zmienić nazwę oraz kolejność kart. Dodawanie karty należy nacisnąć przycisk Dodaj, a następnie w polu nazwa wpisać dowolną nazwę. Usuwanie karty należy wybrać kartę i nacisnąć przycisk Usuń. Zmiana nazwy po wybraniu, nazwę karty można edytować w polu Nazwa. Zmiana kolejności kolejność zaznaczonej karty można zmieniać za pomocą przycisków Góra oraz Dół. Aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno należy kliknąć przycisk OK. Ponadto karty można dodawać i usuwać bezpośrednio z okna głównego programu za pomocą przycisków Dodaj kartę oraz Usuń kartę. Przenoszenie gruntów pomiędzy kartami Wybrane grunty i warstwy można przenieść do innej karty. W tym celu należy: 1. Zaznaczyć wybrane grunty i/lub warstwy. Wskazówka Używając wciśniętego klawisza Ctrl lub Shift można odpowiednio zaznaczyć kilka gruntów/warstw lub cały zakres (gruntów lub warstw). 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wyświetli się menu kontekstowe należy wybrać opcję Przenieś zaznaczone do i następnie kartę, na którą mają zostać przeniesione grunty i/lub warstwy. GEOSEMBLER.PL 7

9 WSPOMAGANIE WYZNACZANIA WARSTW 3. Zaznaczone pozycje zostaną przeniesione do wybranej karty. 8. Wspomaganie wyznaczania warstw Program posiada szereg funkcji ułatwiających wyznaczenie warstw geotechnicznych. Wszystkie dostępne są w oknie głównym programu: Pokaż duplikaty Funkcja podświetla na czerwono wiersze ze zdublowanymi wartościami. Kryterium, które przyjmuje program, w celu wyznaczenia duplikatów to taki sam symbol gruntu, opis gruntu oraz parametr wiodący (I L lub I D). Wskazówka Aby funkcja działała poprawnie należy wpisać w pole Opis gruntu dokładnie taki sam opis. Np. Ps+Ż oraz Ps+ Ż różnica nawet jednego znaku spowoduje, że nie zostaną wyróżnione duplikaty (pomimo równych pól Symbol gruntu oraz parametru wiodącego). Kolorystyka wg stanu gruntu Zaznaczenie tej opcji spowoduje zakolorowanie poszczególnych wierszy w zależności od rodzaju gruntu oraz jego parametru wiodącego (I L lub I D). Zakresy na podstawie których program koloruje wiersze zostały przyjęte na podstawie normy PN-B INSTRUKCJA OBSŁUGI

10 TWORZENIE NOWYCH WARSTW Kolory poszczególnych zakresów można zmienić w ustawieniach (patrz rozdział Ustawienia programu na stronie 15). Wyznacz różnice Funkcja pozwalająca wizualnie wyznaczyć różnice między poszczególnymi gruntami. Po zaznaczeniu opcji program dla każdej kolumny osobno zakoloruje wiersze: od tego z najmniejszą wartością (kolor czerwony), do tego z największą wartością (kolor zielony). 9. Tworzenie nowych warstw Aby grunty mogły być wyświetlone w gotowej tabeli (i aby mogły mieć wyznaczone parametry) muszą zostać przypisane warstwie geotechnicznej. W obrębie jednej warstwy może być dowolna ilość gruntów (min. 1). Do zarządzania warstwami geotechnicznymi służą dwie ikony Dodaj warstwę oraz Usuń warstwę: Aby przypisać grunt do warstw geotechnicznych należy: 1. Utworzyć nową warstwę geotechniczną klikając przycisk Dodaj warstwę (lub używając skrótu na klawiaturze: Ctrl + W). Do arkusza danych zostanie dodana nowa warstwa geotechniczna: GEOSEMBLER.PL 9

11 SORTOWANIE GRUNTÓW I WARSTW 2. Następnie należy zaznaczyć grunt (lub grunty), które mają zostać przeniesione do warstwy. 3. Zaznaczone grunty za pomocą metody przeciągnij i upuść należy przenieść do wybranej warstwy. 4. Wybrane grunty zostaną przeniesione. Wskazówka Aby przenoszenie za pomocą metody przeciągnij i upuść było bardziej intuicyjne, należy upuszczać grunty w wierszu z warstwą. Wskazówka Grunty nieprzypisane do żadnej warstwy zaznaczone są w kolumnie Nr warstwy znakiem zapytania. 10. Sortowanie gruntów i warstw Sortowanie w programie odbywa się poprzez zaznaczenie tzn. sortowaniu podlegają tylko te grunty lub warstwy, które zostaną zaznaczone. Jednocześnie można sortować albo grunty albo warstwy. W tym celu należy: 1. Zaznaczyć wybrane grunty lub warstwy. 2. Z menu Sortowanie wybrać Parametr, a następnie Kierunek: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

12 WYZNACZANIE PARAMETRÓW DLA WARSTWY 3. Nacisnąć przycisk Sortuj. 4. Wybrane wiersze zostaną posortowane. Wskazówka Aby szybko zaznaczyć całą warstwę z gruntami należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na warstwie i z menu kontekstowego wybrać Zaznacz warstwę z gruntami. Sortowanie ręczne Grunty i warstwy można także sortować ręcznie za pomocą metody przeciągnij i upuść. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni grunt lub warstwę i przenieść ją w żądane miejsce. 11. Wyznaczanie parametrów dla warstwy Po przeniesieniu gruntów do warstw geotechnicznych należy wyznaczyć jej parametry. Istnieje kilka możliwości wyznaczania parametrów dla warstw. Metody wykonywania obliczeń Statystyczne obliczenia dla całej warstwy Za pomocą tej opcji możliwe jest obliczenie parametrów na podstawie zawartych w warstwie gruntów. Aby użyć tej opcji należy: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej warstwie wyświetli się menu kontekstowe: 2. Z menu Wartość dla całej warstwy wybrać jedną z dostępnych opcji: mini- GEOSEMBLER.PL 11

13 WYZNACZANIE PARAMETRÓW DLA WARSTWY malna, maksymalna, średnia, średnia ważona, moda lub mediana. 3. Po wybraniu funkcji statystycznej w warstwie zostaną obliczone na tej podstawie parametry dla każdej z kolumn osobno. Wskazówka Do obliczania średniej ważonej brana pod uwagę jest miąższość warstw. Metoda ta zalecana jest w przypadku, gdy w obrębie jednej warstwy występują grunty o znacznej różnicy miąższości. Statystyczne obliczenia parametru na podstawie gruntów Pojedynczy parametr dla warstwy można obliczyć za pomocą funkcji statystycznych. W tej metodzie uwzględniane są wszystkie grunty zawarte w danej warstwie, w obrębie jednego parametru. Chcąc uzyskać obliczenia za pomocą tej funkcji należy: 1. W warstwie w wybranym parametrze należy kliknąć menu rozwijane: 2. Z wyświetlonego menu wybrać żądaną funkcję. 3. Wartość wybranego parametru dla warstwy zostanie automatycznie obliczona. Wybierając opcję Ręcznie w wyświetlonym oknie można wpisać dowolną wartość (także zakres parametru): Obliczenia parametru warstwy na podstawie parametru gruntu W tej metodzie poszczególny parametr wyznaczany jest na podstawie konkretnego gruntu. W tym celu należy: 1. W komórce gruntu z parametrem, którego należy przypisać do warstwy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję Wstaw wartość dla warstwy. 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI

14 WSPÓŁCZYNNIK MATERIAŁOWY γ m 2. Wybrana wartość parametru zostanie przypisana do parametru warstwy. 12. Kolumny użytkownika Korzystając z przycisku Kolumny użytkownika dostępnego w oknie głównym programu nastąpi wyświetlenie okna: W tym oknie można dodać lub edytować dodatkowe dwie kolumny użytkownika. Można w niej wpisać dowolne dodatkowe parametry. Kolumny te będą wyświetlone w tabeli wynikowej. 13. Współczynnik materiałowy γ m W programie istnieje możliwość dodania do tabeli współczynnika materiałowego. W tym celu należy zaznaczyć pole Dodaj ym do tabeli. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie w tabeli wynikowej dodatkowych kolumn dla poszczególnych parametrów ze współczynnikiem materiałowym. Okno z ustawieniami współczynnika można otworzyć za pomocą przycisku Wartości ym lub przez menu Ustawienia (menu Pomoc): GEOSEMBLER.PL 13

15 ZAPIS I ODCZYT PLIKÓW *.GRT W oknie można ustawić konkretne wartości dla poszczególnych kolumn. Wpisując w pole Ym wartość i klikając na przycisk Wstaw dla wszystkich Ym można automatycznie wpisać wartość do wszystkich pól jednocześnie. Wartości można dowolnie modyfikować. Wpisane wartości są zapisywanie w ustawieniach programu, dlatego nie ma konieczności wpisywania ich do każdego pliku osobno. 14. Podgląd i druk tabeli Gotową tabelę można wygenerować wybierając przycisk Tabela wynikowa w oknie głównym programu lub wybierając opcje w menu Plik: W oknie tabeli wynikowej w menu Plik dostępne są funkcje: Drukuj wysyłanie tabeli do druku. Podgląd wydruku wyświetla okno z podglądem wydruku. Marginesy wyświetla okno z możliwością ustawienia marginesów. Skala pozwala zmniejszyć wygenerowaną tabelę do druku. Eksport do PDF zapisuje tabelę w formacie PDF. 15. Zapis i odczyt plików *.grt W każdej chwili można zapisać pracę na dysku komputera. W tym celu należy kliknąć przycisk Zapisz (Ctrl + S) lub wybrać opcję z menu Plik. Następnie w oknie wybrać żądaną lokalizację i kliknąć przycisk Zapisz. Po wybraniu opcji Zapisz jako (Ctrl + Shift + S), aktualny plik zostanie zapisany jako kopia. Następnie będzie można kontynuować pracę na pliku aktualnym. 14 INSTRUKCJA OBSŁUGI

16 USTAWIENIA PROGRAMU Otwieranie plików odbywa się po przez naciśnięcie przycisku Otwórz (Ctrl + O) lub wybranie opcji w menu Plik. 16. Ustawienia programu Ustawienia programu znajdują się w menu Pomoc (można również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+U). Wyświetli się następujące okno: Ustawienia W tej zakładce dostępne są dwie opcje: Tabelę opracował wpisane tutaj nazwisko będzie wyświetlane w gotowej tabeli. Jednostka pozwala na wybór w jakiej jednostce mają być obliczane parametry. Logo Dwukrotne kliknięcie w obszarze logo pozwala zmienić domyślną grafikę wyświetlaną w gotowej tabeli. Rodzaje gruntów W tej zakładce można zmieniać domyślne kolory poszczególnych rodzajów gruntów. Stany gruntów Aby zmienić domyślne kolory dla stanów gruntów należy kliknąć dwukrotnie na wybrane pole. Ym Opcje współczynnika materiałowego (zobacz str. 13). GEOSEMBLER.PL 15

17 POMOC I WSPARCIE 17. Deinstalacja programu Aby odinstalować program należy: 1. W Panelu sterowania wybrać Dodaj lub usuń programy (dla Windows XP), Programy (dla Windows Vista) lub Programy i funkcje (dla Windows 7, 8, 8.1) 2. Następnie odszukać program Geosembler na liście programów. 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Odinstaluj. 4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 18. Aktualizacja programu W celu aktualizacji programu należy uruchomić instalator nowej wersji programu, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. 19. Pomoc i wsparcie Dodatkowe materiały znajdują się na stronie: Jeśli potrzebują Państwo naszej pomocy prosimy o kontakt. Wszystkie aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie: 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI

18

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania,

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, kopiowania bądź też zapisu plików. Poznawanie zasobów dyskowych

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego?

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? Płace VULCAN Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? W aplikacji Płace VULCAN można tworzyć wydruki seryjne w oparciu o wbudowane szablony. Dla wydruków tych użytkownik

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. Przegląd możliwości programu 1 1.1. Okno główne 1 1.2. Podstawowe funkcje 1 1.2.1. Wprowadzanie danych 1

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Krok 1. Zainstaluj aplikację VHOPE Przed rozpoczęciem korzystania z materiałów prezentacyjnych znajdujących się na tym dysku USB należy zainstalować na komputerze

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji

SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji 1 OGÓLNY OPIS PROGRAMU Program SMS Windykator służy do generowania i wysyłania powiadomień SMS o zaległych płatnościach. Dane do przygotowania powiadomień

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Płatność RPO

Generator Wniosków o Płatność RPO instrukcja obsługi marzec 2011 Przeznaczenie Generator Wniosków o Płatność RPO jest aplikacją wspomagającą tworzenie wniosków o płatność dokumentów zawierających informacje o postępach w realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer.

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer. B-LINK SZYBKI START Ten krótki przewodnik umożliwia użytkownikowi poznanie działania i podstawowych funkcji programu b-link, pozwalając szybko zacząd pracę z programem. Omawiamy w nim tylko niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo