Uwagi o systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi o systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Uwagi o systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego Lipiec 1992 Jolanta Supińska, Małgorzata Wiśnicka-Hińcza Informacja Nr 57 Brak spójnej, konsekwentnej polityki mieszkaniowej państwa, obowiązujące rozwiązania instytucjonalne - przede wszystkim system kredytowania budownictwa mieszkaniowego i niska efektywność środków budżetowych wydatkowanych na mieszkalnictwo - doprowadziły do zaostrzenia problemu mieszkaniowego. Narasta kryzys spółdzielczości mieszkaniowej. Rodziny, które mieszkania otrzymały w ostatnich latach, nie są już w stanie podołać obciążeniom z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego. Ceny nowych mieszkań przekraczają możliwości dochodowe przeciętnej polskiej rodziny. W opracowaniu przedstawiono szereg propozycji, wariantów możliwych działań, które mogą być pomocne w pracach nad koncepcją reformy mieszkalnictwa.

2 - 1 - I. OCENA SYSTEMU ZASILANIA W KREDYTY SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ Najpilniejszą, wymagającą natychmiastowego rozstrzygnięcia kwestią polityki mieszkaniowej jest sposób zasilania mieszkalnictwa w kredyt i w środki budżetowe. Przede wszystkim musi powstać koncepcja finansowania taniego, masowego budownictwa wielorodzinnego. Konsekwencją obowiązujących rozwiązań w ramach spółdzielczości mieszkaniowej są bardzo wysokie ceny mieszkań, w coraz wyższym stopniu odchylające się od możliwości dochodowych przeciętnej rodziny, przy jednocześnie niskiej efektywności środków wydatkowanych z budżetu. Niezwykle wysokie koszty budowy mieszkań spółdzielczych - w roku ubiegłym średnio w kraju 4 mln zł za metr kwadratowy - są w głównej mierze spowodowane wysoką stopą oprocentowania kredytów i jednocześnie przyjętą zasadą kapitalizacji całości odsetek od kredytów w fazie realizacji inwestycji mieszkaniowych. 1 Dodatkowo niekorzystnie oddziałuje tu obserwowane zjawisko spowolnienia tempa budów 2 przy braku mechanizmów orientujących spółdzielnie mieszkaniowe na oszczędność. Zasada kapitalizacji całości odsetek od kredytów realizacyjnych obowiązywała w stosunku do kredytów udzielanych na podstawie umowy między bankiem a spółdzielniami zawierane do końca 1989 r. 3 Kredyty na umowy zawierane od 1 stycznia 1990 r. udzielano już na zasadach ogólnych. W chwili obecnej - wobec braku konsekwencji w decyzjach Sejmu z lutego i kwietnia br. - system rozliczania kredytów, już i tak niespójny, stał się dodatkowo nieokreślony. Rządowa koncepcja zgłoszona w "Założeniach polityki mieszkaniowej" przewiduje realizację zasady dwufazowego kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Chodzi tu o wyraźne rozdzielenie finansowania budowy od kredytowania nabywców mieszkań. Generalnie, przyjęty kierunek należy ocenić pozytywnie - jest odwzorowaniem sprawdzonych wzorów zachodnich. Jednakże konkretne rozwiązania nie zawsze znajdują uzasadnienia w polskich realiach ekonomicznych, pomija się też wiele istotnych elementów, warunkujących właściwe funkcjonowanie całego systemu. Pojawiają się wątpliwości: 1 Tj. okresowego dopisywania nie spłacanych odsetek do kwoty kredytu, co przyspiesza tempo narastania zadłużenia. 2 Według CUP od 1990 r. wydłuża się cykl realizacji budynków. Dzieje się tak mimo wysokiego udziału mieszkań przekazywanych lokatorom do wykończenia - 53,6 proc. w budownictwie spółdzielczym w okresie I - IX 1991 r. Cykl realizacji budynków spółdzielczych wydłużył się o 3,1 miesiąca. Jest to konsekwencja, wynikającego z zasad kredytowania, powstrzymywania się inwestorów od rozpoczynania nowych budynków na rzecz dokończenia tych najdawniej rozpoczętych. Według PKO przeznaczono na to proc. kredytów zaciągniętych w 1991 roku. 3 Przy czym większość środków zasilających spółdzielnie mieszkaniowe po roku 1989 stanowiły wciąż kredyty rozliczane wedle starych zasad, bowiem przyznane w ramach już wcześniej zawartych umów. Umowy kredytowe na cele budownictwa mieszkaniowego zawierano na realizację tzw. zadań inwestycyjnych - np budowę całych osiedli. W ramach umów kredytowych zawartych jeszcze przed końcem 1989 r. były wciąż uruchamiane kolejne transze kredytowe, a w ramach aneksów były dobierane kolejne kredyty.

3 - 2 - a. Zastrzeżenia dotyczące proponowanego sposobu finansowania inwestujących spółdzielni mieszkaniowych Nałożenie na spółdzielnie obowiązku bieżącej spłaty kredytu (zamiast przerzucenia obowiązku spłaty skumulowanych należności na przyszłych mieszkańców) powinno doprowadzić do obniżenia ceny mieszkań i skrócenia czasu budowy - a zatem z tego punktu widzenia powinno być oceniane pozytywnie. Nie zostało jednak określone skąd spółdzielnie mają czerpać środki by na bieżąco płacić odsetki od tak drogich, jak obecnie, kredytów realizacyjnych. Nawet te największe i najsilniejsze spółdzielnie nie są w stanie podołać takim obciążeniom. Trzeba przy tym pamiętać, że upadek spółdzielni mieszkaniowych, biorąc pod uwagę układ faktyczny, jaki mamy w obecnie w kraju, oznacza upadek masowego budownictwa mieszkaniowego. Nowy system preferuje spółdzielnie które mało budują i nastawiają się na działalność eksploatacyjną. 4 Opłacalne jest wysokie zaangażowanie środków własnych. Takimi środkami w dostatecznej wysokości spółdzielnie nie dysponują. Już teraz coraz częściej obserwujemy praktyki ucieczki od kredytu bankowego poprzez gromadzenia środków na inwestycje zgromadzone z przedpłaty spółdzielców. 5 Prowadzi to do uprzywilejowania ludzi zamożnych, w stopniu znacznie wyższym od średnich standardów krajowych, dysponujących dużymi oszczędnościami i dużymi nadwyżkami dochodów bieżących. Średnio i mniej zamożni mogą znaleźć się w ogóle poza systemem budownictwa mieszkaniowego, b. Zastrzeżenia dotyczące zasad udzielania kredytów osobom fizycznym Nazbyt surowe wydają się być zapowiadane zasady przydziału kredytu hipotecznego. Przy takim rozdźwięku pomiędzy ceną mieszkań a przeciętnym poziomem dochodów, kwota kredytu w wysokości 36-krotności dochodów rodziny jest niewystarczająca. Wymagany wkład własny określono na poziomie 20 proc. ceny mieszkania - ten warunek wyklucza rodziny o dochodach niskich, a nawet o dochodach przeciętnych, ludzi młodych. System oszczędności mieszkaniowych praktycznie nie funkcjonuje. Warto dodać, że np. w USA wpłata początkowa ustalana jest zazwyczaj na poziomie 5 do 15 proc. W Polsce w praktyce udział własny będzie musiał znacznie przekroczyć owo obowiązkowe 20 proc. jeśli rodzina zechce nabyć mieszkanie o powierzchni uznanej za niezbędną z punktu widzenia norm społecznych. c. Zastrzeżenia dotyczące sposobów spłaty "starych" i "nowych" kredytów Nie rozwiązany pozostaje wciąż problem narastania długów mieszkaniowych. Inflacyjny wzrost cen mieszkań i stopy oprocentowania kredytu doprowadził do tego, że bieżąca spłata kredytu dla znaczącej części lokatorów mieszkań spółdzielczych stała się niemożliwa. Same tylko odsetki od kredytu w mieszkaniach nowych i kilkuletnich wyrażają się kwotą często odpowiadającą 4 Już prawie dwa lata (od lutego 1990) utrzymuje się systematyczny spadek Liczby mieszkań nowo rozpoczynanych. W 1991 r. w budownictwie wielorodzinnym (spółdzielczym, zakładowym i komunalnym) rozpoczęto budowę tylko 50 tys. nowych mieszkań, tj. o 31,4 proc mniej niż w 1990 roku. 5 Napływają sygnały, o występowaniu nieprawidłowości w rozliczaniu się spółdzielni z tych przedpłat. Powstają na tym tle konflikty. (Informacje Ogólnopolskiego Lobby Mieszkaniowego)

4 - 3 - wielokrotności średniej płacy. Przyjęte rozwiązania chroniące budżety rodzin - normatyw spłaty i minimum spłaty na poziomie 25 proc. dochodów - prowadzą do trwałego ubóstwa 6, a mimo to powodują ogromny i stale rosnący przyrost niespłacalnego zadłużenia wobec banków i budżetu państwa. Przyrost zadłużenia wzmacnia przyjęta zasada kapitalizowania odroczonych należności. System ten jest bardzo dolegliwy dla mieszkańców i dla budżetu państwa 7, korzystają na nim jedynie banki. Najbardziej zadłużone są te rodziny, które mają niskie dochody i duże mieszkania. Jest to wielki problem rodzin wielodzietnych. d. Zastrzeżenia dotyczące sposobu rozdysponowania środków budżetowych, przeznaczanych na mieszkalnictwo Nie sformułowano czytelnej polityki wspierania sfery mieszkaniowej przez budżet. Generalnie państwo nie może odejść od wspierania budownictwa i partycypacji w kosztach utrzymywania mieszkań. Obowiązki państwa w tym zakresie trzeba potraktować jako priorytet polityczny, ekonomiczny lub wynikający z jego roli społecznej. Rozstrzygnięcia wymaga natomiast sposób i skala zaangażowania środków publicznych. W sytuacji z jaką mamy do czynienia obecnie, można mówić o bardzo niskiej efektywności wydatkowania kwot przeznaczanych na wspieranie polityki mieszkaniowej. 8 Wydatki budżetowe nie stymulują rozwoju budownictwa, nie służą racjonalizacji funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Wydaje się, że inaczej rozdysponowując środki budżetowe można byłoby osiągnąć znacznie więcej. Na ocenę negatywną zasługują zasady na jakich budżet rozlicza się z bankami. Kapitalizacja wykupionych przez budżet odsetek powoduje, że budżet wielokrotnie obsługuje już wykupione wcześniej odsetki. Samo tylko oddzielenie wspomagania budżetowego spłaty kredytów mieszkaniowych od obsługi bankowej, poprzez przejście na sumowanie wykupionych przez państwo odsetek zamiast ich kapitalizacji, poprawi spłacalność kredytów i jednocześnie umożliwi znaczne oszczędności budżetowe. Brak w szczególności aktywnej polityki fiskalnej, oddziaływującej na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tymczasem może być ona czynnikiem przełamującym recesję gospodarczą, może pociągnąć za sobą wszystkie branże, które dla niego pracują. 9 Można zastanowić się czy właściwym rozwiązaniem nie byłoby utworzenie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego i powołanie Państwowej Agencji Mieszkaniowej. 10 II. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Zanim zostanie opracowana całościowa strategia mieszkaniowa już teraz należy podejmować 6 Łączne wydatki na mieszkanie - obsługa kredytu, opłaty eksploatacyjne i opłata za energię -obciążają wówczas budżet domowy w takim stopniu, że pozostała część dochodów z trudem wystarcza na żywność. 7 W projekcie budżetu na rok 1992 na wykup skapitalizowanych odsetek przeznaczono blisko 8,5 bln zł. 8 A są to bardzo duże kwoty. Przewiduje się, że łączne wydatki budżetu na sferę mieszkaniową wyniosą w roku bieżącym 46,016 bin zł, co stanowi 11,4 proc. ogółu wydatków. 9 Przemawiają za tym efekty gospodarki w pierwszym kwartale br. Zapowiedź cofnięcia dotacji wpłynęła na znaczące przyspieszenie liczby oddanych mieszkań (w marcu cztery razy więcej niż przed rokiem) i tym w dużej mierze tłumaczy się zaobserwowane ożywienie w gospodarce, tylko chwilowe - z czym jednak należało się liczyć biorąc pod uwagę akcyjny charakter zastosowanego instrumentu. 10 Patrz propozycje Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej.

5 - 4 - pewne doraźne działania, które usuną najbardziej dotkliwe absurdy, będą przeciwdziałały załamaniu planów życiowych rodzin, zapobiegną upadkowi budownictwa. Wiele z nich może stać się zresztą zaczątkiem przyszłego systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Zmiany w systemie kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego powinny przebiegać równolegle z rozwiązaniami, regulującymi ogromne zadłużenie wobec banków i budżetu państwa spółdzielców, którzy otrzymali mieszkania w ostatnich trzech latach. Można rozważyć następujące propozycje 11 : a. Warianty radykalnych rozwiązań dotyczących już powstałego zadłużenia 1. Zamrożenie zadłużenia powstałego w latach na obecnym poziomie mogłoby nastąpić natychmiast. Należałoby tu wykorzystać opracowaną już koncepcję wydzielenia w PKO odrębnych, nieoprocentowanych rachunków, na których rejestrowano by kwoty należności wykupywanych przez budżet. Byłby to krok, który zapoczątkowałby odbudowę zaufania kredytobiorców wobec państwa. 2. W następnej kolejności można by doprowadzić do umorzenia części zadłużenia, powstałej v. latach w wyniku obowiązujących wówczas zasad (niepreferencyjnej stopy oprocentowania i zasady kapitalizacji niespłaconych odsetek). Oznaczałoby to zastosowanie wstecz bardziej korzystnych, proponowanych przez nas dalej, zasad przyznawania nowych kredytów. 3. Równolegle można by stworzyć szansę spłacenia powstałego już zadłużenia bonami prywatyzacyjnymi (w ramach programu powszechnej prywatyzacji lub poza tym programem). Wszystkie te rozwiązania nie musiałyby oznaczać zwiększenia faktycznych obciążeń obecnego przyszłego budżetu państwa. W szczególności należy zauważyć, że kwota wciąż narastającego zadłużenia prawdopodobnie nie zostałaby i tak nigdy spłacona. 4. Wprowadzenie znacznych umorzeń dla tych kredytobiorców, którzy zobowiążą się do wyższych miesięcznych spat lub jednorazowo wpłacą większe kwoty, byłoby czynnikiem mobilizującym dla najbardziej prężnych i aktywnych zarobkowo mieszkańców. Dotychczasowy system stwarza tylko antybodźce. W tym przypadku dla budżetu oznaczałoby to zmniejszenie wydatków na wykup odsetek. b. Warianty rozwiązań przeciwdziałających narastaniu nadmiernego zadłużenia w przyszłości 1. Można wprowadzić subwencje procentowe (co z punktu widzenia kredytobiorcy równoznaczne jest z obniżeniem stopy procentowej), tak aby kredyt był spłacalny. Z punktu widzenia budżetu państwa, banku centralnego i banków komercyjnych, możliwe są tu rozmaite rozwiązania organizacyjno techniczne, o różnych konsekwencjach ekonomicznych. Subwencje procentowe mogłyby zostać wykorzystane jako istotne narzędzie realizacji założonej polityki społeczno-gospodarczej państwa. Kredyt powinien być długoterminowy, udzielany na okres lat - decyzję o czasie spłaty można byłoby pozostawić kredytobiorcy lub kredytodawcy, zgodnie z ich preferencjami. Przy tej okazji rozważyć należałoby następujący dylemat: - albo, osoby decydujące się na wydłużenie okresu spłaty kredytu, później, nawet w następnym 11 Niektóre z rozważanych wariantów wykluczają się, inne mogą się uzupełniać. Można zastosować różne rozwiązania wobec różnych grup kredytobiorców.

6 - 5 - pokoleniu, weszłyby w posiadanie mieszkania, jednakże ich prawo własności nie byłoby ograniczone. Własność mieszkania byłaby wówczas normą; - albo, niższe miesięczne obciążenie spłatą kredytu byłoby okupione ograniczeniem prawa własności, nawet w dalszej perspektywie - np. prawo do dziedziczenia bez prawa sprzedaży, lub tylko prawo dożywotniego użytkowania; To drugie rozwiązanie oznaczałoby kontynuację podziału mieszkań na własnościowe i lokatorskie, a może nawet wiązałoby się z wprowadzeniem innych jeszcze kategorii pośrednich między własnością i najmem. Każde z tych rozwiązań ma dobre i złe strony. Wybór powinien być dokonany w kontekście przyjętej strategii prywatyzacyjnej. 2. Można też rozważyć zupełnie inną koncepcję ujmowania długu - przejście na kategorie rzeczowe. Spółdzielca mógłby stopniowo stawać się właścicielem kolejnych metrów swojego mieszkania, spłacając kolejne miesięczne raty - np. w wysokości 1/10 ceny jednego metra kwadratowego. Kredytobiorca postrzegałby niespłaconą część długu w kategoriach rzeczowych - jako liczbę jeszcze niewykupionych metrów kwadratowych mieszkania. Z punktu widzenia kredytodawcy kredyt byłby waloryzowany aktualnym kosztem budowy mieszkań. 3. Kredyty hipoteczne i kredyty kontraktowe powinny być nadal dostępne. Być może w miarę poprawy kondycji gospodarki i kondycji gospodarstw domowych, racjonalizacji budownictwa mieszkaniowego, będą one w stanie przyciągnąć więcej niż, jak obecnie, margines zainteresowanych. c. Warianty rozwiązań regulujących bieżące obciążenia budżetów domowych z tytułu obsługi kredytu 1. Ustalenie kwoty płatności na poziomie normatywnym, na zasadach zbliżonych do tych, które były stosowane w roku Dotychczas normatyw płatności za 1 metr kwadratowy był wyliczany jako iloraz 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (netto) w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej oraz standardowej powierzchni użytkowej mieszkania, określonej jako 60 metrów kwadratowych. Proponowana zmiana dotyczyłaby obniżenia relacji normatywu do przeciętnej płacy (nawet o połowę), co zapewniłoby realną ochronę budżetów rodzin. 2. Określenie górnego pułapu miesięcznych spłat na poziomie proc. dochodów netto (a więc po opodatkowaniu) rodziny. Rozwiązanie to służyłoby utrzymaniu stałych wydatków mieszkaniowych (wraz z opłatami eksploatacyjnymi) na poziomie nie przekraczającym proc dochodów rodziny. Ten wariant można też potraktować jako uzupełnienie rozwiązania zapisanego w punkcie 1 (kombinacja taka była zastosowana w roku 1991). 3. Społeczne racje przemawiałyby za powiązaniem wysokości spłat z dochodem na głowę, a nie z ogólnym dochodem rodziny - tak jak w pomocy mieszkaniowej ze środków pomocy społecznej. 4. Można też rozważyć celowość wprowadzenia normatywu ustalającego górny pułap opłat miesięcznych - tak, aby opłaty te nie przekraczały np rynkowej ceny wynajmu mieszkania. Rozwiązanie to potrzebne byłoby zwłaszcza wówczas, gdyby wysokość opłat miesięcznych nadal nie przyspieszała terminu spłaty długu. Wybór pomiędzy normatywem a odpisem od dochodów rodziny jest trudny, bowiem każde z tych rozwiązań ma dobre i złe strony.

7 - 6 - Normatyw jest rozwiązaniem łatwym do stosowania, tanim, nie sprzyjającym nadużyciom. Pozwala też wiązać wysokość opłat z dynamiką cen i płac w gospodarce. Nie pozwala natomiast uwzględnić możliwości płatniczych konkretnych rodzin. Odpis od dochodów rodziny pozwala obciążać rodziny proporcjonalnie do ich możliwości, ale: - jest rozwiązaniem kosztownym, czasochłonnym i skomplikowanym (zwłaszcza gdy jest rozwiązaniem jedynym, a jeszcze nie funkcjonuje system efektywnej kontroli dochodów na potrzeb\ ściągania podatku dochodowego); - różne grupy mają nierówne możliwości ukrywania swych dochodów. Możliwości tych praktycznie nie mają pracownicy gospodarki uspołecznionej, a zwłaszcza sfery budżetowej; - budzi wątpliwości objęcie odpisem dochodów pochodzących z pracy dodatkowej (zwłaszcza wtedy, gdy wysokość bieżących opłat nie wpływa na redukcję długu). Zapewne najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie początkowo (juz za dwa, trzy miesiące) zmodyfikowanego normatywu, by następnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przejść do bardziej skomplikowanego system Wymienione w punkcie C sposoby łagodzenia warunków spłaty kredytów mieszkaniowych wymagają zwiększenia wydatków budżetowych na ten cel. Wzrost wydatków budżetowych nie powinien być jednak przeceniany. Już obecnie - wobec zbyt wysokich comiesięcznych opłat - znaczna część kredytobiorców nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Zjawisko to niechybnie będzie się szybko nasilać. Dla prowadzenia racjonalnej gospodarki budżetowej korzystniejsza jest sytuacja, gdy planowane wpływy są mniejsze, ale za to realne, niż sytuacja, w której załamuje się plan wydatków. Należałoby niezwłocznie przygotować program jednoczesnych i wzajemnie uzupełniających się działań: - obniżyć ciążące na gospodarstwach domowych obowiązkowe miesięczne płatności z tytułu obsługi kredytów mieszkaniowych; - zapowiedzieć i wyegzekwować bardziej rygorystyczne ściąganie należności z tego tytułu; - zindywidualizować konsekwencje wobec niepłacących (od eksmisji "pod chmurkę" dla najzamożniejszych, po dodatki mieszkaniowe, przyznawane po przeprowadzeniu wywiadu przez pracownika socjalnego, dla rzeczywiście niewydolnych finansowo). W następnych latach operacja dalszego łagodzenia obciążeń mogłaby oprzeć się na dodatkowym dopływie środków. Źródłem finansowania dodatkowych wydatków budżetowych mogą być np. sumy przeznaczane dotychczas na subwencje do eksploatacji mieszkań komunalnych. Mieszka w nich o-koło 2 mln rodzin, toteż rozłożony na nierównomiernie wzrost opłat nie byłby zbyt dotkliwy, a zasadniczo zmieniłby sytuację bytową spółdzielczych kredytobiorców (których jest, jak dotąd, niespełna 200 tys.). Żądanie to można by podjąć przy opracowywaniu budżetu na rok Ponadto należy pilnie rozważyć sposoby koordynacji trzech odrębnych systemów wspomagania przez budżet wydatków mieszkaniowych gospodarstw domowych: - wspomagania spłaty kredytu; - dodatków mieszkaniowych ze środków pomocy społecznej; - ulg i zwolnień podatkowych. Systemy te obecnie pozostawiają poza polem swojego oddziaływania: - znaczną liczbę rodzin o dochodach na głowę niewiele wyższych od minimalnej emerytury, które

8 - 7 - są ponad miarę obciążone opłatami eksploatacyjnymi i - coraz częściej - także obsługą kredytu (brak uprawnień do dodatków mieszkaniowych i do ulg podatkowych, jeśli kredyt zaczęto spłacać przed rokiem 1992); - rodziny skromnie sytuowane (m.in. wskutek obciążeń stałymi opłatami za mieszkanie), które stać tylko na bardzo drobne i wykonywane własnymi siłami inwestycje odtwarzające i poprawiające standard mieszkań (brak uprawnień do zwolnień podatkowych). Są obszary, na których łagodzenie warunków obsługi kredytów - dodatki mieszkaniowe i zwolnienia podatkowe - mogłyby być traktowane jako rozwiązania alternatywne lub uzupełniające się wzajemnie. * * * Trudna sytuacja mieszkalnictwa jest efektem braku spójnej, kompleksowej polityki mieszkaniowej. Do bardzo złożonych i społecznie konfliktowych kwestii podchodzono dotąd w sposób doraźny i wyrywkowy. Podejmowanie decyzji o tak zasadniczym znaczeniu dla warunków życia i szans zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin powinno należeć do Sejmu, a nie do organów administracji (spraw tych nie powinny więc regulować rozporządzenia lecz ustawy). Uzdrowienie sytuacji wymaga rozwiązania wielu trudnych, zawiłych problemów, obejmujących wiele różnych dziedzin wiedzy. Byłoby ze wszech miar pożądane, by zagadnienia te podjęła grupa posłów, skłonnych przez pewien czas potraktować je jako priorytetowe. Mogłaby to być podkomisja Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej lub ewentualnie powołana przez Sejm Komisja Nadzwyczajna ds. Mieszkalnictwa. Systematyczna praca oparta na współdziałaniu posłów, ekspertów i przedstawicieli resortów, pozwoliłaby względnie szybko znaleźć rozwiązanie tego wybuchowego społecznie problemu.

9 - 8 - Hanna Kulesza Tadeusz Żarski Warunki rozwiązania problemu "kolejki " mieszkaniowej 1. Identyfikacja problemu 1.1. W stosunku do zarejestrowanych kandydatów na spółdzielcze mieszkania - praktycznie nie ma żadnych prawnych zobowiązań co do konieczności zapewnienia mieszkań tak ze strony istniejących spółdzielni mieszkaniowych, jak i tym bardziej władz państwowych. Jedynie zobowiązania wynikają z zasad rozliczania książeczek mieszkaniowych PKO; przy zasiedlaniu spółdzielczego mieszkania środki zgromadzone na książeczkach są waloryzowane realną wartością kosztu normatywnego mieszkania, tj. przy uwzględnieniu wzrostu inwestorskich kosztów budowy. Zobowiązania państwa mają raczej wymiar społeczny i polityczny Przy okazji likwidacji Centralnego i Wojewódzkich Związków Spółdzielni Mieszkaniowych - rejestry kandydatów zostały prze niesione do urzędów wojewodów. W niektórych województwach rejestry zostały pod przymusem "rozparcelowane" między istniejące spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie w wojewódzkich rejestrach jest 737 tys. kandydatów. Ponadto jest jeszcze 748 tys. kandydatów rozproszonych w różnych miastach i w różnych spółdzielniach. Z ogółu 1,5 mln kandydatów - 68% stanowią pełnoletni Rozmieszczenie potencjalnych potrzeb mieszkaniowych nie odpowiada rozmieszczeniu zarejestrowanych kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych, mimo że tworzone przez co najmniej 20 lat rejestry kandydatów były dotychczas miarodajnym źródłem informacji o efektywnym zapotrzebowaniu na mieszkania (p. kar

10 - 9 - to gramy ). 0 braku zbieżności liczby kandydatów z natężeniem rzeczywistych potrzeb świadczy porównanie ze statystycznym deficytem mieszkań. W- skali wszystkich miast Polski na 100 brakujących mieszkań (deficyt z 1988 r.) przypada 192 członków i kandydatów; znacznie wyższy ten współczynnik występuje w województwach: sieradzkim przemyskim ostrołęckim bialskopodlaskim tarnobrzeskim łomżyńskim Są to województwa nisko zurbanizowane i znaczny odsetek wśród oczekujących stanowią mieszkańcy okolicznych wsi, liczący że poprzez spółdzielcze mieszkanie osiedlą się w mieście. W województwach z dużymi miastami na 100 brakujących mieszkań (deficyt) oczekujących członków i kandydatów przypada: warszawskie gdańskie poznańskie bydgoskie krakowskie szczecińskie łódzkie katowickie - 92 wrocławskie Liczby zarejestrowanych tylko częściowo informują o natężeniu rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych, a wynika to z kilku powodów, 1) w większości dużych miast na przełomie dekad 1970/80 silnie zostało ograniczone automatyczne przekwalifikowanie statusu kandydata na członka spółdzielni, a w 1985 r. zupełnie zaniechano rejestracji nowych kandydatów. Po 1985 r. cały przyrost zapotrzebowania na mieszkania (przyrost nowych gospodarstw domowych i rodzin) nie znalazł odzwierciedlenia w "kolejce mieszkaniowej" i w miastach tych potencjalne potrzeby są z całą pewnością większe. W innych miastach nie było takich ograniczeń.

11 - 10-2) Nie we wszystkich rejonach Polski z równą mocą wymagano oczekiwania na mieszkania poprzez staż kandydacki. W wielu istniejących i rozwijanych regionach (głównie górniczych) nowe mieszkania (również spółdzielcze) rozdzielały zakłady pr a cy ze względu na "przydatność pracownika", a nie wg kolejności zarejestrowania. Z tego powodu tak względnie mało jest kandydatów w katowickiem 3) Od co najmniej 3 lat nie było weryfikacji kandydatów i, jak można przypuszczać, w rejestrze znajdują się również osoby, które w różny sposób (zakup, dziedziczenie) zaspokoiły swą potrzebę mieszkaniową i nie pretendują do spółdzielczego mieszkania, a nie likwidują książeczek PKO, licząc na jakąś sprawiedliwą waloryzację gromadzonych przez lata oszczędności. Mogą być również tacy, którzy zlikwidowali książeczki nie wypisując się z rejestru. Liczne są także w kolejce małżeństwa, w których oboje są kandydatami na mieszkanie, co dopiero ujawni się przy przekwalifikowywaniu na członka spółdzielni i zasiedlaniu mieszkania. 4) Zaniechanie rejestracji nowych kandydatów - nie oznaczało zaprzestania oszczędzania na mieszkania. Większość książeczek mieszkaniowych w PKO nie jest objęta rejestrem spółdzielczym. Świadczy o tym porównanie liczb: - liczba książeczek mieszkaniowych w PKO - tys " kandydatów do spółdzielni i oczekujących członków tys Kolejkę tworzą również członkowie spółdzielni i w stosunku do nich inne są zobowiązania; z wieloma zawarte są umowy na konkretne budowane mieszkania, pozostali w przybliżeniu znają termin uzyskania mieszkania. W spółdzielniach posiadających zasoby mieszkaniowe jest 911 tys. oczekujących członków spółdzielni, z czego 48% czeka 10 lat i więcej. (Obecne zmiany w kredytowaniu w wielu spółdzielniach naruszyły ustaloną od lat kolejność uzyskiwania mieszkań) Problem kolejki mieszkaniowej podejmowany jest przy każdej na

12 ogół okazji publicznej dyskusji o polityce mieszkaniowej. Mówi się o tym niechętnie, jako o spuściźnie poprzedniego ustroju, lecz problem obiektywnie pozostaje i bez interwencji państwa jest nierozwiązywalny. W ustaleniu tzw. podstolika mieszkaniowego przy Okrągłym Stole stwierdzono: "... Państwo powinno zapewnić spółdzielczości mieszkaniowej warunki zrealizowania zobowiązań w stosunku do spółdzielczej kolejki mieszkaniowej. Dotyczy to przede wszystkim członków i pełnoletnich kandydatów, którzy do końca 1938 r. zgromadzili wkłady mieszkaniowe. Rezygnującym z tej kolejki należy umożliwić uzyskanie mieszkania przez wykorzystanie innych form budownictwa (jak i inicjatywy własne, młodzieżowe, związkowe, zakładowe), zapewniając uzyskanie promesy kredytowej, działek budowlanych i inne zachęty. Osobom rezygnującym ze spółdzielczej kolejki mieszkaniowej należy zapewnić waloryzację wkładów mieszkaniowych. Były to nierealistyczne postulaty, podobne jak w gdańskich umowach sierpniowych z 1980 r., w których żądano skrócenia o- czekiwania na mieszkanie do 5 lat Min. A. Glapiński zaproponował specjalne preferencje dla tych kandydatów, którzy zrezygnują z biernego oczekiwania i sami lub w formie zorganizowanej podejmą budowę domu lub mieszkania. W toku legislacji pierwotne propozycje "specustawy" zostały okrojone i w X.1991 r. ustanowiono, że pełnoletni kandydaci ze zgromadzonym wkładem, którzy: - nie mają samodzielnych mieszkań lub - mieszkają w warunkach poniżej 5 m 2 powierzchni mieszkalnej na osobę mogą otrzymać rekompensatę pieniężną w wysokości 10% kosztu 50-metrowego mieszkania. Rekompensata ta może być przeznaczona - oprócz uzupełnienia wkładu do spółdzielni i na

13 budowę własnego domu - na rozbudowę i nadbudowę, na przebudowę strychów oraz na remont i modernizację budynku mieszkalnego. Rekompensata ta może być również wykorzystana na zakup mieszkania. Rekompensaty będą wypłacane w latach Kandydaci, którzy nie mają mieszkań lub mieszkają w skrajnym przeludnieniu a nie skorzystali z rekompensaty i podejmują budowę - mogą ubiegać się o grunty na specjalnie dla nich zorganizowanych przetargach. 2. Propozycje 2.1. Przedstawia się dwie skrajne odmienne propozycje rozwiązania problemu kolejki mieszkaniowej: 1) bierne oczekiwanie, że nowe warunki kredytowania budownictwa spółdzielczego samoczynnie zweryfikują tę kolejkę i pozostaną w niej osoby, które zaakceptują nowe warunki uzyskania mieszkania, czyli na ogół zamożniejsze rodziny. 2) Administracyjne zweryfikowanie członków oczekujących i pełnoletnich kandydatów z punktu widzenia obiektywizacji ich potrzeb mieszkaniowych i stworzenie im realnych możliwości u-zyskania mieszkania. Pozostawienie siłom bezwładu kolejki mieszkaniowej może mieć niekorzystne społeczne i polityczne - choć trudno wymierne - konsekwencje. Wymierną konsekwencją negatywnego załatwienia tego problemu będzie zniechęcenie młodych rodzin do tworzonego od nowa systemu oszczędzania na mieszkania. Dla powodzenia kredytu kontraktowego konieczny jest pozytywny stosunek do istniejącej kolejki mieszkaniowej ) Podstawowym warunkiem rozwiązania tego problemu jest

14 "rozparcelowanie" wojewódzkich kolejek na poszczególne miasta i uczynienie samorządów lokalnych odpowiedzialnymi za całokształt warunków mieszkaniowych w mieście, przy gwarancjach odpowiedniego finansowego wsparcia wojewody. 2) Wydzielenie z kolejki osób niepełnoletnich z propozycją dalszego oszczędzania w systemie kredytu kontraktowego. 3) Podzielenie pełnoletnich na dwie grupy: - osoby i rodziny, które mają rozwiązany problem mieszkaniowy, tj. mają odrębne mieszkanie o umiarkowanym standardzie, - osoby i rodziny, które nie mają samodzielnego mieszkania lub mieszkają w bardzo złych warunkach. W 3tosunku do tych dwóch grup powinno się stosować odrębne zasady Osoby i rodziny, które mają rozwiązany problem mieszkaniowy powinny być wypisane z rejestru, a sumy na książeczkach zwaloryzowane wg" zasad odpowiednich dla długoterminowych lokat. (Można zastrzec etapowe wypłacanie zwaloryzowanych oszczędności). Osoby i rodziny, które mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe powinny uzupełnić (np. w okresie 6 mieś.) środki finansowe do wysokości 10% obecnego kosztu mieszkania (co najmniej 60 m 2 ). Są to duże kwoty i zapewne wiele osób zrezygnuje ze względów ekonomicznych. Osoby, które uzupełnią wkłady, będą również miały waloryzowane oszczędności wg dotychczasowych zasad, tj. realnego wzrostu kosztów budowy Osoby i rodziny, które urealnią wkłady mieszkaniowe - mogą mieć trzy drogi do mieszkania: 1) uzyskać kredyt na obecnych warunkach i zakupić mieszkanie w inwestujących spółdzielniach (lub założyć spółkę, spółdzielnię mieszkaniową, lub wybudować dom dla siebie);

15 - 14-2) przedłużyć fazę oszczędzania na mieszkanie, by uzyskać kredyt kontraktowy na zakup lub budowę mieszkania; 3) starać się o najem skromnego mieszkania zbudowanego z celowych funduszy przez organizacje nie działające dla zysku Strategia rozwiązania problemu kolejki mieszkaniowej wymaga równoczesnego stworzenia systemu dostępności do mieszkań, tj. kredytu kontraktowego i organizacji "non profit", budujących skromne mieszkania na wynajem. Część rodzin z kolejki mieszkaniowej może mieć trwale niskie dochody i rodziny takie powinny być skierowane do mieszkań komunalnych typu socjalnego. Pełne powodzenie tych propozycji zależy przede wszystkim od stopniowego i znacznego wzrostu realnych dochodów państwa, gmin i ludności.

Finansowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego

Finansowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Finansowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego Stan prawny na dzień 20 maja 1992 r. Czerwiec 1992 Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Bardziej szczegółowo

112 BSE. Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej

112 BSE. Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej 112 BSE Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej (IP-56G) OPINIA O PRELIMINOWANYCH WYDATKACH NA CELE MIESZKANIOWE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 1996 R. W swojej opinii staram

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Równolegle w przepisach ustawy w okresie jej funkcjonowania rozwiązaniom ułatwiającym bieżącą obsługę spłaty zobowiązań towarzyszą wprowadzane

Równolegle w przepisach ustawy w okresie jej funkcjonowania rozwiązaniom ułatwiającym bieżącą obsługę spłaty zobowiązań towarzyszą wprowadzane UZASADNIENIE Obowiązujące od dnia 1 stycznia 1996 r. rozwiązania określające zasady, na jakich udzielana jest pomoc w spłacie długoterminowych kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 Kredyty Kredyty dla osób fizycznych Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich zaprasza do korzystania z bogatej oferty kredytów dla osób fizycznych. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z 2003 r. Nr 139,poz.

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 118. Regulacja prawna dotycząca kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 118. Regulacja prawna dotycząca kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja prawna dotycząca kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego Marzec 1993 Wanda Wojnowska-Ciodyk

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Warszawa, 29 września 2015 r. Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk nr 1090) I. Cel i przedmiot ustawy Celem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje?

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012 W ostatnim okresie nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

) wprowadza się następujące zmiany: "3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.";

) wprowadza się następujące zmiany: 3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.; Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 117(4)/09

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 117(4)/09 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 117(4)/09 Warszawa, 21 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS:

INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS: INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS: EMISJA OBLIGACJI, DROGA DO MOJEGO MIESZKANIA Dr inż. Jihad Rezek Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BKS/DPK-134-28807/13 EK Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Nr: 28807 Data wpływu 8 lipca 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 października 2013 r. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TEMAT UJEDNOLICENIE

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU

I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU Na dzień 30 września 2005 roku zadłużenie gminy Rawicz z tytułu podpisanych umów pożyczek wynosi 7.125.000 zł. W czwartym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. projekt ustawy,,500 zł na dziecko )

Najważniejsze informacje o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. projekt ustawy,,500 zł na dziecko ) Najważniejsze informacje o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. projekt ustawy,,500 zł na dziecko ) 1) Zagadnienia ogólne stan obecny Obecnie wzrósł udział rodzin z jednym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 października 1991 r.

USTAWA z dnia 4 października 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw Opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych CHORWACJA Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed decyzji SNB o uwolnieniu

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo