Uwagi o systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi o systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Uwagi o systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego Lipiec 1992 Jolanta Supińska, Małgorzata Wiśnicka-Hińcza Informacja Nr 57 Brak spójnej, konsekwentnej polityki mieszkaniowej państwa, obowiązujące rozwiązania instytucjonalne - przede wszystkim system kredytowania budownictwa mieszkaniowego i niska efektywność środków budżetowych wydatkowanych na mieszkalnictwo - doprowadziły do zaostrzenia problemu mieszkaniowego. Narasta kryzys spółdzielczości mieszkaniowej. Rodziny, które mieszkania otrzymały w ostatnich latach, nie są już w stanie podołać obciążeniom z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego. Ceny nowych mieszkań przekraczają możliwości dochodowe przeciętnej polskiej rodziny. W opracowaniu przedstawiono szereg propozycji, wariantów możliwych działań, które mogą być pomocne w pracach nad koncepcją reformy mieszkalnictwa.

2 - 1 - I. OCENA SYSTEMU ZASILANIA W KREDYTY SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ Najpilniejszą, wymagającą natychmiastowego rozstrzygnięcia kwestią polityki mieszkaniowej jest sposób zasilania mieszkalnictwa w kredyt i w środki budżetowe. Przede wszystkim musi powstać koncepcja finansowania taniego, masowego budownictwa wielorodzinnego. Konsekwencją obowiązujących rozwiązań w ramach spółdzielczości mieszkaniowej są bardzo wysokie ceny mieszkań, w coraz wyższym stopniu odchylające się od możliwości dochodowych przeciętnej rodziny, przy jednocześnie niskiej efektywności środków wydatkowanych z budżetu. Niezwykle wysokie koszty budowy mieszkań spółdzielczych - w roku ubiegłym średnio w kraju 4 mln zł za metr kwadratowy - są w głównej mierze spowodowane wysoką stopą oprocentowania kredytów i jednocześnie przyjętą zasadą kapitalizacji całości odsetek od kredytów w fazie realizacji inwestycji mieszkaniowych. 1 Dodatkowo niekorzystnie oddziałuje tu obserwowane zjawisko spowolnienia tempa budów 2 przy braku mechanizmów orientujących spółdzielnie mieszkaniowe na oszczędność. Zasada kapitalizacji całości odsetek od kredytów realizacyjnych obowiązywała w stosunku do kredytów udzielanych na podstawie umowy między bankiem a spółdzielniami zawierane do końca 1989 r. 3 Kredyty na umowy zawierane od 1 stycznia 1990 r. udzielano już na zasadach ogólnych. W chwili obecnej - wobec braku konsekwencji w decyzjach Sejmu z lutego i kwietnia br. - system rozliczania kredytów, już i tak niespójny, stał się dodatkowo nieokreślony. Rządowa koncepcja zgłoszona w "Założeniach polityki mieszkaniowej" przewiduje realizację zasady dwufazowego kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Chodzi tu o wyraźne rozdzielenie finansowania budowy od kredytowania nabywców mieszkań. Generalnie, przyjęty kierunek należy ocenić pozytywnie - jest odwzorowaniem sprawdzonych wzorów zachodnich. Jednakże konkretne rozwiązania nie zawsze znajdują uzasadnienia w polskich realiach ekonomicznych, pomija się też wiele istotnych elementów, warunkujących właściwe funkcjonowanie całego systemu. Pojawiają się wątpliwości: 1 Tj. okresowego dopisywania nie spłacanych odsetek do kwoty kredytu, co przyspiesza tempo narastania zadłużenia. 2 Według CUP od 1990 r. wydłuża się cykl realizacji budynków. Dzieje się tak mimo wysokiego udziału mieszkań przekazywanych lokatorom do wykończenia - 53,6 proc. w budownictwie spółdzielczym w okresie I - IX 1991 r. Cykl realizacji budynków spółdzielczych wydłużył się o 3,1 miesiąca. Jest to konsekwencja, wynikającego z zasad kredytowania, powstrzymywania się inwestorów od rozpoczynania nowych budynków na rzecz dokończenia tych najdawniej rozpoczętych. Według PKO przeznaczono na to proc. kredytów zaciągniętych w 1991 roku. 3 Przy czym większość środków zasilających spółdzielnie mieszkaniowe po roku 1989 stanowiły wciąż kredyty rozliczane wedle starych zasad, bowiem przyznane w ramach już wcześniej zawartych umów. Umowy kredytowe na cele budownictwa mieszkaniowego zawierano na realizację tzw. zadań inwestycyjnych - np budowę całych osiedli. W ramach umów kredytowych zawartych jeszcze przed końcem 1989 r. były wciąż uruchamiane kolejne transze kredytowe, a w ramach aneksów były dobierane kolejne kredyty.

3 - 2 - a. Zastrzeżenia dotyczące proponowanego sposobu finansowania inwestujących spółdzielni mieszkaniowych Nałożenie na spółdzielnie obowiązku bieżącej spłaty kredytu (zamiast przerzucenia obowiązku spłaty skumulowanych należności na przyszłych mieszkańców) powinno doprowadzić do obniżenia ceny mieszkań i skrócenia czasu budowy - a zatem z tego punktu widzenia powinno być oceniane pozytywnie. Nie zostało jednak określone skąd spółdzielnie mają czerpać środki by na bieżąco płacić odsetki od tak drogich, jak obecnie, kredytów realizacyjnych. Nawet te największe i najsilniejsze spółdzielnie nie są w stanie podołać takim obciążeniom. Trzeba przy tym pamiętać, że upadek spółdzielni mieszkaniowych, biorąc pod uwagę układ faktyczny, jaki mamy w obecnie w kraju, oznacza upadek masowego budownictwa mieszkaniowego. Nowy system preferuje spółdzielnie które mało budują i nastawiają się na działalność eksploatacyjną. 4 Opłacalne jest wysokie zaangażowanie środków własnych. Takimi środkami w dostatecznej wysokości spółdzielnie nie dysponują. Już teraz coraz częściej obserwujemy praktyki ucieczki od kredytu bankowego poprzez gromadzenia środków na inwestycje zgromadzone z przedpłaty spółdzielców. 5 Prowadzi to do uprzywilejowania ludzi zamożnych, w stopniu znacznie wyższym od średnich standardów krajowych, dysponujących dużymi oszczędnościami i dużymi nadwyżkami dochodów bieżących. Średnio i mniej zamożni mogą znaleźć się w ogóle poza systemem budownictwa mieszkaniowego, b. Zastrzeżenia dotyczące zasad udzielania kredytów osobom fizycznym Nazbyt surowe wydają się być zapowiadane zasady przydziału kredytu hipotecznego. Przy takim rozdźwięku pomiędzy ceną mieszkań a przeciętnym poziomem dochodów, kwota kredytu w wysokości 36-krotności dochodów rodziny jest niewystarczająca. Wymagany wkład własny określono na poziomie 20 proc. ceny mieszkania - ten warunek wyklucza rodziny o dochodach niskich, a nawet o dochodach przeciętnych, ludzi młodych. System oszczędności mieszkaniowych praktycznie nie funkcjonuje. Warto dodać, że np. w USA wpłata początkowa ustalana jest zazwyczaj na poziomie 5 do 15 proc. W Polsce w praktyce udział własny będzie musiał znacznie przekroczyć owo obowiązkowe 20 proc. jeśli rodzina zechce nabyć mieszkanie o powierzchni uznanej za niezbędną z punktu widzenia norm społecznych. c. Zastrzeżenia dotyczące sposobów spłaty "starych" i "nowych" kredytów Nie rozwiązany pozostaje wciąż problem narastania długów mieszkaniowych. Inflacyjny wzrost cen mieszkań i stopy oprocentowania kredytu doprowadził do tego, że bieżąca spłata kredytu dla znaczącej części lokatorów mieszkań spółdzielczych stała się niemożliwa. Same tylko odsetki od kredytu w mieszkaniach nowych i kilkuletnich wyrażają się kwotą często odpowiadającą 4 Już prawie dwa lata (od lutego 1990) utrzymuje się systematyczny spadek Liczby mieszkań nowo rozpoczynanych. W 1991 r. w budownictwie wielorodzinnym (spółdzielczym, zakładowym i komunalnym) rozpoczęto budowę tylko 50 tys. nowych mieszkań, tj. o 31,4 proc mniej niż w 1990 roku. 5 Napływają sygnały, o występowaniu nieprawidłowości w rozliczaniu się spółdzielni z tych przedpłat. Powstają na tym tle konflikty. (Informacje Ogólnopolskiego Lobby Mieszkaniowego)

4 - 3 - wielokrotności średniej płacy. Przyjęte rozwiązania chroniące budżety rodzin - normatyw spłaty i minimum spłaty na poziomie 25 proc. dochodów - prowadzą do trwałego ubóstwa 6, a mimo to powodują ogromny i stale rosnący przyrost niespłacalnego zadłużenia wobec banków i budżetu państwa. Przyrost zadłużenia wzmacnia przyjęta zasada kapitalizowania odroczonych należności. System ten jest bardzo dolegliwy dla mieszkańców i dla budżetu państwa 7, korzystają na nim jedynie banki. Najbardziej zadłużone są te rodziny, które mają niskie dochody i duże mieszkania. Jest to wielki problem rodzin wielodzietnych. d. Zastrzeżenia dotyczące sposobu rozdysponowania środków budżetowych, przeznaczanych na mieszkalnictwo Nie sformułowano czytelnej polityki wspierania sfery mieszkaniowej przez budżet. Generalnie państwo nie może odejść od wspierania budownictwa i partycypacji w kosztach utrzymywania mieszkań. Obowiązki państwa w tym zakresie trzeba potraktować jako priorytet polityczny, ekonomiczny lub wynikający z jego roli społecznej. Rozstrzygnięcia wymaga natomiast sposób i skala zaangażowania środków publicznych. W sytuacji z jaką mamy do czynienia obecnie, można mówić o bardzo niskiej efektywności wydatkowania kwot przeznaczanych na wspieranie polityki mieszkaniowej. 8 Wydatki budżetowe nie stymulują rozwoju budownictwa, nie służą racjonalizacji funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Wydaje się, że inaczej rozdysponowując środki budżetowe można byłoby osiągnąć znacznie więcej. Na ocenę negatywną zasługują zasady na jakich budżet rozlicza się z bankami. Kapitalizacja wykupionych przez budżet odsetek powoduje, że budżet wielokrotnie obsługuje już wykupione wcześniej odsetki. Samo tylko oddzielenie wspomagania budżetowego spłaty kredytów mieszkaniowych od obsługi bankowej, poprzez przejście na sumowanie wykupionych przez państwo odsetek zamiast ich kapitalizacji, poprawi spłacalność kredytów i jednocześnie umożliwi znaczne oszczędności budżetowe. Brak w szczególności aktywnej polityki fiskalnej, oddziaływującej na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tymczasem może być ona czynnikiem przełamującym recesję gospodarczą, może pociągnąć za sobą wszystkie branże, które dla niego pracują. 9 Można zastanowić się czy właściwym rozwiązaniem nie byłoby utworzenie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego i powołanie Państwowej Agencji Mieszkaniowej. 10 II. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Zanim zostanie opracowana całościowa strategia mieszkaniowa już teraz należy podejmować 6 Łączne wydatki na mieszkanie - obsługa kredytu, opłaty eksploatacyjne i opłata za energię -obciążają wówczas budżet domowy w takim stopniu, że pozostała część dochodów z trudem wystarcza na żywność. 7 W projekcie budżetu na rok 1992 na wykup skapitalizowanych odsetek przeznaczono blisko 8,5 bln zł. 8 A są to bardzo duże kwoty. Przewiduje się, że łączne wydatki budżetu na sferę mieszkaniową wyniosą w roku bieżącym 46,016 bin zł, co stanowi 11,4 proc. ogółu wydatków. 9 Przemawiają za tym efekty gospodarki w pierwszym kwartale br. Zapowiedź cofnięcia dotacji wpłynęła na znaczące przyspieszenie liczby oddanych mieszkań (w marcu cztery razy więcej niż przed rokiem) i tym w dużej mierze tłumaczy się zaobserwowane ożywienie w gospodarce, tylko chwilowe - z czym jednak należało się liczyć biorąc pod uwagę akcyjny charakter zastosowanego instrumentu. 10 Patrz propozycje Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej.

5 - 4 - pewne doraźne działania, które usuną najbardziej dotkliwe absurdy, będą przeciwdziałały załamaniu planów życiowych rodzin, zapobiegną upadkowi budownictwa. Wiele z nich może stać się zresztą zaczątkiem przyszłego systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Zmiany w systemie kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego powinny przebiegać równolegle z rozwiązaniami, regulującymi ogromne zadłużenie wobec banków i budżetu państwa spółdzielców, którzy otrzymali mieszkania w ostatnich trzech latach. Można rozważyć następujące propozycje 11 : a. Warianty radykalnych rozwiązań dotyczących już powstałego zadłużenia 1. Zamrożenie zadłużenia powstałego w latach na obecnym poziomie mogłoby nastąpić natychmiast. Należałoby tu wykorzystać opracowaną już koncepcję wydzielenia w PKO odrębnych, nieoprocentowanych rachunków, na których rejestrowano by kwoty należności wykupywanych przez budżet. Byłby to krok, który zapoczątkowałby odbudowę zaufania kredytobiorców wobec państwa. 2. W następnej kolejności można by doprowadzić do umorzenia części zadłużenia, powstałej v. latach w wyniku obowiązujących wówczas zasad (niepreferencyjnej stopy oprocentowania i zasady kapitalizacji niespłaconych odsetek). Oznaczałoby to zastosowanie wstecz bardziej korzystnych, proponowanych przez nas dalej, zasad przyznawania nowych kredytów. 3. Równolegle można by stworzyć szansę spłacenia powstałego już zadłużenia bonami prywatyzacyjnymi (w ramach programu powszechnej prywatyzacji lub poza tym programem). Wszystkie te rozwiązania nie musiałyby oznaczać zwiększenia faktycznych obciążeń obecnego przyszłego budżetu państwa. W szczególności należy zauważyć, że kwota wciąż narastającego zadłużenia prawdopodobnie nie zostałaby i tak nigdy spłacona. 4. Wprowadzenie znacznych umorzeń dla tych kredytobiorców, którzy zobowiążą się do wyższych miesięcznych spat lub jednorazowo wpłacą większe kwoty, byłoby czynnikiem mobilizującym dla najbardziej prężnych i aktywnych zarobkowo mieszkańców. Dotychczasowy system stwarza tylko antybodźce. W tym przypadku dla budżetu oznaczałoby to zmniejszenie wydatków na wykup odsetek. b. Warianty rozwiązań przeciwdziałających narastaniu nadmiernego zadłużenia w przyszłości 1. Można wprowadzić subwencje procentowe (co z punktu widzenia kredytobiorcy równoznaczne jest z obniżeniem stopy procentowej), tak aby kredyt był spłacalny. Z punktu widzenia budżetu państwa, banku centralnego i banków komercyjnych, możliwe są tu rozmaite rozwiązania organizacyjno techniczne, o różnych konsekwencjach ekonomicznych. Subwencje procentowe mogłyby zostać wykorzystane jako istotne narzędzie realizacji założonej polityki społeczno-gospodarczej państwa. Kredyt powinien być długoterminowy, udzielany na okres lat - decyzję o czasie spłaty można byłoby pozostawić kredytobiorcy lub kredytodawcy, zgodnie z ich preferencjami. Przy tej okazji rozważyć należałoby następujący dylemat: - albo, osoby decydujące się na wydłużenie okresu spłaty kredytu, później, nawet w następnym 11 Niektóre z rozważanych wariantów wykluczają się, inne mogą się uzupełniać. Można zastosować różne rozwiązania wobec różnych grup kredytobiorców.

6 - 5 - pokoleniu, weszłyby w posiadanie mieszkania, jednakże ich prawo własności nie byłoby ograniczone. Własność mieszkania byłaby wówczas normą; - albo, niższe miesięczne obciążenie spłatą kredytu byłoby okupione ograniczeniem prawa własności, nawet w dalszej perspektywie - np. prawo do dziedziczenia bez prawa sprzedaży, lub tylko prawo dożywotniego użytkowania; To drugie rozwiązanie oznaczałoby kontynuację podziału mieszkań na własnościowe i lokatorskie, a może nawet wiązałoby się z wprowadzeniem innych jeszcze kategorii pośrednich między własnością i najmem. Każde z tych rozwiązań ma dobre i złe strony. Wybór powinien być dokonany w kontekście przyjętej strategii prywatyzacyjnej. 2. Można też rozważyć zupełnie inną koncepcję ujmowania długu - przejście na kategorie rzeczowe. Spółdzielca mógłby stopniowo stawać się właścicielem kolejnych metrów swojego mieszkania, spłacając kolejne miesięczne raty - np. w wysokości 1/10 ceny jednego metra kwadratowego. Kredytobiorca postrzegałby niespłaconą część długu w kategoriach rzeczowych - jako liczbę jeszcze niewykupionych metrów kwadratowych mieszkania. Z punktu widzenia kredytodawcy kredyt byłby waloryzowany aktualnym kosztem budowy mieszkań. 3. Kredyty hipoteczne i kredyty kontraktowe powinny być nadal dostępne. Być może w miarę poprawy kondycji gospodarki i kondycji gospodarstw domowych, racjonalizacji budownictwa mieszkaniowego, będą one w stanie przyciągnąć więcej niż, jak obecnie, margines zainteresowanych. c. Warianty rozwiązań regulujących bieżące obciążenia budżetów domowych z tytułu obsługi kredytu 1. Ustalenie kwoty płatności na poziomie normatywnym, na zasadach zbliżonych do tych, które były stosowane w roku Dotychczas normatyw płatności za 1 metr kwadratowy był wyliczany jako iloraz 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (netto) w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej oraz standardowej powierzchni użytkowej mieszkania, określonej jako 60 metrów kwadratowych. Proponowana zmiana dotyczyłaby obniżenia relacji normatywu do przeciętnej płacy (nawet o połowę), co zapewniłoby realną ochronę budżetów rodzin. 2. Określenie górnego pułapu miesięcznych spłat na poziomie proc. dochodów netto (a więc po opodatkowaniu) rodziny. Rozwiązanie to służyłoby utrzymaniu stałych wydatków mieszkaniowych (wraz z opłatami eksploatacyjnymi) na poziomie nie przekraczającym proc dochodów rodziny. Ten wariant można też potraktować jako uzupełnienie rozwiązania zapisanego w punkcie 1 (kombinacja taka była zastosowana w roku 1991). 3. Społeczne racje przemawiałyby za powiązaniem wysokości spłat z dochodem na głowę, a nie z ogólnym dochodem rodziny - tak jak w pomocy mieszkaniowej ze środków pomocy społecznej. 4. Można też rozważyć celowość wprowadzenia normatywu ustalającego górny pułap opłat miesięcznych - tak, aby opłaty te nie przekraczały np rynkowej ceny wynajmu mieszkania. Rozwiązanie to potrzebne byłoby zwłaszcza wówczas, gdyby wysokość opłat miesięcznych nadal nie przyspieszała terminu spłaty długu. Wybór pomiędzy normatywem a odpisem od dochodów rodziny jest trudny, bowiem każde z tych rozwiązań ma dobre i złe strony.

7 - 6 - Normatyw jest rozwiązaniem łatwym do stosowania, tanim, nie sprzyjającym nadużyciom. Pozwala też wiązać wysokość opłat z dynamiką cen i płac w gospodarce. Nie pozwala natomiast uwzględnić możliwości płatniczych konkretnych rodzin. Odpis od dochodów rodziny pozwala obciążać rodziny proporcjonalnie do ich możliwości, ale: - jest rozwiązaniem kosztownym, czasochłonnym i skomplikowanym (zwłaszcza gdy jest rozwiązaniem jedynym, a jeszcze nie funkcjonuje system efektywnej kontroli dochodów na potrzeb\ ściągania podatku dochodowego); - różne grupy mają nierówne możliwości ukrywania swych dochodów. Możliwości tych praktycznie nie mają pracownicy gospodarki uspołecznionej, a zwłaszcza sfery budżetowej; - budzi wątpliwości objęcie odpisem dochodów pochodzących z pracy dodatkowej (zwłaszcza wtedy, gdy wysokość bieżących opłat nie wpływa na redukcję długu). Zapewne najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie początkowo (juz za dwa, trzy miesiące) zmodyfikowanego normatywu, by następnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przejść do bardziej skomplikowanego system Wymienione w punkcie C sposoby łagodzenia warunków spłaty kredytów mieszkaniowych wymagają zwiększenia wydatków budżetowych na ten cel. Wzrost wydatków budżetowych nie powinien być jednak przeceniany. Już obecnie - wobec zbyt wysokich comiesięcznych opłat - znaczna część kredytobiorców nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Zjawisko to niechybnie będzie się szybko nasilać. Dla prowadzenia racjonalnej gospodarki budżetowej korzystniejsza jest sytuacja, gdy planowane wpływy są mniejsze, ale za to realne, niż sytuacja, w której załamuje się plan wydatków. Należałoby niezwłocznie przygotować program jednoczesnych i wzajemnie uzupełniających się działań: - obniżyć ciążące na gospodarstwach domowych obowiązkowe miesięczne płatności z tytułu obsługi kredytów mieszkaniowych; - zapowiedzieć i wyegzekwować bardziej rygorystyczne ściąganie należności z tego tytułu; - zindywidualizować konsekwencje wobec niepłacących (od eksmisji "pod chmurkę" dla najzamożniejszych, po dodatki mieszkaniowe, przyznawane po przeprowadzeniu wywiadu przez pracownika socjalnego, dla rzeczywiście niewydolnych finansowo). W następnych latach operacja dalszego łagodzenia obciążeń mogłaby oprzeć się na dodatkowym dopływie środków. Źródłem finansowania dodatkowych wydatków budżetowych mogą być np. sumy przeznaczane dotychczas na subwencje do eksploatacji mieszkań komunalnych. Mieszka w nich o-koło 2 mln rodzin, toteż rozłożony na nierównomiernie wzrost opłat nie byłby zbyt dotkliwy, a zasadniczo zmieniłby sytuację bytową spółdzielczych kredytobiorców (których jest, jak dotąd, niespełna 200 tys.). Żądanie to można by podjąć przy opracowywaniu budżetu na rok Ponadto należy pilnie rozważyć sposoby koordynacji trzech odrębnych systemów wspomagania przez budżet wydatków mieszkaniowych gospodarstw domowych: - wspomagania spłaty kredytu; - dodatków mieszkaniowych ze środków pomocy społecznej; - ulg i zwolnień podatkowych. Systemy te obecnie pozostawiają poza polem swojego oddziaływania: - znaczną liczbę rodzin o dochodach na głowę niewiele wyższych od minimalnej emerytury, które

8 - 7 - są ponad miarę obciążone opłatami eksploatacyjnymi i - coraz częściej - także obsługą kredytu (brak uprawnień do dodatków mieszkaniowych i do ulg podatkowych, jeśli kredyt zaczęto spłacać przed rokiem 1992); - rodziny skromnie sytuowane (m.in. wskutek obciążeń stałymi opłatami za mieszkanie), które stać tylko na bardzo drobne i wykonywane własnymi siłami inwestycje odtwarzające i poprawiające standard mieszkań (brak uprawnień do zwolnień podatkowych). Są obszary, na których łagodzenie warunków obsługi kredytów - dodatki mieszkaniowe i zwolnienia podatkowe - mogłyby być traktowane jako rozwiązania alternatywne lub uzupełniające się wzajemnie. * * * Trudna sytuacja mieszkalnictwa jest efektem braku spójnej, kompleksowej polityki mieszkaniowej. Do bardzo złożonych i społecznie konfliktowych kwestii podchodzono dotąd w sposób doraźny i wyrywkowy. Podejmowanie decyzji o tak zasadniczym znaczeniu dla warunków życia i szans zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin powinno należeć do Sejmu, a nie do organów administracji (spraw tych nie powinny więc regulować rozporządzenia lecz ustawy). Uzdrowienie sytuacji wymaga rozwiązania wielu trudnych, zawiłych problemów, obejmujących wiele różnych dziedzin wiedzy. Byłoby ze wszech miar pożądane, by zagadnienia te podjęła grupa posłów, skłonnych przez pewien czas potraktować je jako priorytetowe. Mogłaby to być podkomisja Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej lub ewentualnie powołana przez Sejm Komisja Nadzwyczajna ds. Mieszkalnictwa. Systematyczna praca oparta na współdziałaniu posłów, ekspertów i przedstawicieli resortów, pozwoliłaby względnie szybko znaleźć rozwiązanie tego wybuchowego społecznie problemu.

9 - 8 - Hanna Kulesza Tadeusz Żarski Warunki rozwiązania problemu "kolejki " mieszkaniowej 1. Identyfikacja problemu 1.1. W stosunku do zarejestrowanych kandydatów na spółdzielcze mieszkania - praktycznie nie ma żadnych prawnych zobowiązań co do konieczności zapewnienia mieszkań tak ze strony istniejących spółdzielni mieszkaniowych, jak i tym bardziej władz państwowych. Jedynie zobowiązania wynikają z zasad rozliczania książeczek mieszkaniowych PKO; przy zasiedlaniu spółdzielczego mieszkania środki zgromadzone na książeczkach są waloryzowane realną wartością kosztu normatywnego mieszkania, tj. przy uwzględnieniu wzrostu inwestorskich kosztów budowy. Zobowiązania państwa mają raczej wymiar społeczny i polityczny Przy okazji likwidacji Centralnego i Wojewódzkich Związków Spółdzielni Mieszkaniowych - rejestry kandydatów zostały prze niesione do urzędów wojewodów. W niektórych województwach rejestry zostały pod przymusem "rozparcelowane" między istniejące spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie w wojewódzkich rejestrach jest 737 tys. kandydatów. Ponadto jest jeszcze 748 tys. kandydatów rozproszonych w różnych miastach i w różnych spółdzielniach. Z ogółu 1,5 mln kandydatów - 68% stanowią pełnoletni Rozmieszczenie potencjalnych potrzeb mieszkaniowych nie odpowiada rozmieszczeniu zarejestrowanych kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych, mimo że tworzone przez co najmniej 20 lat rejestry kandydatów były dotychczas miarodajnym źródłem informacji o efektywnym zapotrzebowaniu na mieszkania (p. kar

10 - 9 - to gramy ). 0 braku zbieżności liczby kandydatów z natężeniem rzeczywistych potrzeb świadczy porównanie ze statystycznym deficytem mieszkań. W- skali wszystkich miast Polski na 100 brakujących mieszkań (deficyt z 1988 r.) przypada 192 członków i kandydatów; znacznie wyższy ten współczynnik występuje w województwach: sieradzkim przemyskim ostrołęckim bialskopodlaskim tarnobrzeskim łomżyńskim Są to województwa nisko zurbanizowane i znaczny odsetek wśród oczekujących stanowią mieszkańcy okolicznych wsi, liczący że poprzez spółdzielcze mieszkanie osiedlą się w mieście. W województwach z dużymi miastami na 100 brakujących mieszkań (deficyt) oczekujących członków i kandydatów przypada: warszawskie gdańskie poznańskie bydgoskie krakowskie szczecińskie łódzkie katowickie - 92 wrocławskie Liczby zarejestrowanych tylko częściowo informują o natężeniu rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych, a wynika to z kilku powodów, 1) w większości dużych miast na przełomie dekad 1970/80 silnie zostało ograniczone automatyczne przekwalifikowanie statusu kandydata na członka spółdzielni, a w 1985 r. zupełnie zaniechano rejestracji nowych kandydatów. Po 1985 r. cały przyrost zapotrzebowania na mieszkania (przyrost nowych gospodarstw domowych i rodzin) nie znalazł odzwierciedlenia w "kolejce mieszkaniowej" i w miastach tych potencjalne potrzeby są z całą pewnością większe. W innych miastach nie było takich ograniczeń.

11 - 10-2) Nie we wszystkich rejonach Polski z równą mocą wymagano oczekiwania na mieszkania poprzez staż kandydacki. W wielu istniejących i rozwijanych regionach (głównie górniczych) nowe mieszkania (również spółdzielcze) rozdzielały zakłady pr a cy ze względu na "przydatność pracownika", a nie wg kolejności zarejestrowania. Z tego powodu tak względnie mało jest kandydatów w katowickiem 3) Od co najmniej 3 lat nie było weryfikacji kandydatów i, jak można przypuszczać, w rejestrze znajdują się również osoby, które w różny sposób (zakup, dziedziczenie) zaspokoiły swą potrzebę mieszkaniową i nie pretendują do spółdzielczego mieszkania, a nie likwidują książeczek PKO, licząc na jakąś sprawiedliwą waloryzację gromadzonych przez lata oszczędności. Mogą być również tacy, którzy zlikwidowali książeczki nie wypisując się z rejestru. Liczne są także w kolejce małżeństwa, w których oboje są kandydatami na mieszkanie, co dopiero ujawni się przy przekwalifikowywaniu na członka spółdzielni i zasiedlaniu mieszkania. 4) Zaniechanie rejestracji nowych kandydatów - nie oznaczało zaprzestania oszczędzania na mieszkania. Większość książeczek mieszkaniowych w PKO nie jest objęta rejestrem spółdzielczym. Świadczy o tym porównanie liczb: - liczba książeczek mieszkaniowych w PKO - tys " kandydatów do spółdzielni i oczekujących członków tys Kolejkę tworzą również członkowie spółdzielni i w stosunku do nich inne są zobowiązania; z wieloma zawarte są umowy na konkretne budowane mieszkania, pozostali w przybliżeniu znają termin uzyskania mieszkania. W spółdzielniach posiadających zasoby mieszkaniowe jest 911 tys. oczekujących członków spółdzielni, z czego 48% czeka 10 lat i więcej. (Obecne zmiany w kredytowaniu w wielu spółdzielniach naruszyły ustaloną od lat kolejność uzyskiwania mieszkań) Problem kolejki mieszkaniowej podejmowany jest przy każdej na

12 ogół okazji publicznej dyskusji o polityce mieszkaniowej. Mówi się o tym niechętnie, jako o spuściźnie poprzedniego ustroju, lecz problem obiektywnie pozostaje i bez interwencji państwa jest nierozwiązywalny. W ustaleniu tzw. podstolika mieszkaniowego przy Okrągłym Stole stwierdzono: "... Państwo powinno zapewnić spółdzielczości mieszkaniowej warunki zrealizowania zobowiązań w stosunku do spółdzielczej kolejki mieszkaniowej. Dotyczy to przede wszystkim członków i pełnoletnich kandydatów, którzy do końca 1938 r. zgromadzili wkłady mieszkaniowe. Rezygnującym z tej kolejki należy umożliwić uzyskanie mieszkania przez wykorzystanie innych form budownictwa (jak i inicjatywy własne, młodzieżowe, związkowe, zakładowe), zapewniając uzyskanie promesy kredytowej, działek budowlanych i inne zachęty. Osobom rezygnującym ze spółdzielczej kolejki mieszkaniowej należy zapewnić waloryzację wkładów mieszkaniowych. Były to nierealistyczne postulaty, podobne jak w gdańskich umowach sierpniowych z 1980 r., w których żądano skrócenia o- czekiwania na mieszkanie do 5 lat Min. A. Glapiński zaproponował specjalne preferencje dla tych kandydatów, którzy zrezygnują z biernego oczekiwania i sami lub w formie zorganizowanej podejmą budowę domu lub mieszkania. W toku legislacji pierwotne propozycje "specustawy" zostały okrojone i w X.1991 r. ustanowiono, że pełnoletni kandydaci ze zgromadzonym wkładem, którzy: - nie mają samodzielnych mieszkań lub - mieszkają w warunkach poniżej 5 m 2 powierzchni mieszkalnej na osobę mogą otrzymać rekompensatę pieniężną w wysokości 10% kosztu 50-metrowego mieszkania. Rekompensata ta może być przeznaczona - oprócz uzupełnienia wkładu do spółdzielni i na

13 budowę własnego domu - na rozbudowę i nadbudowę, na przebudowę strychów oraz na remont i modernizację budynku mieszkalnego. Rekompensata ta może być również wykorzystana na zakup mieszkania. Rekompensaty będą wypłacane w latach Kandydaci, którzy nie mają mieszkań lub mieszkają w skrajnym przeludnieniu a nie skorzystali z rekompensaty i podejmują budowę - mogą ubiegać się o grunty na specjalnie dla nich zorganizowanych przetargach. 2. Propozycje 2.1. Przedstawia się dwie skrajne odmienne propozycje rozwiązania problemu kolejki mieszkaniowej: 1) bierne oczekiwanie, że nowe warunki kredytowania budownictwa spółdzielczego samoczynnie zweryfikują tę kolejkę i pozostaną w niej osoby, które zaakceptują nowe warunki uzyskania mieszkania, czyli na ogół zamożniejsze rodziny. 2) Administracyjne zweryfikowanie członków oczekujących i pełnoletnich kandydatów z punktu widzenia obiektywizacji ich potrzeb mieszkaniowych i stworzenie im realnych możliwości u-zyskania mieszkania. Pozostawienie siłom bezwładu kolejki mieszkaniowej może mieć niekorzystne społeczne i polityczne - choć trudno wymierne - konsekwencje. Wymierną konsekwencją negatywnego załatwienia tego problemu będzie zniechęcenie młodych rodzin do tworzonego od nowa systemu oszczędzania na mieszkania. Dla powodzenia kredytu kontraktowego konieczny jest pozytywny stosunek do istniejącej kolejki mieszkaniowej ) Podstawowym warunkiem rozwiązania tego problemu jest

14 "rozparcelowanie" wojewódzkich kolejek na poszczególne miasta i uczynienie samorządów lokalnych odpowiedzialnymi za całokształt warunków mieszkaniowych w mieście, przy gwarancjach odpowiedniego finansowego wsparcia wojewody. 2) Wydzielenie z kolejki osób niepełnoletnich z propozycją dalszego oszczędzania w systemie kredytu kontraktowego. 3) Podzielenie pełnoletnich na dwie grupy: - osoby i rodziny, które mają rozwiązany problem mieszkaniowy, tj. mają odrębne mieszkanie o umiarkowanym standardzie, - osoby i rodziny, które nie mają samodzielnego mieszkania lub mieszkają w bardzo złych warunkach. W 3tosunku do tych dwóch grup powinno się stosować odrębne zasady Osoby i rodziny, które mają rozwiązany problem mieszkaniowy powinny być wypisane z rejestru, a sumy na książeczkach zwaloryzowane wg" zasad odpowiednich dla długoterminowych lokat. (Można zastrzec etapowe wypłacanie zwaloryzowanych oszczędności). Osoby i rodziny, które mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe powinny uzupełnić (np. w okresie 6 mieś.) środki finansowe do wysokości 10% obecnego kosztu mieszkania (co najmniej 60 m 2 ). Są to duże kwoty i zapewne wiele osób zrezygnuje ze względów ekonomicznych. Osoby, które uzupełnią wkłady, będą również miały waloryzowane oszczędności wg dotychczasowych zasad, tj. realnego wzrostu kosztów budowy Osoby i rodziny, które urealnią wkłady mieszkaniowe - mogą mieć trzy drogi do mieszkania: 1) uzyskać kredyt na obecnych warunkach i zakupić mieszkanie w inwestujących spółdzielniach (lub założyć spółkę, spółdzielnię mieszkaniową, lub wybudować dom dla siebie);

15 - 14-2) przedłużyć fazę oszczędzania na mieszkanie, by uzyskać kredyt kontraktowy na zakup lub budowę mieszkania; 3) starać się o najem skromnego mieszkania zbudowanego z celowych funduszy przez organizacje nie działające dla zysku Strategia rozwiązania problemu kolejki mieszkaniowej wymaga równoczesnego stworzenia systemu dostępności do mieszkań, tj. kredytu kontraktowego i organizacji "non profit", budujących skromne mieszkania na wynajem. Część rodzin z kolejki mieszkaniowej może mieć trwale niskie dochody i rodziny takie powinny być skierowane do mieszkań komunalnych typu socjalnego. Pełne powodzenie tych propozycji zależy przede wszystkim od stopniowego i znacznego wzrostu realnych dochodów państwa, gmin i ludności.

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ STRESZCZENIE Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 50. Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. - system kredytowania w świetle unormowań prawnych; projektowane zmiany

Raport. Nr 50. Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. - system kredytowania w świetle unormowań prawnych; projektowane zmiany KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego - system kredytowania w świetle unormowań prawnych; projektowane

Bardziej szczegółowo

Potrzeby mieszkaniowe w Polsce Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej

Potrzeby mieszkaniowe w Polsce Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej Dr Irena Herbst Warszawa, styczeń 2013 r. Potrzeby mieszkaniowe w Polsce Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 657. Polityka mieszkaniowa i zasady finansowania budownictwa mieszkaniowego we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 657. Polityka mieszkaniowa i zasady finansowania budownictwa mieszkaniowego we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Polityka mieszkaniowa i zasady finansowania budownictwa mieszkaniowego we Francji Grudzień 1998 Eugeniusz Zawadzki

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów:

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: [Wpisz tekst] Zarząd Związku Banków Polskich 15 stycznia 2010 roku przyjął Rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Ich realizacja ma dookreślić

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Rozdział IV Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Wprowadzenie Mimo że miejsca pracy powstają w firmach i instytucjach, a decydują o tym pracodawcy, to politykę w tej dziedzinie tworzą podmioty

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów (Propozycje) 2010 2011 (Propozycje) 29 stycznia 2010 r. 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Raport przygotowany w ramach projektu Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH. System bankowy w procesie transformacji. Raport. Nr 52

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH. System bankowy w procesie transformacji. Raport. Nr 52 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH System bankowy w procesie transformacji Listopad 1993 Jerzy Żyżyński Raport Nr 52 BSE 1 W 1989 r., gdy przystąpiono w Polsce do reformy

Bardziej szczegółowo

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

W MIESZKALNICTWIE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PORADNIK ŚCIEŻKA DOJŚCIA PODMIOTU PUBLICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PPP

W MIESZKALNICTWIE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PORADNIK ŚCIEŻKA DOJŚCIA PODMIOTU PUBLICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PPP PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W MIESZKALNICTWIE ŚCIEŻKA DOJŚCIA PODMIOTU PUBLICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PPP PORADNIK Autorzy: dr Irena Herbst Bartosz Mysiorski adw. Tomasz Korczyński Współpraca: Tomasz

Bardziej szczegółowo

R a p o r t BSE Nr 12

R a p o r t BSE Nr 12 R a p o r t BSE Nr 12 Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989 1991 styczeń 1992 Spis treści * Józefina Hrynkiewicz - Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989-1991 1 * Rafał Kupiszewski - Informacje

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 www.e-finanse.com dr Jan Szczepanik Katedra Finansów i Rachunkowości Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych residential advisors CMS_LawTax_Negative_from101.eps Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych Nowy sektor rynku mieszkaniowego w Polsce Spis treści 3 Mieszkania czynszowe w Polsce szansa dla

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ZAŁOśENIA PROJEKTU USTAWY O SPOŁECZNYM ZASOBIE MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH, SPOŁECZNYCH GRUPACH MIESZKANIOWYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Warszawa, 29 kwietnia 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki

Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki Listopad 1992 Hanna Kuzińska Informacja Nr 89 Środki przeznaczane na walkę z bezrobociem

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Moim córeczkom Julii i Gabrysi Honorarium za książkę Autor przekazuje Fundacji Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 57. Próby rozwiązywania kwestii mieszkaniowej w dwudziestoleciu międzywojennym - podstawowe kierunki działań

Raport. Nr 57. Próby rozwiązywania kwestii mieszkaniowej w dwudziestoleciu międzywojennym - podstawowe kierunki działań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Próby rozwiązywania kwestii mieszkaniowej w dwudziestoleciu międzywojennym - podstawowe kierunki działań Luty 1994

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 119. Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Informacja. Nr 119. Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych Marzec 1993 Teresa Krynicka Informacja Nr 119 Pogłębiający się kryzys w budownictwie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI Nr 4/2002

SPIS TRECI Nr 4/2002 SPIS TRECI Nr 4/2002 autor tytuł strona Wystpienie Prezesa Najwyszej Izby Kontroli w Sejmie: Analiza wykonania budetu pastwa i załoe polityki pieninej w 2001r. Sprawozdanie z działalnoci Najwyszej Izby

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI AN INTRODUCTION TO DISCUSSION

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI AN INTRODUCTION TO DISCUSSION DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ SPRZYJAJĄCA MOBILNOŚCI SPOŁECZNEJ I ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU AFFORDABILITY OF HOMES, WHICH FOSTERS SOCIAL MOBILITY AND ECONOMIC GROWTH Prezentacja tematu Presentation of the subject

Bardziej szczegółowo