TaxWeek. Nr 27, 19 sierpnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TaxWeek. Nr 27, 19 sierpnia 2013 20112011"

Transkrypt

1 Przegląd nowości podatkowych Nr 27, 19 sierpnia Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a także wybór nowości legislacyjnych. Życzymy przyjemnej lektury! Orzeczenie tygodnia Łączenie funkcji komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej a zasady rozliczania PIT z tytułu otrzymanej dywidendy Łączenie w SKA funkcji akcjonariusza i komplementariusza nie modyfikuje obowiązku podatkowego akcjonariusza, który z tytułu otrzymanej dywidendy rozlicza się na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 i ust, 1i oraz art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o PIT a więc, że jako podatnik ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, za którą na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy należy uznać datę wypłaty dywidendy. Sprawa dotyczyła podatnika planującego przekształcić spółkę partnerską w spółkę komandytowo-akcyjną. Posiadałby w niej status zarówno komplementariusza, jak i akcjonariusza. Podatnik, z tytułu posiadanych akcji, miałby prawo do udziału w zyskach, o ile zostałyby przeznaczone do podziału przez walne zgromadzenie. W kontekście powyższego podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, pytając, czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dochód z tytułu dywidendy w SKA podlega opodatkowaniu po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy oraz jej zatwierdzeniu przez komplementariuszy tj. w momencie, kiedy przychód będzie należny? W uzasadnieniu swojego stanowiska podatnik wskazał, ponieważ zysk z tytułu udziału w spółce przysługuje tylko wtedy, gdy

2 Nr 27, 19 sierpnia 2013 Strona 2 komplementariusze podejmą uchwałę o jego podziale co nie jest czynnością obligatoryjną należy uznać, iż dopiero w tym momencie powstaje przychód. Jeśli akcjonariusz nie uzyska przychodu, obowiązek zaliczki nie powstanie nigdy. Natomiast uzyskanie przychodu rodzi obowiązek wpłacenia zaliczki za ten miesiąc, w którym dochód powstał. Stanie się tak jednak dopiero w momencie podjęcia przez spółkę uchwały o wypłacie dywidendy, oraz zatwierdzeniu jej przez komplementariuszy. Na potwierdzenie swego stanowiska podatnik przytoczył szereg potwierdzających je orzeczeń sądów administracyjnych. Dyrektor Izby Skarbowej uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W opinii organu podatkowego, przychód powinien być rozpoznany w momencie uzyskania przychodu z tytułu przeprowadzenia poszczególnych transakcji gospodarczych w trakcie roku podatkowego. Po wyczerpaniu toku instancyjnego podatnik zaskarżył tę interpretację do WSA. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał skargę za zasadną. Przytoczył wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w jego ocenie ujednoliciły linię orzeczniczą. Ramy interpretacji wyznaczają dwie uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 16 sty cznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11 i z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12. W drugiej z wymienionych uchwał NSA wyraził stanowisko, że na mocy ustawy o PIT osoba fizyczna ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dopiero w dacie powstania przychodu, którą jest dzień wypłaty dywidendy. Jeśli akcjonariusz nie otrzyma dywidendy, obowiązek zaliczki nigdy nie powstanie. Natomiast uzyskanie przychodu rodzi obowiązek wpłacenia zaliczki za ten miesiąc, w którym dochód powstał i wykazania go w zeznaniu rocznym. Bazując na przywołanych uchwałach Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną interpretację. (Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 lipca 2013 r.) Interpretacja tygodnia Wydatki poniesione na usługi związane z zastępstwem procesowym mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Nabycie usług prawniczych w celu zastępstwa procesowego związanego z działalnością gospodarczą będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów.

3 Nr 27, 19 sierpnia 2013 Strona 3 Sprawa dotyczyła podatnika, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży maszyn ksero i usług serwisowych. Firma podatnika została pozwana o rzekomy czyn nieuczciwej konkurencji - wykorzystania tajemnicy innego przedsiębiorstwa, którą były m.in. ceny (na dzień wydania interpretacji sprawa była w toku). W obawie przed spadkiem wiarygodności biznesowej i w celu ochrony istnienia firmy, podatnik podjął decyzję o zatrudnieniu adwokata. Wynagrodzenie prawnika obejmowało m.in. koszty zastępstwa procesowego. W kontekście powyższego podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy wydatki na usługi prawnicze będą stanowiły koszt podatkowy? Zdaniem podatnika, przedmiotowe wydatki mają na celu zabezpieczenie źródła przychodów. Są one związane z działalnością gospodarczą. Ze względu zatem na istnienie związku przyczynowo - skutkowego mogą one stanowić koszt podatkowy. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podzielił to stanowisko. Organ przypomniał, że aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, powinien być w związku przyczynowo - skutkowym ze źródłem przychodu, nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów oraz być właściwie udokumentowany. W opinii organu w przedmiotowej sprawie wszystkie przesłanki zostały spełnione. Dyrektor jednocześnie przypomniał, że to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania jednoznacznego związku między poniesionym wydatkiem, a zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2013 r.) Legislacja Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o VAT W dniu 9 sierpnia 2013 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw bez wprowadzania poprawek. Celem ustawy jest przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT w obrocie złomem i niektórymi wyrobami stalowymi. W tym celu wprowadza nowy katalog towarów objętych odwróconym obciążeniem, wyłączono możliwość rozliczeń kwartalnych niektórych podatników oraz wprowadzono odpowiedzialność solidarną nabywcy i sprzedawcy towarów. Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Konwencji między Polską a USA o unikaniu podwójnego opodatkowania

4 Nr 27, 19 sierpnia 2013 Strona 4 W dniu 6 sierpnia 2013 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r. Rada Ministrów zatwierdziła powiększenia kolejnych dwóch specjalnych stref ekonomicznych Wczoraj, 13 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez Ministra Gospodarki. Wydane rozporządzenia mają na celu powiększenie terenów SSE. Express sądowy Możliwość przedłużenia terminu na wydanie interpretacji podatkowej Organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin na wydanie interpretacji o czas, który przeznaczył na uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do wydania interpretacji. (Ustne uzasadnienie wyroku NSA z dnia 6 sierpnia 2013 r.) Przesłanki uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki Nie może zasługiwać na aprobatę stanowisko, zgodnie z którym organy podatkowe jedynie zobowiązane są do wykazania okoliczności pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania podatkowego, które przerodziło się w dochodzoną zaległość podatkową spółki oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. Rolą organów podatkowych nie jest jedynie wykazanie przesłanek pozytywnych koniecznych do przeniesienia odpowiedzialności, ale również zbadanie przesłanek, które z tej odpowiedzialności zwalniają. (Wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 lipca 2013 r.)

5 Nr 27, 19 sierpnia 2013 Strona 5 Budowa ogólnodostępnego parku przy centrum biurowym może stanowić koszt podatkowy w CIT Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, tj. dążenia do uzyskania przychodu. W związku z powyższym, w przypadku, gdy warunkiem uzyskania dotacji finansowej na planowaną inwestycję jest spełnienie przez nią elementu społecznego, ważnego z punktu widzenia lokalnej społeczności, wydatki poniesione na założenie ogólnodostępnego parku z systemem monitoringu mogą zostać zaliczone przez spółkę do kosztów podatkowych. (Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 r.) Przesłanki zwolnienia z PIT wynagrodzenia otrzymywanego ze środków bezzwrotnej pomocy Fakt, że podatnik otrzymuje dochody na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z organizacją międzynarodową, która na podstawie jednostronnej deklaracji przyznała określone środki w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej nie oznacza, że wyłączone jest zastosowanie do tych dochodów zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. UNDP jest organizacją międzynarodową przeznaczającą na podstawie jednostronnej deklaracji środki finansowe na realizację programu pomocowego, a więc podmiotem, o który m mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o PIT. (Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 lipca 2013 r.) Zagadnienie prawne na uchwałę NSA: możliwość udziału w imprezie szkoleniowo-integracyjnej jako przychód z nieodpłatnych świadczeń? Czy koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu oraz inne koszty poniesione przez pracodawcę w celu organizacji imprezy szkoleniowointegracyjnej oraz podobnych imprez stanowią dla pracowników przychód z nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, również w przypadku, gdy w świetle art. 11 ust. 1 tej ustawy pracownicy faktycznie świadczeń tych nie otrzymali, a jedynie zostały pozostawione do ich dyspozycji? (Wniosek Prokuratora Generalnego z 1 lipca 2013 r.)

6 Nr 27, 19 sierpnia 2013 Strona 6 Express skarbowy Zasady zaliczania do kosztów podatkowych odsetek i prowizji od kredytów zaciągniętych na działalność deweloperską Wydatki związane z zewnętrznym finansowaniem działalności deweloperskiej, tzn. prowizje i odsetki od udzielonego kredytu na finansowanie konkretnej inwestycji, należy zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami (koszty bezpośrednie). (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lipca 2013 r.) Brak opodatkowania przekazania pracownikom towarów i usług finansowanych w całości lub w części ze środków ZFŚS W zakresie nabywania ze środków ZFŚS i nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego przekazania na rzecz pracowników towarów i usług nabytych od podmiotów trzecich, spółka nie będzie występować jako podatnik podatku VAT, w związku z tym wykonywana działalność w zakresie administrowania funduszem socjalnym, nie będzie podlegała regulacjom ustawy o VAT. (Interporetacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 lipca 2013 r.) Przeniesienie akcji celem zwolnienia się z długu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w PCC Zawarcie umowy powierniczej czy też umowy o charakterze datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania) nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym wszystkie czynności dokonywane w ramach realizacji umowy powierniczej lub umowy o charakterze datio in solutum nie podlegają opodatkowaniu PCC, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, jeżeli ugoda zawarta w celu przeniesienia własności akcji na spółkę w zamian za zwolnienie się z zobowiązania do wypłaty na rzecz spółki należności z tytułu pobranej zaliczki na zakup tych akcji istotnie będzie następowała w wykonaniu umowy o charakterze powierniczym

7 Nr 27, 19 sierpnia 2013 Strona 7 lub przybierze formę umowy o charakterze datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania), to jako niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 lipca 2013 r.) Zasady zaliczania do kosztów podatkowych w CIT wydatków na czynsz najmu samochodów osobowych Wydatki z tytułu czynszu najmu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę stanowią koszty używania tych samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT i w konsekwencji będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 sierpnia 2013 r.) Emisja obligacji bez PCC W odróżnieniu od stron umowy pożyczki, zarówno zakres działania emitenta obligacji jak i obligatariusza obwarowany jest wymogami określonymi przez ustawodawcę. Obligacje, obok pożyczek, są również wykorzystywane jako źródło pozyskiwania funduszy przez podmioty uprawnione do ich emisji i jednocześnie nabywane przez inwestorów. Według spółki obligacja i pożyczka stanowią różne zdarzenia prawne. Oznacza to, że pomimo podobnej roli obligacji i pożyczek w obrocie gospodarczym, wyrażającej się w pozyskiwaniu kapitału na określony okres brak jest podstaw do wniosku, iż emisja obligacji mieści się w zakresie znaczeniowym umowy pożyczki, wynikającym z art Kodeksu cywilnego. (Interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 lipca 2013 r.)

8 Nr 27, 19 sierpnia 2013 Strona 8 Przetestuj taxonline.pl Zeskanuj kod: Jeśli informacje zawarte w tej publikacji są dla Państwa interesujące, lub też jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt: Więcej informacji o prezentowanych orzeczeniach i interpretacjach znajdą Państwo w serwisie Zastrzeżenie prawne: TaxWeek Przegląd Nowości Podatkowych ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić jedynej podstawy do podejmowania działań PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 17 grudnia 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 15 / Wrzesień 2010 W numerze: Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy stanowią koszt podatkowy Można odzyskać VAT od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 do listopada 2008, których nie zaliczono

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy 1 AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Radosław Kowalski Doradca Podatkowy 2 1. Obowiązki podatnika VAT związane z końcem roku - miesięczny/kwartalny charakter podatku od towarów i usług 3 2. Wpływ

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 4 / Marzec 2012 W numerze: Wymiana towarów u detalisty a konsekwencje w podatku CIT Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi obejmować obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej (outsourcing)

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: październik-grudzień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: CIT > > Ceny transferowe

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BANKOWY 1/2015

BIULETYN BANKOWY 1/2015 BIULETYN BANKOWY 1/2015 Przegląd interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń Sądów Administracyjnych wydanych w drugiej połowie 2014 roku dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków Szanowni

Bardziej szczegółowo