STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Tekst jednolity Statutu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze KRS STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona przez ROMUALDA TADEUSZA MALINOWSKIEGO aktem notarialnym przed notariusz Piotrem Romanowski w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Jedności nr 78, za repetytorium A Numer: 50/2011, z dnia 4 stycznia 2011 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra. 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności. 3 Organem nadzorującym Fundację, ze względu na cel główny, jest Minister właściwy ds. zatrudnienia Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniami nazwy w wybranych językach obcych Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. 2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 7 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. ROZDZIAŁ II CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 8 Celem Fundacji jest rozwój inicjatyw społecznych, a w szczególności: 1. Popieranie i promocja różnych inicjatyw pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju samorządu terytorialnego str. 1

2 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli, także poprzez wspieranie działań organizacji pozarządowych; 3. Organizowanie i wspieranie edukacji w zakresie ekonomii społecznej, w tym edukacja osób dorosłych; 4. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej; 5. Wspieranie inicjatyw i rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej oraz samo zatrudnienia; 6. Pomoc w uzyskaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorstw społecznych; 7. Wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym; 8. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej; 9. Promocja działań na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pozostających bez pracy; 10. Rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 11. Wsparcie mobilności i elastyczności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych; 12. Działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii społecznej; 13. Działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn; 14. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 15. Działalność charytatywna; 16. Prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej; 17. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na udzielanie grantów pomocowych na rozwój podmiotów ekonomii społecznej; 18. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej w zakresie określonym w pkt. 1-17; 19. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; 20. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 21. Ochrona i promocja zdrowia Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo): a) Inicjowanie działań mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli b) programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej, c) programy i przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe i jednostki ekonomii społecznej na rzecz grup marginalizowanych i wykluczonych społecznie, d) programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i wymiany informacji służące zbliżeniu narodów oraz państw Europy oraz innych kontynentów, e) programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się stowarzyszeń i instytucji ekonomii społecznej, f) programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, przedsiębiorczości, zapobiegania bezrobociu, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy, g) programy stypendialne, h) programy wydawnicze. 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. str. 2

3 Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 3. Wspieranie działań organizacji pozarządowych m.in. poprzez utworzenie Ośrodka wspierania organizacji pozarządowych 4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji. 5. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 6. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej. 7. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą. 8. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem. 10 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może: - udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, - przyznawać nagrody i stypendia wspierające działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. ROZDZIAŁ III DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA I ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO 11. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie: Z wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej; Z tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji pozarządowych; B organizacja szkoleń w systemie pozaszkolnym; B wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych; Z doradztwo i pośrednictwo pracy; Z tworzenie partnerstwa i porozumień ma rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego; Z podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej; Z tworzenie partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, organizacji pracodawców, związków i organizacji zawodowych, jednostek administracji publicznej i samorządów terytorialnych i publicznych służb zatrudnienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; Z wspieranie aktywności zawodowej; Z doradztwo dla kadr zarządzających w zakresie organizacji pracy, zatrudnienia pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem i elastycznych form pracy; Z reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk; Z opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym; Z współpraca z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej; Z doradztwo, wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działań; Z organizowanie konferencji, seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych środowisk, prowadzenie szkoleń, publikacje; Z rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej m.in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych; str. 3

4 Z współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami; Z promocja i organizacja samopomocy i wolontariatu; Z nawiązywanie współpracy i wymiany z partnerami zagranicznymi; Z prowadzenie działalności i usług socjalnych; Z prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego i agencji doradztwa zawodowego; Z inne działania wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji pozarządowych; Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 12. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie: Z doradztwo i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi; Z prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego, agencji poradnictwa zawodowego; Z prowadzenie działalności usług socjalnych, w tym spółdzielni socjalnych; Z wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb Środowiska organizacji pozarządowych; Z podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej. ROZDZIAŁ IV DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 3. Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji. 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione podmioty. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, niematerialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 2. Fundator wnosi dodatkowy kapitał w wysokości 1.000zł (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 15 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. str. 4

5 16 Dochody Fundacji pochodzą z: 1) darowizn, spadków, zapisów, 2) dotacji i subwencji osób prawnych i innych nieposiadających osobowości prawnej, 3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 4) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych, 5) odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych oraz innych dochodów z operacji finansowych, 6) wpływów z odpłatnej działalności statutowej, 7) wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej, 8) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 17 Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 18 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku składa Zarząd z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 19 Fundacji nie wolno: 1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników, z którymi członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi", 2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. ROZDZIAŁ VI ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 20 Organami Fundacji są: 1. Rada Fundacji 2. Zarząd Fundacji. Rada Fundacji Fundator może powołać Radę Fundacji, która stanowi organ stanowiący, kontrolny i opiniodawczy. str. 5

6 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków i jest powoływana na czas nieoznaczony. 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzja Rada. 4. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania składu Rady Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie oraz powołania w to miejsce nowej Rady lub jej członka. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. 6. Członkowie Rady Fundacji: 1) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 22 Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 1) nadzór nad działalnością Fundacji, 2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 4) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów i planów działalności Fundacji, w tym w przedmiocie podjęcia wyodrębnionej działalności gospodarczej, 5) wydawanie decyzji i uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 6) kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji, 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 8) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 9) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium, 10) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu, 11) zmiana Statutu Fundacji, 12) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 2. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora. 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. str. 6

7 26 Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencje. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwał. 3. Fundator może zostać członkiem Zarządu i może pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz może sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w statucie. 4. Fundator nie może być odwołany ze sprawowanych funkcji, może natomiast z nich sam zrezygnować lub wygasają one w przypadku jego śmierci. 5. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie oraz powołania w to miejsce nowego Zarządu lub jego członka. 6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin. 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą: 1) rezygnacji złożonej na piśmie, 2) śmierci, 3) odwołania przez Radę lub Fundatora. 8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 9. Członkowie Zarządu za pełnienie funkcji członka zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia Zarząd kieruje działalnością Fundacji. 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 3. Fundację na zewnątrz reprezentuje samodzielnie Prezes lub Wiceprezes. 29 Do zadań Zarządu należy w szczególności: 1) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 3) uchwalanie regulaminów, 4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, 7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 8) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w postaci uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 2. posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 31 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. str. 7

8 32 Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych Fundacji składa jednoosobowo Prezes, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes lub inny członek Zarządu upoważniony na piśmie przez prezesa lub wiceprezesa Zarządu Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 2. Wynagrodzenia członków Zarządu, do pełnienia funkcji członka Zarządu określa Rada. 34 Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE SIĘ Z INNĄ FUNDACJĄ I LIKWIDACJA FUNDACJI 35 Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada większością 2/3 głosów Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 37 Decyzje w kwestii połączenia się z inną fundacją podejmuje Rada jednomyślnie Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada. 39 Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały. 40 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz innych organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego lub podmiotów ekonomii społecznej. str. 8

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r. Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Mental & Business Academy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Jacka Siewierskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06.09.2013r. zawartym

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Dyplomacja i Polityka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Szczerskiego, Piotra Glińskiego, Zdzisława Krasnodębskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez Barier zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo