REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM KOMENDANT Świnoujście, dnia r. PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE kmdr Jarosław GROCHOWINA REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu Na podstawie art. 8 ust. I i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr. 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Regulaminem. I. Słowniczek pojęć I Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ( ZFŚS ) Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu, który określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z ZFŚS, cele na które przeznacza się środki ZFŚS, zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne rodzaje i formy działalności socjalnej oraz kryteria korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS; 2. Komenda Portu - Komenda Portu Wojennego Świnoujście; 3. Fundusz - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komendy Portu Wojennego Świnoujście; 4. działalność socjalna - usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową; 5. osoby uprawnione do korzystania z Funduszu - pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w Regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu; 6. coroczny odpis podstawowy - równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy Funduszu. 7. długotrwała choroba - choroba wymagająca długotrwałego przyjmowania leków ( minimum przez 30 dni), nabycia specjalistycznych środków ochronnych, specjalnej diety, rehabilitacji lub ponoszenia znacznych kosztów leczenia potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim odpowiedniego specjalisty i dodatkowo udokumentowana rachunkami imiennymi. ti. Dochód- dochód określony w 12 ust. 9 Regulaminu. 9. Minimalne wynagrodzenie - wynagrodzenie o którym mowa w w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r.. nr 200. poz z późn. zmian.)

2 H. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady przyznawania środków z Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w Regulaminie oraz warunki korzystania ze świadczeń przez osoby uprawnione. 2. Podstawę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zwanym dalej Funduszem stanowią przepisy ustawy, niniejszy Regulamin oraz Plan wydatków Funduszu Socjalnego stanowiący roczny plan podziału Funduszu. 3. Środkami Funduszu administruje Komendant Portu Wojennego Świnoujście we współdziałaniu z Komisją Socjalną i związkami zawodowymi. 4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny. Ul. Tworzenie i podział Funduszu 3 1. Fundusz, będący Funduszem spożycia zbiorowego, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. 2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa powyżej, wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 4. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 5. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. 4 Środki Funduszu zwiększa się o: 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 3) odsetki od środków Funduszu, 4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 5) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego. 6) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, 7) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych, 8) inne środki określone w odrębnych przepisach. 2

3 5 Odpisy i zwiększenia, o których mowa w 3-4, obciążają koszty działalności Komendy Portu Wojennego Świnoujście. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 6 7 Fundusz dzieli się na : 1) fundusz na cele socjalne ( fundusz socjalny ) 2) fundusz na cele mieszkaniowe ( fundusz mieszkaniowy ) $8 1. Regulamin Funduszu, jego wszelkie zmiany oraz roczny plan podziału Funduszu zatwierdza Komendant Portu Wojennego Świnoujście. 2. Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń socjalnych osobom uprawnionym podejmuje Komendant Portu Wojennego Świnoujście po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną i związki zawodowe Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna w bibliotece a także jest opublikowana na stronie internetowej Komendy Portu Wojennego Świnoujście 2. Regulamin powinien być okazywany na każde żądanie osoby zainteresowanej, uprawnionej do korzystania z Funduszu. IV. Przeznaczenie Funduszu 10 Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w szczególności na : 1. dofinansowanie różnych form wypoczynku, w szczególności wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie do urlopów pracowników, tzw. wczasy pod gruszą", a także dofinansowanie wypoczynku sobotnio - niedzielnego zorganizowanego przez Komisję Socjalną; 2. udzielanie pomocy materialnej; 3. działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną; 4. udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe; inne rodzaje działalności socjalnej. V. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Do korzystania z Funduszu uprawnieni są : a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; c) emeryci i renciści, byli pracownicy Komendy Portu Wojennego Świnoujście; d) emeryci i renciści przyjęci po likwidacji lub restrukturyzacji zakładów, e) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d". 3

4 2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust. I pkt e" zalicza się: 2.1. pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej -do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 2.2. dzieci wymienione w pkt I (niezdolne do nauki i pracy ze względu na chorobę - po udokumentowaniu orzeczeniem ZUS) bez względu na wiek. 3. W razie, gdy osoba uprawniona jest jednocześnie pracownikiem i emerytem lub rencistą Komendy, to o przyznanie świadczeń z Funduszu może się ubiegać tylko z jednego tytułu, tj. z tytułu stosunku pracy. 4. W razie, gdy oboje rodzice dziecka są pracownikami, emerytami lub rencistami Komendy, to o dofinansowanie wypoczynku dziecka-dzieci może ubiegać się tylko jeden rodzic. \ I. Ogólne zasady pi/>/nawania świadczeń / Funduszu Przyznawanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu. 2. Świadczenia z Funduszu realizowane są zgodnie z rocznym planem podziału Funduszu. 3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, czyli nie są należne, ale fakultatywne (uznaniowe). Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 4. W pierwszej kolejności i w największym rozmiarze dostęp do pomocy socjalnej mają osoby, które ze względów obiektywnych - w porównaniu z innymi - znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, a w szczególności osoby o niskim dochodzie netto na osobę w rodzinie, matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny wielodzietne (za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę posiadającą co najmniej troje i więcej dzieci). 5. Wysokość świadczenia przyznanego osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 6. Podstawą przyznania świadczenia finansowanego z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej, wymienionej w 11 ust. I pkt a-d" Regulaminu. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o średnim dochodzie netto na osobę w rodzinie oraz zwięzłe przedstawienie sytuacji życiowej i rodzinnej. W uzasadnionych przypadkach wnioski o świadczenie mogą być składane w imieniu uprawnionego przez Komisję Socjalną, związki zawodowe lub - w przypadku pracownika - także przez jego przełożonego. 7. Podstawą przyznania świadczenia w określonej wysokości jest średni dochód netto przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika, w którym ujęta jest pełna wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie. 8. Średni dochód netto na osobę w rodzinie oblicza się za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w następujący sposób: wynagrodzenie brutto minus suma składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz należne podatki. 4

5 9. Do dochodów zalicza się : 9.1. należności otrzymywane ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, 9.2. emerytury - renty krajowe oraz inne, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, 9.3. dochody z działalności wykonywanej osobiście w tym: a) dochody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, b) dochody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, c) dochody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, d) dochody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także dochody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy łub administracji państwowej albo samorządowej, e) dochody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, 0 dochody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: -) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, -) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością; g) dochody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. 10. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej, każdego z typów przewidzianych w Regulaminie, należy składać w kancelarii jawnej Komendy Portu Wojennego Świnoujście, na drukach określonych w niniejszym Regulaminie. Druki takich wniosków dostępne są u pracowników powołanych do Komisji Socjalnej oraz na stomie Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu pod adresem 11. Komisja Socjalna, związki zawodowe oraz uprawnieni przedstawiciele Komendanta Portu mają prawo do rozpoznania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystających z Funduszu celem dokonywania prawidłowej oceny ich potrzeb oraz do kontrolowania czy środki przyznane z Funduszu zostały wydatkowane zgodnie z celem. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu lub przedłożyła sfałszowany dokument, traci prawo do korzystania z Funduszu w danym roku, a przyznane świadczenia podlegają zwrotowi w całości. 5

6 12. Komisja Socjalna, związki zawodowe oraz uprawnieni przedstawiciele Komendanta Portu mają prawo do rozpoznania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystających z Funduszu celem dokonywania prawidłowej oceny ich potrzeb oraz do kontrolowania czy środki przyznane z Funduszu zostały wydatkowane zgodnie z celem. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu lub przedłożyła sfałszowany dokument, traci prawo do korzystania z Funduszu w danym roku, a przyznane świadczenia podlegają zwrotowi w całości. 13. Wypłata świadczeń następuje po posiedzenie komisji Socjalnej i zatwierdzeniu protokołu przez Komendanta Portu. 14. Aby uprawniony mógł otrzymać świadczenie, pracodawca ma prawo wymagać od niego określonych danych dotyczących Jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Takie żądanie pracodawcy nie powoduje naruszenia przepisów ustawy z 29 sierpnia I997r, o ochronie danych osobowych, bowiem przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdyż jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. VII. Zasady dofinansowania różnych form wypoczynku 13 I. W ramach dofinansowania różnych form wypoczynku w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu dokonuje się następujących świadczeń: 1.1. dopłaty do wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży, 1.2. dofinansowanie do urlopów pracowników, tzw. wczasy pod gruszą", 1.3. dofinansowanie wypoczynku sobotnio - niedzielnego zorganizowanego przez Komisję Socjalną dla osób wymienionych w 11 pkt. I lit a-e Z dofinansowania do różnych form wypoczynku mogą korzystać osoby uprawnione jeżeli: 1.1.w zakresie dofinansowania do urlopów: korzystają z 14-dniowego ciągłego urlopu wypoczynkowego (wlicza się soboty, niedzielę i święta), a urlop ten został potwierdzony przez Szefa S-1 (lub osobę przez niego uprawnioną ) odnośnie terminu i długości jego wykorzystania; 1.2. w zakresie dofinansowania do kolonii, obozów i zimowisk: posiadają dokument potwierdzający zakup kolonii, obozu lub zimowiska wraz z dowodem wpłaty oraz określeniem imion i nazwisk dzieci korzystających z wypoczynku; 1.3. złożyły wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik Nr 2 lub 3; 1.4. pozwala na to stan środków finansowych Funduszu zaplanowany na dany rok. 2. Wysokość dofinansowania do form wypoczynku wymienionych 14 ust I pkt 1.1 i 1.2 określono w Załączniku Nr 1, Tabela 1 i 2 do Regulaminu Wniosek o dofinansowanie do urlopu powinien być składany nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem planowanego urlopu lub po jego wykorzystaniu. 2. Wypłata świadczeń z tytułu dofinansowania do różnych form wypoczynku następuje po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną, związki zawodowe i zatwierdzeniu przez Komendanta Portu. 3. Wniosek o dofinansowanie do urlopu powinien być składany nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem planowanego urlopu lub po jego wykorzystaniu. 6

7 4. Wniosek o dofinansowanie do urlopu powinien być składany nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem planowanego urlopu lub po jego wykorzystaniu. 5. Wypłata świadczeń z tytułu dofinansowania do różnych form wypoczynku następuje po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną, związki zawodowe i zatwierdzeniu przez Komendanta Portu. 6. O dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego można ubiegać się raz w roku. 7. O dofinansowanie do kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży można ubiegać się dwukrotnie w ciągu roku: na wypoczynek letni oraz zimowy. Dofinansowanie nie obejmuje dwukrotnej dopłaty do wypoczynku tylko zimowego lub tylko letniego. \ III. Zasady udzielania pomocy materialnej Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną osobom uprawnionym określonym w 11 niniejszego Regulaminu. 2. Udzielanie pomocy bezzwrotnej jest adresowane jedynie do pracowników, emerytów oraz rencistów pozostających w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, materialnej oraz rodzinnej. Dlatego też, mimo posiadanego uprawnienia do ubiegania się o świadczenie z Funduszu Socjalnego, uprawniony może takiej pomocy nie otrzymać, ponieważ w ocenie Komisji Socjalnej, jego sytuacja socjalna oraz bytowa nie kwalifikuje się do otrzymania świadczenia z tego tytułu. Zapomogi mogą być przyznawane: osobom dotkniętym zdarzeniem losowym (po udokumentowaniu tego faktu), a w szczególności: pożarem, kradzieżą, długotrwałą chorobą; 2. pracownikom, emerytom, rencistom Komendy Portu Wojennego Świnoujście znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, nie pozwalającej na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, a zwłaszcza: a) osobom o niskim dochodzie na członka rodziny; b) inwalidom I grupy oraz osobom niepełnosprawnym wymagającym pomocy osób trzecich; c) osobom samotnie wychowującym dzieci; d) osobom utrzymującym rodziny wielodzietne. $ Z wnioskiem o zapomogę może wystąpić osoba uprawniona. 2. W uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o przyznanie zapomogi może wystąpić bezpośredni przełożony zainteresowanego pracownika, członek Komisji Socjalnej lub upoważniony przedstawiciel związków zawodowych. 3. Wzór wniosku o udzielenie zapomogi określono w Załączniku Nr 4 niniejszego Regulaminu. 4. Komendant Portu po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Socjalną i związki zawodowe przyznaje zapomogę zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr I, Tabela Zapomogę można otrzymać raz w roku. Komisja Socjalna, w wypadkach szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych wydatkami, rozważy możliwość ponownego przyznania zapomogi. 6. Wypłaty zapomóg uzależnia się od wysokości środków finansowych zaplanowanych na dany rok. 7

8 IX. Imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe Ze środków Funduszu może być dofinansowywana działalność kulturalna, turystyczna i sportowa. 2. Formy dopłaty do działalności określonych w punkcie 1 zawarto w Załączniku Nr 1, Tabela Wysokość kwoty jaką przeznacza się na poszczególne formy dofinansowania świadczeń określonych w Tabeli 4. uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ujętych w planie wydatków Funduszu. X. Pożyczki na cele mieszkaniowe Pożyczki mogą być udzielane na wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej pracowników Komendy Portu Wojennego Świnoujście. 2. Prawo do pierwszej pożyczki pracownik nabywa po upływie dwu letniego okresu zatrudnienia w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście. 21 Pożyczki, o których mowa w 20, przyznawane są zgodnie zregulaminem udzielania pomocy finansowej pracownikom wojska z funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe w Marynarce Wojennej RP " stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy Komendą Portu Wojennego w Świnoujściu a Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej. XI. Postanowienia końcowe W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komendant Portu Wojennego w porozumieniu lub na wniosek Komisji Socjalnej i związków zawodowych może odstąpić od zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Zmiany do Regulaminu wprowadza Komendant Portu w formie aneksu. 4. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej v. -a v..;-, va ^.n-.w :r.il Postanowienia regulaminu obowiązują od 31 marca 2009 roku. 2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Wojska Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu" wprowadzony do stosowania Rozkazem Nr 19 z dnia r. a zatwierdzony przez Komendanta Portu w dniu roku oraz inne wytyczne w tym zakresie wprowadzone przed dniem 31 marca 2009 roku. 8

9 Spis załączników stanowiących integralna część Regulaminu: Załącznik Nr I Świadczenia finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu: Tabela I - Dofinansowanie do urlopów pracowników, tzw. wczasy pod gruszą", Tabela 2 - Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, Tabela 3 - Udzielanie zapomóg. Tabela 4 - Inne świadczenia. Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Wniosek o dopłatę do urlopu wypoczynkowego. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci. Załącznik Nr 4 Wniosek o przyznanie zapomogi dla pracownika / emeryta / rencisty Komendy Portu Wojennego. Załącznik Nr 5 Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno oświatowej/sportowo-rekreacyjnej. Załącznik Nr 6 Regulamin Pracy Komisji Socjalnej. I zgodniono: Przedstawiciel pracowników Główny Księgowy Przedstawiciel Związków Zawodowych 9

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Komendy Portu Wojennego Świnoujście Tabela 1 Dofinansowanie do urlopów pracowników, tzw. wczasy pod gruszą" Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota dofinansowania do urlopu Uwagi pracownika * 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia * dofinansowanie do urlopu pracownika jest świadczeniem opodatkowanym Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży Tabela 2 Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota dopłaty do wypoczynku Uwagi dzieci i młodzieży I do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia Tabela 3 Udzielanie zapomóg Rodzaj zapomogi: 1. Zapomoga z tytułu zdarzenia losowego, np. zalanie mieszkania, kradzież, pożar itp. (wymagane jest poświadczenie odpowiednich służb) Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota zapomogi Uwagi 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia 10

11 2. Zapomoga losowa z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia (wysokość zapomogi jest uzależniona od przedstawionych dokumentów potwierdzających stan zdrowia, koszty leczenia, sytuację materialną i rodzinną) Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota zapomogi LI wagi 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia 3. Zapomoga z tytułu choroby (w przypadku niepełnego, niewłaściwego lub braku udokumentowania Komisja Socjalna odrzuca wniosek lub przyznaje zapomogę w najniższej wysokości i jest to zapomoga opodatkowana) Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota zapomogi Uwagi 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia 4. Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej (zapomogi z tego tytułu przyznawane są raz w roku i są opodatkowane) Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota zapomogi Uwagi 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia

12 Tabela 4 Inne świadczenia Lp. Rod/aj świadczenia Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota świadczenia 1 ćakup paczek świątecznych dla dzieci w wieku od 1 roku do lal 15 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 5% minimalnego wynagrodzenia na dziecko od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 4% minimalnego wynagrodzenia na dziecko od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 3% minimalnego wynagrodzenia na dziecko powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 2% minimalnego wynagrodzenia na dziecko 2 ćakup bonów towarowych dla pracowników, emerytów i do zł netto na osobę zł vncistów Komendy Portu Wojennego Ś-cie od zł do zi netto na osobę zł od zł do zł necto na osobę zł powyżej zł netto na osobę zł 3 Dofinansowanie działalności rekreacyjno-sportowej { np. zakupu fletów wstępu na pływalnie, siłownie, aerobik itp.j ora? Iziałalności kulturalnej, w tym dopłat do biletów wstępu do kin. eatrów, występów estradowych, koncertów, wystaw itp. (na do 30 % minimalnego wynagrodzenia 20% minimalnego wynagrodzenia rocznie od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 15% minimalnego wynagrodzenia rocznie * niosek osoby uprawnionej - wzór stanowi Załącznik Nr 5. jofmansowanie jest opodatkowanie) od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 10% minimalnego wynagrodzenia rocznie powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 5% minimalnego wynagrodzenia rocznie 4 Inne rodzaje działalności socjalnej (formy wyszczególnione w elanie wydatków na dany rok budżetowy) ** do 30 % minimalnego wynagrodzenia 20% minimalnego wynagrodzenia rocznie od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 15% minimalnego wynagrodzenia rocznie od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 10% minimalnego wynagrodzenia i ocznie powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 5% minimalnego wynagrodzenia rocznie * wartość wypłaconego jednorazowo świadczenia nie może przekroczyć faktycznej wartości biletu/karnetu ** wysokość kwoty jaką przeznacza się na poszczególne formy dofinansowania świadczeń określonych w Tabeli 4 uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. UWAGA! Średni dochód netto na osobę w rodzinie oblicza się jako wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w następujący sposób: wynagrodzenie brutto minus suma składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz należne podatki. 12

13 /ałąc/nik nr 2 do Regulaminu ZFŚS Komendy Portu Wojennego Świnoujście (imię i nazwisko) Świnoujście, dnia. (jednostka organizacyjna) WNIOSEK O DOPŁATĘ DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO Proszę o dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego za rok Na urlopie wypoczynkowym przebywałam(em)/będę przebywać* w terminie Ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że średni dochód netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatnich 12 miesięcy, po przeliczeniu na jedną osobę wynosi złotych. Jednocześnie oświadczam, iż moja rodzina łiczy osób, w tym dziecko/dzieci*. Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz znane są mi przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w tym zakresie. (podpis osoby wnioskującej ) Potwierdzam urlop wypoczynkowy w/w pracownika w terminie: (podpis i pieczątka Szefa S-l lub osoby przez niego upoważnionej) DECYZJA KOMISJI SOCJALNEJ W dniu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawie rozpatrzenia w/w podania. Podanie zaopiniowano pozytywnie / negatywnie* i wnioskuje się o udzielenie dofinansowania w kwocie ) (słownie złotych Przewodniczący Komisji: Członkowie : niepotrzebne skreślić 13

14 Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS Komendy Port Wojennego Świnoujście (imię i nazwisko) Świnoujście, dnia (jednostka organizacyjna) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO W YPOC ZYNKU DZIECI Proszę o dofinansowanie do kolonii / obozu / zimowiska* dla mojego dziecka / moich dzieci*: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA : DATA I MIEJSCE URODZENIA DZIECKA : CZAS I MIEJCE WYPOCZYNKU DZIECKA : W załączeniu przedstawiam potwierdzenie zakupu kolonii, obozu lub zimowiska wraz z dowodem wpłaty. Ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że średni dochód netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatnich 12 miesięcy, po przeliczeniu na jedną osobę wynosi złotych ( słownie zł: ) Jednocześnie oświadczam, iż moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci*. Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz znane są mi przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w tym zakresie. (podpis osoby wnioskującej ) DECYZJA KOMISJI SOCJALNEJ W dniu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawie rozpatrzenia w/w podania. Podanie zaopiniowano pozytywnie / negatywnie* i wnioskuje się o udzielenie dofinansowania w kwocie: (słownie) złotych Przewodniczący Komisji: Członkowie: niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Komendy Port Wojennego Świnoujście (imię i nazwisko) Świnoujście, dnia (jednostka organizacyjna) WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI DLA PRACOWNIKA / EMERYTA / RENCISTY Proszę o przyznanie zapomogi z tytułu: -) zdarzenia losowego (zalanie mieszkania, kradzież, pożar itp.) -) długotrwałej choroby -) trudnej sytuacji materialnej * Jako uzasadnienie podaję: Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające przyczyny mojej trudnej sytuacji: Ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że średni dochód netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatnich 12 miesięcy, po przeliczeniu na złotych ( słownie zł: ) Jednocześnie oświadczam, iż moja rodzina liczy osób, w tym dziecko-dzieci*. Załączniki: Świadoma(y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia z funduszu socjalnego oświadczam, że podane informacje dotyczące mnie i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznymi podpisem. niepotrzebne skreślić (podpis osoby wnioskującej) 15

16 DECYZJA KOMISJI SOCJALNEJ W dniu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawie rozpatrzenia w/w podania. Podanie zaopiniowano pozytywnie / negatywnie* i wnioskuje się o udzielenie zapomogi w kwocie (słownie złotych ) Uzasadnienie decyzji: Przewodniczący Komisji: Członkowie: niepotrzebne skreślić 16

17 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS Komendy Port Wojennego Świnoujście (imię i nazwisko) Świnoujście, dnia (jednostka organizacyjna) WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej / sportowo-rekreacyjnej. Proszę o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej / sportowo-rekreacyjnej*. W załączeniu przedstawiam potwierdzenie zakupu biletu / karnetu*, jednocześnie oświadczam, iż w bieżącym roku korzystałam(em) / nie korzystałam(em)* z w/w dofinansowania w kwocie (podpis osoby wnioskującej) DECYZJA KOMISJI SOCJALNEJ W dniu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawie rozpatrzenia w/w podania. Podanie zaopiniowano pozytywnie / negatywnie i wnioskuje się o udzielenie zapomogi w kwocie (słownie złotych ) Przewodniczący Komisji: Członkowie: l * niepotrzebne skreślić 17

18 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS Komendy Port Wojennego Świnoujście Regulamin Pracy Komisji Socjalnej Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Pracy Komisji Socjalnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady tworzenia oraz działania Komisji Socjalnej, zwanej dalej Komisją. 2. Komisję powołuje Komendant Portu w drodze zarządzenia. 3. Komisja przygotowuje plan wydatków Funduszu Socjalnego stanowiący roczny plan podziału Funduszu. 4. Komisja opiniuje wnioski osób ubiegających się o przyznanie świadczeń socjalnych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Portu Wojennego Świnoujście. 5. Komisja opiniuje wnioski złożone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zasady funkcjonowania 2 1. Posiedzenia Komisji Socjalnej zwoływane są nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego uprawniona zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg obrad Komisji Socjalnej oraz rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o świadczenie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Decyzje podejmowane zostają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Komisji oraz Przewodniczącego lub osoby przez niego uprawnionej do pełnienia czynności określonych w W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji. 3. Członek Komisji, którego wniosek jest rozpatrywany, nie bierze udziału w głosowaniu. 4. Opinia Komisji Socjalnej jest odnotowana na wniosku osoby ubiegającej się o świadczenie Z każdego spotkania Komisji sporządza się protokół, zawierający zbiorcze zestawienie przyznanych świadczeń, a także w przypadku odmowy wypłaty świadczenia, uzasadnienie. 2. Protokół, o którym mowa w punkcie 1, podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na spotkaniu. 3. Protokół oraz wniosek wraz z opinią Komisji Socjalnej zatwierdza Komendant Portu. 18

19 5 1. Komisja Socjalna sporządza Plan wydatków Funduszu Socjalnego do końca marca każdego roku. 2. Plan stanowi roczny podział Funduszu z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń. 3. Plan wydatków, o którym mowa w pkt I zatwierdza Komendant Portu. 4. W terminie do końca stycznia każdego roku. Komisja jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie z wydatkowania środków Funduszu Socjalnego za rok poprzedni i przedstawić je Komendantowi Portu oraz Głównemu Księgowemu, celem rozliczenia wydatkowanych środków. Postanowienia końcow o 6 1. Regulamin wchodzi w życie wraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komendant Portu może wyrazić zgodę na odstąpienie od procedur określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Zmiany do Regulaminu wprowadza Komendant Portu w formie aneksu. 4. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej v. v. wjcgu >.nm.m;l.pl. 19

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Za k ł a d o w e g o F u n d u s z u. Ś w i a d c z e ń S o c j a l n y c h. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Za k ł a d o w e g o F u n d u s z u. Ś w i a d c z e ń S o c j a l n y c h. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 3/2009 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2009 r. R e g u l a m i n Za k ł a d o w e g o F u n d u s z u Ś w i a d c z e ń S o c j a l n y c h Sąd

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU I Podstawy opracowania regulaminu 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A.

ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A. ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A. R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wałbrzych, : 2006 r. 2 I. Podstawy prawne i postanowienia ogólne 1. Regulamin, obowiązujący w Zakładach Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I GOSPODAROWANIA SCENTRALIZOWANYM FUNDUSZEM DLA EMERYTÓW-RENCISTÓW W MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 13/A/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Po zmianach w 2011 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ZPPO w Samborcu obowiązujący od 01.01.2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego

Bardziej szczegółowo

I. Zasady tworzenia Funduszu

I. Zasady tworzenia Funduszu 3 1. Podział środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z komisją socjalną. 2. Środkami ZFŚS administruje dyrektor. 3. Środki Funduszu niewykorzystane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/2009 Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna Na podstawie art.8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna Na podstawie art.8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34/2013. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. z dnia 31.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń

Zarządzenie nr 34/2013. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. z dnia 31.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Zarządzenie nr 34/2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach al. Roździeńskiego 88 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU I. Podstawy opracowania regulaminu. 1 Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr B-0151/53/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.03.2009 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZFŚS STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIECIU

REGULAMIN ZFŚS STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIECIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/16 Starosty Świeckiego z dnia 9 marca 2016 r. REGULAMIN ZFŚS STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIECIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin korzystania z usług i świadczeń finansowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2011 z dnia 28.02.2011 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU 1 Regulamin zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo