REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM KOMENDANT Świnoujście, dnia r. PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE kmdr Jarosław GROCHOWINA REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu Na podstawie art. 8 ust. I i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr. 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Regulaminem. I. Słowniczek pojęć I Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ( ZFŚS ) Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu, który określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z ZFŚS, cele na które przeznacza się środki ZFŚS, zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne rodzaje i formy działalności socjalnej oraz kryteria korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS; 2. Komenda Portu - Komenda Portu Wojennego Świnoujście; 3. Fundusz - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komendy Portu Wojennego Świnoujście; 4. działalność socjalna - usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową; 5. osoby uprawnione do korzystania z Funduszu - pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w Regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu; 6. coroczny odpis podstawowy - równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy Funduszu. 7. długotrwała choroba - choroba wymagająca długotrwałego przyjmowania leków ( minimum przez 30 dni), nabycia specjalistycznych środków ochronnych, specjalnej diety, rehabilitacji lub ponoszenia znacznych kosztów leczenia potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim odpowiedniego specjalisty i dodatkowo udokumentowana rachunkami imiennymi. ti. Dochód- dochód określony w 12 ust. 9 Regulaminu. 9. Minimalne wynagrodzenie - wynagrodzenie o którym mowa w w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r.. nr 200. poz z późn. zmian.)

2 H. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady przyznawania środków z Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w Regulaminie oraz warunki korzystania ze świadczeń przez osoby uprawnione. 2. Podstawę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zwanym dalej Funduszem stanowią przepisy ustawy, niniejszy Regulamin oraz Plan wydatków Funduszu Socjalnego stanowiący roczny plan podziału Funduszu. 3. Środkami Funduszu administruje Komendant Portu Wojennego Świnoujście we współdziałaniu z Komisją Socjalną i związkami zawodowymi. 4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny. Ul. Tworzenie i podział Funduszu 3 1. Fundusz, będący Funduszem spożycia zbiorowego, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. 2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa powyżej, wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 4. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 5. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. 4 Środki Funduszu zwiększa się o: 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 3) odsetki od środków Funduszu, 4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 5) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego. 6) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, 7) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych, 8) inne środki określone w odrębnych przepisach. 2

3 5 Odpisy i zwiększenia, o których mowa w 3-4, obciążają koszty działalności Komendy Portu Wojennego Świnoujście. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 6 7 Fundusz dzieli się na : 1) fundusz na cele socjalne ( fundusz socjalny ) 2) fundusz na cele mieszkaniowe ( fundusz mieszkaniowy ) $8 1. Regulamin Funduszu, jego wszelkie zmiany oraz roczny plan podziału Funduszu zatwierdza Komendant Portu Wojennego Świnoujście. 2. Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń socjalnych osobom uprawnionym podejmuje Komendant Portu Wojennego Świnoujście po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną i związki zawodowe Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna w bibliotece a także jest opublikowana na stronie internetowej Komendy Portu Wojennego Świnoujście 2. Regulamin powinien być okazywany na każde żądanie osoby zainteresowanej, uprawnionej do korzystania z Funduszu. IV. Przeznaczenie Funduszu 10 Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w szczególności na : 1. dofinansowanie różnych form wypoczynku, w szczególności wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie do urlopów pracowników, tzw. wczasy pod gruszą", a także dofinansowanie wypoczynku sobotnio - niedzielnego zorganizowanego przez Komisję Socjalną; 2. udzielanie pomocy materialnej; 3. działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną; 4. udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe; inne rodzaje działalności socjalnej. V. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Do korzystania z Funduszu uprawnieni są : a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; c) emeryci i renciści, byli pracownicy Komendy Portu Wojennego Świnoujście; d) emeryci i renciści przyjęci po likwidacji lub restrukturyzacji zakładów, e) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d". 3

4 2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust. I pkt e" zalicza się: 2.1. pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej -do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 2.2. dzieci wymienione w pkt I (niezdolne do nauki i pracy ze względu na chorobę - po udokumentowaniu orzeczeniem ZUS) bez względu na wiek. 3. W razie, gdy osoba uprawniona jest jednocześnie pracownikiem i emerytem lub rencistą Komendy, to o przyznanie świadczeń z Funduszu może się ubiegać tylko z jednego tytułu, tj. z tytułu stosunku pracy. 4. W razie, gdy oboje rodzice dziecka są pracownikami, emerytami lub rencistami Komendy, to o dofinansowanie wypoczynku dziecka-dzieci może ubiegać się tylko jeden rodzic. \ I. Ogólne zasady pi/>/nawania świadczeń / Funduszu Przyznawanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu. 2. Świadczenia z Funduszu realizowane są zgodnie z rocznym planem podziału Funduszu. 3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, czyli nie są należne, ale fakultatywne (uznaniowe). Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 4. W pierwszej kolejności i w największym rozmiarze dostęp do pomocy socjalnej mają osoby, które ze względów obiektywnych - w porównaniu z innymi - znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, a w szczególności osoby o niskim dochodzie netto na osobę w rodzinie, matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny wielodzietne (za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę posiadającą co najmniej troje i więcej dzieci). 5. Wysokość świadczenia przyznanego osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 6. Podstawą przyznania świadczenia finansowanego z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej, wymienionej w 11 ust. I pkt a-d" Regulaminu. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o średnim dochodzie netto na osobę w rodzinie oraz zwięzłe przedstawienie sytuacji życiowej i rodzinnej. W uzasadnionych przypadkach wnioski o świadczenie mogą być składane w imieniu uprawnionego przez Komisję Socjalną, związki zawodowe lub - w przypadku pracownika - także przez jego przełożonego. 7. Podstawą przyznania świadczenia w określonej wysokości jest średni dochód netto przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika, w którym ujęta jest pełna wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie. 8. Średni dochód netto na osobę w rodzinie oblicza się za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w następujący sposób: wynagrodzenie brutto minus suma składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz należne podatki. 4

5 9. Do dochodów zalicza się : 9.1. należności otrzymywane ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, 9.2. emerytury - renty krajowe oraz inne, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, 9.3. dochody z działalności wykonywanej osobiście w tym: a) dochody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, b) dochody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, c) dochody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, d) dochody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także dochody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy łub administracji państwowej albo samorządowej, e) dochody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, 0 dochody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: -) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, -) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością; g) dochody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. 10. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej, każdego z typów przewidzianych w Regulaminie, należy składać w kancelarii jawnej Komendy Portu Wojennego Świnoujście, na drukach określonych w niniejszym Regulaminie. Druki takich wniosków dostępne są u pracowników powołanych do Komisji Socjalnej oraz na stomie Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu pod adresem 11. Komisja Socjalna, związki zawodowe oraz uprawnieni przedstawiciele Komendanta Portu mają prawo do rozpoznania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystających z Funduszu celem dokonywania prawidłowej oceny ich potrzeb oraz do kontrolowania czy środki przyznane z Funduszu zostały wydatkowane zgodnie z celem. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu lub przedłożyła sfałszowany dokument, traci prawo do korzystania z Funduszu w danym roku, a przyznane świadczenia podlegają zwrotowi w całości. 5

6 12. Komisja Socjalna, związki zawodowe oraz uprawnieni przedstawiciele Komendanta Portu mają prawo do rozpoznania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystających z Funduszu celem dokonywania prawidłowej oceny ich potrzeb oraz do kontrolowania czy środki przyznane z Funduszu zostały wydatkowane zgodnie z celem. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu lub przedłożyła sfałszowany dokument, traci prawo do korzystania z Funduszu w danym roku, a przyznane świadczenia podlegają zwrotowi w całości. 13. Wypłata świadczeń następuje po posiedzenie komisji Socjalnej i zatwierdzeniu protokołu przez Komendanta Portu. 14. Aby uprawniony mógł otrzymać świadczenie, pracodawca ma prawo wymagać od niego określonych danych dotyczących Jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Takie żądanie pracodawcy nie powoduje naruszenia przepisów ustawy z 29 sierpnia I997r, o ochronie danych osobowych, bowiem przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdyż jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. VII. Zasady dofinansowania różnych form wypoczynku 13 I. W ramach dofinansowania różnych form wypoczynku w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu dokonuje się następujących świadczeń: 1.1. dopłaty do wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży, 1.2. dofinansowanie do urlopów pracowników, tzw. wczasy pod gruszą", 1.3. dofinansowanie wypoczynku sobotnio - niedzielnego zorganizowanego przez Komisję Socjalną dla osób wymienionych w 11 pkt. I lit a-e Z dofinansowania do różnych form wypoczynku mogą korzystać osoby uprawnione jeżeli: 1.1.w zakresie dofinansowania do urlopów: korzystają z 14-dniowego ciągłego urlopu wypoczynkowego (wlicza się soboty, niedzielę i święta), a urlop ten został potwierdzony przez Szefa S-1 (lub osobę przez niego uprawnioną ) odnośnie terminu i długości jego wykorzystania; 1.2. w zakresie dofinansowania do kolonii, obozów i zimowisk: posiadają dokument potwierdzający zakup kolonii, obozu lub zimowiska wraz z dowodem wpłaty oraz określeniem imion i nazwisk dzieci korzystających z wypoczynku; 1.3. złożyły wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik Nr 2 lub 3; 1.4. pozwala na to stan środków finansowych Funduszu zaplanowany na dany rok. 2. Wysokość dofinansowania do form wypoczynku wymienionych 14 ust I pkt 1.1 i 1.2 określono w Załączniku Nr 1, Tabela 1 i 2 do Regulaminu Wniosek o dofinansowanie do urlopu powinien być składany nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem planowanego urlopu lub po jego wykorzystaniu. 2. Wypłata świadczeń z tytułu dofinansowania do różnych form wypoczynku następuje po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną, związki zawodowe i zatwierdzeniu przez Komendanta Portu. 3. Wniosek o dofinansowanie do urlopu powinien być składany nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem planowanego urlopu lub po jego wykorzystaniu. 6

7 4. Wniosek o dofinansowanie do urlopu powinien być składany nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem planowanego urlopu lub po jego wykorzystaniu. 5. Wypłata świadczeń z tytułu dofinansowania do różnych form wypoczynku następuje po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną, związki zawodowe i zatwierdzeniu przez Komendanta Portu. 6. O dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego można ubiegać się raz w roku. 7. O dofinansowanie do kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży można ubiegać się dwukrotnie w ciągu roku: na wypoczynek letni oraz zimowy. Dofinansowanie nie obejmuje dwukrotnej dopłaty do wypoczynku tylko zimowego lub tylko letniego. \ III. Zasady udzielania pomocy materialnej Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną osobom uprawnionym określonym w 11 niniejszego Regulaminu. 2. Udzielanie pomocy bezzwrotnej jest adresowane jedynie do pracowników, emerytów oraz rencistów pozostających w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, materialnej oraz rodzinnej. Dlatego też, mimo posiadanego uprawnienia do ubiegania się o świadczenie z Funduszu Socjalnego, uprawniony może takiej pomocy nie otrzymać, ponieważ w ocenie Komisji Socjalnej, jego sytuacja socjalna oraz bytowa nie kwalifikuje się do otrzymania świadczenia z tego tytułu. Zapomogi mogą być przyznawane: osobom dotkniętym zdarzeniem losowym (po udokumentowaniu tego faktu), a w szczególności: pożarem, kradzieżą, długotrwałą chorobą; 2. pracownikom, emerytom, rencistom Komendy Portu Wojennego Świnoujście znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, nie pozwalającej na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, a zwłaszcza: a) osobom o niskim dochodzie na członka rodziny; b) inwalidom I grupy oraz osobom niepełnosprawnym wymagającym pomocy osób trzecich; c) osobom samotnie wychowującym dzieci; d) osobom utrzymującym rodziny wielodzietne. $ Z wnioskiem o zapomogę może wystąpić osoba uprawniona. 2. W uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o przyznanie zapomogi może wystąpić bezpośredni przełożony zainteresowanego pracownika, członek Komisji Socjalnej lub upoważniony przedstawiciel związków zawodowych. 3. Wzór wniosku o udzielenie zapomogi określono w Załączniku Nr 4 niniejszego Regulaminu. 4. Komendant Portu po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Socjalną i związki zawodowe przyznaje zapomogę zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr I, Tabela Zapomogę można otrzymać raz w roku. Komisja Socjalna, w wypadkach szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych wydatkami, rozważy możliwość ponownego przyznania zapomogi. 6. Wypłaty zapomóg uzależnia się od wysokości środków finansowych zaplanowanych na dany rok. 7

8 IX. Imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe Ze środków Funduszu może być dofinansowywana działalność kulturalna, turystyczna i sportowa. 2. Formy dopłaty do działalności określonych w punkcie 1 zawarto w Załączniku Nr 1, Tabela Wysokość kwoty jaką przeznacza się na poszczególne formy dofinansowania świadczeń określonych w Tabeli 4. uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ujętych w planie wydatków Funduszu. X. Pożyczki na cele mieszkaniowe Pożyczki mogą być udzielane na wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej pracowników Komendy Portu Wojennego Świnoujście. 2. Prawo do pierwszej pożyczki pracownik nabywa po upływie dwu letniego okresu zatrudnienia w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście. 21 Pożyczki, o których mowa w 20, przyznawane są zgodnie zregulaminem udzielania pomocy finansowej pracownikom wojska z funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe w Marynarce Wojennej RP " stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy Komendą Portu Wojennego w Świnoujściu a Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej. XI. Postanowienia końcowe W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komendant Portu Wojennego w porozumieniu lub na wniosek Komisji Socjalnej i związków zawodowych może odstąpić od zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Zmiany do Regulaminu wprowadza Komendant Portu w formie aneksu. 4. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej v. -a v..;-, va ^.n-.w :r.il Postanowienia regulaminu obowiązują od 31 marca 2009 roku. 2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Wojska Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu" wprowadzony do stosowania Rozkazem Nr 19 z dnia r. a zatwierdzony przez Komendanta Portu w dniu roku oraz inne wytyczne w tym zakresie wprowadzone przed dniem 31 marca 2009 roku. 8

9 Spis załączników stanowiących integralna część Regulaminu: Załącznik Nr I Świadczenia finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu: Tabela I - Dofinansowanie do urlopów pracowników, tzw. wczasy pod gruszą", Tabela 2 - Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, Tabela 3 - Udzielanie zapomóg. Tabela 4 - Inne świadczenia. Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Wniosek o dopłatę do urlopu wypoczynkowego. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci. Załącznik Nr 4 Wniosek o przyznanie zapomogi dla pracownika / emeryta / rencisty Komendy Portu Wojennego. Załącznik Nr 5 Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno oświatowej/sportowo-rekreacyjnej. Załącznik Nr 6 Regulamin Pracy Komisji Socjalnej. I zgodniono: Przedstawiciel pracowników Główny Księgowy Przedstawiciel Związków Zawodowych 9

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Komendy Portu Wojennego Świnoujście Tabela 1 Dofinansowanie do urlopów pracowników, tzw. wczasy pod gruszą" Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota dofinansowania do urlopu Uwagi pracownika * 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia * dofinansowanie do urlopu pracownika jest świadczeniem opodatkowanym Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży Tabela 2 Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota dopłaty do wypoczynku Uwagi dzieci i młodzieży I do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia Tabela 3 Udzielanie zapomóg Rodzaj zapomogi: 1. Zapomoga z tytułu zdarzenia losowego, np. zalanie mieszkania, kradzież, pożar itp. (wymagane jest poświadczenie odpowiednich służb) Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota zapomogi Uwagi 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia 10

11 2. Zapomoga losowa z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia (wysokość zapomogi jest uzależniona od przedstawionych dokumentów potwierdzających stan zdrowia, koszty leczenia, sytuację materialną i rodzinną) Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota zapomogi LI wagi 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia 3. Zapomoga z tytułu choroby (w przypadku niepełnego, niewłaściwego lub braku udokumentowania Komisja Socjalna odrzuca wniosek lub przyznaje zapomogę w najniższej wysokości i jest to zapomoga opodatkowana) Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota zapomogi Uwagi 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia 4. Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej (zapomogi z tego tytułu przyznawane są raz w roku i są opodatkowane) Lp. Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota zapomogi Uwagi 1 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 60% minimalnego wynagrodzenia 2 od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 50% minimalnego wynagrodzenia 3 od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 40% minimalnego wynagrodzenia 4 powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 30% minimalnego wynagrodzenia

12 Tabela 4 Inne świadczenia Lp. Rod/aj świadczenia Średni dochód netto na osobę w rodzinie Kwota świadczenia 1 ćakup paczek świątecznych dla dzieci w wieku od 1 roku do lal 15 do 30 % minimalnego wynagrodzenia 5% minimalnego wynagrodzenia na dziecko od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 4% minimalnego wynagrodzenia na dziecko od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 3% minimalnego wynagrodzenia na dziecko powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 2% minimalnego wynagrodzenia na dziecko 2 ćakup bonów towarowych dla pracowników, emerytów i do zł netto na osobę zł vncistów Komendy Portu Wojennego Ś-cie od zł do zi netto na osobę zł od zł do zł necto na osobę zł powyżej zł netto na osobę zł 3 Dofinansowanie działalności rekreacyjno-sportowej { np. zakupu fletów wstępu na pływalnie, siłownie, aerobik itp.j ora? Iziałalności kulturalnej, w tym dopłat do biletów wstępu do kin. eatrów, występów estradowych, koncertów, wystaw itp. (na do 30 % minimalnego wynagrodzenia 20% minimalnego wynagrodzenia rocznie od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 15% minimalnego wynagrodzenia rocznie * niosek osoby uprawnionej - wzór stanowi Załącznik Nr 5. jofmansowanie jest opodatkowanie) od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 10% minimalnego wynagrodzenia rocznie powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 5% minimalnego wynagrodzenia rocznie 4 Inne rodzaje działalności socjalnej (formy wyszczególnione w elanie wydatków na dany rok budżetowy) ** do 30 % minimalnego wynagrodzenia 20% minimalnego wynagrodzenia rocznie od 30 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia 15% minimalnego wynagrodzenia rocznie od 50 % do 70 % minimalnego wynagrodzenia 10% minimalnego wynagrodzenia i ocznie powyżej 70 % minimalnego wynagrodzenia 5% minimalnego wynagrodzenia rocznie * wartość wypłaconego jednorazowo świadczenia nie może przekroczyć faktycznej wartości biletu/karnetu ** wysokość kwoty jaką przeznacza się na poszczególne formy dofinansowania świadczeń określonych w Tabeli 4 uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. UWAGA! Średni dochód netto na osobę w rodzinie oblicza się jako wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w następujący sposób: wynagrodzenie brutto minus suma składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz należne podatki. 12

13 /ałąc/nik nr 2 do Regulaminu ZFŚS Komendy Portu Wojennego Świnoujście (imię i nazwisko) Świnoujście, dnia. (jednostka organizacyjna) WNIOSEK O DOPŁATĘ DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO Proszę o dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego za rok Na urlopie wypoczynkowym przebywałam(em)/będę przebywać* w terminie Ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że średni dochód netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatnich 12 miesięcy, po przeliczeniu na jedną osobę wynosi złotych. Jednocześnie oświadczam, iż moja rodzina łiczy osób, w tym dziecko/dzieci*. Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz znane są mi przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w tym zakresie. (podpis osoby wnioskującej ) Potwierdzam urlop wypoczynkowy w/w pracownika w terminie: (podpis i pieczątka Szefa S-l lub osoby przez niego upoważnionej) DECYZJA KOMISJI SOCJALNEJ W dniu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawie rozpatrzenia w/w podania. Podanie zaopiniowano pozytywnie / negatywnie* i wnioskuje się o udzielenie dofinansowania w kwocie ) (słownie złotych Przewodniczący Komisji: Członkowie : niepotrzebne skreślić 13

14 Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS Komendy Port Wojennego Świnoujście (imię i nazwisko) Świnoujście, dnia (jednostka organizacyjna) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO W YPOC ZYNKU DZIECI Proszę o dofinansowanie do kolonii / obozu / zimowiska* dla mojego dziecka / moich dzieci*: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA : DATA I MIEJSCE URODZENIA DZIECKA : CZAS I MIEJCE WYPOCZYNKU DZIECKA : W załączeniu przedstawiam potwierdzenie zakupu kolonii, obozu lub zimowiska wraz z dowodem wpłaty. Ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że średni dochód netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatnich 12 miesięcy, po przeliczeniu na jedną osobę wynosi złotych ( słownie zł: ) Jednocześnie oświadczam, iż moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci*. Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz znane są mi przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w tym zakresie. (podpis osoby wnioskującej ) DECYZJA KOMISJI SOCJALNEJ W dniu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawie rozpatrzenia w/w podania. Podanie zaopiniowano pozytywnie / negatywnie* i wnioskuje się o udzielenie dofinansowania w kwocie: (słownie) złotych Przewodniczący Komisji: Członkowie: niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Komendy Port Wojennego Świnoujście (imię i nazwisko) Świnoujście, dnia (jednostka organizacyjna) WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI DLA PRACOWNIKA / EMERYTA / RENCISTY Proszę o przyznanie zapomogi z tytułu: -) zdarzenia losowego (zalanie mieszkania, kradzież, pożar itp.) -) długotrwałej choroby -) trudnej sytuacji materialnej * Jako uzasadnienie podaję: Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające przyczyny mojej trudnej sytuacji: Ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że średni dochód netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatnich 12 miesięcy, po przeliczeniu na złotych ( słownie zł: ) Jednocześnie oświadczam, iż moja rodzina liczy osób, w tym dziecko-dzieci*. Załączniki: Świadoma(y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia z funduszu socjalnego oświadczam, że podane informacje dotyczące mnie i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznymi podpisem. niepotrzebne skreślić (podpis osoby wnioskującej) 15

16 DECYZJA KOMISJI SOCJALNEJ W dniu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawie rozpatrzenia w/w podania. Podanie zaopiniowano pozytywnie / negatywnie* i wnioskuje się o udzielenie zapomogi w kwocie (słownie złotych ) Uzasadnienie decyzji: Przewodniczący Komisji: Członkowie: niepotrzebne skreślić 16

17 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS Komendy Port Wojennego Świnoujście (imię i nazwisko) Świnoujście, dnia (jednostka organizacyjna) WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej / sportowo-rekreacyjnej. Proszę o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej / sportowo-rekreacyjnej*. W załączeniu przedstawiam potwierdzenie zakupu biletu / karnetu*, jednocześnie oświadczam, iż w bieżącym roku korzystałam(em) / nie korzystałam(em)* z w/w dofinansowania w kwocie (podpis osoby wnioskującej) DECYZJA KOMISJI SOCJALNEJ W dniu odbyło się posiedzenie Komisji ds. Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawie rozpatrzenia w/w podania. Podanie zaopiniowano pozytywnie / negatywnie i wnioskuje się o udzielenie zapomogi w kwocie (słownie złotych ) Przewodniczący Komisji: Członkowie: l * niepotrzebne skreślić 17

18 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS Komendy Port Wojennego Świnoujście Regulamin Pracy Komisji Socjalnej Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Pracy Komisji Socjalnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady tworzenia oraz działania Komisji Socjalnej, zwanej dalej Komisją. 2. Komisję powołuje Komendant Portu w drodze zarządzenia. 3. Komisja przygotowuje plan wydatków Funduszu Socjalnego stanowiący roczny plan podziału Funduszu. 4. Komisja opiniuje wnioski osób ubiegających się o przyznanie świadczeń socjalnych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Portu Wojennego Świnoujście. 5. Komisja opiniuje wnioski złożone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zasady funkcjonowania 2 1. Posiedzenia Komisji Socjalnej zwoływane są nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego uprawniona zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg obrad Komisji Socjalnej oraz rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o świadczenie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Decyzje podejmowane zostają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Komisji oraz Przewodniczącego lub osoby przez niego uprawnionej do pełnienia czynności określonych w W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji. 3. Członek Komisji, którego wniosek jest rozpatrywany, nie bierze udziału w głosowaniu. 4. Opinia Komisji Socjalnej jest odnotowana na wniosku osoby ubiegającej się o świadczenie Z każdego spotkania Komisji sporządza się protokół, zawierający zbiorcze zestawienie przyznanych świadczeń, a także w przypadku odmowy wypłaty świadczenia, uzasadnienie. 2. Protokół, o którym mowa w punkcie 1, podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na spotkaniu. 3. Protokół oraz wniosek wraz z opinią Komisji Socjalnej zatwierdza Komendant Portu. 18

19 5 1. Komisja Socjalna sporządza Plan wydatków Funduszu Socjalnego do końca marca każdego roku. 2. Plan stanowi roczny podział Funduszu z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń. 3. Plan wydatków, o którym mowa w pkt I zatwierdza Komendant Portu. 4. W terminie do końca stycznia każdego roku. Komisja jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie z wydatkowania środków Funduszu Socjalnego za rok poprzedni i przedstawić je Komendantowi Portu oraz Głównemu Księgowemu, celem rozliczenia wydatkowanych środków. Postanowienia końcow o 6 1. Regulamin wchodzi w życie wraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komendant Portu może wyrazić zgodę na odstąpienie od procedur określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Zmiany do Regulaminu wprowadza Komendant Portu w formie aneksu. 4. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej v. v. wjcgu >.nm.m;l.pl. 19

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dna 27.06.2007 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych l. Podstawy prawne wydania regulaminu ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.021.12.15 z dnia 2 lutego 2015 r. Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2009

Zarządzenie Nr 100/2009 0-012-307/2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział II Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo