R E G U L A M I N administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu zielonogórskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu zielonogórskiego"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze Nr III A/021/26/06 z dnia r. R E G U L A M I N administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu zielonogórskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności prokuratury okręgu zielonogórskiego. 2. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy wraz ze zwiększeniami, podlega PRZEKAZANIU NA RACHUNEK FUNDUSZU w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami. 3. Środki FUNDUSZU mogą być zwiększone o : 1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych, 2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 3) odsetki od środków funduszu, 4) inne środki określone w odrębnych przepisach. 4. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny 5. Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym 6. Środki funduszu na poszczególne formy pomocy są przyznawane w formie pieniężnej i rzeczowej.

2 2 1. Maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych z FUNDUSZU określa tabela stanowiąca załącznik do regulaminu 2. Tabela o której mowa w ust. 1 podlega corocznej aktualizacji stosownie do możliwości finansowych FUNDUSZU oraz zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę Podstawę do ustalenia świadczenia z FUNDUSZU stanowi średni miesięczny dochód brutto przypadający na osobę uzyskany w okresie ostatnich 3-mcy przed złożeniem wniosku o świadczenie. 2. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenie z FUNDUSZU są łączne dochodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pochodzące ze wszystkich źródeł krajowych i zagranicznych uzyskiwane przez osoby spokrewnione i nie spokrewnione utrzymujące się we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą i wspólnie zamieszkujące z wnioskodawcą. 3. Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 2, przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie. 4. Wnioskodawca ma obowiązek wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe. 5. Podstawą ustalenia dochodów do celów określonych w ustępie 2 i 3 są oświadczenia o wysokościach uzyskiwanych dochodów. 6. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dochodem nie może być kwota mniejsza niż deklarowana do ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 4 Ilekroć w regulaminie jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę określone na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz z p.z.).

3 5 1. Wszystkie świadczenia socjalne finansowane z FUNDUSZU (w tym także dopłata do wypoczynku) mają charakter uznaniowy. Możliwość otrzymania takiego świadczenia oraz jego wysokość są uzależnione m.in. od: 1) sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe także od jej sytuacji mieszkaniowej, 2) Możliwości finansowych funduszu 6 Dla każdego uprawnionego prowadzi się kartę ewidencyjną korzystania z FUNDUSZU 7 Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z FUNDUSZU regulują odrębne przepisy 8 Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszy oraz przyznawania świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym podejmuje Prokurator Okręgowy zatwierdzając propozycję Komisji do spraw wydatków z funduszu świadczeń socjalnych. II. KOMISJA SOCJALNA 9 1. Zadaniem komisji socjalnej znanej dalej KOMISJĄ jest opiniowanie złożonych wniosków, opracowywanie propozycji zmian i aktualizacja załączników do regulaminu, monitorowanie rozdziału środków oraz sporządzenie informacji i sprawozdań z działalności funduszu. 2. Komisja liczy 5 członków i jest powoływana przez Prokuratora Okręgowego 3. W skład Komisji wchodzi: 1) dwóch przedstawicieli pracodawcy,

4 2) trzech przedstawicieli wybranych z prokuratur rejonu zielonogórskiego. 4. Ze składu Komisji wybiera się przewodniczącego i sekretarza Komisji. 10 Komisja opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Prokuratorowi Okręgowemu: 1) w terminie nie dłuższym niż miesiąc od ich złożenia zaopiniowane wnioski w sprawie przyznania świadczenia z funduszu, 2) do końca stycznia każdego roku sprawozdanie z rozdziału środków funduszu w roku poprzednim, 3) do końca grudnia każdego roku roczny plan podziału środków Funduszu (plan rzeczowo- finansowy) na rok następny, oraz zaktualizowaną tabelę, o której mowa w 2 p Jeżeli w ciągu roku wystąpią okoliczności uzasadniające dokonanie zmian w rocznym planie podziału środków Funduszu, Komisja opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Prokuratorowi Okręgowemu stosowną informację wraz z propozycjami zmian. III. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 12 Środki funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z FUNDUSZU w tym: 1) dofinansowanie Krajowego zorganizowanego wypoczynku, wczasów leczniczych i profilaktyczno leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione,

5 2) dofinansowanie Krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, koloni, zimowisk, obozów, 3) dofinansowanie do krajowego wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą. Podstawę do dopłaty przyznanej ze środków Funduszu na ten wypoczynek stanowi karta urlopowa wydana i potwierdzona przez Kadry na co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Ta forma wypoczynku może być stosowana raz na 2 lata, 4) dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, 5) zapomogi pieniężne bezzwrotne przyznawane osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 6) zapomogi pieniężne bezzwrotne udzielane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych,klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci osoby uprawnionej. 7) pomoc rzeczową, ze środków funduszu w zależności od posiadanych środków finansowych, 8) pożyczki zwrotne z Funduszu na cele mieszkaniowe 9) inną działalność socjalną zgodną z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 13 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest również na świadczenie wypoczynku w zakładowym obiekcie socjalnym w Niesulicach nad jeziorem Niesłysz w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 14 Zasady korzystania z własnych 8 domków campingowych i pawilonu świetlicowego w Niesulicach: 1) z domków mogą korzystać wyłącznie osoby uprawnione: pracownicy prokuratury i członkowie ich rodzin a także prokuratorzy wstanie spoczynku i członkowie ich rodzin, inni pracownicy resortu sprawiedliwości, 2) z uwagi na brak ogrzewania domki mogą być wykorzystywane w okresie letnim na wypoczynek sobotnio-niedzielny, na kilkudniowe pobyty dla wędkarzy i dłuższe pobyty wg zapotrzebowania, imprezy rekreacyjne,

6 3) domki utrzymywane są wyłącznie z opłat wnoszonych przez korzystających pracowników i obejmują one faktycznie ponoszone koszty energii elektrycznej, pranie pościeli, wywozu nieczystości, drobnych napraw i innych kosztów związanych z wynajmowaniem domków, 4) korzystanie z domku odbywa się na podstawie skierowania wydawanego przez Wydział Budżetowo Administracyjny Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, 5) Prokurator Okręgowy w ramach posiadanych środków na wniosek Komisji Socjalnej będzie co roku ustalał kwotę dopłaty na członka rodziny za każdy dzień wypoczynku ponad 10 dni dla osób posiadających niskie dochody na członka rodziny t.j. pobierający zasiłki rodzinne. IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, 2) emeryci i renciści byli pracownicy prokuratury oraz prokuratorzy w stanie spoczynku, 3) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 4) członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 1,2. 2. Za członków rodzin, o których mowa w ust. 1 p. 4 uważa się: 1) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, 2) współmałżonków,osób żyjących w konkubinacie oraz rodziców wspólnie utrzymujących się i zamieszkujących z osoba uprawnioną i prowadzących z nią wspólne gospodarstwo domowe.

7 V. ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY W RAMACH ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ciągu roku kalendarzowego pracownik, upoważniony członek jego rodziny, emeryt, rencista może skorzystać z jednego świadczenia socjalnego. Zasada ta nie dotyczy pożyczek mieszkaniowych i bonów towarowych. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prokurator Okręgowy na wniosek Komisji może wyrazić zgodę na odstępstwo od tej zasady wobec osób objętych szczególnymi preferencjami socjalnymi. 3. Za osoby objęte szczególnymi preferencjami socjalnymi uważa się: 1) samotnie wychowujące dzieci t. j. wdowa, wdowiec,rozwódka,rozwodnik, panna, kawaler, osoba żyjąca w separacji urzędowej. 2) posiadające wielodzietne rodziny (powyżej trojga dzieci), zgodnie z 15 ust.2 p.1. 3) posiadające dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia, 4) wychowujące dzieci całkowicie osierocone, 5) osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza 50 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Dzieci mogą korzystać z dofinansowania tylko dwóch form wypoczynku w ciągu roku tj. z wczasów oraz koloni, obozu, względnie zimowiska. 5. Do dopłaty tej uprawnione są dzieci w wieku od lat 3 do 7, młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych do lat Odpłatność za wczasy, kolonie, zimowiska jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. VI. DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU INDYWIDUALNEGO 17 Przy ustaleniu wysokości dopłaty z Funduszu do różnych form wypoczynku indywidualnego przyjmuje się za podstawę: 1) w przypadku wypoczynku zorganizowanego rachunek faktura imienna potwierdzająca wysokość poniesionych kosztów i czas trwania turnusu,

8 2) w przypadku wypoczynku organizowanego przez pracownika tzw. wczasy pod gruszą wniosek pracownika określający czas trwania wypoczynku, kserokopię potwierdzonej karty urlopowej przez Kadry. Świadczenie przysługuje pracownikowi po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego. Lp. 18 Kwota dofinansowania do różnych form wypoczynku osób uprawnionych jest przyznawana z zastosowaniem kryterium dochodowego określonego w poniższej tabeli: Na 2006 rok przy czasie trwania urlopu 14 dni kalendarzowych Wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto dopłaty z FUNDUSZU do: ust. wg 3 ust. 1 regulaminu Wczasy, Sanatorium,kolonie,zimowiska,obozy Wczasy pod gruszą 1. do 1000 zł 100 % =755 zł 100 %=1007 zł 400 zł 2. od 1000,01 zł do 2 000,00 zł 65 %= 491 zł 65%= 655 zł 350 zł 3. od 2000,01 zł do 4 000,00 zł 45 %= 340 zł 45 %= 453 zł 300 zł 4. od 4000,01 zł do 6000,00 zł 35 %= 264 zł 35%= 352 zł 250 zł 5. od 6000,01 zł do 8000,00 zł 30% = 227 zł 30%= 302 zł 200 zł 19 Długość dofinansowanego wypoczynku zorganizowanego nie może przekroczyć: 1) 21 dni w przypadku leczenia sanatoryjnego, koloni letniej, obozu,, młodzieżowego lub zielonej szkoły, 2) 14 dni w przypadku wczasów lub pobytu dzieci i młodzieży na zimowisku. 20 Koszt pełnopłatnych usług i świadczeń, od których będzie wyliczana dopłata z Funduszu do wypoczynku zorganizowanego, nie może przekroczyć: 1) 8 % minimalnego wynagrodzenia za każdy dzień pobytu w sanatorium oraz na koloni letniej, obozie młodzieżowym zielonej szkole lub zimowisku, 2) 6 % najniższego wynagrodzenia za każdy dzień pobytu na wczasach.

9 21 1. Kwotę dofinansowania oblicza się korzystając z poniższego wzoru: Z = D x K x W gdzie: Z kwota dofinansowania, D rzeczywista ilość dni wypoczynku (jednak nie więcej niż podano w 19) K dzienny koszt pobytu (obliczany na podstawie 20) W procentowy wskaźnik dopłaty (zgodnie z 18) 1. Uzyskany wynik zaokrągla się do pełnych złotych. 22 Jeżeli obliczona kwota dofinansowania jest wyższa od faktycznie poniesionych kosztów, wówczas wnioskodawcy przysługuje dopłata w wysokości poniesionych kosztów, w przeciwnym wypadku dopłata obejmuje obliczoną kwotę dofinansowania Podstawą uzyskania dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie t. j. wczasy pod gruszą jest wniosek pracownika oraz potwierdzenie przez Kadry przebywania na urlopie wypoczynkowym w wymiarze, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Przez 14 kolejnych dni rozumie się wszystkie kolejni następujące po sobie dni kalendarzowe, a więc zarówno dni podlegające obowiązkowi pracy zgodnie z kodeksem pracy jak i wolne od pracy. W tych 14 kolejnych dniach kalendarzowych liczba dni urlopu może być znacznie mniejsza. 3. Dla celów wykonania tego przepisu nie ma znaczenia, czy jest to urlop zaległy z roku poprzedniego, czy też urlop przysługujący za rok, w którym jest wykorzystywany. 4. Wnioski o dofinansowanie: wczasów zorganizowanych, sanatorium, koloni itp., należy składać do 31 sierpnia br. 5. Wypłata kwot za wczasy dokonywana będzie we wrześniu br. 6. Za kolonie, obozy, zimowiska na bieżąco, w miarę napływających wniosków.

10 VII. POMOC RZECZOWA I PIENIĘŻNA 24 Pomoc rzeczowa i pieniężna (w formie zapomóg) przeznaczona jest osobom uprawnionym dotkniętym wypadkami losowymi, klęskami żywiołowymi, chorobami lub znajdującymi się w trudniej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 25 Pomoc o której mowa w 24 przyznawana jest jednorazowo lub okresowo na 3 lub 6 m-cy. Wysokość świadczenia przyznawana jest indywidualnie w zależności od sytuacji i jej oceny przez komisję socjalną. 26 Pomoc rzeczowa może być udzielona w formie zakupu: 1) lekarstw, 2) żywności, 3) podręczników szkolnych dla dzieci, 4) odzieży, 5) opału Dofinansowanie innych celów: 1) turnieje, imprezy kulturalno-oświatowe lub dofinansowanie biletów wstępu na takie imprezy. 2) Dopłaty do organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych lub dofinansowanie biletów wstępu na takie imprezy. 3) zakup bonów towarowych z uwzględnieniem sytuacji socjalnej pracownika -raz do roku,

11 VIII. ZASADY GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA CELE MIESZKANIOWE Pracownik, były pracownik (rencista, emeryt) ma prawo do korzystania z pomocy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe. 2. Pomoc z funduszu na cele mieszkaniowe może mieć formę bezzwrotną uwarunkowaną jednak wyjątkowo trudną sytuację materialną pracownika (dochód nie przekraczający na członka rodziny 50 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia w kraju) oraz formę zwrotną w postaci pożyczek na cele mieszkaniowe. 29 W przypadku zatrudnienia w Prokuraturze współmałżonków zamieszkujących w tym samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka na cele mieszkaniowe może być przyznana tylko jednemu z nich Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane będą z wydzielonej z całości funduszu za dany rok części w wysokości 30 % oraz z wpływów miesięcznych rat wraz z odsetkami. 2. Wysokość odsetek ustala się na 3 % w stosunku rocznym i będą one korygowane przez Prokuratora Okręgowego ( in plus wzg. in minus ) jeżeli zajdzie taka potrzeba Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona pracownikom, emerytom i rencistom prokuratury,prokuratorom w stanie spoczynku.pożyczka na cele mieszkaniowe nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na okres próbny i na zastępstwo. 2. Preferencją w udzielaniu pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe będą objęci pracownicy mający trudne warunki mieszkaniowe.

12 3. Spłata pożyczki następuje po 3-ch miesiącach od dnia jej udzielenia a udzielenie następnej pożyczki następuje po 6 miesiącach od spłaty uprzednio udzielonej pożyczki. 4. W wyjątkowych sytuacjach losowych rodzinom, które znalazły się w bardzo trudnych warunkach materialnych na wniosek zainteresowanego pracownika, emeryta lub rencisty prokuratury (odpowiednio umotywowany) zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego można zawiesić spłatę pożyczki nie dłużej jednak niż na rok, względnie przedłużyć spłatę pożyczki od 3 lat do 5 w zależności od celu na jaki pożyczka została udzielona. 32 Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 33 Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielona na: 1) Uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych, 2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym, 3) zakup budynku mieszkalnego względnie mieszkania od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 4) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 5) przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, 6) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 7) remonty i modernizacja domów mieszkalnych, 8) remonty i modernizację mieszkań, 9) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 10) kaucję i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań. 11) zakup mieszkania lub budynku mieszkalnego na rynku wtórnym.

13 34 Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe nie może przekraczać: 1) 20-to krotności minimalnego wynagrodzenia na sfinansowanie celów o których mowa w 33 pkt. 1-3,10 okresach spłaty do 3 lat, Zaznacza się, że udzielone w tej pozycji pożyczki mają charakter inwestycyjno - budowlany i mogą być udzielone tylko raz podczas zatrudnienia pracownika w prokuraturze, a ich wysokość będzie przyznawana uznaniowo w zależności od zgromadzonych własnych środków, sytuacji finansowej ubiegającego się o pożyczkę (możliwość spłaty) i po przedłużeniu wymaganych dokumentów 2) 14-to krotności minimalnego wynagrodzenia na sfinansowanie celów o których mowa w 33 pkt 4-7,9 i okresach spłaty do 3 lat, 3) 8-cio krotności minimalnego wynagrodzenia na sfinansowanych celów o których mowa w 33 pkt. 8 i w okresach spłaty do 2 lat. Uzyskany wynik zaokrągla się do pełnych tysięcy złotych Pracownik ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek w Wydziale Budżetowo Administracyjnym (w dwóch egzemplarzach) wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty warunkujące jego rozpatrzenie: 1) kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na remont lub modernizację, 2) kopię kosztorysu oraz pozwolenie na budowę w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu, 3) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego do spółdzielni, 4) inne dokumenty wynikające z prawa własności i obowiązujących przepisów prawa budowlanego, 5) umowę, lub umowę przedwstępną na zakup budynku mieszkalnego względnie mieszkania, 6) dokumentację bankowo finansową (wysokość opłat, numer konta bankowego itp.).

14 2. Wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane są 4 razy w ciągu roku; 1) na koniec m-ca marca, 2) na koniec m-ca czerwca, 3) na koniec m-ca września, 4) na koniec m-ca grudnia. 3. Wnioski należy składać w Wydziale Budżetowo - Administracyjnym do dnia 10 każdego z wymienionych m-cy. 38 Wysokość udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe, wysokość oprocentowania, oraz warunki jej spłaty ustala pisemna umowa podpisana przez Prokuratora Okręgowego, pożyczkobiorcę oraz dwóch poręczycieli będących pracownikami Prokuratury. 39 Realizacja przyznanej pożyczki następuje w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, przez Wydział Budżetowo Administracyjny. 40 Pożyczkobiorca może być 1 raz poręczycielem. 41 Okres spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe wynosi maksymalnie do 3 lat, z możliwością krótszego okresu spłaty, określonego w indywidualnie zawieranych umowach Nie spłacona pożyczka udzielona ze środków funduszu staje się natychmiast wymagalna w razie: 1) odwołania ze stanowiska prokuratora, 2) wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia przez pracownika, 3) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez zakład pracy z winy pracownika, 4) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,

15 5) wykorzystania pożyczki niezgodnie z jej przeznaczeniem. 43 W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli. 44 Niespłacona pożyczka lub jej część może być umorzona w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. IX. TRYB UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE SOCJALNE Świadczenia socjalne są przyznawane na wniosek zainteresowanych osób uprawnionych. 2 Pisemne wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego należy składać w Wydziale Budżetowo Administracyjnym. 3. Wnioski powinny być wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu i zawierać wyliczony dochód brutto przypadający na osobę oraz wymagane załączniki X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 46 Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne, w pierwszej kolejności będą uwzględnione wnioski osób, które nie korzystały z takich usług w roku poprzednim, względnie kolejność wpływu wniosku. 47 Odmowa przyznania świadczenia może być uzasadniona na piśmie.

16 48 W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawne, a ostateczna decyzja należy do PROKURTORA OKRĘGOWEGO 49 Treść regulaminu została uzgodniona z Komisją do spraw wydatków z Funduszu Świadczeń Socjalnych. 50 Ilekroć w regulaminie używa się słowa pracownicy osoby uprawnione oznacza ono: prokuratorów, urzędników, pozostałych pracowników. 51 Uzupełnieniem postanowień regulaminu są następujące załączniki: 1) Tabela maksymalnych wartości świadczeń wypłacanych z funduszu 2) Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, 3) Wniosek o udzielnie pożyczki na cele mieszkaniowe, 4) Umowa o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe 5) Roczny plan podziału środków Funduszu 52 Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2006 roku. J/AK/MT Prokurator Okręgowy Jan Wojtasik Prokurator Prokuratury Apelacyjnej

17

18

19 PROKURATOR OKRĘGOWY w Zielonej Górze ZARZĄDZENIE NR III A/021/ 26 / 06 PROKURATORA OKRĘGOWEGO w Zielonej Górze z dnia r. W sprawie regulaminu administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu zielonogórskiego. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1966 r. Nr 70, (poz. 335 ze zm.), Dz.U. Z 2003 r. Nr 213, poz o zmianie ustawy Kodeks pracy, oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 168 ze zmianami) Zarządza się co następuje: 1 Ustala się regulamin administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze, oraz dla jednostek organizacyjnych okręgu zielonogórskiego tj.: Zielonej Góry, Żar, Żagania, Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, Świebodzina, Wschowy. 2 Uchyla się Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu zielonogórskiego z dnia 22 listopada 2004 r. 3 Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia roku. Prokurator Okręgowy Jan Wojtasik Prokurator Prokuratury Apelacyjnej JJ/AK/MT

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA

REGULAMIN GOSPODAROWANIA REGULAMIN GOSPODAROWANIA Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10 Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE. Załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 18/2005 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 01 czerwca 2005r. Tekst jednolity : Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Rektora WSIiE TWP w Olsztynie Nr 13/13 z dnia 16.04. 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.021.12.15 z dnia 2 lutego 2015 r. Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo