przeprowadzenie analizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę interwencji iw poszczególnych produktów i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przeprowadzenie analizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę interwencji iw poszczególnych produktów i"

Transkrypt

1 KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA LATA ( ) REJESTR UWAG Imię i zwisko / Informacja o L.p. zwa jednostki zgłaszającym Rozdział / Nr. załącznika Nr. str. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie Uzasadnienie uwagi Przyjęcie uwagi Stanowisko/Uzasadnienie IZ 1. biuroprojektow.pl przedsiębiorstw II. Opis 34 Oś Wsparcie Wsparcie We wcześniejszych wersjach RPO zakładano również wsparcie dotacyjne, w tej chwili no jako typy Takie rozwiązanie realnie zwiększy dostępność funduszy unijnych. Część MŚP korzysta już z pożyczek czy kredytów rozwój firmy, dlaczego więc odciąć im możliwość korzystania z dotacji Zgodnie z art. 66 rozp. 1303/2013 w ramach Europejskich y Strukturalnych i Inwestycyjnych wsparcie może przyjąć stępującą Izabela Felcyn o Wzmocnienie rozwoju rozwoju projektów wyłącznie pożyczki dla MŚP. Proponuję rozdzielić część środków również dotacje bezzwrotne bezzwrotnych formę: dotacji, gród, pomocy zwrotnej i instrumentów finsowych, bądź też ich kombicji. Zgodnie tomiast z Umową Partnerstwa (jej innowacyjności i przedsiębiorczo mikroprzedsiębi nio treść jest dla IZ RPO wiążąca) jedną z istotniejszych form wsparcia, która powin zleźć zastosowanie w okresie programowania konkurencyjności ści orstw to instrumenty finsowe. Alogiczne stanowisko prezentuje Komisja Europejska, która podczas negocjacji RPO WK-P gospodarki podkreślała konieczność stosowania instrumentów finsowych wszędzie tam, gdzie aliza ex ante wykaże taką zasadność. IZ RPO uwzględniła powyższe dyrektywy i zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 zleciła przeprowadzenie alizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę interwencji w poszczególnych obszarach Programu instrumetny finsowe. Warto w tym kontekście zazczyć, że określone w poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz bowiem ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz postępem wdrażania Programu IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Do momentu zatem przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante zastosowanie zjdą formy finsowania wynikające z dotychczas przeprowadzonej alizy w tym obszarze. Należy również zazczyć, że środki publiczne udostępniane przedsiębiorcom w ramach RPO WK-P służą realizacji celów publicznych - tym samym nie jest ich pierwszoplaną rolą dostarczanie dla przedsiębiorstw dodatkowych źródeł finsowania. 2. biuroprojektow.pl przedsiębiorstw II. Opis 57 Oś Wspieranie We wcześniejszych wersjach RPO zakładano również wsparcie dotacyjne, w tej chwili no jako typy Takie rozwiązanie realnie zwiększy dostępność funduszy unijnych. Część MŚP korzysta już z pożyczek czy kredytów rozwój firmy, dlaczego więc odciąć im możliwość korzystania z dotacji W pierwszej kolejności leży zauważyć, że zgodnie z art. 66 rozp. 1303/2013 w ramach Europejskich y Strukturalnych i Izabela Felcyn o Wzmocnienie tworzenia i projektów wyłącznie pożyczki dla MŚP. Proponuję rozdzielić część środków również dotacje bezzwrotne bezzwrotnych Inwestycyjnych wsparcie może przyjąć stępującą formę: dotacji, gród, pomocy zwrotnej i instrumentów finsowych, bądź też ich innowacyjności i rozszerzania kombicji. Zgodnie tomiast z Umową Partnerstwa (jej treść jest dla IZ RPO wiążąca) jedną z istotniejszych form wsparcia, która powin konkurencyjności zaawansowanyc zleźć zastosowanie w okresie programowania to instrumenty finsowe. Alogiczne stanowisko prezentuje Komisja gospodarki h zdolności w Europejska, która podczas negocjacji RPO WK-P podkreślała konieczność stosowania instrumentów finsowych wszędzie tam, zakresie gdzie aliza ex ante wykaże taką zasadność. IZ RPO uwzględniła powyższe dyrektywy i zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 zleciła rozwoju przeprowadzenie alizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę interwencji iw poszczególnych produktów i obszarach Programu. Warto w tym kontekście zazczyć, że określone w poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz usług bowiem ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz postępem wdrażania Programu IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Do momentu zatem przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante IZ RPO nie będzie wprowadzała zmian w sposobie finsowania przedsiębiorców w tych obszarach, w których dotychczasowe badania wykazały zasadność stosowania instrumentów finsowych. Przeprowadoz przez IZ RPO aliza ex ante wykazała zasadność zastosowania w ramach działania 1.6. szeregu instrumentów finsowych o łącznej alokacji 103,5 mln EUR. Mając względzie powyższe IZ RPO przewidziała również w ramach działania 1.6. wsparcie dotacyjne (61,6 mln EUR). Wsparcie to zostanie przezczone wzmocnienie konkurencyjności MŚP w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R sfinsowanych w ramach poddziałania i Gmi Topólka jednostka II. Opis 117 Oś 4 Region 4.3 Rozwój N/D Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni) powin być wspiera także Niektóre gminy (np. Gmi Topólka) nie posiada swoim terenie aglomeracji o wielkości 2-10 RLM, ale występuje zapotrzebowanie budowę takich oczyszczalni. Brak aglomeracji wynika z Ograniczenie dotyczące aglomeracji wynika ze stanowiska KE. Projekty poza aglomeracjami będą mogły być realizowane w ramach PROW. przyjazny infrastruktury obszarach poza aglomeracjami. rozproszonej zabudowy. W związku z tym budowa sieci kalizacyjnej jest nieuzasadnio ekonomicznie. Wyłączenie takich gmin z dofinsowania ze środków RPO, spowoduje, że obiekty te Zgodnie z Umową Partnerstwa wsparcie z FS oraz EFRR uzyskają inwestycje w sieci kalizacyjne terech objętych KPOŚK. Z uwagi środowisku wodnościekowej polityki spójności, w ramach CT 9 realizowane będą inwestycje z EFRROW obszarach nieobjętych KPOŚK. nie zostaną wybudowane, a środowisko będzie w dalszym ciagu zanieczyszczane, gdyż wiele domów posiada przestarzałe szamba, które nie są szczelne. nio zdiagnozowane duże potrzeby obszarach wiejskich, uzupełniająco w stosunku do inwestycji wodnokalizacyjnych finsowanych z 4. MARWIT SP. Z O.O. przedsiębiorstw II. Opis 60 Oś Wspieranie Instrumenty wsparcia pożyczka kwota maksymal 1 mln złotych powin zostać zwiększo do 5 mln złotych Średnie pzredsiębiorstwa realizują jczęsciej inwestycje w kosztochłonne linie produkcyjne i kwota ta jest za niska (wet wliczając wkład własny) do zakupu linii produkcyjnej, nie mówiąc już o W ramach działania 1.6. Instytucja Zarządzająca RPO, zgodnie z wynikami alizy ex ante zapropnowała kilka instrumentów finsowych. o Wzmocnienie tworzenia i inwestycjach w obiekty Jeden z nich, adresowany do MŚP zakłada szacunkowo, że wartość produktu finsowego będzie wynosiła od 300 tys. zł do 1 mln zł. innowacyjności i rozszerzania nio Jednoczesnie zazczono, że powyższy próg maksymalny może ulec zmianie - jedkże maksymal wartość pożyczki uzależnio będzie konkurencyjności zaawansowanyc zarówno od możliwości pośrednika finsowego, jak i ustaleń poczynionych pomiędzy IZ RPO a danym pośrednikiem finsowym. W tym gospodarki h zdolności w kontekście lezy podkreślić, że instrumenty finsowe uruchamiane w ramach RPO WK-P nie mają celu konkurować z zakresie produktami finsowymi oferowanymi przez podmioty prywatne - tym samym ich ograniczenie co do wartości i odbiorców wsparcia jest rozwoju uzasadnione. produktów i 5. Miejsko-Gminny jednostka II. Opis 201 Oś 8 Aktywni 8.3 usług Wsparcie Wsparcie w projekcie wersji 1.0 we wskazanym poddziałaniu jak typ beneficjenta wskazano wyłącznie instytucje rynku pracy, z W RPO woj. kuj.-pom. lata jako potencjalnych beneficjentów wskazano wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, tomiast w SzOOP do RPO wskazano wyłącznie Celem ograniczenia katalogu Beneficjentów mogących realizować projekty w ramach Poddziałania (tj. Instytucje Rynku Pracy) było Ośrodek Pomocy rynku pracy przedsiębiorczo osób całkowitym pominięciem Ośrodków Pomocy Społecznej instytucje rynku pracy jako potencjalnych beneficjentów. Zapis taki działa szkodę Ośrodków Pomocy Społecznej i wyklucza możliwości aktywizacji osób bezrobotnych z którymi OPS-y zapewnienie, aby wsparcie udzielane było przez instytucje posiadające doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi leżącymi do I bądź Społecznej w ści i pozostających współpracują od wielu lat. W poprzednim okresie programowania OPS realizował wiele projektów skierowanych do osób bezrobotnych, których głównymi formami wsparcia były kursy nio II kategorii oddalenia od rynku pracy. Ośrodki pomocy społecznej statutowo zajmują się osobami, które potykają większe problemy w życiu Mogilnie samozatrudnien bez zatrudnienia zawodowe, szkolenia i staże. Realizacja tych projektów przyniosła pozytywne skutki, wiele osób zdobyło nowe umiejętności, kwalifikacje zawodowe i odlazło się rynku pracy. Wielu społecznym i zawodowym (i co do zasady leżą do III kategorii oddalenia od rynku pracy). Podto demarkacja pomiędzy poszczególnymi ia w regionie rzecz podopiecznych jest dal zainteresowanych udziałem w projektach szkoleniowych, dlatego pominięcie ośrodków pomocy społecznej może przynieść negatywny skutek. Zapis ten podto grupami wymagającymi wsparcia (ze względu profil) wskazuje konieczność zapewnienia, aby wsparcie udzielane było przez instytucje podniesienia eliminuje możliwość aktywizowania zawodowego osób biernych zawodowo, które nie rejestrują się w PUP-ach jako osoby bezrobotne, a często zgłaszają się o pomoc do OPS-ów. wyspecjalizowane, powołane do pracy z grupą osób posiadającą konkretne potrzeby i oczekiwania. Podto w ramach Osi 9 RPO WK-P poziomu 2020 przewidziane do objęcia wsparciem grupy docelowe wskazują możliwości zaangażowania się jednostek powołanych do walki z aktywności wykluczeniem społecznym i jego skutkami, w realizację projektów. zawodowej 6. Adam Packa osoba fizycz II. Opis Oś Wspieranie brak wsparcia dotacyjnego, wprowadzenie dotacji bezzwrotych w kwocie co jmniej EURO wskazane wsparcie tylko w formie pożyczek, nie odpowiada zapotrzebowaniu świata gospodarki, moż odnieść wrażenie, że beneficjentem nie są przedsiebiorcy tylko Pozyczkowy. W pierwszej kolejności leży zauważyć, że zgodnie z art..66 rozp. 1303/2013 w ramach Europejskich y Strukturalnych i Wzmocnienie tworzenia i Wprowadzenie pozyczek, przy alokacji Euro to gwarancja, że zdecydowa większość tych środków nie zostanie wykorzysta i bedzie trzeba je oddać w 2023 do Brukseli. Inwestycyjnych wsparcie może przyjąć stępującą formę: dotacji, gród, pomocy zwrotnej i instrumentów finsowych, bądź też ich innowacyjności i rozszerzania kombicji. Zgodnie tomiast z Umową Partnerstwa (jej treść jest dla IZ RPO wiążąca) jedną z istotniejszych form wsparcia, która powin konkurencyjności zaawansowanyc zleźć zastosowanie w okresie programowania to instrumenty finsowe. Alogiczne stanowisko prezentuje Komisja gospodarki h zdolności w Europejska, która podczas negocjacji RPO WK-P podkreślała konieczność stosowania instrumentów finsowych wszędzie tam, zakresie gdzie aliza ex ante wykaże taką zasadność. IZ RPO uwzględniła powyższe dyrektywy i zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 zleciła rozwoju przeprowadzenie alizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę interwencji iw poszczególnych produktów i obszarach Programu. Warto w tym kontekście zazczyć, że określone w poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz usług bowiem ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz postępem wdrażania Programu IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Do momentu zatem przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante IZ RPO nie będzie wprowadzała zmian w sposobie finsowania przedsiębiorców w tych obszarach, w których dotychczasowe badania wykazały zasadność stosowania instrumentów finsowych. Przeprowadoz przez IZ RPO aliza ex ante wykazała zasadność zastosowania w ramach działania 1.6. szeregu instrumentów finsowych o łącznej alokacji 103,5 mln EUR. Mając względzie powyższe IZ RPO przewidziała również w ramach działania 1.6. wsparcie dotacyjne (61,6 mln EUR). Wsparcie to zostanie przezczone wzmocnienie konkurencyjności MŚP w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R sfinsowanych w ramach poddziałania i Zgromadzenie inne II. Opis 68 Oś 2 Cyfrowy 2.2 Cyfrowa W katalogu beneficjentów brak kategorii: kościoły i związki wyzniowe oraz osoby prawne kościołów i związków Kościoły i związki wyzniowe w regionie są dysponentami cennego dziedzictwa w tym zabytków ruchomych. W skład zasobu będącego pod opieką Zgromadzenia wchodzę zabytki dające Przewidziany w RPO WK-P katalog potencjalnych beneficjentów, właściwy dla PI 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e- Sióstr Miłosierczia region dostępność i wyzniowych. Proponuje się zamieszczenie powyżej wskazanej kategorii w katalogu beneficjentów. Konsekwentnie pogrupować się w stępujące zespoły: administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia, nie uwzględnia wskazanego w przedmiotowej uwadze typu Św. Wincentego a użyteczność brak w liście wskaźników produktu odniesienia do typu projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego. Wskaźniki rzeźba sakral, malarstwo (ołtarzowe i samodzielne), szaty liturgiczne, nio beneficjenta. Pkt 11 SZOOP w tym zakresie jest spójny z zapisami zawartymi w Programie, które z kolei stanowią wynik uzgodnień z Komisją Paulo Prowincja informacji odnoszą się do kategorii projektu dotyczących usług publicznych. Proponuje się uzupełnienie wskaźników produktu przedmioty metalowe (czynia liturgiczne, inne przedmioty nieliturgiczne związane z kultem, np. wota), księgi liturgiczne. Europejską, a co za tym idzie nie mogą zostać zmienione. W związku z powyższym brak możliwości rozszerzenia katalogu potencjalnych Chełmińsko- sektora o usługi podmiotów będących dysopnentami zabytków ruchomych wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego. Wśród wymienionych zespołów zabytków zjdują się dzieła wybitne o podregiolnym zczeniu artystycznym i historycznym, jak dla przykładu figura Chrystusa w grobie z l. ok beneficjentów w pkt 11 SZOOP o nowy, sugerowany w przedmiotowej uwadze, typ beneficjenta. Niezależnie od powyższego, dmienić Pozńska publicznego Większość stanowi jedk ilustracje możliwości lokalnych środowisk artystycznych, różnym poziomie od bardzo dobrego (wyroby złotników toruńskich) po przeciętne i złe (anonimowe leży także, iż zanim Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską, IZ RPO opracowywała kolejne jego projekty, z których żaden oraz zasobów malarskie realizacje wizerunków świętych). również takiego typu beneficjenta nie uwzględniał. Wyjaśnić trzeba dto, iż projekt 2.0 Programu w dniach był uki, kultury i Całość stanowi jedk ogromną wartość ukazującą materialne i duchowe dziedzictwo żeńskich zgromadzeń działających w Chełmnie cysterek i benedyktynek (od średniowiecza do 1 ćw. XIX poddany konsultacjom społecznym, w trakcie których nie zgłoszono uwagi mającej celu rozszerzenie katalogu potencjalnych dziedzictwa w.) oraz Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (od 1821 roku do dziś). beneficjentów o proponowany obecnie typ beneficjenta. Ustosunkowując się tomiast do propozycji uzupełnienia listy wskaźników regiolnego Zasób zabytkowy d. klasztoru cysterek w Chełmnie jest jedynym dziś c zęściowo uporządkowanym i dostępnym "skarbcem" klasztornym w Polsce północnej. Zgromadzenie przygotowało produktu zauważyć leży, iż wszystkie wskaźniki ne w pkt 9 SZOOP w swojej zwie odnoszą się do informacji sektora program digitalizacji zasobów. Planuje się sfinzowanie programiu ze środków zewnętrznych. publicznego. Definicja informacji sektora publicznego została zawarta w Słowniczku SZOOP. Zgodnie z przedmiotową definicją przez informacje sektora publicznego rozumieć leży m.in. zasoby kultury, pod warunkiem ich udostępnienia do ponownego wykorzystania. Tym samym, uwagę w części dot. braku wskaźnika produktu odnoszącego się do dziedzictwa kulturowego, także uzć leży za nieuzasadnioną. 8. Stowarzyszenie organizacja II. Opis 89 Oś 3 Efektywność 3.4 N/D Opis działania - pkt 9 (Lista wskaźników produktu) - proponujemy: (a) wycofanie metra, (b) w zakresie dróg dla (a)- brak metra w woj. kujawsko-pomorskim (b)- oprócz niezależnych DDR moż i warto wyzczać pasy ruchu dla rowerów w ramach istniejących ulic. Daleksze pkt - uzasadnienie w treści IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu Sympatyków pozarządowa energetycz i Zrównoważo rowerów uwzględnienie nie tylko ścieżek, co również pasów ruchu dla rowerów (w ramach jezdni), niezrozumiała uwagi. zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla Komunikacji gospodarka mobilność jest "długość przebudowanych linii komunikacji miejskiej" - linia to jest pojęcie bardziej organizacyjne, niż nio każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P Szynowej niskoemisyj w miejska i budowlane. Jeśli chodzi o tramwaje, to może warto pisać o długości odcinków sieci tramwajowej, (d) wskaźnik (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). regionie promowanie "liczba zainstalowanych ITS" wydaje się dziwny, bo może prowadzić do kuriozów typu "jeden ITS w każdej gminie" - a) wskaźnik Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii lepiej wskazać zasięg lub ilość km sieci drogowej pokrytej zarządzaniem ruchem wspomaganym przez ITS; (e) metra jest wskaźnikiem programowym ujętym w tym brzmieniu w RPO WK-P oraz wynikającym z tzw. Wspólnej Listy Wskaźników Kiss&Ride to nie są żadne obiekty, co jwyżej miejsca do zatrzymania pojazdu, Kluczowych wskazanych do stosowania w programach operacyjnych. b), c), d) - definicje dla tych wskaźników zostaną opracowane. e) w odniesieniu do "kiss&ride" użyto określenia "obiekt" w celu ułatwienia identyfikacji miejsc służących realizacji celów "kiss&ride". 9. Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej organizacja pozarządowa II. Opis 89 Oś 3 Efektywność 3.4 N/D energetycz i Zrównoważo gospodarka mobilność niskoemisyj w miejska i regionie promowanie Proponujemy uzupełnienie opisu działania i wskaźników o przeprowadzenie alizy dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego w centrach kluczowych miast oraz wyzczenie stref wolnych od ruchu pojazdów, jak również o budowę infrastruktury przyjaznej dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (szczególnie z dysfunkcją wzroku) - tj. m.in. linii prowadzących, pasów ostrzegawczych itp. Poza tym - organiczenie parkowania chodnikach, aliza potrzeb w zakresie wyzczenia przejść dla pieszych przez ulice (w poziomie jezdni) itp. W ramach mobilności miejskiej leży uwzględnić także komfort ruchu pieszego. Podstawowym celem działania jest zmniejszenie korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. Bezpieczeństwo i komfort pieszego nie jest bezpośrednim celem działania, aczkolwiek turalną i niezbędną nio koniecznością jest jego uwzględnienie przez beneficjentów podczas planowania i realizacji projektów.zawarte w uwadze działania powinny być realizowane w ramach typów projektów wymienionych w SZOOP, nie zaś stanowić osobny rodzaj projektu, gdyż same w sobie nie przyczyniają się do realizacji celu działania.

2 10. Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej organizacja pozarządowa II. Opis 100 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność alogicznie do pkt 1 i 2 alogicznie do pkt 1 i 2 IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu energetycz i energetycz i Zrównoważo zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla gospodarka gospodarka mobilność nio każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P niskoemisyj w niskoemisyj w miejska i (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). regionie promowanie a) wskaźnik Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra jest wskaźnikiem programowym ujętym w tym brzmieniu w RPO WK-P oraz wynikającym z tzw. Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych wskazanych do stosowania w programach operacyjnych. b), c), d) - definicje dla tych wskaźników zostaną opracowane. e) w odniesieniu do "kiss&ride" użyto określenia "obiekt" w celu ułatwienia identyfikacji miejsc służących realizacji celów "kiss&ride". 11. Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej 12. Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej 13. Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej organizacja pozarządowa organizacja pozarządowa organizacja pozarządowa II. Opis 141 Oś 5 Spójność wewnętrz i dostępność zewnętrz II. Opis 144 Oś 5 Spójność wewnętrz i dostępność zewnętrz II. Opis 144 Oś 5 Spójność wewnętrz i dostępność zewnętrz Podstawowym celem działania jest zmniejszenie korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. Bezpieczeństwo i komfort pieszego nie jest bezpośrednim celem działania, aczkolwiek turalną i niezbędną koniecznością jest jego uwzględnienie przez beneficjentów podczas planowania i realizacji projektów.zawarte w uwadze działania powinny być realizowane w ramach typów projektów wymienionych w SZOOP, nie zaś stanowić osobny rodzaj projektu, gdyż same w sobie nie przyczyniają się do realizacji celu działania. 5.2 Rozwój N/D Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego (liczba pasażerów) nie ma się nijak do faktu niskoemisyjności taboru. Uzasadnienie w treści uwagi. Wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z zakupionego taboru pasażerskiego komunikacji pozamiejskiej w ciągu roku, odpowiada celowi pozamiejskiego Proponujemy wskaźnik redukcji emisji w stosunku do wykonywania tej samej pracy eksploatacyjnej i przewozowej szczegółowemu, jakim jest Spowolnienie spadku korzystania z komunikacji publicznej przez mieszkańców obszarów pozamiejskich transportu taborem o gorszych parametrach. nio publicznego 5.3 N/D Sugerujemy rezygcję z odwoływania się do sieci TEN-T rzecz wyróżnienia sieci bazowej i kompleksowej Zakres wsparcia nie dotyczy sieci TEN-T (która będzie wspiera poziomie krajowym z POIiŚ) a sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej Infrastruktura poza siecią TEN-T, w związku z czym nie jest zasadne wyróżnianie sieci bazowej i kompleksowej. Zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach kolejowa nio sektora transportu z poziomu krajowego będą realizowane inwestycje drogowe i kolejowe w sieci TEN-T. Na poziomie regiolnym interwencja ze środków EFRR zostanie skoncentrowa inwestycjach drogach i liniach kolejowych o zczeniu regiolnym, doprowadzających ruch w kierunku sieci TEN-T i poprawiających nich bezpieczeństwo. 5.3 N/D W zakresie wskaźników produktu proponujemy umieszczenie liczby obiektów obsługi podróżnych poszczególnych TSI PRM ustawia standardy projektowania obiektów w celu osbługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Liczenie tylko obiektów jest niemiarodajne, bo zcznie większym Intytucja Zarządzająca RPO WK-P nie widzi uzasadnienia dla dodawania kolejnych wskaźników. W SZOOP zjdują się wskaźniki: Liczba Infrastruktura kategorii (PLK ma ich kategoryzację) o pełnej zgodności z wymogami TSI PRM wysiłkiem finsowo - organizacyjnym jest przebudowa dużej stacji (np. Inowrocław) niż małego przystanku. przebudowanych / odnowionych dworców kolejowych Liczba wybudowanej/zmodernizowanej/zrewitalizowanej infrastruktury do obsługi kolejowa nio kolejowego transportu pasażerskiego, Liczba zmodernizowanych/zrewitalizowanych punktów kolejowej odprawy pasażerskiej. IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). 14. Stowarzyszenie organizacja II. Opis 144 Oś 5 Spójność 5.3 N/D Sugerujemy rezygcję ze wsparcia budowy systemów ERTMS Są bardzo kosztowne, do niczego nie potrzebne w ruchu regiolnym i nijak nie przekładają się wskaźniki rezultatu. Zgodnie z informacją PKP PLK nie przewiduje się wsparcia budowy systemów ERTMS liniach regiolnych w województwie. Ten typ Sympatyków pozarządowa wewnętrz i Infrastruktura projektu zostanie usunięty z SZOOP. Komunikacji dostępność kolejowa Szynowej zewnętrz 15. Stowarzyszenie organizacja II. Opis 144 Oś 5 Spójność 5.3 N/D Wskaźniki rezultatu: liczba pasażerów zależy od oferty (rozkładowej, taryfowej) i konkurencji, a ten projekt nie ma Brak propozycji nowego wskaźnika. Kwestionowany wskaźnik Liczba przewozów pasażerskich przebudowanych lub zmodernizowanych Sympatyków pozarządowa wewnętrz i Infrastruktura istotnego wpływu ofertę. Sugerujemy zmianę wskaźniki powiązane z zakresem projektu. liniach kolejowych zjduje się w WLWK (Załącznik nr 1 do Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji Komunikacji dostępność kolejowa nio programów operacyjnych lata ). Szynowej zewnętrz IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). 16. Grudziadzki Park II. Opis Oś Wsparcie Wsparcie Rozszerzenie grupy docelowej o duże przedsiębiorstwa oraz rozszerzenie celu szczegółowego "Cel szczególny Powiązania kooperacyjne, systemy współpracy sieciowej tworzą Klastry których członkami są również duże przedsiębiorstwa. Poprzez ograniczenie grupy docelowej do przedsiębiorców MŚP Poddziałanie realizowane jest w ramach celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do Przemysłowy Sp. z Wzmocnienie rozwoju MŚP poprzez działania Lepsze warunki do rozwoju przedsiębiorstw Grupa docelowa MŚP, duże przedsiębiorstwa" ogranicza się zakres działań klastra (jego rozwoju) w tym realizację projektów zdefiniowanych w rozwoju powiązania kooperacyjnego. Często w powiązaniach to właśnie duże EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR). Powyższe ozcza zatem, że odbiorcą ostatecznym wsparcia w o.o. innowacyjności i przedsiębiorczo instytucje przedsiębiorstwa pełnią rolę koordytora klastra i są jego motorem rozwoju. nio ramach wszystkich działań realizowanych w tym obszarze mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa leżące do kategorii MŚP - nie ma zatem konkurencyjności ści możliwości rozszerzenia zakresu podmiotowego wsparcia w ramach poddziałania o duże przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o cel gospodarki szczegółowy to uwzglednia on powyższe uwarunkowania prawne i odwołuje się jedynie do MŚP. Podto jego treść została wypracowa w trakcie negocjacji RPO WK-P Grudziadzki Park II. Opis Oś Wsparcie Rozwój 1. Wprowadzenie do typów projektów Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej typu centrum logistyczne, Projekt w zakresie centrum logistycznego wpisuje się w obszar regiolnej inteligentnej specjalizacji RSI WK-P do 2020 r. - Transport, logistyka, handel Centrum logistyczne zostało zdefiniowane 1. Co do rozszerzenia grupy docelowej o duże przedsiębiorstwa - odbiorcą ostatecznym wsparcia w ramach wszystkich działań realizowanych Przemysłowy Sp. z Wzmocnienie rozwoju infrastruktury biura w inkubatorach przedsiębiorczości 2. Rozszerzenie grupy docelowej "przedsiebiorstwa MŚP, duże w słowniczku Uszczegółowienia jedk w typach projektów dla poddziałania zlazło się wyłącznie centrum biznesowe. Projekt centrum logistycznego wpisuje się w cele działania - częściowo w obszarze Celu Tematycznego 3 mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa leżące do kategorii MŚP - nie ma zatem możliwości rozszerzenia o.o. innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju przedsiębiorstwa Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości podto jest ściśle powiązany z teremi iwestycyjnymi., które zostały wskazne jako typy projektów. Bezzasadne jest ograniczanie infrastruktury zakresu podmiotowego wsparcia w ramach poddziałania o duże przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi tomiast o poszerzenie typu projektu konkurencyjności ści gospodarczego biznesowej /biur wyłącznie do biur typu co working space,fab labs czy living labs. Biura tradycyjne tworzone w inkubatorach przedsiębiorczości zjdują uznie u młodych przedsiębiorców Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej typu centra biznesowe, centra demonstracyjne, biura typu co-working space, fab labs czy też living gospodarki (doświadczenia perspektywy finsowej ). Duża część przedsiębiorstw potrzebuje biur samodzielnych zapewniających prywatność, niezależność, bezpieczeństwo. labs o dodatkowe przykłady to powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego. Mozliwe jest zatem tworzenie infrastruktury biznesowej o Projekty inwestycyjne w tym dotyczące infrastruktury biznesowej oraz terenów inwestycyjnych oferowanych przez IOB powinny być skierowane również do dużych przedsiębiorstw, ponieważ innym charakterze pod warunkiem spełnienia warunków okreslonych w Umowie Partnerstwa oraz w RPO WK-P W szczególności to oni dysponują środkami finsowymi pozwalającymi zrealizować projekty inwestycyjne przez co stworzyć nowe miejsca pracy, przyczynić się do powstania nowych firm i rozwoju już leży zazczyć, że zgodnie z Umową Partnerstwa tworzenie nowej infrastruktury przez instytucje może stąpić jedynie istniejących poprzez zlecanie części zadań w ramach podwykowstwa. W punkcie limity i ograniczeniac moż dodać, iż preferencje uzyskają projekty skierowane zarówno do MŚP jak i dużych w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach. Podto IOB musi wykazać zarówno że dotychczas dostep infrastruktura została przedsiębiorców, jedk pierwszeństwo w dostępie do powstałej w ramach projektu infrastruktury będą miały przedsiębiorstwa MŚP. Zamknięcie drogi dużym przedsiębiorcom do możliwości wykorzysta, jak i że utworzenie nowej infrastruktury zjduje uzasadnienie z punktu widźenia oczekiwań przedsiębiorców. Z tych też lokowania swoich biznesów w strefach aktywności gospodarczej stanowi duże zagrożenie dla wykorzystania powstałej w ramach projektu infrastruktury. względów stratategia/plan wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinsowania w ramach poddziałania musi zawierać alizę popytu ze strony przedsiębiorców planowaną infrastrukturę. Mając jedk względzie rozwianie wszelkich wątpliwości jakie ujawniły się w toku konsutlacji SZOOP, IZ RPO przeformułuje typ projektu tak, by otwarty charakter katalogu możliwych do realizacji przykładów inwestycji infrastrukturalnych nie budził wątpliwości. Należy zazczyć, że powyższa odpowiedź nie ozcza automatycznie, że wszysztkie przykłady przywołane w pytaniu będą możliwe do realizacji w ramach poddziałania oce tej kwestii wykracza jedk poza proces konsultacji projektu SZOOP. 18. Ewa Fajkowska osoba fizycz Oś 7 Rozwój czy w ramach osi istnieje mozliwość otrzymania dotacji założenie firmy? leży stworzyć możliwość wsparcia zakładania przedsiębiorstw (w tym poprzez wsparcie zakupu wyposażenia) przez kobiety 50+ mieszkające obszarze wiejskim, W ramach osi 7 nie przewiduje się udzielania wsparcia zakładanie nowych firm. Otrzymanie wsparcia założenie firmy jest możliwe w lokalny kierowany ramach osi priorytetowej 8: Działania 8.1 i Działania 8.3. przez społeczność nio 19. Bydgoskie Zakłady przedsiębiorstw II. Opis Oś 1 N/D N/D W Osi 1 prosimy uwzględnić jeszcze 2015 rok priorytet inwestycyjny o zwie: PI Wdrażanie wyników prac B+R W wyniku działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach są zrealizowane projekty z udokumentowanym zakończeniem fazy B+R, po której stępuje wdrożenie produkcyjne projektów.z tym Maszyn o Wzmocnienie wiązałoby się konieczne wsparcie(rozumiane jako dotacja nie pozyczka) zakup środków trwałych lub wart.niem.i pr. Gastronomicznych innowacyjności i "Ma-Ga" Sp. z o.o konkurencyjności ul.kujawska 136, gospodarki Bydgoszcz 20. Komenda administracja II. Opis 85 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność N/D Proponuję usunąć zapis : Zapis ten wyklucza Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy jako jednostkę sektora finsów publicznych w możliwość aplikowania o środki w ramach danego działania. Komenda Wojewódzka Policji rządowa energetycz i energetycz w "w ramach działania wspierane będą budynki publiczne, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz Wojewódzka Policji w Bydgoszczy realizując swoje przedsięwzięcia przywiązuje dużą uwagę do tego by spełniały one normy ochrony środowiska. W latach zrealizowano 28 w Bydgoszczy gospodarka sektorze podległe mu organy i jednostki organizacyjne i podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu przedsięwzięć proekologicznych, w tym 22 zadania termomodernizacyjne jednostek Policji terenie woj. kujawsko-pomorskiego z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz RPO niskoemisyj w publicznym i dyrektywy 2012/27/UE" WK-P. Mając uwadze idee zrównoważonego zielonego budownictwa oraz chęć podjęcia działań rzecz efektywniejszego wykorzystania energii, Komenda Wojewódzka Policji w regionie mieszkaniowym Bydgoszczy zamierza realizować inwestycje w zakresie kolejnych obiektów. Eektem realizacji takich inwestycji będzie ograniczenie strat energii w budynkach publicznych, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania energię. SZOOP RPO WK-P nie zawiera informacji co do planowanych w ramach programu konkursów. W obecnie obowiązującym częściowo harmonogramie konkursów IZ RPO nie przewiduje konkursów działania związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych w praktyce gospodarczej. W ramach działania 1.6. IZ RPO przezczy częśc alokacji dostępnej w ramach tego działania wsparcie dotacyjne przedsiębiorstw - w szczególności wsparcie te zostanie skierowane wdrożenie wyników prac B+R sfinsowanych w ramach poddziałania i Zgodnie z podziałem wsparcia pomiędzy poziom krajowy (PO IŚ) i regiolny (RPO) w ramach osi 2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewiduje się wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu modernizacji energetycznej budynków leżących do administracji rządowej nio i państwowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z tym w ramach RPO WK-P wsparte zostaną budynki leżące do i jednostek mu podległych. 21. Komenda administracja Wojewódzka Policji rządowa w Bydgoszczy 22. Komenda administracja Wojewódzka Policji rządowa w Bydgoszczy 23. Komenda administracja Wojewódzka Policji rządowa w Bydgoszczy 24. Filharmonia inne Pomorska w Bydgoszczy II. Opis 111 Oś 4 Region przyjazny środowisku II. Opis 131 Oś 4 Region przyjazny środowisku II. Opis 303 Oś 10 Innowacyj edukacja II. Opis 120 Oś 4 Region przyjazny środowisku Proponuję dopisać do typów beneficjentów: administrację rządową lub jednostki sektora finsów publicznych. Przeciwdziałanie Wzmocnienie Proponuję również dodać drugi typ projektu: "Działania mające celu wzmocnienie systemów monitoringu i zagrożeniom systemów ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania wpływające poprawę bezpieczeństwa ludności w ratownictwa sytuacji wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii". chemicznoekologicznego i służb 4.6 Ochro ratowniczych Wsparcie Proponuję zmienić zapis w pierwszym typie projektu : "Projekty obejmujące prace restauratorskie, środowiska ochrony konserwatorskie oraz inwestycje infrastrukturalne obiektów zabytkowych i obszarach zabytkowych, obszarach turalnego i zasobów kultury poprzemyslowych o wartościach historycznych" zasobów kulturowych 10.4 Edukacja Edukacja Proponuję zmienić zapis w trybie projektów tryb konkursowy dorosłych dorosłych rzecz rynku pracy 4.4 Ochro i Proponuję stępujące brzmienie p. 10.2: rozwój zasobów - Przebudowa, rozbudowa i remont instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych form kultury działalności kulturalnej) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej. Kujawsko-Pomorska Policja planuje przy wykorzystaniu środków unijnych budowę nowoczesnego Policyjnego Centrum Dowodzenia umożliwiającego sprawne zarządzanie siłami i środkami Budowa nowoczesnego Policyjnego Centrum Dowodzenia jest niezgod z zakresem wsparcia PI 5b. Zgodnie z Umową Partnerstwa oraz RPO Policji w czasie dużych akcji. Przestarzałe i nieadekwatne do współczesnych czasów technologie i związane z tym niedoskołości, utrudniają sprawną koordycję działań Policji w sytuacjach WKP wsparcie skierowane będzie działania związane z osiągnięciem celu szczegółowego PI 5b, jakim jest zwiększone zakłócenia porządku publicznego i bezpieczeństwa, klęsk żywiołowych, pościgów transgranicznych, zagrożeń terrorystycznych oraz katastrof i innych dzwyczajnych zdarzeń powodujących nio bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. zagrożenia życia i zdrowia ludzi, środowiska turalnego oraz dóbr materialnych. Na poziomie oddziaływania, projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli, poprawy jakości relacji Policja-obywatel, poprawy efektywności działań Policji poprzez odpowiednie dyslokowanie sił i środków, co wiąże się ze skróceniem czasu reakcji wydarzenia. Realizacja projektu pozwoli w szczególności skrócenie czasu reagowania Policji w sytuacjach kryzysowych poprzez poprawę zarządzania i koordycji, możliwą dzięki usprawnieniu i zintegrowaniu miejsca dowodzenia i systemu wymiany informacji. Zaangażowanie miast w zagospodarowanie terenów przyrzecznych oraz dróg wodnych nie osiągną zamierzonych celów, takich jak: ożywienie turystyczne i terenów drzecznych wzdłuż dróg IZ RPO wprowadziła nowe brzmienie typów projektów: wodnych, rozwój transportu wodnego, poprawa wykorzystania rzek i zbiorników wodnych do transportu śródlądowego - bez podjęcia działań rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa częściowo 1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, w otoczeniu zabytku i mieszkańców i turystów w tym obszarze. Rewitalizacja i ożywianie terenów dbrzeżnych wiąże się ze wzrostem ilości osób korzystających z udostępnionych terenów o walorach przyrodniczych obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych. czy rekreacyjnych. Wychodząc przeciw oczekiwaniom społecznym Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy planuje, przy wykorzystaniu środków unijnych, budowę mobilnych posterunków wodnych akwech wykorzystywanych turystycznie, które zlokalizowane będą barkach platformach w bezpośrednim otoczeniu jbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc. Zadaniem policjantów będzie pełnienie służby obszarach wodnych z wykorzystaniem sprzętu pływającego oraz lądzie w miejscach położonych w pobliżu dróg wodnych o jwiększym sileniu ruchu turystycznego. Obecny zapis uniemożliwi Beneficjentowi jakim jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy pozyskanie środków działania związane z uzupełnieniem wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji Tryb wyboru projektu zostanie zmieniony konkursowy. Poprzedni zapis został wprowadzony omyłkowo. zawodowych przez osoby dorosłe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych. Odnosząc się do zapisów Regiolnego Programu Operacyjnego lata projekty w ramach priorytetu inwestycyjnego miały zostać rozpatrywane w trybie konkursowym. W Strategii rozwoju województwa zapisane jest zadanie: Rozbudowa i remont gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Zatem, użycie dookreśleń: rozbudowa" i remont Kwestia możliwości rozbudowy obiektów - tworzenia nowej kubatury jest jeszcze przedmiotem ustaleń poziomie Komisji Europejskiej. Do stworzyłoby szansę realizację tego zapisu Strategii (lub jego części) ze środków RPO. Powyższe propozycje są zgodne z zapisami i intencjami Osi Priorytetowej VIII POIŚ Ochro dziedzictwa tej pory nie ma ostatecznych rozstrzygnięć w tym temacie. W przypadku uzyskania od KE wiążących rozstrzygnięć, SZOOP zostanie kulturowego i rozwój zasobów kultury, w której mowa m.in. o podnoszeniu standardów infrastruktury instytucji kultury. nio zaktualizowany w tym zakresie. Proponuję nie używać określenia nowe funkcje kulturalne albo precyzyjnie to pojęcie zdefiniować. Ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej mówi o formach (organizacyjnych) działalności kulturalnej, czyli o teatrze (działalności teatralnej), filharmonii (działalności muzycznej), muzeach i galeriach (gromadzeniu i prezentacji dzieł sztuki) itd. 25. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy inne II. Opis 120 Oś 4 Region przyjazny środowisku 4.4 Ochro i rozwój zasobów kultury Proponuję dodanie nowego typu projektu w p. 10: - Zakup i montaż wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury. Zakupy i montaż wyposażenia (w tym instrumentów, oświetlenia, systemów głośnienia, urządzeń technicznych i osprzętu technicznego) służą podnoszeniu standardów instytucji kultury, a nie muszą być koniecznie powiązane z przebudową, rozbudową czy remontem tych instytucji. Brak zgody KE projekty dot. zakupu i montażu wyposażenia w formie samodzielnych projektów. Kwestia ta jest przedmiotem alizy dokonywanej przez KE w odniesieniu do POIiŚ. Rozstrzygniecie będzie miało również przełożenie zapisy ostatecznej wersji SZOOP RPO WKnio P

3 26. Związek organizacja Stowarzyszeń pozarządowa Polska Zielo Sieć II. Opis 87 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność energetycz i energetycz w gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym Proponuje się rozważyć umożliwienie wykorzystania mechanizmu cross-fincingu w przypadku inwestycji w porawę Umożliwienie finsowania krzyżowego w przypadku działań z zakresu efektywności energetycznej ma duży potencjał odnośnie zwiększenia wiedzy i świadomości mieszkańców województwa efektywności energetycznej budynków. temat korzyści płynących z oszczędności energii. Potencjał inwestycji infrastrukturalnych moż będzie w pełni wykorzystać jedynie wówczas, gdy osoby korzystające z efektów inwestycji Altertywnie, proponuje się umożliwienie przezczenia środków z EFRR uzupełjące wobec inwestycji będą posiadały odpowiednie informacje. działania informacyjno-edukacyjne, np. szkolenia dla pracowników obsługujących zakupione urządzenia, jak również przyjęcie preferencji dla projektów przewidujących taki element. Działania tego rodzaju były pierwotnie przewidziane w projekcie RPO WK-P. W wyniku negocjacji Programu z Komisją Europejską musiały jedk zostać usunięte. Tak więc w ramach Działania 3.3 mogą być realizowane wyłącznie przedsięwzięcia inwestycyjne. Działania edukacyjne nio w tym zakresie będą prowadzone z poziomu krajowego w ramach POIiŚ. Działania w ramach cross-fincingu nie zostały przewidziane w RPO WK-P w związku z czym nie mogą zostać wprowadzone etapie SZOOP. 27. Związek organizacja Stowarzyszeń pozarządowa Polska Zielo Sieć II. Opis 87 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność energetycz i energetycz w gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym W punkcie 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów proponuje się by dodać: W przypadku projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wskazane ze względu efektywność jest umożliwienie realizowania ich przez dostawców usług energetycznych (ESCO) Wsparcie mogą uzyskać także inwestycje realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE dotyczącej oraz podstawie umów o usługach energetycznych. efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting umowa o poprawę efektywności energetycznej), realizowane rzecz Beneficjentów (działania), o ile zakres projektu jest zgodny z niniejszym opisem działania. Obecne zapisy nie wykluczają realizacji projektów w ramach ESCO. Zapisy w tym zakresie zostaną jedk doprecyzowane i w SZOOP zostanie zawarty zapis w brzmieniu: "Wsparcie udzielane może być również poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)." 28. Związek organizacja II. Opis 88 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność W punkcie 32. Rodzaj wsparcia instrumentów finsowych oraz jważniejsze warunki przyzwania, proponuje się Brak możliwości sfinsowania inwestycji w modernizację energetyczną budynków jest jedną z jczęstszych przyczyn utrzymywania się w Polsce zjawiska ubóstwa energetycznego. Zgodnie z art. 66 rozp. 1303/2013 w ramach Europejskich y Strukturalnych i Inwestycyjnych wsparcie może przyjąć stępującą Stowarzyszeń pozarządowa energetycz i energetycz w rozważyć również zastosowanie dotacji dla inwestycji w sektorze mieszkiowym, w przypadku gdy inwestycja formę: dotacji, gród, pomocy zwrotnej i instrumentów finsowych, bądź też ich kombicji. Zgodnie tomiast z Umową Partnerstwa (jej Polska Zielo Sieć gospodarka sektorze będzie przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. nio treść jest dla IZ RPO wiążąca) jedną z istotniejszych form wsparcia, która powin zleźć zastosowanie w okresie programowania niskoemisyj w publicznym i to instrumenty finsowe. Alogiczne stanowisko prezentuje Komisja Europejska, która podczas negocjacji RPO WK-P regionie mieszkaniowym podkreślała konieczność stosowania instrumentów finsowych wszędzie tam, gdzie aliza ex ante wykaże taką zasadność. IZ RPO uwzględniła powyższe dyrektywy i zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 zleciła przeprowadzenie alizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła właściwą formę interwencji w poszczególnych obszarach Programu. Warto w tym kontekście zazczyć, że określone w poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz bowiem ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz postępem wdrażania Programu IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Do momentu zatem przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante zastosowanie zjdą formy finsowania wynikające z dotychczas przeprowadzonej alizy w tym obszarze. 29. Związek organizacja II. Opis 91 Oś 3 Efektywność 3.4 W punkcie 11. proponuje się włączenie do katalogu beneficjentów również organizacji pozarządowych. Katalog beneficjentów funduszy unijnych OZE powinien być szeroki i umożliwiać skorzystanie również organizacjom pozarządowym niedziałającym dla zysku. Organizacje pozarządowe mają Organizacje pozarządowe, zgodnie z katalogiem beneficjentów ujętym w RPO WK-P, zostaną włączone do katalogu beneficjentów w ramach Stowarzyszeń pozarządowa energetycz i Zrównoważo często zczne doświadczenie z zakresu prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych, powinny być zatem potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach działania, szczególnie odnośnie Działania 3.4. Polska Zielo Sieć gospodarka mobilność 3. typu projektów. / Stowarzyszenie niskoemisyj w miejska i Tilia regionie promowanie 30. Związek organizacja II. Opis 92 Oś 3 Efektywność 3.4 W punkcie 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów, odnośnie podpunktu Modernizacja systemów Wskazane jest przyjęcie ograniczeń w odniesieniu do dofinsowania inwestycji z zakresu energooszczędnego oświetlenia, jako inwestycji które są z reguły ekonomicznie opłacalne i mają krótki W systemie realizacji RPO WK-P tego rodzaju inwestycje będą przede wszystkim realizowane w ramach polityki terytorialnej województwa w Stowarzyszeń pozarządowa energetycz i Zrównoważo oświetlenia ulicznego, proponuje się dodać stosowne ograniczenia, poprzez: okres zwrotu i jako takie nie muszą być dmiernie wspierane z funduszy unijnych. oparciu o zapisy ZIT, OSI lub ORSG. Inwestycje tam ujęte muszą zaś realizować określone cele i wslaźniki RPO WK-P, co ogranicza juz Polska Zielo Sieć gospodarka mobilność - wspierane będą tylko kompleksowe projekty, obejmujące zczną część punktów świetlnych danym obszarze nio tym samym zamiar realizacji, jako priorytetowych, projektów z zakresu oświetlenia publicznego. W związku z powyższym nie przewiduje się niskoemisyj w miejska i - wprowadzenie procentowego ograniczenia finsowania przedsięwzięć z zakresu energooszczędnego oświetlenia stosowania limitu kwotowego dla tego rodzaju projektów. Nie przewiduje się również łożenia obowiązku realizacji kompleksowych regionie promowanie projektów w tym zakresie. Każde ilościowo zastosowanie oświetlenia energooszczędnego przyczyni sie do obniżenia emisji CO2, a w interesie beneficjenta powin być troska o jak jwiększą efektywność kosztową projektu, która będzie równiez ocenia. 31. Związek organizacja II. Opis 93 Oś 3 Efektywność 3.4 W punkcie 26: Inwestycji tego typu są z reguły ekonomicznie opłacalne i mają krótki okres zwrotu i jako takie nie muszą być dmiernie wspierane z funduszy unijnych. SZOOP zawiera maksymalny poziom dofinsowania możliwy do uzyskania. Poziom ten może zostac zmniejszony etapie kryteriów wyboru Stowarzyszeń pozarządowa energetycz i Zrównoważo proponuje się zcznie zmniejszyć maksymalny poziom dofinsowania kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów. Polska Zielo Sieć gospodarka mobilność projektów dotyczących modernizacji oświetlenia miejskiego. nio niskoemisyj w miejska i regionie promowanie 32. Związek organizacja II. Opis 94 Oś 3 Efektywność 3.4 W punkcie 27: Organizacje pozarządowe niedziałające dla zysku często nie posiadają wystarczających środków zapewnienie 15% udziału w projektach o dużej wartości. Odniżenie tego progu zapewni Należy zwrócić uwagę fakt, że ramach RPO WK-P w Działaniu 3.4 (oraz 3.5.2) nie przewiduje się realizacji osobnego typu projektu Stowarzyszeń pozarządowa energetycz i Zrównoważo Proponuje się obniżyć lub usunąć minimalny wkład własny beneficjenta, w przypadku projektów edukacyjnoinformacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe. członków). nio działania były widoczne, ale wyłącznie jako element projektów inwestycyjnych w Działaniu. W kwestii obniżenia poziomu wkładu własnego większą dostepność i absorpcję funduszy. Należałoby dodatkowo rozważyć możliwość pokrycia części wkładu własnego przez organizację pozarządową w formie wolontariatu (społecznej pracy polegającego działaniach informacyjnych. Wynika to m.in. z negocjacji z KE. Ten typ projektu, został ujęty w SZOOP, aby tego rodzaju Polska Zielo Sieć gospodarka mobilność / Stowarzyszenie niskoemisyj w miejska i leży zauważyć, że w przypadku projektów realizowanych obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu Tilia regionie promowanie państwa, co może przyczynić sie do zwiększenia poziomu dofinsowania w Działaniu. Poziom dofinsowania z budżetu państwa oraz maksymalny % dofinsowania wydatków kwalifikowalnych poziomie projektu zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 33. Oddział inne II. Opis 111 Oś 4 Region Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pozarnych woj. kujawsko - pomorskiego nie jest jednostką operacyjną ochrony przeciwpożarowej, tj. nie uczestniczy bezpośrednio w Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pozarnych woj. kujawsko - pomorskiego realizował już projekty w perspektywie finsowej Wojewódzki przyjazny Przeciwdziałanie Wzmocnienie PKT rozszerzyć listę beneficjentów o: jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (stowarzyszenia), jednostki działaniach ratowniczo - gaśniczych, co powoduje, że nie raozszerzając listy beneficjentów niemożliwe będzie osiągnięcie produktów i rezultatów działania. częściowo , które zakończyły się osiągnięciem założonych wskaźników. Realizacja projektu przez jeden podmiot pozwoli skoordynowanie Związku środowisku zagrożeniom systemów zadań w tym zakresie. Zgodnie z decyzją IZ, jednostki będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach Działania Ochotniczych Straży ratownictwa wyłącznie jako partner Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa ego. Pozarnych woj. chemicznoekologicznego i kujawsko - pomorskiego służb 34. Oddział inne II. Opis 111 Oś 4 Region ratowniczych PKT zwiększyć alokację finsową działanie do wartości 2 mln. euro zwiększenie alokacji do kwoty określonej w opisie osi priorytetowych RPO WK-P (str. 123), pozwoli w pełni osiągnięcie efektywnego wsparcia dla jednostek OSP. Alokacja ma charakter indykatywny i może ulegać zmianom w trakcie wdrażania Programu. Komisja Europejska warunkowo zgodziła się Wojewódzki przyjazny Przeciwdziałanie Wzmocnienie ujęcie tego typu projektów w RPO - maksymalnie 10% alokacji CT5 lub do 2 mln euro. Związku środowisku zagrożeniom systemów nio Ochotniczych Straży ratownictwa Pozarnych woj. chemicznoekologicznego i kujawsko - pomorskiego służb 35. Remigiusz Kiner II. Opis Oś Promowanie ratowniczych Wsparcie Wnoszę o uwzględnienie wsprarcia w formie bezzwrotnych dotacji Województwo e jest w tym momencie jedynym które w ramach perspektywy planuje uruhomienie wsparcia zwrotnego w tak szerokim zakresie. Należy mieć W ramach poddziałania IZ RPO nie zamierza wspierać wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych rynek. Tego typu wsparcie Wzmocnienie inwestycji procesów uwadze, że wdrażanie w działalności gospodarczej wyników prac B+R jest wysoce innowacyjne i ryzykowne dlatego powinno być promowane po przez bezzwrotne dotacje jak ma to miejsce w będzie dostępne w ramach działania 1.6. W ramach poddziałania IZ RPO planuje uruchomić dwa rodzaje wsparcia - sfinsowanie innowacyjności i przedsiębiorstw wdrożeniowych innych regioch. Obecne założenia w mojej opini uniemożliwą wielu firmom rozwój w kierunku innowacyności i tym samym zachamują rozwoj gospodarczy całego. zakupu przez przedsiębiorców wyników prac badawczo-rozwojowych w celu ich kontynuacji i wdrożenie (aż do etapu pierwszej produkcji) konkurencyjności w badania i oraz wsparcie kapitałowe mające celu zakładanie nowych przedsiębiorstw w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Co do formy gospodarki innowacje wsparcia to chwilę obecną, zgodnie z wynikami alizy ex ante w ramach poddziałania zastosowanie zjdą instrumenty finsowe - pożyczki i instrumetn kapitałowy, przy czym dokładne zasady ich zastosowanie zostaną uzgodnie z podmiotami wdrażającymi instrumenty finsowe. IZ RPO w ramach planowanej aktualizacji aliizy ex ante rozważy zasadność stosowania w tym obszarze, zamiast instrumentu finsowego pomocy zwrotnej. 36. Remigiusz Kiner II. Opis Oś Wspieranie Wnoszę o uwzględnienie wsprarcia w formie bezzwrotnych dotacji Obecny stan rozwoju gospodarczrgo przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego wymaga dalszego wsparcia dotacyjnego. Pożyczki (wet preferencyjne) nie zaspokajają potrzeb IZ RPO wprowadzi w ramach działania 1.6. możliwość pozyskiwania dotacji wzmocnienie konkurencyjności MŚP, w szczególności Wzmocnienie tworzenia i większości firm. SzOOP wojeództwa kujawsko-pomorskiego jest jedynym z dotychczas opublikowanych przez poszczególne województwa który wyłącza całkowicie możliwość uzyskania dotacji wdrożenie rynek wyników prac badawczo-rozwojowych sfinsowanych w ramach poddziałania i innowacyjności i rozszerzania przez przedsiębiorstwa wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Taki stan rzeczy w jbliższych 5 lata może doprowadzić do zczego wzrostu dysproporcji w skali nowoczesności konkurencyjności zaawansowanyc przesiebiorstw kuj-pom w stosunku do przedsiębiorstw z innych województw które mają założony dostęp do finsownia bezzwrotnego. Uzasadnionym było by bezzwrotne dotowanie gospodarki h zdolności w inwestycji MŚP wykazujacych wzorem innych wojeództw zczną nowoczesność rozwiązań - np po przez kryterium obligatoryjne wybotru projektów - zastosowanie rozwiązań w zakresie zakresie innowacyności produktowej lub procesowej stosowanych w skali kraju nie dłużej niż 3 lata. rozwoju produktów i 37. Grudziądzkie inne VI. Słowniczek 343 N/D N/D usług N/D Uwaga. Brak definicji organizacji pozarządowej. Propozycja zgod z definicją w Szczegółowym opisie osi Brak takiej definicji może komplikować składanie wniosków przez takie jednostki organizacyjne jak np. Grudziądzkie Centrum Caritas będące jednostkami wydzielonymi skarbowo z kościelnej W słowniczku zostanie doda definicja organizacji pozarządowej zgod z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności Centrum Caritas im. priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Województwa ego lata osoby prawnej, którym takie prawo przysługuje podstawie Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie. Ujęcie w Słowniczku takiej definicji Organizacji pozarządowej przyczyniłony się także pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) Błogosławionej Juty do uproszczenia wymieniania w p. 11. Typ beneficjenta organizacji pozarządowych i kościołów. Nie trzeba by wymieniać odrębnie kościołów. Podto kościelne osoby prawne i ich jednostki Organizacja pozarządowa organizacyjne byłyby zrówne w prawach z organizacjami pozarządowymi. W obecnych zapisach np. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych tylko organizacje pozarządowe mogą być beneficjentem. Niebędące jednostkami sektora finsów publicznych, w rozumieniu przepisów o finsach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia, z wyłączeniem: a) partii politycznych, b) samorządów zawodowych, c) fundacji utworzonych przez partie polityczną, d) klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.): a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyzniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznia, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, b) stowarzyszenia jednostek. 38. Grudziądzkie inne VI. Słowniczek 343 N/D N/D N/D Uwaga.. Brak definicji przedsiębiorstwa. Propozycja zgod z definicją w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Brak takiej definicji może wykluczyć składanie wniosków przez jednostki organizacyjne kościelnych osób prawnych prowadzące działalność gospodarczą. Grudziądzkie Centrum Ekonomii Centrum Ekonomii Regiolnego Programu Operacyjnego Województwa ego lata Przedsiębiorstwo Społecznej Pomost jest taką jednostką wydzieloną skarbowo do prowadzenia działalności gospodarczej z kościelnej osoby prawnej. Nie posiada więc wpisu do KRS przedsiębiorców lecz Społecznej Pomost podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła ma prawo prowawadzić działalność gospodarczą. W rozumieniu prawa unijnego jest więc przedsiębiorcą. Za przedsiębiorstwo, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia r. uzjącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z , str. 1) uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. Instytucja Zarządzająca RPO wprowadzi do słowniczka SZOOP-a definicję przedsiębiorstwa zgodną z art.. 1 rozporządzenia KE 651/2014.

4 39. Warsztat przedsiębiorstw Samochodowy - o SklepPrzemysław Sękowski, Czernikowo 40. Lidia Maślanka/ inne Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy Oś 1 Pomoc w formie dotacji powin być skierowa do przedsiębiorstw (bez względu ich wielkość, przede Wzmocnienie wszystkim do MŚP), które kształcą uczniów podejmując ten trud, pomimo żadnej pomocy państwa w tym zakresie. innowacyjności i Dotacje powinny dotyczyć z jednej strony rozwoju firmy i wzrostu zatrudnienia, z drugiej zaś tworzenia dogodnych konkurencyjności warunków do kształcenia młodzieży w rzeczywistych warunkach pracy nowoczesnym sprzęcie. Dotacje z UE gospodarki powinny prowadzić do jeszcze większej współpracy przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi. Takie działania dają szansę to aby rynku pracy pojawiała się kadra posiadająca kwalifikacje do podjęcia pracy w danym zawodzie. II. Opis 120 Oś 4 Region 4.4 Ochro i Wsparcie Zmia treści typu projektu w pkt. 2. Przebudowa i rozbudowa instytucji kultury ( w tym dostosowanie istniejącego przyjazny rozwój zasobów ochrony obiektu do nowych funkcji kulturalnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności środowisku kultury zasobów kultury kulturalnej. Jako wieloletni przedsiębiorca, zabieram głos w konsultacjach społecznych SZOOP i pozwalam sobie wysunąć propozycję przezczenia części pieniędzy z UE dofinsowanie takich firm jak moja w celu W ramach działania 1.6. IZ RPO planuje uruchomienie wsparcia dotacyjnegp w wysokości około 61 mln EUR. Wsparcie to w pierwszej profesjolnego kształcenia i wychowywania młodzieży w zawodzie mechanika i mechatronika w warunkach poziomie autoryzowanego serwisu. kolejnosci będzie skierowane wzmocnienie konkurencyjności MŚP - jedkże etapie projektowania kryteriów wyboru projektów IZ RPO Prowadząc obserwacje młodzieży, która w ostatnich latach trafiła do szego serwisu, moż śmiało wnioskować, iż ich poziom wiedzy jest zcznie większy nie tylko w zakresie ilości przyswojonej wiedzy oraz praktyki, ale nio może wprowadzić rozwiązania "kierujące" wsparcie przedsiębioców współpracujących aktywnie ze szkołami zawodowymi, czy też również zakresu tej wiedzy. W dzisiejszych czasach w Państwowych szkołach nie moż zaobserwować żadnych zmian, jeżeli chodzi o uczycieli, a przede wszystkim o sprzęt którym młodzież jest uczo. Są to oferujący w swoich przedsiębiorstwach staże zawodowe. Należy podkreślić także, że IZ RPO dostrzega problemy szkolnictwa zawodowego przestarzałe maszyny i urządzenia z lat 90 tych. Z przykrością oraz zatrwożeniem leży podkreślić, iż praktykach organizowanych przez szkoły młodzież uczy się takich pojazdach jak Fiat 125p i 126p. Dzieje się tak zarówno w szkołach w Toruniu jak i Lipnie. W szym serwisie uczniowie mają możliwość obserwacji, a także pomocy mechanikowi w prawie pojazdów często nieprzekraczających rocznikowo 1 roku. Mamy bieżąco terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Z tego powodu w ramach RPO WK-P wsparcie będzie skierowane edukację możliwości porównywania zdolności i możliwości zdobywania wiedzy szych uczniów z uczniami odbywającymi praktyki w szkołach. Należy także wziąć pod uwagę fakt, iż w szkole uka odbywa się w grupie oraz w zawodowę w ramach poddziałania oraz To w tych obszarach wsparcie zostanie skierowane infrastrukturę szkół zawodowych. większości zasadzie obserwacji. W szym serwisie uczeń jest bezpśrednio skierowany do jednego mechanika, który go prowadzi przez prawie cały okres odbywania praktyk i bieżąco przekazuje mu coraz bardziej Jeżeli chodzi tomiast o finsowanie działań związanych z praktykami zawodowymi to w ramach poddziałania IZ RPO wesprze zaawansowaną wiedzę. Zdecydowanym atutem takiej uki jest także stopniowo wzrastające zaangażowanie ucznia, który wraz z większą wiedzą teoretyczną dostaje możliwość samodzielnej prawy pod okiem mechanika. szkoły zawodowe w organizacji praktyk. W ramach tego wsparcia przedsiębiorcy przyjmujący uczniów będą mogli pokryć część kosztów Nasi jzdolniejsi uczniowie 3 roku uczania potrafią wykonywać jprostsze prawy samodzielnie w sposób z technologią zgodną z zaleceniami producenta oraz zgodnie z BHP. Niejednokrotnie podczas egzaminu, si związanych z praktykami. absolwenci spotykali się z pytaniami egzamitora o ilość posiadanej wiedzy oraz umiejętności. Nasi uczniowie potrafili samodzielnie wykonywać powierzone im czynności, gdzie alogicznie uczniowie po praktykach odbytych w szkołach musieli mieć dzorującego mechanika, który musiał pomagać. Niestety brak wiedzy oraz brak praktyki młodych ludzi przejawia się bardzo mocno rynku pracy. Niejednokrotnie poszukiwaliśmy pracowników i za każdym razem wiedza młodych ludzi była porażająca, pozbawio wet podstaw nie wspomijąc o możliwościach prawy pojazdów wyposażonych w zaawansowane technologie. W tej chwili rynek pracy mechaników prawie nie istnieje. Nawet w autoryzowanych serwisach dochodzi do sytuacji, że jest jeden doświadczony mechanik, który musi pilnować kilku asystentów mechanika. Serwisy podobne szemu starając się sprostać wymaganiom rynku motoryzacyjnego zainwestowały ogromne pieniądze w sprzęt, niestety w większości przypadków wiązało się to z obciążeniami kredytowymi. W tej chwili rynek także wymaga dalszych inwestycji z racji rozwoju poziomu technologii obecnej w samochodach. Niestety sz serwis nie ma już możliwości dalszych inwestycji w nowy sprzęt z pomocą kredytów, ponieważ jest to zbyt obciążające dla płynności finsowej. W takim przypadku młodzież nie ma możliwości zapoznia się z jnowszym sprzętem do prawy i diagnozowania pojazdów. Szanse związane z wykorzystaniem dotacji z UE wymagają własnego wkładu, który w obecnej chwili przy cech zaawansowanego sprzętu jest bardzo wysoki i nie możliwy dla większości małych serwisów. W takiej sytuacji pomoc z Urzędu Marszałkowskiego wydaje się niezbęd. Pomoc powin być skierowa do przedsiębiorstw (bez względu ich wielkość, przede wszystkim do MŚP), które kształcą uczniów podejmując ten trud, pomimo żadnej pomocy państwa w tym zakresie. Dotacje powinny dotyczyć z jednej strony rozwoju firmy z drugiej zaś tworzenia dogodnych warunków do kształcenia młodzieży w rzeczywistych warunkach pracy nowoczesnym sprzęcie. Dotacje z UE powinny prowadzić do jeszcze większej współpracy przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi. Takie działania dają szansę to aby rynku pracy pojawiała się kadra posiadająca kwalifikacje do podjęcia pracy w danym zawodzie. Bardzo krzywdzące i demobilizujące jest oglądanie jednorocznych firm, które są wykładane ogromne dotacje z różnych instytucji. Otwieranie firm pewno sprzyja gospodarce, jedkże jaki sens ma otwieranie przedsiębiorstw w gałęziach, w których doświadczone i rozwinięte przedsiębiorstwa sobie ciężko radzą. W szej miejscowości zdecydowa większość dotacji przyzwanych otwieranie nowych przedsiębiorstw nie została poprawnie wykorzysta. Firmy zostały pozamykane po wymaganym okresie prowadzenia działalności, a osoby które wzięły dotacje wylądowały w urzędzie pracy kuroniówce obciążając państwo, a co za tym idzie przedsiębiorców płacących podatki. Nie da się ukryć, że bardzo widoczne stało się finsowanie jbogatszych dużych przedsiębiorstw oraz finsowanie nowych przedsiębiorstw, które bardzo szybko upadają. Jak wiadomo jwięcej jest przedsiębiorstw małych i średnich, jedk bardzo ciężko zdobyć m jakiekolwiek wsparcie. Na własnym przykładzie wiem, że z przykrością musiałem zrezygnować z innowacyjnego projektu polegającego utworzeniu nowoczesnej hamowni, której moż by szkolić zawodowo i zainteresować młodzież w jednym z jbardziej topowych zawodach tj. chiptuninh czyli modyfikacje oprogramowania sterownika silnika w celu zwiększenia mocy, co w dzisiejszych czasach jest tematem zainteresowania młodzieży dzięki rozwojowi sportów motoryzacyjnych w Polsce takich jak drift.; ekotuning, który też jest tematem jak jbardziej czasie z powodu ogólnoświatowego trendu dbania o środowisko turalne. Miliony złotych z UE jest przezczonych wnioski utworzenie nowych miejsc pracy, które i tak nie są obsadzone, ponieważ młodzież masowo wyjeżdża za lepszymi zarobkami. Jeżeli serwisy dysponują starym sprzętem i ceny usług są niskie to ciężko zaoferować pracownikowi godziwe zarobki. Nowoczesny sprzęt zapewnia wyższe ceny oraz większe przychody przy tych samych kosztach. Jeżeli nie przekaże się pomocy finsowej przedsiębiorstwom takim jak sze (które od lat kształcą uczniów) to w niedalekiej przyszłości zbraknie w Polsce wykwalifikowanych elektromechaników i mechaników, a co za tym idzie nie będzie też uczycieli zawodu kształcących młodą kadrę, która wyraża spore zainteresowanie sportami motoryzacyjnymi. Przy obecnej tendencji w Polce jest coraz więcej urzędników przy malejącej liczbie Bez mozliwości rozbudowy ograniczy działania szej jednostki. W oś wpisywały się zadania ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pom do roku 2020 i tam jest mowa o : Modernizacji i Kwestia możliwości rozbudowy obiektów - tworzenia nowej kubatury nie została w pełni rozstrzygnięta przez Komisję Europejską. W rozbudowie gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Podto w POIŚ w VIII osi piorytetowej w działalniach wymienione są miedzy innymi działalnia w przypadku uzyskania od KE wiążących rozstrzygnięć, SZOOP zostanie zaktualizowany w tym zakresie. zakresie: przebudowy i rozbudowy, remowacją, restauracją obiektów zabytkowych nio 41. Parafia inne Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP, Markowice 5, Strzelno 42. Prezydium Sieci inne Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 43. zebranych Prezydium z Sieci LGD) inne Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 44. zebranych Prezydium z Sieci LGD) inne Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 45. zebranych Prezydium z Sieci LGD) inne Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 46. zebranych Prezydium z Sieci LGD) inne Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 47. zebranych Prezydium z Sieci LGD) inne Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 48. zebranych Prezydium z Sieci LGD) inne Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 49. zebranych Prezydium z Sieci LGD) inne Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych zebranych z LGD) II. Opis 69 Oś 2 Cyfrowy 2.2 Cyfrowa 11 Typ beneficjenta - dołączenie kościelnych osób prawnych W grupie beneficjentów nie wymienia się kościelnych osób prawnych. Kościelne osoby prawne (np. parafie) są w posiadaniu cennych zasobów kulturowych, dziedzictwa regiolnego. Przewidziany w RPO WK-P katalog potencjalnych beneficjentów, właściwy dla PI 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e- region dostępność i Wnioskujemy o włączenie ich do grupy beneficjentów, ponieważ wiemy, że jednostki te są zainteresowane digitalizacją posiadanych dóbr. administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia, nie uwzględnia wskazanego w przedmiotowej uwadze typu użyteczność nio beneficjenta. Pkt 11 SZOOP w tym zakresie jest spójny z zapisami zawartymi w Programie, które z kolei stanowią wynik uzgodnień z Komisją informacji Europejską, a co za tym idzie nie mogą zostać zmienione. W związku z powyższym brak możliwości rozszerzenia katalogu potencjalnych sektora beneficjentów w pkt 11 SZOOP o nowy, sugerowany w przedmiotowej uwadze, typ beneficjenta. publicznego Niezależnie od powyższego, dmienić leży także, iż zanim Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską, IZ RPO opracowywała oraz zasobów kolejne jego projekty, z których żaden również takiego typu beneficjenta nie uwzględniał. Wyjaśnić trzeba dto, iż projekt 2.0 Programu w uki, kultury i dniach był poddany konsultacjom społecznym, w trakcie których nie zgłoszono uwagi mającej celu rozszerzenie dziedzictwa katalogu potencjalnych beneficjentów o proponowany obecnie typ beneficjenta. II. Opis 190 Oś 7 Rozwój regiolnego 7.1 Rozwój N/D pkt. 11 Typ beneficjenta - Brak możliwości udzielenia dofinsowania osobom fizycznym zamierzającym założyć Wiele osób oczekuje od przyszłego okresu programowania wsparcia finsowego podjęcie działaności gospodarczej, wynika to z liczby osób jakie kontaktują się bieżąco z biurem LGD w tej W ramach Działania 7.1 nie przewiduje się udzielania wsparcia bezpośrednio zakładanie firmy. Ograniczeniem w tym zakresie są już zapisy lokalny kierowany lokalny działaność gospodarczą. Proponuje się dodanie zapisów: 1.) w typach beneficjenta - osób fizycznych 2) w typach sprawie. Jedną z form wsparcia rozwoju gospodarczego obszarze LGD powinny być zatem również działania wspierające osoby chcące założyć własną działalność. RPO WK-P dla osi 7. Tego rodzaju wsparcie w RPO WK-P będzie możliwe w ramach osi priorytetowej 8: Działanie 8.1 i Działanie 8.3. przez społeczność kierowany przez projektów - wsparcie inwestycyjne tworzenie mikro i małych przedsiębiorstw 3) w liscie wskaźników - liczba nio społeczność utworzonych przedsiębiorstw. II. Opis 190 Oś 7 Rozwój 7.1 Rozwój N/D Na liście wskaźników produktu jest: liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych rewitalizowanych obszarach, Zapis ułatwi monitorowanie osiągania tego wskaźnika. Wskaźnik w tym brzmieniu SZOOP został ujęty w RPO WK-P, w związku z czym nie może zostać zmieniony. lokalny kierowany lokalny sugeruje się zmianę zapisu liczba obiektów infrastruktury zmodernizowanych ze środków RPO zlokalizowanych przez społeczność kierowany przez rewitalizowanych obszarach nio społeczność II. Opis 191 Oś 7 Rozwój 7.1 Rozwój N/D pkt. 18. Tryb wyboru projektów: w przypadku protestów zmia zapisów : Przyjmowanie protestów - zgodnie z Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2015 r. o RLKS Wyboru LSR dokonuje się przy zastosowaniu określonych w tym artykule kryterów, w tym odnoszacych się do zasad wyboru Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności protesty rozpatruje zarząd lokalny kierowany lokalny procedurą określoną w LSR. opereacji. Zasady te jak pokazuje podręcznik dla LGD w zakresie opracowania LSR obejmują również określenie sposobu informowania o wynikach oceny Rady LGD i możliwość odwołania się od województwa. przez społeczność kierowany przez decyzji. Zatem kwestia odwołań win być każdorazowo okreśło w LSR i uzależnio jest od decyzji LGD w tym zakresie. nio Zapisy w pkt. 18 zostaną przeformułowane w stępujący sposób: społeczność "Nabór i oce wniosków Lokal Grupa Działania / Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przyjmowanie protestów Lokal Grupa Działania /Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa ego". II. Opis 191 Oś 7 Rozwój 7.1 Rozwój N/D TYP projektu 1 - projekty tylko zgodne z LPR - propozycja zmiany zapisu w pkt. 19. Typ projektu 1... Realizowane Brak ten moment ustawy o rewitalizacji, powoduje trudności (opóźnienia) związane z przygotowaniem przez lokalne samorządy Lokalnych Programów Rewitalizacji. W sytuacji planowanego Wszelkie działania rewitalizacyjne muszą wynikać z GPR/LPR. Wynika to z zapisów RPO WK-P. Tak więc warunek ten w SZOOP nie może zostać lokalny kierowany lokalny będą wyłącznie Przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji... Realizowane będą zamknięcia boru wniosków wybór Lokalnych Strategii w paźnierniku 2015 r. w LSR winny zleźć się jedynie rekomendacje w zakresie typów oeracji możliwych do realizacji w zmieniony. przez społeczność kierowany przez w szczególności Przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji ramach LSR, które zjdą później odwierciedlenie w LPR przygotowywanych przez samorządy. Dobrym rozwiązaniem wydaje się przeniesienie wprost zapisu "wyłącznie przedsięwzięcia nio społeczność wynikające z LPR" do LSR jako kryterium dostępu w procedurze oceny zgodności operacji z LSR. II. Opis 193 Oś 7 Rozwój 7.1 Rozwój N/D Maksymalny % poziom dofinsowania UE (pkt. 25) oraz max. poziom dofinsowania całkowitego (pkt. 26) - Zgodnie z art. 120 ust. 5 Rozporządzenia PE i R nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. cyt: "5. Maksymal stopa dofinsowania zgodnie z ust. 3 poziomie osi priorytetowej zostaje Zgodnie z art. 120 rozporządzenia 1303/2013 maksymal stopa dofinsowania poziomie osi priorytetowej może zostac zwiększo o lokalny kierowany lokalny propozycja zwiększenia dofinsowania z 85% 95% powiększo o dziesięć punktów procentowych, w przypadku gdy całość osi priorytetowej jest realizowa za pośrednictwem instrumentów finsowych lub w ramach rozwoju lokalnego dziesięć punktów procentowych w przypadku, gdy oś ta jest w całości dedykowa realizacji instrumentu RLKS. W jbliższym czasie tego przez społeczność kierowany przez kierowanego przez społeczność" Nieuzasadnionym wydaje się zatem obniżanie poziomu dofinsowania do 85%. Możliwośc zwiększenia poziomu dofinsowania o 10% jest głównym atutem rodzaju zmia zostanie wprowadzo do Umowy Parnerstwa. W stępnej kolejności IZ RPO będzie mogła podjąć renegocjacje RPO WK-P w społeczność realizacji RLKS w ramach RPO. Poddto Beneficjentami działania będą m. in. organizacje pozarządowe i LGD - tej kwestii. Biorąc powyższe pod uwagę w SZOOP zostanie już zawarty poziom dofinsowania zgodny z zapisami art. 120 rozporządzenia podmioty te w większości nie prowadzą działalności gospodarczej,a co za tym idzie w większości nie posiadają własnych/ wystarczających środków wkład własny. Wymóg wkładu beneficjenta 1303/2013, tj. 95%. poziomie 15% spowoduje, że wiele podmiotów nie będzie w stanie zabezpieczyć takich środków realizacje projektów. Oddolne incjatywy będące podstawą podejścia Leader nie będąmogły być realizowane. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, iż wkłąd własny stanowi dużą barierę do sięgania po środki przez organizacje pozarządowe. II. Opis 194 Oś 7 Rozwój 7.1 Rozwój N/D Pkt 28 Minimal i maksymal wartość projektu - propozycja zmiany kwoty: min. z 1 tys. zł 10 tys zł, kwoty max. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia LGD proponowane poziomy dofinsowania są niewystarczające zwłaszcza wobec zaproponowanego wskaźnika rezultatu związanego ze "Wzrostem Do SZOOP wprowadzone zostaną zmiany zgodnie ze zgłoszoną uwagą, tj. zwiększenie minimalnej kwoty projektu do 10 tys. zł oraz lokalny kierowany lokalny z 50 tys. zł 100 tys. zł, zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach". Podto trudno mówić o wsparciu firmy i jej rozwoju przy kwocie 1 tys. zł. Każda LGD może w kryteriach wyboru LSR preferować oczywiście zwiększenie maksymalnej kwoty projektu do 100 tys. zł. przez społeczność kierowany przez operacje mniejsze, RPO nie powinno jedk stawiać takich ograniczeń. społeczność. II. Opis 305 Oś 11 Rozwój 11.1 Włączenie N/D pkt Minimal i maksymal wartość projektu - punkt wymaga doprecyzowania zapisów zwłaszcza w Konieczność doprecyzowania zapisów wydaje się koniecz wobec zapisów art. 35 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., który do Kwestia określenia kwot dotyczących kosztów bieżących i animacji podlega w tym momencie ustaleniom z Ministerstwem Rolnictwa i lokalny kierowany społeczne kontekście 4 i 5 typu projektów. Proponowany zapis: Typ projektu 4 i 5 - max. do 16% całkowitych wydatków wskazuje iż: Wsparcie kosztów bieżących i kosztów animowania, o których mowa w ust. 1 lit. d) i e) nie przekracza 25% całkowitych wydatków publicznych poniesionych w ramach wykorzysta Wsi oraz Województwem Podlaskim. przez społeczność obszarach publicznych poniesionych w ramach Lokalnej Strategii współfinsowanej w szczególności z Europejskiego rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zaproponowany poziom 16% wynika z symulacji kosztów przeprowadzonej wspólnie z LGD woj. podlaskiego. Włączenie społeczne wymaga nia objętych LSR u Społecznego pracy animatora i inicjatora projektu. LGD to nie tylko instytucje wybierajace i rozliczejace projkety, które złożą beneficjenci, ale animatorzy działań oddolnych danym terenie. Występuje tu dalszym ogrom róznica miedzy regiolnymi i centralnymi istyctucjami wdrażajacymi oraz LGD. Na tym właśnie w zamyśle inicjatorów tego podejscia polagać ma Rozwój Kierowany przez Lokalną etapie prac Społeczność. II. Opis 306 Oś 11 Rozwój 11.1 Włączenie N/D pkt. 12. Grupa docelowa - doprecyzowanie zapisów związanych z grupami docelowymi (osoby zagrożone ubóstwem Dookreślenie grup docelowych jest niezbędne do prawidłowego przygotowania przez LGD wielofunduszowych rozwoju lokalnego zwłaszcza w kontekście planowanych projektów Zarówno definicja "osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" jak i definicja tych osób zostały zdefiniowane w lokalny kierowany społeczne lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób) grantowych i proponowanych form wsparcia. Szczególnie nieprecyzyjnym wydaje się zapis " otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest częściowo Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków przez społeczność obszarach to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie)..." Czy wobec zapisu grupa docelowa w ramach projektu może składać się w większości z osób z tzw. ""? Europejskiego u Społecznego i Europejskiego u Regiolnego lata opracowanych przez MIiR a zatem te objętych LSR definicje zostaną wskazane w Słowniczku SzOOP. Należy również zazczyć, iż otoczenie będzie mogło uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do aktywizacji osób z głównej grupy tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (takie zapisy zostały zawarte w opisie grupy docelowej), co będzie każdorazowo weryfikowane etapie oceny wniosków.

5 50. Prezydium Sieci Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 51. zebranych Prezydium z Sieci LGD) Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 52. zebranych Prezydium z Sieci LGD) Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 53. zebranych Prezydium z Sieci LGD) Kujawsko - Pomorskich LGD (redakcja: Dorota Stanek Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pąłuk" - podstawie danych 54. zebranych Zakład z LGD) Pielęgcyjno- Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu 55. Zakład Pielęgcyjno- Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu 56. Zakład Pielęgcyjno- Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu 57. Zakład Pielęgcyjno- Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu 58. Zakład Pielęgcyjno- Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu 59. Zakład Pielęgcyjno- Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu 60. Ewa Malicka/Towarzyst wo Rozowju Małych Elektrowni Wodnych inne inne inne organizacja pozarządowa jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka organizacja pozarządowa 61. Rafał Sękowski 62. Rafał Sękowski 63. Rafał Sękowski 64. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 65. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 66. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 67. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis 306 Oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 307 Oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 308 Oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 153 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 153 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 158 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 240 Oś 9 Solidarne społeczeństwo 251 Oś 9 Solidarne społeczeństwo 304 Oś 10 Innowacyj edukacja 77 Oś 3 Efektywność energetycz i gospodarka niskoemisyj w regionie 18 Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 18 Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 21 Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 17 Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 17 Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 18 Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 22 Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 11.1 Włączenie społeczne obszarach objętych LSR 11.1 Włączenie społeczne obszarach objętych LSR 11.1 Włączenie społeczne obszarach objętych LSR 11.1 Włączenie społeczne obszarach objętych LSR 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 9.1 Aktywne włączenie i rozwój usług społecznych w 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 10.4 Edukacja dorosłych 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odwialnych 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje N/D N/D pkt. 18. Tryb wyboru projektów: proponowany zapis wydaje się sprzeczny z zapisami art. 32 ust. 3 rozporzadzenia PEiR nr 1303 Proponuje się rozszerzyć zapis: Tryb konkursowy; Za bór i ocene wniosków odpowiedzialne są Loklane Grupy Działania/ Departament Wdrażania EFS UM WK-P dodatkowo w odniesieniu do protestów proponuje się zapis: Przyjmowanie protestów - zgodnie z procedurą określoną w LSR. pkt. 10 Typy projektów : w pkt 1e dopracyzowac, zapisy w ramch aktywizacji społeczno - zawodowwej proponowany zapis: 1 e) aktywizacja społeczno - zawodowa ( w tym szkolenia, kursy i inne formy wsparcia podnoszące kompetencje i/lub dajace nowe umiejetności zawodowe) N/D pkt. 21 max. wartość zakupu środków trwałych poziomie 10% to bardzo mało. Propozycja zmiany zapisów 30 %. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem do zadań LGD leży m.in..: pkt. d) opracowanie i publikowanie borów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru; pkt. e) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinsowanie, f) wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem; Podto brak wskazania Lokalne Grupy Działania uniemozliwia realizację przez LGD projektów grantowych zapisanych w art.14 ust. 5 ustawy o RLKS.Podto warto zazczyć, iż zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o RLKS Wyboru LSR dokonuje się przy zastosowaniu określonych w tym artykule kryterów, w tym odnoszacych się do zasad wyboru opereacji. Zasady te jak pokazuje podręcznik dla LGD w zakresie opracowania LSR obejmują również określenie sposobu informowania o wynikach oceny Rady LGD i możliwość odwołania się od decyzji. Zatem kwestia odwołań win być każdorazowo okreśło w LSR i uzależnio jest od decyzji LGD w tym zakresie. Szkolenia dające konkretne umiejetności/certyfikaty/uprawnienia daja real szansę spełnienie wskaźników rezultatu przyjętych dla Osi 11 Jeżeli chcemy tworzyć świetlice środowiskowe i zatrudniać w nich animatorów to muszą się zleźć również środki zakup podstawowych rzeczy. W działaniach związanych z edukacją (Oś 10 RPO ) tworzenie pracowni max. poziom zakupionych środków trwałych wynosi wet 50 %. W kontekście wskaźnika związanego ze wzrostem zatrudnienia przygotowanie odpowiednich rzędzi pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego, w tym zakup srodków trwałych wymaga zaangażówania większych środków niż poziomie 10% N/D pkt Proponuje się zmianę zapisu 95% w przypadku punktu 27-5% Zgodnie z art. 120 ust. 5 Rozporządzenia PEiR 1303 "5. Maksymal stopa dofinsowania zgodnie z ust. 3 poziomie osi priorytetowej zostaje powiększo o dziesięć punktów procentowych, w przypadku gdy całość osi priorytetowej jest realizowa za pośrednictwem instrumentów finsowych lub w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Nieuzasadnionym wydaje się zatem obniżanie poziomu dofinsowania do 85%. Możliwośc zwiększenia poziomu dofinsowania o 10% jest głównym atutem realizacji RLKS w ramach RPO. Wymóg wkładu beneficjenta poziomie 15% spowoduje, że wiele podmiotów nie będzie w stanie zabezpieczyć takich środków realizacje projektów. Oddolne incjatywy będące podstawą podejścia Leader nie będąmogły być realizowane. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, iż wkłąd własny stanowi dużą barierę do sięgania po środki zwłaszcaa przez lokalne organizacje pozarządowe. Dodatkowo wkład własny poziomie 15% w przypadku LGD (zwłaszcza nowopowstałych) powoduje brak zdolności finsowych związanych z obsługą wielofunduszowych. Podstawą prawidłowej realizacji LSR są liczne działania animacyjne i aktywizacja lokalnych społeczności a w efekcie generowanie projektów realizujących cele i przedsięwzięcia LSR. 15% wkład własny spowoduje, iż z wielu pożądanych zadań trzeba będzie zrezygować co może przełożyć się niską efektywność realizacjicałej LSR, a tym samym osi 7 i 11 RPO Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Inwestycje w infrastrukturę społeczną Rozwój usług opiekuńczych w Rozwój usług zdrowotnych Edukacja dorosłych rzecz rynku pracy N/D Wsparcie procesów wdrożeniowych Dymicznie zmieniające się potrzeby społeczeństwa wynikające m.in. ze zmian demograficznych wymagają ustawicznego szkolenia kadr medycznych;rozszerzenie o proponowany typ projektu jest spójne z "Policy paper dla ochrony zdrowia lata " oraz z celem strategicznym "Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi" Strategii Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia r Wsparcie procesów badawczorozwojowych Wsparcie procesów badawczorozwojowych Wsparcie procesów badawczorozwojowych Wsparcie procesów badawczorozwojowych Wsparcie procesów badawczorozwojowych Wsparcie procesów wdrożeniowych dot. pkt wymaganie tego punktu tj. zobowiązania do posiadania umowy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie możliwe do spełnienia. dot. Pkt proponujemy dopisać z wyjątkiem realizacji planów opieki skoordynowanej. dot.pkt proponujemy dopisać z wyjątkiem realizacji planów opieki skoordynowanej. dot. Pkt. 7. cel szczegółowy poddziałania: jest: "zwiększenie dostępności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług." proponujemy uzupełnić zapis o : zwiększenie dostępności..usług pielęgcyjno-opiekuńczych i terapeutycznych oraz usług.. dot. Pkt.10 Typy projektów proponujemy dopisanie nstp. typu projektu: 2. Wypracowanie i wdrożenie standardów usług altertywnych form opieki d osobami niesamodzielnymi w tym starszymi i przewlekle chorymi: a/ dzienny dom opieki zdrowotnej d osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi, b/ szkolenia dla członków rodzin i opiekunów, c/tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgcyjnego i wspomagającego, połączone z doradztwem i doborem sprzętu, d/ wspieranie projektów teleopieki, e/ uzupełniające działania podnoszące świadomość społeczną w zakresie chorób społecznych. Proponujemy dopisanie zwy poddziałania: Edukacja kadr medycznych- wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostarczania zasobów do zmieniających się potrzeb społeczeństwa; Proponowane typy projektów: a) szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, b) doskonie zawodowe pracowników innych zawodów medycznych, m.in. fizjoterapeutów, terapeutów, opiekunów medycznych, c) zwiększenie wiedzy personelu medycznego w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ochronie zdrowia, d) wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek Proponujemy zmiane zapisu w punkcie 19 w zakresie projektów dotyczących Małych Elektrowni Wodnych (MEW) stępujący: Współfinsowane będą tylko projekty zgodne z Plami gospodarowania wodami w dorzeczach (tj. takie, których realizacja nie wpływa negatywnie stan lub potencjał jednolitych części wód lub takie, dla których spełnione będą warunki derogacji zgodnie z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej) lub, do czasu ich powstania, wpisane listę nr 1 lub listę nr 2 do Mastreplanów dla dorzecza Wisły i Odry. Projekty muszą być realizowane istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie i zapewniać pełną drożność budowli dla przemieszczeń fauny wodnej w przypadkach gdy wymóg taki wynika z rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód wodnego i z wydanych prawomocnych decyzji wodnoprawnych. pkt. 19 ppkt. 1 Proponuję usunąć ograniczenia dotyczące wpisywania się projektu w regiolną strategię inteligentnych specjalizacji. Pkt. 19 ppkt. 8 - czy zasadnym jest ograniczanie gotowości technologicznej od poziomu 7 i 8? Czy nie moż wprowadzić zapisów, słowa "cojmniej"? Pkt nie podano minimalnej i maksymalnej wartości projektów dla typów innych niż 3 i 4. We wskaźnikach produktu wymienia się: Liczbę realizowanych projektów B+R oraz Liczbę zrealizowanych prac B+R. Dokumenty nie podają rozróżnienia tych pojęć. Należy podać rozróżnienie tych pojęć w przypisach lub / i załączniku 2 do RPO. Wśród typów beneficjenta nie ma IOB. Biorąc pod uwagę 5. typ projektów leżałoby je dodać do katalogu beneficjantów. W punkcie 7 wiersza 19. proponuje się wprowadzenie zastrzeżenia, że komercjalizacja powin stąpić terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nielogiczny zapis w punkcie 1. wiersza 19.: "Projekt zakłada wsparcie projektów przedsiębiorstw wpisujących się w regiolną strategię inteligentnej specjalizacji". Zapis powinien chyba brzmieć: "Działanie zakłada wsparcie projektów ". Obecnie brak przepisów umożliwiających uzyskanie promesy z Narodowego u Zdroiwa Duże instytucje posiadajace doświadczoną kadrę oraz merytoryczne i materialne zasoby mają mozliwość koordynowania i uczestnictwa w tworzeniu oraz realizowaniu projektów zasadach partnerstwa z innymi podmiotami. Duże instytucje posiadajace doświadczoną kadrę oraz merytoryczne i materialne zasoby mają mozliwość koordynowania i uczestnictwa w tworzeniu oraz realizowaniu projektów zasadach partnerstwa z innymi podmiotami. Beneficjent ostateczny, osoba niepełnospraw wymaga kompleksowej, skoordynowanej opieki aby możliwa była skuteczność działania wkluczającego społecznie. Rozszerzenie o proponowany typ projektu jest spójne z "Policy paper dla ochrony zdrowia lata " i umożliwia działania rzecz osób z grupy docelowej w kompleksowym zakresie gwarantując skuteczną i trwałą pomoc dla beneficjenta ostatecznego. Zaproponowany zapis doprecyzowuje zakres projektów, które będą mogły być współfinsowane w okresie, w którym będą obowiązywać zaktualizowane Plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Wskazuje dwa rodzaje przedsięwzięć: (1) takie, które nie mają negatywnego wpływu stan jednolitych czesci wód (czyli te, których brak oddziaływania JCW zostanie zweryfikowany w trakcie oceny oddziaływania środowikso lub oceny zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną) oraz takie, które będą miały negatywny wpływ, ale uzyskały derogację zgodnie z art. 4.7 RDW i zjdą się liście projektów stanowiącej załacznik do Planów gospodarowania wodami). Zapis w projekcie SOOP jest niejasny i stwarza ryzyko, że współfinsowane będą wyłacznie projekty ujęte wprost w Plach gospodarowania wodami (czyli projekty wpływające negatywnie stan wód, które uzyskały derogacje). Podto proponujemy modyfikację zapisu warunkującego uzyskanie wsparcia inwestycji hydroenergetycznej zapewnieniem pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej. Bezwzględ realizacja tego wymogu jest niespój z rozporządzeniami dyrektorów Regiolnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Pozniu i Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionów wodnych. W rozporządzeniach będących uszczegółowieniem Planów gospodarowania wodami stworzone są listy rzek szczególnie istotnych i istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej, i tylko tych rzek dotyczy obowiązek Jesteśmy udrażniania początku perspektywy istniejących finsowej obiektów piętrzących. (7 letniej) i ograniczenie dotyczące finsowania poprzez dotacje tylko "smart specialization" wydaje się bezzasadne. Nie powinniśmy ograniczać finsowania tylko zidentyfikowanych dziedzin, branż wskazanych w dokumentach strategicznych województwa. Ze względu dymikę zmian do finsowania powinny być dopuszczone również inne branże tym bardziej, iz ryzyko tych prac ponoszą bezposrednio MŚP, które co do zasady działają racjolnie i oceniają ryzyko. Takowe ograniczenie może w sposób istotny ruszac polityki horyzontalne UE w zakresie równości szans, dyskrymicji i konkurencji. W przypadku nowych projektów badawczych moment ogłoszenia konkursu, MŚP może nie być w stanie aplikować o srodki ze względu nie osiągnięcie poziomu gotowości technologicznej 7 i 8. Sformułowanie "co jmniej" pozowli aplikowanie podmiotom, których etap prac badawczych jest niższym poziomie,a zakres prac do wykonia nie jest aż dto pracochłonny i możliwy do realizacji np. w perspektywie roku, 2 lat. Podanie wartości minimalnych i maksymalnych dla typów 3 i 4 sugeruje, iż tylko bony będą finsowane poprzez poddziałnie. Czy tak jest w rzeczywistości? A co z pozostałymi typami projektów (1, 2, 6) Bez dodatkowych informacji definiujących wskaźniki wydają się one dotyczyć tego samego. IOB są turalnym beneficjentem projektów grantowych w ramach RPO. Pominięcie ich w tym działaniu wydaje się być pomyłką. Uwaga była zgłasza podczas prac grupy ds.. Przedsiębiorczości. Jeśli projekty RPO mają służyć rozwojowi, leży zadbać o to, by ich efekty owocowały w regionie. W konkursach PO IR w adekwatnych działaniach zapisano, że wdrożenie musi być terenie kraju. Nielogiczne sformułowanie. Ten sam błąd występuje wielokrotnie w kolejnych opisach działań. nio do wykorzysta nia dalszym etapie prac nio nio nio nio nio częściowo nio nio nio nio nio Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności protesty rozpatruje zarząd województwa. Zapisy w pkt. 18 zostaną przeformułowane w stępujący sposób: "Za bór i ocenę wniosków odpowiedzial jest Lokal Grupa Działania/ Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa ego Za przyjmowanie protestów odpowiedzial jest Lokal Grupa Działania/ Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa ego". Typ wsparcia zostanie doprecyzowany zgodnie z uzasadnieniem do uwagi i będzie brzmiał: "aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)". Maksymal wartość środków trwałych została określo poziomie wskazanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego u Regiolnego, Europejskiego u Społecznego oraz u Spójności lata , zaś doświadczenie w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w perspektywie (Priorytet VII) wskazuje, iż poziom 10% jest racjolny i wystarczający potrzeby realizacji działań rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (również w zakresie realizacji świetlic środowiskowych) Poziom dofinsowania zostanie podwyższony do 95%. Pkt 19.8 SZOOP w przedmiotowym zakresie jest spójny z zapisami zawartymi w RPO WK-P , w Osi Priorytetowej 6, w części dotyczącej PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (...). Zapis ten jest wynikiem uzgodnionego stanowiska pomiędzy Komisją Europejską a Ministerstwem Infrastruktury i oraz Ministerstwem Zdrowia w procesie negocjacji tak krajowych, jak również regiolnych programów operacyjnych. Przedmiotowa kwestia zostanie wyjaśnio z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Infrastruktury i. Pkt SZOOP w przedmiotowym zakresie jest spójny z zapisami zawartymi w RPO WK-P , w Osi Priorytetowej 6, w części dotyczącej PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowot i społeczną (...). Zapis ten jest wynikiem uzgodnionego stanowiska pomiędzy Komisją Europejską a Ministerstwem Infrastruktury i oraz Ministerstwem Zdrowia w procesie negocjacji tak krajowych, jak również regiolnych programów operacyjnych. Jak wynika z zapisów RPO WK-P rozwój usług społecznych rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspierany ze środków EFRR, jest zgodny z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki instytucjolnej do opieki środowiskowej (...). W przedmiotowym zakresie zapisy Programu są spójne z Umową Partnerstwa W związku z powyższym w pkt 19.4 SZOOP (obecnie 19.5) wskazano, iż infrastruktura służąca powstawaniu nowych miejsc realizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w formach instytucjolnych nie będzie w ogóle wspiera ze środków RPO WK-P. Mając powyższe uwadze, w ocenie IZ RPO, nie wydaje się zasadnym wprowadzanie w kontekście przywołanego zapisu wyjątku, o którym mowa w przedmiotowej uwadze. Dodać trzeba, że pkt 19.4 SZOOP (obecnie 19.5) w dalszej części precyzuje, kiedy wsparcie dla instytucjolnych form świadczenia usług społecznych w odniesieniu do już istniejących miejsc będzie dopuszczalne oraz stwarza możliwość dla wsparcia form instytucjolnych w celu ich przekształcenia w formy zdeinstytucjolizowane. Cel szczegółowy wskazany w ramach Poddziałania jest celem określonym w RPO WK-P , który został ustalony z KE podczas negocjacji i nie podlega modyfikacjom. RPO WK-P zawiera zamknięty katalog typów przedsięwzięć możliwych do realizacji. SzOOP nie może rozszerzać tego katalogu a jedynie go uszczegółowić. W zatwierdzonym RPO WK-P w ramach przedsięwzięć przypisanych do celu związanego ze zdrowiem nie no tego elementu. Ewentualne modyfikacje Programu w tym zakresie będą możliwe dopiero po renegocjacjach RPO z Komisją Europejską. Kształcenie osób dorosłych może być realizowane jedynie w zakresie wskazanym w projekcie SzOOP i dla grup docelowych tam wskazanych, gdyż tylko takie rozwiązania zostały przewidziane w RPO, przyjętym przez Komisję Europejską. Jednocześnie leży pamiętać, iż wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych kadr medycznych jest przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - oś 5, działanie 5.4. Zapisy zostaną zmienione w sposób niewarunkujący realizacji projektów niemających negatywnego wpływu ne stan lub potencjał jednolitych części wód od ich ujęcia w Plach Gospodarowania Wodami. W przypadku zapewnienia drożności dla przemieszczeń fauny wodnej, zapisy RPO WK-P zostaną utrzymane. Ich zmia spowodowałaby zmniejszenie wymogów kładanych MEW podczas ich realizacji w ramach RPO WK-P, a także ograniczyła lub uniemożliwiła działania z zakresu ochrony lub restytucji fauny wodnej, nieujętych w cytowanym w uwadze rozporządzeniu ciekach,w przyszłości. Zgodnie z RPO WK-P zgodność projektu z regiolną strategią inteligentnych specjalizacji stanowi warunek niezbędny do pozyskania wsparcia w ramach działania 1.1, 1.2 i nie ma zatem możliwości wprowadzenia w SZOOP-ie rozwiązań odbiegających od rozstrzygnięć przyjętych przez IZ RPO w toku negocjacji Programu z KE. Podto regiol strategia inteligentnej specjalizacji nie ma charakteru dokumetnu zamkniętego - lista inteligentnych specjalizacji może ulegać zmianie wraz ze zmianą sytuacji gospodarczej. W ramach poddziałania wsparcie mogą uzyskać projekty wszystkich poziomach gotowości technologicznej. Warunek określony w pkt 19.8 nie ma celu ograniczenie wsparcia do określonych poziomów gotowości technologicznej. Służy on jedynie wykluczeniu z możliwości aplikowania o wsparcie projektów, które dotyczyły wyłącznie poziomu tzw. pierwszej produkcji. Jedkże mając względzie zgłoszone wątpliwości IZ RPO doprecyzuje pkt Podane w pkt 29 ograniczenia ozczają jedynie, że chwile obecną brak jest ograniczeń kwotowych jeżeli chodzi o inne typy projektów. Ewentualne doprecyzowanie w tym zakresie zostanie wprowadzone etapie kryteriów wyboru projektów. IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). W odniesieniu do przywołanych wskaźników to IZ RPO wprowadzi korektę do wskaźnika - Liczba zrealizowanych prac B+R winno być Liczba realizowanych prac B+R. Zgodnie ze stanowiskim Komisji Europejskiej IZ RPO nie ma możliwości uzupełniania listy potencjalnych beneficjentów, którrzy w ramach RPO WK-P będą mogli uzyskać wsparcie. Jedkże KE wskazała, że IZ RPO ma możliwość doprecyzowania katalogu beneficjentów. Mając uwadze powyższe oraz uwzględniając zaproponowaną definicję instytucji w ramach SZOOP IZ RPO doprecyzuje katalog beneficjentów w ramach poddziałania poprzez dodanie IOB-ów. W pierwszej kolejności leży zauważyć, że w ramach POIR wdrożenie terenie RP nie stanowi warunku uzyskania wsparcia - organizująca konkurs wskazała jedynie, że tego typu rozwiązanie będzie dodatkowo premiowane. Podto wprowadzenie takiego rozwiązania stanowiłoby ruszenie art. 1 ust. 5 lit c) rozporządzenia 651/2014, co ozczałoby, że udzielone beneficjentowi wsparcie jest nielegalne. Zgodnie bowiem z przywołanem przepisem rozp. 651/2014 nie ma zastosowania do środków pomocy ograniczających możliwości beneficjentów w zakresie wykorzystania wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich. Z powyższego wynika zatem, że IZ RPO nie może w ramach projektów badawczo-rozwojowych ograniczać możliwości beneficjenta wsparcia w zakresie ich wdrożenia. Jedkże powyższe nie stoi przeszkodzie wprowadzenia w ramach RPO WK-P alogicznego rozwiąznia jak w POIR tj. dodatkowego premiowania projektów, które zostaną wdrożone terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kwestia ta będzie przedmiotem uwagi IZ RPO w ramach prac d kryteriami wyboru projektów. Pkt 19 SZOOP określa limity i ograniczenia w realizacji projektów w ramach działania. Przywołane ograniczenie nie jest zatem nielogiczne - projekty zgłoszone do dofinsowia przez beneficjentów wsparcia (podmioty wdrażające instrumenty finsowe) muszą zakładać, że wsparcie w ramach poddziałania uzyskają projekty przedsiębiorstw, które wpisują się w regiolną strategię inteligentnych specjalizacji.

6 68. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 69. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 70. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 71. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 72. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 73. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 74. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 75. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 76. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 77. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 78. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 79. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 80. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 81. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 82. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 83. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 84. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 85. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 86. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 87. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z II. Opis 22 Oś Promowanie Wsparcie Należy przeformułować lub usunąć ograniczenia wymienione w punktach 3 i 4 wiersza 19. Ograniczenia te odnoszą się do przedstawicieli grupy docelowej, a nie do wnioskodawców. W ramach pkt 19 SZOOP Limity i ograniczenia w realizacji projektów IZ RPO zamieściła warunki w oparciu o które będzie udziałała wsparcia w Wzmocnienie inwestycji procesów ramach poszczególnych. W przypadku poddziałania IZ RPO wskazała w pkt 19.3 i 19.4, że projekty podmiotów innowacyjności i przedsiębiorstw wdrożeniowych nio wdrażających instrumenty finsowe muszą zakładać określone ograniczenia w odniesieniu do projektów grupy docelowej wsparcia. konkurencyjności w badania i gospodarki innowacje II. Opis 25 Oś Wsparcie N/D Alokacja 110 milionów złotych rozwój przedsiębiorstw akademickich, w ramach działania 1.3 i podziałania 1.5.3, Według aktualnych ustaleń, regiolnych uczelniach państwowych funkcjonują obecnie 4 firmy typu spin off i 0 firm typu spin out. Na jwiększych uczelniach prywatnych funkcjonuje po W ramach działania 1.3. przewiduję sie przezczyć 21 mln EUR rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Natomiast w ramach poddziałania Wzmocnienie przedsiębiorczo jest całkowicie chybio. Jeśli to możliwe leżałoby przezczyć większą część tych środków wspieranie kilkaście takich podmiotów. Przedsiębiorczość akademicka w regionie jest w powijakach. leży wspierać przede wszystkim jej podstawowy rozwój (powstawanie podmiotów), a nie np jedynie 5 mln EUR zostanie przezcozne promocje przedsiębiorstw akademickich. Przywołane kwoty mają charakter indykatywny i innowacyjności i ści powstawania firm tego typu, ale w zcznie szerszym wymiarze niż w podziałaniu (również promocja idei, ekspansję eksportową. Alokacje przypisane do poszczególnych poddziałań są nieadekwatne do potrzeb. Kto ma spożytkować te pieniądze, przy powyższych statystykach? nio w zależności od rozwoju sytuacji w regionie mogą ulec zmianie. konkurencyjności akademicjkiej szkolenia dla studentów i kadry, szerokie wsparcie pomostowe) i raczej w formie dotacji niż IF. Natomiast gospodarki podziałania i alokacje powinny być minimalne, bo nie będzie komu z tych środków skorzystać. II. Opis 26 Oś Wsparcie Wsparcie Wśród typów beneficjenta nie ma IOB. Biorąc pod uwagę 5. typ projektów leżałoby je dodać do katalogu IOB są turalnym beneficjentem projektów grantowych w ramach RPO. Pominięcie ich w tym działaniu wydaje się być pomyłką. IZ RPO poszerzy katalog beneficjentów w ramach poddziałania o instytucje otocznia. Wzmocnienie przedsiębiorczo procesów beneficjantów. innowacyjności i ści badawczorozwojowych w konkurencyjności akademicjkiej gospodarki przedsiębiorstwa ch akademickich II. Opis 37 Oś Wsparcie Wsparcie Dla typów projektów 1 i 2 nie ma przyporządkowanych żadnych adekwatnych wskaźników. Należy uzupełnić listy Brak odniesienia adekwatnych wskaźników do tych typów działań uniemożliwia monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów. W ocenie IZ RPO obecne wskaźniki wydają się adekwatne. Należy pamiętać, że celem poddziałania nie jest sieciowanie IOB-ów, czy też Wzmocnienie rozwoju MŚP poprzez wskaźników. MŚP. Sieciowanie IOB-ów ma celu wprowadzenie wartości dodanej do dotychczasowej oferty IOB-ów w regionie. IZ RPO doprecyzuje typ innowacyjności i przedsiębiorczo instytucje Uwaga była zgłasza podczas prac grupy ds.. Przedsiębiorczości. nio projektu określony w pkt 10.1 tak, by kwestia ta nie budziła wątpliwości. Również projekty zakładająće tworzenie powiązań kooperacyjnych i konkurencyjności ści wspólnych przedsięwzięć są w ocenie IZ RPO objęte wskaźnikami zgodnie z ustaleniami zawartymi w RPO WK-P gospodarki II. Opis 37 Oś Wsparcie Wsparcie W przypadku 4. typu projektów rodzi się zasadnicze pytanie: czy w tych projektach będzie występowała pomoc Brak rozstrzygnięcia tego problemu może uniemożliwić części potencjalnych wnioskodawców realizację niektórych zadań w projektach. "Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych usług" będzie realizowane Wzmocnienie rozwoju MŚP poprzez publicz. Jeśli z zasady tak, to co ze wsparciem DORADCZYM dla IOB, które nie są MŚP? Rozporządzenie KE jedynie w uzasadnionych i incydentalnych przypadkach. Co do zasady bowiem IOB w nowym okresie programowania nie będą innowacyjności i przedsiębiorczo instytucje 651/2014 nie przewiduje możliwości doradztwa dla dużych przedsiębiorstw. Należy przealizować tę sytuację. nio bezpośrednimi odbiorcami wsparcia - za ich pośrednictwem wsparcie ma trafiać do MŚP z. Z tego też względu IZ RPO przewidziała, że konkurencyjności ści wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie finsowe w oparciu o rozp. 1407/2013. Jezeli chodzi o możliwość finsowania działań gospodarki szkoleniowych w oparciu o art. 31 rozp. 651/2014 to wbrew sugestion zawartym w pytaniu przepis ten nie ogranicza wsparcia jedynie do przedsiębiorstw leżących do kategorii MŚP - nie ma zatem przeszkód by wprowadzić go jako podstawę do udzielania wsparcia w ramach poddziałania Ostateczną decyzje w tej kwestii IZ RPO podejmie po konsultacjach z Ministerstwem Infrastruktury i. II. Opis 40 Oś Wsparcie Wsparcie W wierszu 20 wpisano "nie dotyczy". Czy jest to prawidłowe w świetle 4. typu projektów? Należy przealizować Czy szkolenia i doradztwo, o których mowa w typie 4. projektów będą finsowane z EFRR? W ramach RPO WK-P w PI 3a nie przewidziano stosowanie cross-fincingu. Tym samym w pkt 20 poddziałania wskazano, że Wzmocnienie rozwoju MŚP poprzez zapis i ewentualnie skorygować. cross-fincing nie zjdzie zastosowanie. Co do kwestii szkolenia i doradztwa to zgodnie z art. 3 ust. 1 lit e) rozporządzenia 1301/2013 z innowacyjności i przedsiębiorczo instytucje nio EFRR mogą być finsowane usługi dla przedsiębiorstw. konkurencyjności ści gospodarki II. Opis 40 Oś Wsparcie Wsparcie W wierszu 24 nie ma odniesienia do artykułu 31 rozporządzenia KE 651/2014. Należy przealizować, czy nie jest to W 4. typie projektów mowa jest o szkoleniach Wsparcie bezpośrednie IOB nie jest zasadniczym celem RPO WK-P W ramach poddziałania wsparcie bezpośrednie mają Wzmocnienie rozwoju MŚP poprzez przeoczenie, biorąc pod uwagę 4. typ projektów. uzyskiwać MŚP. Natomiast w tych typach projektów gdzie wystąpi wsparcie bezpośrednie IOB to w ocenie IZ RPO wystarczający jest innowacyjności i przedsiębiorczo instytucje nio przewidziane w ramach poddziałania wsparcie w oparciu o rozporzadzenie KE nr 1407/2013 konkurencyjności ści gospodarki II. Opis 42 Oś Wsparcie Rozwój Czwarty typ projektów powinien posiadać otwarty katalog infrastruktury. Należy wstawić zapis "otwierający" Katalog zamknięty wyklucza stworzenie infrastruktury, która potencjalnie może doskole wspierać rozwój MŚP, a której etapie tworzenia zapisów RPO nie przewidzieli autorzy. Szkoda IZ RPO przeredaguje brzmienie pkt tak, by otwarty katalog inwestycji możliwych do realizacji nie budził wątpliwości. Wzmocnienie rozwoju infrastruktury proponowany katalog (sformułowanie" przykład" lub "między innymi" lub "etc.") niepotrzebnie zamykać się nieprzewidziane możliwości. innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju konkurencyjności ści gospodarczego gospodarki II. Opis 43 Oś Wsparcie Rozwój W punkcie 4. wiersza 19. zjduje się zapis: "Preferencję uzyskają projekty dotyczące terenów inwestycyjnych, które Określenie "w pobliżu" jest zbyt ogólne i będzie rodzić kontrowersje interpretacyjne. Warunek "w pobliżu" będzie doprecyowany w ramach kryteriów wyboru projektów. Wzmocnienie rozwoju infrastruktury realizowane będą nieużytkach, terech zlokalizowanych w pobliżu punktów dostępowych ". Czy sformułowanie innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju "w pobliżu będzie zoperacjolizowane w kryteriach oceny? Jeśli nie, leżałoby je uściślić. nio konkurencyjności ści gospodarczego gospodarki II. Opis 44 Oś Wsparcie Rozwój Punkt 6c) w wierszu 19. rzuca obowiązek, by przedsięwzięcie było współfinsowane ze źródeł prywatnych. Struktura finsowa projektów jest bardzo istotnym elementem planowania ubiegania się o środki UE. Im dokładniejsze będą informacje temat wymogów w tym zakresie, tym lepiej IZ RPO wprowadzi w słowniczku wyjaśnienie, że pod pojęciem "źródeł prywatnych" leży rozumieć zasoby własne lub zewnętrzne źródła Wzmocnienie rozwoju infrastruktury Należy uściślić co ozcza termin "źródła prywatne" i ewentualnie określić poziom tego współfinsowania. wnioskodawcy będą mogli przygotować się do aplikowania. finsowe wolne od wszelkiego publicznego wsparcia. Niezasadne w ocenie IZ RPO jest określanie już w SZOOP poziomu finsowania innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju danego przedsięwzięcia ze źródeł prywatnych - kwestia ta zostanie doprecyzowa w kryteriach wyboru projektów. konkurencyjności ści gospodarczego gospodarki II. Opis 46 Oś N/D Nazwy działania 1.5 i podziałania są nieadekwatne do ich celów szczegółowych i typów projektów. Należałoby Nazwy działań powinny jednozcznie odwoływać się do swoich celów i wskazywać zakres merytoryczny, jaki będzie realizowanych w ich ramach. Nazwa działania 1.5. oraz poddziałania są w ocenie Instytucji Zarządzającej RPO adekwatne do zakresu planowanych w ich ramach Wzmocnienie Opracowywanie przeformułować te zwy, by jednozcznie mówiły one o umiędzyradawianiu MŚP. projektów. Odnosząc się tomiast do brzmienia celu szczegółowego to jego treść zostału ustalo i zatwierdzo przez Komisję Europejską innowacyjności i i wdrażanie nio podczas negocjacji RPO WK-P konkurencyjności nowych modeli gospodarki biznesowych dla MŚP II. Opis 46 Oś Pożyczki dla Drugi typ projektu w wierszu 10. w żaden sposób nie odnosi się do celu szczegółowego poddziałania. Należałoby go Typ projektu w ramach konkretnego poddziałania powinien być zgodny z jego celem szczegółowym. Typ projektu wskazany w pkt 10.2 poddziałania wynika wprost z RPO WK-P i został zaakceprowany przez Komisję Europejską Wzmocnienie Opracowywanie MŚP nowe przeformułować. jako adekwatny i właściwy do realizacji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b. innowacyjności i i wdrażanie modele nio konkurencyjności nowych modeli biznesowe gospodarki biznesowych dla MŚP II. Opis 49 Oś Wsparcie Wskaźnik "Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie W projektach grantowych, realizowanych zapewne przez IOB, beneficjenci nie będą mieli bezpośredniego wpływu osiągnięcie wartości wskaźnika. W projektach grantowych IOB będą musiały wykazać w jaki sposó planowane przez nie działania przyczynią się do osiągnięcia wskaźnika. Tym Wzmocnienie Opracowywanie procesu intercjolizacji" może stwarzać poważne problemy w przypadku projektów grantowych. Należałoby rozważyć samym beneficjent projektu grantowego będzie odpowiedzialny względem IZ RPO za osiągnięcie zakładanego wskaźnika. innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo możliwość zaproponowania altertywnego wskaźnika. nio konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP II. Opis 50 Oś Wsparcie Należy wykreślić 2. typ projektów w wierszu 10. Typ projektu przezczony dla jednej instytucji jest nieuzasadniony. COIE powinno konkurować z innymi typami beneficjentów w ramach pozostałych typów projektów, wpłynie to z pewnością W ramach poddziałania wsparcie z RPO WK-P będzie kierowane wsparcie procesu umiędzyrodowienia Wzmocnienie Opracowywanie procesu pozytywnie poziom merytoryczny wniosków Centrum. przedsiębiorstw. Charakterystyka rynków zagranicznych (np. Rosji, Chin czy Kazachstanu) sprawia, że samo wsparcie określonych innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo nio przedsiębiorstw nie jest wystarczające. Niezbędne jest także wsparcie o charakterze instytucjolnym - z tego powodu zasadne jest konkurencyjności nowych modeli wienia Uwaga była zgłasza podczas prac grupy ds.. Przedsiębiorczości. uruchomienie w ramach poddziałania typu projektu adresowanego do podmiotu, który z racji swojego umiejscowienia może zapewnić gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw skuteczne wsparcie przedsiębiorców. MŚP II. Opis 51 Oś Wsparcie Należy usunąć punkt 8. wiersza 19. Punkt 8. wiersza 19. jest powtórzeniem punktu 6. IZ RPO usunie pkt Wzmocnienie Opracowywanie procesu innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP II. Opis 51 Oś Wsparcie Czy zapisy w wierszu 20. są prawidłowe w kontekście pierwszego typu projektu? Czy usługi doradcze, jako zadanie merytoryczne w projekcie, mogą być finsowane z EFRR? Zgodnie z RPO WK-P w ramach PI 3b są możliwe do sfinsowania działania wchodzące w zakres cross-fincingu. Podto, Wzmocnienie Opracowywanie procesu zgodnie z art. 3 ust. 1 lit e) rozporządzenia 1301/2013 z EFRR mogą być finsowane usługi dla przedsiębiorstw. innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo nio konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP II. Opis 54 Oś Wsparcie Należy uzupełnić zapisy wiersza 10. o informację, że projekty grantowe dotyczą działalności IOB w zakresie Brak informacji o projektach grantowych. IZ RPO uzupełni pkt 10 poddziałania Wzmocnienie Opracowywanie procesu świadczenia usług z typów 1-3. innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP akademickich II. Opis 55 Oś Wsparcie Należy usunąć punkt 6. wiersza 19. Punkt 6. wiersza 19. jest powtórzeniem punktu 5. IZ RPO usunie pkt Wzmocnienie Opracowywanie procesu innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP akademickich II. Opis 57 Oś Wspieranie N/D Niejasny zapis w wierszu 8.: "Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskolonych produktów/procesów". Albo Wskaźnik jest błędnie sformułowany i przez to niejasny w interpretacji. Takie brzmienie wskaźnika zostało zawarte w Załączniku nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i w zakresie monitorowania Wzmocnienie tworzenia i chodziło tu o usługi, nie procesy, albo o przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku zastosowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych lata Wspól Lista Wskaźników Kluczowych Zgodnie z innowacyjności i rozszerzania udoskolonych procesów. Należy skorygować zwę wskaźnika. nio definicją wskaźnika zawartą w dokumencie Wspól Lista Wsaźników Kluczowych - Katalog definicji dla Celów Tematycznych finsowanych konkurencyjności zaawansowanyc z Europejskiego u Regiolnego, u Spójności oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia ) w gospodarki h zdolności w jego ramach leży mierzyć przychody ze sprzedaży przez wsparte przedsiębiorstwo nowych lub zcząco udoskolonych wyrobów, usług, zakresie procesów w ramach realizowanego projektu. rozwoju produktów i II. Opis 58 Oś 1 usług 1.6 Wspieranie N/D Nielogiczny zapis w punkcie 2. wiersza 19. Zapis powinien brzmieć: "Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu Nielogiczne sformułowanie. W ramach poddziałania wsparcie będzie dystrybuowane poprzez podmioty wdrażające instrumenty finsowe. Tym samym w pkt 19 Wzmocnienie tworzenia i do wsparcia dla projektów zakładających wdrożenie ekoinnowacji, a także dla projektów dotyczących wdrożenia ". określono limity i ograniczenia, które taki podmiot musi wprowadzić w swoim projekcie by móc ubiegać się o wsparcie w ramach Programu innowacyjności i rozszerzania (które musi wprowadzić dla grupy docelowej). konkurencyjności zaawansowanyc gospodarki h zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

7 88. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z II. Opis 81 Oś 3 Efektywność 3.2 Efektywność N/D energetycz i energetycz w gospodarka przedsiębiorstw niskoemisyj w ach regionie W wierszu 11. wymieniony jest podmiot wdrażający instrument finsowy, jedk żaden z typów projektów w Brak spójności pomiędzy wierszem 10 i 11. opisu działania. wierszu 10. nie pasuje do tego typu beneficjenta. Należy wskazać, które typy projektów będą finsowane w ramach instrumentów finsowych i odpowiednio przeformułować dotyczące ich opisy (np."wsparcie budowy i przebudowy instalacji OZE...). W ramach Działania 3.2 typ projektu jest jeden: "Przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, częściowo mające celu poprawę efektywności energetycznej, przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie". Będzie on realizowany przy pomocy podmiotu wdrażającego instrument finsowy udzielającego wsparcia wymienionym w typach beneficjenta podmiotom. Typy beneficjentów i grupa docelowa zostaną doprecyzowane. 89. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z II. Opis 81 Oś 3 Efektywność 3.2 Efektywność N/D W wierszu 18. nie wskazano trybu wyboru wniosków - leży uzupełnić. Brak wymaganych informacji. W pkt. 18 zostanie ujęty tryb konkursowy, jako tryb wyboru wniosków. energetycz i energetycz w gospodarka przedsiębiorstw niskoemisyj w ach regionie 90. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z II. Opis 85 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność N/D energetycz i energetycz w gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym W wierszu 11. wymieniony jest podmiot wdrażający instrument finsowy, jedk żaden z typów projektów w Brak spójności pomiędzy wierszem 10 i 11. opisu działania. wierszu 10. nie pasuje do tego typu beneficjenta. Należy wskazać, które typy projektów będą finsowane w ramach instrumentów finsowych i odpowiednio przeformułować dotyczące ich opisy (np."wsparcie instalacji systemów chłodzących...). W ramach Działania 3.3 typ projektu jest jeden: "Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych". W pkt. 32 wskazano, że za pomocą instrumentów finsowych będą wspierane nio budynki mieszkaniowe. Typ projektu dot. budynków mieszkaniowych realizowany będzie przy pomocy podmiotu wdrażającego instrument finsowy. 91. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z II. Opis 170 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.3 Inwestycje Inwestycje W wierszu 9 wymieniony jest wskaźnik: "Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego". Należy w infrastrukturę w infrastrukturę uszczegółowić w jakiej infrastrukturze: nowej, wspartej, przebudowanej? edukacyjną kształcenia zawodowego Brak uszczegółowienia wskaźnika uniemożliwia prawidłowy pomiar osiągniętych wartości, gdyż nie wiedomo, co mierzyć. Takie brzmienie przedmiotowego wskaźnika zostało uzgodnione z Komisją Europejską w procesie negocjacji Programu. Brak możliwości zmiany w tym zakresie. Nadto zazczyć trzeba również, że IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi nio prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). 92. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z II. Opis 221 Oś 8 Aktywni rynku pracy 8.5 Rozwój Wsparcie pracowników i dostępu do przedsiębiorstw usług MŚP w regionie rozwojowych Całościowa konstrukcja tego poddziałania, a w szczególności zapisy w wierszach 6, 7, 10, 11, sprawiają, że nie jest W obecnej postaci konstrukcja tego poddziałania uniemożliwia jednozczną identyfikację jego zakresu merytorycznego. jasne, czym ma polegać interwencja: czy stworzeniu i prowadzeniu PSF (co nie jest nigdzie wprost pisane, ale co wskazują zwa i cel poddziałania, a także wskazany w aktualnym harmonogramie konkursów konkurs w ramach PI 8v), czy świadczeniu usług w ramach RUR ( co wskazują typy projektów i beneficjentów). Należy przeformułować zapisy tak, by wynikało z nich jednozcznie, czemu ma służyć to poddziałanie. Opis typów projektów w pkt. 10 zostanie doprecyzowany tak, aby nie budziło wątpliwości, o jaki zakres merytoryczny wsparcia w ramach częściowo Poddziałania chodzi, tj.: "Projekty grantowe zakładające wsparcie MŚP poprzez finsowanie usług rozwojowych obejmujących m.in.: 1. działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności, 2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania rozwoju przedsiębiorstwa." Jednocześnie w opinii IZ opis w punktach 6, 7, i 11 wynika z zapisów RPO WK-P i jest wystarczająco czytelny (nie wymaga zmiany). 93. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z II. Opis 221 Oś 8 Aktywni rynku pracy 8.5 Rozwój Wsparcie pracowników i dostępu do przedsiębiorstw usług MŚP w regionie rozwojowych W wierszu 10 nie jest wymieniony typ "projekt grantowy". Należy uzupełnić zapisy wraz z opisem, czego ten projekt dotyczy. Brak spójności SZOOP z harmonogramem konkursów RPO WK-P. Opis typów projektów w pkt. 10 zostanie odpowiednio skorygowany, tj.: "Projekty grantowe zakładające wsparcie MŚP poprzez finsowanie usług rozwojowych obejmujących m.in.: 1. działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności, 2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania rozwoju przedsiębiorstwa." 94. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 95. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 96. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 97. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 98. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 99. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 100. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 101. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 102. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z II. Opis 223 Oś 8 Aktywni 8.5 Rozwój Wsparcie W wierszu 19. mowa jest o "sektorach o jwyższym potencjale do generowania miejsc pracy." Konieczne jest Wspomniany zapisy dotyczy preferencji w zakresie wspierania niektórych typów wnioskodawców. Dla podmiotów planujących ubieganie się o dofinsowanie jest niezwykle istotne, by IZ RPO wprowadzi do słownika w SZOOP pojęcie "sektorów o jwyższym potencjale do generowania miejsc pracy". Co do zasady zgodnie z rynku pracy pracowników i dostępu do uściślenie / zdefiniowanie tego pojęcia. Co to za sektory i kot i jakiej podstawie miałby je wskazywać? wiedzieć zawczasu, czy mieszczą się w preferowanych sektorach, czy też nie. zapisami RPO WK-P lata sektory te będą wskazywane w oparciu o regiolne badania i alizy oraz inteligentne specjalizacje przedsiębiorstw usług określone w RSI, z uwzględnieniem jednolitej metodologii określania branż podstawie danych dostępnych w ramach statystyki publicznej. MŚP w regionie rozwojowych II. Opis 224 Oś 8 Aktywni 8.5 Rozwój Wsparcie W wierszu 25. mowa jest o 85% poziomie dofinsowania. Jak ten zapis ma się do zapisów dotyczących zasad Wytyczne mówią o maksymalnie 80% poziomie dofinsowania W pkt. 25 wskazano maksymalny % poziom dofinsowania ze środków UE wydatków kwalifikowalnych poziomie projektu, co jest zgodne rynku pracy pracowników i dostępu do finsowania PSF z rozdziału 4 wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego z zatwierdzonym RPO WK-P lata Natomiast Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego przedsiębiorstw usług u Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian lata ? Czy nio u Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian lata odnoszą się do kwestii MŚP w regionie rozwojowych te zapisy nie powinny być ze sobą spójne? maksymalnego poziomu dofinsowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej. II. Opis 272 Oś Edukacja W wierszu 10. w pierwszym typie projektów leży dodać podpunkt e): "postaw przedsiębiorczych i podstawowych Województwo kujawsko-pomorskie ma jedne z jniższych w Polsce wskaźników przedsiębiorczości. Wskazuje to nie tylko Strategia ZIT, ale także wiele innych dokumentów strategicznych o Zakres wsparcia przewidziany w typie projektów nr 1 jest ograniczony zapisami RPO. Dokument ten nie przewiduje zaproponowanych Innowacyj ogól i Kształcenie umiejętności biznesowych". regiolnym zasięgu. Konieczne jest ksztłtowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodych mieszkańców, by odwrócić ten negatywny trend. Projekty realizujące ten postulat będą rozwiązań. Również zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji lata odnoszą się edukacja zawodowa w ogólne w wpisywały się w Strategię ZIT. nio (w zakresie właściwych postaw/umiejętności uczniów) wyłącznie do kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. II. Opis 273 Oś Edukacja W wierszu 10. w szóstym typie projektów leży dodać podpunkt f): "kształtowania postaw przedsiębiorczych". Aby skutecznie edukować młodzież w zakresie przedsiębiorczości, niezbedne jest odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej w tym zakresie. Uwaga nie w związku z nieniem uwagi dotyczącej zajęc z zakresu postaw przedsiębiorczych u uczniów. Innowacyj ogól i Kształcenie edukacja zawodowa w ogólne w nio II. Opis 285 Oś Edukacja W wierszu 10. w pierwszym typie projektów leży dodać podpunkt e): "postaw przedsiębiorczych i podstawowych Województwo kujawsko-pomorskie ma jedne z jniższych w Polsce wskaźników przedsiębiorczości. Wskazuje to wiele dokumentów strategicznych o regiolnym zasięgu, w tym aktual Zakres wsparcia przewidziany w typie projektów nr 1 jest ograniczony zapisami RPO. Dokument ten nie przewiduje zaproponowanych Innowacyj ogól i Kształcenie umiejętności biznesowych". Strategia Województwa ego. Konieczne jest ksztłtowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodych mieszkańców, by odwrócić ten negatywny trend. rozwiązań. Również zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji lata odnoszą się edukacja zawodowa ogólne nio (w zakresie właściwych postaw/umiejętności uczniów) wyłącznie do kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. II. Opis 286 Oś Edukacja W wierszu 10. w szóstym typie projektów leży dodać podpunkt f): "kształtowania postaw przedsiębiorczych". Aby skutecznie edukować młodzież w zakresie przedsiębiorczości, niezbedne jest odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej w tym zakresie. Uwaga nie w związku z nieniem uwagi dotyczącej zajęc z zakresu postaw przedsiębiorczych u uczniów. Innowacyj ogól i Kształcenie edukacja zawodowa ogólne nio II. Opis 302 Oś Edukacja Edukacja W wierszu 10. wymieniono w punkcie 3. projekty grantowe, jedk nie dookreślono, czego mają dotyczyć. Należy Brak informacji o projektach grantowych. Zapis zostanie doprecyzowany w SZOOP. Innowacyj dorosłych dorosłych uzupełnić informację w tym zakresie. edukacja rzecz rynku pracy II. Opis 303 Oś Edukacja Edukacja W wierszu 18. wskazano tryb pozakonkursowy. Jest to chyba pomyłka, biorąc pod uwagę charakter poddziałania i Pomyłka pisarska? Tryb wyboru projektu zostanie zmieniony konkursowy. Poprzedni zapis został wprowadzony omyłkowo. Innowacyj dorosłych dorosłych typy beneficjentów. edukacja rzecz rynku pracy VI. Słowniczek 343 N/D N/D N/D Uwaga ogól do słowniczka. Każda źle sformułowa definicja będzie źródłem dezinformacji, sporów interpretacyjnych, nieporozumień i pretensji. Wywołany w ten sposób chaos informacyjny będzie wymagał odbierania IZ RPO nie może się odnieść do uwagi ze względu jej ogólny charakter. Brakuje informacji, które konkretnie definicje zdaniem instytucji Tworzenie haseł słownikowych, czy też definicji pojęć jest sztuką. Definicja musi być zwięzła i spój, a przede dziesiątek, jeśli nie setek dodatkowych maili i telefonów, zamieszczania wyjaśnień stroch internetowych itp. itd. Im mniej złych definicji, tym mniej problemów i straconego czasu. częściowo zgłaszającej uwagę są niezrozumiałe. IZ zgadza się z faktem, że jeśli definicja pochodzi z innego źródła to leży je przytoczyć. Zostanie to wszystkim musi jednozcznie opisywać obiekt definiowany, nie pozostawiając żadnych wątpliwości uzupełnione. interpretacyjnych. Każde słowo ma tu zczenie. Załączony w SZOOP słowniczek pełen jest źle skonstruowanych Wskazane poniżej uwagi dotyczące definicji były zgłaszane w ramach prac grupy ds. przedsiębiorczości. definicji. Niejednozcznych, zawierających zbędne zapisy oraz błędy językowe i logiczne. Konieczne jest uważne przejrzenie tej części SZOOP i jej przeredagowanie Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 104. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 105. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 106. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 107. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 108. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 109. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z 110. Bydgoska Agencja Regiolnego sp. z W przypadku podawania definicji za innym źródłem, leży je przytoczyć. VI. Słowniczek 343 N/D N/D N/D Definicja "Biura typu coworking space" wymaga przeredagowania. Zaproponowa w SZOOP definicja odnosi się do idei coworkingu, a nie do biura. Biuro to nie styl pracy, to przestrzeń służąca do prowadzenia działalności gospodarczej, zorganizowa w pewien szczególny sposób i udostępnia określonych zasadach specyficznej grupie jemców. Styl pracy jest tomiast efektem powyższych elementów. Dodatkowo w definicji przeklejone zostało hasło "Living Labs" VI. Słowniczek 346 N/D N/D N/D Odnośnie terminu "Innowacja" leży przyjąć definicję z Regiolnej Strategii Innowacji, która jest stosowa Definicja "Innowacji" jest bardzo zła - niejas i niespój. również w wielu innych dokumentach (również poziomie europejskim). W definicjach nie używa się zwrotów takich, jak: "Termin ten odnosi się do...". Innowacja nie musi mieć podłoża technologicznego, możliwa jest innowacja w oparciu o samą wiedzę. Uwaga dotycząca przyjęcia definicji z RSI dotyczy także wielu innych pojęć, w tym szczegółowych rodzajów innowacji. Co tak prawdę zczy sformułowanie "w celu wykorzystania pojawiających się rynku możliwości w zakresie nowych lub istotnie ulepszonych produktów" i jakie ma zczenie dla innowacji? Czy to ozcza, że jesli nie będzie pojawiających się rynku możliwości, to nie moż mówić o innowacji? VI. Słowniczek 346 N/D N/D N/D Definicja "innowacji produktowej" wymaga przeredagowania. Przede wszystkim konieczne jest dookreślenie, co to zczy "nowe wyroby" lub "nowe usługi". W obecnym kształcie definicji każdy nowy produkt w przedsiębiorstwie będzie innowacją wet jbardziej prozaiczny. VI. Słowniczek 346 N/D N/D N/D Definicja "innowacji w obrębie procesu" wymaga przeredagowania. Czemu hasło nie brzmi po prostu "innowacja procesowa", jak w wielu innych dokumentach (np.. RSI)? Zwracam uwagę zastosowanie liczby pojedyńczej. Zapisano, że definicja nie obejmuje "dostosowania do potrzeb użytkownika, dostosowania do potrzeb rynku lokalnego". Dlaczego takie dostosowanie nie może być innowacyjne? Czy np. dostosowanie sposobu świadczenia jakiejś usługi do potrzeb osób niewidomych nie będzie innowacyjne? Jest to bardzo dyskusyjny zapis. VI. Słowniczek 346 N/D N/D N/D Definicja "innowacji organizacyjnych" wymaga przeredagowania. Skoro termin ten ma ozczać wprowadzenie nowej metody organizacyjnej, to zapis, mówiący że zmiany, "które opierają się metodach organizacyjnych już stosowanych przez to przedsiębiorstwo", nie wchodzą w zakres tego pojęcia, jest zbędny. Dlaczego zmiany w zakresie zarządzania nie mogą być innowacyjne? Drugą część katalogu wyłączeń zaczerpnięto z definicji "Innowacji w obrębie procesu" i są to wyłączenia całkowicie niepasujące do tego hasła (np. zaprzestanie stosowania danego procesu). VI. Słowniczek 349 N/D N/D N/D Brakuje definicji "organizacji pozarządowej" Jest to jeden z typów beneficjentów. Choć wydawać by się mogło, że pojęcie to jest jednozczne, warto byłoby dla porządku przytoczyć definicję, by uniknąć nieporozumień lub dinterpretacji. VI. Słowniczek 354 N/D N/D N/D Definicja "przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu" wymaga przeredagowania. Co prawda jest to definicja zaczerpnięta z wytycznych Minister Infrastruktury i, ale jest to bardzo zła definicja. Po pierwsze, przedsiębiorstwo "o jwiększym potencjale" jest zazwyczaj jedno. Pownin być mowa raczej o "podprzeciętnym potencjale". Po drugie, sformułowanie "w tym w szczególności" implikuje, że w grę wchodzą jeszcze inne kryteria, choć nie są one zdefiniowane. Po trzecie, sformułowanie "w trzyletnim okresie" nie przesądza, że chodzi o ostatnie trzy lata działalności, co otwiera furtkę do dinterpretacji. Po czwarte, jakiej podstawie założono, że przyrost przychodów jest tożsamy z potencjałem generowania nowych miejsc pracy? Te dwie zmienne mogą nie mieć ze sobą nic wspólnego. VI. Słowniczek 356 N/D N/D N/D Definicja "zamówień przedkomercyjnych" wymaga przeredagowania. Zaproponowa definicja odnosi się jedynie do technicznego, czy też proceduralnego aspektu PCP (choć też tylko w części). Nie wyjaśnia jedk idei, czy też celu stosowania tej formuły, co wydaje się być kluczowe dla zrozumienia, czym są zamówienia przedkomercyjne. IZ RPO przeredagauje brzmienie zaproponowanej definicji oraz wprowadzi oddzielną definicję living lab. IZ RPO wprowadzi definicję pojęcia "innowacja" zgodną z Regiolną Strategią Innowacji Wojewdztwa ego lata Wprowadzo definicja została oparta Podręczniku Oslo - Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar dziqałalności ukowej i technicznej. W ocenie IZ RPO jest o adekwata i spójba ze wskaźnikami produktu zawartymi w działaniu 1.6., gdzie nio przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie wprowadzenie produktu nowego dla rynku/firmy. Dalsze wyjaśnienia IZ RPO zamieści w dokumencie zawierającym metryki poszczególnych wskaźników. IZ RPO uspójniła definicję zawartą w słowniczku SZOOP z definicją zawartą w RIS. W ocenie IZ RPO leży przy tym podkreślić, że zawarta w częściowo projekcie definicja została zaczerpnięta z Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzjącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r., str. 1). i zjdzie o zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy wsparcie będzie udziela jako pomoc publicz. Co więcej definicja z rozp. 651/2014 nie jest sprzecz z definicją zawartą w RIS - stanowi o tylko jej rozwinięcie. Definicja została zaczerpnięte z Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzjącefgo niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r., str. 1). W ocenie IZ RPO nio zaproponowa definicja jest prawidłowa i nie wymaga zmiany. W słowniczku zostanie doda definicja organizacji pozarządowej zgod z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) Definicja "przedsiębiortswa wysokiego wzrostu" wynika z opracowanych przez MIiR horyzontalnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian nio lata IZ RPO jest zobligowa do stosowania wskazanych Wytycznych. Wprowadzo definicja jest zgod z definicją zawartą w Zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 198 z dnia 27 czerwca 2014 r., str. 1) i jest adekwat dla wyjaśnienia zczenia terminu zamówienia nio przedkomercyjne. Podto wprowadzo definicja jest spój z definicją zawartą w RIS (zob. definicję hasła Innowacyjne zamówienia publiczne - nowe podejście do zamówień publicznych, str. 131)

8 111. Gmi Gostycyn jednostka II. Opis 92 Oś 3 Efektywność 3.4 N/D energetycz i Zrównoważo gospodarka mobilność niskoemisyj w miejska i regionie promowanie Proponuję, aby wykreślić: punkty świetlne nie mogą powstawać w miejscach, w których oświetlenie publiczne dotychczas nie istniało Umożliwienie współfinsowania budowy nowych punktów świetlnych zachęci samorządy do stosowania lamp zasilanych z odwialnych źródeł energii zamiast zasilanych z sieci. W SZOOP określono zakres wsparcia tego rodzaju inwestycji jako zamia istniejącego już oświetlenia publicznego energooszczędne lub budowa nowego energooszczędnego oświetlenia w miejscach, w których oświetlenie uliczne już występuje. Związane jest to celami wsparcia nio udzielanego w ramach osi 3., tj. wzrostu efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przezczanie zaś wsparcia powstawanie nowego oświetlenia w miejscach, w których ono dotychczas nie istniało, nie będzie bezpośrednio związane z realizacją ww. celów Gmi Gostycyn jednostka II. Opis 129 Oś 4 Region przyjazny środowisku 113. Gmi Gostycyn jednostka II. Opis 118 Oś 4 Region przyjazny środowisku 114. Jan Wadoń/Gmi jednostka 117 Oś 4 Region Wielgie przyjazny środowisku 4.6 Ochro Wsparcie środowiska gospodarki turalnego i wodno zasobów ściekowej w kulturowych 4.3 Rozwój N/D infrastruktury wodnościekowej 4.3 Rozwój infrastruktury wodnościekowej Proponuję zmienić podpunkt 3 w punkcie 19 : Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed zatwierdzeniem SzOOP. Proponuję zmienić podpunkt 3 w punkcie 19 : Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed zatwierdzeniem SzOOP. Nie występuje wsparcie dla budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) poza aglomeracjami obszarach o zabudowie rozproszonej. Propozycja zmiany: dopuścić wsparcie dla tego typu projektów poza aglomeracjami ściekowymi. Wiele inwestycji musi zostać rozpoczętych i zakończonych w bieżącym roku, a konkursy będą ogłaszane w 2016 roku. Wiele inwestycji musi zostać rozpoczętych i zakończonych w bieżącym roku, a konkursy będą ogłaszane w 2016 roku. Jeśli jest to wynikiem linii demarkacyjnej między RPO, a PROW, koniecz jest zmia linii demarkacyjnej w tym zakresie, ze względu szczupłość srodków w PROW. Co do zasady, w obszarach aglomeracji, indywidualne systemy oczyszczania powinny mieć charakter incydentalny. W dalszym ciągu istnieje ogromne zapotrzebowanie budowę indywidualnych systemów poza aglomeracjami, w obszarach zabudowy rozproszonej. W gminie Wielgie zapotrzebowanie wynosi ok. 500 instalacji. Zasady kwalifikowania wydatków zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego u Regiolnego, Europejskiego u Społecznego, nio u Spójności, Europejskiego u Rolnego rzecz Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego u Morskiego i Rybackiego oraz ustawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego u Regiolnego, Europejskiego u Społecznego, u Spójności i Europejskiego u Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , s. 320). Zgodnie z art. 65 ust. 6 tego rozporządzenia Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinsowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokone przez Zasady beneficjenta. kwalifikowania wydatków zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego u Regiolnego, Europejskiego u Społecznego, nio u Spójności, Europejskiego u Rolnego rzecz Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego u Morskiego i Rybackiego oraz ustawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego u Regiolnego, Europejskiego u Społecznego, u Spójności i Europejskiego u Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , s. 320). Zgodnie z art. 65 ust. 6 tego rozporządzenia Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinsowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokone przez Ograniczenie beneficjenta. dotyczące aglomeracji wynika ze stanowiska KE. Projekty poza aglomeracjami będą mogły być realizowane w ramach PROW. Zgodnie z Umową Partnerstwa wsparcie z FS oraz EFRR uzyskają inwestycje w sieci kalizacyjne terech objętych KPOŚK. Z uwagi nio zdiagnozowane duże potrzeby obszarach wiejskich, uzupełniająco w stosunku do inwestycji wodnokalizacyjnych finsowanych z polityki spójności, w ramach CT 9 realizowane będą inwestycje z EFRROW obszarach nieobjętych KPOŚK Jan Wadoń/Gmi jednostka 124 Oś 4 Region 4.5 Ochro Brakuje wsparcia dla rewitalizacji założeń parkowych i dworsko-parkowych obszarach wiejskich. Propozycja Wielgie przyjazny przyrody zmiany: dopuścić wsparcie dla rewitalizacji tego typu obiektów obszarach wiejskich. środowisku 116. Jan Wadoń/Gmi jednostka 139 Oś 5 Spójność 5.1. Brakuje wsparcia dla budowy dróg gminnych. Propozycja zmiany: dopuścić wsparcie budowy dród gminnych i Wielgie wewnętrz i Infrastruktura wydzielić w odrębne poddziałanie lub schemat. dostępność drogowa zewnętrz 117. Gmi Chełmża jednostka II. Opis 77 Oś 3 Efektywność 3.1 Wspieranie N/D dot pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów - dotycząca Typu projektu 2 przewiduje ograniczenie energetycz i wytwarzania i dla gospodarka dystrybucji - indywidualne budynki mieszkalne do 10 kw, niskoemisyj w energii - pozostałe budynki do 40 kw. Brak jednozcznego odniesienia w zakresie ograniczenia mocy instalacji regionie pochodzącej ze dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Proponuje się zapis "indywidualne budynki mieszkalne oraz źródeł indywidualne lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych - do 10 kw" odwialnych 118. Gmi Chełmża jednostka II. Opis 117,11 Oś 4 Region 4.3 Rozwój w pkt 10 typy projektów proponuje się wprowadzenie możliwości dopuszczenia realizacji projektów z zakresu 8 przyjazny infrastruktury modernizacji SUW w powiązaniu z zadaniami budowy oczyszczalni przyzagrodowych w zabudowie rozproszonej. środowisku wodnościekowej Ograniczenie wsparcia jedynie w ramach OP.7 będzie niewystarczające, w stosunku do ilości obiektów obszarach wiejskich, które poddane rewitalizacji w jednym okresie mogłyby stanowić istotny element produktu turystycznego gmin, powiatów i województwa. W stosunku do skali potrzeb środki przewidziane w OP.7 oraz NPPDL są symboliczne. Idea łączenia z siecią TENT, centrami dystrybucyjnymi, lotniskami, itp. jest słusz, pod warunkiem, że będzie odnosiła się do ludzi. Ludzie mieszkają we wsiach, sołectwach, gmich, miastach. W przeciwieństwie do sieci informatycznych, droga od i do domu jest pierwszą, jważniejszą milą w systemie komunikacji. Z technicznego punktu widzenia możliwe są do zastosowania instalacje dla poszczególnych lokali budynków wielorodzinnych, dlatego też leżało by brać pod uwagę dopuszczalność tego typu projektów. pkt 10 - typ projektów zawiera sprzeczne zapisy - jpierw mówi się o projektach wyłącznie terenie aglomeracji 2-10 tys RLM a stępnie wymienia się możliwość realizacji budowy oczyszczalni przyzagrodowych w zabudowie rozproszonej. Ograniczenie możliwości realizacji projektów z zakresu zaopatrzenia w wodę tylko do aglomeracji 2-10 tys RLM jest niezrozumiałe dlatego w przypadku wielu obszarów województwa dobrym rozwiązaniem byłoby umożliwienie realizacji powiązanych projektów z zakresu modernizacji SUW i budowy oczysczalni przyzagrodowych. W zczącym stopniu przyczyni się to do osiągnięcia takich zakładanych wskaźników jak Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzeniaw wodę (CI18) Celem działania jest ochro przyrody. Dz. 4.5 nie jest przezczone realizację działań rewitalizacyjnych. Zakres wsparcia nie wyklucza jedk działań takich jak np. tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej obszarach nio wiejskich. Celem jedkże tego rodzaju projektu powin być ochro różnorodności biologicznej. Wsparcie dróg lokalnych zostało ograniczone przez KE i obwarowane warunkami dot. bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T. Zgodnie z UP, inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie nio połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, termilami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi (w ramach CT 7). Zapis zostanie dodany w proponowanym brzmieniu: "- indywidualne budynki mieszkalne oraz indywidualne lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych do 10 kw," Przytoczone zapisy nie są sprzeczne. W RPO możliwa będzie realizacja projektów wyłącznie terech leżących do aglomeracji od 2 do poniżej 10 tys. RLM, a budowa systemów indywidualnych będzie możliwa tylko w przypadku, gdy koszty budowy sieci kalizacyjnej będą nio takim terenie (ww. aglomeracja) zbyt wysokie ze względu rozproszoną zabudowę. Podto zgodnie z planowaną zmianą UP, inwestowanie w budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej dopuszczone będzie także, gdy danym terenie zapewnio jest sieć kalizacyj lub uregulowa gospodarka ściekowa Urząd Miasta Włocławek 120. Urząd Miasta Włocławek 121. Urząd Miasta Włocławek 122. Urząd Miasta Włocławek 123. Urząd Miasta Włocławek 124. Urząd Miasta Włocławek jednostka II. Opis 12,14 Oś Publicz Pkt 11. Typy Beneficjentów - dodać szkoły wyższe Brak w typach beneficjentów szkół wyższych, publicznych i niepublicznych nie pozwala uwolnienie potencjału rozwojowego w zakresie badań i innowacji tych jednostek. Zgodnie z przyjętą w projekcie SZOOP definicją pod pojęciem jednostki ukowej leży rozumieć Prowadzące w sposób ciągły badania Wzmocnienie infrastruktura ukowe lub prace rozwojowe: innowacyjności i rzecz badań i nio a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, konkurencyjności innowacji b) jednostki ukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia gospodarki 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) d) międzyrodowe instytuty ukowe utworzone podstawie odrębnych przepisów, działające terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polską Akademię Umiejętności, f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzjącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z , str. 1); Przywoła definicja odwołuje się do pojęcia uczelni, pod którym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm) leży rozumieć szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w tejże ustawie. Może być o zarówno publicz, jak i nie publicz. Z tego też względu szkoły wyższe nie są wykluczone z jednostka II. Opis 43 Oś Wsparcie Rozwój Pkt 19. Projekty mające celu przygotowanie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej będą realizowane Dla zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia działań związanych z pozyskiwaniem inwestorów oraz rozwojem gospodarczym miasta niezbędne jest dysponowanie atrakcyjną ofertą Obecnie trwają prace alityczne dotyczące badania stanu wykorzystania terenów inwestycyjnych zjdujących sią terenie wojeództwa Wzmocnienie rozwoju infrastruktury pod warunkiem nie powielania dostępnej infarstrktury, chyba że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany dla potencjalnych przedsiebiorców, aktualną moment zapotrzebowania. W sytuacji, gdy miasto rozdysponuje w 100 % dostępne tereny inwestycyjne i dopiero wtedy podejmie starania o kujawsko-pomorskiego, które otrzymały dotację w ramach 5 Osi Priorytetowej Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6 innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju dopisać w min. 70% przyygotowanie stęopnych z dofinsowaniem z RPO WK-P, okres prowadzenia inwestycji będzie czasem nieproduktywnym, mogącym kosztować utratę korzystnych transakcji. Wskazane jest nio Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P lata wraz z oceną możliwości rozwoju terenów, ktre jeszcze nie konkurencyjności ści gospodarczego zatem umożliwienie beneficjentom odpowiednio wczesne podjęcie prac d uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych. zostały wykorzystane pod inwestycje" W oparciu o wyniki tego badania IZ RPO sformułuje kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania gospodarki jednostka II. Opis 43 Oś Wsparcie Rozwój Pkt 19. Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może stanowić elementu projektu -zmia: Wprowadzenie proponowanego zapisu umożliwi lepsze skomunikowanie planowanych terenów inwestycyjnych z systemem dróg obszaru jst. oraz zapewni niezbędne przyłącza dostępowe dla W ramach poddziałania nie ma możliwości sfinsowania infrastruktury doprowadzającej. Zgodnie z Umową Partnerstwa projekty Wzmocnienie rozwoju infrastruktury infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 30% kosztów projektu mediów realizowanych.w obrębie terenów inwstycyjnych. związane ze stworzeniem nowej lub rozbudową istniejącej infrastruktury rzecz rozwoju gospodarczego będzie mozliwe do realizacji tylko innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju nio pod waruniem zapewnienia właściwego dostępu do niej, finsowanego ze środków własnych beneficjenta lub w ramach projektu konkurencyjności ści gospodarczego komplementarnego ze środków EFSI w ramach CT4, CT7 lub CT9 zgodnie z warunkami określonymi w UP (a także warunkami określonymi w gospodarki RPO WK-P ). jednostka II. Opis 51 Oś Wsparcie Pkt 6. - usunąć dwa razy powtórzony zapis: "Wsparcia nie uzyskają " IZ RPO usunie powtówrzenie zawarte w pkt 19. Wzmocnienie Opracowywanie procesu innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP jednostka II. Opis 55 Oś Wsparcie Pkt 6. - usunąć dwa razy powtórzony zapis: "Wsparcia nie uzyskają " IZ RPO usunie potwórzenie zawarte w pkt 19. Wzmocnienie Opracowywanie procesu innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP akademickich jednostka II. Opis 66 Oś 2 Cyfrowy 2.1 Wysoka Pkt 19 - usunąć Wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji Powiązanie zakresu Działania 2.1 z Lokalnym Programem Rewitalizacji nie zjduje żadnego uzasadnienia, tym bardziej dla preferencji wyboru projektów. Projekty z zakresu Działania 2.1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych lata (MIiR/H /20(01)/07/2015 z 3 lipca region dostępność i powinny być skierowane obszar całego miasta r.) w ramach systemu wdrażania RPO, IZ RPO tworzy warunki umożliwiające skuteczną realizację projektów rewitalizacyjnych oraz jakość e-usług nio monitoruje i ocenia program operacyjny pod względem skuteczności i efektywności wsparcia projektów rewitalizacyjnych. W tym celu publicznych formułuje preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych priorytetów inwestycyjnych niż 9b (poprzez dodatkowe punkty przyzwane w trakcie oceny projektów lub wyższy poziom dofinsowania lub konkursy poświęcone wyłącznie projektom rewitalizacyjnym, a także jeśli IZ RPO zdecyduje innego rodzaju preferencje) oraz może określić inne zachęty (...). Mając uwadze powyższe IZ RPO przewiduje preferencje dla projektów realizowanych obszarach rewitalizowanych w ramach działań i poddziałań, o których mowa w części IV SZOOP pkt A.1.1, w tym również w ramach działania Urząd Miasta Włocławek 126. Urząd Miasta Włocławek 127. Urząd Miasta Włocławek jednostka II. Opis 71 Oś 2 Cyfrowy 2.2 Cyfrowa region dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów uki, kultury i dziedzictwa jednostka II. Opis 81 Oś 3 Efektywność 3.2 regiolnego Efektywność energetycz i energetycz w gospodarka przedsiębiorstw niskoemisyj w ach regionie jednostka II. Opis 89 Oś 3 Efektywność 3.4 energetycz i Zrównoważo gospodarka mobilność niskoemisyj w miejska i regionie promowanie Pkt 19 - usunąć Wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji Powiązanie zakresu Działania 2.2 z Lokalnym Programem Rewitalizacji nie zjduje żadnego uzasadnienia, tym bardziej dla preferencji wyboru projektów. Działania 2.2 powinny być skierowane Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych lata (MIiR/H /20(01)/07/2015 z 3 lipca obszar całego miasta r.) w ramach systemu wdrażania RPO, IZ RPO tworzy warunki umożliwiające skuteczną realizację projektów rewitalizacyjnych oraz nio monitoruje i ocenia program operacyjny pod względem skuteczności i efektywności wsparcia projektów rewitalizacyjnych. W tym celu formułuje preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych priorytetów inwestycyjnych niż 9b (poprzez dodatkowe punkty przyzwane w trakcie oceny projektów lub wyższy poziom dofinsowania lub konkursy poświęcone wyłącznie projektom rewitalizacyjnym, a także jeśli IZ RPO zdecyduje innego rodzaju preferencje) oraz może określić inne zachęty (...). Mając uwadze powyższe IZ RPO przewiduje preferencje dla projektów realizowanych obszarach rewitalizowanych w ramach działań i poddziałań, o których mowa w części IV SZOOP pkt A.1.1, w tym również w ramach działania 2.2. Pkt podać tryb wyboru projektów brak określonego trybu wyboru projektów W pkt. 18 zostanie ujęty tryb konkursowy, jako tryb wyboru wniosków. Pkt 9 Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra - usunąć w województwie kujawsko-pomorskim nie istnieje infratsuktura metra Wskaźnik Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra jest wskaźnikiem programowym ujętym w tym brzmieniu w RPO WK-P oraz wynikającym z tzw. Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych wskazanych do stosowania w programach nio operacyjnych.

9 128. Urząd Miasta jednostka Włocławek 129. Urząd Miasta jednostka Włocławek 130. Urząd Miasta jednostka Włocławek 131. Urząd Miasta jednostka Włocławek 132. Urząd Miasta jednostka Włocławek 133. Urząd Miasta jednostka Włocławek 134. Urząd Miasta jednostka Włocławek 135. Urząd Miasta jednostka Włocławek 136. Urząd Miasta jednostka Włocławek 137. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy II. Opis 92 Oś 3 Efektywność 3.4 Pkt dodać - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Usunąć - punkty świetlne Ograniczenie sprowadzone tylko do modernizacji oświetlenia może mieć negatywny wpływ projekt komleksowo traktujący kwestię poprawy efektywności systemu oświetlenia ulicznego, w W SZOOP określono zakres wsparcia tego rodzaju inwestycji jako zamia istniejącego już oświetlenia publicznego energooszczędne lub energetycz i Zrównoważo nie mogą powstawać w miejscach, w których oświetlenie publiczne dotychczas nie istniało przypadku, gdy plany budowy stanowią niewielki element zadania. budowa nowego energooszczędnego oświetlenia w miejscach, w których oświetlenie uliczne już występuje. Związane jest to celami wsparcia gospodarka mobilność nio udzielanego w ramach osi 3., tj. wzrostu efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przezczanie zaś niskoemisyj w miejska i wsparcia powstawanie nowego oświetlenia w miejscach, w których ono dotychczas nie istniało, nie będzie bezpośrednio związane z regionie promowanie realizacją ww. celów. II. Opis 113 Oś 4 Region 4.2 Gospodarka Pkt 1. a) usunąć - plastiku, dodać w zamian -tworzyw sztucznych Słowo "plastik" używane jest w formie potocznej w zastępstwie poprawnego określenia "tworzywo sztuczne". "Plastik" jest rodzajem materiału wybuchowego. Plastik, jako jeden z materiałów podlegających obowiązkowi selektywnej zbiórki został wymieniony w art.. 11 dyrektywy 2008/98/WE z dnia przyjazny odpadami 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, jak również w Umowie Partnerstwa. środowisku nio II. Opis 124 Oś 4 Region 4.5 Ochro Pkt 10. Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy, poprzez działania bezpośrednie związane z Modyfikacja zapisu zapewni zbliżone warunki udziału dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 4.5 oraz (ZIT- Pkt a)), które aktualnie są w sposób Dotychczasowy zapis "Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną przyjazny przyrody ochroną siedlisk i gatunków dodać obszarach miejskich i pozamiejskich, usunąć w szczególności dodać w tym niezrozumiały rozróżnione. siedlisk i gatunków w szczególności terech parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody" nie wyklucza ubiegania się o wsparcie tego środowisku terech parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nio typu projektu obszarach miejskich i pozamiejskich. Preferowa będzie jedk realizacja tego typu działań wymienionych obszarach chronionych. W przypadku ZIT będzie to obszar Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskeigo i Nadwiślańskiego. II. Opis 138 Oś 5 Spójność 5.1. Pkt 10. b) inwestycje w drogi lokalne (powiatowe), zapewniające usunąć konieczne bezpośrednie połączenia z siecią Dotychczasowy zapis uniemożliwia rozwój infrastruktury drogowej istotnej z punktu widzenia rozwoju miasta i oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wsparcie dróg lokalnych zostało ograniczone przez KE i obwarowane warunkami dot. bezpośredniego połączenia z siecią TENT. Zgodnie z UP, wewnętrz i Infrastruktura TEN-T, portem lotniczym... inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie dostępność drogowa nio połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, termilami towarowymi, centrami lub platformami zewnętrz logistycznymi (w ramach CT 7). II. Opis 154 Oś 6 Solidarne 6.1 Inwestycje Inwestycje Pkt 19 - usunąć Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji Powiązanie zakresu Poddziałania z Lokalnym Programem Rewitalizacji nie zjduje bezpośredniego uzasadnienia, tym bardziej dla preferencji wyboru projektów. Próba rozwiązania kwestii Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych lata (MIiR/H /20(01)/07/2015 z 3 lipca społeczeństwo i w infrastrukturę w infrastrukturę poprawy infrastruktury zdrowotnej przez pryzmat rewitalizacji nie przyja właściwemu potraktowaniu tego problemu r.) w ramach systemu wdrażania RPO, IZ RPO tworzy warunki umożliwiające skuteczną realizację projektów rewitalizacyjnych oraz konkurencyjne zdrowotną i zdrowotną nio monitoruje i ocenia program operacyjny pod kadry społeczną względem skuteczności i efektywności wsparcia projektów rewitalizacyjnych. W tym celu formułuje preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych priorytetów inwestycyjnych niż 9b (poprzez dodatkowe punkty przyzwane w trakcie oceny projektów lub wyższy poziom dofinsowania lub konkursy poświęcone wyłącznie projektom rewitalizacyjnym a także jeśli IZ RPO zdecyduje innego rodzaju preferencje) oraz może określić inne zachęty (...). Mając uwadze powyższe IZ RPO przewiduje preferencje dla projektów realizowanych obszarach rewitalizowanych w ramach działań i poddziałań, o których mowa w części IV SzOOP pkt A.1.1, w tym również w II. Opis 157 Oś 6 Solidarne 6.1 Inwestycje Inwestycje pkt dodać Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, wyposażenie zdegradowanych budynków w celu Rozszerzenie katalogu interwencji w infrastrukturę służyć będzie realizacji projektów wyższej jakości w dostosowaniu do istniejących potrzeb. ramach Pkt 10.1 poddziałania SzOOP stanowi odzwierciedlenie zapisów zawartych w Programie, które są wynikiem uzgodnień z Komisją Europejską, a zatem nie społeczeństwo i w infrastrukturę w infrastrukturę ich adaptacji mieszkania socjalne, wspomagane i chronione... mogą zostać zmienione. konkurencyjne zdrowotną i społeczną nio kadry społeczną II. Opis 162 Oś 6 Solidarne 6.2 Rewitalizacja Pkt 19 - dodać Działania nie będą realizowane w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców Należy dokoć rozróżnienia beneficjentów pomiedzy Działaniem 6.2 a 7.1. W przeciwnym razie mieszkancy miast do 20 tys. będą mieli dostęp do działań związanych z rewitalizacją W pierwszej kolejności wskazać trzeba, iż jakkolwiek zgodnie z ogólnym założeniem w ramach działania 7.1 nie będą realizowane projekty w społeczeństwo i obszarów infrastruktury z dwóch źródeł, co stoi w sprzeczności z początkowymi założeniami Programu. miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, to jedk zwrócić uwagę leży wskazane w pkt 19 SZOOP kolejne uwarunkowania dedykowane konkurencyjne miejskich i ich nio poszczególnym typom projektów, przewidzianym do wsparcia w tym obszarze. W kontekście powyższego, podkreślenia wymaga zatem fakt, kadry obszarów iż w ramach działania 7.1, projekty rewitalizacyjne (typ projektu 1) nie będą realizowane obszarach miast. Tego typu projekty uzyskają funkcjolnych tomiast wsparcie w ramach działania 6.2 lub poddziałania Innymi słowy, mając uwadze limity i ograniczenia, przewidziane w pkt 19 SZOOP dla działania 7.1, nie jest zasadnym wyłączenie ze wsparcia w działaniu 6.2 miast poniżej 20 tys. mieszkańców. Wprowadzenie takiego ograniczenia w działaniu 6.2 skutkowałoby bowiem wykluczeniem ze wsparcia w ogóle działań rewitalizacyjnych w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców. II. Opis 168 Oś 6 Solidarne 6.3 Inwestycje Inwestycje Pkt 19 - usunąć Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji Powiązanie zakresu Poddziałania z Lokalnym Programem Rewitalizacji nie zjduje bezpośredniego uzasadnienia, tym bardziej dla preferencji wyboru projektów. Rozwiązania kwestii Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych lata (MIiR/H /20(01)/07/2015 z 3 lipca społeczeństwo i w infrastrukturę w infrastrukturę poprawy infrastruktury przedszkolnej w mieście nie musi być sprzężone z działaniami rewitalizacyjnymi w wydzielonym, wymagającym szczególnej interwencji obszarze r.) w ramach systemu wdrażania RPO, IZ RPO tworzy warunki umożliwiające skuteczną realizację projektów rewitalizacyjnych oraz konkurencyjne edukacyjną przedszkolną nio monitoruje i ocenia program operacyjny pod kadry względem skuteczności i efektywności wsparcia projektów rewitalizacyjnych. W tym celu formułuje preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych priorytetów inwestycyjnych niż 9b (poprzez dodatkowe punkty przyzwane w trakcie oceny projektów lub wyższy poziom dofinsowania lub konkursy poświęcone wyłącznie projektom rewitalizacyjnym, a także jeśli IZ RPO zdecyduje innego rodzaju preferencje) oraz może określić inne zachęty (...). Mając uwadze powyższe IZ RPO przewiduje preferencje dla projektów realizowanych obszarach rewitalizowanych w ramach działań i poddziałań, o których mowa w części IV SZOOP pkt A.1.1., w tym również w ramach poddziałania II. Opis 173 Oś 6 Solidarne 6.3 Inwestycje Inwestycje Pkt 19 - usunąć Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji Powiązanie zakresu Poddziałania z Lokalnym Programem Rewitalizacji nie zjduje bezpośredniego uzasadnienia, tym bardziej dla preferencji wyboru projektów. Potrzeba przeprowadzenia Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych lata (MIiR/H /20(01)/07/2015 z 3 lipca społeczeństwo i w infrastrukturę w infrastrukturę Inwestycji w ingrastrukturę kształcenia zawodowego nie musi wynikać z tak specyficznego dokumentu jakim jest LPR, co nie ozcza, ża projekt nie będzie miał istotnego, rozwojowego 2015 r.) w ramach systemu wdrażania RPO, IZ RPO tworzy warunki umożliwiające skuteczną realizację projektów rewitalizacyjnych oraz konkurencyjne edukacyjną kształcenia charakteru, ocenionego w oparciu o inne niż przyjęto w LPR kryteria. nio monitoruje i ocenia program operacyjny pod kadry zawodowego względem skuteczności i efektywności wsparcia projektów rewitalizacyjnych. W tym celu formułuje preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych priorytetów inwestycyjnych niż 9b (poprzez dodatkowe punkty przyzwane w trakcie oceny projektów lub wyższy poziom dofinsowania lub konkursy poświęcone wyłącznie projektom rewitalizacyjnym a także jeśli IZ RPO zdecyduje innego rodzaju preferencje) oraz może określić inne zachęty (...). Mając uwadze powyższe IZ RPO przewiduje preferencje dla projektów realizowanych obszarach rewitalizowanych w ramach działań i poddziałań, o których mowa w części IV SZOOP pkt A.1.1., w tym również w II. Opis 60 Oś Wspieranie N/D W zapisach dot. Rodzaju Wsparcia Instrumentów Finsowych oraz jważniejszych warunków przyzwania (Poz. Nie jest to jednozczne zważywszy fakt iż w Zał. 7 Tabele przedstawiające zastosowane kategorie interwencji, przy Działaniu 1.6 (PI3c), w kolumnie Forma finsowania, zlazła się kategoria Zgodnie ramach poddziałania z art.66 rozp /2013 w ramach Europejskich y Strukturalnych i Inwestycyjnych wsparcie może przyjąć stępującą Wzmocnienie tworzenia i 32) wyszczególniono jako formę wsparcia wyłącznie pożyczki i poręczenia. Czy zatem ma to ozczać iż w ramach 01 - dotacja bezwrot. Sprowadzenie pomocy wyłącznie do pożyczek, szym zdaniem, skutkować będzie rezygcją wielu mikro przedsiębiorstw z ubiegania się o wsparcie, a tym samym formę: dotacji, gród, pomocy zwrotnej i instrumentów finsowych, bądź też ich kombicji. Zgodnie tomiast z Umową Partnerstwa (jej innowacyjności i rozszerzania przedmiotowego działania nie przewiduje się wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji dla MŚP? Wnioskujemy o realizacji założonych działań związanych z rozwojem konkurencyjności własnej firmy. treść jest dla IZ RPO wiążąca) jedną z istotniejszych form wsparcia, która powin zleźć zastosowanie w okresie programowania konkurencyjności zaawansowanyc wprowadzenie w zapisach dot. Dzialania 1.6 możliwości otrzymania przez przedsiębiorce dotacji bezwrotnej, to instrumenty finsowe. Alogiczne stanowisko prezentuje Komisja Europejska, która podczas negocjacji RPO WK-P gospodarki h zdolności w zasadach regulowanych przepisami o Pomocy Publicznej. podkreślała konieczność stosowania instrumentów finsowych wszędzie tam, gdzie aliza ex ante wykaże taką zasadność. IZ RPO zakresie uwzględniła powyższe dyrektywy i zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 zleciła przeprowadzenie alizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego rozwoju badania IZ RPO przyjęła instrumenty finsowe jako właściwą formę interwencji w poszczególnych obszarach Programu. Warto w tym produktów i kontekście zazczyć, że określone w poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz bowiem ze zmieniającą się sytuacją usług gospodarczą oraz postępem wdrażania Programu IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Do momentu zatem przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante nie będą wprowadzane zmiany w sposobie finsowania przedsiębiorców w tych obszarach, w których dotychczasowe badania wykazały zasadność stosowania instrumentów finsowych. Przeprowadzo przez IZ RPO aliza ex ante wykazała zasadność zastosowania w ramach działania 1.6. szeregu instrumentów finsowych o łącznej alokacji 103,5 mln EUR. Pozostałą część alokacji w ramach działania 1.6. tj. kwota 61,1 mln EUR zostanie przezczo wsparcie dotacyjne. Wsparcie to zostanie przezczone wzmocnienie konkurencyjności MŚP w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R sfinsowanych w ramach poddziałania 1.2.i Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 139. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 140. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy II. Opis 34 Oś Wsparcie Wsparcie W zapisach dot. Poddziałania nie doprecyzowano typów projektów jakich ma dotyczyć proponowane wsparcie Zważywszy fakt iż pożyczki dla mikroprzedsiebiorstw zostały również zaplanowane w ramach realziacji Działania 1.6, nie do końca czytelny jest cel wsparcia w ramach przzedmiotowego Wzmocnienie rozwoju rozwoju w ramach pożyczki. Poddziałania. Pojawia się wątpliwość o zasadność zastosowania, wydaje się tożsamego wsparcia, do firm mikro. innowacyjności i przedsiębiorczo mikroprzedsiębi konkurencyjności ści orstw gospodarki II. Opis 174 Oś 6 Solidarne 6.3 Inwestycje Inwestycje Proponujemy wprowadzenia zapisu w pkt. 27 dotyczącym wkładu własnego, aby mógł on zostać wniesiony w całości Wynika to z faktu, iż niepubliczne szkoły zawodowe, w poprzedniej perspektywie finsowania, miały trudności w uzyskaniu tego typu pomocy. JST nie chętnie decydowały się angażowanie społeczeństwo i w infrastrukturę w infrastrukturę przez Beneficjenta, bez konieczności zaangażownia środków z budżetu państwa. własnych środków w odniesieniu do szkół niepublicznych (podmitów prowadzących szkoły niepubliczne). konkurencyjne edukacyjną kształcenia kadry zawodowego II. Opis Oś Edukacja Proponujemy wprowadzenie dodatkowego typu przedsięwziecia pod zwą: Projekty służące podnoszeniu Proponowa zmia pozwoli wykorzystanie potencjału tkwiącego w placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, jakimi są cechy rzemieślnicze. W swoich Innowacyj ogól i Kształcenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie statutowych działaniach pośredniczą one w wiazywaniu relacji pomiedzy szkołami a przedsiębiorcami, organizując kształcenie zawodowe. Jest to duże ułatwienie jeśli chodzi o kojarzenie edukacja zawodowa zawodowe zawodowe, m.in. przez staże i praktyki, kształcenie dualne. Proponujemy tym samym wprowadzenie nowego potencjalnych uczniów z ich przyszłym pracodawcą. Cechy mają bogate doświadczenie w organizacji kształcenia dualnego, łączącego ukę podstaw teoretycznych zawodu z doświadczeniem wskaźnika produktu pod zwą: Liczba cechów rzemieślniczych zaangażowanych w proces kształcenia dualnego. praktycznym, zdobywanym bezpośrednio w zakładach rzemieślniczych. W ramach poddziałania wsparcie będą mogły otrzymac jedynie mikroprzedsiębiorstwa o okresie działalności rynku nie dłuższym niż dwa lata. W projekcie SZOOP omyłkowo nie wprowadzono tego ograniczenia (wynikającego z alizy ex ante) stąd rozróżnienie pomiędzy nio interwencją w działaniu a 1.6 nie było czytelne (jeżeli chodzi o odbiorców wsparcia). Co do typu projektu, a dokładniej przezczenia wsparcia to zgodnie z RPO WK-P w ramach poddziałania wsparcie będzie przezczone wsparcie przedsiębiorstw, umożliwiające im rozwój rynku oraz zapewniające odpowiedni poziom konkurencyjności w początkowych fazach rozwoju. W toku wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finsowe zostanie dokładnie zakreślony zakres wsparcia, które w ramach poddziałania zostanie udostępniony dla mikroprzedsiębiorstw o okresie działalności nie dłuższym niż 2 lata. Zapisy zawarte w pkt 27 nie wykluczają możliwości wniesienia wkładu własnego w całości przez beneficjenta. nio Obecne zapisy SzOOP odnoszą się właśnie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów i nie wymagają zmiany w tym zakresie. Zarówno SzOOP, jak i RPO kładają obowiązek realizacji każdego projektu z zakresu kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym. Drugi typ projektów odnosi się do staży i praktyk. Natomiast wprowadzenie zwanego wprost kształcenia dualnego nio (rozumianego jako podział zajęć - 50% w szkole, 50% u pracodawcy) we wszystkich szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe nie jest rozwiązaniem wprowadzanym poziomie RPO tylko zmianą systemową, którą RPO nie ma wpływu RENEX PREDRAG TOPIĆ 142. Starostwo Powiatowe w Świeciu 143. Starostwo Powiatowe w Świeciu przedsiębiorstw 299 Oś Edukacja Edukacja Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane byciem, uzupełnieniem lub o Innowacyj dorosłych dorosłych w podwyższeniem umiejętności w zakresie specjalistycznych szkoleń technicznych ICT, kończących się edukacja zakresie międzyrodowym certyfikatem ptwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości kompetencji cyfrowych i języków obcych jednostka II. Opis 55 Oś Wsparcie W wierszu 19.Limity i ograniczenia w realizacji projektów zapisy ust. 5 i 6 powielają się. Propozycja - wykreślenie Wzmocnienie Opracowywanie procesu ust.6. innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP akademickich jednostka II. Opis 84 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność N/D W wierszu 10. Typy projektów mowa jest o "głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków energetycz i energetycz w publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych". Czy zapis budynki publiczne jest tożsamy z zapisem gospodarka sektorze budynki użyteczności publicznej. Propozycja - aby ujednolicić zapisy i w wierszu 10 wpisać że inwestycje dotyczą niskoemisyj w publicznym i budynków użyteczności publicznej. regionie mieszkaniowym Proponujemy dodać zapis, iż obok kursów językowych czy komputerowych ważne jest bycie umiejętności w zakresie specjalistycznych umiejętności technicznych. Wówczas istnieje możliwość uzyskania wykwalifikowanego personelu w szerokim zakresie kompetencji. Korekta redakcyj. Brak defiinicji budynku publicznego. Zakres wsparcia przewidziany w Poddziałaniu jest ściśle ograniczony zapisami RPO oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego nio u Społecznego w obszarze edukacji lata Dokumenty te nie przewidują zaproponowanych rozwiązań. IZ RPO wprowadzi korektę. Definicja budynku użyteczności publicznej zostanie doda do słownika w SZOOP. Odniesienie się do budynku publicznego zostanie doprecyzowane Starostwo Powiatowe w Świeciu jednostka II. Opis 85 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność N/D energetycz i energetycz w gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym W wierszu 10. Typy projektów - wskazano, że "w ramach Działania wspierane będą budynki publiczne, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne i podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE" tomiast w wierszu 11. Typ beneficjenta wskaza jest szersza lista beneficjentów niż wynikałaby z przytoczonego zapisu? Propozycja - zmia budynków publicznych budynki użyteczności publicznej i bez zawężania typu beneficjenta do jst. Przytoczony zapis ogranicza krąg beneficjentów wskazanych w wierszu 11. Definicja budynku użyteczności publicznej zostanie doda do słownika w SZOOP. Odniesienie się do budynku publicznego zostanie częściowo doprecyzowane. Należy jedk zauważyć, że projekty realizowane przez innych niż JST beneficjentów muszą dotyczyć budynków o charakterze publicznym lub mieszkaniowym wielorodzinnym.

10 145. Starostwo Powiatowe w Świeciu 146. Starostwo Powiatowe w Świeciu 147. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jednostka II. Opis 87 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność N/D energetycz i energetycz w gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym jednostka II. Opis 118 Oś 4 Region 4.3 Rozwój N/D przyjazny infrastruktury środowisku wodnościekowej inne II. Opis 144 Oś 5 Spójność 5.3 N/D wewnętrz i Infrastruktura dostępność kolejowa zewnętrz W wierszu 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów- ust.10. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały Brak precyzyjnego zapisu co ozcza fizyczne zakończenie projektu. Należałoby przealizować zasadność takiego zapisu w kontekście kwalifikowalności wydatków - zgodnie z wytycznymi w Definicja projektu fizycznie zakończonego zostanie doda do słownika w SZOOP. fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinsowanie projektu/w dniu podjęcia zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego u Regiolnego, Europejskiego u Społecznego oraz u Spójności lata początkiem decyzji inwestycyjnej (w przypadku wsparcia z instrumentów finsowych) - co ozcza "fizycznie zakończony" -to, okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. że podpisano protokół odbioru robót, czy że uzyskano pozwolenie użytkowanie bądź że zapłacono wszystkie rachunki? a jeżeli robota jest rozpoczęta to czy został określony % zaawansowania prac, który dopuszcza wniosek do dofinsowania? - dotyczy wszystkich działań i poddziałań, które zawierają taki zapis. Propozycja - wykreślić zastrzeżenie. W wierszu 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów- ust.1. Projekty związane z zaopatrzeniem w wodę Brak precyzyjnego zapisu uniemożliwia prawidłowe przygotowanie projektu wodno-kalizacyjnego. Warunek ten będzie doprecyzowany w kryteriach wyboru projektów i będzie odnosić się do wartości robót. Podto zgodnie z planowaną wyłącznie w ramach kompleksowych projektów wodno-ściekowych, stanowią niewielką część kompleksowych zmianą UP, inwestowanie w budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej dopuszczone będzie także, gdy danym terenie projektów. Co ozcza sformułowanie "niewielką część"? jak to będzie oceniane? zakresem robót? czy wielkością zapewnio jest sieć kalizacyj lub uregulowa gospodarka ściekowa. kwot przezczonej roboty z zakresu gospodarki wodnej i roboty z zakresu kalizacji? czy niewielka częśc to jest 5%,10% czy 30%? Propozycja - dokładnie określić ile wynosi "niewielka część". W punkcie 9 - Lista wskaźników produktu - wskaźnik zawarty w punktorze trzecim w brzmieniu "Długość linii Zgodnie z Narodowym Planem Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce, przyjętym w marcu 2007 roku przez Rząd RP oraz plami strategicznymi zarządcy Wskaźnik zostanie usunięty, zakres projektów zmieniony. kolejowych wyposażonych w ERTMS" nie powinien być brany pod uwagę w odniesieniu do linii kolejowych rodowej infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.), wdrażanie systemu ERTMS przewidziane jest przede wszystkim liniach wchodzących w skład sieci TEN-T i ważnych ciągach zczenia regiolnego i lokalnego, ponieważ linie te nie będą wyposażane w ten system w jbliższej perspektywie. komunikacyjnych. Projekty przewidziane do wsparcia w ramach RPO WK-P lata i jednocześnie ne w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa ego Wnioskuje się o usunięcie tego wskaźnika. dotyczą linii kolejowych wyłącznie zczenia regiolnego, których nie przewiduje się wdrożenia systemu ERTMS. Dlatego też, szym zdaniem, wskaźnik Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS nie powinien być uwzględniany w dokumencie SzOOP, gdyż jego wartość zarówno w roku bazowym, jak i docelowym roku 2020 (2023) będzie rów zeru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inne II. Opis 144 Oś 5 Spójność wewnętrz i dostępność zewnętrz 5.3 Infrastruktura kolejowa N/D W punkcie 10 - Typy projektów - wnioskuje się wprowadzenie modyfikacji treści zawartej w podpunkcie 3 i danie mu stępującego, skróconego brzmienia: "Inwestycje w bezpieczeństwo ruchu kolejowego". Pozostawienie treści tego (trzeciego) typu projektów, omawiającego cyt.: "Inwestycje w bezpieczeństwo ruchu kolejowego systemy Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym Zapis zostanie zmodyfikowany zgodnie z treścią uwagi. (European Rail Traffic Magement System, ERTMS)" w w/w pierwotnej wersji nie zjduje uzasadnienia, gdyż żaden z kolejowych projektów infrastrukturalnych przewidywanych do realizacji w ramach RPO WK-P nie będzie wdrażał systemu ERTMS. Wszystkie kolejowe projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa ego do realizacji w ramch RPO WK-P dotyczą linii zczenia regiolnego, których zgodnie z "Narodowym Planem Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce oraz plami strategicznymi zarządcy rodowej infrastruktury kolejowej, nie przewiduje się w jbliższej perspektywie wyposażanie w system ERTMS. Natomiast dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego mogą być wykonywane m.in. inwestycje polegające budowie dwupoziomowych skrzyżowań głównych dróg z liniami kolejowymi. Na skrzyżowaniach mniej uczęszczanych szlaków kolejowych z drogami o mniejszym tężeniu ruchu, podejmowane są działania modernizacyjne w obrębie przejazdów kolejowych oraz ich wyposażenie w nowoczesne urządzenia syglizacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inne inne II. Opis 145 Oś 5 Spójność wewnętrz i dostępność zewnętrz Załącznik 2 - Tabela 47 Oś 5 Spójność wskaźników rezultatu wewnętrz i bezpośredniego i dostępność produktu dla działań i zewnętrz poddziałań 5.3 Infrastruktura kolejowa 5.3 Infrastruktura kolejowa N/D N/D Należy wprowadzić do pkt. 18. omawiającego Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za bór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów tryb pozakonkursowy zamiast zapisanego w dokumencie trybu konkursowego. Wnioskujemy o wycofanie z tego Załącznika wskazanego pod Lp. 248 wskaźnika: "Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS". Wskazanie trybu konkursowego dla wyboru infrastrukturalnych projektów kolejowych do wsparcia z EFRR jest niewłaściwe i pozostaje w sprzeczności z dokumentem RPO WK-P lata Zapis zostanie zmodyfikowany zgodnie z treścią uwagi (CCI 2014PL16M20P002), zatwierdzonym Decyzją Wykowczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. W rozdziale 2.A.6.2 tego dokumentu - Kierunkowe zasady wyboru projektów poświęconym Priorytetowi Inwestycyjnemu 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu jednozcznie ustalono, że cyt.: Przewiduje się pozakonkursowy tryb wyboru projektów. Zastosowanie trybu pozakonkursowego umożliwi precyzyjne skierowanie wsparcia oraz przyczyni się w optymalny sposób do osiągnięcia celów PI. J.w. W przypadku regiolnych linii kolejowych przewidywanych do rewitalizacji/modernizacji w ramach RPO WK-P lata , nie przewiduje się wdrażania systemu ERTMS, co będzie Wskaźnik Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS zostanie usunięty w związku z usunięciem tego typu projektu z SZOOP. ozczało, że wskaźnik ten będzie miał zawsze wartość równą zeru. Przyporządkowanie temu wskaźnikowi wartości większej, niż "0" będzie skutkowało wynikiem niewykonia tego wskaźnika Powiatowe inne Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie - Kierownik jednostki Justy Przybyłowska 152. Związek organizacja Stowarzyszeń pozarządowa Polska Zielo Sieć/ Stowarzyszenie Tilia II. Opis od str. Oś 6 Solidarne 156 społeczeństwo i konkurencyjne kadry 124 Oś 4 Region przyjazny środowisku 6.1 Inwestycje Inwestycje Wnosi się o dopisanie pkt 4 w Typy projektów- budowa, dbudowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, w infrastrukturę w infrastrukturę modernizacja oraz wyposażenieobiektów potrzeby tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. zdrowotną i społeczną społeczną 4.5 Ochro W ramach działania 4.5 Ochro przyrody wydzielić poddziałanie dotyczące bezpośredniej ochrony zasobów przyrody przyrodniczych - w kwotach adekwatnych do alokacji przezczonej w ramach kategorii interwencji kod 085 "Ochro i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochro przyrody i zielo infrastruktura" ( EUR) i uwzględnić powyższe poodziałania w indykatywnym planie finsowym. Na dzień r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych Powiatów przebywało 17 dzieci, w rodzinnej pieczy zastępczej 15 dzieci. W roku 2014 Powiat Wąbrzeski utrzymanie dzieci w pieczy instytucjolnej wydatkował ,09 PLN, tomiast utrzymanie w pieczy rodzinnej ,69 PLN dotyczy dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wąbrzeskiego przebywających w pieczy zastępczej terenie innych Powiatów (dane PCPR). Z powyższych danych wynika, iż istnieje potrzeba utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka przezczonego dla 8 dzieci terenie Powiatu Wąbrzeskiego. Działanie to wpisuje się także w proces deinstytucjolizacji usług społecznych w ramach, którego wpierane będą działania służące rozwijaniu form pieczy zastępczej. Ochro przyrody jest istotnym celem realizacji działania 4.5. Brak wydzielenia środków ten cel może poskutkować brakiem jego realizacji i niewystarczającą aktywnością IZ RPO oraz beneficjentów w tym zakresie. Wsparcie dla infrastruktury z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) będzie możliwe w ramach 3 typu nio projektu wskazanego w pkt 10 SZOOP. Największy cisk w działaniu będzie położony projekty związane z ochroną przyrody. W opinii IZ nie jest konieczne wydzielenie odrębnego poddziałania w SZOOP. Obowiązek osiągnięcia zakładanych wskaźników (Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania nio lepszego statusu ochrony, Liczba wspartych form ochrony przyrody) wymusi przekazanie wymaganej alokacji działania związane z ochroną przyrody Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 154. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 155. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 156. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 157. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 158. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 159. Mirosław Graczyk Starostwo Powiatowe w Toruniu 160. Gmi Miasta Brodnicy inne II. Opis 138 Oś 5 Spójność 2. CELE SZCZEGÓŁOWE OSI PRIORYTETOWEJ. Proponuje się dodanie: Cel szczegółowy 4: zwiększenie bezpieczeństwa Proponowane zmiany pozwolą dofinsowanie ze środków RPO WKP lata , budowy, organizacji i wyposażenia ośrodków doskolenia techniki jazdy, o których mowa w w wewnętrz i ruchu drogowego w regionie. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r. Ze szkoleń organizowanych przez ODTJ korzystać będą: 1.Obowiązkowo od r.: dostępność młodzi kierowcy w okresie próbnym (4-8 miesięcy od uzyskania prawa jazdy), zewnętrz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (służba zdrowia, straż pożar, policja), kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne. 2.Dobrowolnie: kierowcy posiadających prawo jazdy kat. A1, A2, A, B1, B lub B+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia podstawowego), kierowców posiadający prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia wyższego), osoby ubiegające się o uprawienia instruktora techniki jazdy, osoby odbywające różne rodzaje kwalifikacji - zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych. inne II. Opis 138 Oś 5 Spójność 5.1. OPIS DZIAŁANIA 5.1, 7. Cele szczegółowe działania. Proponuje się dodanie: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu Proponowane zmiany pozwolą dofinsowanie ze środków RPO WKP lata , budowy, organizacji i wyposażenia ośrodków doskolenia techniki jazdy, o których mowa w w wewnętrz i Infrastruktura drogowego w regionie (Cel szczegółowy 4) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r. Ze szkoleń organizowanych przez ODTJ korzystać będą: 1.Obowiązkowo od r.: dostępność drogowa młodzi kierowcy w okresie próbnym (4-8 miesięcy od uzyskania prawa jazdy), zewnętrz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (służba zdrowia, straż pożar, policja), kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne. 2.Dobrowolnie: kierowcy posiadających prawo jazdy kat. A1, A2, A, B1, B lub B+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia podstawowego), kierowców posiadający prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia wyższego), osoby ubiegające się o uprawienia instruktora techniki jazdy, osoby odbywające różne rodzaje kwalifikacji - zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych. inne II. Opis 138 Oś 5 Spójność Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego. Proponuje się dodanie: Wskaźnik ilości osób przeszkolonych w Proponowane zmiany pozwolą dofinsowanie ze środków RPO WKP lata , budowy, organizacji i wyposażenia ośrodków doskolenia techniki jazdy, o których mowa w w wewnętrz i Infrastruktura zakresie doskolenia techniki jazdy. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r. Ze szkoleń organizowanych przez ODTJ korzystać będą: 1.Obowiązkowo od r.: dostępność drogowa młodzi kierowcy w okresie próbnym (4-8 miesięcy od uzyskania prawa jazdy), zewnętrz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (służba zdrowia, straż pożar, policja), kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne. 2.Dobrowolnie: kierowcy posiadających prawo jazdy kat. A1, A2, A, B1, B lub B+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia podstawowego), kierowców posiadający prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia wyższego), osoby ubiegające się o uprawienia instruktora techniki jazdy, osoby odbywające różne rodzaje kwalifikacji - zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych. inne II. Opis 138 Oś 5 Spójność Lista wskaźników produktu. Proponuje się dodanie: Liczba wybudowanych obiektów służących poprawie Proponowane zmiany pozwolą dofinsowanie ze środków RPO WKP lata , budowy, organizacji i wyposażenia ośrodków doskolenia techniki jazdy, o których mowa w w wewnętrz i Infrastruktura bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r. Ze szkoleń organizowanych przez ODTJ korzystać będą: 1.Obowiązkowo od r.: dostępność drogowa młodzi kierowcy w okresie próbnym (4-8 miesięcy od uzyskania prawa jazdy), zewnętrz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (służba zdrowia, straż pożar, policja), kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne. 2.Dobrowolnie: kierowcy posiadających prawo jazdy kat. A1, A2, A, B1, B lub B+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia podstawowego), kierowców posiadający prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia wyższego), osoby ubiegające się o uprawienia instruktora techniki jazdy, osoby odbywające różne rodzaje kwalifikacji - zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych. inne II. Opis 138, Oś 5 Spójność Typy projektów. Poponuje się stępujące zmiany: Proponowane zmiany pozwolą dofinsowanie ze środków RPO WKP lata , budowy, organizacji i wyposażenia ośrodków doskolenia techniki jazdy, o których mowa w w 139 wewnętrz i Infrastruktura 1. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r. Ze szkoleń organizowanych przez ODTJ korzystać będą: 1.Obowiązkowo od r.: dostępność drogowa inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, młodzi kierowcy w okresie próbnym (4-8 miesięcy od uzyskania prawa jazdy), zewnętrz chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, syglizacja świetl, bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (służba zdrowia, straż pożar, policja), podziemne, inne obiekty i elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego): kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne. a), b) - bez zmian; proponuje się dodanie: 2.Dobrowolnie: c) inwestycje w budowę / organizację i wyposażenie ośrodków doskolenia techniki jazdy kierowcy posiadających prawo jazdy kat. A1, A2, A, B1, B lub B+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia podstawowego), kierowców posiadający prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia wyższego), osoby ubiegające się o uprawienia instruktora techniki jazdy, osoby odbywające różne rodzaje kwalifikacji - zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych. inne II. Opis 139 Oś 5 Spójność Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy). Proponuje się stępującą zmianę: 1. Przedsięwzięcia Proponowane zmiany pozwolą dofinsowanie ze środków RPO WKP lata , budowy, organizacji i wyposażenia ośrodków doskolenia techniki jazdy, o których mowa w w wewnętrz i Infrastruktura ujęte w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej (nie dotyczy budowy / organizacji i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r. Ze szkoleń organizowanych przez ODTJ korzystać będą: 1.Obowiązkowo od r.: dostępność drogowa wyposażenie ośrodków doskolenia techniki jazdy). młodzi kierowcy w okresie próbnym (4-8 miesięcy od uzyskania prawa jazdy), zewnętrz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (służba zdrowia, straż pożar, policja), kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne. 2.Dobrowolnie: kierowcy posiadających prawo jazdy kat. A1, A2, A, B1, B lub B+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia podstawowego), kierowców posiadający prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, doskolący techniki jazdy (realizowane w ODTJ stopnia wyższego), osoby ubiegające się o uprawienia instruktora techniki jazdy, osoby odbywające różne rodzaje kwalifikacji - zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych. jednostka N/D Rozważenie możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowalnych kosztów już poniesionych zgodnie z generalną Krótki okres czasu do wywiązania się z pośrednich ram wykonia zasadą kwalifikowalności projektów od 1 stycznia 2014 roku. jednostka II. Opis 43 Oś Wsparcie Rozwój usunięcie zapisu dotyczącego ograniczenia w realizacji projektu o treści: "infrastruktura doprowadzająca do terenów zaproponowane ograniczenia uniemożliwią beneficjentom relizację założeń RPO WKP tj. kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych Wzmocnienie rozwoju infrastruktury inwestycyjnych nie może stanowić elementu projektu" innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju konkurencyjności ści gospodarczego gospodarki Brak możliwości wsparcia tego typu obiektów. Zgodnie z RPO WK-P cel szczegółowy PI 7b: zwiększo dostępność transportowa drogowa województwa. nio Brak możliwości wsparcia tego typu obiektów. Zgodnie z RPO WK-P cel szczegółowy PI 7b: zwiększo dostępność transportowa drogowa województwa. nio Brak możliwości wsparcia tego typu obiektów. Zgodnie z RPO WK-P cel szczegółowy PI 7b: zwiększo dostępność transportowa drogowa województwa. nio Brak możliwości wsparcia tego typu obiektów. Zgodnie z RPO WK-P cel szczegółowy PI 7b: zwiększo dostępność transportowa drogowa województwa. nio Brak możliwości wsparcia tego typu obiektów. Zgodnie z RPO WK-P cel szczegółowy PI 7b: zwiększo dostępność transportowa drogowa województwa. nio Brak możliwości wsparcia tego typu obiektów. Zgodnie z RPO WK-P cel szczegółowy PI 7b: zwiększo dostępność transportowa drogowa województwa. nio Zgodnie z art. 65 ust.6 Rozporządzenia ogólnego KE 1303/2013 wsparcia nie mogą uzyskać projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinsowanie. Nie ozcza to, że projekt nie może być w trakcie realizacji. Wydatki nio rzeczywiście kwalifikowalne są od 1 stycznia 2014r. jedk z zastrzeżeniem, że projekt nie został zakończony. W ramach poddziałania nie ma możliwości sfinsowania infrastruktury doprowadzającej. Zgodnie z Umową Partnerstwa projekty związane ze strworzeniem nowej lub rozbudową istniejącej infrastruktury rzecz rozwoju gospodarczego będą możliwe do realizacji tylko nio pod waruniem zapewnienia właściwego dostępu do niej, finsowanego ze środków własnych beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze środków EFSI w ramach CT4, CT7 lub CT9 zgodnie z warunkami określonymi w UP (a także warunkami okreslonym w RPO WK-P ).

11 161. Gmi Miasta Brodnicy 162. Gmi Miasta Brodnicy jednostka II. Opis 43 Oś Wsparcie Rozwój usunięcie zapisu dotyczącego ograniczenia w realizacji projektu o treści:"koszty związane z wewnętrzną Wzmocnienie rozwoju infrastruktury infrastrukturą komunikacyjną mogą stanowić mniejszą część wydatków kwalifikowalnych" innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju konkurencyjności ści gospodarczego gospodarki jednostka II. Opis 85 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność wprowadzenie do listy beneficjentów Towarzystw Budownictwa Sopłecznego energetycz i energetycz w gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym zaproponowane ograniczenia uniemożliwią beneficjentom relizację założeń RPO WKP tj. kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych Przedmiotowe ograniczenie wynika zarówno z Umowy Partnerstwa, jak i z ustaleń poczynionych przez IZ RPO z KE podczas negocjacji RPO WK P nio RPO WK-P nie zawiera tego typu beneficjenta w związku z czym nie może o zostać wprowadzo etapie SZOOP. nio 163. Gmi Miasta Brodnicy 164. Gmi Miasta Brodnicy jednostka II. Opis 89 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność energetycz i energetycz w gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym jednostka II. Opis 86 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność energetycz i energetycz w gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym realizacja projektow w zakresie mieszkalnictwa przy wsparciu instrumentu finsowego jakim jest dotacja w wprowadzenie mechanizmu zwrotnego finsowania uniemożliwi z uwagi brak środków budżetowych termomodernizację budynków komulnych będących w zarządzie TBS miejsce zaproponowanej pożyczki usunięcie ograniczenia w realizacji projektów polegającego preferowaniu projektów zwiększających efektywność od początku prac d RPO WK-P lata Instytucja Zarządająca informowała beneficjentów o możliwości wsparcia projeków zwiększajacych efektywność energetycz o min. 25%. energetyczną powyżej 60% Potencjalni beneficjenci zlecili opracowanie audytów energetycznych a ich podstawie -osiagając wskaźnik zlecili wykonie dokumentacji projektowej.wprowadzenie w ostatniej chwili preferencji w zakresie oszczędności powyżej 60% uniemożliwi większości z s realizację przygotowanych w pełni projektów. Zgodnie z art. 66 rozp. 1303/2013 w ramach Europejskich y Strukturalnych i Inwestycyjnych wsparcie może przyjąć stępującą formę: dotacji, gród, pomocy zwrotnej i instrumentów finsowych, bądź też ich kombicji. Zgodnie tomiast z Umową Partnerstwa (jej nio treść jest dla IZ RPO wiążąca) jedną z istotniejszych form wsparcia, która powin zleźć zastosowanie w okresie programowania to instrumenty finsowe. Alogiczne stanowisko prezentuje Komisja Europejska, która podczas negocjacji RPO WK-P podkreślała konieczność stosowania instrumentów finsowych wszędzie tam, gdzie aliza ex ante wykaże taką zasadność. IZ RPO uwzględniła powyższe dyrektywy i zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 zleciła przeprowadzenie alizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę interwencji iw poszczególnych obszarach Programu. Warto w tym kontekście zazczyć, że określone w poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz bowiem ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz postępem wdrażania Programu IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Do momentu zatem przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante zastosowanie zjdą formy finsowania wynikające z dotychczas przeprowadzonej alizy w tym obszarze. RPO WK-P uwzględnia już warunek dotyczący konieczności osiągnięcia progu 25% wzrostu efektywności energetycznej, jako granicy poniżej której projekty będą negatywnie weryfikowane. Próg 60% dotyczy zaś szczególnego preferowania projektów, które przekroczą ten próg. Nie nio ozcza to, że nieosiągnięcie tego progu uniemożliwi ubieganie się o dofinsowanie, gdyż tak jak wspomniano, progiem minimalnym jest 25% Gmi Miasta Brodnicy jednostka II. Opis 90 Oś 3 Efektywność 3.4 energetycz i Zrównoważo gospodarka mobilność niskoemisyj w miejska i regionie promowanie wprowadzenie ograniczenia polegającego możliwości zakupu taboru wyłącznie jako uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych utrzymanie zaproponowanego ograniczenia uniemożliwi m realizacje projektu wynikającego z programu gospodarki niskiemisyjnej i mającego zasadnicze zczenie dla ograniczenia emisji spalin w mieście. Brak jest możliwości tworzenia buss pasów drogach gminnych, dlatego pozostałe wojewódzkie regiolne programy operacyjne dopuszczają do realizacji projekty polegające wyłącznie zakupie taboru. Zapis dotyczący zakupu taboru wyłącznie jako uzupełniającego elementu projektu infrastrukturalnego wynikają bezpośrednio z zapisów RPO WK-P, tak więc nie mogą zostać zmienione. Tego rodzaju ograniczenie jest charakterystyczne dla wdrażanych w perspektywie nio programów operacyjnych i wynika z zaleceń Komisji Europejskiej co do ograniczenia realizacji wyłącznie projektów taborowych i spojrzenia rozwiązanie kwestii mobilności miejskiej w szerszy, kompleksowy sposób Gmi Miasta jednostka II. Opis 138- Oś 5 Spójność Brodnicy 139 wewnętrz i dostępność zewnętrz 167. Aleksandra inne II. Opis 124 Oś 4 Region Bielińska / przyjazny środowisku Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 5.1. Infrastruktura drogowa 4.5 Ochro przyrody N/D umożliwienie realizacji projektów dotyczących dróg gminnych, obwodnic dodanie w pkt. 8 wskaźnika rezultatu "liczba osób uczestniczących w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących ochrony przyrody", w pkt. 9 wskaźnika produktu "liczba kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczących ochrony przyrody", w pkt. 10 usunięcie zapisu, że działania informacyjno-edukacyjne mogą być realizowane wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego ograniczenia w realizacji projektów wyłącznie powiązanych z siecia TEN-T uniemożliwi realizację pozostałych kluczowych projektów drogowych. Brak jest również wsparcia dla obowodnic i dróg gminnych w programach szczeblu centralnym. Realizację projektów w zakresie dróg gminnych oraz budowy obwodnic przewidują tomiast inne regiolne programy operacyjne np. woj. Łódzkie, Opolskie. Możliwość dofinsowania przedmiotowych projektów w ograniczonym zakresie przewidują inne województwa poprzez realizację projektów w zakresie dróg gminnych i obwodnic w ramach Lokalnych Obszarów Funkcjolnych np.zachodnio-pomorskie (Koszalińsko- Kołobrzesko-Białogradzki Obszar Funkcjolny) Warmińsko-Mazurskie ( Miejski Program Funkcjolny Olszty) czy Lubuskie ( Obszar Funkcjolny Miasta Gorzów Wlkp.) W ramach Brodnickiego Obszaru Funkcjolnego przygotowa zostala dokumentacja budowę II i III etapu obwodnicy miasta Brodnicy. Wprowadzenie proponowanych zapisów umożliwi realizację działań, podnoszących świadomość w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego, możliwie blisko miejsca zamieszkania ostatecznych odbiorców. Działania takie mogą zachęcić do pozwania przyrody, m.in. przez odwiedzanie szlaków przyrodniczych i ośrodków edukacji ekologicznej, skuteczniej niż sama kampania reklamowa poszczególnych obiektów wspartych w ramach Programu. Podto takie działania pozwolą poszerzyć skalę działania ośrodków, które powstały/zostały doposażone w ramach poprzedniej perspektywy finsowej i obecnie kontynuują działalność. Wsparcie dróg lokalnych zostało ograniczone przez KE i obwarowane warunkami dot. bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T. Zgodnie z częściowo UP, inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, termilami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi (w ramach CT 7). Zgodnie ze stanowiskiem IZ RPO drogi gminne będą przedmiotem wsparcia RPO WKP po spełnieniu ww. warunków. Największy cisk w działaniu będzie położony projekty związane z ochroną przyrody. Projekty dot. działań promocyjno-informacyjnych mają charakter uzupełniający, dlatego nie wyodrębniono wskaźnika. Podczas negocjacji Programu KE nie zgodziła się wsparcie nio samodzielnych projektów w zakresie działań promocyjno-informacyjnych, stąd brak uzasadnienia dla wprowadzania dodatkowego wskaźnika Aleksandra inne Bielińska / Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie II. Opis 302 Oś 10 Innowacyj edukacja 10.4 Edukacja dorosłych Edukacja dodać w pkt. 18 "Tryb konkursowy" dorosłych rzecz rynku pracy Podział części środków w trybie konkursowym umożliwi realizację działań przez podmioty mające doświadczenie we współpracy z grupami docelowymi różnych obszarach terytorialnych (np. obszarach wiejskich), co pozwoli lepiej zdiagnozować ich potrzeby i możliwości w zakresie uzyskania kwalifikacji przydatnych rynku pracy. Tryb wyboru projektu zostanie zmieniony konkursowy. Poprzedni zapis został wprowadzony omyłkowo Wojewódzki Szpital inne Obserwacyjno- Zakazny w Bydgoszczy 170. Wojewódzki Szpital inne Obserwacyjno- Zakazny w Bydgoszczy 171. Wojewódzki Szpital inne Obserwacyjno- Zakazny w Bydgoszczy II. Opis 149 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 149 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 149 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.1 Inwestycje Inwestycje W pkt 1 wpisac watroby i dac brzmienie Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności w infrastrukturę w infrastrukturę zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi zdrowotną i zdrowotną, jelita grubego i watroby oraz społeczną 6.1 Inwestycje Inwestycje W pkt1 a /wpisać watroby i dac rzmienie populacyjne programy profilaktyczne ukierunkowane poprawę w infrastrukturę w infrastrukturę wykrywalności nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego I watroby zdrowotną i zdrowotną społeczną 6.1 Inwestycje Inwestycje w pkt1 b wpisac chorób zakaznych i dac brzmienie B/programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób w infrastrukturę w infrastrukturę układu kostnostawowomięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu zdrowotną i zdrowotną społeczną oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, chorob zakaznych,cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia i watroby c) programy w zakresie profilaktyki chorób zawodowych. Koszty leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. w 2013 r. bezpośrednie wydatki ten cel wyniosły 234 mln zł, tomiast koszty pośrednie (absencja w pracy, renty) ok. 585 mln zł. Poddziałanie dotyczy infrastruktury w obszarze ochrony zdrowia. Typy projektów, wskazane w pkt 10 SZOOP są zgodne z Policy Paper Zapobieganie zakażeniom i wczesne wykrywanie WZW typu C jest warunkiem obniżenia kosztów leczenia choroby i jej powikłań. dla ochrony zdrowia lata , tzn dokumentem strategicznym określającym cele, kierunki interwencji i rzędzia dla ich realizacji w nio obszarze opieki zdrowotnej w perspektywie finsowej Programy profilaktyczne będą wspierane ze środków EFS w ramach Osi priorytetowej 8. W tym obszarze wsparcie będzie ukierunkowane zapobieganie 5 jednostkom chorobowym, które stanowią główną przyczynę dezaktywizacji zawodowej, tj. chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym, zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorobom układu oddechowego. Dodać trzeba, iż zapobieganie innym jednostkom chorobowym będzie możliwe, o ile będą one stanowiły problem zdrowotny specyficzny dla danego. Nie mniej jedk do czasu przyjęcia przez MIiR Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w obszarze zdrowia lata regulujących kwestie programów profilaktycznych i programów zdrowotnych IZ RPO utrzyma zapisy Wyeliminowanie WZW typu C jest możliwe dzięki zwiększeniu poziomu profilaktyki i zapewnieniu pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii, niezawierających interferonu, Poddziałanie SZOOP wynikające dotyczy z treści RPO infrastruktury WK-P w obszarze ochrony zdrowia. Typy projektów, wskazane w pkt 10 SZOOP są zgodne z Policy Paper dla ochrony zdrowia lata , tzn dokumentem strategicznym określającym cele, kierunki interwencji i rzędzia dla ich realizacji w nio obszarze opieki zdrowotnej w perspektywie finsowej Programy profilaktyczne będą wspierane ze środków EFS w ramach Osi priorytetowej 8. W tym obszarze wsparcie będzie ukierunkowane zapobieganie 5 jednostkom chorobowym, które stanowią główną przyczynę dezaktywizacji zawodowej, tj. chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym, zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorobom układu oddechowego. Dodać trzeba, iż zapobieganie innym jednostkom chorobowym będzie możliwe, o ile będą one stanowiły problem zdrowotny specyficzny dla danego. Nie mniej jedk do czasu przyjęcia przez MIiR Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w obszarze zdrowia lata regulujących kwestie programów profilaktycznych i programów zdrowotnych IZ RPO utrzyma zapisy Choroby zakaźne to choroby wywołane przez drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby, roztocza), toksyczne produkty (jad kiełbasiany), a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki SZOOP Poddziałanie wynikające dotyczy z treści RPO infrastruktury WK-P w obszarze ochrony zdrowia. Typy projektów, wskazane w pkt 10 SZOOP są zgodne z Policy Paper chorobotwórcze, które ze względu charakter i sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W XIX wieku prawie każda choroba zakaź była zagrożeniem życia. Epidemie dla ochrony zdrowia lata , tzn dokumentem strategicznym określającym cele, kierunki interwencji i rzędzia dla ich realizacji w takich chorób jak dżuma, cholera, ospa zmieniały bieg historii. W XX wieku, wraz z postępem cywilizacyjnym we wszystkich dziedzich życia, poprawą warunków sanitarnych, rozwojem nio obszarze opieki zdrowotnej w perspektywie finsowej Programy profilaktyczne będą wspierane ze środków EFS w ramach Osi szczepień ochronnych, produkcją antybiotyków i leków przeciwwirusowych wydawało się, że choroby zakaźne zostaną wyeliminowane. Dziś wiadomo już, że elimicja czynników zakaźnych ze priorytetowej 8. W tym obszarze wsparcie będzie ukierunkowane zapobieganie 5 jednostkom chorobowym, które stanowią główną środowiska człowieka jest niemożliwa. Pojawiają się nowe choroby zakaźne, takie jak: HIV/AIDS, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), tzw. świńska grypa. Choroby zakaźne są przyczynę dezaktywizacji zawodowej, tj. chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym, zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom przyczyną śmierci wielu milionów osób. Na część z nich, w dalszym ciągu nie ma skutecznego lekarstwa. Podto powstają coraz to nowe choroby, które w szybkim tempie rozprzestrzeniają się zachowania, chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorobom układu oddechowego. Dodać trzeba, iż zapobieganie innym po całym świecie. Do jednych z jbardziej niebezpiecznych chorób, które wykryto przestrzeni ostatnich 30 lat, leży AIDS czy choroba Creutzfelda-Jacoba. jednostkom chorobowym będzie możliwe, o ile będą one stanowiły problem zdrowotny specyficzny dla danego. Nie mniej jedk do Natomiast zne wcześniej choroby mogą przybierać nowe niebezpieczne formy, jak np. gruźlica wielolekoopor czy gronkowiec złocisty. Dlatego też działania w zakresie profilaktyki i leczenia czasu przyjęcia przez MIiR Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w tych chorób uzno za jeden z priorytetów polskiej służby zdrowia. Sejm RP przyjął ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. obszarze zdrowia lata regulujących kwestie programów profilaktycznych i programów zdrowotnych IZ RPO utrzyma zapisy z 2008 r. Nr. 234, poz ze zm.)opracowany został krajowy program zwalczania tych chorób. W szym w województwie Wojewoda Kujawsko-Pomorska opracowała dokument SZOOP wynikające z treści RPO WK-P pn. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym aliza ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Te działania prawne wskazują wagę tych zagadnień i konieczność ich podejmowania. Możliwości leczenia ambulatoryjnego i stacjornego nie zapewniają bezpieczeństwa pacjenta.wraz ze starzeniem się społeczeństwa zmienia się niekorzystnie struktura wiekowa pacjentów,co w konsekwencji prowadzi do wzrostu potrzeb diagnostycznych i leczniczych osób w podeszłym wieku wynikającym z postępu medycyny. W coraz większej liczbie nowotworów odkrywa się związki z czynnikami zakaźnymi. Ciągle rastającym zagrożeniem są nowotwory o etiologii zakaźnej.pacjenci ci nie korzystają z programów onkologicznych,tomiast grupują się wśród pacjentów chorych zakaźnie. Wzrasta tez liczba chorób odzwierzęcych. Zagrożenia spowodowane migracja ludności zwłaszcza turystyką generują kolejne problemy medyczne. Realne staje się zagrożenie gorączką krwotoczną czego jlepszym wyrazem był zeszłoroczny niepokój wywołany ze strony zagrożenia zakażenia wirusem Ebola. Wydarzenia te wymagają stałego doskolenia diagnostyki i terapii. Odrębnym problemem staje się sprawa bezpieczeństwa personelu jednostek leczących choroby.są to problemy do niedaw niedoceniane, co kłóci się z racjolnością polityki ochrony zdrowia. Część chorób zakaźnych (wąglik, dżuma, botulizm, ospa prawdziwa i inne) może być użyta jako broń biologicz. Należy zauważyć, że w związku z zagrożeniami aktami bioterroryzmu nowo może pojawić się zagrożenie zachorowaniami choroby zakaźne, które dawno zostały opanowane, np. wąglik czy ospa. Zgony z powodu schorzeń zakaźnych i pasożytniczych stanowią ok. 25% wszystkich zgonów Ziemi. Nadal nierozwiązanymi problemami w skali globalnej są: gruźlica, schistosomatoza i malaria. Nawet 50% osób zakażonych HIV jest diagnozowanych zbyt późno, to zczy kiedy od daw są już wskazania, żeby włączyć leczenie; Póź diagnoza zwiększa ryzyko progresji choroby oraz śmiertelność wśród zakażonych pacjentów, a także sprzyja przenoszeniu zakażenia HIV innych; Zcz część patogenów wykazuje zdolność mutacji, przez co stają się oporne działanie antybiotyków. Powoduje to, że antybiotyk, który był efektywny w walce z konkretnym drobnoustrojem, po kilku miesiącach czy latach nie jest już skuteczny.

12 172. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakazny w Bydgoszczy inne II. Opis 231 Oś 8 Aktywni rynku pracy 8.6 Zdrowy i Wsparcie aktywny region rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców w pkt1 b wpisac chorób zakaznych i dac brzmienie B/programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostnostawowomięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, chorob zakaznych,cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia i watroby c) programy w zakresie profilaktyki chorób zawodowych. Choroby zakaźne to choroby wywołane przez drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby, roztocza), toksyczne produkty (jad kiełbasiany), a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki do Do czasu przyjęcia przez MIiR Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w chorobotwórcze, które ze względu charakter i sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W XIX wieku prawie każda choroba zakaź była zagrożeniem życia. Epidemie wykorzysta obszarze zdrowia lata , regulujących kwestie realizacji programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, IZ RPO takich chorób jak dżuma, cholera, ospa zmieniały bieg historii. W XX wieku, wraz z postępem cywilizacyjnym we wszystkich dziedzich życia, poprawą warunków sanitarnych, rozwojem nia utrzyma zapisy SZOOP wynikające z treści RPO WK-P szczepień ochronnych, produkcją antybiotyków i leków przeciwwirusowych wydawało się, że choroby zakaźne zostaną wyeliminowane. Dziś wiadomo już, że elimicja czynników zakaźnych ze dalszym środowiska człowieka jest niemożliwa. Pojawiają się nowe choroby zakaźne, takie jak: HIV/AIDS, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), tzw. świńska grypa. Choroby zakaźne są etapie prac przyczyną śmierci wielu milionów osób. Na część z nich, w dalszym ciągu nie ma skutecznego lekarstwa. Podto powstają coraz to nowe choroby, które w szybkim tempie rozprzestrzeniają się po całym świecie. Do jednych z jbardziej niebezpiecznych chorób, które wykryto przestrzeni ostatnich 30 lat, leży AIDS czy choroba Creutzfelda-Jacoba. Natomiast zne wcześniej choroby mogą przybierać nowe niebezpieczne formy, jak np. gruźlica wielolekoopor czy gronkowiec złocisty. Dlatego też działania w zakresie profilaktyki i leczenia tych chorób uzno za jeden z priorytetów polskiej służby zdrowia. Sejm RP przyjął ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr. 234, poz ze zm.)opracowany został krajowy program zwalczania tych chorób. W szym w województwie Wojewoda Kujawsko-Pomorska opracowała dokument pn. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym aliza ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Te działania prawne wskazują wagę tych zagadnień i konieczność ich podejmowania. Możliwości leczenia ambulatoryjnego i stacjornego nie zapewniają bezpieczeństwa pacjenta.wraz ze starzeniem się społeczeństwa zmienia się niekorzystnie struktura wiekowa pacjentów,co w konsekwencji prowadzi do wzrostu potrzeb diagnostycznych i leczniczych osób w podeszłym wieku wynikającym z postępu medycyny. W coraz większej liczbie nowotworów odkrywa się związki z czynnikami zakaźnymi. Ciągle rastającym zagrożeniem są nowotwory o etiologii zakaźnej.pacjenci ci nie korzystają z programów onkologicznych,tomiast grupują się wśród pacjentów chorych zakaźnie. Wzrasta tez liczba chorób odzwierzęcych. Zagrożenia spowodowane migracja ludności zwłaszcza turystyką generują kolejne problemy medyczne. Realne staje się zagrożenie gorączką krwotoczną czego jlepszym wyrazem był zeszłoroczny niepokój wywołany ze strony zagrożenia zakażenia wirusem Ebola. Wydarzenia te wymagają stałego doskolenia diagnostyki i terapii. Odrębnym problemem staje się sprawa bezpieczeństwa personelu jednostek leczących choroby.są to problemy do niedaw niedoceniane, co kłóci się z racjolnością polityki ochrony zdrowia. Część chorób zakaźnych (wąglik, dżuma, botulizm, ospa prawdziwa i inne) może być użyta jako broń biologicz. Należy zauważyć, że w związku z zagrożeniami aktami bioterroryzmu nowo może pojawić się zagrożenie zachorowaniami choroby zakaźne, które dawno zostały opanowane, np. wąglik czy ospa. Zgony z powodu schorzeń zakaźnych i pasożytniczych stanowią ok. 25% wszystkich zgonów Ziemi. Nadal nierozwiązanymi problemami w skali globalnej są: gruźlica, schistosomatoza i malaria. Nawet 50% osób zakażonych HIV jest diagnozowanych zbyt późno, to zczy kiedy od daw są już wskazania, żeby włączyć leczenie; Póź diagnoza zwiększa ryzyko progresji choroby oraz śmiertelność wśród zakażonych pacjentów, a także sprzyja przenoszeniu zakażenia HIV innych; 173. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakazny w Bydgoszczy 174. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakazny w Bydgoszczy 177. Jacek Wrzos / Gmi - miasto Grudziądz 178. Jacek Wrzos / Gmi - miasto Grudziądz 179. Jacek Wrzos / Gmi - miasto Grudziądz 180. Jacek Wrzos / Gmi - miasto Grudziądz inne inne inne inne jednostka jednostka jednostka jednostka II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis II. Opis 231 Oś 8 Aktywni rynku pracy 231 Oś 8 Aktywni rynku pracy 231 Oś 8 Aktywni rynku pracy 231 Oś 8 Aktywni rynku pracy 90 Oś 3 Efektywność energetycz i gospodarka niskoemisyj w regionie 175. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakazny w Bydgoszczy 176. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakazny w Bydgoszczy Oś 10 Innowacyj edukacja 50 Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 161 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 8.6 Zdrowy i aktywny region 8.6 Zdrowy i aktywny region 8.6 Zdrowy i aktywny region 8.6 Zdrowy i aktywny region 3.4 Zrównoważo mobilność miejska i promowanie 10.2 Edukacja ogól i zawodowa 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjolnych Wsparcie rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców Wsparcie rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców Wsparcie rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców Wsparcie rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców N/D Kształcenie ogólne Wsparcie procesu umiędzyrodo wienia przedsiębiorstw N/D W pkt 1 wpisac watroby i dac brzmienie Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności w pkt1 b wpisac chorób zakaznych i dac brzmienie B/programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostnostawowomięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, chorob zakaznych,cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia i watroby c) programy w zakresie profilaktyki chorób zawodowych. W 1 a dopisac koncu wczesnego wykrywa zakazen HCV w 1 b dopisac koncu wczesnego wykrywa zakazen HCV Dla miast z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym (w tym Grudziądza), nie ma możliwości pozyskania dofinsowania w nowej perspektywie projekt związany z budową i przebudową ścieżek rowerowych. Proponuje się dopisanie w typ projektu w podpunkcie d. "budowa i przebudowa ścieżek rowerowych (wyłącznie jako uzupełnienie do działań związanych z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego)". Przykłady przedsięwzięć w ramach priorytetu inwestycyjnego 10 i w przyjętym RPO WK-P przewidywały "zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu TIK, uk matematycznoprzyrodniczych i języków obcych realizowane m.in. w szkołach, uczelniach wyższych, w centrach uki" (stro 211 RPO WK-P). Tymczasem szczegółowy opis osi priorytetowych dopuszcza wyłącznie szkoły i placówki systemu oświaty we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego (pkt 8 tabeli, stro 284), wskaźnikach produktu (pkt 9 tabeli, stro 285), typach projektów (drugi- wskazanie bezpośrednie, piąty i szósty typ - brak wskazania; pkt 9 tabeli strony ), grupie docelowej/ostatecznych odbiorcach wsparcia (pkt 12 tabeli stro 286), w limitach i ograniczeniach w realizacji projektów (pkt 19 tabeli stro 287) oraz określając dopuszczalną maksymalną wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych (pkt 21 tabeli stro 288). Proponuje się dopisanie we wskazanych miejscach sformułowania "oraz centrów uki", których przeważającą formą prawną jak wynika z praktyki funkcjonowania podobnych jednostek w Polsce jest forma instytucji kultury lub komulnej jednostki organizacyjnej. Punkt 7 w Limitach i ograniczeniach realizacji projektu mówi, że "Warunkiem realizacji projektów z zakresu promocji gospodarczej jest wypracowanie przez samorząd województwa wspólnie z partnerami gospodarczymi spójnej polityki inwestycyjnej." Dla zapewnienia długofalowej spójnej polityki inwestycyjnej zasadnym byłoby opracowanie marki szego Województwa lub długofalowej promocji gospodarczej. Taka strategia powin podlegać konsultacji, minimum z miastami prezydenckimi w Województwie i kluczowymi dla rozwoju województwa firmami. Jedkże dla powstania takiego dokumentu zabrakło w opisie Typów projektów dopuszczenia typu projektu o brzmieniu: Usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą, marki gospodarczej województwa, w tym badania i alizy potencjału gospodarczego, profilu inwestycyjnego województwa, aliza rynków, które kierowa powin być oferta, organizacja kampanii promocyjnych, eventów o tematyce gospodarczej i innych działań wynikających z opracowanej." Typy projektów - brak możliwości wykupu obiektu niezagospodarowanego, zdegradowanego bądź niezbędnego dla realizacji projektu. Propozycja zapisu: wykup, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont... Zcz część patogenów wykazuje zdolność mutacji, przez co stają się oporne działanie antybiotyków. Powoduje to, że antybiotyk, który był efektywny w walce z konkretnym drobnoustrojem, po kilku miesiącach czy latach nie jest już skuteczny. Koszty leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. w 2013 r. bezpośrednie wydatki ten cel wyniosły 234 mln zł, tomiast koszty pośrednie (absencja w pracy, renty) ok. 585 mln zł. Zapobieganie zakażeniom i wczesne wykrywanie WZW typu C jest warunkiem obniżenia kosztów leczenia choroby i jej powikłań. Wyeliminowanie WZW typu C jest możliwe dzięki zwiększeniu poziomu profilaktyki i zapewnieniu pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii, niezawierających interferonu, zarażenie wirusem zapalenia wątroby typu C i jego stępstwa zostały uzne przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jeden z jważniejszych problemów zdrowotnych w skali świata.szacunkowo ok. 200 mln ludzi świecie jest zarażonych wirusem HCV. Rocznie tylko z powodu powikłań umiera ok tys. osób, W Polsce żyje ok. 200 tys. osób zarażonych wirusem HCV; 85% z nich nie wie, że są jego nosicielami, nie podejmuje leczenia i może nieświadomie zakażać inne Co piąta osoba w szym kraju własnymi siłami zwalcza zakażenie HCV, tomiast u pozostałych ma ono formę przewlekłą. Pacjenci z przewlekłym zakażeniem HCV są rażeni marskość i raka wątroby. WHO jest autorem apelu,aby nie bagatelizować problemu zakażeń HCV.Istnieje potrzebę utworzenia rodowego i regiolnego zarażenie wirusem zapalenia wątroby typu C i jego stępstwa zostały uzne przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jeden z jważniejszych problemów zdrowotnych w skali świata.szacunkowo ok. 200 mln ludzi świecie jest zarażonych wirusem HCV. Rocznie tylko z powodu powikłań umiera ok tys. osób, W Polsce żyje ok. 200 tys. osób zarażonych wirusem HCV; 85% z nich nie wie, że są jego nosicielami, nie podejmuje leczenia i może nieświadomie zakażać inne Co piąta osoba w szym kraju własnymi siłami zwalcza zakażenie HCV, tomiast u pozostałych ma ono formę przewlekłą. Pacjenci z przewlekłym zakażeniem HCV są rażeni marskość i raka wątroby. WHO jest autorem apelu,aby nie bagatelizować problemu zakażeń HCV.Istnieje potrzebę utworzenia rodowego i regiolnego Gmi - miasto Grudziadz planuje zrealizować projekt związany z budową i przebudową ścieżek rowerowych oraz z działaniami związanymi z polityką parkingową, priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego wraz z systemem rowerów miejskich, który pozwoli w pełni zrealizować cele założone w RPO WK-P lata Centra uki stają się coraz powszechniejszą w Polsce formą popularyzacji uki, kształtowania i rozwijania kompetencji edukacyjnych dzieci i młodzieży wykorzystując metody eksperymentu ukowego w edukacji. Centra prowadzą również warsztaty i szkolenia dla uczycieli podnoszące ich kompetencje zawodowe w zakresie wykorzystywania metod eksperymentu ukowego w edukacji. Tym samym tworzenie tego typu instytucji i ich działalność doskole wpisuje się w zakres przywołanego poddziałania Strategia promocji lub strategia marki jest jednym z podstawowych elementów współczesnego zarządzania. Celem opracowania długofalowej promocji jest stymulowanie zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie spójnej polityki promocyjnej samorządów. Istnienie niezagospodarowanych bądź zdegradowanych obiektów (w tym obiektów zabytkowych) nie stanowiących własności gminy, przezczonych do sprzedaży, które po rewitalizacji i adaptacji uzyskałyby nowe funkcje użytkowe cele społeczne, edukacyjne, kulturalne oraz gospodarcze. do wykorzysta nia dalszym etapie prac do wykorzysta nia dalszym etapie prac do wykorzysta nia dalszym etapie prac do wykorzysta nia dalszym etapie prac częściowo nio nio nio Do czasu przyjęcia przez MIiR Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w obszarze zdrowia lata , regulujących kwestie realizacji programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, IZ RPO utrzyma zapisy SZOOP wynikające z treści RPO WK-P Do czasu przyjęcia przez MIiR Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w obszarze zdrowia lata , regulujących kwestie realizacji programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, IZ RPO utrzyma zapisy SZOOP wynikające z treści RPO WK-P Do czasu przyjęcia przez MIiR Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w obszarze zdrowia lata , regulujących kwestie realizacji programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, IZ RPO utrzyma zapisy SZOOP wynikające z treści RPO WK-P Do czasu przyjęcia przez MIiR Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w obszarze zdrowia lata , regulujących kwestie realizacji programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, IZ RPO utrzyma zapisy SZOOP wynikające z treści RPO WK-P Zapisy SZOOP w odniesieniu do miast ze zorganizowanym transportem publicznym odnoszą się do możliwości realizacji szerokiego zakresu projektów służących rozwojowi transportu rowerowego w tych miastach. Do tego rodzaju inwestycji leży budowa lub wyzczanie ścieżek rowerowych, które są w sposób oczywisty niezbędne do rozwoju tego rodzaju transportu i są związane z priorytetyzacją ruchu rowerowego w tych miastach. Ideą IZ RPO nie było określanie w SZOOP wszystkich możliwych do realizacji inwestycji w tym zakresie, lecz określenie głównego kierunku działań, aby osiągnąć konkretny cel. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi zapisy w tym zakresie zostaną jedk doprecyzowane. Przywołane zapisy RPO, odnoszące się do centrów uki, nie wskazują tych instytucji jako grupy docelowej, a jedynie jako miejsca, w których mogą odbywać się zajęcia. I takie też podejście zostało utrzymane w SzOOP. Zapisy odnoszące się do większego wsparcia istniejących/tworzenia nowych centrów uki zostały usunięte z RPO w wyniku negocjacji z Komisją Europejską. W ramach typów projektów wprowadzono typ "Projekty z zakresu promocji gosodarczej " W jego ramach możliwe będzie sfinsowania działań przewidzianych do realizacji w ramach polityki inwestycyjnej. Nie jest tomiast możliwe finsowanie w ramach Poddziałania procesu opracowania samego dokumentu. Zakup nieruchomości będzie możliwy zasadach określnych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego u Regiolnego, Europejskiego u Społecznego oraz u Spójności (MIiR/H /12(01)/04/ kwietnia 2015) Jacek Wrzos / Gmi - miasto Grudziądz jednostka II. Opis 162 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.2 Rewitalizacja N/D obszarów miejskich i ich obszarów funkcjolnych Dodanie do listy beneficjentów osób prywatnych - właścicieli obiektów w obszarze rewitalizacji społecznogospodarczej, zainteresowanych udziałem w procesie. Wsparcie finsowe przyczyni się do redukcji zjawisk zdiagnozowanych obszarze rewitalizacji jakimi są m.in. niska jakość zasobów mieszkaniowych, niska jakość przestrzeni publicznej, niska aktywność społecz. Działania uzupełnią projekty rewitalizacyjne obszarze wsparcia. Przewidziany w RPO WK-P katalog potencjalnych beneficjentów, właściwy dla PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarach miejskich i wiejskich nie uwzględnia wskazanego w przedmiotowej uwadze typu beneficjenta. nio Pkt 11 SZOOP w tym zakresie jest spójny z zapisami zawartymi w Programie, które z kolei stanowią wynik uzgodnień z Komisją Europejską, a co za tym idzie nie mogą zostać zmienione. W związku z powyższym brak możliwości rozszerzenia katalogu potencjalnych beneficjentów w pkt 11 SZOOP o nowy, proponowany w przedmiotowej uwadze, typ beneficjenta.

13 182. Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy/ Regiolne Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii 183. Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy/ Regiolne Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii 184. Powiat Mogileński jednostka II. Opis 158 Oś 6 Solidarne 6.1 Inwestycje Inwestycje W Limitach i ograniczeniach w realizacji projektów punkt 4 proponowane doprecyzowanie pierwszego zdania : Zapis nieprecyzyjny, wymagający zdefiniowania form instytucjolnych. Zdefiniowanie form instytucjolnych zgodnie z przyjętym już przez Ministerstwo Infrastruktury i słownikiem, Do słowniczka SZOOP została doda definicja opieki instytucjolnej w stępującym brzmieniu, wynikającym z przywołanych w społeczeństwo i w infrastrukturę w infrastrukturę "Nie będzie wspiera infrastruktura służąca powstawaniu nowych miejsc realizacji usług społecznych świadczonych który określa czym jest opieka instytucjol, będzie zgodne z zapisem punktu 2 Limitów i ograniczeń w realizacji projektów, który określa, że "Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury przedmiotowej uwadze Wytycznych MIiR: opieka instytucjol usługi świadczone: konkurencyjne zdrowotną i społeczną w interesie ogólnym w formach instytucjolnych (formy instytucjolne w rozumieniu tożsamym z opieką społecznej z EFRR są zgodne z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego kadry społeczną instytucjolną zdefiniowaną w słowniku pojęć zawartym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w środków Europejskiego u Społecznego i Europejskiego u Regiolnego lata " i pozwoli zachować jednolitość zapisów poddziałania. pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób oraz w której: obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR lata )." i) usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby); ii) wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców; iii) mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli d swoim życiem i d decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki; iv) mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem; b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) dla 185. Powiat Mogileński jednostka II. Opis 171 Oś 6 Solidarne 6.3 Inwestycje Inwestycje Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: "mieszkańcy "; proponowa zmia: "szkoły wyższe, szkoły Korzystającymi z inwestycji w ramach niniejszego poddziałania nie będą mieszkańcy, lecz wymienione w typach projektów instytucje systemu oświaty, a także uczniowie tych instytucji IZ RPO doprecyzuje zapisy w przedmiotowym zakresie w kolejnej wersji SZOOP. społeczeństwo i w infrastrukturę w infrastrukturę zawodowe oraz centra i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne". (wśród których mogą być osoby nie będące mieszkańcami ). konkurencyjne edukacyjną kształcenia kadry zawodowego 186. Powiat Mogileński jednostka II. Opis 284 Oś Edukacja Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: "Liczba uczniów, którzy byli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Zgodnie z typem projektu nr 1 możliwa jest realizacja działań rzecz kształtowania oraz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, w związku z czym rezultatem takich działań będzie zarówno Zmia brzmienia wskaźnika jest niemożliwa - jest to wskaźnik zapisany zarówno w RPO, jak i Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych Innowacyj ogól i Kształcenie programu"; proponowa zmia: "Liczba uczniów, którzy byli lub rozwinęli kompetencje kluczowe po bywanie, jak i rozwijanie kompetencji kluczowych przez uczniów. (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych lata ), edukacja zawodowa ogólne opuszczeniu programu". nio monitorowanych poziomie całego kraju Powiat Mogileński jednostka II. Opis 285 Oś Edukacja Wskaźnik produktu: "Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do Szkoły i placówki częściowo posiadają wyposażenie, dlatego niezbędne jest w ramach programu doposażenie, a nie wyposażenie. Zmia brzmienia wskaźnika jest niemożliwa - jest to wskaźnik zapisany zarówno w RPO, jak i Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych Innowacyj ogól i Kształcenie prowadzenia zajęć edukacyjnych"; proponowa zmia "Liczba szkół i placówek systemu oświaty doposażonych w (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych lata ), edukacja zawodowa ogólne ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych". nio monitorowanych poziomie całego kraju Powiat Mogileński jednostka II. Opis 285 Oś Edukacja Wskaźnik produktu: " Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt Szkoły i placówki częściowo posiadają wyposażenie, dlatego niezbędne jest w ramach programu doposażenie, a nie wyposażenie. Podto w punkcie 21 niniejszego Poddziałania (str. 288) Jest to wskaźnik specyficzny, wprowadzony poziomie SzOOP, w związku z tym może zostać zmodyfikowany, zgodnie z treścią uwagi. Innowacyj ogól i Kształcenie niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"; proponowa zmia "Liczba szkół i wpisa jest możliwość realizacji projektów dotyczących "doposażenia szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny potrzeby indywidualizacji pracy z edukacja zawodowa ogólne placówek systemu oświaty doposażonych w ramach programu w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym" - konieczne jest ujednolicenie zapisów programu. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi" Powiat Mogileński jednostka II. Opis 285 Oś Edukacja Typ projektu 2a "doposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt W punkcie 21 niniejszego Poddziałania (str. 288) wpisa jest możliwość realizacji projektów dotyczących "doposażenia szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i sprzęt Zapisy typu projektów zostaną odpowiednio uzupełnione. Innowacyj ogól i Kształcenie do rozpozwania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i specjalistyczny potrzeby indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym" - konieczne jest ujednolicenie zapisów programu. edukacja zawodowa ogólne prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"; proponowa zmia "doposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpozwania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych". organizacja I. Ogólny opis 7 N/D N/D N/D Mając uwadze informację wskazaną w ogólnym opisie o przeprowadzaniu kolejnej alizy ex-antę dotyczącej Zauważyć leży, że Oś 1 zdecydowanie zbyt szeroko uwzględnia instrumenty finsowe. Należy przealizować i zwiększyć możliwość dotacji bezzwrotnych w osi 1, bowiem przedsiębiorcy nie Jakkolwiek oba dokumenty - SZOOP i wyniki alizy ex ante są ze sobą powiązane to jedkże ich wspólne procedowanie nie jest w ocenie IZ ukowobadawcza Programu upublicznienia wyników tej alizy. Stąd też niniejszy formularz uwag nie zawiera opinii szczegółowej odnoszącej się dotycząca instrumentów finsowych powin to udowodnić pod warunkiem włączenia w jej przeprowadzenie regiolnych IOB, jako partnerów firm, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie nio poszczególnych obszarach Programu instrumentów finsowych. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę Regiolnego wykorzystania instrumentów finsowych, leży przesunąć zamknięcie konsultacji w tym zakresie do momentu będą skłoni ponosić ryzyka opracowywania i wdrażania innowacji bez możliwości częściowego finsowania projektów ze środków publicznych w formule bezzwrotnej. Ponow aliza ex-antę RPO zasadne. Aliza ex ante stanowi bowiem zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 mechanizm weryfikacji zasadności stosowania w Operacyjnego do zastosowania instrumentów finsowych. aktualnej i realnej wiedzy o możliwościach finsowania projektów innowacyjnych. interwencji w poszczególnych obszarach Programu instrumenty finsowe. Warto w tym kontekście zazczyć, że określone w Województwa poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz bowiem ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz postępem Kujawsko- wdrażania Programu, IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka Pomorskiego lata zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w oraz ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Obecnie IZ RPO przygotowuje się do aktualizacji alizy ex ante, w ramach której głównych warunków uwzględni również szereg uwag przedłożonych w ramach konsultacji projektu SZOOP. organizacja realizacji I. Ogólny opis N/D N/D N/D N/D Rozszerzenie możliwości aplikacyjnych oraz dopuszczenia Centrum Transferu Technologii również jako jednostki Prawo o Szkonictwie Wyższym, łożyło od 1 kwietnia 2015 roku uczelnie wyższe zdefiniowania jednej z dróg komercjalizacji wiedzy poprzez Centrum Transferu Technologii jako spółka W pierwszej kolejności leży zauważyć, że katalog beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WK-P ukowobadawcza Programu dla Uniwersytetu w danym moemencie, będzie wykluczało z możliwości rozwoju i aplikowania po środki celowe, lub wykloczało z możliwości podejmowania współpracy z przedsiębiorcami w nio samodzielnego poszerzania katalogu beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach programu (zob. art. 96 rozp. Regiolnego ogólnouczelnianej nie tylko jako centrum transferu technologii jako spółki celowej uczleni. celowa lub jako jednostka ogólnouczlenia. Obie te formy są dopuszczone w Ustawie i traktowane jako równozczne. Niewyobrażalnym jest fakt, że wybór jednej ze ścieżej, optymalniejszej zawiera sam Program. W ramach prac d Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P IZ RPO nie jest uprawnio do Operacyjnego tym zakresie ze względu wybraną formę komercjalizacji wiedzy. Stanowisko MNiSW w tej kwestii jest jednozczne, iż obie te formy są równozczne i mogą sprawować te same zadania. 1303/2013). IZ RPO może jedynie dookreślać katalog beneficjentów w ramach programu. Mając zatem względzie, że RPO WK-P Województwa został zatwierdzony pod koniec 2014 r. to ówczesny stan prawny był podstawą dla IZ RPO przy okreslaniu katalogu beneficjentów, którzy Kujawsko- mają możliwość ubiegania się o wsparcie. Przechodząc do kwestii, czy Centrum Transferu Techynologii działające w formie jednostki Pomorskiego lata ogólnouczelnianej może ubiegać się samodzielnie o wsparcie w ramach RPO WK-P , to kwestia ta uzależnio jest od jej klasyfikacji oraz jako jednostki ukowej (zgodnie z definicją zawartą w projekcie SZOOP) bądź też jako przedsiębiorstwa. W toku negocjacji RPO WK-P głównych warunków 2020 KE zgodziła się by uzć CTT, działające w formie spółek celowych jako przedsiębiorstwa. Kwestia czy CTT działające w formie jednostek realizacji ogólnouczelnianych również mogą być uzne za przedsiębiorstwa w ramach działania 1.2/1.3 będzie przedmiotem dalszych ustaleń z MIR Powiat Mogileński jednostka II. Opis 285- Oś Edukacja W typie projektu 3 Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty propozycja Wielu uczniów jest zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty ze względu braki dydaktyczne w ramach poszczególnych przedmiotów (m.in. ze względu różnice pomiędzy poziomem 286 Innowacyj ogól i Kształcenie dopisania podpunktu c) zajęcia dydaktyczno-wyrówwcze. uczania w szkołach niższego stopnia) i dlatego wymagają oni wsparcia w postaci zajęć dydaktyczno-wyrówwczych. edukacja zawodowa ogólne 191. Powiat Mogileński jednostka II. Opis 286 Oś Edukacja Typ projektu 5a) "wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do uczania eksperymentalnego"; proponowa Szkoły i placówki częściowo posiadają wyposażenie, dlatego niezbędne jest w ramach programu doposażenie, a nie wyposażenie. Innowacyj ogól i Kształcenie zmia "doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do uczania eksperymentalnego". edukacja zawodowa ogólne 192. Powiat Mogileński jednostka II. Opis 289 Oś Edukacja Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: "Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego, którzy byli Typ projektu 1c) przewiduje możliwość realizacji dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, bywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w związku z czym Innowacyj ogól i Kształcenie kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu"; proponowa zmia "Liczba uczniów szkół i placówek adekewatne byłoby badanie wskaźnika w zakresie uczniów, którzy podnieśli, byli lub uzupełnili kompetencje zawodowe. edukacja zawodowa zawodowe kształcenia ogólnego, którzy podnieśli, byli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu" Powiat Mogileński jednostka II. Opis 290 Oś Edukacja Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: "Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy byli Typ projektu 1c) przewiduje możliwość realizacji dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, bywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w związku z czym Innowacyj ogól i Kształcenie kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu"; proponowa zmia "Liczba uczniów szkół i placówek adekewatne byłoby badanie wskaźnika w zakresie uczniów, którzy podnieśli, byli lub uzupełnili kompetencje zawodowe. edukacja zawodowa zawodowe kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, byli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu" Leszek Duszyński/ jednostka II. Opis 168 Oś 6 Solidarne 6.3 Inwestycje Inwestycje W dokumencie przewidziano możliwość budowy nowych objektów potrzeby świadczenia usług edukacji Brak ograniczenia w inwestycje nowej infrastruktury przedszkolnej w Załączniku do Uchwały Nr 1/ 1/14 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014r. oraz Załączniku Urząd Miejski w społeczeństwo i w infrastrukturę w infrastrukturę przedszkolnej wyłącznie obszarach wiejskich. Proponuję rozrzerzenie obszaru realizacji o o małe obszary miejskie Nr 7 Tabele przedstawiające zastosowane w ramach kategorie interwencji, jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i w zakresie realizacji przedsięwzięć z Mogilnie konkurencyjne edukacyjną przedszkolną tj. miasta o ludności powyżej 5000 mieszkańów. udziałem środków Europejskiego u Społecznego w obszarze edukacji lata kadry 195. Leszek Duszyński/ jednostka Załącznik 2 - Tabela 14, 50 Oś 6 Solidarne 6.3 Inwestycje Inwestycje W dokumencie przewidziano możliwość budowy nowych obiektów potrzeby świadczenia usług edukacji Zapis w RPO W K-P lata wyklucza realizację zadań w gmich, w których opieką przedszkolną objęte są niemal wszystkie dzieci, choć nie wynika to z dokumentu pn. Metodologia Urząd Miejski w wskaźników rezultatu społeczeństwo i w infrastrukturę w infrastrukturę przedszkolnej, która musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące danym obszarze w celu zachowania szacowania wskaźników RPO W K-P lata Budowa nowej infrastruktury jest jedyną altertywą umożliwiającą uniknięcie zamknięcia przedszkola z uwagi bardzo zły stan Mogilnie bezpośredniego i konkurencyjne edukacyjną przedszkolną równowagi pomiędzy lepszym dostępem do edukacji, a długoterminową opłacalnością takiej inwestycji, co w techniczny, co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia liczby dzieci objętych opieką przedszkolną. Nie zasadnym jest ograniczanie możliwości budowy infrastruktury przedszkolnej przez gminy, produktu dla działań i kadry połączeniu z zapisem w RPO W K-P lata projekt 7.0 str. 160 oraz SZOOP str. 168 wskazującym, iż które dotychczasowym staraniem objęły niemal wszystkie dzieci tą opieką, ale nie zapewnią wzrostu liczy miejsc z uwagi niż demograficzny. Jest to również niezasadne z uwagi fakt, iż poddziałań wsparcie będzie ukierunkowane tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji może mieć to charakter przejściowy, a przedszkole buduje się wiele lat. przedszkolnej, w szczególności obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do edukacji przedszkolnej. Proponuję wprowadzenie zapisu umożliwiającego inwestowanie w infrastrukturę przedszkolną przy utrzymaniu dotychczasowej liczby miejsc obszarch, w których opieką przedszkolną objętych jest, co jminej 68% dzieci w 196. Gmi Kruszwica jednostka II. Opis 84 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność N/D wieku Brak definicji 3-4 lat. głebokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej.należy uszczegółowić zapis. W związku z tym, że przygotowanie włąsciwej dokumentacji projektowej w tym zakresie wymaga stosunkowo długiego czasu koniecznym jest doprecyzowanie w powyższym zakresie etapie energetycz i energetycz w SZOOP, a nie etapie późniejszych wytycznych czy też kryteriów oceny IZ. Pozwoli to odpowiednie przygotowanie projektów. gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym Zostanie dodany zaproponowany podpunkt, jedkże z zastrzeżeniem, że tego typu wsparcie nie może stanowić głównego zakresu wsparcia częściowo uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. Zostanie wprowadzony zapis w formie: "wyposażenie/doposażenie " Jest to wskaźnik specyficzny, wprowadzony poziomie SzOOP, w związku z tym może zostać zmodyfikowany, zgodnie z treścią uwagi. Jest to wskaźnik specyficzny, wprowadzony poziomie SzOOP, w związku z tym może zostać zmodyfikowany, zgodnie z treścią uwagi. Zapisy w tym zakresie uległy zmianie. Ograniczenie dotyczące budowy nowych obiektów potrzeby świadczenia usług edukacji częściowo przedszkolnej wyłącznie obszarach wiejskich zostało usunięte. W tym miejscu zazczyć leży, iż zgodnie z Umową Partnerstwa wsparcie w obszarze edukacji przedszkolnej ukierunkowane jest tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej, w szczególności obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do edukacji przedszkolnej. Mając powyższe uwadze, w pkt 19 SZOOP, w miejsce usuniętego ograniczenia, wprowadzono zapis, zgodnie z którym budowa nowych obiektów będzie możliwa wyłącznie obszarach o jniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Tym samym pkt 19.3 SZOOP zyskał stępujące brzmienie: Budowa nowych obiektów potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej jest dopuszczal jedynie, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie obszarach o jniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach działania wsparcie ukierunkowane jest tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej, w szczególności obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do edukacji przedszkolnej. Ograniczenia dotyczące konieczności nio uwzględniania trendów demograficznych w kontekście działań infrastrukturalnych w obszarze edukacji przedszkolnej, wynikają wprost zarówno z Umowy Partnerstwa , jak również z kierunkowych zasad wyboru projektów, zawartych w RPO WK-P , w OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, właściwych dla PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.innymi słowy, zapisy, o których mowa powyżej, stanowią wynik uzgodnień z Komisją Europejską, a co za tym idzie nie mogą ulec zmianie. SZOOP zawiera definicję kompleksowej modernizacji energetycznej. Zjduje się o w słowniku SZOOP. nio 197. Gmi Kruszwica jednostka II. Opis 162 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.2 Rewitalizacja N/D obszarów miejskich i ich obszarów funkcjolnych Jak rozumieć zapis, że projekty przewidziane do wsparcia z EFRR muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z Projekt wytycznych w zakresie rewitalizacji ani SZOOP nie precyzuje sposobu połączenia w jednym projekcie działań EFS i EFRR. działaniami podejmowanymi w ramach EFS? Czy projekt infrastrukturalny wynikający z Gminnego programu rewitalizacji warunkujacy realizację działań z zakresu EFS musi być jednocześnie realizowany czy działania podjete w ramach intewrencji społecznej mogą być realizowane osobnym projektem? do W ramach rewitalizacji IZ RPO przewiduje zastosowanie formuły projektów zintegrowanych, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 lipca wykorzysta 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finsowanych w perspektywie finsowej (Dz. U. poz nia ze zm.). Zasady ubiegania sie o wsparcie dla przedmiotowych projektów oraz warunki ich realizacji zostaną określone przez IZ RPO WK-P dalszym 2020 w dokumencie odnoszącym się do rewitalizacji w RPO WK-P etapie prac 198. Gmi Kruszwica jednostka II. Opis 90 Oś 3 Efektywność 3.4 N/D Lista wskaźników produktu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.-brak definicji wskaźnika, metody W zwiazku z tym, że kryteria wyboru projektów mają celu zapewnienie, aby wybrane do dofinsowania projekty przyczyniały się do osiągnięcia celów szczegółowych i planowanych energetycz i Zrównoważo pomiaru, opisu zczenia, określenia czy jest to wskaźnik obligatoryjny będący kryterium wyboru projektu. rezultatów, niezbędne jest etapie SZOOP metody określenia tego wskaźnika w celu zapewnienia zasady przejrzystosci, rzetelności, bezstronności i równego dostepu do informacji. W związku gospodarka mobilność z tym, że jednym z typów projektów jest również budowa ścieżek rowerowych, proszę o doprecyzowanie czy wymieniony wskaźnik dotyczy tego rodzaju projektu. Jeśli tak, niezbędnym jest niskoemisyj w miejska i wprowadzewnie metodologi obliczania, która będzie musiała zostać przeniesio również do planów gospodarki niskoemisyjnej aktulanie przez gminy opracowywanych a nie weryfikowalnych regionie promowanie przez IZ. (PGN nie zawierają szczegółowych wytycznych dotyczących ograniczenia emisji przy tego typu projektach) Gmi Kruszwica jednostka II. Opis 163 Oś 6 Solidarne 6.2 Rewitalizacja N/D Proszę o podanie definicji rewitalizacji fizycznej. Projekt ustawy o rewitalizacji, RPO W K-P ani SZOOP nie wskazuje definicji, wobec powyższego działania określone w GPR mogą niewłaściwie zostać określone jako przedsięwzięcia społeczeństwo i obszarów rewitalizacyjne z zakresu wspomnianej rewitalizacji fizycznej. konkurencyjne miejskich i ich kadry obszarów funkcjolnych IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). Do Słowniczka SZOOP została doda definicja rewitalizacji fizycznej w stępującym brzmieniu: w zakres rewitalizacji fizycznej wchodzą zadania dotyczące głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych funkcji, np. kulturalnych, społecznych, gospodarczych 200. Miasto Inowrocław jednostka N/D 43 Oś Wsparcie Rozwój 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów: w punkcie 2 wskazane jest, że infrastruktura doprowadzająca do Wzmocnienie rozwoju infrastruktury terenów inwestycyjnych nie może stanowić elementu projektu. innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju konkurencyjności ści gospodarczego gospodarki Poddziałanie przyczynia się do kompleksowego uzbrojenia stref gospodarczych, a jednocześnie zabrania się wybudowania infrastruktury doprowadzającej. Należałoby sprezycować o jaką infratrukturę chodzi, skoro poddziałanie dotyczy inwestycji w infratrukturę. Zgodnie z Umową Partnerstwa projekty związane z utworzeniem lub rozbudową terenów inwestycyjnych są uwarunkowane od zapewnienia właściwego dostępu do tego terenu, finsowanego ze środków własnych beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze nio środków EFSI w ramach CT4, CT7 lub CT9 zgodnie z warunkami określonymi w UP (a także z RPO WK-P ). W odniesieniu do infrastruktury doprowadzającej ograniczenie zawarte w pkt ma zastosowanie do wszelkiej infrastruktury.

14 201. Miasto Inowrocław jednostka 202. Miasto Inowrocław jednostka 203. Miasto Inowrocław jednostka 204. Miasto Inowrocław jednostka 205. Miasto Inowrocław jednostka 206. Miasto Inowrocław jednostka 207. Wiesława jednostka Pawłowska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu N/D 43 Oś Wsparcie Rozwój 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów: w punkcie 3 wskazane jest, że koszty związane z infratrukturą Należałoby określić dopuszczalny procentowy udział infrastruktury drogowej w projekcie, aby wnioskodawcy wiedzieli jak projektować swoje przedsięwzięcia. Procentowy udział infrastruktury komunikacyjnej będzie dookreślony poziomie kryteriów wyboru projektów. Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjną terenu inwestycyjnego stanowić mogą mniejszą część wydatków kwalifikowalnych. innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju nio konkurencyjności ści gospodarczego gospodarki N/D 43 Oś Wsparcie Rozwój 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów: w pkt 6 ppkt c) wskazane jest, że przedsięwzięcie jest możliwe do Należałoby określić min. udział środków prywatnych. Ułatwiłoby to już teraz poszukiwanie partnerów bizesowych. Kwestia udziału środków prywatnych (tj. wolnych od wszelkiego wsparcia publicznego) jest niezwykle istot z puntku widzenia sensowności Wzmocnienie rozwoju infrastruktury realizacji przy wspóludziale środków prywatnych. podejmowanych działań. W ocenie KE udział środków prywanych gwarantuje rentowność podejmowanej inwestycji. Z tego też względu co innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju nio do zasady im wyższy udział środków prywanych tym inwestycja jest zasadniejsza. Jedkże sytuacja finsowa IOB jest zróżnicowa - z tego konkurencyjności ści gospodarczego też powodu zasadne jest, w ocenie IZ RPO. pozostawienie kwestii okreslenia udziału środków prywanych w inwestycjach infrastrukturalnych gospodarki IOB etap opracowywania kryeriów wyboru projektów. N/D 45 Oś Wsparcie Rozwój Pkt 26 i 27: określenie udziału środków budżetu państwa stąpi po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego Kontrakt Terytorialny został zatwierdzony w listopadzie 2014 r. zatem już etapie tworzenia SZOP moż określić wysokość udziału środków z budżetu państwa. Jakkolwiek sam Kontrakt Terytorialny został zatwierdzony w listopadzie 2014 r. to jedkże aneksuy do niego (zawierające infromacje co do Wzmocnienie rozwoju infrastruktury wysokości krajowego wkładu publicznego w projekty finsowane w ramach RPO WK-P ) dal są przedmiotem uzgodnień innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju nio pomiędzy stroną samorządową i rządową. konkurencyjności ści gospodarczego gospodarki N/D 90 Oś 3 Efektywność 3.4 N/D pkt 10 wskazane jest, że budowa ścieżek i system roweru miejskiego będzie wspierany poza miastami z System roweru miejskiego sprawdzi się przede wszystkim w dużych ośrodkach. Rower miejski i transport publiczny sa względem siebie komplementarne i obdywa systemy są istotne z punktu Zapisy SZOOP w odniesieniu do miast ze zorganizowanym transportem publicznym odnoszą się do możliwości realizacji szerokiego zakresu energetycz i Zrównoważo funkcjonującym transportem publicznym. Budowa systemu roweru miejskiego powin być dopuszczo we widzenia mobilności miejskiej. częściowo projektów służących rozwojowi transportu rowerowego w tych miastach. Ideą IZ RPO nie było określanie w SZOOP wszystkich możliwych do gospodarka mobilność wszystkich miastach. realizacji inwestycji w tym zakresie, lecz określenie głównego kierunku działań, aby osiągnąć konkretny cel. niskoemisyj w miejska i W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi zapisy w tym zakresie zostaną jedk doprecyzowane. regionie promowanie N/D 163 Oś 6 Solidarne 6.2 Rewitalizacja N/D pkt 19 ppkt 6 możliwość realizacji inwestycji drogowych w ramach działań rewitalizacyjnych. Należy określić Określenie procentowego udziału pozwoli już teraz lepsze planowanie zadań wchodzących w skład działań rewitalizacyjnych. Ograniczenia w tym zakresie będą wprowadzone w kryteriach wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P społeczeństwo i obszarów procentowy udział inwestycji drogowej w projekcie konkurencyjne miejskich i ich nio kadry obszarów funkcjolnych N/D 255 Oś 9 Solidarne 9.3 Rozwój Rozwój pkt 12 jest: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym70 powinno być: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Uwaga ma charakter techniczny -pojawiająca się końcu cyfra 70 ozcza przypis nr 70 - dostosowany zostanie format przypisu społeczeństwo usług usług zdrowotnych i społecznych społecznych II. Opis 84 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność N/D Katalog inwestycji powinien być rozszerzony o wymianę dachu. Wymia dachu wiąże się z głęboką i kompleksową termomodernizacją obiektu. Dach odgrywa dużą rolę w utracie ciepła, dlatego jego uszczelnienie ma zasadnicze zczenie dla efektu Tego rodzaju zakres prac zostanie dodany. Należy jedkże zauważyć, że katalog inwestycji służących kompleksowej modernizacji energetycz i energetycz w termomodernizacyjnego. energetycznej jest katalogiem otwartym i fakt nieujęcia danego zakresu prac w SZOOP nie ozcza, że nie może on zostać zrealizowany. Musi gospodarka sektorze on jedkże być częścią projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej i wynikać z audytu energetycznego okreslającego niskoemisyj w publicznym i dany rodzaj prac jako niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika efektywności energetycznej. regionie mieszkaniowym 208. Spóldzielnia inne II. Opis 86 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność W pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów w ppkt 4 proponujemy zapis Preferowane będą projekty Spóldzielnia w okresie wczesniejszym podjełą działania mające celu zczne ograniczenie zuzycia energii polegajace miedzy innymi montażu termozaworów, montażu podzielników, Mieszkaniowa w energetycz i energetycz w Efektywność zwiększające efektywność energetyczną powyżej 40%. Projekty zwiększajace efektywność energetycz poniżej 10% wymianie okien. Samo docieplenie scian budynków stanowi kolejny etap w procesie ogranieczenia strat cieplnych i po jego przeprowadzeniu nie ma mozliwości zwiększenia efektywności Mogilnie gospodarka sektorze energetycz w nie będą kwalifikowały się do wsparcia energetycznej budynku o 60% Jarosław Bicki niskoemisyj w publicznym i sektorze Kierownik Działu regionie mieszkaniowym publicznym i Remontów i mieszkaniowym Konserwacji 209. Młodzieżowa inne II. Opis 176 Oś 6 Solidarne 6.2 Rewitalizacja Uwzględnienie zapisu do pkt. 10 "Typy projektów" - budowa Instalacji Przeciwpożarowej w budynkach powyżej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców "starych" osiedli. Spóldzielnia społeczeństwo i obszarów Rewitalizacja dziesięciu kondygcji Mieszkaniowa konkurencyjne miejskich i ich obszarów kadry obszarów miejskich i ich funkcjolnych obszarów funkcjolnych 210. Młodzieżowa inne II. Opis 176 Oś 6 Solidarne 6.2 Rewitalizacja Uwzględnienie zapisu do pkt. 10 "Typy projektów" - Remont dźwigów osobowych w budynkach wysokich i w celu poprawy jakości życia mieszkańców "starych" osiedli, w których większość to emeryci i osoby samotne. Spóldzielnia społeczeństwo i obszarów Rewitalizacja dobudowa dźwigów osobowych w budynkach wybudowanych do 1990 roku. Mieszkaniowa konkurencyjne miejskich i ich obszarów kadry obszarów miejskich i ich funkcjolnych obszarów funkcjolnych 211. Młodzieżowa inne II. Opis 177 Oś 6 Solidarne 6.2 Rewitalizacja do pkt 19. "Limity i ograniczenia w realizacji projektów" - Działanie 6.2 "Rewitalizacja obszarów miejskich i Zasoby mieszkaniowe wymagają modernizacji oraz dostosowania do obecnie istniejących przepisów dotyczących uzytkowania budynków mieszkalnych (obecne przepisy wprowadzają Spóldzielnia społeczeństwo i obszarów Rewitalizacja ich obszarów funkcjolnych" - punkty 1-5 z góry wykluczają obszary, które nie zostały ujęte w obszarze rewitalizacji obowiazek instalowania dla budynków czterokondygcyjnych). Mieszkaniowa konkurencyjne miejskich i ich obszarów w latach , pomimo, iż w pkt. 11 " Typ beneficjenta", rozszerza grono beneficjentów mogących ubiegać się kadry obszarów miejskich i ich o dofinsowanie w ramach RPO l , wpisano Spółdzielnie Mieszkaniowe. Wnioskujemi o rozszerzenie funkcjolnych obszarów dotychczasowego obszaru Rewitalizacji o sąsiadujące dzielnice zjdujace się w pobliżu Bydgoskiego Przedmieścia i funkcjolnych Starego Miasta - tj.osiedle Młodych, Kochanowskiego, Dekerta i Chrobrego Młodzieżowa inne II. Opis 85 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność Uwzględnienie zapisu do pkt. 10 "Typy projektów" - pompy ciepła wraz z instalacją w nowo budowanych i Spóldzielnia energetycz i energetycz w Efektywność istniejacych budynkach Mieszkaniowa gospodarka sektorze energetycz w niskoemisyj w publicznym i sektorze regionie mieszkaniowym publicznym i mieszkaniowym 213. Wojewódzki Urząd jednostka II. Opis 201 Oś 8 Aktywni 8.2 Wspieranie Wsparcie Proponujemy wyłączyć z typów beneficjenta (pkt. 11) Ochotnicze Hufce Pracy. Zgodnie z zapisami art. 12 Ustawy o promocji zatrudnienia i ch rynku pracy: Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania Pracy w Toruniu rynku pracy aktywności osób margilizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania, w związku z powyższym nie zajmują się wsparciem osób powyżej 29 roku życia tj. zawodowej w pozostających grupą docelową określoną w ramach Podzdziałania regionie bez zatrudnienia rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej 214. Wojewódzki Urząd jednostka II. Opis 205 Oś 8 Aktywni 8.2 Wspieranie Wsparcie Proponujemy w typach projektów (pkt. 10) uwzględnić "wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji rozpoczęcie Z uwagi zapisy RPO WK-P w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i podejmowane mają być działania ukierunkowane wsparcie osób Pracy w Toruniu rynku pracy aktywności osób działalności zamierzających odejść z rolnictwa oraz rybactwa oraz członków ich rodzin zarejestrowanych zawodowej w odchodzących z gospodarczej nie wyższe niż 6-krot wysokość przeciętnego wygrodzenia jako osoby bezrobotne. Planowane do realizacji działania będą służyły przekwalifikowaniu zawodowemu wskazanej grupy oraz umożliwią zlezienie zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub regionie rolnictwa i osobę". prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niezbędne będzie przy tym przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu rybactwa ubezpieczeń (ZUS).W związku z powyższym zasadne jest aby w poddziałaniu dedykowanym dla rolników była możliwość wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podto ww. wsparcie pozwala osiągnięcie kryterium związanego z przejściem rolników z systemu KRUS do ZUS. Z uwagi wąską trudną grupę docelową (bezrobotni rolnicy oraz członkowie ich rodzin) zasad jest możliwość udzielania szerokiego wachlarzu wsparcia. Zapisy RPO WK-P zawierające konieczność zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25% i preferowaniu pow. 60% wynikają z zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących podejmowania interwencji w obszarze efektywności energetycznej. Ujęcie tych wymogów w RPO WK-P nio ozcza, że nie mogą one zostać zmienione poziomie SZOOP. Ustosunkowując się do przedmiotowej uwagi, w pierwszej kolejności podkreślić leży, iż w perspektywie finsowej pod pojęciem rewitalizacji leży rozumieć działania lub grupy działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych określonym obszarze nio problemów społecznych, gospodarczych oraz problemów o charakterze infrastrukturalnym. Należy przy tym zazczyć, że jistotniejszy jest aspekt społeczny rewitalizacji. Inwestycja infrastruktural, realizowa ze środków EFRR powin mieć wyłącznie charakter pomocniczy, tj. wspierający wobec działań miękkich finsowanych ze środków EFS, mających celu zmniejszenie lub likwidację negatywnych zjawisk społecznych występujących danym obszarze (wysokiego poziomu bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego, poziomu przestępczości itp.). Odpowiedź możliwość podejmowania tak zdefiniowanych działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P stanowi PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarach miejskich i wiejskich, a w SZOOP podporządkowa wskazanemu powyżej priorytetowi inwestycyjnemu interwencja, zaplanowa w ramach działania 6.2 oraz poddziałania Następnie wskazać trzeba, że w ramach działania 6.2 oraz poddziałania będą realizowane przedsięwzięcia infrastrukturalne o mniejszej skali (zgodnie z Umową Partnerstwa , której treść dla IZ RPO jest wiążąca) polegające, np. przebudowie, modernizacji, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub dania im nowych funkcji, np. społecznych, gospodarczych, kulturalnych. Inwestycje te muszą jedk stanowić uzupełnienie planowanych lub już zrealizowanych interwencji EFS. Innymi słowy, fundament dla realizacji działań rewitalizacyjnych ze środków EFRR stanowi interwencja EFS, podporządkowa rozwiązaniu zdiagnozowanych danym obszarze problemów społecznych, a inwestycje infrastrukturalne mają pełnić wyłącznie rolę pomocniczą w tym procesie. Tym samym w SZOOP, w kontekście działania 6.2 oraz poddziałania 6.4.1, finsowanych ze środków EFRR, IZ RPO wskazała jedynie pewien kierunek interwencji, który nie wyklucza budowy instalacji przeciwpożarowej, o ile tego typu działanie będzie zasadne z punktu widzenia realizowanego projektu rewitalizacyjnego. Innymi słowy, w ocenie IZ RPO, nie ma potrzeby wyodrębniania oddzielnego typu projektu w zakresie sugerowanym w przedmiotowej uwadze. Ustosunkowując się do przedmiotowej uwagi, w pierwszej kolejności podkreślić leży, iż w perspektywie finsowej pod pojęciem rewitalizacji leży rozumieć działania lub grupy działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych określonym obszarze nio problemów społecznych, gospodarczych oraz problemów o charakterze infrastrukturalnym. Należy przy tym zazczyć, że jistotniejszy jest aspekt społeczny rewitalizacji. Inwestycja infrastruktural, realizowa ze środków EFRR powin mieć wyłącznie charakter pomocniczy, tj. wspierający wobec działań miękkich finsowanych ze środków EFS, mających celu zmniejszenie lub likwidację negatywnych zjawisk społecznych występujących danym obszarze (wysokiego poziomu bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego, poziomu przestępczości itp.). Odpowiedź możliwość podejmowania tak zdefiniowanych działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P stanowi PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarach miejskich i wiejskich, a w SZOOP podporządkowa wskazanemu powyżej priorytetowi inwestycyjnemu interwencja, zaplanowa w ramach działania 6.2 oraz poddziałania Następnie wskazać trzeba, że w ramach działania 6.2 oraz poddziałania będą realizowane przedsięwzięcia infrastrukturalne o mniejszej skali (zgodnie z Umową Partnerstwa , której treść dla IZ RPO jest wiążąca) polegające, np. przebudowie, modernizacji, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub dania im nowych funkcji, np. społecznych, gospodarczych, kulturalnych. Inwestycje te muszą jedk stanowić uzupełnienie planowanych lub już zrealizowanych interwencji EFS. Innymi słowy, fundament dla realizacji działań rewitalizacyjnych ze środków EFRR stanowi interwencja EFS, podporządkowa rozwiązaniu zdiagnozowanych danym obszarze problemów społecznych, a inwestycje infrastrukturalne mają pełnić wyłącznie rolę pomocniczą w tym procesie. Tym samym w SZOOP, w kontekście działania 6.2 oraz poddziałania 6.4.1, finsowanych ze środków EFRR, IZ RPO wskazała jedynie pewien kierunek interwencji, który nie wyklucza remontu/dobudowy dźwigów osobowych, o ile tego typu działanie będzie zasadne z punktu widzenia realizowanego projektu rewitalizacyjnego. Innymi słowy, w ocenie IZ RPO, nie ma potrzeby wyodrębniania oddzielnego typu projektu w zakresie sugerowanym w przedmiotowej uwadze. Limity i ograniczenia, zawarte w pkt SzOOP, odnoszące się do poddziałania 6.4.1, są spójne z zapisami RPO WK-P , które stanowią wynik uzgodnień z Komisją Europejską w procesie negocjacji, a co za tym idzie nie mogą zostać zmienione. W odniesieniu do nio przedmiotowej uwagi podkreślić leży, że to miasta odpowiedzialne za przygotowanie GPR będą wyzczać obszary rewitalizacji. Projektów dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej, z tury rzeczy, nie będzie moż realizować w nowo budowanych budynkach. Mozliwość zakładania pomp ciepła została zaś już w wymienionych przedsięwzięciach z zakresu przebudowy nio systemów grzewczych lub budowy i przebudowy instalacji OZE. Z katalogu beneficjnetów zostaną wykreślone Ochotnicze Hufce Pracy. Mając uwadze zakres przedmiotowy wsparcia oraz grupy docelowe w ramach Poddziałania 8.2.1, a także zakres zadań Ochotniczych Hufców Pracy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i ch rynku pracy, podmioty te nie będą uprawnione do realizacji wsparcia w tym Poddziałaniu. IZ RPO podejmując decyzję o wprowadzeniu danego typu projektu do SZOOP musi mieć uwadze zapisy RPO WK-P oraz horyzontalne wytyczne MIiR. nio Należy zauważyć, iż w przypadku zapisów dot. realizacji PI 8.i w ramach RPO WK-P : - typy i przykłady przedsięwzięć służące zwiększeniu zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa (Cel szczegółowy 2) wskazują realizację działań rzecz osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa ukierunkowane zmianę lub bycie nowych kwalifikacji zawodowych (...), - realizację wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji rozpoczęcie działalności gospodarczej przewidziano wyłącznie poprzez PUPy (w ramach Celu szczegółowego 1), - w przypadku Celu szczególowego 2 nie przewidziano jakichkolwiek wskaźników rezultatu odzwierciedlających efekty wsparcia finsowego podjęcie działalności gospodarczej, a co wymusiłaby w trakcie negocjacji Programu KE gdyby wynikało to z logiki zaplanowanej interwencji. W związku z powyższym pomimo pewnej zasadności, aby w poddziałaniu dedykowanym dla rolników była możliwość wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji rozpoczęcie działalności gospodarczej, wprowadzenie tego typu projektu mogłoby razić IZ RPO niekwalifikowalność wydatków poziomie MIiR i KE, ze względu wprowadzenie szerszego zakresu wsparcia niż wynikający z wynegocjowanych zapisów RPO WK-P , czy też realizacji projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości poza PI 8.iii, któremu jest on dedykowany.

15 215. Wojewódzki Urząd jednostka Pracy w Toruniu 216. Gmi Miasta jednostka 217. Gmi Miasta jednostka 218. Gmi Miasta jednostka 219. Gmi Miasta jednostka 220. Gmi Miasta jednostka 221. Gmi Miasta jednostka 222. Gmi Miasta jednostka 223. Gmi Miasta jednostka 224. Gmi Miasta jednostka 225. Gmi Miasta jednostka 226. Gmi Miasta jednostka 227. Gmi Miasta jednostka II. Opis 205 Oś 8 Aktywni rynku pracy II. Opis 149 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 153 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 153 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 156 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 158 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 159 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 166 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 167 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 168 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 171 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 172 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry II. Opis 180 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 8.2 Wspieranie Wsparcie (Pkt. 12) Proponujemy nie ograniczać grupy docelowej w zakresie wieku. Zgodnie z zapisami RPO WK-P w ramach osi priorytetowej 8i potencjalną grupą docelową mogą być m.in..: "osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, Ograniczenie wiekowe w przypadku wskazanej grupy docelowej zostanie wykreślone. aktywności osób zarejestrowane jako osoby bezrobotne" przy czym w programie nie zostało wskazane, iż ww. grupa musi być w wieku powyższej 29 roku życia. zawodowej w odchodzących z regionie rolnictwa i rybactwa 6.1 Inwestycje Inwestycje Brak w pkt. 8 wskaźnika rezultatu z PI 9a RPO. Nie no wskaźnika rezultatu z PI 9a RPO: Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zedrowotnej 1 mieszkańca. Wskaźnik rezultatu pn.: Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 1 mieszkańca, zawarty w RPO WK-P , nie w infrastrukturę w infrastrukturę będzie wybierany przez beneficjenta. Jest to wskaźnik monitorowany przez GUS. W związku z powyższym nie ma potrzeby uwzględniania zdrowotną i zdrowotną nio ww. wskaźnika w SZOOP. społeczną 6.1 Inwestycje Inwestycje Pkt wymaganie tego punktu tj. zobowiązania do posiadania umowy udzielanie świadczeń opieki Obecnie brak przepisów umożliwiających uzyskanie promesy z Narodowego u Zdrowia. do Pkt 19.8 SZOOP w przedmiotowym zakresie jest spójny z zapisami zawartymi w RPO WK-P , w OP 6, w części dotyczącej PI 9a w infrastrukturę w infrastrukturę zdrowotnej nie jest możliwe do spełnienia. wykorzysta Inwestycje w infrastrukturę zdrowot i społeczną (...). Zapis ten jest wynikiem uzgodnionego stanowiska pomiędzy Komisją Europejską a zdrowotną i zdrowotną nia Ministerstwem Infrastruktury i oraz Ministerstwem Zdrowia w procesie negocjacji tak krajowych jak również regiolnych społeczną dalszym programów operacyjnych. Przedmiotowa kwestia zostanie wyjaśnio z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Infrastruktury i etapie prac. 6.1 Inwestycje Inwestycje Pkt proponuje się dopisać "z wyjątkiem realizacji planów opieki skoordynowanej. Duże instytucje posiadajace doświadczoną kadrę oraz merytoryczne i materialne zasoby mają mozliwość koordynowania i uczestnictwa w tworzeniu oraz realizowaniu projektów zasadach Pkt SZOOP w przedmiotowym zakresie jest spójny z zapisami zawartymi w RPO WK-P , w OP 6, w części dotyczącej PI 9a w infrastrukturę w infrastrukturę partnerstwa z innymi podmiotami. Inwestycje w infrastrukturę zdrowot i społeczną (...). Zapis ten jest wynikiem uzgodnionego stanowiska pomiędzy Komisją Europejską a zdrowotną i zdrowotną nio Ministerstwem Infrastruktury i oraz Ministerstwem Zdrowia w procesie negocjacji tak krajowych, jak również regiolnych społeczną programów operacyjnych. 6.1 Inwestycje Inwestycje Brak w pkt. 8 wskaźnika rezultatu z PI 9a RPO. Nie no wskaźnika rezultatu z PI 9a RPO: Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Wskaźnik rezultatu pn.: Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, zawarty w RPO WK-P , w infrastrukturę w infrastrukturę nie będzie wybierany przez beneficjenta. Jest to wskaźnik monitorowany przez GUS. W związku z powyższym nie ma potrzeby uwzględniania zdrowotną i społeczną nio ww. wskaźnika w SZOOP. społeczną 6.1 Inwestycje Inwestycje Rezygcja z wprowadzonego ograniczenia w pkt. 19 "Nie będzie wspierania infrastruktura służąca powstawaniu Wprowadzone ograniczenie nie ma odzwierciedlenia w zapisach RPO. Podto jest w nim stępujący zapis: "Tam gdzie bardziej zasadne jest zastosowanie form instytucjolnych ich wsparcie Jak wynika z zapisów RPO WK-P rozwój usług społecznych rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w infrastrukturę w infrastrukturę nowych miejsc realizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w formach instytucjolnych ( )". również będzie możliwe". wspierany ze środków EFRR jest zgodny z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki instytucjolnej do opieki środowiskowej (...). zdrowotną i społeczną nio Jakkolwiek z informacji zawartych w Programie wynika także możliwość wsparcia form instytucjolnych, tam gdzie będzie to bardziej społeczną zasadne, to jedk mając uwadze główne założenie związane z deinstytucjolizacją usług, wskazać trzeba, iż przywołane w uwadze zapisy zawarte w pkt 19.4 SZOOP (obecnie 19.5) wyłącznie uszczegóławiają treść Programu w tym zakresie. Wskazują bowiem, iż nie będzie wspiera infrastruktura służąca powstawaniu nowych miejsc realizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w formach instytucjolnych i precyzują kiedy wsparcie dla takich form świadczenia usług społecznych w odniesieniu do już istniejących miejsc będzie możliwe. Innymi słowy, brak możliwości rezygcji z ograniczenia zawartego w pkt 19.4 SZOOP (obecnie 19.5). 6.1 Inwestycje Inwestycje Usunięcie w pkt. 19 ograniczenia, że rozbudowa i dbudowa będzie możliwa jedynie w uzasadnionych W PI 9a RPO nie ma zapisów mówiących o tym, że rozbudowa i dbudowa będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. Podto w wytycznych dot. CT9 - rozdział 8 wskazano jedynie, Zapisy w zakresie wskazanym w przedmiotowej uwadze uległy zmianom. Z punktu 19.9 (obecnie 19.10) SZOOP usunięto ograniczenie w infrastrukturę w infrastrukturę przypadkach. że budowa nowej infrastruktury jest finsowa pod warunkiem, że: a) zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób; b) budowa infrastruktury danym terytorium została dotyczące rozbudowy i dbudowy. Przyjęto stępujące brzmienie dla ww. punktu SZOOP: Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w zdrowotną i społeczną potwierdzo alizą potrzeb oraz alizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym. ramach Poddziałania ukierunkowane jest finsowanie projektów realizowanych w oparciu o istniejącą infastrukturę. Budowa nowych społeczną obiektów będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. 6.3 Inwestycje Inwestycje Brak w pkt. 8 wskaźnika rezultatu z PI 10a RPO. Nie no wskaźnika rezultatu z PI 10a RPO: Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym. Wskaźnik rezultatu pn.: Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym, zawarty w RPO WK-P , nie będzie w infrastrukturę w infrastrukturę wybierany przez beneficjenta. Jest to wskaźnik monitorowany przez GUS. W związku z powyższym nie ma potrzeby uwzględniania ww. edukacyjną przedszkolną nio wskaźnika w SZOOP. 6.3 Inwestycje Inwestycje Pkt. 10 typ projektu: rezygcja z wprowadzonego ograniczenia w typie projektu nr 2, który będzie mógł być Uzależnienie zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania tylko w powiązaniu z działaniami infrastrukturalnymi np. przebudowa, modernizacja obiektów powoduje, że Ograniczenie, o którym mowa w pkt 10 SZOOP, dotyczące realizacji 2 typu projektu wyłącznie w ramach 1 typu projektu jest istotne z punktu w infrastrukturę w infrastrukturę realizowany wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1. nie będzie możliwości realizacji samodzielnych, kompleksowych projektów z zakresu e-edukacji, która została przeniesio z Priorytetu inwestycyjnego 2c do 10a. widzenia realizacji celu szczegółowego przypisanego poddziałaniu tj.: lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania edukacyjną przedszkolną nio przedszkolnego. Samodzielne projekty z zakresu zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i orpogramowania, wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych nie realizują tego celu. 6.3 Inwestycje Inwestycje Dodanie w pkt. 19 zapisu, że projekty muszą wynikać także ze Strategii ZIT (pkt. 3 i 5 limitów i ograniczeń w realizacji Zapisy w obecnym kształcie dopuszczają do dofinsowania jedynie projekty wynikające ze OSI oraz ORSG. Uniemożliwiają ubieganie się o środki przez ZIT wojewódzki. W ramach poddziałania przewiduje się udzielanie wsparcia zarówno w formule polityki terytorialnej (OSI/ORSG) jak również poza nią. w infrastrukturę w infrastrukturę projektów). ZIT wojewódzki będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego poddziałania poza formułą polityki terytorialnej. W tym edukacyjną przedszkolną nio miejscu zazczyć leży, że w przypadku ubiegania się o wsparcie poza formułą polityki terytorialnej projekt nie musi wynikać ze Strategii ZIT/OSI/ORSG. Tym samym przedmiotową uwagę uzć leży za nieuzasadnioną. 6.3 Inwestycje Inwestycje Pkt. 10 typ projektu: rezygcja z wprowadzonego ograniczenia w typie projektu nr 2, który będzie mógł być Uzależnienie zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania tylko w powiązaniu z działaniami infrastrukturalnymi np. przebudowa, modernizacja obiektów powoduje, że Ograniczenie, o którym mowa w pkt 10 SZOOP, dotyczące realizacji 2 typu projektu wyłącznie w ramach 1 typu projektu jest istotne z punktu w infrastrukturę w infrastrukturę realizowany wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1. nie będzie możliwości realizacji samodzielnych, kompleksowych projektów z zakresu e-edukacji, która została przeniesio z Priorytetu inwestycyjnego 2c do 10a. widzenia realizacji celu szczegółowego przypisanego poddziałaniu tj.: lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa edukacyjną kształcenia nio zawodowego. Samodzielne projekty z zakresu zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i orpogramowania, wykorzystywanego w zawodowego zajęciach dydaktycznych nie realizują tego celu. 6.3 Inwestycje Inwestycje Dodanie w pkt. 19 zapisu, że projekty muszą wynikać także ze Strategii ZIT (pkt. 3 i 10 limitów i ograniczeń w Zapisy w obecnym kształcie dopuszczają do dofinsowania jedynie projekty wynikające ze OSI oraz ORSG. Uniemożliwiają ubieganie się o środki przez ZIT wojewódzki. W ramach poddziałania przewiduje się udzielanie wsparcia zarówno w formule polityki terytorialnej (OSI/ORSG) jak również poza nią. w infrastrukturę w infrastrukturę realizacji projektów). ZIT wojewódzki będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego poddziałania poza formułą polityki terytorialnej. W tym edukacyjną kształcenia nio miejscu zazczyć leży, że w przypadku ubiegania się o wsparcie poza formułą polityki terytorialnej projekt nie musi wynikać ze Strategii zawodowego ZIT/OSI/ORSG. Tym samym przedmiotową uwagę uzć leży za nieuzasadnioną. 6.4 Rewitalizacja Inwestycje Brak w pkt. 8 wskaźnika rezultatu z PI 10a RPO. Nie no wskaźnika rezultatu z PI 10a RPO: Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym. Wskaźnik rezultatu pn.: Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym, zawarty w RPO WK-P , nie będzie oraz inwestycje w infrastrukturę wybierany przez beneficjenta. Jest to wskaźnik monitorowany przez GUS. W związku z powyższym nie ma potrzeby uwzględniania ww. w infrastrukturę przedszkolną w nio wskaźnika w SZOOP. edukacyjną 228. Gmi Miasta jednostka II. Opis 181 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.4 Rewitalizacja Inwestycje Pkt. 10 typ projektu: rezygcja z wprowadzonego ograniczenia w typie projektu nr 2, który będzie mógł być oraz inwestycje w infrastrukturę realizowany wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1. w infrastrukturę przedszkolną w edukacyjną Uzależnienie zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania tylko w powiązaniu z działaniami infrastrukturalnymi np. przebudowa, modernizacja obiektów powoduje, że nie będzie możliwości realizacji samodzielnych, kompleksowych projektów z zakresu e-edukacji, która została przeniesio z Priorytetu inwestycyjnego 2c do 10a. Ograniczenie, o którym mowa w pkt 10 SZOOP, dotyczące realizacji 2 typu projektu wyłącznie w ramach 1 typu projektu jest istotne z punktu widzenia realizacji celu szczegółowego przypisanego poddziałaniu tj.: lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania nio przedszkolnego. Samodzielne projekty z zakresu zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i orpogramowania, wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych nie realizują tego celu Gmi Miasta jednostka II. Opis 182 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.4 Rewitalizacja Inwestycje Usunięcie w pkt. 4 limitów i ograniczeń w realizacji projektów, odniesienia do danych z diagnozy OSI/ORSG oraz inwestycje w infrastrukturę oraz wpisanie w jej miejsce danych z diagnozy ZIT. w infrastrukturę przedszkolną w edukacyjną Poddziałanie będzie realizowane wyłącznie. Odniesienie do danych z diagnozy OSI/ORSG w pkt 19.4 SZOOP zostało usunięte. W miejsce usuniętego zapisu wprowadzono odwołanie do danych z diagnozy ZIT Gmi Miasta jednostka II. Opis 185 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.4 Rewitalizacja Inwestycje Pkt. 10 typ projektu: rezygcja z wprowadzonego ograniczenia w typie projektu nr 2, który będzie mógł być oraz inwestycje w infrastrukturę realizowany wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1. w infrastrukturę kształcenia edukacyjną w zawodowego w Uzależnienie zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania tylko w powiązaniu z działaniami infrastrukturalnymi np. przebudowa, modernizacja obiektów powoduje, że nie będzie możliwości realizacji samodzielnych, kompleksowych projektów z zakresu e-edukacji, która została przeniesio z Priorytetu inwestycyjnego 2c do 10a. Ograniczenie, o którym mowa w pkt 10 SZOOP, dotyczące realizacji 2 typu projektu wyłącznie w ramach 1 typu projektu jest istotne z punktu widzenia realizacji celu szczegółowego przypisanego poddziałaniu tj.: lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa nio zawodowego. Samodzielne projekty z zakresu zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i orpogramowania, wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych nie realizują tego celu Gmi Miasta jednostka II. Opis 186 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.4 Rewitalizacja Inwestycje Usunięcie w pkt. 4 limitów i ograniczeń w realizacji projektów, odniesienia do danych z diagnozy OSI/ORSG oraz inwestycje w infrastrukturę oraz wpisanie w jej miejsce danych z diagnozy ZIT. w infrastrukturę kształcenia edukacyjną w zawodowego w Poddziałanie będzie realizowane wyłącznie. Odniesienie do danych z diagnozy OSI/ORSG w pkt 19.4 SZOOP zostało usunięte. W miejsce usuniętego zapisu wprowadzono odwołanie do danych z diagnozy ZIT Gmi Miasta 233. Gmi Miasta 234. Gmi Miasta jednostka II. Opis 196 Oś 8 Aktywni rynku pracy jednostka II. Opis 196, Oś 8 Aktywni 200 rynku pracy jednostka II. Opis 200 Oś 8 Aktywni rynku pracy 8.1 Podniesienie n/d Brak w pkt. 8 Działania 8.1 wskaźnika rezultatu z PI 8i RPO. W Działaniu 8.1 nie no wskaźnika rezultatu z PI 8i RPO: Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy ( ). Zgodnie ze wzorem SZOOP wskaźniki rezultatu długoterminowego nie są wykazywane w ramach opisu poszczególnych Działań/Poddziałań aktywności oraz w Załączniku nr 2. IK UP już w procesie konsultacji SZOOP w zakresie Działania 8.1 wniosła o usunięcie tego typu wskaźników ze zawodowej nio wskazanych części SZOOP. osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy n/d n/d Brak w pkt. 8 Działania 8.1 i Podziałania wskaźnika rezultatu z PI 8i RPO. W Działaniu 8.1 i Podziałaniu nie no wskaźnika rezultatu z PI 8i RPO: Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (...). Zgodnie ze wzorem SZOOP wskaźniki rezultatu długoterminowego nie są wykazywane w ramach opisu poszczególnych Działań/Poddziałań oraz w Załączniku nr 2. IK UP już w procesie konsultacji SZOOP w zakresie Działania 8.1 wniosła o usunięcie tego typu wskaźników ze nio wskazanych części SZOOP. 8.2 Wspieranie Wsparcie Niejednolita zwa poddziałania umieszczo w główku oraz w tabeli z opisem poddziałania Konieczność ujednolicenia zwy poddziałania. Nazwa poddziałania zostanie ujednolico. aktywności osób zawodowej w pozostających regionie bez zatrudnienia rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej

16 235. Gmi Miasta 236. Gmi Miasta 237. Gmi Miasta 238. Gmi Miasta 239. Gmi Miasta 240. Gmi Miasta 241. Gmi Miasta 242. Gmi Miasta 243. Gmi Miasta jednostka II. Opis 200 Oś 8 Aktywni rynku pracy jednostka II. Opis 201 Oś 8 Aktywni rynku pracy jednostka II. Opis 216 Oś 8 Aktywni rynku pracy jednostka II. Opis 233 Oś 8 Aktywni rynku pracy jednostka II. Opis 239 Oś 9 Solidarne społeczeństwo jednostka II. Opis 240 Oś 9 Solidarne społeczeństwo jednostka II. Opis 240 Oś 9 Solidarne społeczeństwo jednostka II. Opis 243 Oś 9 Solidarne społeczeństwo jednostka II. Opis 245 Oś 9 Solidarne społeczeństwo 8.2 Wspieranie Wsparcie Pkt. 9 wskaźnik produktu - liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. Ujednolicenie Konieczność ujednolicenie zewnictwa. Nazwa wskaźnika jest zgod z RPO WK-P lata oraz "Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych" stanowiącą załącznik do aktywności osób zewnictwa dotyczącego osób "w wieku powyżej 50 roku życia" jakie obowiązuje w całym dokumencie. częściowo Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych lata Natomiast zawarte w zawodowej w pozostających pozostałych częściach SZOOP sformułowanie "osoby powyżej 50 roku życia" wynika z zapisów RPO WK-P oraz m.in. Wytycznych w regionie bez zatrudnienia zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego u Społecznego w obszarze rynku pracy lata IZ RPO rzecz mając uwadze zachowanie jednolitego podejścia do wskazanych zapisów w poszczególnych częściach SZOOP doda przypis, iż chodzi o podniesienia osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin). poziomu aktywności zawodowej 8.2 Wspieranie Wsparcie Usunięcie z pkt. 11 typu beneficjenta: Ochotnicze Hufce Pracy. Celem szczegółowym poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. zjdujących się w trudnej sytuacji rynku pracy. Natomiast w typie beneficjenta wskazano OHP, które Z katalogu beneficjnetów zostaną wykreślone Ochotnicze Hufce Pracy. Mając uwadze zakres przedmiotowy wsparcia oraz grupy docelowe aktywności osób swoją działalnością obejmują wyłącznie osoby młode, a nie te które ukończyły 29. rok życia. w ramach Poddziałania 8.2.1, a także zakres zadań Ochotniczych Hufców Pracy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i ch zawodowej w pozostających rynku pracy, podmioty te nie będą uprawnione do realizacji wsparcia w tym Poddziałaniu. regionie bez zatrudnienia rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej 8.4 Godzenie Rozwój Dodanie w pkt. 19 zapisu, że projekty muszą wynikać także ze Strategii ZIT. Zapis w obecnym kształcie dopuszcza do dofinsowania jedynie projekty wynikające ze OSI oraz ORSG. Uniemożliwia ubieganie się o środki przez ZIT wojewódzki. Zakres działań przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania jest tożsamy z zakresem Podziałania które jest dydykowane ZIT, życia usług opieki d w zwiazku z czym nie jest zasadne wprowadzanie zapisu dotyczącego zgodności ze strategią ZIT. Jednocześnie leży mieć uwadze, iż w zawodowego i dziećmi w wieku nio ramach Poddziałania tylko część konkursów będzie dedykowa polityce terytorialnej, w związku z czym podmioty z terenu Bydgoszczy rodzinnego do lat 3 i Torunia oraz ich obszaru funkcjolnego (ZIT wojewódzki) nie będą wykluczone z możliwości aplikowania w ramach konkursów nieobjętych polityką terytorialną. 8.6 Zdrowy i Regiolne Ujednolicenie w pkt. 27 wymaganego od beneficjenta wkładu własnego poziomie 5% bez względu typ Wymagany 15% poziom wkładu własnego dla projektów dot. programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi spowoduje, że zrealizowa zostanie mniejsza Minimalny poziom wkładu własnego zostanie ujednolicony poziomie 5%. Trzeba jedk mieć uwadze, iż ostateczny poziom wkładu aktywny region programy projektu. ilość prrzedsięwzięć, a tym samym zmniejszy się liczba osób objętych wsparciem. własnego będzie zależny od poziomu współfinsowania krajowego ze środków publicznych wynikającego z Kontraktu Terytorialnego. zdrowotne i profilaktyczne 9.1 Aktywne Aktywne Obniżenie w pkt. 27 minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych. Wymagany 15% poziom wkładu własnego spowoduje, że zrealizowa zostanie mniejsza ilość projektów, a tym samym zmniejszy się liczba osób objętych wsparciem. Wymagany poziom wkładu własnego w opinii Instytucji Zarządzającej nie wpłynie zmniejszenie liczby zrealizowanych projektów czy też włączenie i włączenie częściowo mniejszą liczbę uczestników. IZ określając minimalne poziomy wkładu własnego wzięła pod uwagę możliwości zwiększenia efektywności rozwój usług społeczne w wsparcia finsowanego w ramach RPO WK-P , w szczególności konieczność zaangażowania potencjału tak społecznego jak i społecznych finsowego rzecz budowania trwałych efektów w poszczególnych obszarach interwencji EFS. Niemniej jedk z uwagi możliwość wystąpienia trudności w realizacji poszczególnych typów projektów z zachowaniem 15% wkładu własnego w SzOOP RPO WK-P wprowadzono stępujący zapis "W uzasadnionych przypadkach IZ, poprzez kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący może zmniejszyć poziom wkładu własnego do 0%" 9.1 Aktywne Rozwój Pkt. 10 typ projektu 1 c) i - dodanie możliwości zakupu sprzętu pielęgcyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego. Zapis uniemożliwia zakup sprzętu np. ze względu indywidualne potrzeby odbiorców. Co do zasady w ramach Poddziałania wspierany jest rozwój usług zaś zakup sprzętu dla indywidualnego uczestnika projektu nie wpisuje włączenie i usług Proponuje się dodanie zapisu o stępującym brzmieniu "sfinsowanie zakupu i/lub wypożyczenie" się w ten zakres (jedną z cech definicyjnych usługi jest jej niematerialny charakter). W celu zwiększenia możliwości korzystania ze sprzętu rozwój usług opiekuńczych w nio pielęgcyjnego, rehabilitacyjnego wprowadzono typ wsparcia związany z możliwością uruchomienia wypożyczalni takiego sprzętu (co społecznych wpisuje się w definicje usługi społecznej). 9.1 Aktywne Rozwój Rezygcja z ograniczenia kazującego realizację typu projektu 1. c) iii w uzupełnieniu do typów projektów 1. a i b. Przywrócenie typu projektu 1. c) iii "działania ukierunkowane podnoszenie umiejętnosci rodzin i opiekunów ( )" jako odrębnego projektu, zgodnie z zapisami RPO. Działania w zakresie podnoszenia umiejętności rodzin i opiekunów (...) mają charakter wyłączenie uzupełniający. W ramach Poddziałania włączenie i usług bezpośrednie wsparcie (tj. wsparcie w postaci głównych typów przedsięwzięć) ukierunkowane jest bezpośrednio osoby zagrożone rozwój usług opiekuńczych w nio ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - tak została również zdefiniowa grupa docelowa, a zatem wszelkie działania winny być społecznych skierowane do tej kategorii osób. Uzupełniająco w celu zaplanowania kompleksowego wsparcia możliwa jest realizacja działań dla w/w osób, takich jak "działania ukierunkowane podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów ( )". Zatem wskazanie tego typu projektu jako odrębnego nie jest możliwe. 9.2 Aktywne n/d Niejednolita zwa działania umieszczo w główku oraz w tabeli z opisem działania 9.2. Konieczność ujednolicenia zwy działania. Nazwa zostanie ujednolico włączenie społeczne 9.2 Aktywne Aktywne Dodanie w pkt. 4 limity i ograniczenia w realizacji projektu zapisu, że projekty muszą wynikać także ze Strategii ZIT. Zapis w obecnym kształcie dopuszcza do dofinsowania jedynie projekty wynikające ze OSI oraz ORSG. Uniemożliwia ubieganie się o środki przez ZIT wojewódzki. Zakres działań przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania jest tożsamy z zakresem Podziałania które jest dedykowane ZIT, włączenie włączenie w związku z czym nie jest zasadne wprowadzanie zapisu dotyczącego zgodności ze strategią ZIT. społeczne społeczne nio Jednocześnie przedmiotowy zapis zostanie przeformułowany w stępujący sposób "Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze dotyczącej obszaru strategicznej interwencji miast regiolnych i subregiolnych lub dotyczącej Obszaru Społeczno-Gospodarczego" 244. Gmi Miasta 245. Gmi Miasta jednostka II. Opis 254 Oś 9 Solidarne społeczeństwo jednostka II. Opis 256 Oś 9 Solidarne społeczeństwo 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Rozwój usług społecznych Rozwój usług społecznych Rezygcja z ograniczenia kazującego realizację typu projektu 1. c) iii w uzupełnieniu do typów projektu 1. a i b. Przywrócenie typu projektu 1. c) iii "działania ukierunkowane podnoszenie umiejętnosci rodzin i opiekunów ( ) jako odrębnego projektu, zgodnie z zapisami RPO. Działania w zakresie podnoszenia umiejętności rodzin i opiekunów (...) mają charakter wyłączenie uzupełniający. W ramach Poddziałania bezpośrednie wsparcie (tj. wsparcie w postaci głównych typów przedsięwzięć) ukierunkowane jest bezpośrednio osoby zagrożone nio ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - tak została również zdefiniowa grupa docelowa a zatem wszelkie działania winny być skierowane do tej kategorii osób. Uzupełniająco w celu zaplanowania kompleksowego wsparcia możliwa jest realizacja działań dla w/w osób takich jak "działania ukierunkowane podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów ( )". Zatem wskazanie tego typu projektu jako odrębnego nie jest możliwe. Dodanie w pkt. 4 limity i ograniczenia w realizacji projektu zapisu, że projekty muszą wynikać także ze Strategii ZIT. Zapis w obecnym kształcie dopuszcza do dofinsowania jedynie projekty wynikające ze OSI oraz ORSG. Uniemożliwia ubieganie się o środki przez ZIT wojewódzki. Podto taki zapis W ramach Poddziałania tylko część konkursów będzie dedykowa polityce terytorialnej (w zakresie tożsamym z zakresem powoduje, że ZIT nie będzie mógł realizować typu projektów nr 2-5 z Poddzialania 9.3.2, które zawarto w PI 9iv w RPO. W poddziałaniu przewidziano dla ZIT tylko realizację projektów z przewidzianym do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2), w związku z czym podmioty z terenu Bydgoszczy i Torunia oraz ich obszaru zakresu usług opiekuńczych. nio funkcjolnego (ZIT wojewódzki) nie będą wykluczone z możliwości aplikowania w ramach otwartych konkursów. Zapis w ramach pkt. limity i ograniczenia zostanie zmieniony w stępujący sposób: "W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej (wyłącznie w odniesieniu do pierwszego typu projektów) inwestycje muszą wynikać ze dotyczącej obszaru strategicznej interwencji miast regiolnych i subregiolnych lub dotyczącej Obszaru Społeczno-Gospodarczego" 246. Gmi Miasta 247. Gmi Miasta 248. Gmi Miasta 249. Gmi Miasta 250. Gmi Miasta 251. Gmi Miasta 252. Gmi Miasta 253. Gmi Miasta 254. Gmi Miasta 255. Gmi Miasta 256. Gmi Miasta jednostka II. Opis 258 Oś 9 Solidarne społeczeństwo jednostka II. Opis 259 Oś 9 Solidarne społeczeństwo jednostka II. Opis 268 Oś 10 Innowacyj edukacja jednostka II. Opis 269 Oś 10 Innowacyj edukacja jednostka II. Opis 272 Oś 10 Innowacyj edukacja jednostka II. Opis 273 Oś 10 Innowacyj edukacja jednostka II. Opis 280 Oś 10 Innowacyj edukacja jednostka II. Opis 281 Oś 10 Innowacyj edukacja jednostka II. Opis 283 Oś 10 Innowacyj edukacja jednostka II. Opis 287 Oś 10 Innowacyj edukacja jednostka II. Opis 293 Oś 10 Innowacyj edukacja 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 10.1 Edukacja ogól i zawodowa w 10.1 Edukacja ogól i zawodowa w 10.1 Edukacja ogól i zawodowa w 10.1 Edukacja ogól i zawodowa w 10.1 Edukacja ogól i zawodowa w 10.2 Edukacja ogól i zawodowa 10.2 Edukacja ogól i zawodowa 10.2 Edukacja ogól i zawodowa 10.2 Edukacja ogól i zawodowa Rozwój Ujednolicenie w pkt. 27 wymaganego od beneficjenta wkładu własnego poziomie 5% bez względu typ Wymagany 10% poziom wkładu własnego dla projektów z zakresu usług d osobami zależnymi i niepełnosprawnymi spowoduje, że zrealizowa zostanie mniejsza ilość przedsięwzięć, a tym Wymagany poziom wkładu własnego w opinii Instytucji Zarządzającej nie wpłynie zmniejszenie liczby zrealizowanych projektów czy też usług projektu. samym zmniejszy się liczba osób objętych wsparciem. częściowo mniejszą liczbę uczestników. IZ określając minimalne poziomy wkładu własnego wzięła pod uwagę możliwości zwiększenia efektywności społecznych wsparcia finsowanego w ramach RPO WK-P , w szczególności konieczność zaangażowania potencjału tak społecznego jak i finsowego rzecz budowania trwałych efektów w poszczególnych obszarach interwencji EFS. Niemniej jedk z uwagi możliwość wystąpienia trudności w realizacji poszczególnych typów projektów z zachowaniem 15% wkładu własnego w SzOOP RPO WK-P wprowadzono stępujący zapis "W uzasadnionych przypadkach IZ, poprzez kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący może zmniejszyć poziom wkładu własnego do 0%" Rozwój Pkt zmia typu beneficjenta: OWES posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia W związku z tym, że w grupie docelowej/ostatecznych odbiorcach wsparcia wskazano m.in. jst, jednostki organizacyjne jst, ich pracowników, a także instytucje rynku pracy oraz pomocy i Zmia typu beneficjenta nie jest możliwa z uwagi Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i podmiotów społecznego. Przywrócenie typu beneficjenta zgodnego z zapisami RPO tj. Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób integracji społecznej, nie powinno się wyłączać tych podmiotów z możliwości aplikowania o środki. zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego u Społecznego i Europejskiego u Regiolnego sektora fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową podstawie przepisów nio lata opracowane przez MIiR, w których wskazano, że wsparcie w zakresie PI 9v (tj. Poddziałanie 9.4.1) musi być realizowane przez ekonomii odrębnych). OWES. Nie mniej jedk OWES będzie operatorem wsparcia udzielanego w ramach tego Poddziałania zaś uczestnikami będą mogły być społecznej wskazane w uzasadnieniu grupy. n/d Niejednolita zwa działania umieszczo w główku oraz w tabeli z opisem działania Konieczność ujednolicenia zwy działania. Nazwa Działania zostanie ujednolico (Kształcenie ogólne i zawodowe ) W pkt. 19 nie wskazano, że projekty muszą wynikać ze Strategii ZIT. Alogiczny zapis wprowadzono w poddziałaniach i , które będą wdrażane. Zapisy punktu 19 zosta odpowiednio uzupełnione. Wychowanie przedszkolne w Dopisanie w pkt. 10 typu projektu z RPO WK-P "Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów szkół Ten typ projektu został ny w RPO w ramach PI 10i. Nie przewidziano go do realizacji w SZOOP. Zakres proponowanego typu projektów jest możliwy do realizacji w ramach Poddziałania (zarówno dla uczniów szkół prowadzących Kształcenie podgimzjalnych we współpracy z pracodawcami". kształcenie zawodowe, jak i ogólne). ogólne w nio Do wyjaśnienia użycie w pkt. 12 grup docelowych: "uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty Wskazane grupy docelowe/ostateczni odbiorcy wsparcia odnioszą się do działań z zakresu kształcenia zawodowego, a poddziałanie dotyczy kształcenia ogólnego. Ze wspracia wskazanego w poddziałaniu mogą korzystać zarówno uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, jak i ogólne. Kształcenie prowadzących kształcenie zawodowe" i "szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe". ogólne w nio Obniżenie w pkt. 27 minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych. Wymagany 10% poziom wkładu własnego spowoduje, że zrealizowa zostanie mniejsza ilość projektów, a tym samym zmniejszy się liczba osób objętych wsparciem. do Planowane jest obniżenie wkładu własnego do poziomu 5%. Zmia ta (po uzyskaniu potwierdzenia o większym niż dotychczas Kształcenie wykorzysta zaangażowaniu budżetu państwa) jest planowa do wprowadzenia do kolejnej wersji SzOOP. zawodowe w nia dalszym etapie prac n/d Niejednolita zwa działania umieszczo w główku oraz w tabeli z opisem działania Konieczność ujednolicenia zwy działania. Nazwa Działania zostanie ujednolico (Kształcenie ogólne i zawodowe) Dodanie w pkt. 19 zapisu, że projekty muszą wynikać także ze Strategii ZIT. Zapis w obecnym kształcie dopuszcza do dofinsowania jedynie projekty wynikające ze OSI oraz ORSG. Uniemożliwia ubieganie się o środki przez ZIT wojewódzki. Zapisy pkt. 19 zostaną odpowiednio zmienione - konieczność powiązania projektu ze strategią OSI/ORSG będzie obligatoryj jedynie w Wychowanie częściowo przypadku konkursów dedyktowanych polityce terytorialnej. ZIT wojewódzki będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego przedszkolne poddziałania poza formułą polityki terytorialnej. W tym miejscu zazczyć leży, że w przypadku ubiegania się o wsparcie poza formułą polityki terytorialnej projekt nie musi wynikać ze Strategii ZIT/OSI/ORSG Dodanie w pkt. 19 zapisu, że projekty muszą wynikać także ze Strategii ZIT. Zapis w obecnym kształciedopuszcza do dofinsowania jedynie projekty wynikające ze OSI oraz ORSG. Uniemożliwia ubieganie się o środki przez ZIT wojewódzki. Zapisy pkt. 19 zostaną odpowiednio zmienione - konieczność powiązania projektu ze strategią OSI/ORSG będzie obligatoryj jedynie w Kształcenie częściowo przypadku konkursów dedyktowanych polityce terytorialnej. ZIT wojewódzki będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego ogólne poddziałania poza formułą polityki terytorialnej. W tym miejscu zazczyć leży, że w przypadku ubiegania się o wsparcie poza formułą polityki terytorialnej projekt nie musi wynikać ze Strategii ZIT/OSI/ORSG Dodanie w pkt. 19 zapisu, że projekty muszą wynikać także ze Strategii ZIT. Zapis w obecnym kształcenie dopuszcza do dofinsowania jedynie projekty wynikające ze OSI oraz ORSG. Uniemożliwia ubieganie się o środki przez ZIT wojewódzki. Zapisy pkt. 19 zostaną odpowiednio zmienione - konieczność powiązania projektu ze strategią OSI/ORSG będzie obligatoryj jedynie w Kształcenie częściowo przypadku konkursów dedyktowanych polityce terytorialnej. ZIT wojewódzki będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego zawodowe poddziałania poza formułą polityki terytorialnej. W tym miejscu zazczyć leży, że w przypadku ubiegania się o wsparcie poza formułą polityki terytorialnej projekt nie musi wynikać ze Strategii ZIT/OSI/ORSG.

17 257. Gmi Miasta 258. Gmi Miasta 259. Gmi Miasta 260. Gmi Miasta 261. Gmi Miasta 262. Gmi Miasta 263. Gmi Miasta 264. Gmi Miasta jednostka II. Opis 294 Oś Pomoc Usunięcie w opisie działania 10.3 celu szczegółowego nr 1 - zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. Cel szczegółowy nie odnosi się do typu projektów i grup docelowych wskazanych w poddziałaniu i Cel szczegółowy nr 1 zostanie usunięty. Innowacyj stypendial edukacja jednostka II. Opis 299 Oś Edukacja Edukacja Rezygcja w pkt. 10 z ograniczenia dla typu projektu 2, w którym szkolenia i kursy mają kończyć się certyfikatem W Priorytecie inwestycyjnym 10iii RPO jest mowa o zdobywaniu lub uzupełnianiu kwalifikacji z zakresu ICT. Działania w ramach ECDL stanowią ograniczenie w odniesieniu do ICT. Zakres wsparcia poddziałania dostosowany do ograniczeń zapisanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Innowacyj dorosłych dorosłych w potwierdzającym zdobycie przez uczestników kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer Europejskiego edukacja zakresie Driving Licence (ECDL). nio u Społecznego w obszarze edukacji lata kompetencji cyfrowych i języków obcych jednostka II. Opis 303 Oś Edukacja Edukacja W pkt. 18 wskazano nieprawidłowy tryb wyboru projektów. Tryb pozakonkursowy jest niezgodny z zapisami RPO, w którym dla PI 10iv przewidziano jedynie tryb konkursowy. Określony w pkt. 11 typ beneficjenta: "Wszystkie podmioty..." jest Tryb wyboru projektu zostanie zmieniony konkursowy. Poprzedni zapis został wprowadzony omyłkowo. Innowacyj dorosłych dorosłych odpowiedni dla trybu konkursowego. edukacja rzecz rynku pracy jednostka Załącznik 7 - Tabele Oś 11 Rozwój 11.1 Włączenie n/d Usunięcie, w ramach obszarów realizacji, wyłączenia dużych obszarów miejskich (o ludności > i dużej gęstości Wprowadzone ograniczenie wyklucza miasta o ludności powyżej z możliwści aplikowania o środki. W pkt. 12 Działania 11.1 (str. 306 SZOOP) wskazano, że grupą docelową będą miasta Zapisy SzOOP RPO WK-P zostaną odpowiednio zmodyfikowane - w załączniku nr 7 w ramach kategorii Obszar realizacji zostanie przedstawiające lokalny kierowany społeczne zaludnienia). powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami. dodany kod interwencji 01. zastosowane w przez społeczność obszarach ramach objętych LSR kategorie interwencji przedsiębiorstw II. Opis 75 Oś 3 Efektywność 3.1 Wspieranie N/D Jaka jest definicja budynku publicznego, o którym mowa w pkt. 10 "Typy projektów" ppkt. 2. Wnosimy o Pozwoli to wykorzystanie odwialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w budynkach leżących do przedsiębiorstw komulnych. Odniesienie się do budynku publicznego zostanie doprecyzowane. Zostanie również doda definicja budynku użyteczności publicznej. o energetycz i wytwarzania i rozszerzenie katalogu obiektów o budynki leżące do spółek prawa handlowego z udziałem miasta oraz częściowo Przedsiębiorstwa komulne zostaną dodane do beneficjentów typu projektu 2. gospodarka dystrybucji komulnych osób prawnych. W odniesieniu do budynków leżących do przedsiębiorstw komulnych będą mogły być wspierane, o ile spełnią wymogi definicji budynku niskoemisyj w energii użyteczności publicznej. regionie pochodzącej ze Należy zazczyć, że wsparcie budynków publicznych będzie odbywało się za pomocą dotacji bezzwrotnych i skierowane jest w tym zakresie źródeł do podmiotów realizujących interes publiczny i tylko w budynkach uznych za budynek użyteczności publicznej, zgodnie z definicją SZOOP. odwialnych Wsparcie przedmiotowego zakresu działań w pozostałych przedsiębiorstwach jest możliwe w ramach Działania 3.2. przedsiębiorstw II. Opis 76 Oś 3 Efektywność 3.1 Wspieranie N/D Wnioskujemy do dodanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w pkt. 11 "Typ beneficjenta". Umożliwi to ubieganie się tego typu podmiotów o dofinsowanie w tego typu projektach. Pozwoli również uspójnienie tekstu dokumentu, który mówi w dalszej części o budynkach Tego rodzaju typ beneficjenta nie został ujęty w RPO WK-P, w związku z czym nie jest możliwy dododania poziomie SZOOP. o energetycz i wytwarzania i wielorodzinnych, które w większości stanowią własność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. gospodarka dystrybucji nio niskoemisyj w energii regionie pochodzącej ze źródeł odwialnych przedsiębiorstw II. Opis 77 Oś 3 Efektywność 3.1 Wspieranie N/D Sprecyzowania w sposób czytelny, m.in.. w zakresie typów beneficjentów, wymaga pkt.19 (limity i ograniczenia) Zmia ma celu uspójnienie treści dokumentu. Zapisy w tym zakresie zostaną doprecyzowane. o energetycz i wytwarzania i gospodarka dystrybucji niskoemisyj w energii regionie pochodzącej ze źródeł odwialnych przedsiębiorstw II. Opis 84 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność Jaka jest definicja budynku publicznego, o którym mowa w pkt. 10 "Typy projektów". Wnosimy o rozszerzenie Pozwoli to realizację projektów tego typu przez przedsiębiorstwa komulne. Odniesienie się do budynku publicznego zostanie doprecyzowane. Zostanie również doda definicja budynku użyteczności publicznej. o energetycz i energetycz w katalogu obiektów o budynki leżące do spółek prawa handlowego z udziałem miasta oraz komulnych osób częściowo W odniesieniu do budynków leżących do przedsiębiorstw komulnych mogą być one wspierane, o ile spełnią wymogi definicji budynku gospodarka sektorze prawnych. użyteczności publicznej. Wyjątkiem są tu podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. niskoemisyj w publicznym i Należy zazczyć, że wsparcie modernizacji energetycznej budynków publicznych będzie odbywało się za pomocą dotacji bezzwrotnych i regionie mieszkaniowym skierowane jest w tym zakresie do podmiotów realizujących interes publiczny i tylko w budynkach uznych za budynek użyteczności publicznej, zgodnie z definicją SZOOP. Wsparcie efektywności energetycznej w pozostałych przedsiębiorstwach jest możliwe w ramach Działania Gmi Miasta przedsiębiorstw II. Opis 85 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność N/D o energetycz i energetycz w gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym Treść ostatniego akapitu w pkt. 10 leży uspójnić z treścią pkt. 11 w zakresie dotyczącym własności budynków podlegającym wsparciu w ramach tego Działania. Zmia ma celu uspójnienie treści dokumentu. Podstawowy podział wsparcia przezczony został dwa obszary: budynki publiczne oraz wielorodzinne budynki mieszkaniowe. nio 266. Gmi Miasta 267. Gmi Miasta przedsiębiorstw II. Opis 89 Oś 3 Efektywność 3.4 N/D o energetycz i Zrównoważo gospodarka mobilność niskoemisyj w miejska i regionie promowanie przedsiębiorstw II. Opis 91 Oś 3 Efektywność 3.4 N/D o energetycz i Zrównoważo gospodarka mobilność niskoemisyj w miejska i regionie promowanie Jednym ze wskaźników produktu jest: "Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych". Uważamy, że zapis jest zbyt ogólny. Dla danego miasta ITS powinien być jeden. Proponujemy zmianę : Liczba zainstalowanych elementów (lub urządzeń) inteligentnych sytemów transportowych". Treści pkt. 13 "Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia" proponujemy dać stępujące brzmienie: "Osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, mieszkańcy, turyści i inwestorzy ". Proponowa zmia ma celu dostosowanie użytego wskaźnika do specyfiki technologii, do jakiej się odnosi. Użycie sformułowania "potencjalni turyści" jest niefortunne. Proponowany wskaźnik Liczba zainstalowanych elementów (lub urządzeń) inteligentnych sytemów transportowych" nie pozwoli ukazanie widocznych i zrozumiałych efektów w kontekście realizacji celów Działania. W praktyce niemożliwe byłoby również określenie nio wartości docelowej wskaźnika. Proponowany przez IZ RPO wskaźnik "Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych" wymaga zaś od beneficjenta stworzenia systemu, a więc kompleksowego spojrzenia i rozwiązania kwestii zorganizowania i monitorowania transportu, a nie zainstalowania poszczególnych jego elementów, które działając z osob mogą nie tworzyć systemu. IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P Zapis (Tabela w wskaźników proponowanym rezultatu brzmieniu bezpośredniego/produktu zostanie dodany. dla działań i poddziałań) Gmi Miasta przedsiębiorstw II. Opis 95 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność Jaka jest definicja budynku publicznego, o którym mowa w pkt. 10 "Typy projektów". Wnosimy o rozszerzenie o energetycz i energetycz i Efektywność katalogu obiektów o budynki leżące do przedsiębiorstw komulnych. gospodarka gospodarka energetycz w niskoemisyj w niskoemisyj w sektorze regionie publicznym i mieszkaniowym Pozwoli to wykorzystanie odwialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w budynkach leżących do przedsiębiorstw komulnych. Odniesienie się do budynku publicznego zostanie doprecyzowane. Zostanie również doda definicja budynku użyteczności publicznej. częściowo W odniesieniu do budynków leżących do przedsiębiorstw komulnych mogą być one wspierane, o ile spełnią wymogi definicji budynku użyteczności publicznej. Wyjątkiem są tu podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Należy zazczyć, że wsparcie modernizacji energetycznej budynków publicznych będzie odbywało się za pomocą dotacji bezzwrotnych i skierowane jest w tym zakresie do podmiotów realizujących interes publiczny i tylko w budynkach uznych za budynek użyteczności publicznej, zgodnie z definicją SZOOP. Wsparcie efektywności energetycznej w pozostałych przedsiębiorstwach jest możliwe w ramach Działania Gmi Miasta 270. Gmi Miasta 271. Gmi Miasta 272. Gmi Miasta przedsiębiorstw II. Opis 100 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność Jednym ze wskaźników produktu jest: "Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych". o energetycz i energetycz i Zrównoważo Uważamy, że zapis jest zbyt ogólny. Dla danego miasta ITS powinien być jeden. Proponujemy zmianę : Liczba gospodarka gospodarka mobilność zainstalowanych elementów (lub urządzeń) inteligentnych sytemów transportowych". niskoemisyj w niskoemisyj w miejska i regionie promowanie przedsiębiorstw II. Opis 102 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność Treści pkt. 13 "Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia" proponujemy dać stępujące brzmienie: "Osoby, o energetycz i energetycz i Zrównoważo instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, mieszkańcy, turyści i inwestorzy". gospodarka gospodarka mobilność niskoemisyj w niskoemisyj w miejska i regionie promowanie przedsiębiorstw II. Opis 142 Oś 5 Spójność 5.2 Rozwój N/D Treści pkt. 13 "Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia" proponujemy dać stępujące brzmienie: "Osoby, o wewnętrz i pozamiejskiego instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, mieszkańcy, turyści i inwestorzy". dostępność transportu zewnętrz publicznego przedsiębiorstw II. Opis 144 Oś 5 Spójność 5.3 N/D W pkt. 9 proponujemy dodać stępujące wskaźniki produktu: - Liczba miejsc postojowych w wybudowanych o wewnętrz i Infrastruktura obiektach parkuj i jedź - Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach dostępność kolejowa parkuj i jedź - Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride - Liczba wybudowanych obiektów Kiss&Ride - Liczba zewnętrz stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride - Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Proponowa zmia ma celu dostosowanie użytego wskaźnika do specyfiki technologii, do jakiej się odnosi. Użycie sformułowania "potencjalni turyści" jest niefortunne. Grupą docelową korzystającą z rezultatów projektów realizowanych w ramach przedmiotowego Działania mogą być nie tylko mieszkańcy. Wymienione wskaźniki wpisują się w cele przedmiotowego Działania. Proponowany wskaźnik Liczba zainstalowanych elementów (lub urządzeń) inteligentnych sytemów transportowych" nie pozwoli ukazanie widocznych i zrozumiałych efektów w kontekście realizacji celów Działania. W praktyce niemożliwe byłoby również określenie nio wartości docelowej wskaźnika, co IZ RPO również musi uczynić. Proponowany przez IZ RPO wskaźnik "Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych" wymaga zaś od beneficjenta stworzenia systemu, a więc kompleksowego spojrzenia i rozwiązania kwestii zorganizowania i monitorowania transportu, a nie zainstalowania poszczególnych jego elementów, które działając z osob mogą nie tworzyć systemu. IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela Zapis w wskaźników proponowanym rezultatu brzmieniu bezpośredniego/produktu zostanie dodany. dla działań i poddziałań). Zgodnie z decyzją IZ, grupa docelowa: instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, mieszkańcy, turyści i częściowo inwestorzy. Wskaźniki zawarte w SZOOP: Liczba zmodernizowanych/wybudowanych parkingów przy punktach kolejowej odprawy pasażerskiej Liczba zmodernizowanych/wybudowanych wiat rowerowych przy punktach kolejowej odprawy pasażerskiej są w ocenie IZ wystarczające i nio pozwalają monitorowanie projektu. IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań) Gmi Miasta 274. Gmi Miasta 275. Gmi Miasta przedsiębiorstw II. Opis 144 Oś 5 Spójność o wewnętrz i dostępność zewnętrz przedsiębiorstw II. Opis 145 Oś 5 Spójność o wewnętrz i dostępność zewnętrz przedsiębiorstw II. Opis 145 Oś 5 Spójność o wewnętrz i dostępność zewnętrz 5.3 Infrastruktura kolejowa 5.3 Infrastruktura kolejowa 5.3 Infrastruktura kolejowa N/D W pkt. 11 prononujemy uwzlędnić również przedsiębiorstwa komulne lub będące własnością JST a także Umożliwi to również realizację tego typu projektów przez takie podmioty we współpracy z pozostałymi typami beneficjentów. występowanie poszczególnych typów Beneficjentów w formie Partnerstwa. N/D Treści pkt. 13 "Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia" proponujemy dać stępujące brzmienie: "Osoby, Grupą docelową korzystającą z rezultatów projektów realizowanych w ramach przedmiotowego Działania mogą być nie tylko mieszkańcy. instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, mieszkańcy, turyści i inwestorzy". N/D Proponujemy przyjąć tryb pozakonkursowy wyboru projektów. Charakter i zakres rzeczowo-finsowy projektu może wpłynąć ograniczenie liczby projektów możliwych do realizacji a zatem organizacja konkursu w ramach przedmiotowego Działania jest bezzasad. (Zgodnie z RPO.) Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową (w tym dworcową)są wymienione w katalogu beneficjentów. Partnerstwa mogą występować wspólnie zasadach ogólnych. nio Zgodnie z decyzją IZ, grupa docelowa: instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, mieszkańcy, turyści i częściowo inwestorzy. Zapis zostanie zmodyfikowany zgodnie z treścią uwagi - tryb pozakonkursowy.

18 276. Gmi Miasta 277. Gmi Miasta 278. Gmi Miasta 279. Gmi Miasta 280. Gmi Miasta 281. Gmi Miasta przedsiębiorstw Załącznik 2 - Tabela 39 Oś 3 Efektywność 3.4 N/D Jednym ze wskaźników produktu jest: "Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych". Proponowa zmia ma celu dostosowanie użytego wskaźnika do specyfiki technologii, do jakiej się odnosi. o wskaźników rezultatu energetycz i Zrównoważo Uważamy, że zapis jest zbyt ogólny. Dla danego miasta ITS powinien być jeden. Proponujemy zmianę : Liczba bezpośredniego i gospodarka mobilność zainstalowanych elementów (lub urządzeń) inteligentnych sytemów transportowych" produktu dla działań i niskoemisyj w miejska i poddziałań regionie promowanie przedsiębiorstw Załącznik 2 - Tabela 40 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność Jednym ze wskaźników produktu jest: "Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych". Proponowa zmia ma celu dostosowanie użytego wskaźnika do specyfiki technologii, do jakiej się odnosi. o wskaźników rezultatu energetycz i energetycz i Zrównoważo Uważamy, że zapis jest zbyt ogólny. Dla danego miasta ITS powinien być jeden. Proponujemy zmianę : Liczba bezpośredniego i gospodarka gospodarka mobilność zainstalowanych elementów (lub urządzeń) inteligentnych sytemów transportowych". produktu dla działań i niskoemisyj w niskoemisyj w miejska i poddziałań regionie promowanie przedsiębiorstw Załącznik 2 - Tabela 47 Oś 5 Spójność 5.3 N/D Proponujemy dodać stęujące wskaźniki produktu: Wymienione wskaźniki wpisują się w cele przedmiotowego Działania. o wskaźników rezultatu wewnętrz i Infrastruktura - Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź bezpośredniego i dostępność kolejowa - Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych produktu dla działań i zewnętrz obiektach parkuj i jedź poddziałań - Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride - Liczba wybudowanych obiektów Kiss&Ride - Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride - Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych jednostka II. Opis 89 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność Rodzaj wsparcia instrumentów finsowych oraz jważniejsze warunki przyzwania, Budynki mieszkaniowe Budynki mieszkalne z zasobów gminy są często objęte dzorem konserwatorskim, co powoduje, że osiągany dzięki termomodernizacji efekt energetyczny jest mniejszy niż w innych budynkach energetycz i energetycz w Pożyczka - proponowa zmia dotacje bezzwrot w preferowanej wysokości 60%. i nie uzasadnia zastosowania instrumentu zwrotnego. gospodarka sektorze niskoemisyj w publicznym i regionie mieszkaniowym jednostka II. Opis 86 Oś 3 Efektywność 3.3 Efektywność 19. Limity i ograniczenia w realizacji Budynki mieszkalne z zasobów gminy są często objęte dzorem konserwatorskim, co powoduje, że osiągany dzięki termomodernizacji efekt energetyczny jest mniejszy niż w innych budynkach energetycz i energetycz w projektów, 4. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Projekty i nie uzasadnia zastosowania instrumentu zwrotnego. gospodarka sektorze zwiększające niskoemisyj w publicznym i efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą regionie mieszkaniowym kwalifikowały się do wsparcia. - proponowa zmia to podział budynków te co są obiete dzorem konserwatorskicm 40% i nie objęte dzorem do 60% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 15 % w budynkach z dzorem a 25% bez dozru(w budynkach w których nie moż przeprowadzić tzw. docieplenia ścian czy dachy nie bedzie możliwości uzyskania takiego wysokiego procentu). jednostka II. Opis 97 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność Limity i ograniczenia w realizacji Ograniczenie preferuje zdecydowanie budynki inne niż zabytkowe. energetycz i energetycz i Efektywność projektów, 4. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Projekty gospodarka gospodarka energetycz w zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia. - proponowa zmia niskoemisyj w niskoemisyj w sektorze to podział budynków te, które są objęte dzorem konserwatorskim (preferowa efektywność pow. 40%) i regionie publicznym i nieobjęte dzorem (preferowa efektywność pow. 60%) oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 15 % w mieszkaniowym budynkach z dzorem a 25% bez dzoru(w budynkach w których nie moż przeprowadzić tzw. docieplenia ścian czy dachu nie będzie możliwości uzyskania takiego wysokiego procentu). Proponowany wskaźnik Liczba zainstalowanych elementów (lub urządzeń) inteligentnych sytemów transportowych" nie pozwoli ukazanie widocznych i zrozumiałych efektów w kontekście realizacji celów Działania. W praktyce niemożliwe byłoby również określenie nio wartości docelowej wskaźnika. Proponowany przez IZ RPO wskaźnik "Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych" wymaga zaś od beneficjenta stworzenia systemu, a więc kompleksowego spojrzenia i rozwiązania kwestii zorganizowania i monitorowania transportu, a nie zainstalowania poszczególnych jego elementów, które działając z osob mogą nie tworzyć systemu. IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu Proponowany wskaźnik Liczba dla działań zainstalowanych i poddziałań). elementów (lub urządzeń) inteligentnych sytemów transportowych" nie pozwoli ukazanie widocznych i zrozumiałych efektów w kontekście realizacji celów Działania. W praktyce niemożliwe byłoby również określenie nio wartości docelowej wskaźnika, co IZ RPO również musi uczynić. Proponowany przez IZ RPO wskaźnik "Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych" wymaga zaś od beneficjenta stworzenia systemu, a więc kompleksowego spojrzenia i rozwiązania kwestii zorganizowania i monitorowania transportu, a nie zainstalowania poszczególnych jego elementów, które działając z osob mogą nie tworzyć systemu. IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu Wskaźniki zawarte w SZOOP: dla działań Liczba zmodernizowanych/wybudowanych i poddziałań). parkingów przy punktach kolejowej odprawy pasażerskiej Liczba zmodernizowanych/wybudowanych wiat rowerowych przy punktach kolejowej odprawy pasażerskiej są w ocenie IZ wystarczające i nio pozwalają monitorowanie projektu. IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). Zgodnie z art. 66 rozp. 1303/2013 w ramach Europejskich y Strukturalnych i Inwestycyjnych wsparcie może przyjąć stępującą formę: dotacji, gród, pomocy zwrotnej i instrumentów finsowych, bądź też ich kombicji. Zgodnie tomiast z Umową Partnerstwa (jej nio treść jest dla IZ RPO wiążąca) jedną z istotniejszych form wsparcia, która powin zleźć zastosowanie w okresie programowania to instrumenty finsowe. Alogiczne stanowisko prezentuje Komisja Europejska, która podczas negocjacji RPO WK-P podkreślała konieczność stosowania instrumentów finsowych wszędzie tam, gdzie aliza ex ante wykaże taką zasadność. IZ RPO uwzględniła powyższe dyrektywy i zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 zleciła przeprowadzenie alizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę interwencji iw poszczególnych obszarach Programu. Warto w tym kontekście zazczyć, że określone w poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz bowiem ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz postępem wdrażania Programu IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Do momentu zatem przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante zastosowanie zjdą formy finsowania wynikające z dotychczas przeprowadzonej alizy w tym obszarze. Zapisy RPO WK-P zawierające konieczność zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25% i preferowaniu pow. 60% wynikają z zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących podejmowania interwencji w obszarze efektywności energetycznej. Ujęcie tych wymogów w RPO WK-P nio ozcza, że nie mogą one zostać zmienione poziomie SZOOP. Należy zazczyć, że próg 60% jest progiem preferencyjnym, a nie - o czym zdaniem IZ RPO mowa w uwadze - progiem minimalnym umożliwiającym otrzymanie dofinsowania. Również trzeba zazczyć, że obszarze miasta Torunia o podziale środków pomiędzy różne rodzaje budynków lub obszary miasta decydować powin strategia ZIT i plan gospodarki niskoemisyjnej. Na tym też poziomie moż dokoć poszczególnych ograniczeń, zgodnych jedkże z zapisami RPO WK-P. Zapisy RPO WK-P zawierające konieczność zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25% i preferowaniu pow. 60% wynikają z zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących podejmowania interwencji w obszarze efektywności energetycznej. Ujęcie tych wymogów w RPO WK-P nio ozcza, że nie mogą one zostać zmienione poziomie SZOOP. Należy zazczyć, że próg 60% jest progiem preferencyjnym, a nie - o czym zdaniem IZ RPO mowa w uwadze - progiem minimalnym umożliwiającym otrzymanie dofinsowania. Również trzeba zazczyć, że obszarze miasta Torunia o podziale środków pomiędzy różne rodzaje budynków lub obszary miasta decydować powin strategia ZIT i plan gospodarki niskoemisyjnej. Na tym też poziomie moż dokoć poszczególnych ograniczeń, zgodnych jedkże z zapisami RPO WK-P Gmi Miasta 283. Gmi Miasta 284. Gmi Miasta 285. Gmi Miasta 286. Gmi Miasta 287. Gmi Miasta 288. Gmi Miasta 289. Gmi Miasta 290. Gmi Miasta jednostka II. Opis 99 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność Rodzaj wsparcia instrumentów finsowych oraz jważniejsze warunki przyzwania, Budynki mieszkaniowe Budynki mieszkalne z zasobów gminy są często objęte dzorem konserwatorskim, co powoduje, że osiągany dzięki termomodernizacji efekt energetyczny jest mniejszy niż w innych budynkach Zgodnie z art. 66 rozp. 1303/2013 w ramach Europejskich y Strukturalnych i Inwestycyjnych wsparcie może przyjąć stępującą energetycz i energetycz i Efektywność Pożyczka - proponowa zmia dotacje bezzwrot w preferowanej wysokości 60%. i nie uzasadnia zastosowania instrumentu zwrotnego. formę: dotacji, gród, pomocy zwrotnej i instrumentów finsowych, bądź też ich kombicji. Zgodnie tomiast z Umową Partnerstwa (jej gospodarka gospodarka energetycz w nio treść jest dla IZ RPO wiążąca) jedną z istotniejszych form wsparcia, która powin zleźć zastosowanie w okresie programowania niskoemisyj w niskoemisyj w sektorze to instrumenty finsowe. Alogiczne stanowisko prezentuje Komisja Europejska, która podczas negocjacji RPO WK-P regionie publicznym i podkreślała konieczność stosowania instrumentów finsowych wszędzie tam, gdzie aliza ex ante wykaże taką zasadność. IZ RPO mieszkaniowym uwzględniła powyższe dyrektywy i zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 zleciła przeprowadzenie alizy ex ante. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę interwencji iw poszczególnych obszarach Programu. Warto w tym kontekście zazczyć, że określone w poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz bowiem ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz postępem wdrażania Programu IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Do momentu zatem przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante zastosowanie zjdą formy finsowania wynikające z dotychczas przeprowadzonej alizy w tym obszarze. Jednostka II. Opis 99 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność Doprecyzowania wymaga mechanizm wdrażania instrumentów fisowych. Zapis " y" jest niezrozumiały. Pod pojęciem funduszu funduszy leży rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 27 rozporządzenia 1303/2013 fundusz tworzony w celu zapewniania Samorządu energetycz i energetycz i Efektywność wsparcia w postaci środków z programu lub programów dla kilku instrumentów finsowych. W przypadku gdy te instrumenty finsowe są Terytorialnego gospodarka gospodarka energetycz w wdrażane przez fundusz funduszy, podmiot wdrażający fundusz funduszy uważa się za jedynego beneficjenta, w rozumieniu pkt 10 niniejszego niskoemisyj w niskoemisyj w sektorze artykułu. IZ RPO wprowadziła w słowniczku SZOOP powyższą definicję. Odnośnie samego mechanizmu wdrażania instrumentów regionie publicznym i finsowych to zgodnie z art. 38 ust. 4 rozp. 1303/2013 IZ RPO może wdrażać instrumetny finsowe w różnych schematach - wybór w tym mieszkaniowym zakresie determinowany jest wynikiem alizy ex ante. Z sugerowanych przez wykonwacę alizy ex ante rozwiązań IZ RPO wybrała model wdrażania z udziałem funduszu funduszy. Jednostka II. Opis Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność W komórce dot. rodzaju wsparcia instrumentów fisowych oraz jważniejszych warunków przyzwania Szczególowy Opis Osi Priorytetowych Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finsowych został określony w pkt. 33 jako "Podmioty będące właścicielami lub zarządzające Samorządu energetycz i energetycz i Efektywność wskazano wśród beneficjentów spółdzielnie mieszkaniowe. Zasadne jest wskazanie katalogu beneficjentów z Regiolnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ego powinien być spójny z zapisami ujętymi w Regiolnym Programie Operacyjnym Województwa budynkami mieszkaniowymi (zgodnie z katalogiem beneficjentów Poddziałania " Terytorialnego gospodarka gospodarka energetycz w podziałania ego lata nio Spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe nie zostały ujęte w tym poddziałaniu, ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe i niskoemisyj w niskoemisyj w sektorze wspólnoty mieszkaniowe działające będą, w zakresie projektów dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej, regionie publicznym i beneficjentami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w tej części podstawie ZIT. mieszkaniowym Jednostka II. Opis 102 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność Uzupełnienie zapisu dot. trybu wyborów projektów o formułę pozakonkursową. Szczególowy Opis Osi Priorytetowych Zostanie zawarty zapis dotyczący uwzględnienia procedury pozakonkursowej. Samorządu energetycz i energetycz i Zrównoważo Regiolnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ego powinien być spójny z zapisami ujętymi w Regiolnym Programie Operacyjnym Województwa Terytorialnego gospodarka gospodarka mobilność ego lata niskoemisyj w niskoemisyj w miejska i regionie promowanie Jednostka II. Opis N/D Ujednolicenia wymaga zapis dot. limitów i ograniczeń, tzn. każdy PI dedykowany ZIT powinien być uzupełniony o Istotne jest aby odnieść zakres PI ujętych w SZOP RPO Województwa ego do kierunków rozwoju ujętych w Strategii ZIT dla Bydgosko-skiego Obszaru Funkcjonlanego. Zapisy w poszczególnych działaniach/poddziałaniach dedykowanych ZIT zostaną ujednolicone. Samorządu stępującą treść: "realizowane mogą być projekty wynikające ze Strategii ZIT". Terytorialnego Jednostka II. Opis 101 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność W typach projektów uwględniono modernizację systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowa lub zmia Doprecyzowanie zapisu. Wskaźnik dotyczący nowych punktów świetlnych zostanie dodany. Samorządu energetycz i energetycz i Zrównoważo oświetlenia ulicznego energooszczędne), w związku z czym wskaźnik produktu powinien być uzupełniony o liczbę IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu Terytorialnego gospodarka gospodarka mobilność wybudowanych punktów świetlnych. zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla niskoemisyj w niskoemisyj w miejska i każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P regionie promowanie (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). Jednostka II. Opis 101 Oś 3 Efektywność 3.5 Efektywność Typy projektów: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz rozwój systemu rowerów publicznych/miejskich Inwestycje związane z budową oraz przebudową tras rowerowych w miastach wojewódzkich są konieczne ze względu osiagniecie ciągłości, nitki tras rowerowych w obszarze funkcjolnym. Obecne zapisy RPO WK-P umożliwiają realizację ścieżek rowerowych obszarach miast ze zorganizowanym transportem publicznym. Samorządu energetycz i energetycz i Zrównoważo poza miastami z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym: zapis wymaga przeformułowania. Obecny zapis uniemożliwia miastom wojewódzkim budowanie ścieżek rowerowych. częściowo Zapisy SZOOP w odniesieniu do miast ze zorganizowanym transportem publicznym odnoszą się do możliwości realizacji szerokiego zakresu Terytorialnego gospodarka gospodarka mobilność projektów służących rozwojowi transportu rowerowego w tych miastach. Do tego rodzaju inwestycji leży budowa lub wyzczanie ścieżek niskoemisyj w niskoemisyj w miejska i rowerowych, które są w sposób oczywisty niezbędne do rozwoju tego rodzaju transportu i są związane z priorytetyzacją ruchu rowerowego regionie promowanie w tych miastach. Ideą IZ RPO nie było określanie w SZOOP wszystkich możliwych do realizacji inwestycji w tym zakresie, lecz określenie głównego kierunku działań, aby osiągnąć konkretny cel. Zapis typu projektu 2 ujmujący wprost ścieżki rowerowe odnosi się do obszarów poza miastami ze zorganizowanym transportem publicznym, w których to zakres inwestycji "rowerowych" może być o wiele szerszy i nie wszystkie możliwe do zrealizowania inwestycje zostały tym samym wymienione. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi zapisy w tym zakresie zostaną jedk doprecyzowane. Jednostka II. Opis 135 Oś 4 Region 4.6 Ochro Wsparcie W typach projektów wprowadzono zapis dot. rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących Wykreślić zapis zgodnie z RPO. Alogicznie leży usunąć wskaźnik produktu (pkt. 9) "liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem". Zgodnie z zapisami RPO typ projektu związany z rozbudową, modernizacją i doposażeniem ośrodków prowadzących działalność w zakresie Samorządu przyjazny środowiska ochrony działalność w zakresie edukacji ekologicznej, który w RPO WKP został przewidziany do realizacji poza instrumentem edukacji ekologicznej faktycznie przewidziany był do realizacji poza obszarem ZIT. Zostanie on usunięty z SZOOP z Działania Terytorialnego środowisku turalnego i zasobów ZIT. zasobów przyrodniczych kulturowych Jednostka II. Opis 135 Oś 4 Region 4.6 Ochro Wsparcie W typach projektów zasadne jest uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej gmin o monitoring. Wprowadzony zapis uniemozliwia realizację tego typu przedsięwzięć. Sama inwentaryzacja nie przyczyni się do optymalnej ochrony oraz zapobiegania zagrożeniom środowiska przyrodniczego. Działania związane z prowadzeniem monitoringu stanowić będą koszty operacyjne, które nie mogą być przedmiotem wsparcia w RPO WK-P. Samorządu przyjazny środowiska ochrony Terytorialnego środowisku turalnego i zasobów nio zasobów przyrodniczych kulturowych

19 291. Gmi Miasta 292. Gmi Miasta 293. Gmi Miasta 294. Gmi Miasta 295. Gmi Miasta 296. Gmi Miasta 297. Gmi Miasta 298. Gmi Miasta 299. Gmi Miasta 300. Gmi Miasta 301. Gmi Miasta Jednostka II. Opis 131 Oś 4 Region Samorządu przyjazny Terytorialnego środowisku jednostka II. Opis 175 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry jednostka II. Opis 175 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry jednostka II. Opis 175 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry jednostka II. Opis 175- Oś 6 Solidarne 176 społeczeństwo i konkurencyjne kadry jednostka II. Opis 176 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry jednostka II. Opis 177- Oś 6 Solidarne 178 społeczeństwo i konkurencyjne kadry jednostka Załącznik 2 - Tabela 52 Oś 6 Solidarne wskaźników rezultatu społeczeństwo i bezpośredniego i konkurencyjne produktu dla działań i kadry poddziałań jednostka 124 Oś 4 Region przyjazny środowisku jednostka 124 Oś 4 Region przyjazny środowisku jednostka 134/13 Oś 4 Region 5 przyjazny środowisku 4.6 Ochro Wsparcie Stwierdzenie "Strategia ZIT określa całościową koncepcję zwększenia efektywności wykorzystania zasobów Strategia ZIT pełni rolę "Strategii określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatyczanych, demograficznych i społecznych, które Dotychczasowy zapis wynika wprost z zapisu RPO WK-P i dotyczy realizacji projektów dotyczących wąskiego obszaru tematycznego, w środowiska ochrony turalnych i kulturowych oraz ich zachowania obszarze objętym ZIT" wymaga przeformułownia. Przedmiotowe mają wpływ obszary miejskie", przywołanej w art.. 7 rozporządzenia ws. EFRR. związku z czym nie zostanie on zmieniony. turalnego i zasobów kultury określenie nie oddaje rzeczywistego zakresu Strategii ZIT. nio Wymieniony zaś w uwadze przepis rozporządzenia ws. EFRR wskazuje ogólny zakres działań służących realizacji ZIT. zasobów kulturowych 6.4 Rewitalizacja Cele szczegółowe poddziałania 6.4:Do celu szczegółowego 3 sugeruje się dopisanie: wraz z poprawą jakości Rewitalizacja dotyka wielu istotnych sfer. Oprócz kwestii społecznych i gospodarczych ważne są również tematy związane z przestrzenią publiczną, w której zrzesza się społeczność miejska i Brak możliwości zmiany celu szczegółowego. Przedstawione w SZOOP cele szczegółowe dla poszczególnych stanowią oraz inwestycje Rewitalizacja przestrzeni publicznej. lokal, w której zaspokajane są potrzeby związane ze spędzaniem czasu wolnego, pozwalające integrację mieszkańców, budowanie przyleżności do miejsca oraz poczucia bezpieczeństwa. odzwierciedlenie w tym zakresie zapisów RPO WK-P , które z kolei zostały uzgodnione z Komisją Europejską w procesie negocjacji, w infrastrukturę obszarów Dodatkowo, działania w sferze przestrzennej, porządkują otoczenie, podnosząc jego walory funkcjolne i estetyczne. nio a co za tym idzie nie mogą ulec zmianom. edukacyjną w miejskich i ich obszarów funkcjolnych 6.4 Rewitalizacja Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: Zaproponowane wskaźniki leży doprecyzować oraz zastanowić się d jakością informacji jakie wnoszą temat efektu podejmowanych działań rewitalizacyjnych. Ad. 1 Uwzględniony w pkt 8 SZOOP wskaźnik rezultatu pn.: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych zrewitalizowanych obszarach jest oraz inwestycje Rewitalizacja 1. Zamiast liczba przedsiębiorstw ulokowanych rewitalizowanych obszarach liczba nowych podmiotów Wyremontowane budynki mieszkalne obszarach miejskich : Wskaźnik powinien wskazywać liczbę budynków lub powierzchnię i odnosić się do wielorodzinnych budynków mieszkalnych. częściowo wskaźnikiem pochodzącym z WLWK. W ocenie IZ RPO nie wydaje się zasadnym zastępowanie wskaźnika, o którym mowa powyżej innym, w infrastrukturę obszarów gospodarczych działająca/z siedzibą obszarach rewitalizowanych. Obecnie, jako rezultat wskazuje jednostki mieszkalne, powszechnie rozumiane jako pomieszczenia mieszkalne. Prace remontowe w budynkach mieszkalnych nie mogą dotyczyć poszczególnych specyficznym wskaźnikiem rezultatu. edukacyjną w miejskich i ich 2. Proponuje się dodanie wskaźnika: liczba nowych inicjatyw społecznych. mieszkań, tylko części wspólnych, dlatego wskaźnik odnoszący się do liczby mieszkań w budynku jest nieadekwatny do proponowanych typów projektów. Ad.2 Nie jest zasadnym dodawanie wskaźnika pn.: Liczba nowych inicjatyw społecznych. W kontekście rozszerzenia listy wskaźników rezultatu obszarów 3. Policzenie osób korzystających ze rewitalizowanych obszarów ( ) wydaje się niewykolne. Często są to obszary bezpośredniego bardziej zasadnym wydaje się dodanie wskaźnika pn.: Liczba nowoutworzonych usług obszarze rewitalizowanym, który funkcjolnych otwarte, gdzie nie prowadzi się żadnych statystyk. będzie stanowił agregat dla różnego rodzaju usług, w tym również usług społecznych, których monitorowanie z punktu widzenia celu 4. Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych szczegółowego dedykowanego obszarowi rewitalizacji stanowi istotny aspekt. obszarach miejskich : obszarach miejskich, czy rewitalizowanych? W jaki sposób policzyć osoby korzystające z Ad. 3 IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu ww. infrastruktury? Podto, w typach projektów nie wskazuje się możliwości budowy nowych obiektów, dlatego zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla zwa wskaźnika powin zostać zweryfikowa. Czy chodzi o budynki publiczne, czy użyteczności publicznej? każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P Proces rewitalizacji jest długotrwały. Zanim obszar zostanie zrewitalizowany może minąć kilka lat. Dlatego (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). proponuje się, aby w odniesieniu do terenów, których będą prowadzone poszczególne przedsięwzięcia, zamiast Ad. 4 Wskaźnik rezultatu bezpośredniego pn.: Liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych budynków publicznych lub określenia obszar zrewitalizowany, używać słowa rewitalizowany, podkreślając ciągłość trwania procesu. komercyjnych obszarach miejskich swoim brzmieniem odpowiada wskaźnikowi produktu pn.: Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane obszarach miejskich (CI 39) pochodzącemu z zał. I do rozporz. 1301/2013, z WLWK oraz z RPO WK-P Odnosząc się do wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ww. wskaźnika podkreślić trzeba, iż IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). Ad. 5 Zgodnie z sugestią zawartą w uwadze, te elementy opisu poddziałania SZOOP, których zmia była możliwa zostały w odpowiedni sposób skorygowane. Brak mozliwości zmiany, np. w kontekście brzmienia wskaźnika Liczba przedsiębiorstw ulokowanych zrewitalizowanych obszarach, który pochodzi z WLWK. Odnosząc się tomiast do uzasadnienia przedstawionego dla przedmiotowej uwagi wskazać trzeba, iż wskaźnik pn.: Wyremontowane budynki mieszkalne obszarach miejskich (CI 40) pochodzi z zał. I do rozporz. 1301/2013 i z WLWK. Wskaźnik ten, został ny w SZOOP w takim brzmieniu, w jakim wynika zarówno z WLWK jak również z zapisów RPO WK-P , a co za tym idzie stanowi wynik uzgodnień z Komisją Europejską w procesie negocjacji. W związku z tym brak możliwości zmiany zarówno brzmienia, jak i przypisanej temu wskaźnikowi jednostki pomiaru. Mając uwadze wątpliwości interpretacyjne w zakresie ww. wskaźnika dodać trzeba, iż IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten 6.4 Rewitalizacja Lista wskaźników produktu: Wyszczególnione w przedmiotowej uwadze wskaźniki (pkt 1-4) to wskaźniki pochodzące z zał. I do rozporz. 1301/2013 (common 37, 38, 39, oraz inwestycje Rewitalizacja 1. Ludność mieszkająca obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich : jakich 40) i z WLWK. Wskaźniki te, w tym również wskaźnik, o którym mowa w pkt 5, zostały ne w SZOOP w takim brzmieniu, w jakim w infrastrukturę obszarów informacji dostarcza taki wskaźnik w odniesieniu do działań rewitalizacyjnych? nio wynikają zarówno z WLWK, jak również z zapisów RPO WK-P , a w związku z tym stanowią wynik uzgodnień z Komisją Europejską edukacyjną w miejskich i ich 2. Otwarta przestrzeń utworzo lub rekultywowa obszarach miejskich w przypadku przestrzeni miarą w procesie negocjacji. W związku z tym brak możliwości zmiany zarówno brzmienia, jak i przypisanej tym wskaźnikom jednostki pomiaru. obszarów powin być powierzchnia. Powierzchnia powin odnosić się do obszarów rewitalizowanych, a nie miejskich. Odnosząc się do wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ww. wskaźników podkreślić trzeba, iż IZ RPO w ramach prac d systemem funkcjolnych 3. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane obszarach miejskich : W przypadku realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości budynków proponuje się, aby miarą była liczba. Podto, w typach projektów nie wskazuje się możliwości budowy wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie nowych obiektów, dlatego zwa wskaźnika powin zostać zweryfikowa. Czy chodzi o budynki publiczne, czy stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu użyteczności publicznej? bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). Ustosunkowując się tomiast do propozycji dodania nowego wskaźnika pn.: Liczba 4. Wyremontowane budynki mieszkalne obszarach miejskich : Wskaźnik powinien wskazywać liczbę lub obiektów zabytkowych objęta działaniami rewitalizacyjnymi (rozumia jako adaptacja nowe, społeczne cele) zazczyć trzeba, iż powierzchnię i odnosić się do wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Obecnie wskazuje jednostki mieszkalne, uzględnione w SZOOP wskaźniki dotyczą również takich obiektów (np. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych powszechnie rozumiane jako pomieszczenia mieszkalne. Prace remontowe w budynkach mieszkalnych nie mogą rewitalizowanych obszarach). W ocenie IZ RPO nie wydaje się zasadnym wyodrębnianie oddzielnego wskaźnika dedykowanego obiektom dotyczyć poszczególnych mieszkań, tylko części wspólnych, dlatego wskaźnik odnoszący się do liczby mieszkań w zabytkowym. budunku jest nieadekwatny do proponowanych typów projektów. 5. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych rewitalizowanych obszarach : Jakie typy obiektów infrastruktury ma się myśli? Jakiej informacji dostarcza wskaźnik odnoszący się do liczby obiektów infrastruktury? Pojęcie jest zbyt ogólne. 6. Proponuje się dodanie wskaźnika odnoszącego się do obiektów zabytkowych, np.: Liczba obiektów zabytkowych objęta działaniami rewitalizacyjnymi (rozumia jako adaptacja nowe, społeczne cele). 6.4 Rewitalizacja Typy projektów: Poszczególne typy projektów wymagają doprecyzowania, a w przypadku działań związanych z remontem części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - wyjaśnienia. Ad. 1 Ustosunkowując się do uwagi, w pierwszej kolejności podkreślić leży, iż w perspektywie finsowej pod pojęciem oraz inwestycje Rewitalizacja 1. Typ 1: sugeruje się dodanie zapisu: w tym placów i ulic. częściowo rewitalizacji leży rozumieć działania lub grupy działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych określonym obszarze problemów w infrastrukturę obszarów 2. Typ 2: czym różni się od typu 1, poza zapisem, że chodzi o zagospodarowanie przestrzeni miejskich? O jakich społecznych, gospodarczych oraz problemów o charakterze infrastrukturalnym. Należy przy tym zazczyć, że jistotniejszy jest aspekt edukacyjną w miejskich i ich większych projektach rewitalizacyjnych mowa w kontekście działań dotyczących tkanki mieszkalnej? Dotychczas społeczny rewitalizacji. Inwestycja infrastruktural, realizowa ze środków EFRR powin mieć wyłącznie charakter pomocniczy, tj. obszarów podmioty uprawnione do wnioskowania o dotacje remonty części wspólnych (czyli wspólnoty i spółdzielnie wspierający wobec działań miękkich finsowanych ze środków EFS, mających celu zmniejszenie lub likwidację negatywnych zjawisk funkcjolnych mieszkaniowe) samodzielnie występowały z wnioskiem aplikacyjnym, prace w budynku, który zamieszkiwały. społecznych występujących danym obszarze (wysokiego poziomu bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego, poziomu przestępczości Działania takie nie stanowiły części większego projektu, a jedynie jeden z elementów procesu rewitalizacji. itp.). Odpowiedź możliwość podejmowania tak zdefiniowanych działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P stanowi PI 9b, a 3. Typ 5: sugeruje się dopisanie: i promocji altertywnych środków transportu (ruch pieszy, rowerowy, transport w SZOOP podporządkowa wskazanemu powyżej PI 9b interwencja, zaplanowa w ramach działania 6.2 oraz poddziałania Następnie publiczny), zgodnie z wdrażanymi zasadami zrównoważonego rozwoju miast. wskazać trzeba, że w ramach działania 6.2 oraz poddziałania będą realizowane przedsięwzięcia infrastrukturalne o mniejszej skali 4. Czy wskazane typy projektów stanowią katalog zamknięty? Czy w sytuacji, gdy okaże się, że niezbędne będą inne (zgodnie z Umową Partnerstwa , której treść dla IZ RPO jest wiążąca), polegające np. przebudowie, modernizacji, adaptacji działania, które przyczynią się do osiągnięcia celów wskazanych w programie rewitalizacji, moż będzie je podjąć? zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia/dania im nowych funkcji, np. społecznych, gospodarczych, kulturalnych. Inwestycje te muszą jedk stanowić uzupełnienie planowanych lub już zrealizowanych interwencji EFS. Innymi słowy, fundament dla realizacji działań rewitalizacyjnych ze środków EFRR stanowi interwencja EFS, podporządkowa rozwiązaniu zdiagnozowanych danym obszarze problemów społecznych, a inwestycje infrastrukturalne mają pełnić wyłącznie rolę pomocniczą w tym procesie. Tym samym w SZOOP, w kontekście działania 6.2 oraz poddziałania 6.4.1, finsowanych ze środków EFRR, IZ RPO wskazała jedynie pewien kierunek interwencji, który nie wyklucza, np. przebudowy czy remontu placów i ulic, o ile tego typu działanie będzie zasadne z punktu widzenia realizowanego projektu rewitalizacyjnego. Nie mniej jedk uwadze leży mieć fakt, że tego rodzaju interwencja nie jest celem rewitalizacji. Innymi słowy, w ocenie IZ RPO, nie wydaje się zasadnym uszczegóławianie 1 typu projektu w zakresie sugerowanym w przedmiotowej uwadze. Ad. 2 Typ projektu 1 i 2 zostały przeformułowane w taki sposób, że stanowią obecnie jeden typ projektu, w ramach którego będzie możliwa również modernizacja/remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Ad.3 Celem rewitalizacji nie jest również promowanie altertywnych środków transportu (ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny), a wskaza w pkt 10.5 możliwość inwestycji w drogi lokalne będzie możliwa jedynie warunkowo, w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru. W związku z powyższym, alogicznie do wyjasnienia w pkt 1, w ocenie IZ RPO, nie wydaje się zasadnym uszczegóławianie 5 typu projektu. 6.4 Rewitalizacja Proponuje się dodanie do typów beneficjenta: Im szerszy katalog potencjalnych wnioskodawców, tym większa szansa przeprowadzenie ciekawych inicjatyw. Jedną z idei rewitalizacji jest zaangażowanie w proces jak jwiększej liczby Przewidziany w RPO WK-P katalog potencjalnych beneficjentów, właściwy dla PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej oraz inwestycje Rewitalizacja - instytucji kultury osób, dlatego katalog osób uprawnionych do udziału w rewitalizacji nie powinien być zawężany. i społecznej ubogich społeczności obszarach miejskich i wiejskich nie uwzględnia wskazanych w przedmiotowej uwadze typów beneficjenta. w infrastrukturę obszarów - jednostki pełniące funkcje edukacyjno-wychowawcze. nio Pkt 11 SZOOP w tym zakresie jest spójny z zapisami zawartymi w Programie, które z kolei stanowią wynik uzgodnień z Komisją Europejską, a edukacyjną w miejskich i ich co za tym idzie nie mogą zostać zmienione. W związku z powyższym brak możliwości rozszerzenia katalogu potencjalnych beneficjentów w obszarów pkt 11 SzOOP o nowe, proponowane w przedmiotowej uwadze, typy beneficjenta. funkcjolnych 6.4 Rewitalizacja Limity i ograniczenia w realizacji projektów: W określaniu limitów i wymogów powinno się brać pod uwagę uwarunkowania (ograniczenia techniczne i technologiczne) związane z obszarem, w którym prowadzo będzie rewitalizacja Ad.1 Zapis został zmieniony zgodnie z propozycją wskazaną w uwadze. Pkt 19.2 SZOOP zyskał stępujące brzmienie: Realizowane mogą być oraz inwestycje Rewitalizacja 1. Limit 2: W Strategii ZIT nie wskazuje się konkretnych projektów rewitalizacyjnych, ponieważ etapie tworzenia (jczęściej centralne dzielnice o charakterze zabytkowym). częściowo wyłącznie projekty, dla których kierunki działań zostały określone w ZIT. Uwaga o charakterze ogólnym. w infrastrukturę obszarów Strategii niemożliwe było przygotowanie programów rewitalizacji, w których zjdą się poszczególne projekty. W Spełnienie limitu 2 w przypadku większości miast nie będzie możliwe, ponieważ w Strategii ZIT określono jedynie kierunki działań, a nie konkretne projekty. Lista projektów powin zleźć się Ad.2 Już sam Priorytet Inwestycyjny 9b odnosi się w swojej zwie do rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej. W związku z edukacyjną w miejskich i ich Strategii ZIT określono jedynie kierunki działań. dopiero po sporządzeniu programów rewitalizacji. powyższym takie zapisy zlazły się w Programie i konsekwentnie także w SZOOP. Innymi słowy, SZOOP w przedmiotowym zakresie jest obszarów 2. Limit 4, 6: Rewitalizacja powin być bezprzymiotnikowa. Powin się odnosić do aspektów społecznych, spójny z Programem, którego treść z kolei stanowi wynik uzgodnień z Komisją Europejską. funkcjolnych gospodarczych i przestrzennych, dlatego proponuje się przeformułowanie zapisu w wiasie: (aspekt społeczny, Ad. 3 Zapis wynika z Programu, brak możliwości zmiany. gospodarczy, infrastrukturalny). 3. Limit 8: Istnieje obawa,że nie wszystkie budynki moż będzie dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mowa tu przede wszystkim o zabytkowych kamienicach mieszkalnych, których konstrukcja nie zawsze pozwala zastosowanie tego typu udogodnień. Proponowany wymóg mógłby zostać ograniczony do 6.4 Rewitalizacja l.p. obiektów 300: jednostka pełniących miary funkcje -"jednostka użyteczności mieszkal". publicznej. Wskaźnik powinien wskazywać liczbę budynków lub Prace remontowe w budynkach mieszkalnych nie mogą dotyczyć poszczególnych mieszkań, tylko części wspólnych, dlatego wskaźnik odnoszący się do liczby mieszkań w budynku jest Wskaźnik pn.: Wyremontowane budynki mieszkalne obszarach miejskich (CI 40) pochodzi z zał. I do rozporz. 1301/2013 Parlamentu oraz inwestycje Rewitalizacja powierzchnię i odnosić się do wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Obecnie, jako rezultat wskazuje jednostki nieadekwatny do proponowanych typów projektów. Europejskiego i Rady (UE) oraz z WLWK. Przedmiotowy wskaźnik został ny w SZOOP w takim brzmieniu, w jakim wynika zarówno z w infrastrukturę obszarów mieszkalne, powszechnie rozumiane jako pomieszczenia mieszkalne. Prace remontowe w budynkach mieszkalnych nio ww. dokumentów, jak również z zapisów RPO WK-P , a w związku z tym stanowi wynik uzgodnień z Komisją Europejską. Powyższe edukacyjną w miejskich i ich nie mogą dotyczyć poszczególnych mieszkań, tylko części wspólnych, dlatego wskaźnik odnoszący się do liczby ozcza, że brzmienie oraz jednostka pomiaru przypisa temu wskaźnikowi nie mogą ulec zmianie. Mając uwadze wątpliwości obszarów mieszkań w budynku jest nieadekwatny do proponowanych typów projektów. interpretacyjne dotyczące tego wskaźnika zazczyć trzeba, iż IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego funkcjolnych prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i 4.5 Ochro N/D Propozycja zmian: proponuje się wprowadzenie Listę wskaźników rezultatu bezpośredniego dodatkowego Wśród beneficjentów są jst zarządzające w głównej mierze otwartymi teremi publicznymi. Wskaźnik pn. "Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i poddziałań). Wskaźnik Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych jest wskaźnikiem rezultatu przyrody wskaźnika pn. "DŁUGOŚĆ utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych". ścieżek edukacyjnych" jest w takim przypadku niezwykle trudny do wykazania. W miarę możliwości, proponuje się dodanie wskaźnika altertywnego możliwego do wykazania dla przestrzeni bezpośredniego a proponowany wskaźnik to wskaźnik produktu. Jedkże IZ RPO postanowiła wprowadzić wskaźniki produktu: Długość publicznym, np. DŁUGOŚĆ utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych". nio ścieżek edukacyjnych oraz Długość nowoutworzonych ścieżek edukacyjnych. 4.5 Ochro N/D Propozycja zmian: proponuje się wprowadzenie Listę wskaźników rezultatu bezpośredniego dodatkowego Na liście wskaźników produktu zjduje się m.in. taki wskaźnik, jak: "Liczba wspartych form ochrony przyrody". Propozycja zmian: Proponuje się wprowadzenie Listę wskaźników rezultatu Proponowany wskaźnik jest trudny do zmierzenia. Np. sposób określenia powierzchni wspartego pomnika przyrody lub siedliska danych przyrody wskaźnika pn. "Powierzchnia obszarów których występują wsparte formy ochrony przyrody". bezpośredniego wskaźnika pn. "Powierzchnia obszarów których występują wsparte formy ochrony przyrody". gatunków roślin lub porostów, które mogą być danym obszarze rozsiane w wielu miejscach. nio 4.5 Ochro Wsparcie Propozycja zmian: proponuje się wprowadzenie Listę wskaźników rezultatu bezpośredniego dodatkowego Wśród beneficjentów są jst zarządzające w głównej mierze otwartymi teremi publicznymi. Wskaźnik pn. "Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i Wskaźnik Liczba osób korzystających z utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych jest wskaźnikiem rezultatu przyrody ochrony wskaźnika pn. "DŁUGOŚĆ utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych". ścieżek edukacyjnych" jest w takim przypadku niezwykle trudny do wykazania. W miarę możliwości, proponuje się dodanie wskaźnika altertywnego możliwego do wykazania dla przestrzeni częściowo bezpośredniego a proponowany wskaźnik to wskaźnik produktu. Jedkże IZ RPO postanowiła wprowadzić wskaźniki produktu: Długość zasobów publicznym, np. DŁUGOŚĆ utworzonych/odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych". ścieżek edukacyjnych oraz Długość nowoutworzonych ścieżek edukacyjnych. przyrodniczych

20 302. Gmi Miasta jednostka 303. Gmi Miasta jednostka 304. Gmi Miasta jednostka 305. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 306. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 307. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 308. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 134/13 Oś 4 Region 4.5 Ochro Wsparcie Propozycja zmian: proponuje się wprowadzenie Listę wskaźników rezultatu bezpośredniego dodatkowego Na Liście wskaźników produktu zjduje się m.in. taki wskaźnik, jak: "Liczba wspartych form ochrony przyrody". Propozycja zmian: Wobec powyższego, proponuje się wprowadzenie Listę 5 przyjazny przyrody ochrony wskaźnika pn. "Powierzchnia obszarów których występują wsparte formy ochrony przyrody". wskaźników rezultatu bezpośredniego wskaźnika pn. "Powierzchnia obszarów których występują wsparte formy ochrony przyrody". środowisku zasobów przyrodniczych 175 Oś 6 Solidarne 6.2 Rewitalizacja Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego - wskaźnik pn. "Liczba osób korzystających z zrewitalizowanych Wśród beneficjentów są jst zarządzające w głównej mierze otwartymi teremi publicznymi. Wskaźnik pn. "Liczba osób korzystających z zrewitalizowanych obszarów bądź społeczeństwo i obszarów Rewitalizacja obszarów bądź utworzonej/zrekultywowanej przestrzeni w miastach". utworzonej/zrekultywowanej przestrzeni w miastach" jest w takim przypadku niezwykle trudny do wykazania. W miarę możliwości, proponuje się dodanie wskaźnika altertywnego konkurencyjne miejskich i ich obszarów możliwego do wykazania dla przestrzeni publicznym, np. "POWIERZCHNIA zrewitalizowanych obszarów bądź kadry obszarów miejskich i ich Propozycja zmian: proponuje się wprowadzenie Listę wskaźników rezultatu bezpośredniego dodatkowego utworzonej/zrekultywowanej przestrzeni w miastach". funkcjolnych obszarów wskaźnika pn. "Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/zrekultywowanej przestrzeni w funkcjolnych miastach" lub liczba imprez edukacyjno-informacyjnych zrewitalizowanych obszarach bądź utworzonej/zrekultywowanej przestrzeni w miastach". 175 Oś 6 Solidarne 6.2 Rewitalizacja Lista wskaźników produktu - wskaźniki: Wskaźniki nie są policzalne. społeczeństwo i obszarów Rewitalizacja Ludność mieszkająca obszarach objętych zintegrowanymi strategiami konkurencyjne miejskich i ich obszarów rozwoju obszarów miejskich (CI37) kadry obszarów miejskich i ich Otwarta przestrzeń utworzo lub rekultywowa obszarach miejskich (CI38) funkcjolnych obszarów Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane obszarach miejskich (CI39) funkcjolnych Wyremontowane budynki mieszkalne obszarach miejskich (CI40) Propozycja zmiany: Liczba ludności mieszkającej obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (CI37) Powierzchnia otwartej przestrzeni utworzonej lub rekultywowanej obszarach miejskich (CI38) Liczba budynków publicznych lub komercyjnych wybudowanych lub wyremontowanych obszarach miejskich (CI39) Liczba wyremontowanych budynków mieszkalnych obszarach miejskich (CI40). I. Ogólny opis 8 Oś 1 N/D N/D W związku z zapisem W niniejszej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P (projekt W związku z tym, iż około 50% wsparcia przeczonego dla sektora MSP będzie dystrybuowa w formule instrumentów finsowych (pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe) wyniki Regiolnego Wzmocnienie wersja 1.0) no wyniki alizy ex ante przeprowadzonej w 2014 r. Po przeprowadzeniu aktualizacji alizy aktualizacji alizy ex ante będą zcząco wpływały charkter mechanizmów wdrażania środków w osi 1-szej. Zasadne wydaje się zatem uruchomienie procesu konsultacji społecznych po Programu innowacyjności i ex ante odpowiednie zapisy SZOOP zostaną zaktualizowane. Wnioskujemy o rozważenie możliwości wydłużenia etapie zaktualizowania SZOOP. Operacyjnego konkurencyjności konsultacji społecznych do momentu upublicznienia wyników aktualizacji alizy ex ante. Województwa gospodarki Kujawsko- Pomorskiego lata oraz głównych warunków realizacji II. Opis 24 Oś Promowanie Wsparcie Preferencję w dostępie do wsparcia: zgodnie z warunkami określonymi w Programie doprecyzowanie w jakim Trudno podstawie tego zapisu stwierdzić przedsiębiorcy czy wystąpią jakieś ograniczenia w dostępie do wsparcia. Czy kierowane ono jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP, czy Wzmocnienie inwestycji procesów Programie. preferowane są jakieś branże, okres działania firmy itp. innowacyjności i przedsiębiorstw wdrożeniowych konkurencyjności w badania i gospodarki innowacje II. Opis 24 Oś Promowanie Wsparcie Wprowadzenie systemu dotacyjnego zamiast instrumentów finsowych. W szej ocenie mechanizm instrumentów finsowych nie będzie wpełni wykorzystany w tak ryzykownym przedsięwzięciu, jakim jest wdrażanie innowacji. Istnieje obawa, że przedsiębiorcy Wzmocnienie inwestycji procesów nie podejmą ryzyka, jakim będzie spłata pożyczki w sytuacji gdy procesy wdrożeniowe nie przyniosą oczekiwanych efektów ekonomicznych. Poza tym aliza SzOOP w innych województawch innowacyjności i przedsiębiorstw wdrożeniowych wykazuje, iż wsparcie procesy wdrożeniowe odbywać się będzie w systemie dotacyjnym. konkurencyjności w badania i gospodarki innowacje II. Opis 26 Oś Wsparcie Wsparcie Zmiejszenie kwoty euro z podzdziałania rzecz podziałania i W szym województwie nie mamy zczącej ilości przedsiębiorstw odpryskowych typu spin-off i spin-out, które będą głównym beneficjentem dla tego podziałania. Istnieje obawa Wzmocnienie przedsiębiorczo procesów niewykorzystania tak dużej puli środków przezczonych dla tego poddziałania. innowacyjności i ści badawczorozwojowych w konkurencyjności akademicjkiej gospodarki przedsiębiorstwa ch akademickich Proponowany wskaźnik jest trudny do zmierzenia. Np. sposób określenia powierzchni wspartego pomnika przyrody lub siedliska danych gatunków roślin lub porostów, które mogą być danym obszarze rozsiane w wielu miejscach. Poza tym w SZOOP jest wskaźnik rezultatu nio bezpośredniego: Powierzchnia obszarów, których przywrócono lub zapewniono właściwą ochronę ekosystemów, który może być wybierany przy realizacji projektów z tego zakresu. 1. IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla nio każdego wskaźnika, w tym również wskaźnika pn.: Liczba osób korzystajacych z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). 2. W ocenie IZ propozycja zamiany wskaźnika, o którym mowa w pkt 1 wskaźnik pn.: Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach wydaje się nieuzasadnio z uwagi to, że sugerowany wskaźnik ma charakter wskaźnika produktu nie zaś rezultatu bezpośredniego. Nadto zauważyć leży, iż w pkt 9 konsultowanego SZOOP, zawierajacym listę wskaźników produktu, ne zostały m.in.: stępujące wskaźniki: Otwarta przestrzeń utworzo lub rekultywowa obsazrach miejskich oraz Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, które będą dostarczały alogicznych informacji, co proponowany do dodania w przedmiotowej uwadze wskaźnik. 3. W kontekście propozycji rozszerzenia listy wskaźników rezultatu bezpośredniego o wskaźnik pn.: liczba imprez edukacyjno-informacyjnych zrewitalizowanych obszarach bądź utworzonej/zrekultywowanej przestrzeni w miastach podkreślić leży, iż bardziej zasadnym wydaje się dodanie wskaźnika pn.: Liczba nowoutworzonych usług obszarze rewitalizowanym, który będzie stanowił agregat dla różnego rodzaju usług, w tym również usług edukacyjnych, których monitorowanie z punktu widzenia celu szczegółowego dedykowanego obszarowi Wyszczególnione w przedmiotowej uwadze wskaźniki, to wskaźniki pochodzące z zał. I do rozporz. 1301/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)(common 37, 38, 39, 40) i z WLWK. Wskaźniki te zostały ne w SZOOP w takim brzmieniu, w jakim wynikają zarówno z nio WLWK, jak również z zapisów RPO WK-P , a zatem stanowią wynik uzgodnień z Komisją Europejską w procesie negocjacji. W związku z tym brak możliwości zmiany zarówno brzmienia, jak i przypisanej tym wskaźnikom jednostki pomiaru. Odnosząc się do wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ww. wskaźników podkreślić trzeba, iż IZ RPO w ramach prac d systemem realizacji programu operacyjnego prowadzi prace zmierzające do przygotowania dokumentu zawierającego oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w SZOOP oraz metodologię szacowania i metryki dla każdego wskaźnika. Dokument ten będzie stanowił podstawę do opracowania kompletnego załącznika nr 2 do SZOOP RPO WK-P (Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego/produktu dla działań i poddziałań). Jakkolwiek oba dokumenty - SZOOP i wyniki alizy ex ante są ze sobą powiązane to jedkże ich wspólne procedowanie nie jest w ocenie IZ RPO zasadne. Aliza ex ante stanowi bowiem zgodnie z art. 37 rozp. 1303/2013 mechanizm weryfikacji zasadności stosowania w nio poszczególnych obszarach Programu instrumentów finsowych. To w oparciu o wyniki tego badania IZ RPO przyjęła jako właściwą formę interwencji w poszczególnych obszarach Programu instrumenty finsowe. Warto w tym kontekście zazczyć, że określone w poszczególnych obszarach formy wsparcia nie są niezmienne. Wraz bowiem ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą oraz postępem wdrażania Programu IZ RPO ma możliwość zastosowania innych form wsparcie. Jedkże w przypadku instrumentów finsowych taka zmia wymaga przeprowadzenia aktualizacji alizy ex ante i to jej wyniki mogą stanowić ewentualną podstawę do zmiany wsparcia w ramach poszczególnych obszarów RPO WK-P Obecnie IZ RPO przygotowuje się do aktualizacji alizy ex ante, w ramach której uwzględni również szereg uwag przedłożonych w ramach konsultacji projektu SZOOP-a. IZ RPO usunie te postanowienie z pkt 32. W ramach PI 1b RPO WK-P nie przewidziano preferencji w zakresie warunków dostępu do wsparcia (zgodność z regiolną strategią inteligentnej specjalizacji jest warunkiem obligatoryjnym). W ramach poddziałania IZ RPO nie przewidziano wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych rynek. Tego typu wsparcie będzie dostępne w ramach działania 1.6. W ramach poddziałania IZ RPO planuje uruchomić dwa rodzaje wsparcia - sfinsowanie zakupu nio przez przedsiębiorców wyników prac badawczo-rozwojowych w celu ich kontynuacji i wdrożenie (aż do etapu pierwszej produkcji) oraz wsparcie kapitałowe mające celu zakładanie nowych przedsiębiorstw w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Co do formy wsparcia to chwilę obecną, zgodnie z wynikami alizy ex ante w ramach poddziałania zastosowanie zjdą instrumenty finsowe - pożyczki i instrument kapitałowy, przy czym dokładne zasady ich zastosowanie zostaną uzgodnione z podmiotami wdrażającymi instrumenty finsowe. IZ RPO w ramach planowanej aktualizacji aliizy ex ante rozważy zasadność stosowania w tym obszarze, zamiast instrumentu Celem finsowego. poddziałania pomocy jest zwrotnej. rozwój przedsiębiorczości akademickiej w regionie - stąd IZ RPO przezczyła część środków z RPO WK-P rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Wskazane w SZOOP alokacje mają charakter indykatywny. nio 309. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 310. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 311. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 312. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 313. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 314. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu 315. Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu II. Opis 41 Oś Wsparcie Wsparcie Obniżenie wkładu własnego beneficjenta do poziomu 5% W przypadku instytucji, które z definicji nie działają w celu osiągnięcia zysku (non-profit) min. 15% wkład własny jest zbyt wysokim obciążeniem finsowym. W pierwszej kolejności leży zauważyć, że wkład własny może być wniesiony nie tylko w formie finsowej. Zgodnie z Wytycznymi w Wzmocnienie rozwoju MŚP poprzez zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego u Regiolnego, Europejskiego u Społecznego ora innowacyjności i przedsiębiorczo instytucje nio u Spójności lata wkład niepieniężny może być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku konkurencyjności ści innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinsowanie, lub gospodarki w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (szerzej zob. pkt 6.10 Wytycznych). Następnie leży podkreślić, że obowiązek wniesienia wkłądu własnego pozwala mobilizację większej ilości środków finsowych rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia - przedsiębiorców. Mając względzie powyższe przewidziany w SZOOP obowiązek wniesienia 15 % wkładu własnego wydaje się, w ocenie IZ II. Opis 42 Oś Wsparcie Rozwój Uzupełnie typu beneficjentów o powiązania kooperacyjne i klastry W obszar działania niektórych powiązań partnerskich, w tym powiązań kooperacyjnych i klastrowych, wpisują się w typy projektów przewidzianych do realizacji w podziałaniu 1.4.3, np. centra W RPO, ocenie zasadny. IZ RPO nie zasadne jest rozszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów o sieci przedsiębiorstw (klastry, powiązania Wzmocnienie rozwoju infrastruktury biznesowe, centra demonstracyjne. Zasadne jest zatem rozszerzenie katalogu beneficjentów o podmioty, które mogą realizować tego typu projekty. kooperacyjne). Jakkolwiek bowiem postanowienia RPO WK-P dopuszczają taką możliwość to jedk leży pamiętać, że innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju nio ewentualne wsparcie udzielone w tym zakresie wnioskodawcy będzie stanowiło pomoc publiczną - zgodnie zatem z pkt 24 poddziałania konkurencyjności ści gospodarczego wsparcie w takim przypadku będzie udzielane w oparciu o art. 56 rozp. 651/2014. Określone w tym przepisie warunki wsparcia gospodarki zawierają między innymi zastrzeżenie, że przepis ten nie zjduje zastosowania o ile infrastruktura planowa do wybudowania stanowi "infrastrukturę dedykowaną" (w polskiej wersji językowej rozporządzenia posłużono się nieprawidłowym terminem - specjalną infrastrukturę"). Pod pojęciem "infrastrukitury dedykowanej" leży rozumieć infrastrukturę, która została wybudowa dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowa do ich potrzeb. Z tego też względu, dopuszczenie sieci MŚP do wsparcia w ramach poddziałania mogłoby pociągać za sobą brak możliwości udzielenia pomocy publicznej. II. Opis 45 Oś Wsparcie Rozwój Obniżenie wkładu własnego beneficjenta do poziomu 5% W przypadku instytucji, które z definicji nie działają w celu osiągnięcia zysku (non-profit) min. 15% wkład własny jest zbyt wysokim obciążeniem finsowym. W pierwszej kolejności leży zauważyć, że wkład własny może być wniesiony nie tylko w formie finsowej. Zgodnie z Wytycznymi w Wzmocnienie rozwoju infrastruktury zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego u Regiolnego, Europejskiego u Społecznego ora innowacyjności i przedsiębiorczo rzecz rozwoju nio u Spójności lata wkład niepieniężny może być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku konkurencyjności ści gospodarczego innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinsowanie, lub gospodarki w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (szerzej zob. pkt 6.10 Wytycznych). Następnie leży podkreślić, że obowiązek wniesienia wkłądu własnego pozwala mobilizację większej ilości środków finsowych rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia - przedsiębiorców. Mając względzie powyższe przewidziany w SZOOP obowiązek wniesienia 15 % wkładu własnego wydaje się, w ocenie IZ II. Opis 49 Oś 1 RPO, zasadny Wsparcie Połączenie poddziałania oraz Te same typy projektów w podziałaniau i 1.5.3, różniące się tyko rodzajem beneficjentów. Dla czytelności SzOOP warto połączyć te poddziałania, z dedykowanym konkursem dla W ocenie IZ RPO zasadne jest wyodrębnienie w ramach SZOOP działań skierowanych do przedsiębiorczości akademickiej. Ten Wzmocnienie Opracowywanie procesu przedsiębiorczości akademickiej. obszar interakcji pomiędzy światem uki a światem, w szczególności w kontekście jego obecnej sytuacji w województwie kujawskopomorskim wymaga,w ocenie IZ RPO, podjecia szczególnych działań. innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo nio konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP II. Opis 50 Oś Wsparcie Rozszerzenie w usługach doradczych (typy projektów) o tzw. doradztwo w celu uzyskiwania certyfikatów Uzyskanie certyfikatów eksportowych jest jednym z kluczowych krtyteriów wejścia nowe rynki eksportowe. W ocenie IZ RPO tego typu projekty będą mogły być realizowane w ramach typu projektu określonego w pkt gdzie możliwe są do Wzmocnienie Opracowywanie procesu eksportowych, w tym niezbędne tłumaczenia, transport próbek, przeprowadzenie badań certyfikacyjnych, itp. wsparcie "usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijaniqa działalności eksportowej, w szczególności...".tak sformułowany typ innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo nio projektu ma charakter otwarty co pozwala realizację wskazanych działań. konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP II. Opis 50 Oś Wsparcie Uzupełnie typu beneficjentów o powiązania kooperacyjne i klastry W ramach obecnej perspektywy finsowej działa Fudusz Powiązań Kooperacyjnych, gdzie jednym z obszarów wsparcia jest udział podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym w W ramach poddziałania wśród potencjalnych typów beneficjentów IZ RPO wskazała sieci przedsiębiorstw (leżących do kategorii Wzmocnienie Opracowywanie procesu misjach i targach o charakterze międzyrodowym lub taragch poza granicami kraju. Zasad jest zatem możliwość aplikowania istniejących powiązań kooperacyjnyjnych i klastrów w działaniu, MŚP). Tym samym o wsparcie będą mogły ubiegać się wspólnie przedsiębiorstwa działające w ramach klastra, czy też powiązania innowacyjności i i wdrażanie umiędzyrodo którym zakres wsparcia obejmuje takie typy projektów. nio kooperacyjnego. konkurencyjności nowych modeli wienia gospodarki biznesowych dla przedsiębiorstw MŚP II. Opis 80 Oś 3 Efektywność 3.2 Efektywność N/D Powiązanie działania 3.2 z możliwością skorzystania z usługi specjalistycznej dot. Audytu enrgetycznego w ramach Zaprojektowanie kompleksowego wsparcia wysokokapitałowych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez - 1 etap audyt, a potem 2 etap konkretne inwestycje W ramach poddziałania nie przewiduje się wspierania realizacji audytu energetycznego w formie wymaganej w Działania 3.2. energetycz i energetycz w podziałania wynikające z audytu - daje możliwość lepszego wykorzystania środków przez przedsiębiorców. Wskazane w uzasadnieniu uwagi podejście do realizacji działań z zakresu efektywności energetycznej zostało już ujęte w Działania 3.2. gospodarka przedsiębiorstw nio Przeprowadzane prace w tym Działaniu muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. niskoemisyj w ach regionie 316. Dorfin Grant przedsiębiorstw II. Opis 80 Oś 3 Efektywność 3.1 Wspieranie N/D energetycz i wytwarzania i gospodarka dystrybucji niskoemisyj w energii regionie pochodzącej ze źródeł odwialnych 317. Dorfin Grant przedsiębiorstw II. Opis 75 Oś 3 Efektywność 3.1 Wspieranie N/D energetycz i wytwarzania i gospodarka dystrybucji niskoemisyj w energii regionie pochodzącej ze źródeł odwialnych W punkcie 32 tabeli wskazano "Rodzaj wsparcia instrumentów finsowych..". Czy leży to rozumieć, że Zapis jest niezrozmiały i budzi wątpliwości jak leży go interpretować instrumenty finsowe będą wspierane? Należałoby sformułować ten zapis iczej np. "Rodzaje instrumentów finsowych " Brak wsparcia dla pozyskiwania energii z wiatru. Należałoby uwzględnić również to źródło pozyskiwania energii, obok Pozyskiwanie energii z wiatru jest jedną z jpopularniejszych form wytrzwarzania tzw. czystej energii pozostałych wymienionych. Nazwa punktu wynika ze wzoru SZOOP określonego w wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i. Opis punktu leży rozumieć jako sposób oraz warunki przyzwania wsparcia za pomocą nio instrumentów finsowych. Już poziomie RPO WK-P świadomie usunięto energię wiatrową z proponowanego zakresu wsparcia, w związku z czym pozyskiwanie energii z tego źródła nie będzie wspierane w ramach Działania 3.1. nio Brak wsparcia tego rodzaju energii jest uzasadniony w szczególności niepotrzebującą wsparcia już istniejącą dymiką wzrostu ilości elektrowni wiatrowych w województwie oraz brakiem predyspozycji przestrzennych województwa co do lokalizowania jeszcze większej ilości obiektów tego typu.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 13/414/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 19 listopada 2014 r.

Zielona Góra, 19 listopada 2014 r. Zielona Góra, 19 listopada 2014 r. Wymiar terytorialny: Województwo Lubuskie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, realizuje nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 47/1861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

PO Polska Wschodnia 2014 2020

PO Polska Wschodnia 2014 2020 PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 31/1246/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Departament Polityki Regionalnej Poznań, 14 grudnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Działanie 3.3. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT określenie obszaru problemowego konieczność oderwania się od granic administracyjnych zasada opracowania Strategii ZIT - identyfikacja głównych problemów

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km)

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km) 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 5. Nowoczesna komunikacja 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych Departament Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r.

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r. Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Konferencja konsultacyjna projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PODSUMOWANIE Kraków, 4 października 2013 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Spis treści Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... V XIII XIX 1. Występowanie pomocy publicznej... 1 1.1. Zakazana pomoc publiczna... 1 1.2. Dopuszczalna pomoc publiczna... 13 2. Zasady udzielania

Bardziej szczegółowo