W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zakładowa Konin tel. (063) , fax. (063) miejscowość, data nr ewidencyjny (wypełnia PUP) W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: ustawa z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz z późn. zm.) oraz rozporządzenie MPiPS z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. nr 236 poz. 2002). Źródło finansowania (wypełnia PUP)... Wnioskowana kwota środków na podjęcie działalności gospodarczej:... w tym... zł. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności Imię i Nazwisko :... Adres:... Pouczenie: 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie. 2. Wniosek należy wypełniać czytelnie. 3. Prosimy o staranną, precyzyjną odpowiedź na zawarte we wniosku pytania, która będzie podstawą oceny przedsięwzięcia i pomocy w jego realizacji. 4. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Od negatywnego stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy nie przysługuje odwołanie. 6. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi.

2 I DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 1. Imię (imiona) i nazwisko Data i miejsce urodzenia Nr ewidencyjny (PESEL) Seria i numer dowodu osobistego... Organ wydający Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Wykształcenie Nr telefonu Miejsce zamieszkania: a) pobyt stały... b) pobyt tymczasowy Adres do korespondencji Stosunek do służby wojskowej (należy wpisać: uregulowany, odroczony podać do kiedy) Stan cywilny Informacja o wcześniejszym prowadzeniu działalności gospodarczej: Rodzaj prowadzonej działalności:... Okres... Przyczyny rezygnacji Informacje dodatkowe (kwalifikacje, doświadczenie zawodowe przydatne do prowadzenia działalności) Stan zadłużenia wnioskodawcy (z jakiego tytułu, gdzie, forma zabezpieczenia i warunki spłaty):... 2

3 15. Proponowane formy zabezpieczenia na wypadek konieczności zwrotu udzielonych środków: poręczenie cywilne osób fizycznych weksel z poręczeniem wekslowym (aval) gwarancja bankowa zastaw na prawach lub rzeczach blokada rachunku bankowego akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika * * niepotrzebne skreślić 16. Czy ubiega się Pan/ Pani o wsparcie w innych instytucjach... II INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Rodzaj zamierzonej działalności (opisać): Forma prawna działalności: Niezbędne pozwolenia wymagane w celu rozpoczęcia działalności: Dane dotyczące produktów lub usług (opis produktu lub usługi główne cechy): 5. Miejsce prowadzenia działalności:.. 6. Tytuł prawny do nieruchomości (jeżeli dzierżawa, proszę podać okres oraz wysokość płaconego czynszu): Stan przygotowania związany z zamierzoną działalnością (właściwe wypełnić): Lokal własny liczba pomieszczeń:... powierzchnia w m 2 :... Lokal wynajęty liczba pomieszczeń:... powierzchnia w m 2 :... 3

4 okres zawarcia umowy najmu: od... do... wysokość czynszu miesięcznie w zł:... Posiadane maszyny i urządzenia (wymienić jakie i podać ich wartość rynkową):... Posiadane środki transportu (wymienić jakie i podać ich wartość rynkową): Własne środki pieniężne (przeznaczone na prowadzenie działalności): Inne (określić jakie i podać wartość np. surowiec, towar): Planowane zatrudnienie pracowników (ile osób, planowany termin zatrudnienia): 9. Forma księgowości: karta podatkowa ryczałt ewidencjonowany książka przychodów i rozchodów pełna księgowość 10. Czy firma będzie płatnikiem podatku VAT: Tak Nie 11. Kto w Pana/Pani firmie będzie prowadził księgowość:... III CHARAKTERYSTYKA RYNKU 1. Główni dostawcy surowców lub towarów: Główni odbiorcy towarów lub usług (podać procentowy udział w sprzedaży przedsiębiorstwa) Posiadane umowy z kontrahentami (dostawcami i odbiorcami):... 4

5 4. Przewidywana skala rynku (gmina, powiat, region): Główni konkurenci przedsiębiorstwa (firmy, ich produkty, ceny): Formy stosowanej sprzedaży oraz formy rozliczeń z dostawcami i odbiorcami: 7. Formy stosowanej reklamy: telewizja foldery/broszury prasa lokalna szyldy udział w targach i wystawach strona reklamowa w internecie plakaty inne wymienić:... IV DANE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ICH WYKORZYSTANIA 1. Wnioskowana kwota środków (nie więcej niż 500% przeciętnego wynagrodzenia) w tym kwota środków na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków: LP. Nazwa Termin zakupu Ilość Cena łączna brutto Uwagi

6 3. Opinia Dyrektora PUP w Koninie dotycząca harmonogramu zakupów w ramach wnioskowanych środków: Koszt całego przedsięwzięcia... zł. w tym: a) kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia oraz źródła ich finansowania: Rodzaj kosztów Kwota kosztów Źródło finansowania kosztów Planowany termin rozpoczęcia działalności Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej: A B C D E F G Wyszczególnienie Przychody z działalności KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU: 1. Zakup surowca, materiałów, towarów 2. Pozostałe koszty a) transport b) najem lokalu (czynsz) c) energia elektryczna, gaz, woda, co d) składki ZUS e) koszty telekomunikacyjne f) ubezpieczenia majątkowe g) zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych h) koszty opakowań i) reklama j) inne (np. usługi obce) Dochód brutto (A-B) Podatki Zysk netto z działalności gospodarczej (C-D) Koszty utrzymania gospodarstwa domowego Wysokość spłaconych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań Zysk po odliczeniu kwot z pkt F i G Kwota miesięczna 6

7 Załączniki do wniosku: 1. Oświadczenie (Załącznik nr 1). 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2). 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe. 4. Kontrakty, umowy przedwstępne, zamówienia od odbiorców (zleceniodawców), potwierdzające zbyt towarów i usług. 5. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy, wstępne umowy najmu, informacja o możliwości wynajęcia lokalu pod planowaną działalność gospodarczą). 6. Charakterystyka stosunków wnioskodawcy z bankami, instytucjami finansowymi i budżetem państwa (Załącznik nr 3). 7. Oświadczenie na temat majątku osobistego wnioskodawcy (Załącznik nr 4). 7

8 OŚWIADCZENIE Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego Oświadczam, że: 1. Nie korzystałem/am*, korzystałem/am* w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. 2. Spełniam warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 3. Nie prowadziłem/am działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem. 5. Nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 6. Nie byłem/am karany/a w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 7. Nie złożyłem/am wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty. 8. W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiłem/am bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych. 9. Nie otrzymałem/am dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 10. W ciągu ostatnich 3 lat wysokość pomocy publicznej, którą otrzymałem/am nie przekracza EURO. 11. Nie byłem/am*, byłem/am poręczycielem solidarnym pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy, której spłata: a) nadal stanowi zadłużenie wobec urzędu pracy,* b) była umorzona w części lub w całości albo odroczono jej spłatę z uwagi na trudną sytuację materialną lub bezskuteczną egzekucję.*... data i czytelny podpis * niepotrzebne skreślić 8

9 Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie (także w przyszłości) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zmianami) moich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w celach związanych ze złożonym wnioskiem o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie miejscowość, data podpis wnioskodawcy 9

10 Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Charakterystyka stosunków wnioskodawcy z bankami, instytucjami finansowymi i budżetem państwa. 1. Rachunki osobiste prowadzone są w bankach (nazwy i siedziby oddziałów banków prowadzących rachunki oraz numery rachunków) 2. Zadłużenia w bankach, instytucjach finansowych (np. w firmach leasingowych) i u innych pożyczkodawców (kwoty, wysokość rat, terminy płatności, nazwy kredytodawców i pożyczkodawców) Udzielone poręczenia innym pożyczkobiorcom/kredytobiorcom* 4. Wystawione weksle (podać tytuł, w związku z którym wystawiono weksel np. zaciągnięcie kredytu, pożyczki, poręczenie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) 5. Zobowiązania finansowe wobec Skarbu Państwa i ZUS/KRUS* w tym: - bieżące - zaległe (data i podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić 10

11 Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Informacja na temat majątku osobistego wnioskodawcy 1. Imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania: Sytuacja rodzinna: liczba osób w gospodarstwie domowym, stopień pokrewieństwa, wiek, uzyskane dochody miesięczne netto bez dochodów wnioskodawcy, tytuł uzyskiwania: Stosunki majątkowe między małżonkami (wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, intercyza) 4. Zobowiązania finansowe współmałżonka (z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingu, poręczeń i innych, kwota zadłużenia, wysokość miesięcznych zobowiązań): Średnie miesięczne wydatki gospodarstwa domowego z tytułu: - czynszu: - opłat za energię i gaz: - opłat telekomunikacyjnych: - opłat za wodę: - kredytów/pożyczek: - innych zobowiązań: 6. Nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy (np. dom, mieszkanie własnościowe, gospodarstwo rolne, działka budowlana, rekreacyjna, nieruchomości przeznaczone na działalność gospodarczą): Lp. Rodzaj Położenie (adres) Numer księgi wieczystej Wartość i dane dotyczące wyceny Współwłaściciele Obciążenia nieruchomości (rodzaj, wartość, na czyją rzecz) 7. Inny posiadany majątek (np. nieruchomości, papiery wartościowe) rodzaj, wycena własna (lub wg wartości rynkowej), ewentualne obciążenia: Lp. Rodzaj Wartość i dane dotyczące wyceny Współwłaściciele Obciążenia (rodzaj, wartość, na czyją rzecz) (data i podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić 11

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań Poznań, dn....r.... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu (data wpływu wniosku do PUP) WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: art. 46 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WSZYSTKIE DANE OSOBOWE PODANE WE WNIOSKU SĄ FIKCYJNE, A DANE LICZBOWE SĄ PRZYKŁADOWE ZWRÓĆ UWAGĘ, ŻE FORMULARZE WNIOSKU USTALANE SĄ PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY. DLATEGO WNIOSEK W TWOIM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

... (telefon kontaktowy) STAROSTA MONIECKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

... (telefon kontaktowy) STAROSTA MONIECKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSKODAWCA:... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania)... (telefon kontaktowy) STAROSTA MONIECKI Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zwanych dalej DOFINANSOWANIEM)

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zwanych dalej DOFINANSOWANIEM) WNIOSKODAWCA pieczęć i data wpływu wniosku _ (imię i nazwisko) _ (adres do korespondencji) _ (numer telefonu) Rejestr wniosków nr /2015 (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) URZĄD PRACY Starosta Lubański za

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (Imię i Nazwisko) /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP A D R E S... 11111111111111111111111111111111111111111111111 (ulica, nr domu)... Nr w rejestrze (kod pocztowy, miejscowość)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl (OR-020/1/15) WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu E. An aliza finanso wa Wn O Podstawa prawna: Składający: Adresat: Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Starosta Powiatu Grodziskiego

Starosta Powiatu Grodziskiego Wnioskodawca Grodzisk Maz., dnia..... /Nazwisko i imię/... /Miejsce zamieszkania/... telefon... Starosta Powiatu Grodziskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz. WNIOSEK W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo