i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2007-20132013 i 2014-20202020"

Transkrypt

1 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej i Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

2 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Instytucja wdrażająca (MCP) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, powołaną w celu realizacji zadań Zarządu Województwa Małopolskiego związanych z wdrażaniem funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kompleksowa polityka informacyjna 3 Nabór i ocena wniosków Nadzór nad realizacją projektów kontrola projektów szkolenia* konsultacje* * zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania projektu weryfikacja wniosków o płatność monitoring trwałości

3 Rezultaty Wybrane rezultaty zakończonych projektów» ponad 2000 nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektów!» 1800 nowych produktów i technologii oraz 1600 nowych usług wprowadzonych na rynek» wdrożenie 800 rozwiązań innowacyjnych!

4 Główne kierunki zmian większe środki finansowe na poziomie programu regionalnego, położenie nacisku na innowacyjność, badania i rozwój oraz współpracę biznesu z nauką, wprowadzenie dwufunduszowości - EFRR i EFS, większa kontrola i wymagania wobec unijnych projektów, zwiększone monitorowanie efektów realizacji projektów, wzrost znaczenia zwrotnych instrumentów finansowych, elektroniczny obieg dokumentacji.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z unijnych funduszy ma zostać przeznaczone na realizację RPO WM na lata (na realizację MRPO przeznaczono ) euro - środki EFRR (72,11%), euro - środki EFS (27,89%), 12 osi priorytetowych + Pomoc Techniczna Stan prac kwiecień Małopolska jako pierwsze województwo przekazało do Komisji Europejskiej RPO WM Najpóźniej pół roku od daty złożenia RPO WM KE musi przyjąć program (oczywiście nie wcześniej niż przed przyjęciem przez Komisję decyzji przyjmującej umowę partnerstwa), pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostaną odpowiednio uwzględnione. 31 sierpnia 2014 zakończyły się konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) RPO WM na lata

6 wybranych projektów związanych z rozwojem biznesu na kwotę dofinansowania Oferta ponad MCP 960 mln zł! WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RPO WM MRPO EUR EUR

7 MRPO RPO WM RPO WM projekt Nazwa działania II OP GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Działanie. 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych III OP TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 3.1 Schemat B: Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową 3.1 Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 3.1 Schemat D: Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych OP IV INFRASTRUKRURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej OP VII INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Wkład UE EUR EUR EUR EUR Nazwa działania OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.1 Infrastruktura badawcze sektora nauki Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.1 Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość Działanie 3.2 Promocja gospodarcza Działanie 3.3 Konkurencyjność Małopolskich MŚP OP IV REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Działanie 4.2 Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Razem EFRR OP VIII RYNEK PRACY Działanie 8.2 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej Działanie 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP, adaptacja do zmian OP IX REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Razem EFS Wkład UE EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Razem EUR Razem (EFS i EFRR) EUR

8 Instrumenty wsparcia sektora MŚP Bony na innowacje Bony edukacyjne Dotacje na rozwój firmy Pożyczki i poręczenia Usługi doradcze (sieć IOB) Dotacje na B+R

9 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PRACE B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji prac B+R: może zrealizować prace B+R samodzielnie w przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami, może zlecić realizację prac B+R, w szczególności organizacji badawczej, jednostce naukowej, uczelni, przedsiębiorcy, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółkami celowymi uczelni), organizacjami pozarządowymi, prace B+R mogą być realizowane wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy.

10 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PRACE B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH Przez skuteczną współpracę rozumie się współpracę między co najmniej dwoma niezależnymi stronami w celu wymiany wiedzy lub technologii, lub służące osiągnięciu wspólnego celu opartego na podziale pracy, gdy strony wspólnie określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko, jak również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. Badania w ramach umowy i świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy współpracy. Badania przemysłowe - badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Eksperymentalne prace rozwojowe - zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług (prototypy, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów)

11 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PRACE B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania jest zobowiązanie Beneficjenta do wdrożenia w wyników prac B+R (np. w ramach Poddziałania lub ze środków własnych lub innego zewnetrznego źródła finansowania) - przedsiębiorstwa Beneficjenci - konsorcja przedsiębiorstw - konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych - konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni) - konsorcja przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych - podmioty prawne zarządzające klastrami - jednostki naukowe, uczelnie (w tym spółki celowe uczelni), organizacje pozarządowe w ramach projektów realizowanych w partnerstwie z przedsiębiorstwami

12 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PIERWSZE WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R Wsparcie przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji projektu z Poddziałania bądź finansowanych ze środków własnych lub zewnętrznych bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo,

13 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PIERWSZE WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu technologii (w postaci wyników prac B+R) wykorzystywanej już w działalności gospodarczej jeśli elementem niezbędnym do wdrożenia jest przeprowadzenie kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach. Beneficjenci - przedsiębiorstwa - konsorcja przedsiębiorstw - podmioty prawne zarządzające klastrami

14 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW W ramach Poddziałania wspierane będą projekty obejmujące budowę lub modernizację infrastruktury badawczo - rozwojowej, w tym także wyposażenie w aparaturę, sprzęt oraz inne niezbędne wyposażenie, które służy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, w tym również infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez Wnioskodawcę produktów, procesów lub usług w zakresie dotyczącym: laboratoriów oraz działów badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach, centrów badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

15 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji oraz punktem odniesienia dla ich oceny będzie przedstawienie przez Wnioskodawcę planu dotyczącego prac badawczo rozwojowych. Beneficjenci - przedsiębiorstwa - konsorcja przedsiębiorstw - podmioty prawne zarządzające klastrami

16 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI BON NA INNOWACJE A bezzwrotne wsparcie w formule bonu na innowacje dla mśp przeznaczone na zakup usługi/usług B+R, istotnych dla Beneficjenta w procesie opracowywania nowego lub ulepszonego produktu/usługi, bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie; B fakultatywne wsparcie dla mśp w formie usług wspierających bon na innowacje, ukierunkowanych na inkubowanie działalności B+R, obejmujących wykonanie audytu technologicznego i/lub doradztwo w wyborze Wykonawcy usługi/usług B+R finansowanej w ramach bonu i/lub wsparcie w przygotowaniu wniosku o bon. Beneficjent sam wybiera Wykonawcę usługi jednostkę naukową, przedsiębiorcę posiadającego status centra badawczo-rozwojowego, niezależna jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium

17 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI BON NA INNOWACJE A bon na zainicjowanie współpracy: wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP, które w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nie skorzystały z usług tego rodzaju jednostek, które mogą być wykonawcami usług świadczonych w ramach bonów objętych programem Małopolski Bon na Innowacje, Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w tej formie wyłącznie jeden raz, maksymalna wartość bonu wynosi 50 tys. zł, przy wsparciu do 90% wydatków kwalifikowanych, Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu w części nieobjętej wsparciem, tj. podatek VAT, koszty zakupu usługi netto przekraczające kwotę 50 tys. zł oraz wkład własny na poziomie minimum 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych;

18 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI BON NA INNOWACJE B bon na kontynuowanie współpracy wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP, które w okresie do 3 lat przed złożeniem wniosku skorzystały z bonu typu A lub wsparcia w jakiejkolwiek innej formie, (udokumentowane i realizowanego przez jednostki, które mogą być wykonawcami usług świadczonych w ramach MBI) Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w tej formie więcej niż jeden raz w okresie realizacji programu, jednak nie więcej niż jeden raz w ramach danego naboru, maksymalna wartość bonu wynosi 50 tys. zł, przy wsparciu do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku bonu uzyskanego po raz pierwszy, przy czym w przypadku uzyskania wsparcia w formie bonu po raz kolejny, poziom dofinansowania będzie każdorazowo pomniejszany o 10%, Wnioskodawca zapewnia finansowanie w części nieobjętej wsparciem, tj. podatek VAT, koszty zakupu usługi netto przekraczające kwotę 50 tys. zł oraz wkład własny na poziomie min. 20% wydatków kwalifikowanych.

19 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI BON NA INNOWACJE Operatorem / operatorami programu Małopolski Bon na Innowacje będą wyłonione w trybie konkursowym oraz prowadzące działalność w obszarach specjalizacji regionalnych instytucje otoczenia biznesu ośrodki innowacji takie jak: parki technologiczne, parki naukowe, parki badawcze, parki przemysłowo -technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii inne jednostki wyspecjalizowane w zakresie badań lub transferu technologii.

20 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI WĘZEŁ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Celem interwencji jest rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji. Wsparcie dostosowane będzie do specyficznych potrzeb firm technologicznych z sektora MŚP, w szczególności firm typu start-up, rozwijających działalność w obszarach specjalizacji regionalnej (usługi badawczo-rozwojowe, szkoleniowe, doradcze itp.) Inteligentne specjalizacje Małopolski Life science ICT, w tym multimedia Energia zrównoważona Chemia Metale i wyroby metalowe Elektrotechnika i przemysł maszynowy Przemysły kreatywne

21 OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.1 Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość Poddziałanie Strefy aktywności gospodarczej Przedsięwzięcia związane z tworzeniem nowych i rozbudową istniejących stref aktywności gospodarczej (SAG) IOB, JST, Organizacje pozarządowe Poddziałanie Promocja postaw przedsiębiorczych Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie. Poddziałanie Profesjonalizacja usług IOB Celem interwencji jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb ostatecznych odbiorców (pomysłodawców oraz MŚP) usług instytucji otoczenia biznesu (IOB)

22 OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.2 Promocja gospodarcza Celem interwencji podejmowanej w ramach działania jest zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej. Promocja gospodarcza powinna przynieść określone korzyści gospodarcze dla Małopolski. IOB, JST, Organizacje pozarządowe - promocja oferty gospodarczej regionu - promocja innowacyjności - wsparcie małopolskich firm w ekspansji na rynki zewnętrzne w szczególności poprzez: a) organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych) -wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (w tym m.in. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji n/t ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy itp.

23 OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.3 Konkurencyjność małopolskich MŚP Poddziałanie Instrumenty finansowe dla MŚP Inwestycje w instrumenty finansowe przeznaczone dla MŚP, w tym instrumenty pożyczkowe, poręczeniowe i mieszane. W zależności od ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnymi i krajowymi, nie wyklucza się również wykorzystania instrumentów kapitałowych (kapitał zalążkowy). Poddziałanie Aktywność międzynarodowa MŚP W ramach schematu wspierane będą projekty z zakresu: 1) udziału w charakterze wystawcy w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych 2) uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.) 3) dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie

24 OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.3 Konkurencyjność małopolskich MŚP Poddziałanie Instrumenty finansowe dla MŚP Beneficjenci przedsiębiorstwa - banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe oraz banki spółdzielcze instytucje otoczenia biznesu Poddziałanie Aktywność międzynarodowa MŚP Beneficjenci MŚP podmioty prawne zarządzające klastrami

25 OP IV REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Działanie 4.2 Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Poddziałanie Wsparcie sektora przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 1.Inwestycje w zakłady dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE 2.Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw Beneficjenci MŚP, duże firmy

26 OP IV REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Działanie 4.2 Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Poddziałanie Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania OZE w MŚP MŚP 1.Kompleksowa termomodernizacja budynków 2.Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również kogeneracji (na użytek własny jak również nasprzedaż do sieci) 3.Kompleksowy projekt obejmujący: a) termomodernizację budynków b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji) 4.Wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wprowadzenie systemów zarządzania energią) wyłącznie jako element projektu 1, 2 lub 3

27 OP VIII RYNEK PRACY 8.2 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej Wsparcie w formie bezzwrotnej będzie kierowane do osób powyżej 50 r.ż, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, opiekunów osób zależnych pozostających bez zatrudnienia, kobiet, osób niskowykwalifikowanych. Wsparcie w formie zwrotnej dostępne będzie dla innych grup niż wyżej wymienione. Istotnym elementem udzielanego w projektach wsparcia będzie świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowo-doradczych, dostępnych na każdym etapie zakładania działalności gospodarczej. Wysokości dotacji w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy w zakładanych mikroprzedsiębiorstwach Dotacja (bezzwrotne wsparcie) do wysokości 30 tys. zł, a w przypadku utworzenia dodatkowego miejsca pracy 12 do 10 tys. zł na każde tworzone miejsce pracy. Pożyczka (wsparcie zwrotne) na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym działalności typu spin off/spin out) do wysokości 50 tys. zł

28 OP VIII RYNEK PRACY 8.2 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej szkolenie/ doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności wsparcie doradcze/ szkoleniowe, konsultacyjne dla młodych stażem przedsiębiorców (do 12 m-cy) dotacja/ pożyczka

29 OP VIII RYNEK PRACY 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.3.1: ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR MŚP Podnoszenie kompetencji kadr MŚP poprzez realizację usług rozwojowych -wsparcie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony MSP za pośrednictwem Operatora Do zadań Operatora należy m.in.: 1.wsparcie informacyjno - konsultacyjne w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych MŚP, 2. inicjatywy na rzecz zwiększenia świadomości MŚP, co do korzyści płynących z inwestowania w rozwój pracowników (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia), 3. finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych. Usługi rozwojowe to różnego typu działania edukacyjne, pozwalające na nabycie/utrzymanie/wzrost/potwierdzenie wiedzy/umiejętności/kwalifikacji/kompetencji, w tym w szczególności szkolenia i doradztwo, dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), którego administratorem jest PARP. Bony edukacyjne

30 OP VIII RYNEK PRACY 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.3.2: ADAPTACJA DO ZMIAN Projekty odnoszące się do wsparcia przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz ich pracowników, a także pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy lub przewidzianych do zwolnienia oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy obejmujące: 1. szkolenia i/lub doradztwo w zakresie opracowania np. planu rozwoju działalności, planu modernizacji, wprowadzenia bardziej produktywnych sposobów organizacji pracy, zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z elementami jego wdrażania (obligatoryjnie) 2. szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników w zakresie zdobycia nowych, aktualizacji bądź dostosowania kompetencji zawodowych do bieżących potrzeb MŚP

31 Poddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN OP VIII RYNEK PRACY 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian 3. opracowanie i wdrażanie programów outplacementowych obejmujących różnorodne narzędzia/usługi obejmujące np.: identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, doradztwo psychologiczne (motywacyjne), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i/lub doradztwo w zakresie zdobycia nowych, aktualizacji bądź dostosowania kompetencji zawodowych do bieżących potrzeb, wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej, wsparcie szkoleniowo doradcze oraz finansowe (dotacje do 30 tys.) dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą kontynuowane także w początkowym okresie (do 12 m-cy) funkcjonowania nowoutworzonego przedsiębiorstwa, subsydiowane zatrudnienie, inicjatywy przygotowujące do zmiany miejsca pracy/stanowiska pracy/zawodu np. staże, praktyki zawodowe.

32 OP IX REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Działania inicjujące oraz wspomagające tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, jak również wsparcie podmiotów już funkcjonujących, przede wszystkim w zakresie profesjonalizacji ich działalności biznesowej. Poddziałanie 9.3.1: OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Beneficjenci podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej Poddziałanie 9.3.2: KOORDYNACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ (projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

33 Punkt Konsultacyjny Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11 (II piętro) Infolinie:

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji MCP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rafał Solecki Dyrektor MCP

Rafał Solecki Dyrektor MCP Rafał Solecki Dyrektor MCP 1 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, powołaną 29 października 2007 r. do wdrażania: Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instrumenty wsparcia innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Instrumenty wsparcia innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 1 O Małopolskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020

Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków, 10 marca 2015 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Eksport w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 2020 2,878 mld euro SCHEMAT RPO WM 2014-2020 + 13. POMOC TECHNICZNA ZMIANA CHARAKTERU FINANSOWANIA * Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

25 31 maja

25 31 maja 25 31 maja 2015 http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl/ Tu będzie logo Małopolska Myśli O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOTACJE NA INNOWACJE Wsparcie DOTACJE na innowacyjne NA INNOWACJE projekty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Jacek Krupa

Małopolska tu warto inwestować! Jacek Krupa Małopolska tu warto inwestować! Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano wypłacono wybrano

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE F U N D U S Z E EUROPEJSKIE w nowej perspektywie 2014-2020 Izabela Byzdra Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Głównym celem rozwojowym Polski na najbliższe lata jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur

Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Olsztyn, 5 listopada 2015 r. Strategia RPO WiM 2014-2020 Koncentracja na sprawach:

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCICI Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci jest wojewódzk

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie 1.4 Internacjonalizacja 1.4.1 1.4.2 ZIT WROF Działanie 1.4 Internacjonalizacja 1.4.1 1.4.2

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Koszalina Koszalin, 7 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE r. SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE 7.02.2017 r. KIM JESTEŚMY? CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PRZYZNAJEMY DOTACJE UNIJNE NA: BADANIA, INNOWACJE, ROZWÓJ W REGIONIE ŁÓDZKIM 505 mln I oś Badania, rozwój i komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020 0,7 mld euro Pomoc Techniczna 2 I Oś Priorytetowa Badania i Innowacje 100 mln euro Cel Szczegółowy: 1. Zwiększone urynkowienie działalności

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE" Dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie

Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie ZAŁOŻENIA MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finasowania projektów przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Rafał Czerkawski 06.06.

Możliwości finasowania projektów przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Rafał Czerkawski 06.06. Możliwości finasowania projektów przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Rafał Czerkawski 06.06.2014 Plan prezentacji: 1. Wybrane przykłady programów na lata

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo