i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2007-20132013 i 2014-20202020"

Transkrypt

1 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej i Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

2 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Instytucja wdrażająca (MCP) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, powołaną w celu realizacji zadań Zarządu Województwa Małopolskiego związanych z wdrażaniem funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kompleksowa polityka informacyjna 3 Nabór i ocena wniosków Nadzór nad realizacją projektów kontrola projektów szkolenia* konsultacje* * zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania projektu weryfikacja wniosków o płatność monitoring trwałości

3 Rezultaty Wybrane rezultaty zakończonych projektów» ponad 2000 nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektów!» 1800 nowych produktów i technologii oraz 1600 nowych usług wprowadzonych na rynek» wdrożenie 800 rozwiązań innowacyjnych!

4 Główne kierunki zmian większe środki finansowe na poziomie programu regionalnego, położenie nacisku na innowacyjność, badania i rozwój oraz współpracę biznesu z nauką, wprowadzenie dwufunduszowości - EFRR i EFS, większa kontrola i wymagania wobec unijnych projektów, zwiększone monitorowanie efektów realizacji projektów, wzrost znaczenia zwrotnych instrumentów finansowych, elektroniczny obieg dokumentacji.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z unijnych funduszy ma zostać przeznaczone na realizację RPO WM na lata (na realizację MRPO przeznaczono ) euro - środki EFRR (72,11%), euro - środki EFS (27,89%), 12 osi priorytetowych + Pomoc Techniczna Stan prac kwiecień Małopolska jako pierwsze województwo przekazało do Komisji Europejskiej RPO WM Najpóźniej pół roku od daty złożenia RPO WM KE musi przyjąć program (oczywiście nie wcześniej niż przed przyjęciem przez Komisję decyzji przyjmującej umowę partnerstwa), pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostaną odpowiednio uwzględnione. 31 sierpnia 2014 zakończyły się konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) RPO WM na lata

6 wybranych projektów związanych z rozwojem biznesu na kwotę dofinansowania Oferta ponad MCP 960 mln zł! WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RPO WM MRPO EUR EUR

7 MRPO RPO WM RPO WM projekt Nazwa działania II OP GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Działanie. 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych III OP TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 3.1 Schemat B: Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową 3.1 Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 3.1 Schemat D: Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych OP IV INFRASTRUKRURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej OP VII INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Wkład UE EUR EUR EUR EUR Nazwa działania OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.1 Infrastruktura badawcze sektora nauki Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.1 Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość Działanie 3.2 Promocja gospodarcza Działanie 3.3 Konkurencyjność Małopolskich MŚP OP IV REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Działanie 4.2 Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Razem EFRR OP VIII RYNEK PRACY Działanie 8.2 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej Działanie 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP, adaptacja do zmian OP IX REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Razem EFS Wkład UE EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Razem EUR Razem (EFS i EFRR) EUR

8 Instrumenty wsparcia sektora MŚP Bony na innowacje Bony edukacyjne Dotacje na rozwój firmy Pożyczki i poręczenia Usługi doradcze (sieć IOB) Dotacje na B+R

9 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PRACE B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji prac B+R: może zrealizować prace B+R samodzielnie w przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami, może zlecić realizację prac B+R, w szczególności organizacji badawczej, jednostce naukowej, uczelni, przedsiębiorcy, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółkami celowymi uczelni), organizacjami pozarządowymi, prace B+R mogą być realizowane wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy.

10 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PRACE B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH Przez skuteczną współpracę rozumie się współpracę między co najmniej dwoma niezależnymi stronami w celu wymiany wiedzy lub technologii, lub służące osiągnięciu wspólnego celu opartego na podziale pracy, gdy strony wspólnie określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko, jak również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. Badania w ramach umowy i świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy współpracy. Badania przemysłowe - badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Eksperymentalne prace rozwojowe - zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług (prototypy, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów)

11 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PRACE B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania jest zobowiązanie Beneficjenta do wdrożenia w wyników prac B+R (np. w ramach Poddziałania lub ze środków własnych lub innego zewnetrznego źródła finansowania) - przedsiębiorstwa Beneficjenci - konsorcja przedsiębiorstw - konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych - konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni) - konsorcja przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych - podmioty prawne zarządzające klastrami - jednostki naukowe, uczelnie (w tym spółki celowe uczelni), organizacje pozarządowe w ramach projektów realizowanych w partnerstwie z przedsiębiorstwami

12 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PIERWSZE WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R Wsparcie przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji projektu z Poddziałania bądź finansowanych ze środków własnych lub zewnętrznych bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo,

13 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie PIERWSZE WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu technologii (w postaci wyników prac B+R) wykorzystywanej już w działalności gospodarczej jeśli elementem niezbędnym do wdrożenia jest przeprowadzenie kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach. Beneficjenci - przedsiębiorstwa - konsorcja przedsiębiorstw - podmioty prawne zarządzające klastrami

14 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW W ramach Poddziałania wspierane będą projekty obejmujące budowę lub modernizację infrastruktury badawczo - rozwojowej, w tym także wyposażenie w aparaturę, sprzęt oraz inne niezbędne wyposażenie, które służy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, w tym również infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez Wnioskodawcę produktów, procesów lub usług w zakresie dotyczącym: laboratoriów oraz działów badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach, centrów badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

15 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji oraz punktem odniesienia dla ich oceny będzie przedstawienie przez Wnioskodawcę planu dotyczącego prac badawczo rozwojowych. Beneficjenci - przedsiębiorstwa - konsorcja przedsiębiorstw - podmioty prawne zarządzające klastrami

16 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI BON NA INNOWACJE A bezzwrotne wsparcie w formule bonu na innowacje dla mśp przeznaczone na zakup usługi/usług B+R, istotnych dla Beneficjenta w procesie opracowywania nowego lub ulepszonego produktu/usługi, bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie; B fakultatywne wsparcie dla mśp w formie usług wspierających bon na innowacje, ukierunkowanych na inkubowanie działalności B+R, obejmujących wykonanie audytu technologicznego i/lub doradztwo w wyborze Wykonawcy usługi/usług B+R finansowanej w ramach bonu i/lub wsparcie w przygotowaniu wniosku o bon. Beneficjent sam wybiera Wykonawcę usługi jednostkę naukową, przedsiębiorcę posiadającego status centra badawczo-rozwojowego, niezależna jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium

17 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI BON NA INNOWACJE A bon na zainicjowanie współpracy: wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP, które w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nie skorzystały z usług tego rodzaju jednostek, które mogą być wykonawcami usług świadczonych w ramach bonów objętych programem Małopolski Bon na Innowacje, Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w tej formie wyłącznie jeden raz, maksymalna wartość bonu wynosi 50 tys. zł, przy wsparciu do 90% wydatków kwalifikowanych, Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu w części nieobjętej wsparciem, tj. podatek VAT, koszty zakupu usługi netto przekraczające kwotę 50 tys. zł oraz wkład własny na poziomie minimum 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych;

18 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI BON NA INNOWACJE B bon na kontynuowanie współpracy wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP, które w okresie do 3 lat przed złożeniem wniosku skorzystały z bonu typu A lub wsparcia w jakiejkolwiek innej formie, (udokumentowane i realizowanego przez jednostki, które mogą być wykonawcami usług świadczonych w ramach MBI) Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w tej formie więcej niż jeden raz w okresie realizacji programu, jednak nie więcej niż jeden raz w ramach danego naboru, maksymalna wartość bonu wynosi 50 tys. zł, przy wsparciu do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku bonu uzyskanego po raz pierwszy, przy czym w przypadku uzyskania wsparcia w formie bonu po raz kolejny, poziom dofinansowania będzie każdorazowo pomniejszany o 10%, Wnioskodawca zapewnia finansowanie w części nieobjętej wsparciem, tj. podatek VAT, koszty zakupu usługi netto przekraczające kwotę 50 tys. zł oraz wkład własny na poziomie min. 20% wydatków kwalifikowanych.

19 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI BON NA INNOWACJE Operatorem / operatorami programu Małopolski Bon na Innowacje będą wyłonione w trybie konkursowym oraz prowadzące działalność w obszarach specjalizacji regionalnych instytucje otoczenia biznesu ośrodki innowacji takie jak: parki technologiczne, parki naukowe, parki badawcze, parki przemysłowo -technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii inne jednostki wyspecjalizowane w zakresie badań lub transferu technologii.

20 OP I GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój Poddziałanie MAŁOPOLSKI WĘZEŁ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Celem interwencji jest rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji. Wsparcie dostosowane będzie do specyficznych potrzeb firm technologicznych z sektora MŚP, w szczególności firm typu start-up, rozwijających działalność w obszarach specjalizacji regionalnej (usługi badawczo-rozwojowe, szkoleniowe, doradcze itp.) Inteligentne specjalizacje Małopolski Life science ICT, w tym multimedia Energia zrównoważona Chemia Metale i wyroby metalowe Elektrotechnika i przemysł maszynowy Przemysły kreatywne

21 OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.1 Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość Poddziałanie Strefy aktywności gospodarczej Przedsięwzięcia związane z tworzeniem nowych i rozbudową istniejących stref aktywności gospodarczej (SAG) IOB, JST, Organizacje pozarządowe Poddziałanie Promocja postaw przedsiębiorczych Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie. Poddziałanie Profesjonalizacja usług IOB Celem interwencji jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb ostatecznych odbiorców (pomysłodawców oraz MŚP) usług instytucji otoczenia biznesu (IOB)

22 OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.2 Promocja gospodarcza Celem interwencji podejmowanej w ramach działania jest zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej. Promocja gospodarcza powinna przynieść określone korzyści gospodarcze dla Małopolski. IOB, JST, Organizacje pozarządowe - promocja oferty gospodarczej regionu - promocja innowacyjności - wsparcie małopolskich firm w ekspansji na rynki zewnętrzne w szczególności poprzez: a) organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych) -wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (w tym m.in. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji n/t ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy itp.

23 OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.3 Konkurencyjność małopolskich MŚP Poddziałanie Instrumenty finansowe dla MŚP Inwestycje w instrumenty finansowe przeznaczone dla MŚP, w tym instrumenty pożyczkowe, poręczeniowe i mieszane. W zależności od ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnymi i krajowymi, nie wyklucza się również wykorzystania instrumentów kapitałowych (kapitał zalążkowy). Poddziałanie Aktywność międzynarodowa MŚP W ramach schematu wspierane będą projekty z zakresu: 1) udziału w charakterze wystawcy w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych 2) uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.) 3) dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie

24 OP III PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.3 Konkurencyjność małopolskich MŚP Poddziałanie Instrumenty finansowe dla MŚP Beneficjenci przedsiębiorstwa - banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe oraz banki spółdzielcze instytucje otoczenia biznesu Poddziałanie Aktywność międzynarodowa MŚP Beneficjenci MŚP podmioty prawne zarządzające klastrami

25 OP IV REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Działanie 4.2 Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Poddziałanie Wsparcie sektora przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 1.Inwestycje w zakłady dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE 2.Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw Beneficjenci MŚP, duże firmy

26 OP IV REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Działanie 4.2 Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Poddziałanie Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania OZE w MŚP MŚP 1.Kompleksowa termomodernizacja budynków 2.Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również kogeneracji (na użytek własny jak również nasprzedaż do sieci) 3.Kompleksowy projekt obejmujący: a) termomodernizację budynków b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji) 4.Wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wprowadzenie systemów zarządzania energią) wyłącznie jako element projektu 1, 2 lub 3

27 OP VIII RYNEK PRACY 8.2 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej Wsparcie w formie bezzwrotnej będzie kierowane do osób powyżej 50 r.ż, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, opiekunów osób zależnych pozostających bez zatrudnienia, kobiet, osób niskowykwalifikowanych. Wsparcie w formie zwrotnej dostępne będzie dla innych grup niż wyżej wymienione. Istotnym elementem udzielanego w projektach wsparcia będzie świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowo-doradczych, dostępnych na każdym etapie zakładania działalności gospodarczej. Wysokości dotacji w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy w zakładanych mikroprzedsiębiorstwach Dotacja (bezzwrotne wsparcie) do wysokości 30 tys. zł, a w przypadku utworzenia dodatkowego miejsca pracy 12 do 10 tys. zł na każde tworzone miejsce pracy. Pożyczka (wsparcie zwrotne) na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym działalności typu spin off/spin out) do wysokości 50 tys. zł

28 OP VIII RYNEK PRACY 8.2 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej szkolenie/ doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności wsparcie doradcze/ szkoleniowe, konsultacyjne dla młodych stażem przedsiębiorców (do 12 m-cy) dotacja/ pożyczka

29 OP VIII RYNEK PRACY 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.3.1: ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR MŚP Podnoszenie kompetencji kadr MŚP poprzez realizację usług rozwojowych -wsparcie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony MSP za pośrednictwem Operatora Do zadań Operatora należy m.in.: 1.wsparcie informacyjno - konsultacyjne w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych MŚP, 2. inicjatywy na rzecz zwiększenia świadomości MŚP, co do korzyści płynących z inwestowania w rozwój pracowników (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia), 3. finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych. Usługi rozwojowe to różnego typu działania edukacyjne, pozwalające na nabycie/utrzymanie/wzrost/potwierdzenie wiedzy/umiejętności/kwalifikacji/kompetencji, w tym w szczególności szkolenia i doradztwo, dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), którego administratorem jest PARP. Bony edukacyjne

30 OP VIII RYNEK PRACY 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.3.2: ADAPTACJA DO ZMIAN Projekty odnoszące się do wsparcia przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz ich pracowników, a także pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy lub przewidzianych do zwolnienia oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy obejmujące: 1. szkolenia i/lub doradztwo w zakresie opracowania np. planu rozwoju działalności, planu modernizacji, wprowadzenia bardziej produktywnych sposobów organizacji pracy, zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z elementami jego wdrażania (obligatoryjnie) 2. szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników w zakresie zdobycia nowych, aktualizacji bądź dostosowania kompetencji zawodowych do bieżących potrzeb MŚP

31 Poddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN OP VIII RYNEK PRACY 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian 3. opracowanie i wdrażanie programów outplacementowych obejmujących różnorodne narzędzia/usługi obejmujące np.: identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, doradztwo psychologiczne (motywacyjne), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i/lub doradztwo w zakresie zdobycia nowych, aktualizacji bądź dostosowania kompetencji zawodowych do bieżących potrzeb, wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej, wsparcie szkoleniowo doradcze oraz finansowe (dotacje do 30 tys.) dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą kontynuowane także w początkowym okresie (do 12 m-cy) funkcjonowania nowoutworzonego przedsiębiorstwa, subsydiowane zatrudnienie, inicjatywy przygotowujące do zmiany miejsca pracy/stanowiska pracy/zawodu np. staże, praktyki zawodowe.

32 OP IX REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Działania inicjujące oraz wspomagające tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, jak również wsparcie podmiotów już funkcjonujących, przede wszystkim w zakresie profesjonalizacji ich działalności biznesowej. Poddziałanie 9.3.1: OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Beneficjenci podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej Poddziałanie 9.3.2: KOORDYNACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ (projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

33 Punkt Konsultacyjny Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11 (II piętro) Infolinie:

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji MCP

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo